Concept Examenprogramma CKV havo en vwo

Examenprogramma
CKV havo en vwo
nationaal
expertisecentrum
leerplanontwikkeling
Examenprogramma CKV
havo en vwo
Concept
17 juni 2014
Examenprogramma CKV havo en
vwo
Concept
Versie 17 juni 2014
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A:
verkennen
Domein B:
verdiepen en verbreden
Domein C:
onderzoeken
Domein D:
presenteren en reflecteren
Het schoolexamen heeft betrekking op A tot en met D, en indien het bevoegd gezag daarvoor
kiest: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen.
Het schoolexamen wordt afgesloten met een cijfer.
NB: Indien dit cijfer conform de huidige regeling deel van het combinatiecijfer is, dan adviseert
de commissie om binnen het combinatiecijfer slechts een vak met een onvoldoende toe te laten.
Het huidige, bindende voorschrift dat het schoolexamen CKV met een 'voldoende' afgesloten
dient te zijn, komt hiermee dan te vervallen.
3
Domein A: verkennen
1
1. De kandidaat kan eigen interesses in, kennis van en ervaringen met kunst inventariseren,
beschrijven, verduidelijken en uitwisselen met als doel:
- inzicht verwerven in de vorming van eigen culturele en kunstzinnige interesses;
- inzicht verwerven hoe deze interesses in relatie staan tot die van anderen;
- inzicht verwerven in de waarde van kunst en cultuur.
Domein B: verdiepen en verbreden
2. De kandidaat onderneemt culturele activiteiten om nieuwe ervaringen met kunst op te
doen, verspreid over verschillende kunstdisciplines bij voorkeur in een levensechte,
professionele context met als doel de eigen ervaring te verbreden en te verdiepen.
3.
De kandidaat kan deze ervaringen interpreteren, kritisch beschouwen en waarderen vanuit
2
meerdere van de volgende perspectieven :
Feit en Fictie
Schoonheid en Lelijkheid
Hoge kunst en Lage kunst
Engagement en Amusement
Digitaal en Analoog
Ambachtelijk en Industrieel
Autonoom en Toegepast
Traditie en Innovatie
Monodisciplinair en Transmediaal
Individueel en Coöperatief
Lokaal en Globaal
4.
De kandidaat maakt bij het interpreteren, kritisch beschouwen en waarderen gebruik van
gangbare begrippenapparaten voor de verschillende kunstdisciplines.
Domein C: onderzoeken
5. De kandidaat kan individueel of in samenwerking onderzoek verrichten naar een aspect
3
van kunst of de kunstpraktijk met als doel nieuwe inzichten te verwerven en zijn kennis
over kunst te verdiepen.
De kandidaat kan hierbij:
verschillende ideeën genereren en daaruit een eigen onderzoeksvraag
(probleemstelling) formuleren;
4
informatie verzamelen ;
de verzamelde informatie analyseren;
relevante antwoorden en conclusies formuleren
een onderzoeksverslag samenstellen;
NB
De havo-leerling kan in zijn onderzoek een relatie leggen met de actualiteit; de vwo-leerling
kan bovendien zijn onderzoek in een kunst- of cultuurhistorische context plaatsen.
1
Het begrip kunst wordt bij CKV breed opgevat en omvat de disciplines dans, muziek, theater en beeldende
kunst; de amusements- en creatieve industrie (mode, games, architectuur, design, reclame, comics, film,
RTV, internet); underground-, sub- en amateurculturen.
2
De begrippen dienen niet zozeer polair/in tegenstelling, maar vooral ook ambigue uitgewerkt te worden.
3
Voortkomend uit domein A en B.
4
Bijvoorbeeld uit literatuur, interviews, observaties.
4
Domein D: reflecteren en presenteren
6. De kandidaat kan reflecteren op de eigen kunstervaringen en het eigen leerproces bij CKV
(domein A, B en C) en de bevindingen vormgeven en presenteren.
De presentatie bestaat uit:
resultaten en conclusies van het onderzoek;
persoonlijke waardering voor kunst en cultuur op basis van verworven kennis en
inzichten en in relatie tot de rol en betekenis van kunst in de maatschappij.
5
SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede
T 053 484 08 40
E [email protected]
www.slo.nl