Meerjarenplan 2014 – 2019 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Meerjarenplan
2014 – 2019
Omgevingsanalyse
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Inhoudsopgave
1.
Overzicht figuren ............................................................................................................................. 4
2.
Overzicht tabellen ........................................................................................................................... 5
3.
Introductie ....................................................................................................................................... 6
1.
Demografie ...................................................................................................................................... 8
5. Performant en kwaliteitsvol besturen............................................................................................... 11
5.1. Mechelen in beeld ...................................................................................................................... 11
5.2. Prestatie in cijfers ....................................................................................................................... 11
6. Samenleven en Welzijn ..................................................................................................................... 14
6.1. Gebiedsgerichte werking ............................................................................................................ 14
6.1.1. Mechelen in beeld ............................................................................................................... 14
6.2.2. Prestatie in beeld................................................................................................................. 14
6.2. Kansarmoede.............................................................................................................................. 15
6.2.1. Mechelen in beeld ............................................................................................................... 15
6.2.2. Prestatie in cijfers ................................................................................................................ 15
7. Zorg.................................................................................................................................................... 18
7.1. Vergrijzing................................................................................................................................... 18
7.1.1. Mechelen in beeld ............................................................................................................... 18
7.1.2. Prestaties in cijfers .............................................................................................................. 18
7.2. Vergroening ................................................................................................................................ 23
7.2.1. Mechelen in beeld ............................................................................................................... 23
7.2.2. Prestaties in cijfers ............................................................................................................. 24
8. Omgeving en wonen.......................................................................................................................... 37
8.1. Wonen ........................................................................................................................................ 37
8.1.1 . Mechelen in beeld .............................................................................................................. 37
8.1.2. Prestatie in cijfers ................................................................................................................ 37
8.2. Lokale economie en werk........................................................................................................... 40
8.2.1. Mechelen in beeld ............................................................................................................... 40
8.2.2. Prestatie in cijfers ................................................................................................................ 41
9. Preventie en veiligheid ...................................................................................................................... 43
9.1. Mechelen in beeld ...................................................................................................................... 43
9.2. Prestatie in cijfers ....................................................................................................................... 44
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
9.2.1
Cijfers ............................................................................................................................. 44
9.2.2
Actoren .......................................................................................................................... 46
10. Cultuur en vrije tijd .......................................................................................................................... 47
10.1. Mechelen in beeld .................................................................................................................... 47
10.2. Prestatie in cijfers ..................................................................................................................... 48
11. Slimme stad ..................................................................................................................................... 54
11.1. Mechelen in beeld .................................................................................................................... 54
11.2.
12.
Prestatie in cijfers .............................................................................................................. 54
Participatietraject– stadsbevraging........................................................................................... 55
12.1. Het memorandum ................................................................................................................... 55
12.2.
Stedelijke adviesraden/actoren ........................................................................................ 55
12.3. Stadsbevraging ......................................................................................................................... 58
1.
Organisatiedoelstellingen...................................................................................................... 59
2.
Thema stadsontwikkeling ...................................................................................................... 60
3.
Thema cultuur en vrije tijd .................................................................................................... 60
4.
Thema dienstverlening .......................................................................................................... 61
5.
Suggesties van de Mechelaar ................................................................................................ 61
6.
Conclusies van de bevraging ................................................................................................. 62
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
1. Overzicht figuren
Fig. 1: Bevolking aangroei
Fig. 2: Bevolkingspiramiden Stad Mechelen 2013
Fig. 3: Vertrouwen in het stadsbestuur in 2011
Fig. 4: Groei in personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering
Fig. 5: Aantal patiënten verzorgingscentrum
Fig. 6: Leerlingen met schoolse vertraging
Fig. 7: aantal gerechtigden op RMI en RMH
Fig. 8 : Schematische voorstelling van het “woonzorgcontinuüm”
Fig. 9 Evolutie aantal huishoudens
Fig. 10: Aantal woningen
Fig. 11: Leegstand woningen
Fig. 12: Aanbod sociale woningen
Fig. 13: Tevredenheid uitgaansleven
Fig. 14 : Tevredenheid shopping en winkelaanbod
Fig. 15: Overlevingsgraad ondernemers
Fig. 16: Aantal bedrijven
Fig. 17: Vormen van vandalisme
Fig.18: Participatiegegevens stadsbevraging
Fig. 19: Resultaten stadsbevraging
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
2. Overzicht tabellen
Tabel 1: Overzicht migratie
Tabel 2: Scoretabel onderzoek Indi-gov
Tabel 3: wijkparticipatie
Tabel 4: Tevredenheid over consultatie van bewoners door stadsbestuur %
Tabel 5: Vertrouwen in stadsbestuur in %
Tabel 6: Participatie vrijwilligers in sociaal aanbod 2011
Tabel 7: personen met een voorkeursregeling
tabel 8: Prognose zorg
tabel 9: evolutie kinderopvang initiatieven
Tabel 10: geografische spreiding opvangplaatsen
Tabel 11: woningaanbod
Tabel 12: werkloosheid
Tabel 13: top 5 misdrijven
Tabel 14: geschat slachtofferpercentage
Tabel 15: GAS-dossiers
Tabel 16: onveiligheidsgevoel
Tabel 17: frequentie civiele interventies
Tabel 18: Familiale veiligheidssituatie
Tabel 19: cijfers erfgoed
Tabel 20: cijfers kunst en cultuur
Tabel 21: toerisme en UIT
Tabel 22: evenementen
Tabel 23: cijfers Jeugd
Tabel 24: cijfers sport
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
3. Introductie
In het kader van hun beleidsvoorbereidende taken hebben de administraties van stad en OCMW in
2012 een memorandum opgemaakt met de doelstelling om lokale politieke actoren voldoende en
juiste informatie te geven zodat zij een goed lokaal beleid kunnen uitstippelen voor de volgende
legislatuur.
Het Memorandum had de terechte pretentie dat het actief zou gebruikt worden bij het opmaken van
een nieuw bestuursakkoord en dat het samen met dit bestuursakkoord ook als aanzet zou dienen
voor de strategische nota 2014-2019 die in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)
werd opgemaakt.
Bij de opmaak van dit Memorandum zijn wij uitgegaan van een aantal basisprincipes:
 Primaat van politiek: het Memorandum is geen evaluatiedocument over de voorbije
bestuursperiode. Wel werd in het Memorandum - vanuit een omgevingsanalyse, gekoppeld
aan rondetafelgesprekken tussen de administratie en een panel van experten - voor elk van
de onderzochte thema’s concrete beleidsaanbevelingen gedaan.
 Eén Memorandum voor Stad en OCMW: het Memorandum moest van bij de start één
gezamenlijk werkstuk van de stad en het OCMW worden. Uiteindelijk is een coherente en
integrale visie op lokaal beleid voor beide besturen essentieel. De stad en het OCMW werken
al op een aantal domeinen samen en ook de beide managementteams houden geregeld
gezamenlijk overleg.
 Eén geïntegreerde aanpak: doelstelling van het Memorandum was dat het geen éénmalig
project is, maar dat het de start vormt van het proces tot strategische planning en dus
samengaat met de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
 Gedragenheid binnen de organisatie: het Memorandum is het resultaat van een
teamgedragen project waarbij de managementteams van beide organisaties werden
bijgestaan door een breed team van ambtenaren/experten die de verschillende thema’s
hebben getrokken en alle nodige initiatieven hebben genomen om de in onze organisaties
beschikbare expertises te mobiliseren en samen te brengen.
Het Memorandum had evenwel niet de pretentie volledig te zijn. Het focust daarentegen op een
aantal concrete thema’s:
1 Klantgerichte dienstverlening
2 Wonen in Mechelen 2020
3 Preventie en veiligheid
4 Cultuur en vrijetijdsbeleving
5 Lokale economie en werk
6 Gebiedsgerichte werking
7 Kansarmoede en sociale achterstelling
8 Zorg – Kinderopvang
9 Zorg - Vergrijzing
10 Smart City
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Voor elk van deze 10 thema’s werd vanuit de bevindingen van de omgevingsanalyse en de
thematafels een beknopte nota gemaakt waarin de essentie voor dat thema naar voor werd gebracht
voor de volgende jaren.
Voor de omgevingsanalyse in het kader van de BBC werd vertrokken vanuit de bevindingen in het
kader van het memorandum. Die werden aangevuld met relevant cijfermateriaal. Dit cijfermateriaal
is afkomstig van de stadsmonitor, de website lokale statistiek en alsook interne gegevens van de
stad Mechelen.
Daarnaast werd een stadsbrede bevraging georganiseerd in september en oktober 2013.
De conclusies van deze bevraging werden eveneens opgenomen. De prioritaire doelstellingen
werden bepaald op basis van de stadsbevraging.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
1. Demografie
 In 2013 waren er 82499 Mechelaars ingeschreven in het bevolkingsregister.
Fig. 1: Bevolking aangroei
Bevolkingsaantal
Mensen in BR en
VR
Geboortes
Overlijdens
Saldo
1/1/2010
= 2009
80885
1/1/2011
= 2010
81840
1/1/2012
= 2011
82275
1/1/2013
= 2012
82499
1177
788
389
1229
732
497
1235
659
576
1205
808
397
 De bevolking van de stad Mechelen blijft dus op een natuurlijke manier aangroeien.
Tabel 1: Overzicht migratie
MiGRATIE
Jaar
Immigratie
Emigratie
2009
4196
4056
2010
4626
4447
2011
4317
4506
2012
4387
4505
 De immigratie in het jaar 2012 (1/1/2013) met een totaal van 4387:
aankomst uit een Belgische gemeente: 3634 (1888 mannen en 1746 vrouwen)
aankomst uit het buitenland : 753 (402 mannen en 351 vrouwen).
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 De samenstelling van de bevolking was op 1 januari 2013 als volgt.
Fig. 2: Bevolkingspiramiden Stad Mechelen jan 2013
 Voor de Belgen was de bevolkingssamenstelling als volgt.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Voor de niet-Belgen was de samenstelling als volgt.
De bevolkingspiramides zijn terug te vinden op de website:
http://www.mechelen.be/1609/collections/1147/bevolkingscijfers.html
Voor cijfers rond integratie verwijzen wij graag naar de studie ‘Couleur Locale: Mechelen in cijfers’
van Prisma vzw.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
5. Performant en kwaliteitsvol besturen
5.1. Mechelen in beeld
Klantgerichte dienstverlening is een thema dat transversaal door de meeste andere thema’s loopt.
Maximale klantgerichtheid vertrekt vanuit het principe dat het de klant zelf is die moet kunnen
kiezen via welk kanaal hij zijn dienstverlening wenst te ontvangen. Verder inzetten op digitalisering
en tegelijkertijd de andere kanalen/middelen behouden, zal eveneens bijdragen tot het dichten van
de digitale kloof die er nog steeds is.
Mechelen moet echter ook de logische stap verder durven zetten door zijn organisatie ook volledig
klantgericht te kantelen en zijn frontoffices zoals loketten, telefonisch onthaal, digitale loketten, enz
niet meer aan te sturen vanuit een product-georiënteerde organisatie, maar wel vanuit een
gecentraliseerde en klantgerichte aansturing. Telefonisch onthaal moet gecentraliseerd worden, de
werking van de diverse winkels van de stad moeten op elkaar afgestemd worden en moeten aan
minimumvoorwaarden voor dienstverlening beantwoorden. Informatie, zowel digitaal als in print,
moet niet vanuit de dienst, dan wel vanuit een klantenperspectief starten en clustering van
informatie moet de basis zijn.
