Nieuwsbrief- GCE- rechtspraak-Europa 2014-06

RECHTSPRAAK EUROPA
NIEUWSBRIEF VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM
Jaargang 3, no. 6 (juni 2014)
IN ÉÉN KLIK VERBONDEN MET EUROPA
Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van actuele
rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU
(arresten en conclusies) en van het Europees Hof
voor de rechten van de mens over de maand mei
2014.
Deze nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door het
gerechtshof Amsterdam in samenwerking met het
Landelijk Stafbureau (LSB) en wordt gepubliceerd op
het weblog European Courts en op de website van
het gerechtshof Amsterdam.
Kernredactie: Marc de Werd, Roel Andrea en Joanne
Bik (LSB).
Vaste medewerkers: Robin Cozijnsen, Michiel Olthof,
Menco Rasterhoff, Nienke de Visser, Mirjam Winkels
Copyright ©
Amsterdam
2014
Marc
de
Werd/gerechtshof
Volg RECHTSPRAAK EUROPA op twitter: @EuropeanCourts
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
INHOUDSOPGAVE
1. RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS









RECHT OP LEVEN (ART. 2)
RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID (ART. 5)
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES (ART. 6)
FAMILIELEVEN/PRIVACY (ART.8)
VRIJHEID VAN MENINGSUITING (ART.10)
VOORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJKHEID (ART. 35)
JUST SATISFACTION (ART. 41)
EIGENDOMSRECHT (ART.1, EERSTE PROTOCOL)
RECHT OP ONDERWIJS (ART. 2 EERSTE PROTOCOL)
2.RECHTSPRAAK GERECHT EN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE



















AANBESTEDING
ARBEID
BURGERSCHAP VAN DE UNIE
CONSUMENTENRECHT
ENERGIEMARKT
ETIKETTERING
FISCALE BEPALINGEN
GENEESMIDDELEN
HANDVEST GRONDRECHTEN EU
INTELLECTUELE EIGENDOM
LANDBOUW
MILIEU
NE BIS IN IDEM
PERSOONSGEGEVENS
SOCIALE ZEKERHEID
STAATSSTEUN
VERBLIJFSRECHT
VERKEERSOVERTREDING
VOLKSGEZONDHEID
3. PREJUDICIELE VRAGEN UIT NEDERLAND
2
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
1. RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
RECHTSPRAAK
STRAATSBURG
(Uitspraken over z.g. repeterende rechtsvragen, over de overschrijding van de redelijke termijn
van art. 6 EVRM en zaken die eindigen in billijke genoegdoening blijven veelal buiten
beschouwing. Uitspraken worden drie maanden na de uitspraakdatum definitief tenzij intern
appel wordt ingesteld bij de Grote Kamer van het Hof.) Met een asterisk (*) is aangegeven welk
belang het EHRM aan het arrest heeft toegekend, waarbij drie sterren worden gebruikt voor de
belangrijkste uitspraken).
RECHT OP LEVEN (ART. 2)
ARREST** – Grey t. Duitsland – 22 mei 2014 - persbericht - arrest
De zaak gaat over de dood van een patiënt in zijn eigen huis in het VK als gevolg van
nalatigheid van zijn arts, een Duitse dokter die in het VK was ingehuurd. De zoon van
patiënt klaagt dat de Duitse autoriteiten, waar de arts is veroordeeld voor nalatigheid met de
dood als gevolg de dood van zijn vader onvoldoende onderzocht zouden hebben. Het Hof
oordeelt dat verzoekers voldoende op de hoogte zijn gehouden van de zaak in Duitsland en
dat Duitsland het recht had om de arts niet uit te leveren aan het VK met het oog op het
proces. Geen schending van artikel 2 EVRM.
RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID (ART.5)
ARREST** - Ilgar Mammadov t. Azerbeidzjan – 22 mei 2014 – persbericht - arrest
De klachten zien op de rechtmatigheid van de detentie van klager en op de inhoud van een
persbericht van de autoriteiten betreffende het strafrechtelijk onderzoek naar klager. Klager
(een kritische blogger en politicus in de oppositie) werd in verband met een uit de hand
gelopen demonstratie enkele maanden vastgehouden, op verdenking van het aanzetten tot
ongeregeldheden. Naar het oordeel van het hof is deze detentie onrechtmatig omdat er
geen concrete belastende omstandigheden aan ten grondslag waren gelegd. Van adequate
rechterlijke toetsing van de detentie was bovendien geen sprake. Het hof concludeert dat de
detentie van klager er slechts toe diende hem het zwijgen op te leggen, hetgeen schending
van art. 18 oplevert.
ARREST** – Taranenko t. Rusland – 15 mei 2014 – persbericht –arrest
De zaak betreft de voorlopige hechtenis en de opgelegde straf naar aanleiding van de
betrokkenheid van klaagster bij de met vernielingen gepaard gaande bezetting van een
3
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
overheidsgebouw in Moskou, waar de administratie van president Poetin was gehuisvest.
Na een jaar in voorlopige hechtenis te hebben gezeten, werd zij veroordeeld tot drie jaar
voorwaardelijke gevangenisstraf.
Het hof neemt schending aan van art. 5, nu de nationale rechter (behoudens een
standaardformulering) ongemotiveerd en in weerwil van het blanco strafblad en overige
persoonlijke omstandigheden had aangenomen dat sprake was van collusie-, onttrekkingsen recidivegevaar.
Het tweede onderdeel van de klacht ziet op art. 10 in verbinding met art. 11. Het hof weegt
de feitelijke gang van zaken rondom de bezetting (ongewapend, nauwelijks geweld, schade
vergoed) af tegen de opgelegde straf. Het hof oordeelt dat de opgelegde straf ongebruikelijk
hoog is en een afschrikwekkend effect kan hebben op demonstranten, waardoor de
inperking van art. 10/11 niet gerechtvaardigd was.
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES (ART. 6)
ARREST** - Laszlo Magyar t. Hongarije – 20 mei 2014 – persbericht - arrest
De zaak betreft de klacht van een gevangene dat zijn levenslange gevangenisstraf zonder
de mogelijkheid van vervroegde vrijlating een schending van artikel 3 oplevert.
Naar het oordeel van het hof stelt de Hongaarse wet levenslanggestraften onvoldoende in
staat er achter te komen wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor vrijlating en
onder welke voorwaarden. Bovendien biedt de wet geen garantie voor een behoorlijke
beoordeling van de veranderingen in het leven van gevangenen en hun vooruitgang richting
resocialisatie. Om die reden bestaat volgens het Hof geen enkele mogelijkheid dat de straf
van klager kon worden verminderd, zodat er sprake is van een schending van artikel 3.
Volgens het Hof heeft deze zaak een systematisch probleem aan het licht gebracht dat
aanleiding zou kunnen zijn voor soortgelijke klachten. Teneinde een goede uitvoering te
kunnen geven aan dit arrest zou Hongarije volgens het Hof het systeem van herziening van
de levenslange gevangenisstraf moeten hervormen om zo te kunnen garanderen dat in elke
zaak wordt beoordeeld of een voortdurende detentie gerechtvaardigd is en dat het voor
levenslang-gestraften kenbaar moet zijn wat zij moeten doen om in aanmerking te komen
voor vrijlating en onder welke voorwaarden.
ARREST*** - Marguš t. Kroatië – 27 mei 2014 – Grote Kamer – persbericht – arrest
De zaak betreft een veroordeling, in 2007, van een voormalig commandant van het
Kroatische leger terzake van oorlogsmisdaden die hij heeft begaan in 1991. Zijn klacht richt
zich er op dat zijn recht te worden berecht door een onpartijdige rechter en zijn recht zich
persoonlijk te verdedigen is geschonden. Voorts klaagde hij er over dat hij is veroordeeld
voor dezelfde feiten als waarvoor op grond van een pardonregeling in 1997 de procedure
tegen hem is gestaakt.
Het hof oordeelt dat er geen sprake is van een schending van artikel 6 lid 1 en 3(c), noch
e
van artikel 4 van het 7 protocol. Het hof constateert een groeiende tendens in het
internationale recht dat het verlenen van amnestie met betrekking tot ernstige schendingen
van de mensenrechten als onacceptabel wordt beschouwd. Het hof concludeert dat met een
nieuwe beschuldiging tegen klager en de veroordeling voor oorlogsmisdaden, de Kroatische
autoriteiten hebben gehandeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 en 3 van
het Verdrag, alsmede in overeenstemming met de aanbevelingen van verschillende
internationale organen.
ARREST** – Baka t. Hongarije – 27 mei 2014 – persbericht – arrest
De zaak betreft het vervroegde ontslag van de voormalig president van de Hooggerechtshof
in Hongarije (tevens voormalig rechter bij het EHRM). Het ontslag vloeide van rechtswege
voorts uit de nieuwe grondwet van Hongarije – waarin het Hooggerechtshof werd
opgeheven en vervangen door een soortgelijke instantie, de ‘Kuria’ – en kon daarom niet
4
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
worden getoetst. Voorts kwam klager, gelet op de functie-eisen voor de nieuw te benoemen
president van de Kuria, niet in aanmerking voor deze benoeming.
