Download pdf

Ethische Code
Editie 2014
1
Geachte heer/mevrouw, beste werknemers,
De JCDecaux Group moet op een verantwoorde en duurzame manier werken in alle markten waarop wij
aanwezig zijn. Dit is een belofte aan zijn werknemers, klanten en leveranciers, lokale en regionale leveranciers,
lokale en regionale Autoriteiten en concurrentie. Onze reputatie en het vertrouwen van onze partners (inclusief
investeerders, klanten en leveranciers) hangen daarvan af.
De eerste versie van deze Code, die werd gepubliceerd in 2001, werd in 2005 en 2009 bijgewerkt.
Editie 2014:
- Bevestigt de betrokkenheid van de algemene directie en van de gehele Groep bij de bestrijding van
alle vormen van corruptie.
- Neemt de wijzigingen in de nationale wetten in acht en, in het bijzonder, de invoering van de UK
Bribery Act, de Britse wet tegen omkoping.
- Past de beginselen die in deze Code uiteen zijn gezet op een praktische manier toe.
Deze Ethische Code wordt aangevuld met een toetsingsprocedure met betrekking tot de agenten en
tussenpersonen waar de Groep een beroep op doet, in het bijzonder bij de start van activiteiten in nieuwe landen.
Naast deze herzieningen gaat de Groep een verplichte training invoeren over de Fundamentele Rechten. Hierbij
wordt de nadruk gelegd op de strijd tegen corruptie, een onderwerp waarvoor de directie zich in belangrijke mate
inzet en waar geen enkele overtreding van wordt getolereerd.
We weten dat u de beginselen op het gebied van kwaliteit en integriteit, die de basis vormen van de waarden van
ons bedrijf, in hoge mate ondersteund. De directie bevestigt dat deze waarden de uitgangspunten vormen – en
blijven vormen – van de Groep en we rekenen erop dat u waakzaam blijft om zo te garanderen dat de positieve
geschiedenis en reputatie van de Groep worden behouden.
Wilt u daarom deze editie 2014 van de Ethische Code zorgvuldig doorlezen en naleven.
Samen boeken we vooruitgang en slagen we erin een sociaal-verantwoordelijke houding te handhaven in alle
landen waarin we aanwezig zijn of zullen zijn.
De directie
Jean-François DECAUX
Jean-Charles DECAUX
Jean-Sébastien DECAUX
Laurence DEBROUX
2
Inleiding
In een juridisch-, operationeel-, commercieel- en sociaal-complexe internationale omgeving verplicht de
JCDecaux Group zich – en verlangt dat ook van al haar medewerkers – tot een professionele ethiek, waarvoor de
uitgangspunten in deze Ethische Code en de Internationale Code of Fundamental Social Values uiteen zijn gezet.
De beginselen die in deze Ethische Code worden beschreven, beperken zich niet tot het benadrukken van de
noodzaak om de wet na te leven, omdat de wet in elk land waarin de Groep opereert anders is; het doel is eerder
om persoonlijke reflectie en een gevoel van verantwoordelijkheid te bevorderen bij al onze werknemers. De
directie heeft haar sterke betrokkenheid bij ethisch gedrag, onder alle omstandigheden, tot uiting gebracht in de
relatie tussen de partijen die betrokken zijn bij de JCDecaux Group, met inbegrip van:
- Elk bedrijf van de Groep en haar werknemers.
- De bedrijven en personen met wie wij professionele banden onderhouden, in het bijzonder:
• Ambtenaren en vertegenwoordigers van lokale en regionale Autoriteiten.
• Klanten, zowel advertentie- als inkoopcentra.
• Leveranciers en externe dienstverleners.
De Ethische Code is zowel een instrument voor het verspreiden van de ethische boodschap van de directie
alsook een besluitvormingsinstrument in bepaalde situaties.
Een goede kennis en acceptatie van de Ethische Code is daarom essentieel bij de naleving van de ethische
beginselen van de Groep. In aanvulling op de interne verspreiding heeft de directie de juridische afdeling van de
Groep gevraagd ervoor te zorgen dat de beginselen van de Ethische Code goed worden verwoord, in het
bijzonder daar waar het gaat om de strijd tegen corruptie, zodat ze voor de gehele Groep kunnen worden
ingevoerd.
Met dit doel zal er in de komende maanden een e-learningprogramma worden geïntroduceerd; we doen ons best
dit zo efficiënt en praktisch mogelijk vorm te geven om zo antwoord te kunnen geven op vraagstukken die
relevant zijn voor de activiteiten die wij ondernemen.
Deze training moet jaarlijks worden gevolgd door alle personen die in aanraking zouden kunnen komen met
situaties waarin corruptie voor kan komen; deelnemers aan het trainingsprogramma worden getest op hun kennis
van de boodschap in het programma om ervoor te zorgen dat de regels, zoals ze worden gedefinieerd in de
Ethische Code, goed worden begrepen.
Mocht u ook maar de geringste twijfel hebben over de interpretatie van een beginsel in de Ethische Code, neem
dan contact op met de lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of, indien niet aanwezig, de
juridische afdeling van de Groep.
Hartelijke groet,
Algemeen adviseur van de Groep
Patrick GOURDEAU
3
Inhoudsopgave
DEEL I – De Ethische Code
p. 6
1. Het doel van de Ethische Code en zijn invloedsfeer
2. Distributie van de Ethische Code
3. Meldingsprocedure
p. 6
p. 6
p. 6
DEEL II – Fundamentele Ethische Regels
p. 8
II-1 Corruptieverbod
De Regels
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 8
p. 8
p. 10
II-2 Naleving van regels met betrekking tot concurrentievrijheid
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 14
p. 16
II-3 Naleving van regels die van toepassing zijn op financiën en boekhouding
De Regels
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 19
p. 19
p. 20
DEEL III – Beginselen voor Ethische Gedrag binnen de Groep
p. 21
III-1 Zakelijke relaties met Autoriteiten
De Regels
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 21
p. 21
p. 22
III-2 Zakelijke relaties met klanten
De Regels
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 24
p. 24
p. 26
III-3 Zakelijke relaties met leveranciers
De Regels
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 28
p. 28
p. 29
III-4 Rechten en verplichtingen van de werknemers van de JCDecaux Group
De Regels
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
p. 31
p. 31
p. 33
Deel IV - De Ethische Commissie van de Groep
p. 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Een zaak verwijzen naar de Ethische Commissie van de Groep
Bescherming van de meldende werknemer
Bescherming persoonsgegevens
De rol van de Ethische Commissie van de Groep
Leden van de Ethische Commissie van de Groep en hun benoeming
Werking van de Ethische Commissie van de Groep
Meldingen aan de Directie
p. 35
p. 35
p. 36
p. 36
p. 36
p. 36
p. 37
4
5
Deel I
De Ethische Code
1. Het doel van de Ethische Code en zijn invloedsfeer
Het doel van de Ethische Code (de "Code") is de regels te definiëren die onder alle omstandigheden in acht
moeten worden genomen door elk bedrijf en elke werknemer van de JCDecaux Group. Ze gelden zowel voor
individuen als voor de professionele relaties met personen en bedrijven. Ook worden de rapportageprocedures
beschreven in geval van niet-naleving van deze regels.
Voor deze Ethische Code wordt onder de JCDecaux Group ook JCDecaux SA verstaan, haar directe en indirecte
dochterondernemingen en alle ondernemingen waarin JCDecaux SA direct of indirect een minderheidsbelang
heeft, maar die wel onder exclusief management, of gezamenlijk bestuurlijk management vallen (“JCDecaux
Group” of “de Groep”).
2. Distributie van de Ethische Code
2.1 De Code moet:
- Bij indiensttreding aan de werknemer worden uitgedeeld als onderdeel van zijn/haar arbeidscontract.
- Toegankelijk zijn via het Intranet van de Groep of op verzoek beschikbaar zijn bij de HR-afdeling van
ieder bedrijf in de Groep.
- Systematisch als bijlage worden toegevoegd aan ieder contract met externe Agenten en
Tussenpersonen, zoals vermeld in een separate procedure voor de benoeming en management van
dergelijke personen.
De directie en managers van JCDecaux SA en verwante bedrijven zijn verplicht deze Ethische Code consistent
toe te passen en aan haar werknemers uit te delen. De promotie van een individu naar een managementpositie
wordt pas toegestaan tot zijn/haar vermogen op het gebied van het begrijpen en uitvoeren van de ethische regels
van de JCDecaux Group is geëvalueerd.
2.2 De algemeen directeuren van elke entiteit van de JCDecaux Group zijn verplicht jaarlijks verslag te doen van
de naleving van de distributievereisten van de Ethische Code.
2.3 De juridische afdeling van de JCDecaux Group en de interne auditafdeling zorgen voor naleving van deze
distributievereisten.
3. Meldingsprocedure
Als u op de hoogte bent van een situatie waarbij de beginselen van de Ethische Code niet worden nageleefd,
kunnen de volgende meldingsprocedures worden gebruikt om deze niet-naleving aan de orde te stellen door
rekening te houden met alle toepasselijke juridische en wettelijke details en bestaande praktijken ter individuele
beoordeling en gezond verstand.
3.1. Niet-naleving van de Beginselen van Ethisch Gedrag
Als het incident voortvloeit uit een situatie waarin de ethische beginselen van de Groep niet worden nageleefd,
wordt de directeur of de directe leidinggevende van de werknemer in kwestie van de situatie op de hoogte
gebracht.
6
Als de rapporterende persoon redenen heeft om aan te nemen dat het melden aan zijn/haar directeur problemen
op zou kunnen leveren, of niet zal resulteren in toepasselijke maatregelen, dan kan de melding aan de algemene
directie van het desbetreffende land, of aan de algemene directie van het desbetreffende gebied worden gericht.
