Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Netwerk
Palliatieve Zorg
Haaglanden
Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Juli 2014
Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator
[email protected]
1
INHOUDSOPGAVE
Inleiding
3
1. Missie en organisatie
4
1.1 Missie
1.2 Netwerkparticipatie / samenwerkingsovereenkomst
1.4 Financiering
2. Structuur
2.1 Netwerk
2.5 Bestuurlijk kader
2.2 Bestuurlijk Platform
2.3 Netwerkoverleg
2.4 Procedure toelating Netwerk Palliatieve Zorg
2.6 Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO
2.7 Informatiepunt Palliatieve Zorg Haaglanden
2.8 Functie van netwerkcoördinator
2.9 Functie van projectleider
2.10 Coördinator Helpdesk Palliatieve Zorg
3. Activiteiten van het netwerk
3.1 Informatie en versterken van verbindingen
3.2 Kwaliteitsverbetering en richtlijnen
3.3 Deskundigheidsbevordering
3.4 Variëteit in aanbod en spreiding palliatieve plaatsen
3.5 Overig
4. Landelijke organisatie
4.1 Stichting Fibula
4.2 Naar acht consortia en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg
5. Overige relaties
5.1 Gemeente Den Haag
5.2 CZ Zorgkantoren
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
Ledenlijst Stuurgroep
Ledenlijst Netwerkoverleg
Samenwerkingsovereenkomst
Protocol taken en verantwoordelijkheden
Richtlijnen en informatiemateriaal
Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014
Behaalde resultaten 2013
Bijlage 7 : Jaarplan Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden – DWO 2014
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
11
12 - 14
15 - 17
18 - 20
21 - 22
23 - 31
32 - 34
35 - 37
2
INLEIDING
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden richt zich op het versterken van de samenwerking en het
verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Daarbij staat kennis delen centraal.
Het Netwerk omvat Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, een
regio met ruim 750.000 inwoners.
Het netwerk is een open samenwerkingsverband van verschillende organisaties en wordt
gecoördineerd door een netwerkcoördinator.
De missie, organisatie en structuur van het netwerk worden beschreven in paragraaf 1 en 2. De
doorlopende activiteiten van het netwerk worden toegelicht in paragraaf 3. Het jaarplan 2014
(bijlage 6) geeft een uitgebreide beschrijving van de activiteiten, aangevuld met specifieke thema’s
voor 2014.
De netwerken palliatieve zorg maken deel uit van een uitgebreide ondersteuningsstructuur op het
gebied van palliatieve zorg in Nederland. In paragraaf 4 wordt een toelichting gegeven op de
landelijke ontwikkelingen.
Als bijlagen zijn toegevoegd:
- Ledenlijst Bestuurlijk Platform
- Ledenlijst Netwerkoverleg
- Samenwerkingsovereenkomst
- Protocol taken en verantwoordelijkheden
- Richtlijnen en informatiemateriaal
- Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 / Behaalde resultaten 2013
- Jaarplan Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden – DWO 2014
3
1. Missie en organisatie
1.1 Missie
Het bieden van kwalitatief goede palliatieve zorg aan alle patiënten en hun naasten in de regio
Haaglanden waarbij de toegankelijkheid tot palliatieve deskundigheid gelijk is ongeacht de
verblijfplaats van de patiënt. De geboden zorg wordt verleend volgens de professionele standaarden
en sluit aan op de wensen en behoeften van de zorgvrager. Deze zorg komt tot stand door een
optimale samenwerking tussen de zorgverleners onderling, samen met mantelzorgers en vrijwilligers.
1.2 Netwerkparticipatie / samenwerkingsovereenkomst
Het netwerk staat open voor alle instellingen in de regio die de afspraken van de
samenwerkingsovereenkomst onderschrijven. In 2009 hebben bestuurders van zorginstellingen die
deelnemen aan het netwerk een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 3) ondertekend. Met het
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verplichten de netwerkpartners zich tot een
goede samenwerking op het gebied van palliatieve zorg. Sinds 2009 hebben zich ook een aantal
nieuwe partners bij het netwerk gevoegd.
Er is een gezamenlijke verbetercultuur. Binnen het netwerk is men gericht op het signaleren van
knelpunten en op het gezamenlijk aanpakken van knelpunten. Een klankbordgroep adviseert en
signaleert vanuit het perspectief van patiënten en naasten.