Als meest nabije bestuursniveau moet de stad fungeren als portaal voor alle overheid gerelateerde
info (één loket principe). Naast de klassieke kanalen gericht naar alle burgers (broadcasting) moet de
stad inzetten op kanalen die voor elke burger relevante info brengen (narrowcasting): de website
moet personaliseerbaar zijn en Mechelen moet zijn direct marketing databeheer beginnen uitwerken
om gerichte communicatie naar burgers mogelijk te maken.
Citymarketing mag zich niet beperken tot de eigen diensten, maar moet de communicatie van alle
aan de stad gerelateerde diensten kunnen beïnvloeden, inclusief de AGB’s, VZW’s en andere
satellietorganisaties rondom de stad. Wijkgerichte werking moet duidelijk geprofileerd worden op
gemeenschaps- en participatiewerking en minder op administratieve dienstverlening.
5.2. Prestatie in cijfers
Uiteenzettingen over de performantie van een privaatrechtelijke organisatie gebeuren vaak in
termen van winst en verlies berekeningen. Binnen de publieke sector is deze analyse evenwel
complexer. Enerzijds moeten de prestaties van de overheid bekeken worden in termen van
vertrouwen bij de burger, vertrouwen in de stadsbesturen en de percepties van kwaliteit van
diezelfde stadsbesturen.
Anderzijds moet men ook efficiëntie en effectiviteit van de verschillende administratieve procedures
in acht genomen worden. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de personeelstevredenheid om
een volledig beeld te krijgen van hoe kwaliteitsvol een stad wordt bestuurd.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Binnen de eerste categorie kan er over het algemeen gesteld worden dat de Mechelaar
tevreden is over de diensten van de stad en het leven in de stad. Zo gaf 77,2 % van de
Mechelaar aan tevreden te zijn over de stad.1
 Ook over de loketvoorziening was de Mechelaar bijzonder positief. Zo stelde 80,4 % dat hij
tevreden is over het functioneren van de loketten van de stad.2
 Ook over zijn buurt is de Mechelaar een tevreden burger, zo gaf 77,5 % aan tevreden te zijn
over de buurt waarin hij woont.
 32,8 % gaf een uitgesproken positief antwoord op de vraag: “In welke mate heeft u
vertrouwen in het stadsbestuur?” Met dit cijfer bevindt Mechelen zich in het midden van het
peloton van de 13 centrumsteden.
Fig. 3.: Vertrouwen in het stadsbestuur in 2011
Ook het vertrouwen in politie en gerecht is eerder aan de lage kant. Zo stellen 20 % en 30,4 % van de
Mechelaars vertrouwen in deze diensten. 3 Dat is net iets beter dan het gemiddelde van de
centrumsteden.
 Op vlak van personeelstevredenheid bestaan er binnen de stad geen data. Toch kan er een
indicatie bekomen worden door middel van het ziekteverzuim. Hier zien we dat dit op elk
1
Stadsmonitor 2011
Stadsmonitor 2011
3
Stadsmonitor 2011
2
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
moment onder de 10 % blijft. Met uitzondering van de winterse piekmaand februari 2012
(10,2%).
Op vlak van dienstverlening scoort de stad Mechelen ook goed.
o
o
Uit een onderzoek van Test-aankoop (2010) blijkt dat de stad Mechelen op vlak van
digitale toegankelijkheid het beste scoorde van alle centrumsteden.4 In diezelfde
studie scoorde Mechelen op vlak van dienstverlening dan weer het laagste van alle
centrumsteden.
Indi-gov (KU.Leuven), stelde in 2010 vast dat de stad Mechelen het beste scoorde
van de 181 Vlaamse steden en Gemeenten.
Tabel 2: Scoretabel onderzoek Indi-gov
Scores
Mechelen
2010
Gemeente
4
Topscores 181
Scores Scores
Vlaamse
en
Mechelen Mechelen
Scores Scores
Brusselse
2007
2006
Mechelen Mechelen
steden
en
2009
2008
gemeenten in
2010
24
327
op 17
327
op 79
327
op 90
327
op
Positie
1 op 181
Index
(eindscore)
152,6
152,6
135,3
138,6
120,10
119,30
Usability
126,8
133,4
98,1
108,5
99,2
95,9
eAdministratie 131,9
131,9
111,6
118,2
84,1
88,3
eCommunity
192,6
192,6
135,1
126,0
126,1
129,5
eDemocratie
136,6
153,7
148,8
146,6
142,5
132,4
Interactiviteit
163,2
163,2
150,9
148,1
131,2
138,5
eLoket
197,5
213,9
165,5
173,2
105,7
101,7
Classificatie
Topper
Topper
Topper
Runner- Runnerup
up
Testaankoop (2010)
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
6. Samenleven en Welzijn
6.1. Gebiedsgerichte werking
6.1.1. Mechelen in beeld
Uit de omgevingsanalyse kunnen we afleiden dat meerdere diensten binnen de stad en het OCMW
reeds vandaag op één of andere manier gebiedsgericht werken. Een verdieping van de gebruikte
methodieken en een afstemming tussen al deze processen is aan de orde. Gebiedsgericht werken
wordt hiermee een belangrijk aandachtspunt dat gerealiseerd wordt vanuit alle diensten die hierbij
betrokken kunnen worden.
Centraal in het gebiedsgericht werken staan de wijk- en dorpscentra. Deze dienen uit te groeien tot
één centrale draaischijf in elke wijk of dorp. Zo kan de burger dicht bij huis terecht voor accurate
dienstverlening en doorverwijzing naar de centraal georiënteerde diensten. Zo geven we de
bestaande participatievormen een plaats in de wijken zoeken we naar afstemming en regie. Zo
activeren we lokale vrijwilligersinitiatieven en werken we mee aan de versterking van de sociale
cohesie in elke wijk en dorp.
6.2.2. Prestatie in beeld
Tabel 3: wijkparticipatie
Wijken
Dorpen
Wijk - en
dorpsraad
ABV
Centrumraad lokaal
dienstencentrum
Aantal
bijeenkomsten
30
6
20
Aantal deelnemers
120
900
40
Aantal
bijeenkomsten
30
6
/
Aantal deelnemers
90
500
/
Bron: boordtabellen stad en OCMW
Tabel 4: Tevredenheid over consultatie van bewoners door stadsbestuur %
2008
2011
Mechelen
32,7
33.4
Gemiddeld Vlaamse
centrumsteden
32.1
31.8
Bron: Stadsmonitor 2011
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Tabel 5: Vertrouwen in stadsbestuur in %
2008
2011
Mechelen
29.2
32.8
Gemiddeld Vlaamse
centrumsteden
34.6
32.2
Bron: stadsmonitor 2011
Tabel 6: Participatie vrijwilligers in sociaal aanbod 2011
Lokale dienstencentra
Lesgevers
Stad
All round
vrijwilligers
(erkende)
Buurtcomités
Peters en
meters
Burendag (#
straten)
Straatfeesten
(vrijwillig)
Wijken
26
115
17
170
120
80
Dorpen
/
/
3
30
20
40
Bron: boordtabellen stad en OCMW
6.2. Kansarmoede
6.2.1. Mechelen in beeld
Armoede wordt vaak gelijkgesteld met het hebben van een ontoereikend inkomen. Dit is uiteraard
een belangrijk aspect van armoede, maar het gaat om meer. Armoede is ook een verhaal van het
gebrek aan kansen. Vandaar ook de term kansarmoede: een duurzame toestand waarbij mensen
onvoldoende kansen hebben om toegang te hebben tot meerdere gebieden van het individuele en
collectieve bestaan.
Of iets eenvoudiger gezegd: ze missen voortdurend allerlei boten en ze slagen er niet in om op eigen
houtje alsnog aan boord te geraken. Gezien het belang hiervan voor de stad Mechelen, heeft de
visitatie commissie van het Stedenfonds het thema kansarmoede, met een uitdrukkelijke verwijzing
naar kinderen, terecht als aandachtspunt naar voor geschoven.
6.2.2. Prestatie in cijfers
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Objectief cijfermateriaal vinden is moeilijk. Daarom gebruiken we enkele indicatoren. Voor
een exhaustief overzicht wordt verwezen naar het memorandum 2012, thema kansarmoede.
 Aantal Mechelaars met een voorkeursregeling.
Tabel 7: personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering
jaar
2008
2011
aantal
8342
10137
 Met deze groei zit Mechelen boven het Vlaams gemiddelde
Fig. 4: groei in personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering
 Ook stelde de stad Mechelen een stijging vast van mensen met betalingsproblemen op vlak
van gezondheidszorg (indicator: gebruik wijkgezondheidscentrum)
Fig. 5: Aantal patiënten verzorgingscentrum
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Percentage kinderen met Schoolse vertraging
Fig. 6: leerlingen met schoolse vertraging
 Aantal gerechtigden op RMI en RMH
Fig. 7: aantal gerechtigden op RMI en RMH
Een belangrijke indicator inzake armoede vormt het aantal mensen dat op één of andere manier een
uitkering ontvangt van het OCMW. Hierbij zijn drie vormen belangrijk:



het aantal personen dat recht heeft op maatschappelijke integratie (RMI);
het aantal personen dat recht heeft op maatschappelijke hulp (RMH)
het aantal personen dat recht heeft op dringende medische hulp.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
7. Zorg
7.1. Vergrijzing
7.1.1. Mechelen in beeld
De komende jaren staan we voor een aantal belangrijke uitdagingen op het vlak van zorg. De
vergrijzing staat immers voor de deur, de verwachtingen van de nieuwe generatie ouderen zijn niet
dezelfde als die van hun voorgangers en de financiële druk zal ook op dit beleidsdomein wegen. We
moeten daarom resoluut kiezen voor nieuwe pistes om het welzijn van de zorgbehoevende
Mechelaars de volgende jaren te kunnen blijven verzekeren.
Kernbegrippen hierbij zijn innovatie, samenwerking en preventie. In al onze voorzieningen en
zorgformules zullen we namelijk innovatief moeten zijn om te kunnen voldoen aan de verwachtingen
van de nieuwe generatie ouderen. Samenwerkingsverbanden moeten vervolgens de rode draad
vormen tussen de verschillende diensten waar zorgbehoevenden en hun familie mee in contact
komen. En ten slotte moeten we zwaar inzetten op preventie, waarbij we moeten focussen op de
woonkwaliteit, mobiliteit en de ondersteuning van mantelzorgers, om er zo voor te zorgen dat
iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de positie die het OCMW van Mechelen de voorbije decennia
geleidelijk aan heeft uitgebouwd. Op de ‘zorgmarkt’ zijn namelijk heel wat actoren actief. Sommigen
leggen zich toe op thuiszorgdiensten, anderen bieden woonzorgcentra aan. Het OCMW van
Mechelen biedt echter als enige in de regio beide aan en dan ook nog eens een breed palet aan
diensten en voorzieningen binnen deze twee dienstverleningsvormen. Dit is zowel een groot
voordeel voor de klant als een sterkte van het OCMW. De verschillende dienstverleningsvormen
kunnen hierdoor namelijk vlot op elkaar worden en, nog beter, in elkaar overvloeien met zo min
mogelijk hinder voor de burger. Deze sterkte moeten wede komende jaren dan ook verder
uitbouwen en verankeren.
7.1.2. Prestaties in cijfers
1. Toename van het aantal ouderen in Mechelen
 Toename van het aantal 60 plussers in Mechelen: 17.563 in 1991 tot 18.080 in 2009, t.o.v.
de totale bevolking in Mechelen bleef een percentage van 23% behouden. Ook de grijze
druk, het aandeel 60+ t.o.v. het aandeel 20-59 jarigen bleef in Mechelen redelijk stabiel
tussen 1991 (43,73%) en 2010 (41,52%).5
 Stijging van de levensverwachting. De levensverwachting stijgt om de vier jaar met 1 jaar. De
levensverwachting van de 65-jarige mannen in Vlaanderen bedroeg in 2004 14,93 jaar en
voor vrouwen 18,85 jaar.