De geïnformeerde persoon is verantwoordelijk voor het omschrijven van het toe te passen onderzoek en het
uitvoeren van correctieve maatregelen.
In alle gevallen verplicht de JCDecaux Group zich tot het onderzoeken en herstellen van elke ethische lacune die
in goed vertrouwen en alle eerlijkheid onder haar aandacht is gebracht en het vinden van een oplossing die
gericht is op het corrigeren van een dergelijke lacune als het incident wordt bewezen.
3.2. Niet-naleving van de Fundamentele Ethische Regels
Iedere mogelijke overtreding van de Fundamentele Ethische Regels (bijvoorbeeld corruptie, concurrentierecht,
financieel en boekhoudkundig) kan onder de aandacht worden gebracht van de Ethische Commissie van de
Groep (als een ethisch signaal).
Het lidmaatschap en de interne regels van de Ethische Commissie van de Groep worden beschreven in Deel IV.
7
Deel II
Fundamentele Ethische Regels
De Fundamentele Ethische Regels zijn die regels waarvan een overtreding een belangrijke impact heeft op de
huidige en/of toekomstige activiteiten van de Groep. De behandeling van vermeende overtredingen van die
Regels, de onderzoeken en aanbevelingen die daaraan zijn verbonden, vallen onder de competentie van de
Ethische Commissie van de Groep, een instrument van JCDecaux SA. De regels voor het melden van ethische
vraagstukken aan deze Commissie en de werking ervan worden beschreven in Deel IV.
De Fundamentele Ethische Regels zijn:
-
Corruptieverbod.
Naleving van de regels betreffende vrije mededinging.
Naleving van financiële en boekhoudkundige regels.
II-1 Corruptieverbod
De Regels
1. Alle vormen van corruptie zijn ten strengste verboden
Een bedrijf dat zich bezighoudt met corrupte praktijken, of die corruptie door derden namens dit bedrijf nalaat te
bestrijden:
- Vernietigt zijn eigen reputatie.
- Riskeert zware financiële sancties die kunnen bestaan uit uitsluiting van deelname aan tenders of contracten die
uitgeschreven door lokale Autoriteiten.
- Kan aanleiding geven tot zware criminele sancties tegen zijn werknemers (op individuele basis), waaronder
gevangenisstraffen.
Wat is corruptie?
“Corruptie” wordt in het algemeen gedefinieerd als het gevraagd of ongevraagd - direct of indirect - aanbieden
van enige vorm van bovenmatig voordeel voor hemzelf of voor iemand anders, met inbegrip van de belofte een
dergelijk voordeel te geven of simpelweg het aanbod daarvan, al dan niet met als doel de overheidsfunctionaris
of werknemer het uitoefenen van zijn/haar functies te laten slagen, te vertragen of helemaal niet plaats te laten
vinden.
Dit is met inbegrip van voordelen die direct of indirect worden gegeven door een derde partij, bijvoorbeeld een
familielid of zakenrelatie van de functionaris of werknemer, of door een ander door hem/haar aangewezen
persoon.
2. Onze verplichtingen
De JCDecaux Group verbiedt uitdrukkelijk alle vormen van corruptie.
8
Naleving van deze verplichting is een fundamentele verplichting van de JCDecaux Group. Een dergelijke
verplichting is noodzakelijk om:
- Bij te dragen aan het verhogen van morele standard in zakenrelaties.
- Onze belangen op de korte en lange termijn veilig te stellen in alle landen van de wereld waarin wij aanwezig
zijn, of zullen zijn.
Onze Groep verplicht zich in dit opzicht een voorbeeldfunctie te vervullen.
3. Uitnodigingen en geschenken
Uitnodigingen en geschenken zijn alleen toegestaan als ze strikt overeenkomstig de geldende wetten voor
ambtenaren in hun eigen land worden gedaan of gegeven volgens de Ethische Code die geldt binnen het eigen
ambtenarenapparaat.
Uitnodigingen en geschenken zijn altijd ten strengste verboden ten tijde van uitnodigingen tot indiening van een
aanbesteding.
Faciliterende betalingen worden binnen de Groep niet toegelaten.
4. Het gebruik maken van agenten, consultants en tussenpersonen
Het gebruik maken van agenten, consultants en tussenpersonen moet strikt worden geregeld en overeenkomen
met daadwerkelijke en gerechtvaardigde diensten. In de vergoeding voor dergelijke personen schuilt het gevaar
van indirecte corruptie dat buiten medeweten van het bedrijf tot stand komt. Alle werknemers van de Groep
moeten in dit opzicht professioneel en waakzaam te werk gaan.
5. Financiering van politieke partijen
Het algemene beleid van de Groep is om zich te onthouden van het financieren van politieke partijen of politici.
Elke uitzondering op dit algemene beleid moet worden goedgekeurd door de algemene directie van de Groep. De
goedgekeurde bijdragen moeten worden betaald overeenkomstig de nationale wetgeving. Als deze bijdragen bij
wet zijn toegestaan en zijn goedgekeurd door de algemene directie, moet er in het bijzonder aandacht worden
besteed aan de declaraties en registraties die bij wet zijn vereist.
Uiteraard respecteert de Groep het recht van zijn werknemers om als individu politiek actief te zijn, maar deze
deelname moet privé blijven.
Zie de onderstaande Praktijkgids.
9
Deel II
Fundamentele Ethische Regels
II-1 Corruptieverbod
Praktijkgids: risicovolle situaties/gedrag t.o.v. overheidsfunctionarissen
1. Wat is een overheidsfunctionaris?
“Overheidsfunctionaris” is uitgebreid omschreven en is in zijn algemeenheid van toepassing op iedere
ambtenaar, functionaris of werknemer van een land, een staat, een overheidsagentschap of –
onderneming of een internationaal agentschap of onderneming, een territoriale gemeenschap, een stad,
elke gekozen vertegenwoordiger, persoon met een gerechtelijke positie, of een persoon die profijt heeft
van de delegatie van diensten zulke organisaties.
2. Een strikt, streng en internationaal juridisch raamwerk
Elk van de landen waarin wij aanwezig zijn heeft wetgeving tegen corruptie van zijn
overheidsfunctionarissen en ook tegen de corruptie van privépersonen.
In het internationale krachtenveld hebben veertig landen de “Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) Convention” van 17 september 1997 aangenomen tegen de corruptie van
buitenlandse overheidsfunctionarissen en hebben hun nationale wetgeving aangepast om de
handelingen die daarin worden beschreven te bestraffen.
In 1999 hebben de “EU Criminal Law Convention against Corruption”, de “Inter-American Convention
against corruption” van 1996 en de “United Nations Convention” van 2003 de strijd tegen corruptie van
functionarissen in de overheids- en bedrijvensector als internationaal doel van de hoogste orde
aangemerkt. Deze conventies zijn opgenomen in het nationale strafrecht van een groot aantal landen.
Als gevolg daarvan wordt de reikwijdte van het verbod in nationale regelgeving in steeds hogere mate
en daadkrachtiger uitgebreid tot buitenlandse overheidsfunctionarissen.
Nationale regelgeving, waarbij de reikwijdte ook internationale corruptie beslaat, is onder andere van
kracht in:
- Frankrijk. De wet van 30 juni 2000 is aangepast met de wet van 13 november 2007, waarbij het
strafbare feit niet alleen op Franse, maar ook op buitenlandse overheidsfunctionarissen van toepassing
is.
- De Verenigde Staten. De “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)” van 1977, die in 1998 is uitgebreid,
stelt de corruptie van buitenlandse overheidsfunctionarissen strafbaar.
De Verenigde Staten hebben binnen het raamwerk van de FCPA een erg daadkrachtig beleid ingevoerd
ter bestrijding van internationale corruptie. Deze wet betreft Amerikaanse burgers en inwoners, maar
10
ook niet-ingezetenen als één of meer gevallen van corruptie verband houden met de Verenigde Staten.
Dit idee van het verband houden met de Verenigde Staten wordt ruim geïnterpreteerd.
Van 2002 tot op de dag van vandaag zijn 71 personen en 88 bedrijven civiel en strafrechtelijk
aansprakelijk gesteld voor buitenlandse corruptiepraktijken op basis van de FCPA.
- Groot-Brittannië. De “Bribery Act” van 2010, ter bestrijding van omkoping, werd van kracht in juli 2011.
Deze op de Amerikaanse FCPA geïnspireerde wet is zelfs nog uitgebreider van toepassing en eist dat
bedrijven positieve maatregelen nemen om corruptie te voorkomen en te bestrijden. Sinds januari 2012
heeft de “Serious Fraud Office (SFO)” gerechtelijke stappen ondernomen in 11 zaken met betrekking tot
internationale corruptie en heeft 18 andere zaken onderzocht (bron: OECD).
Britse en Franse anti-corruptiewetten bevatten geen enkele uitzondering voor kleine faciliterende
betalingen of smeergelden die soms worden gebruikt om administratieve procedures te versnellen,
zoals het inklaren van douanegoederen.
3.Naleving van het beginsel van corruptiebestrijding
Pas in uw relaties met territoriale ambtenaren en overheden de strengste beginselen toe op het gebied van
integriteit en eerlijkheid. Wat in het zakenleven acceptabel gedrag is, kan in de relatie met
overheidsfunctionarissen onacceptabel zijn, of een aanleiding zijn voor strafrechtelijke sancties.