Het hof is het met klager eens dat het ontbreken van een mogelijkheid om zijn ontslag te
toetsen een schending oplevert van art. 6. Daarnaast acht het hof voldoende aannemelijk
dat zijn vervroegde ontslag verband hield met de door klager geuite kritiek op hervormingen.
Het hof overweegt dat klager uit hoofde van zijn functie werd geacht bij te dragen aan het
publieke debat en acht voorts van belang dat de angst voor dergelijke sancties een ‘chilling
effect’ kunnen hebben. Geplaatst in de sleutel van art. 10 wordt de inbreuk niet noodzakelijk
in een democratische samenleving geacht, zodat sprake is van schending van deze
bepaling.
FAMILIELEVEN/PRIVACY (ART. 8)
ARREST** - McDonald t. VK – 20 mei 2014 – persbericht - arrest
McDonald is beperkt in haar mobiliteit en daarom afhankelijk van zorg aan huis. Door het VK
is de bijdrage voor deze zorg verminderd omdat naar het oordeel van de autoriteiten de
nachtelijke hulp voor toiletbezoek kon worden vervangen door het gebruik van
incontinentieluiers. Het hof oordeelt dat sprake is van schending van art. 8 voor de periode
van 21 november 2008-4 november 2009 omdat de inbreuk op haar rechten niet in
overeenstemming was met de op dat moment geldende wetgeving in de UK. Voor de
periode na 4 november 2009 is de klacht niet ontvankelijk omdat de staat door een
wetswijziging vanaf dat moment meer vrijheid heeft bij het bepalen van het inzetten van de
beschikbare middelen en de inbreuk op het recht van McDonald als noodzakelijk is aan te
merken.
VRIJHEID VAN MENINGSUITING (ART. 10)
ARREST** - Mustafa Erdogan e.a.t. Turkije – 27 mei 2014 – persbericht - arrest
De zaak betreft de klacht van een hoogleraar Rechtsgeleerdheid, en een redacteur en een
uitgever over hun veroordeling door een Turkse rechter tot het betalen van
schadevergoeding aan drie rechters in het Constitutionele Hof. Klagers zouden de rechters
in een artikel over hun beslissing tot opheffing van een politieke partij hebben beledigd.
Het Hof overweegt dat van leden van de rechterlijke macht mag worden verwacht dat zij in
de uitoefening van hun beroep bloot worden gesteld aan kritiek waarbij de grenzen ruimer
zijn dan bij gewone burgers.
Door de nationale rechter is volgens het Hof zowel aan de context waarin het artikel was
geschreven (een pittig publiek debat over de uitspraak van het Constitutionele Hof), als aan
de vorm (een quasi-academisch tijdschrift, niet een populaire krant) onvoldoende aandacht
besteed in de procedure. Het Hof onderstreept het belang van academische vrijheid en in
het bijzonder de mogelijkheden voor academici vrijelijk hun professionele opvattingen te
uiten, zelfs als deze controversieel of impopulair zijn.
Wat de inhoud van het artikel betreft overweegt het hof dat er een aantal harde
opmerkingen in staat, maar dat deze grotendeels waardeoordelen betreffen, geuit in
algemene termen en voorzien van voldoende feitelijke basis, zodat ze niet kunnen worden
beschouwd als ongerechtvaardigde persoonlijke aanvallen op de drie rechters.
Dientengevolge heeft het Hof beslist dat de opgegeven redenen om een inbreuk te maken
op het recht van verzoekers om kritiek te geven inzake een onderwerp van algemeen
belang, onvoldoende waren om aan te kunnen tonen dat de inmenging “noodzakelijk was in
een democratische samenleving”.
VOORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJKHEID (ART. 35)
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING* - Durisotto t. Italië – 28 mei 2014 – persbericht beslissing
De zaak betreft de weigering van een rechter om verzoeker’s dochter toestemming te geven
een experimentele behandeling genaamd “stamina-methode” te ondergaan voor de
behandeling voor haar degeneratieve cerebrale ziekte.
5
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
Het Hof oordeelt dat het verbod om deze therapie te ondergaan was gebaseerd op een
legitiem doel, te weten bescherming van de volksgezondheid, en ook evenredig was aan dat
doel. De therapeutische waarde van de methode was tot op dat moment nog niet
wetenschappelijk bewezen en evenmin kon worden geconcludeerd dat de weigering van de
rechter haar toestemming te verlenen discriminerend was geweest. Het Hof verklaart de
klacht niet-ontvankelijk.
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING* - Fränklin-Beentjes t. Nederland – 6 mei 2014 –
Nederlandse zaak – beslissing
Klagers menen dat er sprake is van schending van art 9 en art 14 nu het hen niet is
toegestaan een hoeveelheid “ayahuasca” (inhoudende DMT hetgeen verboden is op grond
van de Opiumwet) voor religieus gebruik voorhanden te hebben. Het hof oordeelt dat er
geen enkele aanwijzing voor schending van de mensenrechten is zodat de klacht nietontvankelijk moet worden verklaard.
ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSING* - Ndikumana t. Nederland – 6 mei 2014 –
Nederlandse zaak - beslissing
Een asielzoeker wordt naar eigen zeggen door de Nederlandse overheid gedwongen om op
straat te leven. Het Hof oordeelt dat er voldoende voorzieningen in Nederland zijn om ervoor
te zorgen dat hij niet op straat hoeft te leven. De klacht is niet-ontvankelijk.
JUST SATISFACTION (ART. 41)
ARREST*** Cyprus t. Turkije – 12 mei 2014 – – Grote kamer – persbericht - arrest
Op 10 mei 2001 heeft het hof geconstateerd dat Turkije meerdere mensenrechten heeft
geschonden door het uitvoeren van militaire operaties te Cyprus in juli/aug 1974. Het hof
besloot toen unaniem dat het ten aanzien van een eventuele billijke genoegdoening nog niet
gereed was te beslissen en heeft de overwegingen daaromtrent aangehouden. Nu,
inmiddels 14 jaar verder, is een aantal claims voor billijke genoegdoening aan de orde. Het
hof oordeelt dat het feit dat er lange tijd heeft gezeten tussen de principiële beslissing en het
indienen van de claims op 11 maart 2010 geen reden is af te zien van het onderzoeken van
deze claims. Het hof veroordeelt Turkije tot de betaling van € 30.000.00 voor de schade
geleden door de nabestaanden van vermiste personen en € 60.000.000 voor de schade
geleden bij de Grieks-Cypriotische inwoners van het schiereiland Karpas.
EIGENDOMSRECHT (ART. 1, EERSTE PROTOCOL)
ARREST - Paulet t. VK - 13 mei 2014 – persbericht - arrest – UK human rights blog
De zaak betreft de klacht van klager dat de confiscatie van zijn loon, ten gevolge van zijn
veroordeling voor het verkrijgen van arbeid door het gebruik van een vals paspoort,
disproportioneel was. Het hof oordeelt dat de reikwijdte van de beoordeling door het
Verenigd Koninkrijk, door enkel te overwegen dat de confiscatie van klagers loon het
algemeen belang dient, zonder dit belang af te wegen tegen het eigendomsrecht van klager,
te beperkt is geweest en neemt een schending van artikel 1 van protocol 1 aan.
RECHT OP ONDERWIJS (ART. 2, EERSTE PROTOCOL)
ARREST*** – Velev t. Bulgarije – 27 mei 2014 – persbericht - arrest
Velev klaagt over het feit dat het hem gedurende zijn detentie niet is toegestaan zijn
opleiding voort te zetten. Het hof overweegt dat staten niet verplicht zijn onderwijs te
faciliteren voor gevangenen. Echter wanneer deze faciliteiten er wel zijn mogen die niet op
subjectieve en onredelijk gronden worden onthouden aan gevangenen. In het geval van
Velev diende de weigering van de onderwijsfaciliteiten gebruik te maken geen legitiem doel
en was deze niet voorzienbaar. Derhalve schending van artikel 2 van protocol 1 (recht op
onderwijs).
