Kaders Glastuinbouw Waterproof Voor de PPS Glastuinbouw

Kaders Glastuinbouw Waterproof
Voor de PPS Glastuinbouw Waterproof wordt gezocht naar een juiste mix van Fundamentele,
Industriële en Experimentele onderzoeksprojecten, die betrekking hebben op:
1. Beschikbaarheid van goed gietwater; mogelijkheden van wateropslag,
mogelijkheden voor aanvullend goed gietwater en/of mogelijke alternatieven voor
de lozing van brijn;
2. Het voorkomen van emissie nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via
uitspoeling in de grondgebondenteelt en mogelijk maken van hergebruik
drainagewater;
3. Hergebruik (drain) waterstromen optimaliseren door bijvoorbeeld technische
verbeteringen, verbeteren waterkwaliteit en /of onderzoek naar weerbare robuuste
teeltsystemen, met als doel emissiebeperking nutriënten en/of
gewasbeschermingsmiddelen;
4. Emissiearme teeltsystemen als alternatief voor huidige grondgebonden teelten of
teelten op substraat met emissieknelpunten;
5. Inzicht in het vóórkomen van verontreinigingen in meststoffen, en voorkóming van de
negatieve gevolgen van deze stoffen in (hergebruikt) gietwater;
6. Zuivering overtollig gietwater van gewasbeschermingsmiddelen, op bedrijf-, clusteren/ of regionaal niveau;
7. Zuivering overtollig gietwater van meststoffen, met name op bedrijf- en clusterniveau,
waarbij geen afwenteling van de problematiek naar een concentraat plaatsvindt;
8. Minimaliseren emissie via water bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen (druppelen /of gewastoediening), bijvoorbeeld door verbeterde toedieningstechniek en/of
inzicht in gedrag GBM in teeltsysteem en te hanteren wachttijden;
9. Technieken waarmee de mate van belasting van het lozingswater met GBM, N/P,
kunnen worden vastgesteld, en/of de mate van uitspoeling van GBM, N/P, kan
worden vastgesteld (bv sensoren, modelstudies);
10. Implementatie emissiebeperkende maatregelen door teler bevorderen; nieuwe
werkvormen gericht op bewustwording van nut en noodzaak, verhogen inzicht in
maatregelen, stimuleren of creëren van mogelijkheden om met emissiebeperkende
maatregelen een teelttechnisch of een markt voordeel te krijgen.
Voor meer informatie over het PPS programma Glastuinbouw Waterproof, kunt u contact
opnemen met:
Margreet Schoenmakers: [email protected] en
Ellen Beerling: [email protected]