De onderlinge grenzen tussen getolereerde standaardgebruiken zijn soms onduidelijk en kunnen per land en in
de tijd verschillen. Onderstaand Deel 2 moet in dergelijke gevallen als richtlijn worden gebruikt.
4. De grens tussen getolereerde standaardgebruiken en corruptie
Anti-corruptiewetgeving verwijst nooit expliciet naar “representatie- en promotievergoedingen”, zodat het niet
altijd duidelijk is wat nog wel, of net niet meer toegestaan is.
Het Britse Ministerie van Justitie heeft in 2011 met haar publicatie “Guidance to Commercial Organisations
(GCO)” geprobeerd de grenzen van toelaatbaarheid te definiëren. Ze worden echter alleen ter informatie gebruikt
en iedereen moet navraag doen naar:
- redelijkheid,
- proportionaliteit; en de
- gronden
van de uitgaven.
Volgens de GCO’s, worden uitgaven voor representatie en promotie gezien als uitgesproken
corruptiehandelingen als ze worden gedaan met de bedoeling een persoon met beslissingsbevoegdheid te
beïnvloeden.
Toch zijn volgens de GCO’s representatie en promotievergoedingen die worden betaald om hartelijke relaties tot
stand te brengen of te onderhouden, het imago van het bedrijf te bevorderen, of om producten te promoten, wel
op zijn plaats. De mate waarin het ontstaan van zulke vergoedingen worden toegestaan is echter onduidelijk en
afwegingen moeten daarom zorgvuldig worden gemaakt.
Daarom geeft de GCO’s een paar praktische voorbeelden:
- Het betalen van reis-en verblijfkosten voor buitenlandse overheidsfunctionarissen die naar New York
reizen om de top van een Europees bedrijf te ontmoeten, is een risicovolle handeling, zelfs als het te
11
rechtvaardigen valt door te stellen dat dit gezien hun agenda’s de meest praktische oplossing is voor alle
betrokken partijen.
- Als de uitnodiging is gedaan in het land waarin het bedrijf is gevestigd, dan wordt het redelijke en
proportionele karakter gezien in samenhang met het niveau van de vergoeding, die overeen moet
komen met de normale professionele levensstandaard van de persoon die wordt uitgenodigd. Bovendien
moet de motivatie voor een dergelijke uitnodiging operationeel gerelateerd zijn (bijvoorbeeld een bezoek
aan het bedrijfsterrein en promotie van producten, mits de duur beperkt blijft tot de operationele
noodzaak).
- Het betalen van reis- en verblijfkosten van overheidsfunctionarissen voor het bijwonen van culturele of
sportieve evenementen, kan worden beschouwd als een risicovolle handeling als het bedrijf geen enkel
zakelijk belang heeft bij het evenement. Die zakelijke belangen kunnen afhankelijk van lokale
regelgeving en gebruiken in verschillende vormen voorkomen. Het bedrijf kan het evenement
bijvoorbeeld sponsoren, of is officieel leverancier of partner van het evenement. Een dergelijke
handeling is ook risicovol als de kosten van de uitnodiging het bedrag overschrijdt dat de genodigde
acceptabel had gevonden als hij/zij het evenement als privépersoon had bezocht.
We moeten altijd zorgvuldig afwegen of de handeling in kwestie de overheidsfunctionaris
beïnvloedt, of aanleiding kan geven tot het incorrect, of niet uitoefenen van een activiteit of functie die
relevant is voor zijn/haar positie, of hem/haar belonen om dit te doen.
Deze afwegingen staan centraal bij de definitie van corruptie.
Als u wordt geconfronteerd met een verzoek voor een onrechtmatig voordeel van een functionaris die een
publieke entiteit vertegenwoordigt, informeer dan onmiddellijk uw manager, want hij/zij is verantwoordelijk voor
het weigeren van een dergelijk verzoek.
De JCDecaux Group laat liever een aanbesteding of contract aan zich voorbij gaan dan gedwongen te worden
om aan de vraag van een overheidsfunctionaris te voldoen als eis voor het verkrijgen van om het even welk
voordeel.
5. Geschenken en uitnodigingen
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen geschenken en promotionele artikelen:
- Promotionele artikelen worden gedefinieerd als objecten van een geringe waarde (tot en met € 100 of
een lager, lokaal te bepalen bedrag), onuitwisbaar gemerkt met de naam JCDecaux Group.
- Geschenken zijn alleen toegestaan binnen dezelfde geldelijke grenzen en moeten overeenkomen met
individuele en tijdsgebonden gelegenheden (bijvoorbeeld huwelijken, geboorten, enz.); ze worden alleen
bij uitzondering gegeven.
- Geschenken in de vorm van geld, of daaraan gelijkwaardig, zijn ten strengste verboden, ongeacht het
bedrag of de onderliggende reden.
Uitnodigingen moeten nooit vertrouwelijk worden verstuurd
Op bedrijfsniveau moeten uitnodigingen goedgekeurd worden door de betrokken algemene directie van het
Bedrijf van de Groep. De aard en onderliggende reden voor de uitnodiging moeten rechtsgeldig worden
bewaard, met daarbij een duidelijke naamsvermelding van de genodigden.
De wet stelt geen grenzen. De begrippen “redelijkheid, proportioneel en reden” moeten letterlijk worden
geïnterpreteerd.
12
Dus, redelijke uitnodigingen voor een toepasselijke gelegenheid worden over het algemeen toegestaan,
maar ze kunnen onredelijk worden als ze bij herhaling terugkeren voor bepaalde overheidsfunctionarissen.
Soms worden in nationale wetgeving, zoals in de Verenigde Staten, dergelijke uitnodigingen en
geschenken aan overheidsfunctionarissen formeel verboden, ongeacht het bedrag. In dat geval moet deze
meer beperkende nationale wetgeving worden toegepast. Daarom is het noodzakelijk de nationale wetgeving
met betrekking tot de uitgenodigde functionarissen te controleren, voordat de uitnodiging wordt verstuurd.
6. Het gebruik maken van agenten, consultants en tussenpersonen
Houd er rekening mee dat opzettelijke onwetendheid over wat agenten, consultants of tussenpersonen doen of
kunnen doen (kop-in-het-zand politiek) niet wordt erkend als verdediging in het geval van een corrupte handeling
van de agenten.
Het is onze taak adequate preventieve maatregelen te nemen om dergelijke situaties te voorkomen.
Zie Group Procedure met betrekking tot het inzetten en aansturen van agenten, consultants en tussenpersonen
(Adviseurs) om alle indirecte corruptie van overheidsfunctionarissen te voorkomen. Deze procedure houdt
rekening met de mate waarin de perceptie van het corruptierisico internationaal per land is vastgesteld door
“Transparency International”.
7. Financiering van politieke partijen / Liefdadigheidsactiviteiten
7.1.Het financieren van politieke partijen of verenigingen/stichtingen die verbonden zijn aan politieke partijen is
onderhevig aan wetgeving die van land tot land aanzienlijk verschilt. Zelfs wanneer dit wettelijk is toegestaan,
kunnen deze bijdragen misbruikt worden of worden gezien als dubieuze praktijken.
7.2.Bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen en vrijwillige acties zijn toegestaan als ze ook daadwerkelijk het
belang van de bevolking in het algemeen dienen en een bijdrage leveren aan echte betrokkenheid van de
bevolking.
Deze bijdragen moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de manager van het betrokken bedrijf van de
Groep en moet rechtsgeldig worden verantwoord.
Als u ook maar de geringste twijfel heeft over om het even welk gedrag, neem dan direct contact op met
uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling van de Groep, die
u kunnen adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen onderzoeken.
13
Deel II
Fundamentele Ethische Regels
II-2 Naleving van regels met betrekking tot concurrentievrijheid
De Regels
De JCDecaux Group hecht bijzonder belang aan naleving van de concurrentieregels.
1. Naleving van regelgeving
U moet op de hoogte zijn van de toepasselijke concurrentieregels met betrekking tot uw concurrenten, ongeacht
de geografische ligging van de advertentiemarkt waarin u actief bent, en u moet deze regelgeving naleven.
De regels
In bijna alle landen waarin de Groep aanwezig is, zijn concurrentieregels van kracht met de volgende
gemeenschappelijke inhoud:
- Verbod op alle geschreven en ongeschreven overeenkomsten tussen bedrijven die gericht zijn, of
resulteren in, het beperken van concurrentie.
- Verbod op het misbruiken van een machtspositie.
In Europa worden deze regels gedefinieerd in de Artikelen 101 en 102 van het “European Union Treaty” en zijn
geïntegreerd in alle nationale wetten van alle lidstaten van de Europese Unie.
Sancties
Overtreding van de toepasselijke concurrentiewetten kan leiden tot strafmaatregelen:
- Geldboetes:
In Europa kunnen deze straffen oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet. De Europese wet is een
aanvulling op de wet die van toepassing is in de landen waarin de Groep opereert en overtreding van
nationale concurrentiewetgeving kan sancties tot gevolg hebben in de verschillende landen waarin deze
wetten van toepassing zijn. Eén van deze sancties is een algehele uitsluiting van overheidscontracten.
- Strafrechtelijke sancties:
In sommige landen krijgen personen die betrokken zijn bij ernstige overtredingen van de concurrentiewet
persoonlijk een boete of gevangenisstraf opgelegd.
Overtreding van de concurrentiewetgeving kan bovendien:
- Aanleiding zijn voor administratieve en gerechtelijke onderzoeken die aanzienlijke juridische kosten met zich
meebrengen en waarvan de verdediging een behoorlijke aanslag doet op de bedrijfsmiddelen.
- Een negatieve impact hebben op het imago van het bedrijf.
- Leiden tot schadeclaims door derden die als gevolg van deze praktijken hun verliezen claimen.