1.4 Financiering
Sinds 2007 is de financiering van het netwerk geregeld vanuit een landelijke subsidieregeling van het
Ministerie van VWS. De coördinator van de helpdesk palliatieve zorg wordt gefinancierd door het
IKNL.
2. Structuur Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
2.1 Netwerk
In het netwerk vormen de zorgplekken (thuis, hospice/bijna thuis huis/palliatieve unit,
verzorgingshuis, verpleeghuis en ziekenhuis) de samenstellende delen. Zij dienen gezamenlijk zorg te
dragen voor het goed functioneren van het netwerk van zorgplekken. Om de gezamenlijke
verantwoordelijkheid vorm te geven is een structuur nodig teneinde de samenhang in de palliatieve
zorg te bereiken.
Deelnemers van het netwerk zijn alle zorgverleners en vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook,
bezighouden met palliatieve zorg. De formele betrokkenheid wordt gevormd door instellingen die de
samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.
Voor het netwerk in zijn totaliteit worden door de coördinator 2 maal per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd die als doel hebben: deskundigheidsbevordering, uitwisseling van
informatie, afstemming van initiatieven en het ontwikkelen van ideeën. Voor deze bijeenkomsten
worden allen die geïnteresseerd en betrokken zijn bij het netwerk uitgenodigd. Een netwerk kent
immers een open structuur.
4
2.2 Bestuurlijk kader
Het bestuur van Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken functioneert als bestuurlijk
kader voor het netwerk. Op deze wijze kan geprofiteerd worden van ervaringen, opgedaan op
andere terreinen. Tevens is er breed bestuurlijk draagvlak voor de activiteiten van het netwerk.
2.3 Bestuurlijk Platform
Het bestuurlijk platform is een proactief, beleids- en besluitvormend orgaan. De leden van het
bestuurlijk platform (bijlage 1) zijn vertegenwoordigers vanuit de 5 zorgplekken en niet namens de
zorgplekken. Daarnaast zijn ook de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers, het Zorgkantoor en de
gemeente Den Haag vertegenwoordigd. De leden worden benoemd op basis van deskundigheid en
beleidsmatig inzicht door de directeur van de Stichting, op voordracht van het bestuurlijk platform.
Taken van het bestuurlijk Platform
- Het vaststellen van het jaarplan
- Het instellen van werkgroepen
- Het nemen van besluiten over voorstellen en activiteiten
- Het vaststellen van de thema’s van de netwerkbijeenkomsten
- Het bepalen van de activiteiten van de netwerkcoördinator
De voorzitter is de directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Het bestuurlijk platform komt 4x per jaar bijeen.
2.4 Netwerkoverleg
Het netwerkoverleg is een plek voor professionele ontmoeting en verdieping. Vanuit de
gezamenlijke verbetercultuur zijn alle organisaties die formeel lid zijn vertegenwoordigd in het
netwerkoverleg zodat gezamenlijk knelpunten gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. De leden
van het netwerkoverleg (bijlage 2) zijn contactpersonen van de deelnemende organisaties of een
door hen aangewezen persoon. Het betreft deskundigen op het gebied van palliatieve zorg.
Taken van het netwerkoverleg:
- Het inhoud geven aan de agenda
- Het doen van voorstellen aan de stuurgroep over nieuwe projecten
- Het doen van voorstellen aan de stuurgroep over thema’s van netwerkbijeenkomsten
- Het deelnemen aan werkgroepen of zorgen voor een deskundige collega
- Het verspreiden van informatie binnen de eigen organisatie zoals voorlichtingsmateriaal,
publieksvoorlichting, scholingsaanbod en overige bijeenkomsten
- Het implementeren van regionale richtlijnen palliatieve zorg
Op deze manier wordt vanuit een breed draagvlak richting en invulling gegeven aan
beleidsontwikkeling en uitvoering ten aanzien van palliatieve zorg.
De voorzitter is de netwerkcoördinator en zij ontvangt daarbij inhoudelijke ondersteuning van de
projectleider palliatieve zorg.
Het netwerkoverleg vindt drie keer per jaar plaats. De netwerkcoördinator vormt de verbindende
schakel tussen het netwerkoverleg en het bestuurlijk platform.
2.5 Procedure toelating van instellingen tot het Netwerk Palliatieve Zorg
Voor organisaties die formeel lid willen worden van het netwerk is door de stuurgroep een
procedure afgesproken.
- Een organisatie meldt zich bij de netwerkcoördinator.
