startcompetenties en praktische informatie

Opleiding Grafische en Digitale Media
Startcompetenties
en praktische informatie
Welkom
Welkom op de mediacampus Mariakerke!
Welkom in de wereld van de grafische en digitale media!
Een opleiding kies je niet zomaar. Je moet weten wat je wil en
wat je kan. Om te weten of deze opleiding beantwoordt aan
jouw wensen en om je snel thuis te voelen op de campus, heb
je nood aan wat praktische informatie over wat je van onze
opleiding en campus kan verwachten en omgekeerd, wat wij
van jou verwachten.
Deze enkele pagina’s moeten hiervoor een eerste aanzet zijn.
Indien je meer informatie wil, verwijzen we je naar de brochures
‘Studeren aan de Arteveldehogeschool’ en de opleidingsbrochure ‘Bachelor in de grafische en digitale media’. Natuurlijk kan
je met je vragen ook terecht bij onze studenten of docenten.
Jouw
profiel
Jouw profiel
Je wordt opgeleid tot Bachelor in de grafische en digitale
media. Je zal heel wat nieuwe competenties (bekwaamheden)
verwerven of aanwezige competenties verder aanscherpen.
Maar je start uiteraard niet van nul.
Door je vooropleiding of via je werkervaring en sociale contacten heb je heel wat competenties verworven. In deze opleiding
bouwen we hierop verder of werken we samen aan nieuwe.
Hiervoor moet je eerst weten welke startcompetenties we verwachten van de student in de eerste opleidingsschijf.
Hieronder staan een aantal essentiele startcompetenties opgelijst. Je kan zonder probleem met de opleiding starten als
je over deze competenties beschikt. Als dat niet of in onvoldoende mate het geval is, dan raden we je aan deze op één
of andere manier bij te schaven. De instapcursussen van de
Artevelde-hogeschool kunnen je daar bij helpen.
Algemene
competenties
Algemene competenties
Motivatie en passie
Studievaardigheid
Uiteraard draagt studievaardigheid bij tot succes in de oplei-
Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent, want hoger onder-
ding een goede studiemethode leidt tot hoge slaagkansen.
wijs is voortdurend en intensief met je studiegebied bezig zijn.
Studievaardigheid is een heel ruim begrip en heeft ook te ma-
Elke opleiding aan een hogeschool bestaat uit minstens 38u
ken met een goede studiehouding:
werk per week, verdeeld over les volgen en studietijd thuis. Je
merkt het al, studeren en vaardigheden inoefenen kost tijd. Kan
•
je je motivatie hoog houden en ben je bereid het hele jaar door
zelfstandig kunnen studeren aan de hand van cursusmateriaal en handboeken
regelmatig te werken en te studeren, dan heb je al een grote
•
hoofd- en bijzaken in een tekst kunnen onderscheiden
troef in handen om te slagen!
•
een tekst in een schema kunnen omzetten,
Interesse en leergierigheid
kunnen structureren
•
verbanden tussen begrippen kunnen leggen
•
abstract geformuleerde principes kunnen toepassen
in concrete situaties
Je bent nieuwsgierig, ondernemend en je hebt een brede interessesfeer. Dit houdt in dat je open staat voor nieuwe techno-
•
meerdere bronnen kunnen synthetiseren
logieen en evoluties, want de grafische en multimediasector is
•
werktijden en ontspanning kunnen plannen en organiseren.
in constante ontwikkeling.
Doorzettingsvermogen en taakgerichtheid
Doorzettingsvermogen en taakgerichtheid
We verwachten van jou een actieve inzet en openheid tegen-
Je beschikt over een voldoende dosis doorzettingsvermogen
over medestudenten, lesgevers, personeel en directie. Je be-
en zelfdiscipline om een opdracht tijdig tot een goed einde te
zit een zekere mate van assertiviteit, waarbij je vragen durft te
brengen en tot in de puntjes te verzorgen. Je durft er voor te
stellen en voor jezelf opkomt in de groep. Gewoon leerstof uit
gaan en je weet door de zure appel heen te bijten als het wat
het hoofd leren, is in het hoger onderwijs niet langer voldoende
minder vlot loopt dan je had verwacht.
om te slagen.