5
Bron: www.lokalestatistieken.be
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 De 75-jarigen hadden in 2004 gemiddeld nog 8,7 jaar (mannen) en 11,18 jaar (vrouwen) te
leven. 6
 Door deze stijgende levensverwachting nam ook het aantal 80 plussers sterk toe.
 Toename van het aantal 80 plussers in Mechelen: van 3.206 in 1991 tot 4.216 in 2009. T.o.v.
de totale bevolking in Mechelen is dit een toename van 4,3% in 1991 naar 5,2% in 2009.
Binnen de groep 60+ nam het aandeel 80 plussers sterk toe ; van 18,12% in 1991 tot 23,64%
in 2010 m.a.w. de interne vergrijzing/verwitting/verzilvering nam toe. 1
2. Verdere vergrijzing in de toekomst
 Hoewel het aantal 60 plussers in Mechelen is toegenomen tussen 1991 en 2009, bleef een
percentage van 23% 60+ t.o.v. de totale bevolking behouden. 1
 In de toekomst zal de groep 60 + in Mechelen niet alleen in absolute cijfers maar ook in
procenten tegenover de totaliteit van de bevolking toenemen.
 Tegen 2030 zal in Vlaanderen het aandeel 60-plussers oplopen tot bijna 33% van de totale
bevolking.7
 Tegen 2050 in Vlaanderen het aandeel 60-plussers oplopen tot 40%. 2
 De studiedienst van de Vlaamse Regering voorspelt een toename van 28% 65-79 jarigen in
Mechelen en een toename van 9.7% 80+ers tussen 2010 en 2025. 8
tabel 8: Prognose zorg
6
Bron: Administratie, Planning en Statistiek, Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van
de veroudering voor meerdere levensdomeinen, studie in opdracht van het Vlaams Parlement, oktober 2005
7
Bron: NIS en Planbureau, Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050
8
Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en Dexia studie over demografische en sociale tendensen
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Deze prognose voor Mechelen is gelijklopend aan de voorspelling van Eurostat m.b.t het
aantal 65-plussers in Vlaanderen. 9
 We verwachten dus meer ouderen in Mechelen, we vinden geen bevestiging dat er een
stijgende trend zou zijn in de leeftijd waarop ouderen beroep doen op thuiszorgondersteunende of residentiële zorg.
3. Invloed van de vergrijzing en verzilvering op de zorgvraag
 Op basis van een gezondheidsenquête (2005) in opdracht van het Vlaams Parlement, kan
een voorspelling gemaakt worden van de levensverwachting in goed ervaren gezondheid.
Voor de Vlaamse mannen van 65 jaar was er in 2004 een levensverwachting in goede
gezondheid van 8,55 jaar en van 9,36 jaar voor vrouwen. Deze levensverwachting daalt
indien we rekening houden met de zelfrapportering op gebied van functionele beperkingen.
De Vlaamse mannen van 65 jaar verwachtten in 2004 nog 7,07 jaren zonder beperkingen, de
vrouwen nog 8,18 zorgeloze jaren.10
 Uit bovenstaande gegevens kunnen we afleiden dat de vraag naar hulp vanaf de leeftijd van
72 jaar voor mannen en 73 jaar voor vrouwen sterk toeneemt. Aanvankelijk zal het gaan om
hulp voor kleine klusjes in en rond het huis of voor het huishouden, maar gaandeweg zal de
zorgvraag omvangrijker en intensiever worden.
 De prognose van de evolutie van de bevolking ouder dan 65 jaar in Mechelen, gemaakt door
de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) voorspelt een toename van 2745 6579jarigen van 2010 naar 2025, het aantal 80 plussers zal toenemen met 414 personen.
 Op basis van de resultaten van de gezondheidsenquête en op basis van de huidige verdeling
van 72plussers binnen de groep 65-79jarigen kunnen we veronderstellen dat er in 2025 1373
ouderen meer zijn dan in 2010 met een zorgvraag.
 Er zullen in 2025 bijkomend ook 414 80plussers meer zijn dan in 2010 met een zorgvraag.
 Naast een toename van alle functionele zorgvragen: hulp voor kleine klusjes in en rond het
huis, hulp bij het huishouden,… die gaandeweg omvangrijker en intensiever worden zal er
ook een toename zijn van psychologische zorgvragen.
9
Eurostat, bewerkingen APS
Bron: Administratie, Planning en Statistiek, Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de
veroudering voor meerdere levensdomeinen, studie in opdracht van het Vlaams Parlement, oktober 2005
10
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Het onderzoek van het departement sociaal werk van de Katholieke Hogeschool Kempen11
geeft aan dat dementie en depressie de meest voorkomende psychiatrische problematieken
bij ouderen in de woonzorgcentra zijn.
 De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er tegen 2050 drie keer meer mensen aan
dementie zullen lijden dan nu het geval is.12 Op dit moment lijden er in België zo’n 165.000
mensen aan dementie, binnen 15 jaar zal dit aantal stijgen tot 200.000 en tegen 2050 zal het
aantal mensen verdrievoudigen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft hierbij
aan dat achter elke persoon met dementie er gemiddeld nog eens 3 mensen zijn die
geconfronteerd worden met de ziekte, zoals partners of familieleden. Mechelen moet zich
voorbereiden op deze ‘tsunami aan dementie’. Lang niet alle patiënten zullen in
woonzorgcentra opgenomen worden. De meerderheid zal thuisverzorging moeten krijgen.
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vindt dat er een belangrijke rol voor de overheid
is weggelegd, waarbij sensibilisering een eerste stap is.
 Wat betreft depressie deden in 2007 12% van de personen ouder dan 60 jaar beroep op
professionele ondersteuning. 13 Wanneer we deze prevalentie van 12% toepassen op het
aantal inwoners ouder dan 60 in 2011 in Mechelen, dan waren er in de stad Mechelen in
2011 2116 ouderen die potentieel te maken kregen met depressieve problemen.
11
Onderzoek: november 2010 - vragenlijst over opvangproblematiek van ouderen met een psychiatrische
aandoening binnen de wzc bij alle leden van zorgnet Vlaanderen, 24% (179) van de 749 rondgestuurde
vragenlijsten werd voldoende ingevuld.
12
Bron: www.dementie.be , april 2012
13
Bron: inventaris zorgaanbod GGALIMERO
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
4. Zorgaanbod
Fig. 8 : Schematische voorstelling van het “woonzorgcontinuüm
5. verkleuring
 Volgens de studie die David Talloen in 2007 uitvoerde zal het aantal allochtone 60-plussers
tegen 2015 verdrievoudigen in Vlaanderen. 14
Een meer recente studie van januari 2012 bevestigt deze prognose: In Vlaanderen leven er
1.700.000 55+ers. 80.000 (5%) daarvan zijn van vreemde afkomst. Tussen 2000 en 2015 zal
het aantal Marokkaanse ouderen met 171% stijgen, het aantal Turkse ouderen met 184%.
Een onderschatting want niet-genaturaliseerde zijn in deze cijfers niet opgenomen. Tegelijk
neemt de informele- en mantelzorg zowel bij allochtonen als autochtonen af. Reden genoeg
om stil te staan bij de zorg die deze mensen nodig (zullen) hebben.15
 Het aantal allochtonen is in Mechelen hoger dan het Vlaams gemiddelde. Mechelen moet
zich dus voorbereiden op een sterk stijgende zorgvraag van allochtone ouderen.
 Momenteel bereiken we in Mechelen weinig allochtone ouderen binnen het zorgaanbod.
14
Bron: Talloen D., Zorg voor allochtone ouderen, 2007
15
http://www.cdenv.be/actua/verkleuring-van-de-ouderenzorg-resultaten-van-enqu%C3%AAte-bij-133-vlaamsewoonzorgcentra
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
7.2. Vergroening
7.2.1. Mechelen in beeld
Kinderopvang is een basisvoorziening met een grote impact op vele facetten van het beleid, de
samenleving en de individuele gezinnen.
Wil de stad zich profileren als
 een economische groeipool, een smart city, een mediastad;
 een dynamische stad voor twee verdieners en jonge gezinnen;
 een kinderstad;
 een solidaire en duurzame stad waarin diversiteit een belangrijke plaats heeft.
 een stad die haar inwoners kansen biedt tot integratie, opleiding, ontwikkeling, activering en
tewerkstelling.
dan is een voldoende ruim en flexibel aanbod aan kinderopvang zowel voor baby’s en peuters (0 tot
3 jaar) als voor de schoolgaande kinderen (3 tot 12 jaar) noodzakelijk.
 Kinderopvang is noodzakelijk voor werkende ouders.
 Kinderopvang biedt kansen naar tewerkstelling en opleiding.
 Kinderopvang is nodig ter ondersteuning van het activeringsbeleid dat door VDAB, OCMW en
andere organisaties wordt opgezet.
 Kinderopvang is het middel om kinderarmoede en latere schoolachterstand te bestrijden.
 Kinderopvang zorgt voor integratie van ouders en kinderen.
 Kinderopvang maakt deel uit van het netwerk van gezins- en opvoedingsondersteuning.
 Kinderopvang staat ook hoog op de prioriteitenlijst van de Vlaamse Regering.
 Door de bevolkingsexplosie van de laatste jaren is de nood aan opvangplaatsen voor baby’s
en peuters (0-3 jaar) sterk toegenomen. Ondanks er sinds 2009 meer dan 350 nieuwe
opvangplaatsen zijn bijgekomen in Mechelen, is de verhouding van het aantal plaatsen t.o.v.
het aantal kinderen amper gestegen. Met de 40 opvangplaatsen per 100 kinderen kan in
deze centrumstad niet voldaan worden aan de vraag en staan we ver van de ambitie om
tegen 2016 een dekking van 50 % te realiseren. Op basis van de bevolkingsprognoses tot
2016 zijn hiervoor immers 700 nieuwe opvangplaatsen nodig.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Definities:
 Formele kinderopvang is de dienstverlening die beroepsmatig en tegen betaling en in
verschillende vormen wordt georganiseerd.
o
de opvang van baby’s en peuters tot ze naar de kleuterschool gaan (0 tot 3 jaar)
o
de buitenschoolse opvang van kinderen die naar het basisonderwijs gaan (kleuterschool
tot eind basisonderwijs)
 Gezinsopvang = de opvang van maximaal 8 kinderen gelijktijdig aanwezig, dit zowel als
erkend en gesubsidieerd initiatief of als zelfstandig initiatief met een attest van toezicht.
 Groepsopvang = de opvang van meer dan 8 kinderen gelijktijdig aanwezig,
o
als erkend en gesubsidieerd initiatief
o
als zelfstandig initiatief met IKG-label (dagprijs op basis van het belastbaar inkomen)
o
als zelfstandig initiatief met een attest van toezicht (vrije dagprijs)
7.2.2. Prestaties in cijfers
1. De opvang van baby’s en peuters
 De Vlaamse Gemeenschap beoogt met kinderopvang een dienstverlening aan gezinnen die
een economische, pedagogische en sociale functie heeft, die kwaliteitsvol, beschikbaar,
betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder onderscheid, in aanvulling op
de opvoeding van het kind in het gezin, met respect voor de draagkracht van het kind en de
keuzevrijheid van het gezin.
o
De Vlaamse Regering houdt bij de programmatie van de vergunningen rekening met
een wetenschappelijk onderbouwde raming van de behoefte aan kinderopvang, die
minstens uitgaat van:
o
de vastgestelde nataliteit en de prognose van de toekomstige nataliteit;
o
het aantal kinderen dat kinderopvang gebruikt;
o
de gezinskenmerken en de werksituatie van gezinnen met niet schoolgaande
kinderen, vooral in het kader van de stimulering van de tewerkstellingsgraad;
o
het aantal plaatsen in vergunde kinderopvanglocaties en de bezetting ervan
o
de kenmerken van de gemeente
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Deze doelstellingen worden gesteld in het decreet Kinderopvang voor baby’s en peuters dat
op 28 maart 2012 door het Vlaams parlement werd goedgekeurd.
