raadpleeg de toelichting

Toelichting online service
Zelf deponeren jaarrekening
Januari 2015
Met de online service Zelf deponeren jaarrekening kunt u voor boekjaren 2013 en 2014 de jaarrekening
van uw bv (of nv) in bedrijfsklasse klein invoeren en deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Wat heb ik nodig om digitaal te deponeren?
• Uw jaarrekening (het publicatiestuk). De online service is niet gemaakt om gedurende het jaar uw
administratie mee bij te houden, noch om de jaarrekening mee op te stellen.
• Een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) of een toegangscode
Handelsregister; gekoppeld aan de rechtspersoon waarvoor u wilt deponeren. Deze
authenticatiemiddelen zijn bedoeld om de herkomst van de jaarrekening te kunnen bepalen.
• Een computer met internettoegang. Voor een optimale werking van de online service adviseren wij
gebruik te maken van minimaal de volgende webbrowsers: Internet Explorer 8, Google Chrome 22,
Safari 5 of Firefox 15.
Hoe kan ik mijn jaarrekening invoeren en deponeren?
• U logt in met uw toegangscode Handelsregister/eH-gebruikersnaam en wachtwoord
• Nadat u heeft ingelogd moet u kiezen voor een boekjaar. Kies 2013 als de datum einde boekjaar van
uw jaarrekening in 2013 ligt; kies 2014 als de datum einde boekjaar van uw jaarrekening in 2014 ligt.
• U komt nu op de startpagina en kiest voor
Start invullen
onder start deponeren.
• Voer uw contactgegevens en de jaarrekening in op de opeenvolgende pagina’s:
• Algemene gegevens
• Balans
• Grondslagen
• Toelichtingen
• Niet in balans opgenomen verplichtingen
• Overige toelichtingen
• In het linkermenu kunt u aan de vetgedrukte kopjes zien op welke pagina u zich bevindt en hoeveel
u er nog moet invullen.
• Velden met een * bent u verplicht in te vullen.
• U kunt uw balans (en die van vorig jaar) invullen met grondslagen en toelichtingen bij de
verschillende balansposten die bij uw onderneming van toepassing zijn. Hierbij kunt u
gebruikmaken van verschillende aggregatieniveaus.
Toelichting online service – Zelf deponeren jaarrekening
Januari 2015
• Wanneer u gebruikmaakt van bovengenoemde webbrowsers dan worden subtotalen en totalen in
de balans automatisch opgeteld.
• Gebruik de knoppen
Vorige
en
Volgende
om door de pagina’s te navigeren. Op de pagina
‘Controleren en verzenden’ kunt u de ingevulde gegevens nog eens nalopen en/of printen.
Met de knoppen
(Deze gegevens wijzigen)
kunt u terug naar de verschillende pagina’s en nog wijzigingen
doorvoeren.
• Als u akkoord bent met de gegevens zoals getoond, dan drukt u op de knop
Deponeren
.
Op de statuspagina die volgt kunt u zien wanneer uw jaarrekening succesvol is gedeponeerd.
Hoe kan ik gegevens (tussentijds) opslaan?
• Met de knop
Volgende
eerst op de knop
slaat u óók de gegevens op. Wanneer u op
Volgende
Afmelden
klikt is het raadzaam
te hebben geklikt zodat de gegevens worden opgeslagen.
Ben ik verplicht alle velden in te vullen?
• Nee, alleen de velden met een * bent u verplicht in te vullen.
Waarom zijn sommige velden vooringevuld en niet te wijzigen?
• Enkelvoudig
: de online service is nu nog alleen geschikt voor enkelvoudige jaarrekeningen.
• Klein
: de online service is alleen geschikt voor jaarrekeningen in de bedrijfsklasse klein.
• Soort contactpersoon: deze staat standaard op ‘ondernemer’ omdat de online service bedoeld is
voor ondernemers.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
• Uw jaarrekening wordt gepubliceerd in het Handelsregister.
• Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen in geval er iets misgaat
in het deponeringsproces.
Hoe weet ik of mijn jaarrekening is gepubliceerd in het Handelsregister?
• U ontvangt een e-mail met een bevestiging van deponering. In de bijlage van de e-mail treft u een
pdf-weergave van de jaarrekening aan.
• Alle recente deponeringen kunt u zien bij publicaties Handelsregister.
• U kunt zelf (gratis) controleren of de jaarrekening verwerkt is door het volgende te doen:
- Type uw KvK-nummer in op de homepage van kvk.nl en selecteer uit de lijst uw vestiging.
- Kies uit de lijst producten ‘Jaarrekeningen’ en bekijk de lijst van boekjaren.
- Als uw boekjaar (bijvoorbeeld 2014) erbij staat, dan weet u dat deze is verwerkt.