Communicatievaardigheid
Verbaal (in vlot en verzorgd gesproken en geschreven Nederlands) alsook non-verbaal (met aandacht voor lichaamstaal)
kan je helder en gestructureerd boodschappen overbrengen.
Literatuur - Mediatheek
De grafische- en multimediawereld evolueert razendsnel. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig vakliteratuur door te nemen. Hiervoor kan je terecht in de mediatheek van onze opleiding. Je kent de mediatheek als een kenniscentrum waar zowel
gedrukte als elektronische informatie aangeboden wordt. je
kan precies formuleren naar welke informatie je op zoek bent
en je bent in staat om te gaan met de inrichting van de mediatheek en de regels die er gelden.
Specifieke
competenties
Algebra
Specifieke competenties
Regel van drie, werken met breuken en percentages, oplossen
van 1ste en 2de graadsvergelijkingen, oplossen van stelsels
met substitutiemethode, werken met machten.
Lay-out en vormgeving
Analyse
Je hoeft geen kunstenaar te zijn om de opleiding te starten:
loop, nulpunten berekenen), grafiek van een functie kunnen te-
een tekenopleiding is niet vereist, maar je moet bereid zijn om
kenen en interpreteren.
je creatieve en compositorische vaardigheden te ontdekken:
Functies (functiewaarden berekenen, stijgen, dalen, teken-ver-
je kan eenvoudige geometrische vlakken en vormen op papier
Meetkundige goniometrie
schetsen, bv.: kan je (vlot) een platte-grond van je kamer op pa-
Oppervlakte en omtrek van rechthoeken en cirkels kunnen be-
pier tekenen. Je kan de kracht- en hoofdlijnen in een foto onder-
rekenen, rekenen in rechthoekige en willekeurige driehoeken
scheiden. Je hebt een fijne motoriek en een goede oog-hand-
kunnen (bv. Stelling van Pythagoras), vergelijking van een rech-
coördinatie. Je hebt te allen tijde zin voor orde en netheid en je
te, goniometrische functies (sinus, cosinus, tangens) en hun
bent geboeid door zowel creativiteit als door techniek.
inverse (boogsinus, boogcosinus, boogtangens), werken met
Wiskundig inzicht
Wiskundig inzicht hebben is niet alleen nodig voor foto- en co-
graden en radialen.
Computervaardigheid
lorimetrie, maar is ook noodzakelijk voor andere vakken. Ele-
Graag met de computer werken is een must! Je kan goed over-
mentaire wiskundige vaardigheden zoals de regel van drie, een
weg met het Windows- en/of Mac OS-besturingssysteem, het be-
percentage berekenen, grafieken interpreteren,… worden in ver-
heren van bestanden en een tekstverwerkingsprogramma. Je kan
schillende vakken wel eens gebruikt. Om vlot van start te kun-
vlot internetdiensten gebruiken zoals mailen, ftp’en, consulteren
nen gaan, moet je volgende onderwerpen goed beheersen:
van nieuwsgroepen, efficiënt informatie zoeken op het internet...
We verwachten van je dat je deze vaardigheden beheerst bij de
Studenten in dit geval hebben meer baat bij individuele be-
start van de opleiding. Het schrikt je niet af om ook op zelfstan-
geleiding en wordt aangeraden iemand te zoeken die hen bij-
dige basis computerkennis en -vaardigheden te verwerven. Tij-
les kan geven. Concrete data, meer info en inschrijven voor
dens je opleiding leer je veel grafische programma’s gebruiken.
de instapcursussen kan via de website www.arteveldehs.be >
Je gebruikt je computer ook als hulp bij je studie.
dienst studieadvies > instapcursussen. Alle instapcursussen
Vreemde talen
De taalvakken focussen op de terminologie zoals die in de grafische en digitale media gebruikt wordt.
Je kan je goed verstaanbaar maken in het Engels. Je begrijpt
Engelstalige teksten zonder veel problemen. Je beheerst de
Engelse basisgrammatica. Dezelfde startcompetenties worden
gevraagd voor het Frans.