 De inwerkingtreding van het decreet en de uitvoeringsbesluiten is 1 april 2014.
2. Groeiende nood naar formele kinderopvang voor baby’s en peuters
 De sterke toename van het geboortecijfer in de stad
 Minder opvang mogelijkheden binnen het informele opvangnet (familie, kennissen)
o
o.a. door: De verhoging van de pensioenleeftijd
o
een grotere vrijetijdsbesteding en activiteitsgraad van grootouders
o
een intensiever activeringsbeleid van werkloze ouders en leefloontrekkers met
jonge kinderen
o
de stijgende tewerkstellingsgraad van vrouwen
 Het aantal plaatsen in de formele gezinsopvang loopt terug:
o
meer onthaalouders stoppen dan dat er nieuwe starten;
o
de hoge gemiddelde leeftijd van het bestaand contingent onthaalouders zou tot
een snelle uitloop en gelijktijdig stoppen, kunnen leiden
o
het ongunstig statuut van onthaalouder heeft weinig aantrekkingskracht.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
3. De buitenschoolse opvang, schoolgaande kinderen
 In de stad is er één initiatief buitenschoolse opvang (IBO - Stekelbees) dat erkend en gesubsidieerd is door K&G.
 Het initiatief organiseert met een subsidiering voor 57 kindplaatsen twee vestigingsplaatsen.
 De vestiging Mechelen werkt in het kader van de voor en naschoolse opvang samen met de zes basisscholen die binnen een parameter van 250
meter van het IBO gelegen zijn.
o
BS GO! Maurits Sabbe
o
BS GO! De Baan + Den Holm
o
BS GO! Lyceum
o
BS GO! Zonnehuis
o
GVBS Don Bosco
 Uiteraard is het aantal plaatsen onvoldoende om een volledige dekking van het grondgebied te organiseren.
 Door dat de andere basisscholen in de stad zelf een opvangaanbod organiseren, mede mogelijk gemaakt door de subsidiering vanuit de stad voor de
inzet van de begeleiders, is er gedurende de schooldagen voldoende opvang voor en naschooltijd.
 Vanuit het besef dat het aantal benodigde IBO plaatsen voor alle gemeenten financieel niet haalbaar is door de Vlaamse Gemeenschap wordt een
nieuw decreet buitenschoolse opvang voorbereid.
 Hiertoe wordt momenteel een Staten-Generaal georganiseerd die rond de opvang van schoolgaande kinderen voorstellen dient uit te werken die en
behoefte dekkend , betaalbaar en kwalitatief zijn.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
evolutie
Grote Markt 21
kinderopvang
2800 Mechelen
9 : initiatieven
NIS-codeTabel
: 12025
Sector
Groep of gezin
Type
Naam
Straat
Gemeente
Aantal
plaatsen
Inkomensgerelateerde opvang (IKG)
Openbaar Groep
Gesub
221
plaatsen
Gesub
VZW
Groep
Gesub
100
plaatsen
Gesub
VZW
Gezin
Gesub
Omgevingsanalyse
Kdv Zwaluwstraat
Zwaluwstraat 3
Mechelen
69
Kdv 't Zwaluwnestje
M, Sabbestraat 119
Mechelen
14
Kdv Klein Begijnhof
Klein Begijnhof 3
Mechelen
22
Kdv Dennenstraat
Dennenstraat 29
Mechelen
106
LD 't Leopoldje
Leopoldstraat 44
Mechelen
10
Kdv Reddie Teddy Walem
Kon. Albertstraat 76
Mechelen
38
Kdv Stekelbees
Arme Clarenstraat 17
Mechelen
34
Kdv Zonnebloem
Kon. Astridlaan 157
Mechelen
28
Dvo BOWI
Van Benedenlaan 32
Mechelen
40
Dvo Kinderopvangdienst
Tervuursesteenweg 48
Mechelen
288
Dvo Reddie Teddy
Nwe Beggaardenstr 41
Mechelen
108
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
436
plaatsen
Gesub
Totaal gesub. plaatsen
757
Privé
Z./ IKG
Groep
gestopt 15/8/13
199
956
plaatsen
Kdv De Bummeltjes
Groenstraat 26
Mechelen
17
Kdv Duimelotje
Pikkerie 15
Mechelen
16
Kdv Het Zandkasteel
Leuvensesteenweg 373
Mechelen
29
Kdv Patapoef
Kruisbaan
Mechelen
30
Kdv Reddie Teddy 1+2+3
Nwe Beggaardenstr 41
Mechelen
48
Kdv Sterrenkind VOF
Liersesteenweg 320 /D
Mechelen
Kdv Tinkerbel
Leestsesteenweg 62
Mechelen
38
Kdv Tinkerbel Muizen
Leuvensteenweg 564
Mechelen
21
Z./ IKG
Plaatsen inkomensgerelateerde:
956
Plaatsen met vrije dagprijs
Privé
Omgevingsanalyse
Groep
Zelfst.
Kdv De Kuikentjes
Kon Astridlaan 195
Mechelen
20
Kdv De Ofifantjes
Putsesteenweg
Mechelen
14
Kdv Diep in de zee
Magdalenasteenweg 16
Muizen
17
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Gestart 1/10
Omgevingsanalyse
Kdv Dol-fijn
Leermarkt 35
Mechelen
14
Kdv Happy Faces
Adegemstraat 79-81
Mechelen
17
Kdv Het Elfentuintje
Ridder Dessainlaan 55
Mechelen
22
Kdv Het Kapoentje
Juniorslaan 5
Leest
14
Kdv Het Muizeneiland
Brusselsesteenweg 227
Mechelen
17
Kdv Het Speelhuisje
Antwerpsesteenweg
Mechelen
27
Kdv Het Vlinderhuisje
De Regenboog 3
Mechelen
30
Kdv Het Rupsje (= uitb.)
De Regenboog 3
Mechelen
22
Kdv Huizewuizewoutertje
Bankstraat 27
Hombeek
18
Kdv Kiki en Tita
Stuivenbergbaan 130
Mechelen
16
Kdv Stijn & Stientje
Caputsteenstraat 51
Mechelen
20
Kdv 't Hummeltje
Koolstraat 1
Mechelen
19
Kdv 't Spreeuwennestje
Battelsesteenweg 259
Mechelen
20
Kdv Toverland
Vrijgeweidestraat 50
Mechelen
34
Kdv Ukkepuk
Stwg op Blaasveld 4
Mechelen
22
Kdv Victorientje
Brusselsesteenweg 168
Mechelen
17
Kdv 4 Kidz
Schaliënhoevedreef
Mechelen
40
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
In opstart
420
plaatsen
Zelfst.
Privé
Gezin
Zelfst.
14
434
plaatsen
Kdv Marmotje
Wayenborgstraat 22
Mechelen
??
ZO Van Doren Goele
Heike 27
Hombeek
7
ZO Vergucht Myriam
Hombeeksesteenweg 293 Mechelen
7
Zelfst.
Plaatsen met vrije dagprijs:
434
TOTAAL AANTAL PLAATSEN IN DE
STAD:
Omgevingsanalyse
1390
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
4. Kinderopvang voor baby’s en peuters in Mechelen. (0tot3j)
 Spreiding van de kinderopvanginitiatieven / wijk en dorp
Tabel 10 Geografische spreiding kinderopvangplaatsen in Mechelen16
WIJK
Aantal
kinderen < Initiatieven
3 jaar op
Toestand op 1/7/2013
21/12/2012
%
AANTAL Aantal
TOTAAL aantal IKG
opvang IKG
plaatsen in de in de
plaatsen plaatsen
wijk
wijk
%
opvang
in de
wijk
Centrum
845
Kdv De Bummeltjes
17
37%
Kdv De Kuikentjes
20
Kdv Dol-fijn
14
Kdv Happy Faces
17
Kdv Klein Begijnhof
22
22
Kdv Reddie Teddy
48
48
Kdv Stekelbees
34
34
Kdv 't Hummeltje
19
Kdv 't Leopoldje
10
16
17
309
71%
10
Toestand op 1 oktober 2013
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Battel
Arsenaal
Heffen
Hombeek
117
153
54
134
Kdv 't Spreeuwennestje
20
Kdv Zonnebloem
28
28
DVO onthaalouder - 15x
60
60
DVO onthaalouder - 5x
20
20
Kdv Tinkerbel
38
38
Kdv Het Zandkasteel
29
29
DVO onthaalouder - 3x
12
12
Kdv Ukkepuk
22
DVO onthaalouder - 4x
16
16
Kdv Duimelotje
16
16
58
100% 50%
41
100% 27%
38
42%
70%
73
66%
54%
Kdv Huizewuizewoutertje 18
Omgevingsanalyse
ZO - Van Doren Goele
7
DVO onthaalouder - 8x
32
32
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Leest
71
Muizen
Nekkerspoel
Noord
218
346
695
Kdv Het Kapoentje
14
DVO - onthaalouder - 3x
12
Kdv Diep in de zee
17
Kdv Tinkerbel Muizen
21
21
DVO onthaalouder - 8x
32
32
Kdv De Ofifantjes
14
Kdv Stijn en Stientje
20
DVO onthaalouder - 7x
28
Kdv Het Speelhuisje
27
Kdv Reddie Teddy Walem 38
gestopt 15/8/13
Omgevingsanalyse
26
46%
37%
70
76%
32%
62
45%
18%
264
75%
38%
12
28
38
(17 pl)
Kdv Sterrenkind
attest
Kdv 4kidz
40
Kdv 't Zwaluwnestje
14
14
Kdv Zwaluwstraat
69
69
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
DVO Onthaalouder - 19x
Tervuursestwg
Zuid
TOTAAL
Omgevingsanalyse
76
76
Opstart
Kdv Het Marmotje
376
Kdv Dennenstraat
106
106
DVO onthaalouder - 23
92
92
Kdv Het Elfentuintje
22
Kdv Het Muizeneiland
17
Kdv Het vlinderhuisje +
Het Rupsje
52
Kdv Kiki en Tita
16
Kdv Patapoef
30
Kdv Toverland
34
Kdv Victorientje
17
ZO - Vergucht Myriam
7
DVO Onthaalouder - 14x
56
56
Alle opvanginitiatieven
1390
956
473
3482
198
100% 53%
251
34%
53%
1390
69%
40%
30
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Kinderarmoede in Mechelen

o
K&G – rapport “kenmerken van het kind – geboortejaar 2009”.
o
12,9 % van de kinderen geboren in 2007, 2008, 2009 in Mechelen, leven in een gezin
in kansarmoede. Dit zijn + 430 kinderen.
o
De kansarmoede indicatoren bij deze gezinnen zijn voor:

81,9 % laag gezinsinkomen

78,9 % ouders zonder werk

84,8 % lage opleidingsgraad

42,3 % slechte huisvesting

36,1 % lage ontwikkeling

20,5 % slechte gezondheidstoestand
Opvang van schoolgaande kinderen (3 tot 12 jaar)
o
In Mechelen zijn er 9.455 kinderen met een leeftijd tussen 3 en 12 jaar.
