A.13. Brief over Beantwoording technische

Provinciehuis 'Westerbrink r,
Postad,res Postbus Í22,94oo ¡,c
www.drenthe.nl
Assen r (o ,92) 36 t5 tt
Assen F (o ,92) 36 t7 77
pror.tinci
Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe
Assen, 6 mei 2014
Ons kenm e rk 1 I I 3.81201 4002894
Behandeld door de heer L.C.M. Evers (0592) 36 55 59 en mevrouw R. Kosse
(05e2) 36 59 47
Onderwerp: Beantwoording technische vragen over de Voorjaarsnota 2O14
Geachte voorzitter/leden,
Hierbijtreft u de beantwoording aan van de technische vragen die van de zijde van uw
Staten gesteld zijn over de Voorjaarsnota 2014. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld
over de Jaarstukken 2013. Wü geven hierna per gestelde vraag ons antwoord.
Technische vragen van de fractie GroenLinks
Vraao
ln het hele stuk komt het probleem van de reserves niet meer terug (bij de Jaarstukken 2013 ook niet) - er was toch een rijksregeling/wet die er aan kwam, waardoor
we geen reserves mochten gebruiken omdat het gebruík daarvan als verlíes in de
exploitatie van een jaar mee zou tellen? ls dit probleem opgelost?
Antwoord
De wet die de inzet van Reserve en de hoogte van investeríngen zou kunnen beperken is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Hierover bent u eind 2013
door ons middels een brief geÏnformeerd. Op dit moment is nog steeds onze inschatting dat de gevolgen van de wet voor ons beperkt zijn, door onder andere de
aangenomen amendementen en moties. Uitgangspunt bijoverschrijding van de norm
is bestuurlijk overleg tussen de koepels en het ministerie en niet het direct strak handhaven van de normen. Op basis van voorlopige cijfers over 2013 zijn de gezamenlijke
decentrale overheden binnen de norm gebleven, met -0,06% BBP voor de provincies.
Voor 2O14 is de ruimte voor de provincies O,11o/o BBP en lijkt ook dat voldoende. Met
de focus op RSP-prolecten zien wij geen noodzaak om nu maatregelen te treffen in
het kader van de Wet Hof ook omdat afgesproken is dat voorlopig geen sancties
zullen worden opgelegd.
renthe
2
Vraaq
ln het NRK rapport over natuurbeleid staat dat Groningen en Drenthe samen een zelfstandige DLG-organisatie optuigen, hier staat dat er 50 fte naar de provincie Drenthe
komen? Wat is de waarheid?
Antwoord
Groningen en Drenthe hebben de intentie om samen een uitvoeringsorganisatie op te
zetten. Er worden momenteel diverse onderzoeken gedaan om meer inzage te krijgen
in kosten, huisvesting en meest geschikte organisatievorm. Eind meiwordt een advies
uitgebracht, waarna besluitvorming moet plaatsvinden . Dan zal ook meer duidelijkheid
komen over de plaatsing van de medewerkers. Het betreft 51,7 fte voor Drenthe en
24,4fte voor Groningen.
Vraaq
Er is sprake van een 'groene luchthaven' en een 'groene gevangenis'- kunt u uitleggen wat daarmee bedoeld is en dus inhoud geven aan deze modeterm?
Kunt u ook aangeven hoe de visie op natuur een 'leidende rol' speelt bij het Transferium de Punt?
Antwoord
Groningen Airport Eelde is aangesloten bij het Europese project Green Sustainable
Airports. Aan het begrip duurzaamheid wordt invulling gegeven door vliegtuigen in
'glijvlucht' te laden landen. Ook is het gebruik van geothermie onderzocht en is bij de
baanverlenging led-verlíchting toegepast.