Waar kan ik terrecht om me voor te bereiden
De Arteveldehogeschool richt telkens half septembereen aantal instapcursussen in voor eerstejaarsstudenten. Die workshops gaan van mondelinge expressie over zakelijk schrijven
en rapporteren tot studie- en ICT-vaardigheden. Studenten die
de vooropgestelde voorkennis van wiskunde niet hebben of er
niet vlot genoeg mee overweg kunnen, nemen best deel aan
de instapcursus wiskunde. Deze cursus gaat door begin september en telt 5 sessies van 3 uur. De instapcursus wiskunde
is bedoeld als opfrissing en niet gericht op studenten die totaal
onbekend zijn met de meeste genoemde onderwerpen.
gaan door op Kattenberg, de plaats waar je inschrijft.
Praktisch
Praktisch
Studiemateriaal
Studeren is pas mogelijk als je beschikt over de nodige handboeken en cursussen. Reken op ongeveer € 200 op jaarbasis
De Arteveldehogeschool ijvert ook voor het gebruik van legale
software aan aanvaardbare prijzen. Informatie wordt regelmatig aangevuld op bovenstaande website.
Mediatheek
voor de aanschaf van studiemateriaal. Lopen de studiekosten
Op de campus is er een uitstekende mediatheek. Je kan er
te hoog op, dan kan je eventueel een tussenkomst krijgen via
materiaal uit een omvangrijke grafische collectie inkijken en
de studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool.
ontlenen (boeken, tijdschriften, cd’s...). Je kan er ook gebruik
Laptop
Een laptop is een onmisbaar werkinstrument. Je breng je eigen device mee naar de campus. Beschik je nog niet over een
maken van pc’s, een vergaderlokaal, een z/w copier en een
kleurencopier met scanmogelijkheid.
Eten en drinken
laptop dan is het misschien interessanter het aanbod van onze
Op de campus kan je terecht in de ontspanningsruimte,
commerciele partners af te wachten. Tegen eind juni zullen de
waar je aan een klein prijsje verse soep met brood kan krijgen.
configuraties en prijssetting gekend zijn. Beschik je wel over
Belegde broodjes kan je kopen in de cafetaria van de sporthal.
een eigen laptop of wens je er zelf één aan te schaffen buiten
Voor een warme maaltijd op de campus kan je terecht
het aanbod, bekijk dan via http://www.arteveldehs.be/emc.
in de resto van het secundair onderwijs. Het weekmenu hangt
asp?pageId=7465 of jouw toestel voldoet aan de technische
ad valvas uit. Een kaart kost € 20 voor 5 maaltijden
specificaties voor de opleiding.
en kan je via het opleidingssecretariaat aankopen.
Via de studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool
Tenslotte is er op vijf minuutjes wandelafstand van de campus
bestaan er indien nodig studentvriendelijke manieren om een
friet- en broodjeszaak ‘Eat it’ en ‘de HapHap’ waar men naast
pc te kopen of er eentje tijdelijk te huren.
broodjes ook een snelle hap kan krijgen.
Van en naar school
Er zijn rechtstreekse busverbindingen van en naar de campus.
Als je van plan bent te pendelen met het openbaar vervoer, dan
test je best eens uit hoelang je precies onderweg bent. Ben je
langer dan een uur onderweg, dan is het sterk aangewezen om
op kot te gaan.
Je kiest best een kot van waaruit je de campus gemakkelijk
met de fiets of bus kan bereiken. Studenten huren vaak
een kot in Mariakerke of in de buurt van het Rabot, station
of Ekkergemkerk. Kotlijsten vind je op www.kotatgent.be
of op de infodag van de opleiding voor koten in Mariakerke.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf de laatste vrijdag van juni op Kattenberg 9
te Gent. In de brochure ‘Studeren aan de Arteveldehogeschool’
of via www.arteveldehs.be kan je zien welke documenten je
moet meebrengen.
Bachelor in de grafische en digitale media
Arteveldehogeschool
Industrieweg 232 • 9030 Gent-Mariakerke • 09/234 86 00
[email protected]
www.arteveldehogeschool.be