- De organisatie heeft een gesprek met de netwerkcoördinator en ontvangt de
samenwerkingsovereenkomst, het protocol met taken en verantwoordelijkheden van
deelnemende organisaties en het jaarplan van het netwerk.
5
-
De organisatie besluit of men daadwerkelijke deel gaat uitmaken van het netwerk en aan de
afspraken in het protocol wil en kan voldoen.
De organisatie dient een verzoek in om lid te worden.
Het bestuurlijk platform van het netwerk besluit in haar vergadering over het verzoek.
Organisaties treden toe tot het netwerk door ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden door afvaardiging van
het bestuur van de betreffende organisatie.
2.6 Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO
Ter ondersteuning van zorgvragers en ter bevordering van de kwaliteit van de palliatieve zorg is er de
Helpdesk Palliatieve Zorg. De Helpdesk wordt bemand door een team van verpleegkundigen,
gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Zij worden ondersteund door een groep artsen, allen
kaderartsen palliatieve zorg en twee apothekers. Een anesthesist/pijnbehandelaar, internistoncoloog en een geestelijk verzorger zijn vaak aanwezig bij de casuïstiekbesprekingen van het team.
Het team geeft informatie over zorg en zorgmogelijkheden in de palliatieve fase aan zorgverleners en
het biedt zorgverleners ondersteuning en advies bij problemen in de zorgverlening en behandeling
van patiënten in de palliatieve fase. De Helpdesk is bereikbaar voor vragen van hulpverleners uit de
regio Haaglanden en Delft Westland Oostland.
Het IKNL heeft landelijk de verantwoordelijkheid voor consultatie in de palliatieve zorg. Een adviseur
van het IKNL, locatie Leiden is betrokken bij de Helpdesk.
De Helpdesk heeft een eigen jaarplan (bijlage 7).
2.7 Informatiepunt Palliatieve Zorg Haaglanden
Voor patiënten en mantelzorgers is er een Informatiepunt Palliatieve Zorg ingericht bij de Stichting
Terminale Zorg door Vrijwilligers. Patiënten en mantelzorgers kunnen hier terecht met vragen over
de zorg in de laatste levensfase.
2.8 Functie van de netwerkcoördinator.
In de functie van netwerkcoördinator ligt het accent op ondersteunend bezig zijn, initiëren,
begeleiden en voortdurend werken aan verbeteringen. Daarvoor is het van belang dat de coördinator
het vertrouwen geniet van participanten binnen het netwerk en te midden van hen werkzaam is. De
coördinator wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur van Stichting Transmurale Zorg en legt
functioneel verantwoording af aan het bestuurlijk platform. Dit doet zij door terugkoppeling van de
actuele en geplande activiteiten voornamelijk vanuit het Jaarplan.
2.9 Functie van de projectleider
In de functie van de projectleider ligt het accent op kwaliteitsverbeterprojecten op netwerkniveau.
De projectleider palliatieve zorg wordt functioneel aangestuurd door de netwerkcoördinator. De
hiërarchisch leidinggevende is de directeur Transmurale Zorg.
2.10 Coördinator van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO
De coördinator van de helpdesk stuurt het helpdeskteam aan.
De coördinator wordt gefinancierd door het IKNL en werkt volgens de voorwaarden die het IKNL
gesteld heeft aan de coördinatiefunctie.
Functioneel wordt de coördinator aangestuurd door de directeur van de Stichting Transmurale Zorg.
In de vergaderingen van het netwerk vindt uitwisseling van informatie over en voor de helpdesk
plaats. Waar mogelijk wordt de helpdesk betrokken bij activiteiten van het netwerk.
6
3 Activiteiten van het Netwerk
De activiteiten van het netwerk zijn onderverdeeld in:
- Informatie en versterken van verbindingen
- Kwaliteitsverbetering en richtlijnen
- Deskundigheidsbevordering
- Overzicht capaciteit
- Overig
De activiteiten die jaarlijks terugkeren worden hieronder kort toegelicht. De uitgebreide beschrijving
van de activiteiten en de thema’s voor 2013 staan beschreven in het Jaarplan Netwerk Palliatieve
Zorg Haaglanden (bijlage 6).
3.1 Informatie en versterken van verbindingen
Netwerkbijeenkomsten
Jaarlijks worden er 2 netwerkbijeenkomsten / symposia georganiseerd voor zorgverleners die
werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Het doel is deskundigheidsbevordering en persoonlijk
contact tussen verschillende professionals.