Voor de gevangenis in Veenhuizen wordt een duurzamere energievoorziening gerealiseerd in combinatie met een beter beheer van natuur en landschap in de omgeving
van Veenhuizen. ln dit verband hebben de provincie Drenthe, de gemeente
Noordenveld, de rijksoverheid en de Drentse Energie Organisatie een "Green Deal"
ondertekend.
ln het kader van de Ontwikkelvisie GAE is een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld. Als
uitwerking daarvan is een beeldkwaliteitsplan voor het OV Knooppunt Transferium de
Punt gemaakt. Dít Beeldkwaliteitsplan is u onlangs toegestuurd. Met dit plan is een
ontwerpfilosofie opgesteld waarin functionele en landschappelijke aspecten samenkomen.
Vraao
Krimpregeling
- is dit een revolverend
of een weggeef fonds?
Antwoord
De krimpregeling beoogt bestaand bedrijfs- en woonvastgoed te herontwikkelen, herbestemmen tot een nieuwe gebruiksfunctie, dus om vastgoed een nieuwe functie en
daarmee toekomstwaarde te geven. Met de duurzame krimpregeling willen we daar
een stimulans aan geven. Uitgangspunt is dat de markt zijn werk doet. Structurele
financiering moet niet van de provincie komen. De bijdrage vanuit deze regeling zal
dan ook veelal het karakter hebben van het wegnemen van een onrendabele top
waardoor de private partij de financiering verder rond kan krijgen. Een subsidie ligt
dan meer voor de hand dan een lening. Daarvoor krijgt de provincie als maatschappelijk effect terug dat geïnvesteerd wordt in de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen.
3
Vraaq
Hulp aan gemeenten bij uitvoeren sociale taken - waarom gefixeerd op ZO Drenthe,
hebben andere gemeenten daar geen moeite mee?
Antwoord
Wij richten ons met name op Zuidoost Drenthe vanwege de urgentie.
Vraaq
Samenwerking K&C met gemeentelijke instellingen: Scala (Hoogeveen-Meppel eo)
wordt niet genoemd, waarom wordt niet samengewerkt / gefuseerd en wat voor gevolgen gaat dat hebben?
Antwoord
Op dit moment voeren we samen met de VDG gesprekken met de lokale kunstencentra en K&C. Er is nog geen definitieve conclusie getrokken over het vervolg en dus
is het ook nog niet het moment om de gevolgen in beeld te brengen. Ook wij zien dat
de gesprekken met Scala (Zuidwest Drenthe) op dit moment een ander karakter
hebben dan met de overige kunstencentra.
Vraag
Via de versnellingsregeling zijn in 20'13 421 mensen naar werk geleid, terwijl er voor
2014 maar 60-80 werkgeleidingstrajecten voorzien worden, vanwaar deze achteruitgang?
Antwoord
Provinciale Staten worden op korte termijn geïnformeerd over de stand van zaken
door middel van een statenbrief.
Vraaq
Aan welke topsportevenementen wordt gedacht?
Antwoord
Wij zetten in op evenementen met een bovenregionale uitstraling en economische
spin-off voor de provincie Drenthe. Er zíjn nog geen concrete evenementen in beeld.
Vraaq
Er is steeds sprake van een brief van GS gelijktijdig met deze voorjaarsnota over de
uitwerking van het Natuurpact en grondbeheer - waar is deze brief?
Antwoord
De bríef over decentralisatie middelen Natuurpact is nog niet verzonden aan PS. Dit
omdat overwogen wordt of veruverking via het reguliere proces van de Bestuursrapportage beter is. De basis van deze brief is immers reeds opgenomen in de
Voorjaarsnota.
4
Vraaq
Stelpost bezuinigingen: (a) is de begroting 2015 nou welof niet sluitend zonder aanvullende bezuinigingen? en (b) waarom een stelpost bezuinigingen opnemen in je
meerjarenperspectief zonder daarbij óf meteen kaders mee te geven waarbinnen dat
moet worden ingevuld óf af te spreken wanneer PS die kaders gaan vaststellen?
Antwoord
a) De Begroting 2015 is sluitend.
b) Het meerjarenperspectief kent wel een tekort. Daarmee wordt omgegaan volgens
de lijn díe met instemming van PS is ingezet in de Begroting2014.