6
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
2. RECHTSPRAAK GERECHT EN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
RECHTSPRAAK
LUXEMBURG
AANBESTEDING
ARREST – 8 mei 2014 – Zaak C-15/13 – Datenlotsen Informationssysteme – arrest ECER nieuwsbericht
Overheidsopdrachten voor leveringen – Richtlijn 2004/18/EG – Gunning van opdracht
zonder aanbestedingsprocedure te beginnen – Zogeheten ,in-housegunning’ –
Opdrachtnemer juridisch onderscheiden van aanbestedende dienst – Voorwaarde van
‚toezicht zoals op eigen diensten’ – Aanbestedende dienst en opdrachtnemer zonder
toezichtsverhouding – Derde overheidsdienst die op aanbestedende dienst gedeeltelijk
toezicht en op opdrachtnemer toezicht uitoefent dat zou kunnen worden aangemerkt als ,op
eigen diensten’ – ,Horizontale in-houseopdracht’
Hof: Een overeenkomst die de levering van producten betreft en is gesloten tussen een
universiteit die een aanbestedende dienst is en waarop toezicht wordt uitgeoefend door een
Duitse deelstaat, en een privaatrechtelijke onderneming in het bezit van de federale staat en
Duitse deelstaten, waaronder die deelstaat, is een overheidsopdracht waarvoor de in
Richtlijn 2004/18/EG vastgestelde regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten
moeten gelden
CONCLUSIE A-G
conclusie
WAHL – 15 mei 2014 – Zaak C-213/13 – Impresa Pizzarotti –
Overheidsopdrachten
–
Richtlijnen
93/37/EEG
en
2004/18/EG
–
Begrip
,overheidsopdrachten voor werken’ – Te sluiten overeenkomst inzake huur van nog niet
gebouwd werk – Uitlegging van begrip gezag van gewijsde in geval van met Unierecht
onverenigbare situatie
A-G: Het is alleen aan de nationale rechter om de precieze bewoordingen vast te stellen van
een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan. De wijze van uitvoering van
een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing valt onder de interne rechtsorde
van de lidstaten, mits de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid in acht
worden genomen. Ingeval de nationale rechter krachtens nationale regels beschikt over de
bevoegdheid om de bewoordingen van het gewijsde aan te vullen en zelfs te vervangen, is
het aan hem om deze bevoegdheid zodanig uit te oefenen dat het recht van de Unie juist
kan worden toegepast.
7
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
ARREST – 8 mei 2014 – Zaak C-161/13 – Idrodinamica Spurgo Velox e.a. – arrest
Overheidsopdrachten – Watersector – Richtlijn 92/13/EEG – Doeltreffende en snelle
beroepsprocedures – Beroepstermijnen – Datum waarop deze termijnen ingaan
Hof: De termijn voor de indiening van een beroep tot nietigverklaring van de beschikking
houdende gunning van een opdracht vangt opnieuw aan indien de aanbestedende dienst na
de gunningsbeschikking maar vóór ondertekening van de overeenkomst een nieuwe
beschikking heeft vastgesteld die van invloed kan zijn op de rechtmatigheid van de
gunningsbeschikking. Deze termijn begint te lopen vanaf de mededeling van de latere
beschikking aan de inschrijvers of, bij gebreke daarvan, vanaf het moment waarop de
inschrijvers daarvan kennis hebben.
Ingeval een inschrijver na verstrijken van de beroepstermijn die in de nationale regeling is
neergelegd, kennis krijgt van een vermeende onregelmatigheid die vóór de beschikking
houdende gunning van een opdracht heeft plaatsgevonden, is een recht op beroep tegen
die beschikking enkel gewaarborgd binnen die termijn, tenzij het nationale recht een
dergelijk recht uitdrukkelijk garandeert, overeenkomstig het recht van de Unie.
ARBEID
CONCLUSIE A-G WAHL – 22 mei 2014 – Zaak C-221/13 – Mascellani – conclusie
Sociale politiek –Richtlijn 97/81/EG – Door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten
raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid – Omzetting van een arbeidsovereenkomst voor
deeltijdse arbeid in een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid tegen de wil van de
werknemer
A-G: Richtlijn 97/81/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling volgens welke een
werkgever de omzetting van een deeltijdse arbeidsverhouding in een voltijdse
arbeidsverhouding zonder toestemming van de werknemer kan opleggen.
ARREST – 22 mei 2014 – Zaak C-539/12 – Lock – persbericht – arrest
Sociale politiek – Organisatie van arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG – Recht op jaarlijkse
vakantie met behoud van loon – Samenstelling van beloning – Basisloon en van
gerealiseerde omzet afhankelijke provisie
Hof: Het vakantieloon van verkoopadviseurs mag niet worden beperkt tot het basisloon.
Wanneer een werknemer een provisie ontvangt die wordt bepaald op basis van de tot stand
gebrachte verkopen, moet deze provisie ook worden opgenomen in de berekening van het
vakantieloon. De methoden voor de berekening van de provisie waarop een werknemer
recht heeft uit hoofde van zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon, moeten door de
nationale rechter worden beoordeeld op basis van de in de rechtspraak van het EU-Hof
geformuleerde regels en criteria en in het licht van het met artikel 7 van richtlijn 2003/88
nagestreefde doel.
CONCLUSIE A-G BOT – 8 mei 2014 – Zaak C-91/13 – Essent Energie Productie –
Nederlandse zaak – conclusie
Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 13 van besluit nr. 1/80 van de Associatieraad
– Artikel 41 van het aanvullend protocol – Standstillbepalingen – Werkingssfeer – Vrij
verrichten van diensten – Artikelen 56 VWEU en 57 VWEU – Terbeschikkingstelling van
arbeidskrachten – Onderdanen van derde landen – Vereiste van tewerkstellingsvergunning
voor terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
Energiemaatschappij Essent vecht een boete van de Arbeidsinspectie wegens het
tewerkstellen van arbeidskrachten uit derde landen zonder tewerkstellingsvergunning aan.
Het Nederlandse bedrijf dat door Essent was ingehuurd, had voor de opdracht 29 Turken, 3
arbeiders van ex-Joegoslavische nationaliteit en 1 Marokkaan aangeworven bij een Duits
bedrijf. De Raad van State stelde onder meer de vraag of de Nederlandse regeling die
8
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
bepaalt dat ook de opdrachtgevende onderneming (Essent) aansprakelijk is, strookt, wat de
Turkse werknemers betreft, met de bepalingen van de Associatie met Turkije.
A-G: De AG constateert dat de betrokken werknemers legaal in Duitsland verblijven en
werken. De overeenkomst tussen het Duitse en Nederlandse bedrijf om werknemers ter
beschikking te stellen, valt volgens hem onder het vrij verkeer van diensten. Dat het daarbij
gaat om werknemers uit derde landen is irrelevant. De Nederlandse vergunningsplicht vormt
volgens de advocaat-generaal een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting.
Nederland zou andere controlemaatregelen kunnen nemen die minder restrictief zijn.
BURGERSCHAP VAN DE UNIE
CONCLUSIE A-G WATHELET – 20 mei 2014 – Zaak C-333/13 – Dano – Grote kamer –
persbericht – conclusie
Verordening (EG) nr. 883/2004 – Richtlijn 2004/38/EG – Burgerschap van Unie – Gelijke
behandeling – Economisch niet-actieve burgers van de Unie die op grondgebied van andere
lidstaat verblijven – Regeling van lidstaat volgens welke die personen van recht op
bijzondere, niet op premie‑ of bijdragebetaling berustende prestaties zijn uitgesloten indien
hun verblijfsrecht uitsluitend op artikel 20 VWEU is gebaseerd
A-G: Volgens de AG verzet het Unierecht zich er niet tegen dat onderdanen van andere
lidstaten op basis van een algemeen criterium een „bijzondere, niet op premie of
bijdragebetaling berustende prestatie” wordt geweigerd mits het gehanteerde criterium zoals bijvoorbeeld de reden van binnenkomst op het grondgebied van de lidstaat- kan
aantonen dat een echte band met de gastlidstaat ontbreekt en ertoe strekt een onredelijke
last voor het nationale sociale bijstandsstelsel te voorkomen.
CONSUMENTENRECHT
ARREST – 15 mei 2014 – Zaak C-359/12 – Timmel – arrest
Prejudiciële verwijzing – Bescherming van consument – Richtlijn 2003/71/EG – Artikel 14, lid
2, sub b – Verordening (EG) nr. 809/2004 – Artikelen 22, lid 2, en 29, lid 1 –
Basisprospectus – Documenten ter aanvulling van prospectus – Definitieve voorwaarden –
Datum en wijze van publicatie van vereiste informatie – Voorwaarden voor publicatie in
elektronische vorm
Hof: De krachtens artikel 22, lid 1, van verordening (EG) nr. 809/2004 vereiste informatie die
op het tijdstip van de publicatie van het basisprospectus niet bekend was, maar wel op het
tijdstip van de publicatie van een document ter aanvulling van dat prospectus, moet in dat
document ter aanvulling van het prospectus worden gepubliceerd indien die informatie een
belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid behelst die van invloed
kan zijn op de beoordeling van de effecten, hetgeen de verwijzende rechter dient te
beoordelen. De website waarop de prospectus beschikbaar is gesteld moet gemakkelijk
toegankelijk zijn. Daarvan is geen sprake indien: het noodzakelijk is zich op die website te
registreren, waarbij een disclaimer moet worden aanvaard en een e-mailadres moet worden
opgegeven, voor die elektronische toegang betaald moet worden, of het kosteloos opvragen
van een prospectus tot twee documenten per maand is beperkt.
Het basisprospectus moet zowel ter zetel van de uitgevende instelling als bij de financiële
intermediairs voor het publiek beschikbaar worden gesteld.