 Opvang van schoolgaande kinderen gedurende de schooldagen.
o
In de basisscholen in de stad lopen meer dan 8.500 kinderen school.
o
De stad ondersteunt de opvang op school financieel voor meer dan 200.000 euro
o
In het kader van de organisatie van buitenschoolse kinderopvang heeft de stad een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Stekelbees (KVLV).
o
Hierin heeft Stekelbees opdracht gekregen om erkende en gesubsidieerde
buitenschoolse opvang te organiseren op het grondgebied.
Sinds 2004 heeft de locatie, gevestigd in de Maurits Sabbestraat 119 een erkenning
voor 70 kindplaatsen, waarvan 47 gesubsidieerd worden (37 IBO + 10 Lokale dienst).
Deze locatie werkt samen met vijf basisscholen die binnen een perimeter van 200m
liggen.
Sinds 2007 heeft de vestigingsplaats in Leest (wijkhuis Leest) een erkenning voor 42
kindplaatsen, waarvan 21 gesubsidieerd worden.
De twee basisscholen in Leest werken samen met deze vestigingsplaats.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Gelet op het beperkt aantal plaatsen komen enkel kinderen die langdurig opvang
(meer dan een 1u na schooltijd) nodig hebben naar de IBO locaties.
o
Stekelbees verzorgt een opvangaanbod van 7u tot schooltijd en is na schooltijd
geopend tot 18u30u.
Op zaterdag van 8u tot 17u en uiteraard tijdens schoolvakanties van 6u30 tot 19u.
 In totaliteit zijn er in de stad dus slechts 68 gesubsidieerde IBO plaatsen, voor meer dan
9.000 kinderen. In vergelijking met de omliggende gemeenten in het arrondissement heeft
de stad een gigantische achterstand wat het aantal formele IBO plaatsen betreft. Ter
illustratie op het niveau van het arrondissement zijn 5 plaatsen /100 kinderen.
 Ondanks het beperkt aantal IBO plaatsen in de stad is er een ruim aanbod aan opvang voor
en na de schooltijd. In de meeste scholen is er vanaf 7u ’s morgens opvang en tot 18u na
schooltijd.
In twee scholen zelfs tot 19u. Door dit ruime aanbod zijn er weinig problemen voor de meeste
ouders tijdens de schooldagen.
 Opvang van schoolgaande kinderen gedurende de schoolvakanties.
Door het beperkt aantal plaatsen in het IBO is het aanbod van vakantieopvang dat door Stekelbees
kan aangeboden worden uiteraard ontoereikend voor de vraag.
Door het tekort ( 60 plaatsen) is het ook nodig om gedurende de paasvakantie en het groot verlof in
de locatie Moederhuis de opvang met een leeftijdsbeperking (tot 6 jaar) te organiseren.
Hierdoor en op vraag van vele ouders zijn scholen gestart met of een eigen aanbod van
vakantieopvang of stellen scholen hun infrastructuur beschikbaar aan andere organisaties die een
aanbod van vakantieopvang in die scholen organiseren. Hierdoor is er wel meer aanbod voor de
eigen leerlingen.
Probleem : de communicatie hierover, enige afscherming voor eigen leerlingen.
Speelpleinwerkingen:
Gedurende de paasvakantie en de grote vakantie is er een alternatief oplossing via de twee
speelpleinwerkingen, Jef Verbert (Paasvakantie en 8 weken zomervakantie) en Weyneshof (6 weken
zomervakantie.
Aanbod door Jeugd- en Sportdienst:
Sportkampen en Grabbelpasactiviteiten
 geen opvangaanbod, maar vrijetijdsaanbod
Opvang voor en na de activiteiten beperkt en niet in functie van werkende ouders.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
8. Omgeving en wonen
8.1. Wonen
8.1.1 . Mechelen in beeld
Wonen in Mechelen 2020 is een vlag die vele ladingen dekt: de toekomstige woonsituatie van de
Mechelaar, de woonwensen en woonbehoeften, het wooncomfort, de woonomgeving, maar ook wat
mensen aan Mechelen bindt(zoals goede woonwerkverbindingen, mobiliteit, verkeersveilig, alle
voorzieningen bij de hand, groen,…) en ook de problemen die men ondervindt om zo’n comfortabele
woonplek te vinden (prijs, aanpasbaarheid, ligging,…).Wonen is een domein waarin je de
maatschappij tegenkomt, in al haar facetten, en daardoor is een woonbeleid idealiter ook gelinkt aan
andere beleidsdomeinen.
De omgevingsanalyse van het memorandum 2012 is een weergave van wat er vandaag beschikbaar is
aan data over wonen: over woonomgevingen, de woonmarkt, de actoren, instrumenten, lopende
engagementen en afgerond onderzoek. Uit deze analyse blijkt vooral dat we vandaag heel wat
gegevens missen: aparte cijfers over de dorpen/centrum, over de huurmarkt, woonwensen en
behoeften.
Tot slot, uit heel het voortraject blijkt dat Mechelen een geweldige ommekeer heeft gemaakt op vlak
van wonen. De grijze, grauwe stad Mechelen ligt ver achter ons. Doorgaan op dit positieve elan, alle
uitdagingen indachtig, en van Mechelen een bruisende woonstad te maken is een laatste boodschap.
8.1.2. Prestatie in cijfers
 De stad Mechelen kan zich verwachten aan een stijging van het aantal huishoudens naar ca.
39000 tegen 2030. 17

Fig. 19 evolutie aantal huishoudens
Evolutie van het aantal huishoudens in Mechelen
40.000
39.000
38.000
Aantal
37.000
36.000
35.000
34.000
33.000
32.000
20
30
20
28
20
26
20
24
20
22
20
20
20
18
20
16
20
14
20
12
20
10
20
08
31.000
Jaar
17
Memorandum 2012 thema ‘Wonen’
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
woningpotenties
stad Mechelen
woningaanbod
stedelijk gebied *
Jaar
woningaanbod stad Mechelen
1991
29 992
1991-2007
+5299
2007-2011
?
+677
(gerealiseerd)
?
2011-2015 (KT)
-
+712
-
opdeling bestond nog
niet
+4657***
Uit cijfers van het memorandum 2012 blijkt dat Mechelen over het volgende aanbod beschikt.
Tabel 11: woningaanbod
 De geografische spreiding van dit aanbod is als volgt.
Fig. 10: Aantal woningen
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Leegstand van woningen.
Fig. 11: leegstand woningen
 Het aanbod van sociale woningen in Mechelen.
Fig. 12: Aanbod sociale woningen
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Op vlak van mobiliteit kampt de stad met de problematiek van een centrumstad.
Dit impliceert:
o
o
o
Woon-Werkverkeer
Schoolverkeer
Handel-industrieel verkeer
 Mechelen investeert tijd en moeite om een zo uitgebreid mogelijk mobiliteitsplan op te
stellen. Voor diepgaandere informatie over de mobiliteitsplannen wordt verwezen naar het
‘mobiliteitsplan Mechelen’( http://www.mechelen.be/downloads/530 ).
8.2. Lokale economie en werk
8.2.1. Mechelen in beeld
Mechelen is dankzij haar goede ligging een woon- en werkstad bij uitstek en moet zich in de
komende jaren als dusdanig blijven promoten. Het imago van de stad Mechelen zit momenteel op
een hoogtepunt. Het aantrekken van bedrijven uit hedendaagse sectoren enerzijds en talentvolle
mensen anderzijds blijft een essentiële voorwaarde om Mechelen verder uit te bouwen als een
centrum van kenniseconomie. Om daarvoor het juiste klimaat te creëren, is een gepast economisch
beleid dat kadert in een krachtige integrale lange termijn visie een prioriteit.
Een hoge levenskwaliteit voor de inwoners betekent niet alleen werk en wonen, maar ook: een
goede bereikbaarheid, een vlotte dienstverlening, een uitnodigend aanbod van handel en horeca,
cultuur, toerisme, architectuur etc. Deze maatschappelijke noden dienen vertaald te worden in
gepaste projecten en ontwikkelingen waarin Mechelen een voorbeeldfunctie kan opnemen en
ondersteuning kan bieden. Ook op het vlak van detailhandelsbeleid moet Mechelen haar rol als
centrumstad opnemen. Mechelen heeft niet alleen een rol te vervullen naar eigen inwoners, maar
moet eveneens een voldoende gevarieerd winkel- en horeca- aanbodbieden aan bezoekers uit de
regio rond Mechelen en toeristen. Een sterke regionale en toeristische aantrekkingskracht is ook
cruciaal voor de leefbaarheid van onze lokale handel en horeca, tevens een belangrijke
werkgeversgroep.
Daarbij moeten demografische en economische groei hand in hand gaan en maximaal op elkaar
afgestemd worden. Mechelen staat voor gigantische uitdagingen in het kader van haar vergroening
en haar vergrijzing wat ook moet afgespiegeld worden in een werkgelegenheidsbeleid op maat.
Tegelijk heeft een leefbare stad voldoende aandacht voor de mogelijkheden van kansengroepen op
de arbeidsmarkt.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
8.2.2. Prestatie in cijfers
Volgende relevante gegevens werden uit de Stadsmonitor 2011 gehaald.
 Tevredenheid over aanbod uitgaansleven
Fig. 13: Tevredenheid uitgaansleven
 Tevredenheid over het shopping- en winkelaanbod
Fig. 14: Tevredenheid shopping en winkelaanbod

De overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar bestaan.
Fig. 15: Overlevingsgraad bij ondernemingen
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Aantal bedrijven in de databank.
Fig. 16: Aantal bedrijven
 Werkloosheidsgraad
Tabel 12: Werkloosheid
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
totaal
0.10
0.8
0.7
0.9
0.9
0.8
0.9
mannen
0.10
0.8
0.8
0.10
0.10
0.9
0.9
vrouwen 0.10
0.9
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
9. Preventie en veiligheid
9.1. Mechelen in beeld
Een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid draagt bij tot een aangename, hartelijke en dynamische
stad. Veiligheid is dus een middel en geen doel op zich. Preventie, handhaving en nazorg zijn
onderdelen van eenzelfde veiligheidsbeleid. Ze onderscheiden zich door specifieke methodieken en
bevoegdheden. Preventie beoogt een gedrags- of attitudeverandering via informatie, sensibilisatie,
coaching, bemiddeling, toezicht,...
Handhaving dwingt regels af door het gebruik van dwang of afschrikking en administratieve of
gerechtelijke sancties.
Nazorg gaat over de zorg voor en opvang van slachtoffers, de alternatieve gerechtelijke maatregelen
en de begeleiding van daders. Het lokaal preventie- en veiligheidsbeleid is bij uitstek een transversaal
beleidsdomein, waaraan diverse beleidssectoren vanuit hun eigen bevoegdheden kunnen bijdragen.
De voorbije bestuursperiode deed de Stad Mechelen heel wat praktijkervaring op met de regie over
integrale preventie- en veiligheidszorg. Er is reeds een hele weg afgelegd, maar er blijft nog ruimte
voor verdere verbetering en optimalisatie. Hiervoor is het belangrijk dat de politieke
verantwoordelijkheid voor het lokale preventie- en veiligheidsbeleid bij één persoon wordt gelegd.
De toekomstige uitdagingen voor het beleidsdomein preventie en veiligheid:
• het op elkaar afstemmen van het strategisch veiligheids- en preventieplan en het zonaal
veiligheidsplan én integreren in de strategische nota van de stad;
• het uitbouwen van een eerstelijnswerking vanuit het Huis voor Preventie en Veiligheid;
• het verduidelijken van operationele samenwerkingsafspraken voor gebied gebonden overlast- en
leefbaarheid problematieken. Daarbij moeten we de nadruk blijven leggen op inhoudelijke innovatie
en permanente evaluatie van projecten en programma’s.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
9.2. Prestatie in cijfers
9.2.1
Cijfers
 De top 5 van misdrijven in Mechelen waren.
