Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I

Functiecategorie :
Functienaam
:
Algemeen schoonmaakonderhoud
Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I
FUNCTIEPROFIEL
Kenmerken van de referentiefunctie
De werkzaamheden worden uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers en op diverse locaties, zoals:
- kantoorpanden: algemene ruimten, werkplekken, kantines, sanitaire voorzieningen, etc.;
- ziekenhuizen en zorginstellingen: algemene, patiënten- en behandelruimten, kantines, sanitaire voorzieningen, etc.;
- hotels en recreatiebungalows: algemene ruimten, verblijfsruimten bezoekers, restaurants, sanitaire ruimten, etc.;
- onderwijsinstellingen: algemene ruimten, lesvoorzieningen, kantines, sanitaire ruimten, etc.;
- particulieren: woonruimten en sanitaire ruimten.
Met klanten zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden welke zijn vastgelegd in een
duidelijk werkprogramma en vertaald naar eenduidige instructies, protocollen en werkmethoden (traditioneel en/of
microvezel). Binnen deze kaders geven de medewerkers uitvoering aan de schoonmaakwerkzaamheden, waarbij zij
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de normen t.a.v. kwaliteit en tijd. In voorkomende gevallen wordt verwacht
dat medewerkers inspelen op situaties die een aanpassing van de reguliere werkvolgorde of normale tijdsbesteding
vragen (toegankelijkheid van ruimten, meer dan normale vervuiling, etc.). Operationele problemen die buiten het
reguliere werkveld liggen worden gemeld aan de leidinggevende. Er wordt gebruik gemaakt van reguliere schoonmaakmiddelen en materialen/apparatuur (werkdoeken, moppen, stofzuiger, etc.).
Organisatie
Direct leidinggevende
Ontvangt aanwijzingen van
Geeft leiding aan
:
:
:
hiërarchisch leidinggevende (bijvoorbeeld objectleider, rayonleider).
(meewerkend) voorman.
niet van toepassing.
Verantwoordelijkheidsgebieden / kerntaken
1.
-
Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren:
zich op de hoogte stellen van de te verrichten schoonmaakwerkzaamheden;
verzamelen van benodigde middelen en materialen;
uitvoeren van diverse algemene schoonmaakwerkzaamheden (zowel dagelijks als periodiek) aan vloeren, wanden,
ramen, meubilair, sanitair, etc. met een gestandaardiseerd en repeterend karakter, binnen vastgestelde werkprogramma's en -methodes;
afhankelijk van de locatie verrichten van duidelijk omschreven, eenvoudige aanvullende werkzaamheden van
huishoudelijke aard met een repeterend karakter;
indien van toepassing informatief afstemmen van operationele werkzaamheden met op locatie aanwezige medewerkers, bezoekers, patiënten;
indien van toepassing beheren van de toegangssleutels, openen/afsluiten van object met inachtneming van regels
ten aanzien van beveiliging.
2. Verantwoorde uitvoering werkzaamheden:
- in ordelijke staat houden van de materialen (b.v. werkwagen, werkdoeken, werkkast), signaleren van voorraadaanvullingen en de vervanging van materialen;
- bijhouden van logboek, registreren van werktijden en vermelden bijzonderheden;
- periodiek en ad hoc afstemmen van werkzaamheden, bijzonderheden, wijzigingen in werkprogramma’s,
werkmethoden, etc. met leidinggevende.
Bezwarende omstandigheden
-
Krachtsinspanning bij het uitvoeren van sommige schoonmaakwerkzaamheden, het hanteren van hulpmiddelen en
afvoeren van afval, linnengoed, etc.
Lopend en staand en soms gebukt/gebogen of reikend werken onder eenzijdige spierbelasting bij sommige
schoonmaakbewegingen.
Onaangenaam werk bij het reinigen van sanitaire voorzieningen en afhankelijk van locatie incidenteel meer dan
reguliere vervuiling.
Kans op letsel als gevolg van uitglijden op vloeren of beknelling van vingers of handen; dragen van reguliere
werkkleding, handschoenen, etc.
Datum: april 2014
Functiegroep:
Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I /1