Digitale nieuwsbrief
4 à 5 keer per jaar wordt de digitale nieuwsbrief verspreid. Middels deze nieuwsbrief wordt de
regio geïnformeerd over activiteiten en actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg.
Website
Via de website www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden wordt veel algemene informatie
gegeven over palliatieve zorg en over het palliatieve zorgaanbod in de regio. Ook nieuws op het
gebied van palliatieve zorg en de agenda met regionale activiteiten worden op de website
geplaatst.
Informatiemateriaal
Brochures worden actief verspreid en er is de mogelijkheid tot aanvragen en downloaden via de
website.
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ)
Met de IDPZ wil men patiënten en hun naaste omgeving informeren over palliatieve zorg.
3.2 Kwaliteitsverbetering en richtlijnen
Het netwerk richt zich op de continuïteit van zorg en het verbeteren van de samenwerking. De
stuurgroep neemt besluiten over kwaliteitsverbeterprojecten en innovatieprojecten die onder leiding
van de projectleider palliatieve zorg worden uitgevoerd. Voor het ontwikkelen van regionale
richtlijnen en afspraken worden regionale werkgroepen gevormd. Werkgroepen zijn van tijdelijke
aard en worden samengesteld op basis van deskundigheid en betrokkenheid bij het specifieke
onderwerp.
Activiteiten van het netwerk hebben onder meer geleid tot:
- brochure ‘Huisbezoeken in de palliatieve fase’;
- brochure ‘Geestelijke begeleiding in de laatste levensfase’ en
- regionale richtlijn ‘Zorg voor naasten’
Voor een volledig overzicht van de door het netwerk ontwikkelde richtlijnen en informatiemateriaal
zie bijlage 5.
3.3 Deskundigheidsbevordering
Basisscholing voor verpleegkundigen en verzorgenden
7
Het netwerk organiseert jaarlijks één basisscholing voor verpleegkundigen en één basisscholing
voor verzorgenden. Deze scholing levert een belangrijke bijdrage aan deskundigheidsbevordering
op het gebied van palliatieve zorg in de regio.
Scholingen Zorgpad Stervensfase
Voor medewerkers van organisaties die het Zorgpad Stervensfase implementeren worden in
2014 de laatste scholingen georganiseerd en gegeven.
Scholingen in Company
Er wordt ondersteuning geboden bij het organiseren van In-company scholingen palliatieve zorg
in zorginstellingen.
3.4 Overzicht capaciteit
Ieder jaar verzamelt de netwerkcoördinator in het eerste kwartaal de kwantitatieve gegevens van de
hospices, bijna thuis huis en palliatieve units in verpleeghuizen. De stuurgroep adviseert op basis van
deze cijfers het zorgkantoor met betrekking tot uitbreiding van de capaciteit.
Het Ministerie van VWS heeft de netwerken een signalerende en adviserende rol toebedeeld om
over- of ondercapaciteit van hospices en bijna thuis huizen, voor zover deze in aanmerking komen
voor de subsidieverstrekking op grond van de Regeling Palliatieve Terminale Zorg, zoveel mogelijk te
voorkomen.
Op de netwerkwebsite wordt een actueel overzicht gegeven van vrije plaatsen in hospices, bijna
thuis huis en palliatieve units in de regio.
3.5 Overig
Praktijkbezoeken brengen aan verschillende zorginstellingen
Opstellen jaarplan en jaarverslag
Aanvragen en verantwoording subsidie VWS
Deelname aan regionale en landelijke overleggen van netwerkcoördinatoren;
deelname aan bijeenkomsten georganiseerd door o.a. Agora, IKNL en andere netwerken
Deelname aan congressen en symposia
4. Landelijke organisatie
4.1 Stichting Fibula
Stichting Fibula is het platform van netwerken palliatieve zorgin Nederland. De naam Fibula is
afkomstig van de mantelspeld die de Romeinen gebruikten om hun mantel bijeen te houden. De
stichting Fibula wil een open communicatie bevorderen, zij wil een gesprekspartner zijn voor externe
partijen en hierbij de netwerken vertegenwoordigen.
De stichting ziet het volgende als haar taak:
Het beïnvloeden van landelijke beleidsvorming, door vertegenwoordiging van de netwerken
in landelijke overlegsituaties. Dit gebeurt nu al in gesprekken met het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en IKNL.
