informatie Geniesymposium 3 sept 2014 [Pdf

Beste collega’s Vanuit de Unie heb ik van de portefeuillehouder crisisbeheersing het verzoek gekregen om de (huidige) contacten tussen de waterschappen met defensie meer te intensiveren. Zoals bekend hebben enkele waterschappen al ervaring opgedaan met de militaire oefen‐
samenwerking. Het 101 Geniebataljon uit Wezep van de landmacht speelt hier een voorname rol in met betrekking tot het leveren van o.a. militair materieel. De scope betreft voornamelijk de werkzaamheden die vallen onder de zogenaamde “koude fase” zoals het onderhouden van nauwe contacten en het onderzoeken van oefenmogelijkheden met defensie etc. Deze werkzaamheden worden thans veelal door de Officier Veiligheidsregio (OVR) in de veiligheidsregio uitgevoerd en dit zal ook niet veranderen. Het is wel zo dat de oefenaanvragen (die door tussenkomst van de OVR) vaak worden uitgezet bij steeds dezelfde eenheid binnen de landmacht, namelijk bij het 101 Geniebataljon. Uit de contacten met deze eenheid blijkt dat de oefenaanvragen van “alle kanten” binnen komen waardoor niet altijd aan alle oefenwensen vanuit de waterschappen kan worden voldaan. Ook is het wenselijk dat de oefenaanvragen meer “gestroomlijnd” moeten worden. Onderzocht moet worden of hierin een beter structuur kan worden aangebracht of beter gecoördineerd kan worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de landmacht. Om zoveel mogelijk de waterschappen te kunnen bedienen is het ook in 2015 voor de waterschappen weer mogelijk om met dit Geniebataljon van de Landmacht te gaan oefenen. Hiertoe wordt een oefenperiode van 9 weken (al dan niet aaneengesloten) ingeruimd in het oefenjaarplan van dit bataljon. De onderstaande scenario’s behoren tot de oefenmogelijkheden en worden in het kort beschreven: Boven de waterlijn (voorbeelden): ‐ Inzet pontons, boten etc. voor aanvoer of verplaatsing van materialen en materieel (kranen etc.) bij hoogwater; ‐ Aanbrengen van zoals box barriers, mobiele waterdammen en andere innovatieve technieken als tijdelijke waterkeringen; ‐ Inspecties aan waterkeringen of overige waterstaatswerken(sluizen, stuwen, bruggen etc.) ; ‐ Aanbrengen van kade‐ of dijkversterking (d.m.v. inzet graafmachines, bulldozers, vrachtwagens etc.); ‐ Verwijderen van wrakken etc. uit de watergangen; Onder de waterlijn (voorbeelden): ‐ Inzet duikers voor inspecties en reparaties van waterkeringen (kaden, dijken etc.) en overige waterstaatswerken (sluizen, stuwen, bruggen etc.); ‐ IJsvrij maken in de omgeving van kunstwerken en vaarwegen (beweegbaar houden van sluisdeuren, kleppen, schuiven etc.); In de bijgaande presentatie zijn foto’s van deze scenario’s opgenomen. Symposium op 3 september 2014: Op deze datum wordt een symposium door de landmacht in samenwerking met de TU Delft georganiseerd worden. Hiertoe wordt o.a. aandacht besteed aan de (oefen)wensen vanuit de waterschappen en het oefenaanbod vanuit landmacht. Ook wordt stilgestaan bij het project Floodproof Holland. Hiertoe bestaat de mogelijkheid om dit project in het terrein te bezichtigen. Onderstaand volgt het programma van het symposium: Concept Programma :
Tijd
1000-1030
1030-1040
1040-1140
1140-1200
1200-1245
1245-1300
1300-1340
1340-1410
1410-1440
1440-1510
Wat
Ontvangst
Opening ‘doel van de dag’
Lezing TU Delft / bezoek
Floodproof
ICMS
Lunch
Terugblik 101 Gnbat
Presentatie vraag waterschappen
Presentatie aanbod 101Gnbat
Presentatie O&T activiteiten
Presentatie Water Expertise
Centrum
Afsluiting
Netwerkborrel
Wie
Genodigden
C-101Gnbat lkol Caelen
Hoogleraar Waterbouwkunde Prof dr ir
Jonkman
Plv C-TF Nat Inzet Kolonel Valk
Genodigden
C-101Gnbat Lkol Caelen
Liaison water ing. A. Baak
VOLGT
Officier Veiligheidsregio maj van de
Vegte
Stoff Kcen Kap ing van Ingen
1510-1530
C-101Gnbat Lkol Caelen
1530-tijd
Genodigden
Adres: Terrein Floodproof Holland, Thijsseweg 11 Delft. Vragen die nu spelen zijn: ‐ Nemen jullie deel aan het symposium op 3 september 2014 in Delft? ‐ Heeft jullie waterschap interesse om met dit Genie bataljon van de landmacht in 2015 te gaan oefenen ?; ‐ Wat wordt de oefenduur (1 dag of een meerdaagse oefening) die jullie waterschap eventueel hieraan wil gaan besteden (dus geen papieren tabletop oefening op kantoor maar juist daadwerkelijke operationele inzet in het terrein)?; ‐ Welke eerder genoemde scenario’s willen jullie waterschap dan eventueel met de landmacht beoefenen? Tot slot Ik verzoek jullie om de antwoorden op de bovenstaande vragen en de aanmelding voor dit symposium aan mij te richten. Dit kan per mail: [email protected] Willen jullie respons leveren voor vrijdag 22 augustus a.s.? Graag zie ik jullie tijdens het symposium op 3 september 2014 in Delft.