14
Aarzel daarom niet om u door uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische
afdeling van de Groep te laten informeren over de relevante en toepasselijke wetgeving.
2. Verboden praktijken
Anti-concurrentiegedrag kan onderverdeeld worden in twee basistypes: illegale overeenkomsten en misbruik
maken van een machtspositie. Het verboden gedrag in kwestie omvat niet alleen gedrag dat invloed heeft op de
concurrentie, maar ook op leveranciers en klanten als deze overeenkomsten vrije mededinging belemmeren.
2.1 Illegale overeenkomsten en informatie-uitwisseling
Elke geschreven of mondeling aangegane, directe of indirecte overeenkomst tussen marktpartijen, waarvan het
doel of effect is concurrentievoorwaarden te scheppen die niet overeenkomen met normale marktcondities, is
verboden.
Het is tussen concurrenten ook verboden om vertrouwelijke informatie uit te wisselen die de vrije mededinging
belemmeren, zelfs als dit feit op zich geen illegale overeenkomst is.
Zie de onderstaande Praktijkgids.
2.2 Misbruik maken van een machtspositie
Een bedrijf kan een dominante positie innemen in een markt en kan zelfs haar dominante positie versterken door
marktaandelen te verwerven, in het bijzonder door het gunnen van aanbestedingen. Dit is niet illegaal.
Het is echter wel verboden om deze dominante marktpositie te misbruiken om de vrije mededinging op de
desbetreffende markt te belemmeren.
Zie de onderstaande Praktijkgids.
15
Deel II
Fundamentele Ethische Regels
II-2 Naleving van de regels voor vrije mededinging
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
1. Relaties met concurrenten
1.1 Illegale overeenkomsten en informatie-uitwisseling
Contacten met concurrentie zijn bijzonder gevoelig, omdat dit de vrije mededinging op de advertentiemarkt kan
belemmeren.
Werknemers van de JCDecaux Group moeten de volgende onderwerpen nooit mondeling of schriftelijk
bespreken met concurrerende bedrijven:
•
Het vaststellen van prijzen: elke vorm van prijsgerelateerde overeenkomsten (zoals tarieven, kortingen,
prijsvaststellingsmodaliteiten, enz.) zijn verboden, ongeacht het feit of deze prijzen betrekking hebben
op adverteerders, handelaren, de voorgestelde biedprijs, of iets dergelijks.
•
Afstemmen van biedgedrag: elke vorm van marktdeling is verboden, hetzij binnen het raamwerk van een
bod, hetzij in andere transacties (in het bijzonder is een regeling tussen twee concurrenten over het al
dan niet doen van een bod ten strengste verboden).
•
Uitwisseling van financiële informatie: geen enkele financiële informatie anders dan openbaar
toegankelijk mag bekend worden gemaakt tussen concurrenten. Dit is met inbegrip van informatie over
marges, de kosten van aangekochte of geproduceerde goederen en diensten (anders dan die zijn
opgenomen in de door de Groep gedistribueerde balans en winst- en verliesrekening), of uitwisseling
van informatie op het gebied van commercie of marketing die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Gevoelige en precieze informatie (bijvoorbeeld marketingprojecten en -strategieën).
- Nog niet openbaar gemaakt door het bedrijf (bijvoorbeeld informatie over de kosten van
aangekochte goederen en diensten, opvullingstarieven, omzet per netwerk of per stad, of over
daadwerkelijk toegekende kortingen).
Het is daarom belangrijk uzelf op de hoogte te stellen van de toepasselijke wetgeving van het land waarin u
opereert en om advies vraagt bij uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische
afdeling van de Groep als u twijfelt aan het gedrag waarmee u in aanraking komt.
Forums, seminars en vakbondsbijeenkomsten zijn vaak ontmoetingsplaatsen voor concurrenten. Wees
waakzaam. Als een concurrent tijdens een willekeurige bijeenkomst een onderwerp aan de orde stelt dat de
concurrentiewetgeving overtreedt, onderbreek dan de bijeenkomst of ga weg en zorg ervoor dat uw vertrek wordt
opgemerkt.
1.2 Misbruik maken van een dominante positie
16
In een bepaald aantal landen zouden Autoriteiten met rechtsbevoegdheid op het gebied van concurrentierecht
kunnen denken dat de JCDecaux Group een aanzienlijke of dominante positie heeft/inneemt in haar bedrijfstak.
Het innemen/hebben van een dominante positie in een markt is noch illegaal, noch niet-toegestaan. Het is het
misbruik maken van die dominante positie waarop een sanctie rust.
Als JCDecaux wordt gezien als een bedrijf dat een dominante positie heeft in een bepaalde bedrijfstak of land,
kan het volgende gedrag worden gezien als het misbruik maken van die positie, terwijl datzelfde gedrag als
legaal wordt gezien in een land waar wij niet als een dominante speler op onze markt worden gezien:
- Het hanteren van afbraakprijzen, oftewel een prijs die uitermate inconsistent is met marktcondities, met
de wens de concurrentie te verdringen (bijvoorbeeld het met verlies tekenen van een contract voor
straatmeubilair, of het verlenen van gratis reclamecampagnes aan klanten met als doel de concurrentie
uit te schakelen).
- Het geven van special kortingen aan klanten, zoals loyalty-kortingen, met het praktische doel en/of
effect de concurrentie te verdringen.
- Het toevoegen van clausules in concessieovereenkomsten die door nationale en/of Europese
concurrentie-Autoriteiten zijn verboden.
Stel uzelf op de hoogte van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dominante posities in het land waarin u
opereert.
2. Concurrerende relaties met leveranciers
In de relaties met concurrenten moeten werknemers van de JCDecaux Group ervoor zorgen dat een leverancier
niet economisch afhankelijk wordt van de Groep. Werknemers moeten zich bovendien verre houden van elke
handeling die een concurrent een leveringsbron ontneemt, als deze bron van essentieel belang is om de markt te
betreden.
Als een leverancier producten maakt die ook voor concurrenten van andere bronnen beschikbaar zijn, is het
toegestaan deze leverancier om exclusieve rechten te vragen, mits ze:
- Beperkt zijn in tijd en in een relatief gerechtvaardigd geografisch gebied.
- Adequaat gerechtvaardigd zijn door enige compensatie/toezegging gedaan aan de leverancier.
Help leveranciers een concurrerende omgeving op te bouwen. In deze concurrerende omgeving is opgenomen:
- Het houden van periodieke beoordelingen van leveranciers en externe leveranciers van diensten door
regelmatige aanbestedingen van normaal gesproken niet meer dan drie jaar.
- Het houden van aanbestedingen met (waar mogelijk) minimaal drie leveranciers op basis van de
specificaties van de aanbesteding.
- Het bijhouden van duidelijke, vergelijkende documenten, waarin de redenen voor de keus voor een
leverancier wordt vermeld.
Evalueer voorstellen op basis van specifieke objectieve criteria, zoals prijs, kwaliteit van producten of diensten,
slagvaardigheid, service, acceptatie van de Ethische Regels van JCDecaux en enig ander relevant criterium.
17
Informeer uw verantwoordelijke manager als u enig persoonlijk, financieel of ander direct of indirect belang heeft
in om het even welke leverancier die, gegeven uw positie in het bedrijf, de relatie van deze leverancier met de
Groep kan verstoren.
Neem alleen gepast gedrag aan ten opzichte van onze leveranciers met betrekking tot relevante
concurrentiewetgeving. U moet er in het bijzonder voor zorgen dat u voor de leverancier geen afhankelijke
situatie ten opzichte van de Groep en vice-versa creëert. De Groep moet bijzonder waakzaam zijn wanneer de
omzet van de leverancier voor meer dan 30% uit onze business bestaat.
⇒ Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, neem dan direct contact
op met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling van de Groep, de
medewerkers kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen onderzoeken.
18
Deel II
Fundamentele Ethische Regels
II-3 Naleving van regels die van toepassing zijn op financiën en boekhouding
De Regels
De JCDecaux Group verplicht zich om:
- Betrouwbare en eerlijke financiële en boekhoudkundige informatie te leveren en – met het oog op dit
doel – strenge en effectieve procedures op te stellen voor intern toezicht.
- Alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebied van communicatie en bescherming
van vertrouwelijke informatie, inclusief een gelijkwaardige behandeling van haar aandeelhouders.
Binnen bovenstaand raamwerk:
1. Elk van de werknemers van de Groep die betrokken is bij de voorbereiding van financiële en
boekhoudkundige rapporten moet ervoor zorgen dat de informatie die in dergelijke rapporten wordt vervat altijd
correct is en volledig overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen en andere toepasselijke boekhoudkundige
standaarden en regels is. Het is essentieel dat de financiële en boekhoudkundige documenten van de Groep vrij
zijn van wezenlijke fouten.
2. Het management van elk van de entiteiten van de Groep is verantwoordelijk voor de naleving van de
toepasselijke boekhoudkundige en financiële regelgeving die van toepassing is in het land waarin die entiteit
opereert.
Dit management moet ook toezicht houden op interne controle en naleving van het “Internal Control Manual”. Het
zorgen voor een correcte vastlegging van alle boekhoudkundige en financiële activiteiten in de administratie en
boekhouding van de Groep, valt hier ook onder.
3. Naast de noodzakelijke naleving van de regels zoals gedefinieerd door de toezichthoudende Autoriteiten op
de financiële markten, moet elke werknemer van de JCDecaux Group zich bewust zijn van het feit dat hij/zij
vanwege zijn/haar positie of relatie met andere personen binnen de Groep in het bezit kan zijn van vertrouwelijke
informatie, waarvan openbaring (nog afgezien van de toepasselijke strafrechtelijke sancties) van invloed kan zijn
op de waardebepaling van de Groep op de financiële markten, of bepaalde personen een voordeel kan geven ten
opzichte van de aandeelhouders als geheel.