Vraaq
Er wordt I miljoen euro uitgetrokken voor fietspaden - waar blijft de fietsnota, wat
doen we aan veilige schoolroutes, is de oude motie van de PvdA al uitgevoerd, waarin
ook geld gereserveerd werd voor fietspaden?
Antwoord
De fietsnota wordt eind mei aan uw staten toegestuurd. Veilige schoolroutes is een
onderdeel van deze fietsnota.
Met het Recreatieschap lopen besprekingen om een eerder door het schap met
succes uitgevoerde regeling, op basis van de motie, te continueren. Deze regeling is
onlangs afgesloten. De gereserveerde middelen zullen gezamenlijk worden ingezet
voor de kwaliteitsverbetering van fietspaden.
Technische vragen van de fractie GDA
Vraaq
Op pag
I onder kopje'Decentralisatie Natuur'staat in de voorlaatste zin dat er parallel
aan de Voorjaarsnota een statenstuk is gestuurd. Om welk statenstuk gaat het hier?
Antwoord
De brief over decentralisatie míddelen Natuurpact is nog niet verzonden aan PS. Dit
omdat overwogen wordt of verwerking via het reguliere proces van de Bestuursrapportage beter is. De basis van deze brief is immers reeds opgenomen in de
Voorjaarsnota.
Vraaq
lnvesteringsprogramma PVVP 2007-2020. Extra middelen na 2015? Over welke investeringen wordt gesproken? Wat is de stand van zaken van het investeringsprogramma?
Antwoord
De opmerking in de voorjaarsnota is te beschouwen als een "winstwaarschuwing". Op
dit moment lopen de investeringsprogramma's FW-MUP (Fonds Verkeer en Vervoer)
en lW 2011-2014 nog. Het laatste programma is wegens de bezuinigingen getemporiseerd met één jaar tot en met 2015. Het lnvesteringsprogramma wordt gevoed met
een vaste dotatie per jaar.
Het vigerende Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan loopt tot en met 2020. Als uitwerking van dit plan is door uw staten het lnvesteringsprogramma W ook tot en met
2020 vastgesteld. Voor de periode tot en met 2015 is € 53 miljoen beschikbaar. Dit
5
lW loopt volgens planning en de projecten worden jaarlijks in de begroting opgenomen.
Voor de periode tot en met 2020 was een provinciale investering van € 132 miljoen
berekend. Gezien de ontwikkelingen willen we het PVVP actualiseren. Daar hoort dan
ook een evaluatie en actualisatie van het lnvesteringsprogramma2020 bij. Nadere
uitwerking vindt volgend jaar door het nieuwe College plaats in het kader van de
Voorjaarsnota 2O15. Het nieuwe College zal binnen het nieuwe Collegeprogramma
2015-2019 hierin ook nadere keuzes kunnen maken.
Vraaq
Financieel kader: aanvullende kaders. Voor het instellen van een reserve geldt als
norm etc. Worden bestaande reserves ook langs deze meetlat gelegd? Zijn dit nieuwe
kaders of werd dit altijd al gehanteerd? Waarom dan nu noemen?
Antwoord
De genoemde kaders zijn aanvullend ten opzichte van wat wettelijk verplicht is. Het
zijn geen nieuwe kaders. De kaders worden genoemd om naar aanleiding van de
Voorjaarsnota 2014 de discussie te kunnen voeren in een expliciete financiële context.
Bestaande reseryes worden ook gelegd langs de genoemde meetlat. Dit is ook te
vinden in de Nota reserves en voorzíeningen; dezezalin2014 opnieuwworden opgesteld.
Vraao
Bijstelling raming opcenten. Uitgangspunten zijn geactualiseerd. Er is een flinke toename te verwachten. Waar is dit op gebaseerd?
Antwoord
De raming van de opcenten MRB kon worden aangepast door de omvang en verdeling over gewichtsklassen van het wagenpark per 31-12-2013 te actualiseren en uit
te gaan van een hogere groei van het belastbaar wagenpark. Aanscherping kan
verder nog gebeuren omdat met ingang van 2014 de zeer zuinige auto's weer "belastingplichtig" zijn geworden. De groei van het wagenpark werd de laatste jaren vooral in
die categorie gereal iseerd.