Tabel 13: top 5 misdrijven
Diefstal en afpersing
Geweld tegen eigendommen
Persoonsdelicten of delicten tegen
lichamelijke integriteit
Inbreuken drugswetgeving
Inbreuken tegen
vreemdelingenwetgeving
Totaal PV:
2009
4818
1240
956
2010
4115
1106
927
930
395
839
469
14904
14545
 Het slachtofferpercentage per delict in Mechelen werd geschat op.18
Tabel 14: geschat slachtofferpercentage
Geschat slachtofferpercentage
Diefstal (excl. Inbraak en voertuigen)
Vernieling
Lichamelijk geweld of bedreiging
2008
5.95%
6.86%
10.50%
Voor deze cijfers zit Mechelen respectievelijk boven, onder en boven het Vlaams gemiddelde
voor centrumsteden.
 Top 5 problemen ervaren door buurtbewoners
Ervaren buurtproblemen (2008-2009)
Onaangepaste snelheid ih. verkeer
Inbraken woningen en gebouwen
Rommel op straat
Agressief rijgedrag
Fietsdiefstal
18
67%
51%
47%
44%
38%
Veiligheidsmonitor 2008-2009
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Gemeentelijke administratieve sancties.
Tabel 15: GAS-dossiers
Aantal dossiers
Gemengd
420
2011
Meerderjarig
1888
Totaal
2308
Aantal opgestarte dossiers
Aantal opgelegde boetes
Geen procedure opgestart
103
91
234
1792
1700
185
1895
1791
419
Vrijgesteld
Schriftelijk bezwaarschrift
Mondeling verhoor
Bemiddeling
Beroep
41
20
5
88
0
187
422
145
6
1
228
442
150
94
1
 Deze cijfers stellen een stijging voor van 31% ten opzien van 2009. De meest frequente
overtredingen zijn.
o ‘Boom’cars
o Wildplassen
o Tijdstip aanbieden huisvuil
 Onveiligheidgevoel en overlastgevoel (2011)
Tabel 16: onveiligheidsgevoel
Overlast en lastig
gevallen
Overlast
13.10%
buurt
7.50%
Algemeen
onveiligheidsgevoel
Mijdgedrag
9.10%
Omgevingsanalyse
Mechelen
Lastig gevallen
3.30%
Overlast
13.10%
Centrumsteden
Lastig gevallen
2.70%
stad
15.20%
buurt
7.40%
stad
12.60%
18.90%
9.50%
16.50%
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 In verband met civiele veiligheid kan de stad Mechelen de volgende cijfers voorleggen.
Tabel 17: frequentie civiele interventies
2010
155
1724
540
118
Brandoproepen
Andere interventies
Wespen bestrijding
Reiniging van openbare
plaatsen
 Intrafamiliale veiligheid.
Tabel 18: Familiale veiligheidssituatie
Mechelen
2010
212
32
33
Fysiek geweld 1
Fysiek geweld 2
Fysiek geweld 3
2009
209
28
53
Seksueel geweld 1
Seksueel geweld 2
Seksueel geweld 3
0
2
0
0
3
0
Psychisch geweld 1
Psychisch geweld 2
Psychisch geweld 3
153
2
9
107
4
10
Hierbij stellen de categorieën 1, 2 en 3 respectievelijk voor binnen het koppel, tegen afstammelingen
en tegen andere leden van het gezin.
9.2.2
Actoren
 De voornaamste actoren binnen de stadscontext zijn.
o
o
o
o
o
o
o
o
Stafmedewerkers
Adviseurs
Gemeenschapswachten
Lokale politie
Straathoekwerkers
Mobiele jeugdwerkers
sanctionerend ambtenaren
(buren)bemiddelaars
Voor een exhaustieve lijst wordt verwezen naar het memorandum thema 3, preventie en veiligheid.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
10. Cultuur en vrije tijd
10.1. Mechelen in beeld
Mechelen scoort met haar cultuur- en vrijetijdsaanbod elk jaar beter en zit duidelijk in de lift. Onze
stad kan zich hiermee onderscheiden van andere centrumsteden. Op het gebied van cultuur en
toerisme hoort Mechelen bij de vijf kunststeden van Vlaanderen. Dat houdt in dat Mechelen een
bijzondere densiteit vertoont op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
De stad veroverde haar plaats dankzij een opmerkelijke groei zowel op het vlak van aanbod en
participatie als op het vlak van culturele en toeristische bemiddeling. Dit moeten we koesteren. De
stedelijke cultuurhuizen hebben zich op de kaart gezet. De professionele kunstenorganisaties in
Mechelen bloeien en breiden uit. Hun vraag naar meer samenwerking en ondersteuning klinkt steeds
luider. Ook de van oudsher in Mechelen bijzonder rijke traditie van amateurkunsten blijft
springlevend en is voortdurend op zoek naar uitbreiding van haar mogelijkheden.
Ook de andere sectoren binnen vrijetijd kenden de voorbije jaren een gestage groei. Bij de steeds
groeiende sport- en jeugdverenigingen klinkt dezelfde roep naar erkenning en ruimte, letterlijk en
figuurlijk. Een stad kan zelf initiatieven nemen. In de voorbije legislatuur heeft Mechelen het
voortouw genomen in bijzonder innoverende projecten. Zo zag H30/Villa 32het licht, een artistieke
broeiplek én thuishaven met jeugdloket voor jongeren uit alle geledingen van de Mechelse
samenleving.
Ook de vestiging van een uniek ‘roerend’ erfgoedcentrum in Lamot is enig in Vlaanderen: een forum
waar verenigingen en professionele erfgoedspelers elkaar vinden en bevruchtende uitdaging voor de
volgende jaren ligt inde bestendiging van het bestaande elan, in het voorzien van de noodzakelijke
groeiruimte en in het verder uit bouwen van een coherente, transparante samenwerking met alle
spelers in het veld: stadsdiensten, verenigingen en organisaties.
Die samenwerking en ondersteuning situeert zich op gebied van visievorming, infrastructuur en
communicatie, is doelgroepgericht en complementair en heeft oog voor inwoners én bezoekers om
op een opbouwende manier de draagkracht binnen de stad te vergroten en de participatie te
bevorderen. Een duidelijk handelsmerk is onontbeerlijk om de rijke cultuur en erfgoed traditie
binnen en buiten de stad uit te dragen. De stad kan dat als organisator, coördinator of regievoerder,
maar zal in ieder geval steeds moeten voorzien in een transparante en publieksgerichte
communicatie en publieksbemiddeling. Het is een blijvende voorwaarde om het aantal
stadsbewoners te blijven verhogen en steeds meer toeristen de weg naar onze stad te laten vinden.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
10.2. Prestatie in cijfers
Tabel 19: cijfers kunst en cultuur
organisatie
Kunst & Cultuur
Cultuurcentrum
Bibliotheek
Deeltijds kunstonderwijs
Activiteiten(projecten)
Aantal bezoekers of deelnemers
Omkaderings- en
educatieve activiteiten
(209)
Tentoonstellingen (17)
6934
Podiumkunsten
professioneel (261) en
amateurs(24 )
Verschillende artistieke
activiteiten en projecten.
60763 (waarvan 51472 prof en 7729
amateurs)
8 tentoonstellingen
(waaronder Contour)
Ca. 22.700 bezoekers
Actieve leden
16.091 (2010)
Bezoeken bibliotheek
249.646 (2010)
Muziek
1368
Woord
480
Dans
387
Andere cursussen
1219
thuisvoorstellingen:
2010: 155
2011: 125
reisvoorstellingen:
2010: 277
2011: 223
2010: 10241
2011: 2566
29931
Ca. 5000
deelnemers/bezoekers/toeschouwers
kc nOna
de Maan
Omgevingsanalyse
2010: 22912
2011: 28297
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
t Arsenaal
Abattoir fermé
Festival van Vlaanderen
Mechelen
2011:
productieve werking =
58 voorstellingen in eigen
zaal, 14 op verplaatsing
receptieve werking = 29
voorstellingen
kunsteducatie en
publiekswerking = 2
activiteiten
verschillende producties
met vertoningen in
binnen- en buitenland.
Organisatie van
workshops;
promotiefilmpjes via
kanalen zoals Youtube.
“L’Intruse” is hun
operadebuut in
samenwerking met de
Vlaamse Opera.
87 voorstellingen in 2011
waarvan 23 in het
buitenland.(Nederland,
Duitsland, Polen, Italië,
Zwitserland, Slovenië)
18
productieve werking : eigen zaal = 9250
toeschouwers, op verplaatsing binnenland =
46.500 toeschouwers, buitenland = 2650
receptieve werking: 4800 toeschouwers
totaal = 64.700
concerten in Mechelen:
13
2500
Zefiro Torna
Het publieksaantal bedroeg 408.158 (ook
de TV producties en U tube) waarvan 18.000
voor de theatervoorstellingen
4000
4943 binnenland
835 buitenland
Mechels Kamerorkest
tijdens het seizoen 20112012 werden 9 concerten
georganiseerd met
gasten uit binnen-en
buitenland:
3300
IKA
.
250
Circusatelier Circolito
30 ateliers per jaar
539
circolitokamp
110
Circus Ronaldo
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Contour
Contour 2011, 5de
Bïennale voor Bewegend
Beeld had als thema v
‘Sound and Vision: met
16 kunstenaars uit
binnen- en buitenland.
12500
Tabel 20: cijfers erfgoed
Erfgoed
Stedelijke Musea Mechelen
Stedelijke Archeologische
Dienst
-De Stedelijke Musea Mechelen jaarbasis gemiddeld 36.000
-Rombouts kathedraal – konden gemiddeld 105.000 effectief getelde
bezoekers tijdens de onthaaluren van Torens aan de Dijle
geregistreerd worden.
-De Sint-Rombouts toren kende in het openingsjaar in 2009 niet
minder dan 30.599 bezoekers. Ook in 2011 werd een bezoekersaantal
van 30.369 gehaald.
De archeologen konden bijna 370 peters en meters bewegen om een
van de 4.166 opgegraven skeletten van het Sint-Rombouts kerkhof te
adopteren. De opgraving op het Sint-Rombouts kerkhof kreeg 60
klasbezoeken.
Stadsarchief
Het stadsarchief kreeg de laatste 5 jaar gemiddeld 11.000 bezoekers
per jaar over de vloer.
Erfgoedcel/erfgoedcentrum Gemiddeld worden 5 projecten per jaar ondersteund, in 2011 werden
Lamot
toestellen 31 maal ontleend en 118 vragen beantwoord. In de
afgelopen jaren werden er 12 organisaties gesteund in de opmaak
van een calamiteitenplan.
30 organisaties namen deel aan Erfgoeddag in 2011 met een opkomst
van 5.237 bezoekers.
Speelgoedmuseum
In 2011 ca 60.000 bezoekers
Kazerne Dossin
Het huidige museum voor deportatie en verzet ontvangt jaarlijks zo’n
35.000 bezoekers, in grote mate schoolbezoeken. Het nieuwe
museum mikt op 100.000 bezoekers per jaar.
Zotte kunstenkabinet
Koninklijke Tapijtweverij De
Wit
Horlogeriemuseum
Museum van de Mechelse
Brandweer
Aartsbisschoppelijk archief
Rode kruisarchief
Erfgoedverenigingen
Omgevingsanalyse
1485 bezoekers waarvan 1200 in groep (60 groepen)
2010: 7500 bezoekers.