ENERGIEMARKT
CONCLUSIE A-G WAHL – 8 mei 2014 – Gevoegde zaken C-359/11 en C-400/11 –
Schulz en Egbringhoff – conclusie – European consumer law blog
Richtlijn 2003/54/EG – Interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2003/55/EG – Interne markt
voor aardgas – Overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers die berusten op nationale
regelingen – Universele dienstverplichting – Algemene voorwaarden – Eenzijdige
aanpassing door de leverancier van de prijs van de dienst – Passend niveau van
consumentenbescherming – Eindafnemers – Transparantievereiste met betrekking tot
9
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
contractvoorwaarden – Samenhang met richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten – Beperking van de werking in de tijd van een arrest
A-G: Aan het in de richtlijn voor de interne markt voor elektriciteit opgenomen
transparantievereiste wordt niet voldaan door een regeling waarbij leveranciers van
elektriciteit- of gas aan huishoudens op grond van een universele dienstovereenkomst, niet
verplicht zijn om de reden, de voorwaarden en de omvang van een prijswijziging aan de
afnemer mee te delen.
ETIKETTERING
CONCLUSIE A-G SHARPSTON – 8 mei 2014 – Zaak C-137/13 – Herbaria
Kräuterparadies – conclusie – European consumer law blog
Landbouw – Etikettering van biologische producten – Verordening (EG) nr. 889/2008 –
artikel 27, lid 1, sub f – Gebruik van producten en stoffen bij de verwerking van
levensmiddelen die op de etikettering als ‚biologisch’ zijn aangeduid – Verbod op het gebruik
van mineralen en vitaminen die niet wettelijk zijn voorgeschreven – Toevoeging van
ijzergluconaat en vitaminen aan een biologisch vruchtensapmengsel – Voorgeschreven
hoeveelheden voor producten die worden verkocht als voedingssupplement, als
levensmiddel waarvoor een voedings- of gezondheidsclaim wordt gedaan, of als
levensmiddel bestemd voor bijzondere voeding
A-G: Het gebruik van de genoemde stoffen is slechts wettelijk voorgeschreven, wanneer
een Unierechtelijk of een met het Unierecht verenigbaar nationaal voorschrift voor het
levensmiddel waaraan de genoemde stoffen worden toegevoegd, de toevoeging van de
genoemde stoffen direct voorschrijft of althans een minimumgehalte voor de toe te voegen
genoemde stoffen bepaalt voordat het levensmiddel in de handel kan worden gebracht.
Van een dergelijk wettelijk voorschrift is geen sprake wanneer het in de handel brengen van
een levensmiddel als voedingssupplement, als product waarvoor een voedings- of een
gezondheidsclaim wordt gedaan, of als product bestemd voor bijzondere voeding, zonder
toevoeging van een of meer van de genoemde stoffen misleidend en bedrieglijk voor de
consument zou zijn, omdat het levensmiddel wegens te geringe concentratie(s) van de
genoemde stof of stoffen zijn doel als voedingsmiddel respectievelijk zijn met de voedingsof gezondheidsclaims tot uitdrukking gebrachte doel niet kan vervullen Noch is van een
dergelijk wettelijk voorschrift sprake wanneer een bepaalde voedings- of gezondheidsclaim
alleen voor levensmiddelen mag worden gebruikt die een bepaalde ‚significante’
hoeveelheid van de genoemde stof of stoffen bevatten.
FISCALE BEPALINGEN
BTW
CONCLUSIE A-G KOKOTT – 15 mei 2014 – Zaak C-605/12 – Welmory – conclusie
Belastingwetgeving – Belasting over toegevoegde waarde – Artikel 44 van richtlijn
2006/112/EG in versie van richtlijn 2008/8/EG– Begrip ‚vaste inrichting’ van afnemer van
dienst
A-G: Onder een vaste inrichting is een inrichting te verstaan die gekenmerkt wordt door een
voldoende mate van duurzaamheid en een – wat personeel en technische middelen betreft
– geschikte structuur om de voor eigen behoeften van deze inrichting verrichte diensten te
kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken. Eigen personeel en eigen technische middelen
zijn hiervoor niet vereist, voor zover de externe middelen ter beschikking staan van de
inrichting als waren het haar eigen middelen.
CONCLUSIE A-G WATHELET – 15 mei 2014 – Zaak C-331/13 – Nicula – Grote Kamer –
conclusie
Terugbetaling van met Unierecht onverenigbare heffing – Beperking van terug te betalen
bedrag wegens wijziging van nationale regeling
10
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
A-G: Een Roemeens spoedbesluit betreffende milieuheffing voor motorvoertuigen, verhoudt
zich niet met artikel 110 VWEU (kortweg: geen beschermende belasting voor binnenlandse
producten)
ARREST – 15 mei 2014 – Zaak C-337/13 – Almos Agrárkülkereskedelmi – arrest
Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde
– Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 90 – Verlaging van maatstaf van heffing – Omvang van
verplichtingen van lidstaten – Rechtstreekse werking
Hof: Een nationale bepaling die niet voorziet in een verlaging van de maatstaf van BTWheffing in geval van niet-betaling van de prijs, indien gebruik wordt gemaakt van de door de
richtlijn geboden afwijkingsmogelijkheid is toegestaan. Deze bepaling moet dan wel alle
andere gevallen omvatten waarin de belastingplichtige overeenkomstig de richtlijn na de
sluiting van een overeenkomst de tegenprestatie geheel of gedeeltelijk niet ontvangt. De
belastingplichtigen kunnen zich voor de nationale rechter tegenover de lidstaat op de richtlijn
beroepen om een verlaging van de maatstaf van BTW-heffing te verkrijgen. Hieraan kunnen
bepaalde formaliteiten worden verbonden aan de hand waarvan met name kan worden
aangetoond dat de belastingplichtige na de sluiting van de overeenkomst de tegenprestatie
of een deel ervan definitief niet heeft ontvangen en dat hij zich kan beroepen op een van de
in de richtlijn bedoelde gevallen, maar de aldus vastgestelde maatregelen mogen niet verder
gaan dan wat nodig is om dit aan te tonen.
CONCLUSIE A-G MENGOZZI – 14 mei 2014 – Zaak C-219/13 – K– conclusie
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde –Richtlijn 2006/112/EG
– Richtlijn 2009/47/EG – Toepassing van verlaagd btw-tarief enkel op gedrukte boeken, met
uitzondering van boeken op andere fysieke dragers (cd’s, cd-roms, USB-sticks) – Concreet
en specifiek aspect – Fiscale neutraliteit
A-G: Een verlaagd BTW-tarief voor gedrukte boeken, terwijl een normaal tarief geldt voor
boeken op een andere fysieke drager (cd, cd-rom of USB-stick) is toegestaan, mits
laatstbedoelde boeken uit het oogpunt van de gemiddelde consument niet soortgelijk zijn
aan eerstbedoelde boeken doordat zij niet aan dezelfde behoeften van deze consument
voldoen, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan. Dit antwoord verschilt niet
naargelang het een luisterboek betreft, van het luisterboek of digitale boek op fysieke drager
een gedrukt boek met dezelfde inhoud bestaat, of in het digitale boek technische kenmerken
van de drager kunnen worden benut, zoals een zoekfunctie.
DOUANE
ARREST – 15 mei 2014 – Zaak C-480/12 – X – Nederlandse zaak – arrest
Communautair douanewetboek – Werkingssfeer van artikelen 203 en 204, lid 1, sub a, van
verordening (EEG) nr. 2913/92 – Regeling extern douanevervoer – Ontstaan van
douaneschuld wegens niet-nakoming van verplichting – Te late aanbrenging van goederen
bij kantoor van bestemming – Zesde btw-richtlijn – Artikel 10, lid 3 – Samenhang tussen
ontstaan van douaneschuld en van btw-schuld – Begrip belastbare handelingen
In deze zaak wenst de Hoge Raad der Nederlanden onder meer van het Hof te vernemen
welke rechtsgevolgen te late aanbrenging van goederen bij het kantoor van bestemming
heeft voor de douaneschuld.
Hof: De enkele overschrijding van de vastgestelde termijn voor het aanbrengen van
goederen bij de douane leidt niet tot een douaneschuld wegens het onttrekken van de
goederen aan het douanetoezicht in de zin van artikel 203 van verordening (EEG) nr.
2913/92 maar tot een douaneschuld op grond van artikel 204 van verordening (EEG) nr.
2913/92. Voor het ontstaan van zo’n douaneschuld is niet nodig dat de betrokkenen de
douaneautoriteiten inlichtingen verstrekken over de oorzaken van de overschrijding van de
termijn of over de plek waar de betrokken goederen zich bevonden. BTW is verschuldigd
wanneer de betrokken goederen aan de bedoelde douaneregelingen zijn onttrokken, zelfs
indien een douaneschuld uitsluitend op grondslag van artikel 204 van de verordening is
ontstaan.
11
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
OVERIG
CONCLUSIE A-G SHARPSTON – 22 mei 2014 – Zaak C-426/12 – X– conclusie
Richtlijn 2003/96/EG – Communautaire regeling voor belasting van energieproducten en
elektriciteit – Duaal gebruik van energieproducten
X produceert suiker en suikerhoudende producten uit suikerbieten voor de industriële en de
consumentenmarkt. Bij het productieproces ontstaan ook een aantal bijproducten. Bij de
productie wordt cokes gebruikt. Ter discussie staat of de cokes worden gebruikt als
motorbrandstof of ook bij het chemische proces. In dat laatste geval zou het gaan om duaal
gebruik, wat anders moet worden belast.
