nieuwsbrief Vredeskerk- Breepleinkerk - Vredeskerk Rotterdam-Zuid

nieuwsbrief
Vredeskerk- Breepleinkerk
uitgave 15 oktober 2014
Wijkgemeente Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid
www.vredeskerkrotterdam.nl
In deze uitgave:
vieren van verbondenheid:
oecumene
kerk in de wijk
afscheid
Kerkdiensten zie pagina 5
Wil je deze nieuwsbrief doorsturen naar wie belangstelling heeft?
Vredeskerk
- Lede 117 Iedere zondagmorgen 10.00 uur
van harte welkom !
Voor alle informatie: mw G.J. (Gerda) den Dunnen,
Pastor dhr. A.F. (Guus) Ruijl
Meiendaal 13-B, 3075 KD Rotterdam
Rembrandtlaan 15 a, 3117 VB Schiedam
tel. 010-419 25 73
tel 06 – 24 22 42 53
e-mail: [email protected]
e-mail [email protected]
Predikant ds. Joh. H. (Johan) Maat
Lede 119, 3075 HH Rotterdam
tel: 010 - 419.39.24, e-mail: [email protected]
bellen: bij voorkeur tussen
09.00 en 09.30 uur en 18.30 en 19.00 uur.
Breepleinkerk
van Malsenstraat 104
tel: 010-419.11.96
koster: dhr. C.(Cornelis) van der Pligt
contactpersoon: mw. A.(Annie) Roos,
tel: 010-484.76.25
e-mail: [email protected]
agenda: www.breepleinkerk.nl
1
Nieuwsbrief Vredeskerk – Breepleinkerk 15 oktober 2014
Dit bericht wordt gratis per
mail verstuurd door
Carla Krauth
Tekst en samenstelling:
Johan Maat.
Al gaande …
Leven en geloven bestaan niet door platgetreden paden,
zij worden gaandeweg ontdekt…
Laat bomen
en bloemen
je leermeester zijn
hoe zij bloeien
en geuren
hoe zij schoonheid
en fierheid
uitstralen
Ontdek
je eigen gaven
en capaciteiten:
geschenk
uit Gods hand
Bijzondere vieringen
Het waren bijzondere momenten van afscheid in
oecumenisch verband en met Klassiek op Zuid.
Toch blijft het echte gevoel van afscheid nemen voor
mij nog onwezenlijk. Ik merk veel meer dat we op een
bijzondere manier verbondenheid vieren.
Oecumenische viering
Verbondenheid vieren gebeurde in de oecumenische
viering in de Kruisvindingkerk met Fokje Wierdsma,
Rijmond Maas en Charles Eba’a. Het was heel bijzonder
om daar voorin de kerk de doop te mogen bedienen.
Weet:
kracht ontvonkt
in situaties
van machteloosheid
hoop ontvonkt
in situaties
zonder
toekomstperspectief
Leven
ontkiemt en
ontvouwt zich
als een bloem
in tedere schoonheid
Al gaande
zul je ontdekken :
licht aan de horizon
Tot vrede strekken
de Naam van Hem
die gezegd heeft:
‘Ik zal er zijn … ‘
2
De doop van Logan
Het was ook heel bijzonder om daar samen de
eucharistie te vieren.
Eucharistie betekent letterlijk: dankbaarheid vieren.
Zo klonk hier:
“Lieve mensen,
wij verzamelen ons rond de tafel van de Heer als één
gemeenschap, zo verscheiden als we zijn.
Een kring waar de één de ander aanvult en verrijkt,
vrouw en man, klein en groot,
Nieuwsbrief Vredeskerk – Breepleinkerk 15 oktober 2014
christen zó en christen anders.
Dat wij in zijn goede Geest, tot vrede, hier nu samen mogen zijn, lovend de
Vader, oorsprong van hemel en aarde.”
Met dankbaarheid zie ik terug op de wederzijds inspirerende samenwerking die
er was met Joop Visser.
Dankbaar ben ik voor jarenlange openhartige verbondenheid met Rijmond
Maas.