Ca. 400 bezoekers
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Tabel 21: toerisme en UIT
Toerisme & UIT
dienst toerisme
Besteding verblijfstoerist in kunststad: 148,11 EUR per dag
(geïndex. cijfer 2009)/ Dagtoerist in Mechelen: 23,2 EUR.
Gemiddelde
dienst toerisme;
diensten culturele zaken
en monumentenzorg
dienst toerisme, UiT in
Mechelen; VVV
Mechelen
# aankomsten per bewoner: in 2009 1,07 / in 2010: 1.21 / in 2011: 1,25
UiT in Mechelen
aantal activiteiten ingevoerd in Uitdatabank in 2011 : 1786; aan tal
invoerders : 333 (ter vergelijking: Leuven 3047 - 500; Kortrijk 1941 - 319)
Dienst toerisme
# overnachtingen in 2009: 153.250 / in 2010: 174.068 / in 2011: 179.146
# bezoekers aan bezienswaardigheden: in 2010: 1.421.570 / in 2011:
1.436.927
Uit in mechelen;
organisaties
in 2011 reikte Uit 3075 uitpassen uit, binnen de doelgroep een
penetratiegraad van 22%.
balie Hallestraat: 2011: 75.918; #
tickets: 2010: 17.934 / 2011: 23.974.
website toerisme: 2011: 163.376 unieke bezoekers.
Uit-website: gemiddels 6,500 bezoekers per maand.
Toeristische persreizen: 2011: 36.
Tradereizen: 2011: 18.
Tevredenheid bezoekers: 97% is minstens tevreden; 46% zeer tevreden
Tabel 22: evenementen
Evenementen
2009 stadsvisioenen
90.000 bezoekers.
Maanrock
ca. 100000
ParkPop
Ca.2000 / keer
Ottertrotter
10.000
Balcazar
250 / keer
Kerstmarkt
10.000
Nieuwjaarsreceptie
voor de Mechelaars
Dijlefeesten
4.000
Omgevingsanalyse
Ca. 18000 toeschouwers
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Planckendaal
Ca. 750.000 bezoekers
Technopolis
Ca. 300.000 bezoekers op jaarbasis
Tabel 23: cijfers Jeugd
Jeugd
jeugdorganisaties Goed voor meer dan 2400 leden. het totaal aantal leden blijft vrij stabiel. De
en jeugdhuizen
stadsgroepen krijgen het moeilijker.
kwetsbare
jongeren
voor beide doelgroepen worden een vijftal activiteiten per week georganiseerd
met een bereik per wijk van 18 voor de kinderwerking, 10 voor de naschoolse
opvang en 15 voor de kinderwerking.
Naschoolse 227 kinderwerking 576 tiener en jongeren 297
Oase doelgroep tieners: 120 ; Jeugdhuiswerking doelgroep jongeren: 600 ;
Meisjeswerking meisjes +15: 80
activiteiten en
evenementen
Er werden 82 activiteiten in de Metteko gecoördineerd, waarvan kamikaze en
andere muziek- en dansoptredens het merendeel uitmaken, samen goed voor
5600 deelnemers.
Fuiven
83 (2011)
Tabel 24 :cijfers sport
Sport
Sportaanbod
Sportkampen
Sport Overdag
Eénmalige
sportactiviteiten en evenementen
Buurtsport
Meer dan 40 meerdaagse sportkampen per jaar (doelgroep: 6-16 jarigen)
8 lessenreeksen (minimaal 1x/week) (doelgroep: volwassenen)
 Sportdagen, zwembaddagen, bekercompetities
 Dwars door Mechelen: meer dan 4.000 deelnemers
 1000km Kom op tegen Kanker: meer dan 400 deelnemende ploegen
(1-8 personen)
 Beachvolleybalweekend: meer dan 100 deelnemende ploegen (2-6
spelers)
 Laagdrempelig, locatie gebonden sportaanbod, met specifieke focus
op de toeleiding van kansengroepen.
 Doelgroep: voornamelijk kinderen, tieners, jongeren
 Aanbod: sportreeksen, éénmalige activiteiten en evenementen,
[email protected], buurtsportcocktails
Sportinfrastructuur
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
Stedelijk
Niet stedelijk
Sportclubs en
sportclubondersteuning
Financiële
ondersteuning
Andere ondersteuning
Sportprojecten
Vzw Mechelse Hattrick
Sport na School
Street Action
Lokaal Netwerk
Sportregio Dijle Nete
Omgevingsanalyse



10 stedelijke sporthallen
1 stedelijk zwembad
openlucht sportterreinen: 10 voetbalvelden, 1 rugbyveld, 1
krachtbalveld, 1 skeelerpiste
 openlucht sportpleintjes (basketbal, voetbal) en petanquevelden
 1 provinciaal sport- en recreatiedomein (De Nekker) met o.a.:
sporthal + sportzalen, zwembad, openluchtsportterreinen
(atletiekpiste, voetbalvelden, …), vijver voor watersport
 1 provinciaal groendomein (Vrijbroekpark) met o.a.: hockeyveld,
voetbalvelden, tennisterreinen, loopomloop, visvijver
 Verschillende private accommodaties:
o indoor: fitness, schietstanden, manège, …
o outdoor: voetbalvelden,
 Verschillende schoolsportaccommodaties
± 320 sportverenigingen, grote diversiteit aan sporttakken








Werkingssubsidies (± 75 aanvragen op jaarbasis)
Opleidingssubsidies (± 20 aanvragen op jaarbasis)
Sportgrassubsidies (± 8 aanvragen op jaarbasis)
Subsidies voor renovatiewerken sportinfrastructuur (± 10 aanvragen
op jaarbasis)
Evenementensubsidie (± 12 aanvragen op jaarbasis)
Trofeeën
Logistiek (feestmateriaal, muziekmateriaal, …)
Sporttechnische en sportbestuurlijke vormingen en bijscholingen
Open Stadion project. De vzw Mechelse Hattrick is een samenwerking
tussen KV Mechelen en Racing Mechelen. De vzw heeft als doel de
sociaal-maatschappelijke component van het Mechelse voetbal in de verf
te zetten. De stad ondersteunt de vzw d.m.v. een jaarlijkse toelage.
Naschools sportaanbod voor secundaire leerlingen (150-200 deelnemers)
Project dat jongeren uit aandachtswijken wilt stimuleren om gezonder te
leven en meer te sporten en bewegen. Het doel is het uitbouwen van een
buurtsportaanbod voor en door jongeren vanuit de expertise van zowel
de sportdienst als een sociale partner.
Lokaal Netwerk Vrijetijdsbesteding voor Personen in Armoede = een
platform waar stedelijke vrijetijdsdiensten, het Sociaal Huis en
armoedeverenigingen samenwerken.
Participatie in sportregio met naburige gemeenten (7 + PSRC De Nekker).
Regie ligt bij provincie.
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
11. Slimme stad
11.1. Mechelen in beeld
Smart City is een zeer ruim begrip. Het is belangrijk dat Mechelen als vijfde stad van Vlaanderen hier
ook een rol speelt, vertrekkend van de eigen sterkten en troeven. Uitgangspunt van elk ‘smart
verhaal’ is efficiëntie. Smart City vertrekt vanuit de wens om steden te transformeren in plaatsen
met een betere levenskwaliteit. De stad kan hier – rekening houdend met de eigen grootte en
mogelijkheden – een regierol opnemen, partners samenbrengen, proeftuinenmogelijk maken.
Smart City heeft alles te maken met het slim inzetten van technologie, niet alleen om problemen op
te lossen, maar waar mogelijk ook om het samenleven te faciliteren en te stimuleren. Technologie
wordt dan aangewend om de verbondenheid van de bewoners met de stad te versterken. Smart City
omvat een ruim scala aan thema’s en mogelijkheden. Dit noopt ons om keuzes te maken met
betrekking tot de thema’s waarop wij willen en kunnen inzetten. Zowel in de omgevingsanalyse als
tijdens de thematafel werd gefocust op vier aspecten van Smart City: Smart Government, Smart
Safety, Smart Energy en Smart Mobility.
11.2.
Prestatie in cijfers
Slimme dienstverlening
E-government
E-loket en website (front office)
Intellistamp
E-link ( backoffice)
Start 2010
Continue verbeteringen aanbrengen
Implementatie afgerond en wordt uitgebreid
Implementatie eind 2013-begin 2014
 De meeste van deze zaken zijn reeds met succes geïmplementeerd. Zo werd de vernieuwde
website door het studiebureau Indi-gov in 2010 verkozen tot de beste gemeentelijke website
van Vlaanderen.
 In 2011 werden gemiddeld 127, 5 formulieraanvragen, 74 online formulieraanvragen en
150.935 pageviews per maand geregistreerd.
Slimme veiligheid
Smart Lighting
Camerabewaking (HD)
SDNA-project
Slimme energie
Energy-management
Zonnepanelen
Fleetmanagement
electric vehicles
Slimme meters
Smart lighting
Slimme mobiliteit
Autoluwe binnenstad
Omgevingsanalyse
Implementatie lopende
Implementatie lopende
Sets aangekocht
Implementatie lopende
Implementatie afgerond
Implementatie lopende
Implementatie lopende
Proefproject afgerond
Implementatie lopende
Implementatie is lopende
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
12. Participatietraject– stadsbevraging
12.1. Het memorandum
In het kader van hun beleidsvoorbereidende taken hebben de administraties van stad en OCMW in
2012 een gezamenlijk memorandum opgemaakt met de doelstelling om lokale politieke actoren
voldoende en juiste informatie te geven zodat zij een goed lokaal beleid kunnen uitstippelen voor de
volgende legislatuur.
Het memorandum focuste op 10 thema’s. Voor elk van deze 10 thema’s werd vanuit de bevindingen
van de omgevingsanalyse (bijlagen van het memorandum) en de rondetafelgesprekken tussen de
administratie en een panel van experten een beknopte nota gemaakt waarin de essentie voor dit
thema naar voor werd gebracht voor de volgende jaren. Er waren 53 experten betrokken in het
proces.
12.2. Stedelijke adviesraden/actoren
 Sport
Voor de BBC-opmaak (beleidsveld sport) werd in samenwerking met de stedelijke sportraad
volgend traject doorlopen:




De commissie BBC – sportbeleid binnen de Raad van Bestuur van de sportraad kwam 3 keer
samen in de loop van mei/juni. Gezamenlijk werden de beleidsdoelstellingen, actieplannen
en acties vastgelegd mbt sport.
Op 1 juli 2013 werden vervolgens de beleidsdoelstellingen – actieplannen – acties aangaande
sport voorgelegd voor advies aan de Raad van Bestuur. De sportraad gaf een gunstig advies.
In de loop van de juli, augustus en september werden de nodige kredieten gekoppeld aan de
vooraf vastgelegd acties.
Op 25 november 2013 werd de volledige strategische meerjarenplanning mbt sport
(beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteiten,
gekoppelde kredieten en indicatoren) een 2e maal voor advies voorgelegd aan de Raad van
Bestuur van de sportraad. De sportraad gaf een gunstig advies.
 Jeugd
Een online bevraging van tieners en jongeren is georganiseerd in samenwerking met de
jeugdraad. De jeugdraad zorgde voor de sponsoring van mooie prijzen en zal de resultaten
van de bevraging tevens gebruiken om het volgende werkingsjaar aan de slag te gaan.
Tegelijkertijd hebben ze de werking van de jeugdraad gepromoot om deze zo breed mogelijk
gedragen te weten. Jeugddienst verwerkte de resultaten in de acties. De bevraging is
afgerond juni 2013.
Eind mei 2013 werd er dieper ingegaan op dezelfde vragen met 4 focusgroepen: jongeren,
jeugdwerk, buurtjongeren uit aandachtswijken, jeugdhuizen.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
De input uit recente bevragingen werd verzameld: Jong in de stad, Kindvriendelijke steden
(VVJ) en het 10 punten charter van de Kinderraad.