A-G: Er is sprake van duaal gebruik wanneer als verwarmingsbrandstof in een kalkoven
worden gebruikt om kooldioxide op te wekken voor de productie van kalkovengas, dat
vervolgens wordt gebruikt voor de zuivering van het uit suikerbieten verkregen ruwsap, naar
aanleiding van welk proces een neerslag, het bijproduct schuimaarde, ontstaat.
De lidstaten mogen een engere definitie van duaal gebruik toepassen en ervoor kiezen om
energieproducten die een duaal gebruik kennen te belasten, mits zij hun bevoegdheid
uitoefenen in overeenstemming met het Unierecht. Indien een lidstaat beslist om een
dergelijke engere definitie toe te passen, kan een belastingplichtige geen beroep doen op
een ruimer Unierechtelijk begrip van duaal gebruik om vrijstelling te verkrijgen van een door
het nationale recht opgelegde belasting.
GENEESMIDDELEN
CONCLUSIE A-G WAHL – 20 mei 2014 – Zaak C-104/13 – Olainfarm – conclusie
Industriebeleid – Richtlijn 2001/83/EG – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik –
Vergunning voor het in de handel brengen – Artikel 10 – Generieke geneesmiddelen –
Begrip ‚referentiegeneesmiddel’ – Artikel 10bis – Geneesmiddel op basis van werkzame
stoffen die reeds in de medische praktijk worden gebruikt – Recht van de houder van een
vergunning voor het in de handel brengen van een referentiegeneesmiddel om zich tegen
toelating van een generiek geneesmiddel te verzetten
A-G: Een geneesmiddel geregistreerd overeenkomstig artikel 10bis van richtlijn 2001/83/EG
kan worden gebruikt als referentiegeneesmiddel voor de doelstellingen van artikel 10, lid 2,
sub a, van de richtlijn.
Artikel 10, lid 1, van richtlijn 2001/83 verleent de houder van een vergunning voor het in de
handel brengen van een referentiegeneesmiddel het recht om op te komen tegen een
vergunning voor het in de handel brengen van een generiek geneesmiddel waarvoor dat
geneesmiddel
wordt
gebruikt
als
referentiegeneesmiddel
gedurende
de
beschermingsperiode van tien jaar (of, in voorkomend geval, de periode van elf jaar) waarop
de houder recht heeft krachtens die richtlijn.
HANDVEST GRONDRECHTEN EU
ARREST – 8 mei 2014 – Zaak C-483/12 – Pelckmans Turnhout – arrest - ECER
nieuwsbericht – european law blog – European consumer law blog
Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie –
Gelijkheids‑ en non-discriminatiebeginsel – Ten uitvoer brengen van Unierecht –
Werkingssfeer van Unierecht – Geen – Onbevoegdheid van het Hof
Het Belgische Grondwettelijk Hof stelt vragen over de verplichte wekelijkse sluitingsdag voor
handelaren. Een dergelijke verplichting geldt niet voor handelaren in treinstations, in
luchthavens of tankstations. Het is enkel van toepassing op de detailhandel, dat wil zeggen
ondernemingen die verkopen aan de consument, en niet op andere handelaren zoals
internetwinkels. Vraag is of deze verplichting strookt met het EU-recht.
12
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
Hof: Een nationale winkelsluitingswet valt niet binnen het toepassingsgebied van het EUrecht. Het Hof is niet bevoegd om de bepalingen van het EU-Handvest van de Grondrechten
uit te leggen.
ARREST – 22 mei 2014 – Zaak C-356/12 – Glatzel – arrest
Prejudiciële verwijzing – Vervoer – Richtlijn 2006/126/EG – Punt 6.4 van bijlage III –
Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 20, 21, lid 1,
en 26 – Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap – Rijbewijs – Lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor besturen
gemotoriseerd voertuig – Minimumnormen – Gezichtsscherpte – Gelijke behandeling –
Geen afwijkingsmogelijkheid – Evenredigheid
Het rijbewijs van Glatzel wordt ingetrokken. Uiteindelijk krijgt hij een nieuw rijbewijs, maar
niet voor de categorie vrachtwagens. Zijn centrale gezichtsscherpte is weliswaar 1,0, maar
de gezichtsscherpte van zijn rechteroog is lager en voldoet niet aan de eisen. De
verwijzende rechter stelt vragen over de geldigheid van punt 6.4 van bijlage III bij richtlijn
2006/126. Volgens de verwijzende rechter is het vereiste van minimaal 0,1 gezichtsscherpte
voor het minder goede oog, discriminerend op grond van handicap van personen
Hof: Bij onderzoek van de vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de
geldigheid van punt 6.4 van bijlage III bij richtlijn 2006/126/EG kunnen aantasten in het licht
van de artikelen 20, 21, lid 1, of 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie.
INTELLECTUELE EIGENDOM
CONCLUSIE A-G CRUZ VILLALÓN – 22 mei 2014 – Zaak C-201/13 – Deckmyn en
Vrijheidsfonds – Grote Kamer – conclusie
Richtlijn 2001/29 – Auteursrechten – Artikel 5, lid 3, sub k, van richtlijn 2001/29 –
Reproductierecht – Beperkingen – Parodie – Autonoom begrip van het Unierecht –
Grondrechten – Algemene beginselen
Op de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent in 2011 verspreidde Deckmyn kalenders met
een omslag, die bestond uit een bewerkte voorplaat van het Suske en Wiske-album ‘De
Wilde Weldoener’, waarbij onder meer de stripfiguur Lambik was vervangen door de Gentse
burgemeester Termont. Daarnaast verscheen deze prent op de website en in een
informatieblad van het Vlaams Belang.
De erven-Vandersteen en de exploitatiestichting betogen dat hun intellectueleeigendomsrechten zijn geschonden en dat het werk van Vandersteen op deze wijze
ongewenst in verband wordt gebracht met het Vlaams Belang. Deckmyn en het
Vrijheidsfonds beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting, aangezien het werk volgens
hen een parodie vormt.
A-G: Het begrip ‚parodie’ is een autonoom Unierechtelijk begrip. Een ‚parodie’ in de zin van
artikel 5, lid 3, sub k, van richtlijn 2001/29 is een werk dat, met een spottende intentie,
bestanddelen van een duidelijk herkenbaar bestaand werk combineert met voldoende
originele bestanddelen, zodat het werk in redelijkheid niet kan worden verward met het
oorspronkelijke werk.
Bij de uitleg van het begrip ‚parodie’ dient de civiele rechter zich te laten leiden door de
grondrechten die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, en dient hij de noodzakelijke afweging tussen deze rechten te maken wanneer de
omstandigheden van het geval dit vergen.
CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 14 mei 2014 – Zaak C-205/13 – Hauck – Nederlandse
zaak – persbericht – conclusie
Merken – Weigerings- of nietigheidsgronden – Driedimensionaal teken dat bestaat uit vorm
van waar – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje – Teken dat
uitsluitend bestaat uit vorm die door aard van waar bepaald wordt – Artikel 3, lid 1, sub e,
13
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
derde streepje – Teken dat uitsluitend bestaat uit vorm die wezenlijke waarde aan de waar
geeft – Kinderstoel Tripp Trapp
De zaak gaat over de vraag of de Trip Trap kinderstoel van Stokke merkenrechtelijk
bescherming geniet.
A-G: Het begrip vorm ‚die door de aard van de waar bepaald wordt’ ziet op de vorm waarvan
alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar. Daarbij is van geen
belang of die waar ook een andere, alternatieve vorm kan aannemen.
Het begrip vorm ‚die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ heeft betrekking op de vorm
waarvan de esthetische kenmerken een van de hoofdelementen zijn die de marktwaarde
van de betrokken waar bepalen, waarbij deze tegelijkertijd een van de redenen zijn waarom
de consument beslist deze waar te kopen. Deze uitlegging sluit niet uit dat de waar andere
kenmerken bezit die belangrijk zijn voor de consument.
De perceptie van de gemiddelde consument is een van de omstandigheden waarmee
rekening moet worden gehouden bij de analyse van de toepasselijkheid van de betrokken
grond voor weigering van inschrijving, onder meer naast omstandigheden als de aard van
de onderzochte warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil
tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt,
het significante verschil in prijs in vergelijking met concurrerende goederen, en het bestaan
van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische
kenmerken van de betrokken waar. Geen enkele van deze omstandigheden is als zodanig
doorslaggevend.
Eenzelfde teken kan tegelijkertijd worden getoetst aan de gronden van artikel 3, lid 1, sub e,
eerste en derde streepje, van deze richtlijn, maar de grond voor weigering van inschrijving of
nietigverklaring van het merk bestaat enkel wanneer minstens is voldaan aan alle
voorwaarden voor toepassing van een van deze gronden.