Vertegenwoordiging in diverse overlegsituaties namens de netwerken. Zoals bijvoorbeeld de
betrokkenheid bij de realisatie van het magazine Pal voor U en het Witboek Palliatieve Zorg.
Verder is Fibula betrokken bij het onderzoek naar de organisatie van de netwerken
palliatieve zorg.
Bevorderen van de communicatie tussen en met de netwerken.
Participeert samen met andere landelijke partijen in de Kerngroep Palliatieve Zorg.
8
4.2 Naar acht consortia en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg
In het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2013-2020 worden de verschillende en uiteenlopende
initiatieven en ontwikkelingen gebundeld. Het NPPZ moet zorgen voor een samenhangend beleid voor
patiënten in de palliatieve fase.
Bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een ongeneeslijke ziekte uitmondend in een terminaal
traject zijn veel verschillende partijen betrokken. Vanuit de patiënt bezien zijn dat mantelzorgers,
huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices en vrijwilligers.
De kwaliteit van palliatieve zorg wordt verhoogd door vraag gestuurde zorg. Dat betekent dat de vraag van
patiënt en diens naasten integraal onderdeel zijn van de palliatieve zorgontwikkeling. Beginnend bij
concrete patiënten casuïstiek. Die laat zien wat nodig is en wat maatgevend moet zijn.
Het NPPZ is gericht op een samenhangende ontwikkeling van zorg, onderzoek en onderwijs.
Dit vraagt om een nieuwe organisatie van de palliatieve zorg in Nederland, om een programmatische
aanpak. Elk van de acht UMC’s in Nederland (AMC Amsterdam, VUmc Amsterdam, UMC Groningen, LUMC
Leiden, UMC Maastricht, UMC St.Radboud Nijmegen, Erasmus MC Rotterdam, UMC Utrecht) zet een
Expertisecentrum Palliatieve Zorg op en vormt samen met de regionale netwerken een consortium. Om zo
gezamenlijk en op een doelmatige manier de palliatieve zorg te blijven verbeteren.
In onze regio betekent dit een consortium van de netwerken Zuid-Holland Noord, Haaglanden, MiddenHolland en Delft-Westland-Oostland, rondom het LUMC. Vanuit de netwerken komt naar voren welke
aspecten van de zorg, of de organisatie daarvan, verbetering behoeven. De knelpunten op de werkvloer
vormen de basis voor de verbeteringen die in gang zullen worden gezet.
Er zal een activiteitenprogramma worden opgesteld. Bij het doorvoeren van de noodzakelijke
verbeteringen gaan de betrokken partijen gezamenlijk aan de slag.
5. Overige relaties
5.1 Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag is in 2012 met het project ‘Dood gewoon in Den Haag’ gestart. Met dit
project wil de gemeente i.s.m. vrijwillige en professionele zorgverleners het aanbod in de zorg voor
de Haagse ouderen en naaste betrokkenen verder versterken en een goede informatievoorziening
voor de Haagse inwoners ontwikkelen.
De aandachtsgebieden binnen dit project zijn:
- Regie nemen rond de eigen dood
- De vergeten buur
- Behoeften van mantelzorgers tijdens en na het stervensproces
Vanuit het netwerk palliatieve zorg zijn er verschillende organisaties en de netwerkcoördinator bij dit
project betrokken.
5.2 CZ Zorgkantoren
Inleiding
In haar inkoopdocument beschrijft CZ zorgkantoren haar visie op palliatief terminale zorg.
De achterliggende jaren is palliatief terminale zorg (PTZ) steeds een aandachtspunt geweest in het
beleid en de inkoop van CZ zorgkantoren. In het begin werd vooral de oprichting en ontwikkeling van
regionale netwerken gestimuleerd, gevolgd door het bevorderen van de kwaliteit van de geleverde
palliatief terminale zorg.
CZ zorgkantoren voert gesprekken met diverse netwerkcoördinatoren. Deze gesprekken zorgen er
voor dat CZ zorgkantoren op de hoogte blijft van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen en
9
knelpunten. De verkregen informatie en adviezen worden gebruikt als input voor haar beleid en
inkoop.
Halverwege 2012 hebben binnen het inkoopteam V&V Haaglanden van CZ zorgkantoor zich een
aantal wijzigingen voorgedaan. Hierdoor bestaat de behoefte om met elkaar hernieuwde afspraken
te maken over de wijze van informering en afstemming.