Vraao
Waarom is de tabel op pagina 14 maar voor de helft ingevuld?
Antwoord
De tabel is niet voor de helft, maar volledig ingevuld. Waar "0" staat, wordt dat ook zo
bedoeld. M.i.v. 2015 zijn geen bijdragen en/of onttrekkingen aan de algemene reserve
geraamd. Het voor die jaren nu nog venruachte tekort wordt verrekend met de in de
begroting opgenomen stelpost. Dat gebeurt omdat het uitgangspunt is, dat het tekort
binnen de exploitatie wordt opgevangen en dat nog wordt vastgesteld hoe dat
gebeurt. ln de Voorjaarsnota 2014 wordt aangegeven dat voor 2015 nog geen maatregelen noodzakelijk zijn; zie ook pagina 16.
6
Technische vragen van de fractie WD
Vraaq
Kan GS een overzicht geven van de verschillende bestedingen die zijn gedaan c.q
begroot m.b.t. de reservering Vitaal Platteland? (met hogere mate van detailniveau
dan opgenomen in de jaarstukken 2013).
Kan een indicatie worden gegeven waaraan het deelbudget dat is geraamd voor
Europese cofinanciering besteed gaat worden? (welke type uitgaven).
Antwoord
De bestedingen vitaal platteland
Saldo 1-1-2012
2012
lmpuls pMJP
25.000.000
Landschapsherstel
Bevolkingsdaling
300.000
100.000
250.000
650.000
Saldo 31-12-2012
24.350.000
2013
Europese Cofinancieringsreserve
Onderzoek Breedband / onderzoek Companen Zuidoost
12,000.000
25.275
12.025.275
Saldo 31-12-2013
12.324.725
2014
Fietsnetwerk
1.000.000
Duurzame krim pregeling
1.000.000
Tender dorpsinitiatieven 201 3
200.000
Tender dorpsinitiatiev en 201 4
600.000
2.800.000
Nadere voorstellen 1 e actualisatie
Besluit dorpsinitiatieven en kennisknooppunt
breedband 900,000 ipv 600,000
300.000
Uitvoering breedband
125.000
425.000
Verwacht saldo
31 -1
2-2014
201 5 en verder
Restant Dorpsregelingen
Restant Zuidoost
9.099.72s
7
Het deelbudget dat is geraamd voor Europese cofinanciering gaat besteed worden
aan Cofinanciering POP3 en mogelijk INTERREG. POP3 is voor innovatie landbouw
en jonge landbouwers, landbouwstructuurverbetering, natuur en landschap, water en
LEADER (in Zuidwest en Zuidoost Drenthe).
Vraaq
De inpassing decentralisatie natuur (pag. 13) wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het
provinciefonds en voor een kleiner gedeelte vanuit een onttrekking uit de Europese
cofinancieringsreserve. Wilt u op dit laatste punt een toelichting geven? Wordt het
bedrag van 1,2 mio volledig aan de desbetreffende reserve onttrokken en zo ja, is dat
niet in strijd met de uitgangspunten van Europese cofinanciering?
Antwoord
De beschikbare middelen (€ 16,3 miljoen) voor (agrarisch) natuurbeheer zijn in 2014
kleiner dan de benodigde middelen voor (agrarisch) natuurbeheer (€ 17,5 miljoen). ln
de voorjaarsnota 2014 is opgenomen om het provinciaal aandeel in het totale natuurbeheer 2014 en 2015, indien nodig, tijdelijk te financieren uit de reserve Europese
cofinanciering. Dit bedrag zal daarna uit de ILG reserve worden teruggestort. Op termijn is het totale natuurbeheer in het NNN sluitend te financieren binnen de beheeren ontwikkelmiddelen die hiervoor van het Rijk en de Provincie beschikbaar zijn.