Daarom moet alle informatie die bij werknemers (maar niet openbaar) bekend is vanwege hun activiteiten binnen
de Groep, als strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar gemaakt mag worden.
4. Handel met voorkennis – Koop of verkoop van JCDecaux SA aandelen door een persoon die in het bezit is van
informatie die nog niet openbaar bekend is en van invloed kan zijn op de aandelenprijs, of het communiceren van
deze informatie aan derden, zodat zij deze handelingen uit kunnen voeren, is niet toegestaan.
Een persoon kan strafrechtelijk worden vervolgd voor het gebruik van voorkennis.
19
Deel II
Fundamentele Ethische Regels
III-3 Naleving van regels die van toepassing zijn op financiën en boekhouding
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
1. Genereren van informatie
Als u deelneemt aan het genereren van financiële en boekhoudkundige informatie van de Groep, moet u
controleren dat de informatie die in de documenten staat altijd accuraat is en overzichtelijk en uitgebreid wordt
gepresenteerd. Als u fouten ontdekt, maar de boeking niet aan kunt passen, neemt u contact op met uw
management zodat de desbetreffende boekhouding gecorrigeerd kan worden.
⇒ Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, neem dan direct contact
op met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling van de Groep. De
medewerkers kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen onderzoeken.
2. Vertrouwelijke informatie
Als u bij de uitvoering van uw taken informatie verkrijgt over de verwachtingen of situatie van de Groep of van
één van de bedrijven binnen de JCDecaux Group, voor wat betreft rechtsprocedures, contracten die zijn
getekend of in behandeling zijn, acquisitieprojecten of overdracht van activiteiten, joint venture projecten,
ondervonden moeilijkheden en, in het algemeen, informatie die van invloed kan zijn op de huidige of toekomstige
waarde van de aandelen van JCDecaux SA op de beurs en als genoemde informatie nog niet openbaar is
gemaakt door de Groep, is het essentieel dat:
- U het nalaat deze informatie aan derden bekend te maken.
- U het nalaat direct of indirect door een tussenpersoon een transactie aan te gaan met betrekking tot
aandelen van JCDecaux SA, inclusief het nemen van opties, totdat de informatie die u heeft gekregen
openbaar wordt gemaakt.
- U de communicatie van vertrouwelijke informatie beperkt tot de personen die gebruik moeten maken
van deze informatie. U dient voorzichtig te zijn met kettingbrieven per e-mail en gesprekken in openbare
gelegenheden zoals treinen, vliegtuigen, restaurants en dergelijke.
In Frankrijk staat op het communiceren van gevoelige financiële informatie een gevangenisstraf van maximaal
twee jaar en een maximum boete van tien keer de illegale winst. In andere rechtsgebieden staat op deze
handelingen een sanctie volgens lokale wetten en regelgeving.
Dergelijke vertrouwelijke informatie mag alleen openbaar gemaakt worden door de directie van JCDecaux SA, of
onder haar directe leiding.
Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, neem dan direct
contact op met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling
van de Groep. De medewerkers kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen
onderzoeken.
20
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
De Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de JCDecaux Groep moeten ingevoerd worden binnen iedere
dochteronderneming en bedrijf dat bestuurd wordt door de Groep, door het lokale management, overeenkomstig
toepasselijke nationale regelgeving. Overtredingen van deze beginselen worden echter niet behandeld door de
Ethische Commissie van de Groep, maar door het lokale/regionale management.
III-1 Zakelijke relaties met Autoriteiten
De Regels
1. Naleving van regelgeving
Stel uzelf op de hoogte van alle wetten, regelgeving en gebruiken die toepasselijk zijn voor de transactie die u wilt
aangaan met de Autoriteiten van het land, de staat en/of gebieden in kwestie. Naleving van deze wetten,
regelgeving en gebruiken is verplicht.
De omgang met Autoriteiten is strikt gereguleerd, of het nu gaat om een aanbestedingsproces,
contractonderhandelingen, de uitvoering van een contract of de facturering van geleverde diensten.
2. Naleving van het eerlijkheidsbeginsel
Het winnen van nieuwe contracten en overeenkomsten met lokale Autoriteiten is een essentiële doelstelling voor
de ontwikkeling van de JCDecaux Group. Deze doelstelling moet niet gehaald worden door middelen te
gebruiken die gezien worden als oneerlijk in de staten/landen/gebieden waarin u opereert. Meer specifiek: elke
tegenstrijdigheid in belangen tussen het bedrijf, haar werknemer of leveranciers in relatie tot een specifiek
contract en de lokale Autoriteiten is ten strengste verboden.
Eerlijke concurrentie is een fundamenteel vereiste voor het succesvol uitvoeren van alle contracten, inclusief
overheidscontracten.
Derhalve is elk gedrag verboden dat mogelijk bepaalde regels overtreedt ten aanzien van overheidscontracten in
het land/de staat/het gebied waarin u opereert.
Zie de onderstaande Praktijkgids.
21
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-1 Zakelijke relaties met Autoriteiten
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
In de dagelijkse praktijk zullen werknemers van de JCDecaux Group zakelijke relaties aangaan met lokale
Autoriteiten op openbaar en particulier terrein.
De wettelijke regels die van toepassing zijn op de relaties met dergelijke Autoriteiten zijn vaak erg complex en
vergen te allen tijde speciale aandacht en een professionele aanpak.
1. Naleving van regelgeving
Vraag om de documenten die door lokale Autoriteiten worden aangeleverd met betrekking tot de wetten en
procedures die moeten worden nageleefd (regels voor overleg, specificaties voor de aanbesteding, enz.) en lees
ze zorgvuldig door als onderdeel van elke mogelijke bedrijfsactiviteit in dat juridische rechtsgebied.
Als u moeilijkheden ondervindt om dergelijke documenten te bemachtigen, neem dan contact op met het
relevante juridisch team van uw bedrijf en/of lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling, of de
juridische afdeling van de Groep.
Vergeet niet dat in uw relatie met lokale Autoriteiten niet alleen patrimoniale contracten, maar ook de aankoop
van advertentieruimte door overheidsorganen onderhevig kan zijn aan bepaalde regelgeving.
Neem indien nodig contact op met het desbetreffende juridisch team voor uitleg van punten die u niet begrijpt in
deze documentatie. Bovendien moet u in uw contacten met lokale Autoriteiten zorgvuldig de onderstaande regels
toepassen:
- Zorg ervoor dat alle mondelinge of schriftelijke informatie die naar de Autoriteiten wordt gestuurd
compleet, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is.
- Accepteer geen wezenlijke afwijking van de algemene voorwaarden van het contract, behalve daar
waar schriftelijk toegestaan door de Autoriteiten.
2. Naleving van het eerlijkheidsbeginsel
Het beleid van de JCDecaux Group is erop gericht om aanbestedingen en contracten te winnen waarbij de
deelname van de Groep is gebaseerd op de kwaliteit van zijn producten en diensten: kwaliteit is de enige factor
die het verschil maakt in ons succes.
Als onderdeel van de contractuele relatie met welke Autoriteit dan ook moet u al het mogelijke doen om er zeker
van te zijn dat (mogelijke) tegenstrijdige belangen die een overheidsfunctionaris van die Autoriteit zou kunnen
hebben met een partner, leverancier, agent, distributeur of consultant van de JCDecaux Group, door naleving
van de lokale wetten wordt beheerst.
Op gelijke wijze moet u zich niet inlaten met gedrag dat conflicten kan veroorzaken waarbij de JCDecaux Group
niet in haar economisch belang kan handelen.
22
Het aannemen van personen die verwant zijn aan een overheidsfunctionaris of een Autoriteit met het vermogen
contracten af te sluiten is beperkt tot situaties waar:
- De positie voorziet in een vastgesteld en gerechtvaardigde behoefte van het bedrijf.
- De aangenomen persoon de vereiste kwalificaties/ervaring heeft om zijn taak uit te voeren.
- De aangeboden beloning gelijk is aan de beloning die mensen met vergelijkbare kwalificaties ontvangen binnen
het bedrijf.
Als voorzorgsmaatregel en gezien het feit dat het leveren van bewijs achteraf moeilijk is, legt u in het dossier van
de betrokken persoon vast dat aan deze criteria is voldaan op het moment van aannemen.
Informeer uw verantwoordelijke manager over elke gevoelige vraag die u heeft met betrekking tot
overheidsaanbestedingen en/of relaties met Autoriteiten.
Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, neem dan direct
contact op met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling
van de Groep, de medewerkers kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen
onderzoeken.
23
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-2 Zakelijke relaties met klanten
De Regels
De belangrijkste klanten van de JCDecaux Group zijn adverteerders, reclamebureaus, mediaspecialisten en
centrale inkooporganisaties waar wij onze marketing voor advertentieruimte op richten.
In naleving van de regels voor onze zakelijke ethiek moeten werknemers alleen wettelijke middelen gebruiken in
hun relatie met klanten, ongeacht de economische belangen en marktpositie van onze concurrenten. Het doel
van deze regels is om te zorgen voor een duurzame relatie met onze bestaande klanten, het aantrekken van
nieuwe klanten en het behouden van de reputatie van de Groep op het gebied van uitmuntendheid en integriteit
op de markt.
1. Naleving van regelgeving
Ongeacht het feit of een commerciële transactie met een klant nationaal of internationaal is, u moet op de hoogte
zijn van alle wetten en regelgeving die in dit specifieke rechtsgebied gelden en ze zorgvuldig naleven.