LANDBOUW
ARREST – 15 mei 2014 – Zaak C-135/13 – Szatmári Malom – arrest
Landbouw – Elfpo – Verordening (EG) nr. 1698/2005 – Artikelen 20, 26 en 28 – Steun voor
de modernisering van landbouwbedrijven en steun ter verhoging van de toegevoegde
waarde van land‑ en bosbouwproducten – Subsidiabiliteitsvoorwaarden – Bevoegdheid van
lidstaten – Steun waarmee de bestaande capaciteit van maalderijen wordt gemoderniseerd
– Vervanging van maalderijen door één nieuwe maalderij zonder de capaciteit uit te breiden
– Daarvan uitgesloten – Gelijkheidsbeginsel
Hof: Het begrip verbetering van de algehele prestatie van het landbouwbedrijf kan geen
betrekking hebben op een concrete actie waarbij een onderneming die maalderijen
exploiteert, oude maalderijen sluit en door een nieuwe maalderij vervangt zonder de
bestaande capaciteit uit te breiden.
Een concrete actie waarbij oude maalderijen worden gesloten en door een nieuwe maalderij
worden vervangen zonder uitbreiding van de bestaande capaciteit, kan de algehele prestatie
van de onderneming verbeteren.
Artikel 28, lid 1, sub a, van verordening nr. 1698/2005 verzet zich in beginsel niet tegen de
vaststelling van een nationale regeling als die in het hoofdgeding, die ter verhoging van de
toegevoegde waarde van landbouwproducten voorziet in steun die wat ondernemingen
welke maalderijen exploiteren betreft slechts kan worden verleend voor concrete acties die
zijn gericht op de modernisering van de bestaande capaciteit van die maalderijen, en niet
voor concrete acties waarbij nieuwe capaciteit wordt gecreëerd.
ARREST – 8 mei 2014 – Zaak C-35/13 – ASSICA en Krafts Foods Italia – arrest
Landbouw – Landbouwproducten en levensmiddelen – Verordening (EEG) nr. 2081/92 –
Artikel 2 – Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen –
Materiële werkingssfeer – Bescherming op nationaal grondgebied – Geen communautaire
registratie – Gevolgen – Bescherming van benamingen voor producten waarbij geen sprake
is van een bijzondere band tussen de kenmerken en de geografische herkomst daarvan –
Voorwaarden
14
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
Hof: Verordening (EEG) nr. 2081/92 voorziet niet in een beschermingsregeling voor een
geografische benaming die niet op communautair niveau geregistreerd is. Een dergelijke
benaming kan in voorkomend geval worden beschermd op grond van een nationale regeling
met betrekking tot geografische benamingen van producten waarbij geen sprake is van een
bijzondere band tussen de kenmerken en de geografische herkomst daarvan, mits de
toepassing van die regeling geen afbreuk doet aan de doelstellingen van verordening nr.
2081/92, zoals gewijzigd bij verordening nr. 535/97, en geen sprake is van strijd met het
vrije verkeer van goederen als bedoeld in artikel 28 EG, hetgeen ter beoordeling van de
nationale rechter staat.
ARREST – 22 mei 2014 – Zaak C-56/13 – Érsekcsanádi Mezőgazdasági – arrest
Richtlijnen 92/40/EEG en 2005/94/EG – Beschikkingen 2006/105/EG en 2006/115/EG –
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 16, 17 en 47 –
Maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza – Vergoeding van schade
Hof: De beschikkingen van de Commissie tot vaststelling van bepaalde tijdelijke
beschermende maatregelen in verband met vermoede gevallen van hoogpathogene aviaire
influenza onder wilde vogels in Hongarije staan niet in de weg aan de nationale maatregelen
waarbij de instelling van een beschermingsgebied werd gelast en de doorvoer van pluimvee
in dat gebied werd verboden, en evenmin aan een administratief advies waarbij een
onderneming de toelating werd geweigerd om kalkoenen onder te brengen in haar kwekerij.
MILIEU
ARREST – 15 mei 2014 – Zaak C-521/12 – Briels e.a. – Nederlandse zaak – arrest - na
prejudiciële verwijzingsuitspraak van de Raad van State (7 november 2012) –
persbericht Raad van State – GAVC law blog
Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde
– Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 90 – Verlaging van maatstaf van heffing – Omvang van
verplichtingen van lidstaten – Rechtstreekse werking
Op 6 juni 2011 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit genomen
betreffende het tracéproject Rijksweg A2 dat met name tot de verbreding van deze snelweg
strekt. Dit project heeft negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied „Vlijmens Ven,
Moerputten en Bossche Broek”. Dit gebied is door de Nederlandse autoriteiten als een
speciale beschermingszone aangewezen voor onder meer het habitattype
„blauwgraslanden”. Briels e.a. hebben beroep tegen de twee besluiten van de minister
ingesteld bij de verwijzende rechter. Volgen hen kon de minister het tracéproject Rijksweg
A2 niet vaststellen, gelet op de negatieve gevolgen van de verbreding van de snelweg A2
voor het betrokken Natura 2000-gebied.
In dit verband betogen Briels e.a. dat de ontwikkeling van nieuwe blauwgraslanden in dit
gebied niet in aanmerking had mogen worden genomen ter beantwoording van de vraag of
de natuurlijke kenmerken van dit gebied worden aangetast. Volgens hen kan een dergelijke
maatregel niet als een „mitigerende maatregel” worden aangemerkt.
De Nederlandse Raad van State legt het Hof een aantal vragen voor met betrekking tot
habitatrichtlijn 92/43/EG. Meer bepaald vraagt de Raad of de natuurlijke kenmerken van een
Natura-2000 gebied worden aangetast, indien de overheid een areaal van gelijke of grotere
omvang van dat habitattype tot ontwikkeling brengt.
Hof: De beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om de schadelijke
gevolgen van dit project voor een Natura 2000-gebied te compenseren, kunnen bij de
beoordeling van de gevolgen van dit project niet in aanmerking worden genomen.
Een plan of een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van
een gebied van communautair belang, dat negatieve gevolgen heeft voor een in dit gebied
voorkomend type natuurlijke habitat en dat voorziet in maatregelen voor het tot ontwikkeling
brengen in dit gebied van een areaal van gelijke of grotere omvang van dit habitattype, tast
de natuurlijke kenmerken van dat gebied aan. Deze maatregelen kunnen in voorkomend
15
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
geval slechts als „compenserende maatregelen” worden aangemerkt, voor zover de bij deze
bepaling gestelde voorwaarden vervuld zijn.
CONCLUSIE A-G JÄÄSKINEN – 8 mei 2014 – Gevoegde zaken C-401/12 P, C-402/12 P
en C-403/12 P
– Raad/Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop
Luchtverontreiniging Utrecht, Parlement / Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop
Luchtverontreiniging Utrecht en Commissie / Vereniging Milieudefensie en Stichting
Stop Luchtverontreiniging Utrecht – Grote Kamer – Nederlandse zaak – conclusie
Hogere voorziening – Artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus – Artikelen 2, lid 1, sub g,
en 10 van verordening (EG) nr. 1367/2006 – Verzoek tot interne herziening – Nietontvankelijkheid – Exceptie van onwettigheid – Toetsing van geldigheid van afgeleid
Unierecht aan internationale overeenkomst – Uit arresten Fediol/Commissie en
Nakajima/Raad voortgekomen rechtspraak – Voorwaarden waaronder bepalingen uit
overeenkomst rechtsreeks kunnen worden ingeroepen
A-G: Het niet-ontvankelijk verklaren van een verzoek om herziening van een besluit waarbij
de Commissie Nederland toestemming had gegeven af te wijken van verplichtingen omtrent
luchtkwaliteit en schonere lucht, was in een door milieuverenigingen aangespannen
procedure door het Gerecht (eerste aanleg) vernietigd. De AG adviseert in hoger beroep nu
de bestreden uitspraak van het Gerecht te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar
het Gerecht.
CONCLUSIE A-G JÄÄSKINEN – 8 mei 2014 – Gevoegde zaken C-404/12 P en C-405/12
P
– Raad / Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe en
Commissie / Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe – Grote
Kamer – Nederlandse zaak – conclusie
Hogere voorziening – Milieu – Verdrag van Aarhus – Artikel 10 van verordening (EG) nr.
1367/2006 – Verzoek tot interne herziening – Artikel 2, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag
van Aarhus – Begrip ‚optreden in een wetgevende hoedanigheid’ in de zin van het Verdrag
van Aarhus – Handeling die volgens zogenoemde regelgevingsprocedure in de zin van
besluit 1999/468/EG is vastgesteld – Verordening (EG) nr. 149/2008 tot vaststelling van
maximumresidugehalten voor pesticiden
A-G: Het arrest van het Gerecht in de zaak Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action
Network Europe/Commissie (T‑338/08, EU:T:2012:300) te vernietigen;
het beroep tot nietigverklaring dat is ingesteld tegen de twee beschikkingen van de
Europese Commissie van 1 juli 2008 tot niet-ontvankelijkverklaring van de aanvragen voor
een herziening van verordening (EG) nr. 149/2008 van de Commissie van 29 januari 2008
tot wijziging van verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad
door vaststelling van de bijlagen II, III en IV met maximumresidugehalten voor onder bijlage
I bij die verordening vallende producten, te verwerpen.
