Persbericht FRA

Persbericht FRA
Wenen/Brussel, 5 maart 2014
Geweld tegen vrouwen: iedere dag en overal
Een nieuw rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten (FRA) presenteert de resultaten van ‘s werelds grootste
enquête naar geweld tegen vrouwen, waaruit de omvang blijkt van het
geweld waaraan vrouwen thuis, op het werk, op straat en online
blootstaan. Het verslag toont niet alleen de wijdverspreide omvang van
geweld tegen volwassen vrouwen aan, maar bevat ook bijzonderheden
over voorvallen van lichamelijk en seksueel geweld die vrouwen in hun
jeugd hebben meegemaakt. Uit de enquête komt naar voren dat
beleidsmakers de omvang van het geweld tegen vrouwen moeten
erkennen en ervoor moeten zorgen dat maatregen ook in de praktijk en
niet alleen op papier tegemoetkomen aan de behoeften en rechten van
alle vrouwelijke geweldslachtoffers.
“Deze enquêtecijfers kunnen en mogen eenvoudigweg niet worden genegeerd. De
enquête van het FRA wijst uit dat lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld
tegen vrouwen in alle lidstaten van de EU een grootschalige schending van de
mensenrechten vormt”, zegt FRA-directeur Morten Kjaerum. “De enore omvang
van het probleem bewijst dat geweld tegen vrouwen niet slechts enkele vrouwen,
maar de hele samenleving iedere dag raakt. Daarom is het noodzakelijk dat
beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en eerstelijnswerkers maatregelen
herzien om alle vormen van geweld tegen vrouwen aan te pakken, ongeacht waar
het plaatsvindt. Maatregelen voor het aanpakken van geweld tegen vrouwen
moeten nu op een hoger plan worden gebracht.”
In het kader van de enquête werden vrouwen ondervraagd over hun ervaringen
met lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld, waaronder huiselijk geweld.
Ook werden er vragen gesteld over voorvallen van stalking, seksuele intimidatie
en de rol van nieuwe technologieën bij geweldservaringen van vrouwen.
Daarnaast werd gevraagd naar jeugdervaringen van de respondenten met
geweld.
Enkele belangrijke bevindingen op basis van de antwoorden op de enquête zijn:




33 % van de vrouwen is slachtoffer geweest van lichamelijk en/of
seksueel geweld vanaf de leeftijd van 15 jaar. Dit percentage komt overeen
met 62 miljoen vrouwen.
22 % is slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld door
een partner.
5 % van alle vrouwen is slachtoffer geweest van verkrachting. Bijna één op
de tien vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld door
iemand anders dan de partner, geeft aan dat meerdere daders betrokken
waren bij het ergste voorval.
43 % heeft een vorm van psychologisch geweld door een huidige of
voormalige partner ondergaan, zoals publieke vernedering, een vrouw
verbieden het huis te verlaten of haar opsluiten, haar dwingen pornografisch
materiaal te bekijken, en dreigingen met geweld.
1





33 % heeft jeugdervaringen met lichamelijk of seksueel geweld door
een volwassene. 12 % heeft jeugdervaringen met seksueel geweld en in de
helft van de gevallen door onbekende mannen. Bij deze vormen van
misbruik gaat het doorgaans om een volwassene die de geslachtsdelen toont
of de geslachtsdelen of borsten van het kind aanraakt.
18 % van de vrouwen is slachtoffer geweest van stalking vanaf de leeftijd
van 15 en 5% in de twaalf maanden vóór het vraaggesprek. Dit percentage
komt overeen met negen miljoen vrouwen. 21 % van de vrouwen die
slachtoffer zijn geweest van stalking, gaf aan dat het stalken meer dan twee
jaar duurde.
11 %
van
de
vrouwen
heeft
ongewenste
toenaderingen
op
sociaalnetwerksites of seksueel expliciete e-mails of tekstberichten (smsberichten) ontvangen. 20 % van de jonge vrouwen (18-29) is slachtoffer
geweest van een dergelijk vorm van cyberintimidatie.
55 % van de vrouwen heeft een vorm van seksuele intimidatie ondergaan.
32 % van alle slachtoffers van seksuele intimidatie zei dat de dader een baas,
collega of klant was.
67 % heeft het ergste voorval van geweld door een partner niet gemeld bij
de politie of een andere organisatie.
De enquête waarop het rapport is gebaseerd, maakt duidelijk dat verschillende
groepen actie moeten ondernemen om geweld tegen vrouwen te bestrijden, zoals
werkgevers, gezondheidswerkers en aanbieders van internetdiensten. Het FRA
doet een aantal voorstellen om de situatie te verbeteren en de Europese en
nationale beleidsmakers te steunen bij het vaststellen en uitvoeren van
uitgebreide maatregelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te
bestrijden:





De lidstaten van de EU dienen het Verdrag van de Raad van Europa inzake
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld (het Verdrag van Istanbul) te ratificeren.
De lidstaten van de EU moeten geweld binnen intieme relaties als een
publieke aangelegenheid en niet als een privéaangelegenheid beschouwen.
De wetgeving in alle EU-lidstaten zou daarom verkrachting binnen het
huwelijk op dezelfde wijze als andere gevallen van verkrachting moeten
behandelen en huiselijk geweld moeten aanpakken als een zaak die grote
publieke bezorgdheid wekt.
Het is noodzakelijk dat de lidstaten van de EU het bestaande
toepassingsgebied van wetgevingsinstrumenten en beleidsmaatregelen
betreffende seksuele intimidatie herzien en erkennen dat seksuele
intimidatie in diverse situaties kan voorkomen en dat daarbij verschillende
media kunnen worden gebruikt, zoals het internet en mobiele telefoons.
Politie,
gezondheidswerkers,
werkgevers
en
gespecialiseerde
slachtofferhulpdiensten
moeten worden opgeleid en met de nodige
middelen en bevoegdheden worden uitgerust om slachtoffers bij te staan.
De politie en andere relevante diensten moeten worden opgeleid om de
gevolgen van psychologisch misbruik voor slachtoffers te herkennen en te
begrijpen en ervoor te zorgen dat alle vormen van geweld tegen vrouwen
(en meisjes) in verschillende situaties worden erkend, vastgelegd en
aangepakt.
2





De politie zou ertoe moeten worden aangemoedigd routinematig zaken te
erkennen en te onderzoeken waarbij cyberstalking of -intimidatie een rol
speelt.
Interneten
socialemediaplatformen
zouden
slachtoffers
van
cyberintimidatie proactief moeten helpen dit te melden en zij zouden ertoe
moeten worden aangemoedigd ongewenst gedrag te beperken.
Gespecialiseerde hulpdiensten moeten tegemoetkomen aan de behoeften
van slachtoffers die in de nasleep van de slachtofferervaring onder
negatieve gevoelens lijden, zoals zelfbeschuldiging en schaamte.
Campagnes en maatregelen om geweld tegen vrouwen te bestrijden
moeten zowel tot mannen als tot vrouwen worden gericht. Mannen moeten
op positieve wijze worden betrokken bij initiatieven die zich richten op hoe
sommige mannen geweld tegen vrouwen gebruiken.
Er bestaat een duidelijke noodzaak om de gegevensverzameling over
geweld tegen vrouwen te verbeteren en te harmoniseren, zowel in als
tussen de lidstaten van de EU.
Ga voor meer informatie naar het informatiepakket voor de pers, dat het
volgende bevat: het verslag over de belangrijkste resultaten met de volledige
bevindingen van de enquête, het samenvattende verslag waarin in een notendop
wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen en adviezen, en de onlinegegevensverkenner waarmee gebruikers alle enquêtebevindingen per lidstaat en
per onderwerp kunnen doorzoeken.
Opmerkingen voor de redactie:
o
o
o
o
Meer
dan
42 000
vrouwen
werden
geënquêteerd.
De
nettosteekproefomvang
bedroeg
1 500
respondenten
per
land
(uitgezonderd
Luxemburg,
waar
de
nettosteekproefomvang
900 respondenten was). De respondenten waren 18 tot 74 jaar oud op het
moment van het vraaggesprek.
Alle
respondenten
werden
willekeurig
geselecteerd
en
de
enquêteresultaten zijn zowel op EU-niveau als op nationaal niveau
representatief.
Er werden vragen gesteld over ervaringen en incidenten vanaf de leeftijd
van 15 jaar en in de 12 maanden vóór het vraaggesprek.
Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) verstrekt
Europese en nationale beleidsmakers wetenschappelijk onderbouwde
adviezen en draagt zo bij aan een beter geïnformeerd en doelgerichter
debat en beleid over grondrechten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het mediateam van het FRA.
E-mail: [email protected]
Tel.: +43 1 580 30 642
3