Dankbaar ben ik voor hartelijke en opnieuw ruimte scheppende ontmoetingen met Charles.
Dankbaar ben ik het koor RTTL voor de warme en vrolijke noot.
Van harte wens ik de kerken op Zuid toe dat de inspiratie vanuit de oecumene krachtig aanwezig
zal blijven.
Kamerkoor Rotterdam
Verbondenheid vieren was voelbaar in de dienst waarin het Kamerkoor Rotterdam zong, met
daarna het eerste concert van dit nieuwe seizoen van Klassiek op Zuid. We stonden stil bij het
grote verlangen dat de hele schepping diep in zich draagt, zoals we lezen bij Paulus (Rom.8).
We stonden ook stil bij het diepe verlangen van Jezus om met zijn leerlingen het joodse
bevrijdingsfeest van Pascha te vieren vóórdat Hij de weg naar nieuw Leven ging.
Geen doemdenken maar een droom en visioen van toekomst, van leven, van nieuwe wegen en
bevrijding. Van harte wens ik de kerken op Zuid deze ‘spirit’ toe, maar ook de wijk en de buurt.
Met dankbaarheid zie ik terug op een kerk die deel is geworden van de wijk waarin zij staat. Een
kerk met een Open Huis, uitdeelpunt van de voedselbank, Samen-Eten en Stiltevieringen.
Klassiek op Zuid
Heel bijzonder is ook dat de kerk deze zondag opnieuw volstroomde voor het concert van Klassiek
op Zuid. Een heel warm slot dit keer met een speciaal gezongen kwartet voor predikant én
kerkelijke gemeente:
‘Voordat u weggaat, geliefde dominee… dank U wel voor uw werk in de Vredeskerk. Het ga u wel
in Castricum. Wij blijven hier in dit warme nest’.
Ik wens de gemeente toe dat ze nog lang een warm nest zal zijn voor velen.
Vertrek en nieuw begin
Afscheidsdienst
Op zondag 19 oktober a.s. zal Johan als predikant officieel
afscheid nemen van de wijkgemeente VredeskerkBreepleinkerk in een dienst in de Vredeskerk. De viering begint
om 14.30 uur.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Na afloop is er gelegenheid Johan en Anneke te groeten. De
Servische parochie heeft haar kerk beschikbaar gesteld voor dit
afscheid. Het is heel bijzonder dat daardoor op deze middag de nieuwe en de oude Vredeskerk
beide open zijn.
We zijn de Servische parochie zeer erkentelijk voor dit gebruik van hun kerk. Zij hebben ook al
aangeboden om voor de koffie te zorgen!
Gemeentemiddag
Op zaterdag 18 oktober is er voor gemeenteleden een
middag en avond waarop we met dankbaarheid,
muziek, ernst en humor stilstaan bij het vertrek van
Johan en Anneke. De middag begint om 14.00 uur.
Vanaf 13.30 uur staat de deur van de kerk open. Om
17.30 uur is er een maaltijd en de avond eindigt om
ongeveer 19.00 uur. U bent van harte welkom.
Als gemeenten staan we samen met Johan en Anneke
dankbaar stilstaan bij deze bijzondere gebeurtenis.
Namens de voorbereidingsgroep
Gerda den Dunnen en Guus Ruijl
3
Nieuwsbrief Vredeskerk – Breepleinkerk 15 oktober 2014
De doop als levensles
We hebben gedoopt. Eérst gedoopt, en pas daarna kwamen de vragen aan de doopouders.
Het was één van m’n eerste lessen als beginnend predikant. Je hebt van alles geleerd in de
opleiding maar nooit intensief stilgestaan bij zoiets als de doop die je mag bedienen.
De doopvragen gaan over het geloof van de doopouders, over hun trouw aan de kerk en over de
opdracht om hun kind in het geloof op te voeden.
Het was de dichter-dominee Willem Barnard die in een handreiking van de kerk daar kritische
vragen bij stelde. Hij zag het functioneren van een piramide: het kind, daarboven de ouders en
dáár boven God.