NE BIS IN IDEM
ARREST – 15 mei 2014 – Zaak C-129/14 PPU – Spasic – Grote Kamer – arrest
Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking
in strafzaken – Handvest van grondrechten van Europese Unie – Artikelen 50 en 52 –
Beginsel ne bis in idem – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Begrippen straf
die ‚is ondergaan’ en straf die ‚daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd’
Hof: Artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, dat de toepassing van het
beginsel ne bis in idem afhankelijk stelt van de voorwaarde dat in geval van veroordeling de
straf „is ondergaan” of „daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd”, is verenigbaar met artikel 50
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin dat beginsel wordt
gewaarborgd.
Niet kan worden aangenomen dat een straf is ondergaan of ten uitvoer wordt gelegd
wanneer een persoon, die bij eenzelfde beslissing van een rechterlijke instantie van een
andere lidstaat is veroordeeld tot een geldstraf en tot een vrijheidsstraf, alleen de hem
opgelegde geldstraf betaalt, terwijl de vrijheidsstraf niet ten uitvoer is gelegd.
16
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
PERSOONSGEGEVENS
ARREST – 13 mei 2014 – Zaak C-131/12 – Google Spain en Google – Grote Kamer –
persbericht – arrest - – ECER nieuwsbericht – European law blog – EJIL:talk blog –
Eutopia law blog – College voor de rechten van de mens – GAVC blog – European
consumer law blog – libertés chéries blog - Verfassungsblog
Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van
deze persoonsgegevens – Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 2, 4, 12 en 14 – Materiële en
territoriale werkingssfeer – Internetzoekmachines – Verwerking van op websites te vinden
gegevens – Opzoeking, indexering en opslag van deze gegevens – Verantwoordelijkheid
van exploitant van zoekmachine – Vestiging op grondgebied van lidstaat – Omvang van
verplichtingen van deze exploitant en van rechten van betrokkene – Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 8
Het hoogste gerechtshof van Spanje stelt het Hof vragen over de toepassing van de
gegevensbeschermingsrichtlijn op een internetzoekmachine zoals Google. Het gaat daarbij
om krantenartikelen in een Spaans dagblad uit 1998, die later in elektronische vorm
opnieuw voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt. De artikelen gingen over de openbare
verkoop van onroerend goed in het kader van een beslag wegens
socialezekerheidsschulden. De betrokkene wil dat deze informatie niet langer getoond wordt
in de zoekresultaten die verschijnen na een zoekactie op basis van zijn voor- en achternaam
in de internetzoekmachine van Google.
Hof: De activiteit van Google is aan te merken als "verwerking van persoonsgegevens".
Google Spain is aan te merken als "vestiging" van Google Inc. Google is aan te merken als
"verantwoordelijke" in de zin van richtlijn 95/46. Google kan verplicht worden om van de
resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam van een persoon wordt weergegeven,
de koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde webpagina's waarop
informatie over deze persoon is te vinden. Dit geldt ook indien deze naam niet vooraf of
gelijktijdig van deze webpagina's is gewist en zelfs wanneer de publicatie ervan op deze
webpagina's op zich rechtmatig is.
SOCIALE ZEKERHEID
ARREST – 8 mei 2014 – Zaak C-347/12 – Wiering – arrest
Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Verordening
(EEG) nr. 574/72 – Gezinsbijslagen – Kinderbijslag – Ouderschapsuitkering – ‚Elterngeld’ –
‚Kindergeld’ – Berekening van de aanvulling
Hof: Bij de berekening van de aanvulling die eventueel verschuldigd is aan een migrerende
werknemer in zijn lidstaat van tewerkstelling, moet niet alle door het gezin van deze
werknemer op grond van de wetgeving van de lidstaat van woonplaats ontvangen
gezinsbijslagen in aanmerking worden genomen, aangezien, onder voorbehoud van de door
de verwijzende rechter uit te voeren verificaties, het „Elterngeld” waarin is voorzien bij de
Duitse wetgeving niet van dezelfde aard is, in de zin van artikel 12 van verordening nr.
1408/71, als het „Kindergeld” waarin is voorzien bij die wetgeving en de kinderbijslag waarin
is voorzien bij de Luxemburgse wetgeving.
CONCLUSIE A-G KOKOTT – 15 mei 2014 – Zaak C-318/13 – X – conclusie
Richtlijn 79/7/EEG– Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op gebied van sociale
zekerheid – Artikel 4, lid 1 – Ongevallenverzekering voor werknemers – Nationaal recht –
Forfaitaire vergoeding voor blijvende schade ten gevolge van bedrijfsongeval – Bepaling van
bedrag van aanspraak – Verschillende bedragen voor mannen en vrouwen op grond van
statistisch verschillende levensverwachting van de geslachten – Aansprakelijkheid van
lidstaat – Voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht
17
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
In Finland is het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen als actuarieel
criterium van belang voor de berekening van de wettelijke uitkering bij een bedrijfsongeval.
A-G: Artikel 4, lid 1, van richtlijn 79/7/EEG verzet zich tegen nationale regels op grond
waarvan de uitkering (een eenmalige vergoeding) die aan een man betaald wordt, lager is
dan de uitkering die een vrouw van dezelfde leeftijd zou ontvangen. De beoordeling van de
voorwaarden voor de aansprakelijkheid van de lidstaat is een taak van de nationale rechter.
Ten voordele van de betrokken lidstaat dient evenwel bij de vraag of er sprake is van een
voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht, inzonderheid in aanmerking te
worden genomen dat:
– het Hof zich in zijn rechtspraak niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken over de vraag of
seksegerelateerde actuariële factoren in aanmerking mogen worden genomen bij de
vaststelling van uitkeringen van wettelijke socialezekerheidsstelsels die binnen de
werkingssfeer van richtlijn 79/7 vallen,
– het Hof pas in zijn arrest in de zaak C‑236/09, Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop
e.a., artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113 dat de in aanmerkingneming van dergelijke
factoren toelaat, ongeldig heeft verklaard en bovendien een overgangsperiode vóór het van
kracht worden van de ongeldigheid heeft gelast, en dat
– de Uniewetgever in de richtlijnen 2004/113 en 2006/54 onder bepaalde voorwaarden
heeft toegestaan dat dergelijke factoren in aanmerking worden genomen bij de berekening
van de prestaties in de zin van deze richtlijnen, op grond waarvan de nationale wetgever
ervan is uitgegaan dat seksegerelateerde factoren ook in aanmerking mogen worden
genomen in het kader van het wettelijke socialezekerheidsstelsel dat in de onderhavige
zaak aan de orde is.
STAATSSTEUN
ARREST – 13 mei 2014 – Zaak C-184/11 – Commissie / Spanje – Grote Kamer –
persbericht – arrest - ECER nieuwsbericht
Niet-nakoming – Arrest van Hof waarbij niet-nakoming is vastgesteld – Niet-uitvoering –
Artikel 260 VWEU – Staatssteun – Terugvordering – Onrechtmatige en met interne markt
onverenigbare steunregeling – Individuele steun in kader van die regeling – Financiële
sanctie
In 2001 merkte de Commissie belastingmaatregelen in de autonome regio Baskenland aan
als met de gemeenschappelijke markt onverenigbare staatssteun. Spanje moest die steun
terugvorderen, maar heeft dat niet gedaan.
Hof: Spanje is de krachtens artikel 260, lid 1, VWEU op hem rustende verplichtingen niet
nagekomen en wordt daarom veroordeeld tot betaling aan de Europese Commissie op de
rekening „Eigen middelen van de Europese Unie” van een forfaitaire som van 30 miljoen
EUR.
CONCLUSIE A-G WATHELET – 8 mei 2014 – Zaak C-242/13 – Commerz Nederland –
Nederlandse zaak – conclusie
Steunmaatregelen van de staten – Begrip – Door openbaar bedrijf in de vorm van garanties
aan bank verleende steun – Beslissing van directeur van openbaar bedrijf – Schending van
statutaire voorschriften van openbaar bedrijf
De voormalig bestuurder van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) had eigenmachtig en buiten
de Raad van Commissarissen om, garanties afgegeven aan Commerz Nederland NV en
had deze regeling bewust geheim gehouden. Commerz vordert van het HbR als garant
terugbetaling van de kredieten. Het HbR stelt zich echter op het standpunt dat de
garantieregeling moet worden aangemerkt als staatssteun die niet aan de Commissie is
gemeld, hetgeen nietigheid van de garantie met zich meebrengt.
A-G: Garanties kunnen aan de staat worden toegerekend wanneer zij steunmaatregelen
vormen en door de enige bestuurder van een openbaar bedrijf zijn verleend, ook al heeft die
bestuurder – die weliswaar in die hoedanigheid heeft gehandeld – de grenzen van zijn
bevoegdheid overschreden of de statuten van dat bedrijf geschonden.