Ik wil op een later moment doorgaan met invoeren, hoe doe ik dat?
• U kunt zich in de online service afmelden en op een later moment doorgaan met invoeren en/of
de status van uw deponering inzien. Uw gegevens blijven bewaard. Bij binnenkomst in de online
service kunt u kiezen voor de optie
optie
Status opvragen.
Vervolg deponeren
of wanneer u reeds gedeponeerd hebt voor de
Toelichting online service – Zelf deponeren jaarrekening
Januari 2015
Ik heb al (via de online service) een voorlopige jaarrekening gedeponeerd maar ik wil een nieuwe
voorlopige jaarrekening of de inmiddels vastgestelde jaarrekening deponeren. Hoe doe ik dat?
• U kunt dan op de startpagina van de online service kiezen voor ‘opnieuw deponeren’.
• LET OP: u kunt per boekjaar slechts eenmaal een vastgestelde jaarrekening deponeren.
Ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen met deze foutmelding?
• Bij een foutmelding (in het statusscherm) kunt u via het contactformulier contact opnemen met de
Kamer van Koophandel. In de foutmelding staat aangegeven hoe u dit kunt doen.
Hoe stel ik een goede jaarrekening op?
• Neemt u hiervoor contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur
of belastingconsulent.
Toelichting online service – Zelf deponeren jaarrekening
Januari 2015
Toelichting inhoud jaarrekening
BALANS
Activa:
Immateriële vaste activa
• Niet tastbare, niet financiële posten zoals aanloop-/oprichtingskosten, contracten, goodwill,
licentie, vergunningen etc.
Materiële vaste activa
• De bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer
dan een jaar is vastgelegd zoals grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen
en computers.
Financiële vaste activa
• Beleggingen op langere termijn zoals aandelen, obligaties, deelnemingen, leningen/vorderingen op
lange termijn etc.
Vorderingen
• Openstaande posten en vooruitbetaalde kosten zoals aandeelhouders (te storten), btw,
bankrente, belastingen, bonussen, handelsdebiteuren, nog te factureren, pensioenvoorziening,
vooruitbetaalde kosten etc.
Effecten
• Waardepapieren zoals effecten en obligaties, die niet als investering voor langere termijn bedoeld zijn.
Liquide middelen
• Geldelijke middelen die direct beschikbaar zijn zoals bank, deposito, giro, kas, spaarrekening etc.
Passiva:
Gestort en opgevraagd kapitaal
• Het nominale bedrag van het aandelenkapitaal dat daadwerkelijk in het bezit is van de
aandeelhouders: aandelenkapitaal.
Agio
• Het bedrag dat door aandeelhouders boven de nominale waarde van de aandelen is betaald:
agioreserve.
Herwaarderingsreserve
• Een reserve ter grootte van het verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering van een
actief: herbeleggingsreserve of wettelijke herwaarderingsreserve.
Toelichting online service – Zelf deponeren jaarrekening
Januari 2015
Wettelijke en statutaire reserves
• Overige wettelijk verplichte en in de statuten vermelde reserves: wettelijke reserves, statutaire
reserves of andere niet uitkeerbare reserves.
Overige reserves
• Overige wettelijk verplichte en in de statuten vermelde reserves: wettelijke reserves,
• statutaire reserves of andere niet uitkeerbare reserves.
Onverdeelde winst
• Positieve uitkomst van de winst- en verliesrekening zoals resultaat boekjaar (als het bedrag positief is),
winst boekjaar of onverdeelde winst boekjaar.
Voorzieningen
• Hier worden bedragen geboekt om aan verplichtingen te kunnen voldoen die in de toekomst (kunnen)
ontstaan zoals verzekering eigen risico, (reserve) dubieuze debiteuren, fonds vrijwillige verzekering,
garantieverplichting, latente belastingen, onderhoudsvoorziening, reservering lonen etc.
Langlopende schulden
• Te betalen bedragen met een termijn van langer dan een jaar. Voorbeelden: bank, bijdragen van
derden in investeringen, financieringen, gefactureerde termijnen, hypotheek, leaseverplichting,
lening, spaarpremies personeel etc.
• Te betalen bedragen met een looptijd van korter dan één jaar. Voorbeelden: bank, belastingen,
deposito’s, UWV, schuld korter dan een jaar, nog te betalen kosten, onderhanden werk, sociale
lasten etc.
Grondslagen
Wat zijn grondslagen?
• Waarderingsgrondslagen: de grondslagen waartegen balansposten worden gewaardeerd.
Bijvoorbeeld: activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Wat zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen?
• Verplichtingen die financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren maar niet zijn
opgenomen in een balanspost. Voorbeelden: langlopende huur- en leasecontracten.
KVK.NL
Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Evenmin kan aan de inhoud enigerlei recht worden ontleend.