Toen onze dochter – nog klein - een keer iets had gedaan dat echt niet kon wezen we haar
terecht. Maar zij reageerde: jullie zijn niet de baas, Gód is de baas…
Zij had gelijk, wij overigens ook.
Barnard stelde: de doop plaatst het kind juist
door de doop náást de ouders die ook kinderen
van God zijn. Het kind leert van de ouders, maar
ouders leren ook van hun kind.
De kerk doopt niet op grond van het geloof van
de ouders en hun antwoord op de doopvragen,
maar op grond van goddelijke wijsheid en
genade die voor alle mensenkinderen, oud en
jong, geldt.
Later in het leven van het kind zullen er allerlei
mensen zijn die dit of dat van jou vinden en
zeggen wat je moet doen. Het is goed om dan
ook altijd iets van het besef vast te houden: jij
bent God niet hoor!
Iets van die wijsheid kan onze wereld met al het
chaotische geweld wel gebruiken.
De doop van Damian
Johan Maat
Concert Klassiek op Zuid 9 november 12.00 uur
De cello in de hoofdrol met muziek door de eeuwen heen, vol warme klanken en virtuositeit.
M.m.v. Cora Paulides, cello. Inloop met koffie vanaf 11.30 uur, aanvang concert 11.45 uur.
Gezamenlijke broodmaaltijd vrijdag 14 november om 17.00 uur
Van harte welkom bij de maandelijkse brood- en soepmaaltijd. Vanaf 17.00 uur is er koffie en de
maaltijd begint om 17.30 uur. Opgave bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.
Afscheidsboekje: ‘Al gaande wordt de weg gebaand …’
Gemeenteleden ontvangen bij deze uitgave van Kerk op Zuid ook het afscheidsboekje. Dat is
mogelijk gemaakt door enkele sponsors. Het boekje kent thema’s:
- ‘even stilstaan’ waarbij ook teksten uit de stilteviering, b.v. over de schepping staan
- de ‘meditatieve’ bewerking van ruim dertig psalmen
- teksten en bezinning bij viermomenten in de kerk: de zondagmorgen en de feestdagen
- teksten en achtergronden bij een aantal bijbelgedeeltes
- tekst en overweging bij de Oosters-Orthodoxe traditie van de kerk.
Ruim vijftig foto’s maken de uitgave tot een kleurrijk geheel.
Voor wie Kerk op Zuid per post of digitaal ontvangt kan een exemplaar aanvragen bij Ingrid
Kranenburg. Telefoon: 010 – 414 99 98, e-mail: [email protected]
Wie graag één of enkele extra exemplaren wil ontvangen kan die aanvragen bij Ingrid
Kranenburg. De prijs daarvan is minimaal, nl. €2.50 - exclusief evt. verzendkosten.
4
Nieuwsbrief Vredeskerk – Breepleinkerk 15 oktober 2014
PREEKROOSTER
oktober
19 14.30 u. afscheid ds. Joh. H. Maat
26 10.00 u.
ds. Joh.H. Maat
ds. J. Robbers, Driebergen
november
02
09
16
23
30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
u.
u.
u.
u.
u.
avondmaal
dankdag voor gewas en arbeid
laatste zondag kerkelijk jaar
1e advent
ds. M.A. van der Sar
ds. C. van der Niet
ds. F. Wierdsma
pastor A.F. Ruijl
ds. A. Matser, R’dam-Ommoord
december
07
14
21
24
25
10.00
10.00
10.00
22.30
10.00
u.
u.
u.
u.
u.
28 10.00 u.
5
2e advent
3e advent
4e advent avondmaal
kerstnachtdienst
kerstdienst
koffie vóór en na de dienst
oudejaarsdienst
drs. P.H. de Vries, Ridderkerk
ds. T.R. Noorman, R’dam-C.
pastor A.F. Ruijl
dhr. G. de Haan
pastor A.F. Ruijl
ds. C. Haas, Vlaardingen
Nieuwsbrief Vredeskerk – Breepleinkerk 15 oktober 2014