18
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
VERBLIJFSRECHT
ASIEL
ARREST – 8 mei 2014 – Zaak C-604/12 – HN – arrest
Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die
voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Richtlijn 2005/85/EG – Minimumnormen
voor procedures in lidstaten voor toekenning of intrekking van vluchtelingenstatus –
Nationale procedureregel die behandeling van verzoek om subsidiaire bescherming
afhankelijk stelt van voorafgaande afwijzing van verzoek tot toekenning van
vluchtelingenstatus – Toelaatbaarheid – Procedurele autonomie van lidstaten –
Doeltreffendheidsbeginsel – Recht op behoorlijk bestuur – Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie – Artikel 41 – Onpartijdigheid en snelheid van procedure
Hof: Het afhankelijk stellen van de behandeling van een verzoek om subsidiaire
bescherming aan de voorafgaande afwijzing van een verzoek om erkenning als vluchteling
is toegestaan, mits het verzoek om erkenning als vluchteling en het verzoek om subsidiaire
bescherming tegelijkertijd kunnen worden ingediend en de nationale procedureregel niet
ertoe leidt dat het verzoek om subsidiaire bescherming na het verstrijken van een redelijke
termijn wordt behandeld.
REGULIER
CONCLUSIE A-G SZPUNAR – 20 mei 2014 – Zaak C-202/13 – McCarthy e.a. – Grote
kamer – persbericht – conclusie
Inreisrecht en recht op kort verblijf – Derdelander die familielid van burger van Unie is en
houder is van verblijfskaart van lidstaat – Nationale wettelijke regeling die binnenkomst op
nationaal grondgebied afhankelijk stelt van voorafgaand verkrijgen van inreisvergunning
A-G: Een lidstaat mag het inreisrecht van derdelanders niet afhankelijk stellen van het
voorafgaand verkrijgen van een visum, indien zij reeds in het bezit zijn van een door een
andere lidstaat afgegeven „verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie. Artikel
35 van richtlijn 2004/38/EG geeft een lidstaat niet de bevoegdheid om een algemeen
toepasselijke maatregel vast te stellen op grond waarvan het recht op vrijstelling van de
visumplicht wordt ingetrokken voor familieleden van een burger van de Unie die in het bezit
zijn van een geldige door een andere lidstaat afgegeven verblijfskaart, aangezien die
maatregel preventief is en niet is gebaseerd op de voorafgaande vaststelling van
rechtsmisbruik in een concreet geval.
Artikel 1 van Protocol nr. 20 betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel
26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op het Verenigd
Koninkrijk en Ierland geeft het Verenigd Koninkrijk niet de bevoegdheid om derdelanders die
in het bezit zijn van een overeenkomstig artikel 10 van richtlijn 2004/38 afgegeven
verblijfskaart van familieleden van een burger van de Unie, te verplichten om in het bezit te
zijn van een inreisvisum dat vóór aankomst bij de grens dient te zijn verkregen.
CONCLUSIE A-G BOT – 14 mei 2014 – Zaak C-244/13 – Ogieriakhi – conclusie
Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van een lidstaat voor de burgers van
de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Begrip ‚verblijf gedurende een ononderbroken periode van
vijf jaar in het gastland bij de burger van de Unie’ – Duurzaam verblijfsrecht
A-G: Voor de verwerving van een duurzaam verblijfsrecht door een derdelander die de
echtgenoot is van een Unieburger, kan ook een verblijfsperiode die is vervuld vóór de
omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de lidstaten meerekenen, ook al is
vastgesteld dat beide echtgenoten gescheiden zijn gaan leven en met andere partners zijn
gaan samenwonen.
In het kader van een schadevordering wegens schending van Unierecht hoeft de nationale
rechter niet in aanmerking te nemen dat het noodzakelijk was een prejudiciële vraag te
stellen over het in dit geding aan de orde zijnde Unierecht teneinde vast te stellen dat de
schending van dit recht door de lidstaat voldoende ernstig was.
19
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
CONCLUSIE AG MENGOZZI – 21 mei 2014 – Zaak C-575/12 – Air Baltic Corporation –
conclusie
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Verordening
(EG) nr. 562/2006 – Artikel 5, lid 1 – Grensoverschrijding – Vereiste van geldig visum in
geldig reisdocument – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Invloed nietigverklaring
reisdocument op geldigheid van daarin aangebracht visum
A-G: Ongeldigheid van een Schengenvisum mag uitsluitend worden aangenomen onder de
voorwaarden in de betreffende verordening, en valt in ieder geval onder de uitsluitende
bevoegdheid van de lidstaten. Zo kan het enkele verlies van de geldigheid van een
reisdocument waarin een Schengenvisum is aangebracht, de geldigheid van het visum zelf
niet aantasten.
Een visumplichtige derdelander die zich aan de buitengrens van de Unie meldt met een
ongeldig reisdocument dat een geldig visum bevat, en een geldig reisdocument zonder
visum, voldoet aan de vastgestelde toegangsvoorwaarden, mits de geldigheidsduur van het
nieuwe reisdocument daadwerkelijk de door het Schengenvisum toegestane maximumduur
van het verblijf dekt.
Lidstaten mogen geen aanvullende voorwaarden voor het verlenen van toegang tot het
grondgebied van de Europese Unie opleggen aan derdelanders.
VERKEERSOVERTREDING
ARREST – 6 mei 2014 – Zaak C-43/12 – Commissie / Parlement en Raad – Grote
Kamer – persbericht – arrest
Beroep tot nietigverklaring – Richtlijn 2011/82/EU – Grensoverschrijdende uitwisseling van
informatie over verkeersveiligheids gerelateerde verkeersovertredingen – Keuze van
rechtsgrondslag – Artikel 87, lid 2, sub a, VWEU – Artikel 91 VWEU – Instandhouding van
gevolgen van richtlijn in geval van nietigverklaring
Hof: Richtlijn 2011/82/EU wordt nietig verklaard. De gevolgen van richtlijn 2011/82 blijven in
stand totdat een nieuwe richtlijn in werking treedt die op de juiste rechtsgrondslag, namelijk
artikel 91, lid 1, sub c, VWEU, is gebaseerd. De inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn
dient plaats te vinden binnen een redelijke termijn van ten hoogste twaalf maanden na de
uitspraak van het onderhavige arrest.
VOLKSGEZONDHEID
ARREST – 14 mei 2014 – Zaak T-198/12 – Duitsland / Commissie – persbericht – arrest
– GAVL blog
Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 2009/48/EG – Veiligheid van speelgoed –
Grenswaarden voor nitrosamines, nitroseerbare stoffen, lood, barium, arseen, antimoon en
kwik in speelgoed – Weigering van de Commissie om daarvan afwijkende nationale
bepalingen integraal goed te keuren – In de tijd beperkte goedkeuring – Bewijs dat nationale
bepalingen hoger beschermingsniveau voor volksgezondheid bieden
Het Gerecht bevestigt het besluit van de Commissie volgens hetwelk Duitsland zijn huidige
grenswaarden voor arseen, antimoon en kwik in speelgoed niet mag handhaven, maar
verklaart dit besluit gedeeltelijk nietig voor zover het betrekking heeft op lood. In 2009 is een
nieuwe EU-speelgoedrichtlijn vastgesteld. Duitsland is echter van mening dat de
grenswaarden voor zware metalen (lood, arsenicum, kwik, barium, antimoon) in speelgoed
niet streng genoeg zijn.
Gerecht: Er hoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over de rechtmatigheid van besluit
2012/160/EU nadat richtlijn 2009/48/EG van toepassing is geworden, voor zover dit besluit
betrekking heeft op barium.
Artikel 1, tweede alinea, van besluit 2012/160 wordt nietig verklaard voor zover het de
geldigheidsduur van de goedkeuring van de nationale bepalingen houdende grenswaarden
voor lood heeft beperkt tot en met 21 juli 2013. Het beroep wordt verworpen voor het
overige.
20
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa van het gerechtshof Amsterdam, derde jaargang, no. 6 (mei 2014)
3. PREJUDICIËLE VERWIJZINGEN
VRAGEN UIT NEDERLAND
(Deze rubriek bevat prejudiciële verwijzingen van Nederlandse rechters van de afgelopen
maand aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.)
TIP: ZOEKEN NAAR PREJUDICIËLE VRAGEN
Alle prejudiciële verwijzingen (dus ook die van rechters uit andere lidstaten) worden
opgenomen in de “Databank verwijzingsuitspraken EU". Deze databank is te vinden in
Porta Iuris via “Uitspraken zoeken”, onder “jurisprudentieverzamelingen”. Daarin kan o.a.
gezocht worden op onderwerp en EU-regelgeving. Op die manier is eenvoudig na te gaan of
over de geldigheid of uitleg van een bepaalde regel van EU-recht mogelijk al prejudiciële
vragen zijn gesteld en/of nog aanhangig zijn. Nota bene: Porta Iuris is alleen beschikbaar
voor medewerkers van de Rechtspraak. Prejudiciële verwijzingen zijn ook toegankelijk op de
website van HvJEU bij Info Curia.
Deze maand geen Nederlandse prejudiciële verwijzingsuitspraken.
21