Uiterlijk eínd 2015 moet duidelijk zijn op welke wijze dit zal plaats vinden omdat in
2016 het nieuwe stelselvan (agrarisch) natuurbeheer in werking treedt. Voor het
(agrarisch) natuurbeheer worden naast middelen uit de Europese cofinancieringsreserve ook gedecentraliseerde middelen uit het provinciefonds ingezet en Europese
middelen. De reserve Europese cofinanciering is bedoeld voor cofinanciering van
EFRO, INTERREG en POP. We begroten een jaarlijkse onttrekking van 3,1 miljoen
per jaar, dat geldt voor de 'brede' Europese cofinanciering.
Vraaq
De post beheer (€ 482.600,--) op pagina 13, van waaruit wordt deze specifieke post
gefinancierd?
Antwoord
Deze post wordt gedekt uit de (rijks) decentralisatie uitkering natuur
Vraaq
Kunt u een nadere toelichting geven op de gevolgen verkoop Attero?
2014: +3.4 mio 2015 e.v. -171K
Op basis van eerdere uitspraken verkeerden wij ín de veronderstelling dat een gedeelte van de opbrengst bestemd zou worden voor de inrichting van een reserve
waaryan uit de verliezen aan dividend worden gecompenseerd. Zijn de opvattingen
hierover veranderd?
Antwoord
ln het financieel perspectief in de Voorjaarsnola 2014 wordt de verwachte opbrengst
van de verkoop van Attero nog slechts gemeld. Er wordt nog geen voorstel voor een
bestemming gedaan. Dit voorstel zal naar verwachting gedaan worden in de 2e
Bestuursrapportage 2014. Dan is waarschijnlijk ook het exacte bedrag bekend.
Wij interpreteren uw vraag als: zorg dat uit de opbrengst van de aandelenverkoop
Attero weer een structurele bate voortkomt. Daarbij merken wij allereerst op, dat om te
I
beginnen toekomstig dividend van Attero helemaal niet zeker was, na het verlopen
van de dividendgarantie. Verder zijn de opvattingen nog niet veranderd. Een voor de
hand liggende handelwijze zou dan zijn, de opbrengst van de aandelenverkoop te
doteren aan de Financieringsreserve. Dan gebeurt er feitelijk - grotendeels - hetzelfde mee als destijds met de opbrengst van Essent (al is daarvan een deel aangewend voor de financiering van het RSP). Dat is ook een keuze die in de lijn ligt van
Collegebeleid in het verleden. De Financieringsreserve was er immers ook om (rente-)opbrengsten te genereren voor cofinanciering. Er kan dan op een later moment
altijd nog worden bezien of de opbrengst van de verkoop van Attero voor een meer
"consumptieve" besteding wordt aangewend.
Vraaq
ln de beleidsbrief schrijft u op pagina 1: "Hoewel er structureel nog sprake is van
tekorten op langere termijn, is het op de korte termijn wel mogelijk incidentele middelen voor intensiveringen in te zetten; die financiële ruimte is aanwezig."
Dit lijkt tegenstrijdig. Wanneer je op de langere termijn tekorten verwacht, lijkt het verstandiger de op de korte termijn beschikbare middelen te reserveren dan ze te bestemmen voor intensiveringen. Wilt u dit toelichten?
Antwoord
De financiële situatie van de provincie vertoont enerzijds structurele tekorten op de
langere termijn, maar anderzijds een reservepositie die niet slecht te noemen is. Dit
betekent dat op de korte termijn incidentele middelen kunnen worden ingezet voor
- dan eveneens incidentele - intensiveringen. Voor de langere termijn geldt dan, dat
voor structurele tekorten ook een structurele oplossing gevonden moet worden, bijvoorbeeld door uitvoering van bezuinigingen uít de opgestelde scenario's. Structurele
tekorten dekken met incidentele middelen - waaronder ook de uitputting van reserves - is geen oplossing die leidt tot duurzaam financieel evenwicht.
Vraaq
Wat zijn de gevolgen van de overeenkomst met Assen inzake de Florijnas voor de
hoogte van de risicoreserve? Leidt de uitvoering van deze overeenkomst tot herberekening van de omvang van de risicoreserve en tot mogelijke vrijval van gereserveerde
risicogelden en zo ja, hoe groot is de omvang van deze vrijval en is deze vrijval meegenomen in het financieel perspectief?