2. Naleving van de integriteitsbeginselen
Elk gedrag dat afbreuk doet aan de reputatie van de Groep bij de klanten, is verboden. Meer specifiek moeten
werknemers van de Groep om het even welke vertegenwoordiger van klanten geen direct of indirect voordeel
aanbieden dat de beslissing van die vertegenwoordiger ten opzichte van de JCDecaux Group kan beïnvloeden
door het scheppen van een verplichtende relatie.
3. Procedures voor het toezicht op reclamecampagnes
Bij reclamecampagnes die op onze netwerken worden gepost, moet de JCDecaux Group de toepasselijke wetten
en regelgeving naleven en een overtreding op grond van moraliteit en fatsoen voorkomen.
De Groep moet maatregelen gaan introduceren om toezicht te houden op de inhoud van displays. Daarom moet
de Groep in die landen waar ze aanwezig is een “Advert Monitoring Committee” of ander nalevingsmechanisme
in het leven roepen dat de onafhankelijkheid van beslissingen met betrekking tot de criteria voor moraliteit en
fatsoen garandeert.
Creaties en visuele displays rond bepaalde thema’s (alcohol, niets verhullend ondergoed, geweld, indirecte
pornografie, het ecologische karakter van producten, tabak, enz.) moet beoordeeld worden in de context van het
relevante contract of de concessieovereenkomst, toepasselijke regelgeving, morele warden, fatsoen en het
image van de Groep bij het publiek.
Het “Advert Monitoring Committee” wordt verantwoordelijk voor het nemen van de uiteindelijke en onafhankelijke
beslissing met betrekking tot dergelijke campagnes.
24
4. Ruilhandel
Het verkopen van advertentieruimte in ruil voor diensten (zoals reizen) of goederen (bijvoorbeeld IT apparatuur)
moet gezien worden als een uitzonderlijke praktijk en mag alleen onder de strengste voorwaarden op het gebied
van transparantie worden uitgevoerd (als rechtvaardiging van de praktijk en prijs en naleving van de
boekhoudkundige en belastingtechnische registratie van de bijbehorende vergoeding en inkomsten).
5. Herkomst van gelden
Het witwassen van geld, dat bestaat uit het verbergen en herbestemmen van gelden afkomstig uit illegale
activiteiten door ogenschijnlijk legale bronnen is een strafbare overtreding.
Om het risico hierop te verlagen heeft de Groep ervoor gekozen alleen partnerschappen aan te gaan met
bedrijven met een bewezen reputatie. Als de Groep een nieuw partnerschap aan wil gaan, moet ze passende
maatregelen nemen om de reputatie van deze partner te verifiëren.
Zie ook onderstaande praktijkgids.
25
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-2 Zakelijke relaties met klanten
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
1. Naleving van regelgeving
Pleeg overleg met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling van de
Groep om af te stemmen welke wetten en regelgeving toepasselijk zijn voor de bepaalde commerciële activiteit
(bijvoorbeeld wetgeving omtrent het maken van reclame, verkoop, facturatieregels, enz.). De toepasselijke
juridische regels voor tussenpersonen kunnen tussen landen onderling behoorlijk verschillen.
In Frankrijk mag bijvoorbeeld elke dienst geleverd door een reclamebureau of andere tussenpersoon
(bijvoorbeeld een centrale inkooporganisatie) alleen door de adverteerder beloond worden, niet door de
adverterende media.
Het doel van dit vereiste is het voorkomen van verborgen beloning aan reclamebureaus door de media. Het nietnaleven van dit vereiste kan een boete van maximaal € 1.500.000 tot gevolg hebben en uitsluiting van het recht
om deel te nemen in aanbestedingstrajecten.
Er moet een inspanning worden geleverd om ervoor te zorgen dat personen die de Groep vertegenwoordigen in
relaties met klanten (bijvoorbeeld vertegenwoordigers, onderaannemers, bemiddelaars, enz.) opmerkzaam zijn
met betrekking tot toepasselijke wetten en regelgeving voor de activiteiten die zij ontplooien namens de Groep.
Er moet een inspanning worden geleverd om ervoor te zorgen dat u alleen verplichtingen aangaat namens uw
eigen bedrijf en nooit namens één van de andere bedrijven van de Groep. Daarbij moet u ervoor zorgen dat u de
noodzakelijke bedrijfsbevoegdheden heeft en lokale beslissingsbevoegdheid om dergelijke transacties aan te
gaan (bijvoorbeeld procuratie, officiële vertegenwoordiging).
Houd altijd een origineel exemplaar van ieder uitgevoerd contract en alle volgende documentatie die daarop
betrekking heeft.
2. Naleving van het integriteitsbeginsel
Zorg ervoor dat we in uw relatie met derden die namens u de Groep vertegenwoordigen de interne procedures
naleven die op een dergelijke relatie van toepassing zijn, aangezien deze procedures van tijd tot tijd kunnen
veranderen. Dit geldt ook voor de procedure voor de benoeming en aansturing van externe adviseurs.
Zorg ervoor dat de Groep voldoet aan zijn verplichtingen.
Bied een vertegenwoordiger van een cliënt nooit een verborgen beloning aan om zijn gedrag te beïnvloeden.
Corruptie van privépersonen is strafbaar.
Het is ook essentieel dat een klant geen geschenken en vermaakskosten wordt aangeboden met als doel een
beslissing te beïnvloeden die niet genomen zou zijn zonder dit aanbod van dit geschenk of vermaak. Elk
26
geschenk dat wordt aangeboden als middel om te beïnvloeden is verboden. Alle werknemers die zich afvragen of
een geschenk wel gepast is moeten dit opnemen met hun manager.
Boekhoudkundige verslaglegging met betrekking tot geschenken (met uitzondering van geschenken met een lage
waarde) en vermaak moeten nauwkeurig worden bijgehouden. Schriftelijke rechtvaardiging moet aan de
relevante financiële afdeling worden overlegd om te bewaren. Elk document dat de goedkeuring ondersteunt
moet worden bewaard door de directe manager die de werknemer goedkeuring heeft verleend voor het
aanbieden van een geschenk of vermaak.
Geschenken
De waarde van geschenken die aan klanten worden aangeboden mag niet hoger zijn dan € 130 (eenhonderd
dertig euro). Elk geschenk boven dit bedrag moet worden goedgekeurd door de directe manager en moet naar
het werkadres van de werknemer worden gestuurd en niet naar het huisadres.
Vermaak
Vermaakskosten zoals reizen en shows voor de commerciële public relations van de Groep zijn voorbehouden
aan bijeenkomsten of:
- Zijn van wezenlijk professionele aard (presentatie van producten, markten, enz.).
- Zijn van een samenhangende professionele aard, zoals promotionele reizen of incentives, maar alleen
dan als de uitnodiging collectief wordt gedaan en niet puur individueel is (oftewel: een uitnodiging gericht
aan een categorie of groep cliënten die voordeel kunnen hebben van de uitnodiging door het leggen van
professionele contacten, versus een uitnodiging aan één of een klein groepje individuen die dergelijke
professionele contacten niet aangaan).
Uitnodigingen voor vermaak moeten naar het werkadres van de klant worden gestuurd en niet naar het
huisadres.
In bepaalde landen zijn zakelijke geschenken en vermaakskosten gebruikelijk. In andere landen worden zakelijke
geschenken niet gezien als een geaccepteerd zakelijk gebruik. U moet er dus voor zorgen dat zakelijke
geschenken toegestaan worden door lokale wetgeving.
3. Herkomst van gelden
Naleving van alle toepasselijke wetgeving die het witwassen van gelden verbiedt alsmede alle toepasselijke
wetgeving die is vereist voor het declareren van contante transacties of andere verdachte activiteiten. Wees alert
op de manier waarop betalingen worden gedaan om zo onregelmatigheden te kunnen ontdekken, in het bijzonder
met partners die er zakelijke praktijken op na houden die verdenkingen oproepen.
Wees alert op signalen die het bestaan van witwaspraktijken aan kunnen tonen (bijvoorbeeld ongebruikelijke
overdracht van geld van een vreemd land zonder relatie met de activiteit in kwestie; transacties uit plaatsen die
bekend staan als belastingparadijs, ongebruikelijke betalingsroutes van gelden).
Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, de bron van
gelden of de toelaatbaarheid van een betalingsvorm neem dan direct contact op met uw lokale juridische
afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling van de Groep, de medewerkers
kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen onderzoeken.
27
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-3 Zakelijke relaties met leveranciers
De Regels
Naleving van de ethische beginselen van de Groep is essentieel in het vaststellen van efficiënte en langdurige
zakelijke relaties met de leveranciers van de Groep: deze relaties zijn noodzakelijk om een optimale kwaliteit en
economische voorwaarden te garanderen voor de producten en diensten van de Groep.
De ethische beginselen van de Groep zijn ook van toepassing op de relaties met eigenaren van land en
gebouwen waarop het advertentiemateriaal van de Groep is geïnstalleerd.
1. Naleving van regelgeving
Het naleven van wetten en regelgeving van het land waarin u opereert die toepasselijk zijn voor de relatie van de
Groep met haar leveranciers, alsmede het naleven van algemene voorwaarden van de contracten die zijn
aangegaan met leveranciers.
Met betrekking tot relaties met "verhuurders" of eigenaren van gebouwen hanteren de meeste landen
verschillende regels op nationaal en/of lokaal niveau die van toepassing zijn op reclamefaciliteiten op particuliere
grond. Als gevolg daarvan moeten werknemers van de Groep zich op de hoogte stellen van de regels van iedere
lokale gemeente om kennis te nemen van de gebruiken, regelgeving en procedures die gelden voor het maken
van buitenreclame in de relevante locatie.