Op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad van 5 december zal het mjp worden
voorgelegd ter advies.
 Onderwijsondersteuning
Onderwijspartners konden advies geven mbt. de acties.
Inspraak werd een eerste keer georganiseerd via een voorbereidend overleg met de
coördinerende directeurs van het OOM basis- en secundair onderwijs en de LOP-deskundige
in de loop van mei 2013, vervolgens volgde een terugkoppeling naar hun achterban.
De meerjarenplanning mbt. flankerend onderwijsbeleid werd positief geadviseerd op het
OOM van 28 mei 2013 (niet-leerplichtonderwijs) en 11 juni 2013 (basis- en secundair
onderwijs). Vervolgens werd de meerjarenplanning voor advies voorgelegd aan de LOP’s
(Lokale Overlegplatforms), dit is een decretale verplichting. Het LOP basisonderwijs en het
LOP secundair onderwijs gaven een positief advies mbt de meerjarenplanning van flankerend
onderwijsbeleid op hun dagelijks bestuur van resp. 5/9/2013 en 17/09/2013.
 GRO..M
Voor de BBC-opmaak (beleidsveld ontwikkelingssamenwerking) werd in samenwerking met
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Mechelen volgend traject
doorlopen:
o
o
Tijdens de Algemene Vergadering van 26 juni 2013 van de GRO..M werd een
voorstel voor de beleidsdoelstelling – actieplannen – acties aangaande
ontwikkelings- samenwerking voorgelegd voor advies aan de Algemene Vergadering
van de GRO..M.
Het voorstel werd herwerkt met input van de GRO..M.
Op 12 december 2013 wordt de volledige strategische meerjarenplanning mbt
ontwikkelingssamenwerking (beleidsdoelstelling, actieplannen, acties, gekoppelde Vlaamse
beleidsprioriteiten, gekoppelde kredieten en indicatoren) een 2e maal voor advies voorgelegd
aan de Algemene Vergadering van de GRO..M.
 Sociale economie/sociale tewerkstelling
Op het overleg sociale economie en sociale tewerkstelling van 6 juni 2013 werd het voorstel
voor de BBC aan de actoren uit het werkveld voorgelegd en besproken.
De doelstellingen, actieplannen en acties werden uitvoerig toegelicht.
Het overleg gaf positief advies mbt de meerjarenplanning.
Het overleg is samengesteld uit alle Mechelse organisaties/bedrijven die actief zijn op het
vlak van tewerkstelling en opleiding van kansengroepen. De institutionele partners maken
eveneens deel uit van het overleg.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
 Cultuurraad
Bibliotheek en cultuurcentrum hebben de acties die hen betreffen voor advies voorgelegd
aan respectievelijk de Bibliotheekadviesraad en de Raad van bestuur van het Cultuurcentrum
Mechelen.
Parallel met het traject van de meerjarenplanning loopt een traject waarbij de schepen van
cultuur samen met de cultuurraad peilt welke behoeftes binnen het sociaal-cultureel
middenveld leven. In dat kader vond een ‘Staten-Generaal’ plaats op 7 september 2013 en
een vervolgvergadering op 12 oktober. Op basis van dat materiaal keurde het bestuur van de
cultuurraad 5 adviezen goed, gericht aan het stadsbestuur. Die werden aan schepen Frank
Nobels overhandigd op woensdag 20 november.
 Erfgoed
1.
Voor het vrijwiligersbeleidsplan werden de vrijwilligers bevraagd op
7 maart 2013 (Week van de Vrijwilliger) via de worldcafé methode
Er wordt een online enquête opgestart die tot 15 december 2013 ingevuld
kan worden.
Ook worden een aantal partnerorganisaties bevraagd (Het Firmament,
Kazerne Dossin, Aartsbisschoppelijk Archief,…)
2.
Museumtraject: in 2013 werd een apart museumtraject opgestart met verschillende
participatiemomenten en participanten.
3.
Ontsluitingsplan historische kerken
Bevraging kerkraden (interview) , externe deskundigen, kerkelijke en stedelijke
partners (2 focusgroepen) in de loop van 2012
Buurtbevraging Begijnhofkerk en Sint-Katelijnekerk in samenwerking met wijk- en
dorpszaken (december 2013 eerste bijeenkomst)
4.
Diegoproject
Opstart project: Bevraging noden betrokken stedelijke erfgoeddiensten (musea,
archief, erfgoedcel)
In projectplanning opgenomen: Bevraging erfgoedveld (professionele en nietprofessionele erfgoedspelers in Mechelen en de regio
 Integratie
Er is geen erkende adviesraad voor etnisch-culturele minderheden in Mechelen.
Wel is er een kerngroep, met steun van de dienst diversiteit en Prisma vzw, actief rond het
thema diversiteit. Zij willen groeien naar een erkende adviesraad, een diversiteitsraad.
In het kader van de strategische meerjarenplanning heeft Mechelen beslist om, i.s.m. deze
kerngroep, op 14 juni 2013 een wereldcafé te organiseren, naar het voorbeeld van Denderleeuw.
Het wereldcafé is een methodiek om een (grote) groep mensen in korte tijd van gedachten te
laten wisselen over een bepaald thema. De deelnemers worden opgesplitst in kleinere groepjes
van 5 à max 12 mensen aan kleine ‘cafétafels’.
De deelnemers wisselden uit over 5 stellingen:
- Hoe ervaar jij het samenleven in Mechelen? Wat vind je aangenaam? Wat vind je minder
aangenaam?
- Wat kan de stad doen om het samenleven in Mechelen nog te verbeteren? Wat loopt er
goed? Wat kan beter?
- Vind jij de kennis van het Nederlands belangrijk?
Krijg jij voldoende kansen om het Nederlands te leren/oefenen?
- Wat kan ik en wat kunnen wij samen doen om het samenleven in Mechelen te verbeteren?
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
- Welke drie zaken, die je vanavond gehoord hebt, vind jij de belangrijkste items waaraan
gewerkt moet worden?
Elke gesprekstafel werd begeleid door een gespreksleider. Aan elke tafel zat een verslagnemer.
Een 20-tal deelnemers waren aanwezig en hebben deelgenomen aan de gesprekstafels. De
opkomst lag lager dan verwacht. De verzamelde output was wel van hoge kwaliteit.
 Handelsadviesraad
Terugkoppeling en bespreking bestuursakkoord op HAR van 20/02/2013.
Er is ook maximaal rekening gehouden met de aanbevelingen van Unizo bij het bepalen van
doelstellingen en acties.
12.3. Stadsbevraging
 In het najaar van 2013 stelde het stadsbestuur de Mechelaar de volgende 3 vragen
1. Welke waarde kennen de burgers toe aan de vijf horizontale doelstellingen?
2. Welke prioriteit kennen de burgers toe aan geplande stadsprojecten binnen de thema’s
stadsontwikkeling, cultuur & vrije tijd en dienstverlening?
3. Welke bekommernissen hebben de burgers? Wat zou jij aanpakken als jij burgemeester
van Mechelen zou zijn? Elke deelnemer wordt gevraagd suggesties te geven ter verbetering
van de stad en z’n buurt.
Fig.18: Participatiegegevens stadsbevraging
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
1. Organisatiedoelstellingen
 Het stadsbestuur heeft 5 organisatiebrede doelstellingen bepaald:
o Kindvriendelijke stad
o Klantvriendelijke stad
o Inclusieve stad
o Participatieve stad
o Slimme stad
Fig.19: Resultaten stadsbevraging
 De organisatiedoelstellingen genieten duidelijk de steun van de bevolking.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
2. Thema stadsontwikkeling
De Mechelaar geeft prioriteit aan:
 Meer groen in de Stad (38%)
 Energievoorziening op het eigen grondgebied (20%)
3. Thema cultuur en vrije tijd
De Mechelaar geeft prioriteit aan:
 Een moderne en grote podiumzaal, 800p. (28%)
 Meer en betere openlucht-sportvelden ( 24%)
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
4. Thema dienstverlening
De Mechelaar geeft prioriteit aan:
 Ondersteuning en stimulering van de detailhandel .(24%)
 Meer serviceflats en woonzorgcentra .( 19%)
5. Suggesties van de Mechelaar
 De Mechelaar geeft prioriteit aan de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbaar domein.
Arsenaal
Battel
Centrum
Heffen
Hombeek
Leest
Muizen
Nekkerspoel
Noord
Tervuursesteenweg
Walem
Zuid
Verenigingen
MOBILITEIT
35,7%
29,5%
32,6%
22,1%
31,0%
21,2%
29,2%
26,3%
34,3%
64,5%
50,0%
27,3%
40,5%
INTEGRATIE
CULTUUR EN LEEFMILIEU EN
EN
OPENBAAR
ECONOMIE EN TOERISME WOONJEUGD
GROEN
VEILIGHEID DIVERSITEIT DOMEIN
TOERISME
EN HORECA GELEGENHEDEN DIENSTVERLENING OVERLAST
14,3%
31,0%
19,0%
9,5%
16,7%
9,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2,4%
13,6%
15,9%
15,9%
0,0%
38,6%
4,5%
0,0%
0,0%
0,0%
9,1%
7,7%
24,6%
15,7%
2,4%
35,0%
12,6%
1,9%
1,2%
0,5%
4,6%
8,8%
8,8%
16,2%
5,9%
35,3%
11,8%
2,9%
1,5%
8,8%
0,0%
12,6%
23,0%
8,0%
1,1%
41,4%
2,3%
0,0%
0,0%
5,7%
3,4%
1,9%
5,8%
23,1%
0,0%
40,4%
0,0%
0,0%
3,8%
17,3%
0,0%
6,9%
19,4%
18,1%
1,4%
43,1%
0,0%
0,0%
0,0%
5,6%
4,2%
8,3%
29,3%
19,5%
2,3%
41,4%
5,3%
0,0%
0,0%
3,8%
5,3%
8,4%
22,4%
23,1%
4,9%
21,0%
0,7%
0,0%
4,2%
6,3%
3,5%
21,1%
25,0%
38,2%
17,1%
56,6%
9,2%
3,9%
3,9%
7,9%
1,3%
3,7%
25,9%
14,8%
0,0%
24,1%
13,0%
1,9%
0,0%
5,6%
1,9%
8,1%
15,7%
14,5%
1,2%
50,0%
1,2%
0,6%
0,6%
1,7%
3,5%
8,1%
32,4%
18,9%
10,8%
16,2%
13,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019
Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
6. Conclusies van de bevraging
Het college heeft akte genomen van het feit dat de organisatiedoelstellingen
(klantvriendelijke, kindvriendelijke, slimme, inclusieve en participatieve stad) een grote
gedragenheid kennen bij de bevolking. (luik 1)
Van luik 2 heeft het college per thema de twee stadsprojecten die het hoogst scoorden
bij de burgers opgenomen als prioritaire doelstellingen.
 Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg van parken
en groene plaatsen in en rond de stad.
 Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van
eigen energie.
 Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele
nieuwbouwprojecten.
 AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden
sprotinfrastructuur.
 Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieue
handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en
ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.
 De stad zorgt ervoor dat er meer kinderopvangplaatsen komen in Mechelen.
Uit luik 3 kwam sterk naar voor dat burgers veel belang hechten aan goede fietspaden in
de wijken en dorpen.
Het college heeft volgende doelstelling dan ook als prioritair opgenomen.
 Mechelen zet in op de aanleg en heraanleg van goede fietspaden zowel in he
centrum als in de wijken en dorpen.
Omgevingsanalyse
Meerjarenplan 2014 - 2019