Antwoord
De afspraak behelst dat de gemeente Assen een bedrag van € 6 miljoen ontvangt en
voortaan zelf risicodrager is m.b.t. ontwikkelingen rondom de Florijnas. De bijdrage
aan Assen betalen we uit de Risicoreserve. De omvang daarvan daalt daardoor van
€ 33,5 miljoen naar € 27,5 miljoen.
Tegenover deze lagere omvang van de Risicoreserve staat een lager bedrag waarover we als províncie risico's lopen.
De weerstandsnorm zoals die in de begroting2014 op blz. 89 is aangegeven blijft
daardoor per saldo in categorie C dat wil zeggen voldoende.
Vraao
Wilt u een toelichtíng geven op de herberekening salarissen €.1.889.492,- in 2015?
I
Antwoord
Met ingang van 1 januari2015 zal in de provincies een lndividueel Keuzebudget (lKB)
worden ingevoerd. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een cao-afspraak. De regeling IKB bevat twee onderdelen die een nadelig effect hebben op de begroting. Dit
betreft enerzijds de reservering van de vakantietoelage 2015 en anderzijds de afschaffing van het bovenwettelijk vakantieverlof waarbij de waarde van dit verlof in het
IKB wordt gestort. Alle middelen in de eigen IKB-pot moeten binnen het kalenderjaar
worden uitbetaald aan de medewerker. Voor 2015 komt het er dus op neer dat medewerkers in totaal 19 maanden vakantiegeld ontvangen (juni2014 Um december 2015).
Vanaf 2016 zal het jaarinkomen weer vergelijkbaar zijn met de oude situatie. De personeelslasten worden in 2015 dus éénmalig verhoogd. Ook de afspraak om het bovenwettelijk vakantíeverlof te laten vervallen en de waarde ervan in het IKB te stoppen
zal financiële gevolgen voor de provincie hebben. Bij het bovenwettelijk vakantieverlof
gaat het jaarlijks om 36 verlof-uren voor voltijdwerkers. Binnen de IKB-regeling wordt
dit verlof omgezet in geld en kan de medewerker ieder jaar opnieuw ervoor kiezen om
deze verlof-uren tegen het normale salaris per uur terug te kopen. De verwachting is
dat lang niet iedereen dat zal gaan doen. lndien de helft van het personeel zijn bovenwettelijke vakantie-uren terugkoopt zal de loonsom met ongeveer 1% stijgen.
2014
353.215
2015
362.023
2016
2017
364.533
375.974
1.536.276
IKB bovenwettelijk verlof 1%
lncidentele last
7112 vakantiegeld
2015
1.889.492
362.023
364.533
375.974
Vraaq
Voor de intensivering stedelijke problematiek wordt een fors bedrag beschikbaar
gesteld. Wilt u dit bedrag toelichten of specificeren?
Antwoord
De ervaring met stedelijke vernieuwing, en ook voorheen de'oude'stads- en dorpsvernieuwing leert dat met ingrepen in de openbare ruimte substantiële bedragen zijn
gemoeid vanuit de overheid. De opgave om het stedelijk gebied te vernieuwen is een
continue opgave. Tot nu toe konden we rekenen op een geldstroom uit Den Haag met
het lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing maar daar wordt na 2014 geen vervolg
aangegeven. Wij menen dat het goed is om daarop te anticiperen en eigen middelen
voor te reserveren. We zijn in gesprek met de gemeenten over de opgaven, de prioriteitsstelling en de keuzes die zij moeten maken. Met de Voorjaarsnota hebben we
daar wel richting aan gegeven op welke domeinen wij die zien.
Technische vragen van de fractie SP
Vraaq
Op blz. 275 Um 277 zien we dat de liquide middelen met 76 miljoen zijn toegenomen.
We zouden graag uitleg willen hoe dat komt. Kan zo niet herleiden hoe dat precies zit.