1. Naleving van het integriteitsprincipe
Het is niet toegestaan zich in de relatie met onze leveranciers te gedragen op een manier die de reputatie van de
Groep kan schaden. Meer specifiek: het aannemen van gevraagde aanbiedingen van verborgen vergoedingen,
geschenken, uitnodigingen enz., tenzij direct of indirect geleverd via tussenpersonen. Dergelijke aanbiedingen
kunnen erop gericht zijn uw toetsings- of beoordelingsvermogen te beïnvloeden.
Vergeet niet dat corruptie van een privépersoon, passief of actief, ook strafbaar is.
3. Naleving van de ethische regels van de Groep door de leveranciers
De leveranciers en dienstverleners van de Groep verplichten zich de beginselen van integriteit te respecteren. Als
aanvulling op deze doelstelling moeten contracten van de Groep met belangrijke leveranciers en dienstverleners
bepalingen bevatten die:
i) Zorgen voor naleving van de ethische regels van de Groep.
ii) Erkennen dat elke overtreding van deze regels een beëindiging van het contract tot gevolg heeft.
Zie ook onderstaande praktijkgids.
28
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-3 Zakelijke relaties met leveranciers
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
1. Naleving van regels
Lees de algemene verkoopvoorwaarden zoals ze zijn opgesteld voor leveranciers zorgvuldig door en onderzoek
in samenwerking met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of uw lokale adviseurs in
welke mate bepaalde punten aangepast moeten worden. Kom de contractuele verplichtingen na als de
contractuele onderhandelingen zijn afgerond en zorg ervoor dat ook de leverancier deze verplichtingen nakomt.
Ga alleen verplichtingen aan namens uw eigen bedrijf en niet namens één van de andere bedrijven van de
Groep. Zorg ervoor dat u de benodigde autorisatie en bedrijfsbevoegdheden heeft om dergelijke contracten aan
te gaan (bijvoorbeeld volmacht, mandaat).
Houd een origineel exemplaar van het contract en opvolgende documenten achter.
Met betrekking tot de relaties met alle verhuurders van advertentieruimte, inclusief individuele, zakelijke en
geautoriseerde verhuurders verplicht u zich tot elk van de volgende regels om te zorgen voor de continuïteit van
de reclamelocaties van de Groep.
In elke gemeente waarin de Groep van plan is reclamemeubilair te installeren moet u op de hoogte zijn van de
lokale toepasselijke regels en procedures.
Bevestig dat de verhuurder de juridisch eigenaar is van de rechten die hij/zij verleent.
Respecteer de huidige lokale/staats/nationale regelgeving die toepasselijk is voor verhuurcontracten voor
reclameruimte op particuliere grond.
Verzoek alle noodzakelijk goedkeuringen van de relevante Autoriteiten.
2. Naleving van de integriteitsbeginselen
Accepteer of verzoek geen enkele vorm van beloning van een leverancier, met inbegrip van maar niet beperkt tot
indirecte, directe of verborgen beloning. Dit vraagstuk (geschenken en uitnodigingen) wordt hieronder behandeld.
Zorg ervoor dat de Groep zich aan haar verplichtingen houdt en voldoet aan de contractuele deadlines.
3. Naleving van de ethische regels van de Groep door leveranciers
Geschenken en uitnodigingen
U mag geen geschenken aannemen van meer dan € 70 (zeventig euro) of enig lager bedrag dat lokaal is
toegestaan. Elk geschenk of uitnodiging met een waarde boven dit bedrag moet worden geweigerd en
29
teruggestuurd naar de leverancier. Als deze weigering leidt tot een ongemakkelijke zakelijke situatie, waarschuw
dan uw directe manager. Hij/zij zal dan beslissen of het geschenk/de uitnodiging geweigerd moet worden, het
wordt gedeeld met uw afdeling, of in een gelijkwaardig bedrag betaald wordt aan een vereniging die door de
JCDecaux Group wordt gesteund.
Verder moeten geschenken bezorg worden op uw werkadres en niet op uw huisadres.
Accepteer nooit contant geld of geschenken gelijk aan contant geld.
Te nemen maatregelen
Er moet navraag worden gedaan naar de reputatie en voorgaande activiteiten van de leverancier en dan in het
bijzonder in landen waar regelmatig gebruiken voorkomen die niet overeenkomen met de ethische regels van de
Groep (en dan vooral op het gebied van corruptie en kinderarbeid).
Voeg een Ethische Code voor Leveranciers bij contracten met grote leveranciers.
Informeer uw verantwoordelijke manager over mogelijke tegenstrijdige belangen die er kunnen zijn met een
bepaalde leverancier.
Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, neem dan direct
contact op met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling
van de Groep, de medewerkers kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen
onderzoeken.
30
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-4 Rechten en verplichtingen van de werknemers van de JCDecaux Group
De Regels
1. Basale sociale waarden
De JCDecaux Group verplicht zich om ervoor te zorgen dat zijn werknemers gebruik kunnen maken van een
veilige, gezonde en productieve werkomgeving, vrij van enige vorm van discriminatie en heeft deze verplichting
vastgelegd in de Internationale Ethische Code voor de Basale Sociale Waarden van de Groep.
2. Verplichtingen van de werknemers
2.1 Integriteit en loyaliteit
Op zijn eigen niveau draagt iedere werknemer bij aan de integriteit en reputatie van JCDecaux en moet als
gevolg daarvan deze waarden respecteren in zijn/haar professionele gedrag ten opzichte van personen binnen
en buiten het bedrijf. Meer specifiek: de Groep heeft verschillende activa die essentieel zijn voor haar
concurrentiepositie en zakelijk succes. Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer om de activa van het
bedrijf die aan hem/haar zijn toevertrouwd te beschermen.
2.2 Vertrouwelijkheid van informatie
Alle informatie, zoals financiële en/of technische gegevens of informatie met betrekking tot producten, contracten
of know-how, is het eigendom van de Groep. Veel van deze informatie is vertrouwelijk en mag niet openbaar
worden gemaakt zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het hoger kader. Werknemers van de
JCDecaux Groep zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie waar zij
toegang toe hebben.
2.3 Het respecteren van het intellectuele eigendomsrecht van derden
Voorkom binnen het kader van onze activiteiten overtredingen van auteursrecht, merken, octrooien, ontwerpen
en modellen die het eigendom zijn van derden.
Het gebruikmaken van, of het maken van kopieën van computer software van derden zonder toepasselijke
licentie is verboden.
2.4 Het gebruik van informatiesystemen
Elke gebruiker moet zorg dragen voor de apparatuur die tot zijn/haar beschikking staat (bijv. computers,
smartphones, printers). Elke gebruiker moet iedere mogelijke maatregel nemen om ervoor te zorgen dat de
apparatuur die tot zijn/haar beschikking staat beschadigd, gestolen, of op een niet-toegestane manier gebruikt
wordt door derden. Hij/zij moet de informatie die op deze apparatuur wordt ontvangen en opgeslagen
31
beschermen en zich onthouden van aanpassingen in de configuratie van deze systemen zonder professionele
reden en van het installeren van software die niet voor hem/haar is bedoeld.
2.5 Het beschermen van informatiemiddelen
Het begrip informatiemiddelen omvat alle gecomputeriseerde data, databases, gestructureerd of
ongestructureerd, die nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten van de Groep. Dit is met inbegrip van databases van
onze websites, databases met klant en leveranciersgegevens, e-mail, enz.
Elke werknemer moet in alle omstandigheden de vertrouwelijkheid van de data en databases die hij/zij bij het
uitvoeren van zijn/haar functie gebruikt, in acht nemen. Dit geldt in het bijzonder voor het bewaren van
vertrouwelijkheid van gebruikersaccounts, Ethische Codes of wachtwoorden of enig ander
toegangscontrolesysteem. Elke werknemer moet bovendien waakzaam zijn voor wat betreft het type data dat
uitgewisseld wordt via e-mail of sociale netwerken.
Zie ook de onderstaande praktijkgids.
32
Deel III
Beginselen voor Ethisch Gedrag binnen de Groep
III-4 Rechten en verplichtingen van de werknemers van de Groep
Praktijkgids: risicovolle situaties / aan te nemen gedrag
Gezondheid en veiligheid
Neem alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van werknemers
wordt gegarandeerd. Dit geldt ook voor tijdelijke werknemers onder uw supervisie en het voorkomen van
beroepsgerelateerde gevaren, het leveren van informatie en training en het invoeren van een passende
organisatie en faciliteiten.
Integriteit en loyaliteit
Zorg bij het gebruik van eigendommen van JCDecaux voor naleving van de richtlijnen die door de Groep zijn
opgesteld, inclusief installaties, systemen, apparatuur, betaalkaarten, computer apparatuur (bijvoorbeeld internet,
interne berichtuitwisselingssystemen of anderszins) en andere benodigdheden.
Zorg ervoor dat uw persoonlijke activiteiten in verband met het promoten, sponsoren of het pleiten voor iedere
sociale, liefdadige, verenigingsgerelateerde, religieuze overtuiging en uw positie op geen enkele wijze toe te
rekenen, of gekoppeld zijn aan de JCDecaux Group. Op eenzelfde wijze mag u uw status of professionele positie
binnen de Groep niet gebruiken om direct of indirect persoonlijk voordeel of gelden te verkrijgen.
Zorg ervoor dat elke uitgave in verband met het promoten, sponsoren of bepleiten van een door JCDecaux
goedgekeurde non-profit organisatie gerechtvaardigd is en in verhouding staat tot het voordeel dat de Groep
heeft gekregen.