10
Antwoord
ln verband met de Wet schatkistbankieren zijn wij genoodzaakt onze uitzettingen via
de kasgeldleningen of te bouwen en aan te houden bij het rijk als liquide middelen.
Het saldo aan liquide middelen is daarom met een saldo van in totaal € 76,6 miljoen
toegenomen. Hier tegen over staat dat het saldo van uit gegeven deposíto's dat is
afgenomen met een saldo van € 83,4 miljoen.
Technische vragen van de fractie PvdA
Vraaq
Wij vinden het soms lastig om de bedragen in de jaarstukken 2013 te koppelen aan
bedragen in de begroting2014 en de productenrealisatie 2013 (voorbeeld: Drents
Museum). ln de productenrealisatie 2013 zien we dat voor het onderhoud 125.000
+ 165.000 (voorziening grootonderhoud) = €290.000 wordt uitgegeven (pag. 57).
ln de begroting 2014 zien wij, behalve bij de voorziening, andere bedragen. (pag. 157)
De bedragen in de jaarstukken (pa9.177 en 254) zijn ook weer anders ( zie 2013 en
201 4 bv.onttrekking 2).
Waar komen deze verschillen vandaan?
Antwoord
ln principe zijn bedragen van de jaarstukken 2013 te niet te koppelen aan bedragen in
de begroting 2014, maar uiteraard wel aan de productenrealisatie 2013. De jaarrekening is gekoppeld aan de begrotíng 2013 en niet díe van 2014. Op onderdelen is die
koppeling wel te maken, omdat sommige zaken elk jaar terugkomen. Bijvoorbeeld het
onderhoud aan het museum. Op blz. 57 van de productenrealisatie is precies te zien
wat de begrote bedragen en gerealiseerde bedragen voor 2013 zijn geweest. Voor het
dagelijks onderhoud was € 125.000 plus € 1 1 .500 begroot (inclusief Huize Tetrode
(zieblz 57158 productenrealisatie) en voor de dotatie aan de voorziening grootonderhoud was € 165.000 begroot. ln totaal een bedrag van € 301 .500. De realisatie in
de jaarrekening 2013 voor onderhoud (117.600-46.769+5.703) is € 76.534,-- en de
storting in de voorziening € 165.000,--. ln totaal een bedrag van€241.534,-- Het dagelijks onderhoud dat hier is weergegeven betreft het niet planmatig onderhoud van
2013. Het planmatig onderhoud zelf loopt rechtstreeks via de voorziening groot onderhoud Drents museum, zoals dat wettelijk is voorgeschreven. De bedragen in de
jaarstukken (pa9.177 en 254) betreffende de bedragen die betrekking hebben op het
planmatig onderhoud. ln de begroting 2014 zijn op blz. 94 en 157 meerjarig de bedragen opgenomen; dat de kolom 2013 afwijkt komt doordat de begroting2014 eerder
ís gemaakt dan dat de jaarrekening2013 is opgesteld.
Vraaq
Ontvangsten uit huur zijn € 1.231.607 (pag.36 productenrealisatie). Klopt dit? Zo ja,
Vanwaar dit grote batige saldo voor de provincie?
Antwoord
Het bedrag dat daadwerkelijk aan ontvangen huur is verantwoord is in totaal een
bedrag van € I .241 .976,-- (begroot was € 1 .231.607,--). Dit bedrag is wat het Drents
museum moet betalen en dat verrekend is in de toegekende subsidie aan het Drents
museum.
11
Vraao
Waar komt de onderbestedlng van 1.7 miljoen bij Projecten versterking economische
structuur vandaan?
Antwoord
De genoemde€,1,7 miljoen betreft het toegeliehte saldo bij de lasten van Product 9.1
Versterken regionale innovatiekracht met het onderdeel Versterking Economische
Structuur (€ 950.000,--) en bij de baten van het product met het onderdeel Project
M KB Fi nancierings nstru rnentarium Drenthe (€ 765. 000,--).
i
Gedeputeerde Staten van Drenthe,