Vertrouwelijkheid van ontvangen en openbaar gemaakte informatie
U moet altijd in gedachten houden dat het openbaar maken van informatie (bijvoorbeeld know-how,
productieprocessen of auteursrechten die door de JCDecaux Group opgebouwd zijn tijdens zijn
bedrijfsactiviteiten enz.) tijdens dagelijkse activiteiten tot een minimum beperkt moet worden. Dit geldt in het
bijzonder voor mogelijke en elke gevoelige en vertrouwelijke informatie met betrekking tot de JCDecaux Group
die openbaar gemaakt moet worden en in verband staat met relaties met derden in overeenstemming met een
niet-openbaarmakingsovereenkomst die door de juridische afdeling is goedgekeurd waarin de voorwaarden
worden omschreven voor het beschermen van dergelijke informatie. Informatie of data mogen alleen openbaar
worden gemaakt als u het hebt geregistreerd, aangemerkt en gemarkeerd als “vertrouwelijk”.
Vertrouwelijke informatie ontvangen van derden mag intern alleen openbaar worden gemaakt aan personen die
dit ook daadwerkelijk moeten weten of aan consultants die door de algemene directie of de Groep zijn gekozen.
Dergelijke personen of derden moeten op de hoogte gesteld worden van de verplichting tot geheimhouding.
33
Het overtreden van intellectuele eigendomsrechten van derden
Zorg dat u op de hoogte bent van toepasselijke wetten met betrekking tot het beschermen van merken octrooien,
tekeningen, modellen en auteursrechten van het land waarin u opereert. In de meeste landen geeft het
overtreden van auteursrechten van derden aanleiding tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de
overtredende partij.
Houd u verre van handelingen met betrekking tot software en digitale piraterij, inclusief maar niet beperkt tot het
reproduceren van ontwerpen, logo’s of ander visueel, of geluidseigendom, zonder voorgaande formele
toestemming.
Als u ook maar de geringste twijfel heeft met betrekking tot om het even welk gedrag, neem dan direct
contact op met uw lokale juridische afdeling, uw regionale juridische afdeling of de juridische afdeling
van de Groep. De medewerkers kunnen u adviseren en de wettelijke grenzen van uw handelen
onderzoeken.
34
Deel IV
De Ethische Commissie van de Groep
De Ethische Commissie van de Groep is verantwoordelijk voor de behandeling van vermeende overtredingen van
een Fundamentele Ethische Regel, te weten:
-
Corruptieverbod.
-
Naleving van de regels van concurrentievrijheid.
-
Naleving van de financiële en boekhoudkundige regels.
1. Een zaak verwijzen naar de Ethische Commissie van de Groep
Een signaal aan de Ethische Commissie van de Groep wordt afgegeven in situaties waarin een werknemer
kennis heeft van een overtreding van de Fundamentele Ethische Regels, maar redenen heeft om aan te nemen
dat het melden daarvan bij zijn/haar directeur of algemene directie van het land problemen op gaat leveren of niet
opgevolgd gaat worden met toepasselijke acties.
Meldingen aan de Ethische Commissie:
- Stelt de Groep in staat voortgang te boeken in haar burgerschap en ethische procedures.
- Beschermt op de lange termijn de belangen van de Groep.
De informatie die wordt gecommuniceerd binnen het kader van dit ethische signaal moet objectief zijn en
voldoende exact om de beweringen te kunnen staven. De Ethische Commissie van de Groep kan besluiten
beschuldigingen over geloof en/of vage beweringen die onvoldoende precieze informatie bevatten, niet te
onderzoeken.
Het secretariaat van de Ethische Commissie van de Groep valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene
Raad van de Groep en de Plaatsvervangend Algemeen Adviseur. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer: 33 (0)1
30 79 79 11 (Frankrijk), of via e-mail: [email protected]
Het uitganspunt is dat de persoon die de melding maakt, zijn identiteit bekendmaakt.
Zijn/haar identiteit wordt vertrouwelijk behandeld en zijn/haar anonimiteit wordt gerespecteerd.
Als de persoon die de melding maakt zijn/haar identiteit niet bekend wil maken, moet deze persoon in zijn/haar
melding aan de Commissie hiervoor een reden geven. In dit geval zal de Ethische Commissie van de Groep na
zorgvuldig onderzoek van de ernst van de beweringen en na een voldoende duidelijke aard van de informatie
beslissen of de gemelde feiten onderzocht gaan worden.
2. Bescherming van de meldende werknemer
De JCDecaux Group gelooft dat het snel en efficiënt omgaan met ethische vraagstukken een essentieel
onderdeel is van haar ethische kader. Om deze reden, in overeenstemming met de Franse wet, gedateerd 13
november 2007 en de wet van bepaalde rechtsgebieden waarin wij opereren, oefent de Groep geen druk,
sanctie, wijziging in status, intimidatie of vergelding uit - en tolereert het op geen enkele wijze - tegen werknemers
35
die in overeenstemming met deze procedure in goed vertrouwen melding maken van problemen, zelfs al worden
de feiten niet bevestigd, of worden ze niet onderzocht.
Het gebruik van de bovengenoemde meldingsprocedure aan de Ethische Commissie van de Groep is optioneel;
tegen werknemers die kennis hebben van feiten die binnen de competentie van de Commissie vallen, maar hier
geen melding van maken worden geen disciplinaire maatregelen genomen.
Aan de andere kant worden werknemers/wordt een werknemer die misbruik maakt van deze procedure
onderworpen aan disciplinaire maatregelen en vervolging.
3. Bescherming persoonsgegevens
In overeenstemming met de databeschermingsvereisten die in de meeste rechtsgebieden van toepassing is, doet
de JCDecaux Group binnen de EU zaken in overeenstemming met het “EU Data Protection Directive” zoals
ingevoerd door elke lidstaat. Elke persoon die door een melding van een ethische overschrijding onder deze
procedure betrokken is, kan contact opnemen met het Secretariaat of De Ethische Commissie van de Groep om
zijn/haar recht uit te oefenen op toegang tot persoonlijke gegevens. Hij/zij mag een rectificatie verlangen of
verwijdering van voornoemde gegevens als ze incorrect, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.
Deze ethische meldingsprocedure is ingesteld in overeenstemming met de “Single Authorization No. U-004” bij
de Franse Autoriteit die verantwoordelijk is voor het beschermen van persoonlijk gegevens, de “Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés”, de Franse Commissie voor bescherming van persoonsgegevens.
4. De rol van de Ethische Commissie van de Groep
De Ethische Commissie van de Groep:
- Richt zich op elke vraag in relatie tot de Fundamentele Ethische Regels van de JCDecaux Group en doet de
directie aanbevelingen die ze noodzakelijk acht.
- Onderzoekt (strikt vertrouwelijk) alle beweringen over een situatie die in strijd is met de interne Fundamentele
Ethische Regels die in goed vertrouwen onder haar aandacht zijn gebracht door een werknemer en doet
aanbevelingen die ze noodzakelijk acht en bereid hier een antwoord op voor.
- Doet voorstellen voor aanpassingen van de Ethische Code.
5. Leden van de Ethische Commissie van de Groep en hun benoeming
De Ethische Commissie van de Groep bestaat uit de volgende drie leden; de voorzitter van de
Onderzoekscommissie van JCDecaux SA's College van Toezicht, de voorzitter van de Commissie Beloning en
Benoemingen van JCDecaux SA’s College van Toezicht en de directeur Interne Audits JCDecaux SA. Zij blijven
lid van de Commissie zo lang zij een functie hebben binnen JCDecaux SA.
De voorzitter van de Audit Commissie zit de vergaderingen van de Ethische Commissie voor.
6. Werking van de Ethische Commissie van de Groep
De Ethische Commissie van de Groep komt ten minste jaarlijks bijeen. Het komt ook onmiddellijk bijeen nadat de
voorzitter daartoe een oproep heeft gedaan na een melding van een incident dat in strijd is met de Fundamentele
36
Ethische Regels en op ieder ander moment dat de voorzitter dit nodig acht. Indien nodig worden vergaderingen
per telefoon of video-conferentie gehouden.
De Ethische Commissie van de Groep heeft volledige bevoegdheid om door onderzoek feiten boven water te
halen die verband houden met beweringen over een incident dat in strijd is met de Fundamentele Ethische
Regels. Dit geldt in het bijzonder voor het verzoek om interne audits uit te voeren, de commissie mag reizen, de
commissie kan bewijs aanhoren van iedereen die ze daartoe van belang acht, inclusief personen die geen deel
uitmaken van de JCDecaux Group en de commissie mag aanbevelingen doen voor herstelmaatregelen.
De leden van de Ethische Commissie van de Groep mogen zich niet door iemand anders laten
vertegenwoordigen.
De Ethische Commissie van de Groep neemt besluiten op basis van een meerderheidsstem van de aanwezige
leden. Leden worden geacht aanwezig te zijn als ze vergaderingen per telefoon of video-conferentie bijwonen.
Als de stemmen staken heeft de voorzitter de beslissende stem.
7. Meldingen aan de Directie
De Ethische Commissie van de Groep mag op ieder moment dat ze dat wenselijk acht contact opnemen met de
directie. Dit geldt in het bijzonder voor aanbevelingen met als doel een situatie te herstellen die in strijd is met de
Fundamentele Ethische Regels. De Ethische Commissie van de Groep kan in ieder geval jaarlijks een rapport
indienen bij de directie als ze in de loop van dat bedrijfsjaar meldingen heeft ontvangen.
____________________________
37