Om inzicht te hebben in de ketenontwikkeling in de regio Haaglanden en toetsing van haar
beleidsvisie in de praktijk te kunnen uitvoeren is betrokkenheid bij het Bestuurlijk Platform gewenst.
Vergaderstructuur
Het bestuurlijk platform is verantwoordelijk voor de activiteiten van het netwerk. Zij komt vier maal
per jaar bijeen.
Voor het bestuurlijk platform geldt dat de desbetreffende contactpersoon van het CZ zorgkantoor
een meeleesfunctie heeft.
Op verzoek van de voorzitter kan de contactpersoon aansluiten bij het Bestuurlijk Platform.
Bijvoorbeeld wanneer zorgkantoor gerelateerde punten op de agenda staan. Hierbij valt te denken
aan financiering, visie van zorgkantoor op palliatief terminale zorg etc.
Daarnaast is een contactpersoon van CZ zorgkantoor aanwezig bij (een gedeelte van) de vergadering
van het bestuurlijk p
latform waarin het jaarprogramma wordt voorbereid en de jaarverantwoording wordt voorbereid.
Samenwerking
De samenwerking tussen het Netwerk Palliatieve Zorg en CZ zorgkantoren heeft als doelstelling de
ontwikkeling van de zorgketen PTZ te optimaliseren. De samenwerking richt zich hierbij op
informatie-uitwisseling en het stimuleren van samenwerkingsafspraken binnen de gehele keten.
Daarnaast dient er aandacht te zijn voor het afstemmen van (kwaliteits)afspraken met individuele
aanbieders en afspraken met het netwerk en vice versa.
10
BIJLAGE 1
BESTUURLIJK PLATFORM, JANUARI 2014
Natalie Bommeljé
Algemeen directeur
Jaqueline Bos
Unithoofd Interne Geneeskunde en
Oncologie
Ilse Brummelhuis
Coördinator Netwerk PZ Haaglanden
Bernard Derksen
Manager specialistische zorg
Jan-Willem den Dool
Locatiemanager WZH Waterhof
Marijanne Engel
Projectleider Netwerk PZ Haaglanden
Daniëlle Liebrechts
Manager specialistisch team
Mia van Leeuwen
(voorzitter)
Directeur
Martin Schoolmeester
Zorginkoper Verpleging & Verzorging
Mieke Storm
Coördinator
Annemarie van Veldhuizen
Coördinator
Birgitta van Vlaanderen
Adviseur eerstelijnszorg
Elisabeth de Vries
Beleidsmedewerker
Evita Zorg
Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Loosduinseweg 55
2571 AA LP Den Haag
Haagse Wijk- en WoonZorg
Binckhorstlaan 303
2516 BC Den Haag
WZH Waterhof
Polanenhof 130
2548 MC Den Haag
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Loosduinseweg 55
2571 AA LP Den Haag
Florence
Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Loosduinseweg 55
2571 AA LP Den Haag
Zorgkantoor
CZ zorgkantoren Afdeling V&V
Postbus 5130
5004 EC Tilburg
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Jacobshospice Den Haag
Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag
Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
Gemeente Den Haag
Dienst OCW
Postbus 12652, 2500 DP Den Haag
11
BIJLAGE 2
NETWERKOVERLEG, JANUARI 2014
Susan van Aarsen
Coördinator Extramurale zorg & Hospice
Eykenburg
Stichting Eykenburg
Kruisbessenstraat 12
2564 VD Den Haag
Barbara van den Berg
Nurse Practitioner Oncologie en Palliatie
HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
Irma van den Berg
Nurse Practitioner i.o.
Team Thuiszorgtechnologie MiddenHolland
Vierstroom
Ilse Brummelhuis
Coördinator Netwerk PZ Haaglanden
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Loosduinseweg 55
2571 AA Den Haag
Carly Brussé
Teamleider zorg & welzijn
Cardia, locatie Tabitha
Mozartlaan 280
2555 KZ Den Haag
Ellie van der Burg
Specialist ouderengeneeskunde en
consulent Helpdesk
Saffier de Residentie Groep
Locatie Nolenshaghe, Unit Sweelinckplein
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag
Joke Campo
Coördinator
Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 7
2275 CX Voorburg
Ernst Diek
Zorgmanager verpleegkundig team
Hospice Wassenaar
Florence
Herenweg 6
2242 ES Wassenaar
Karin Drijkoningen
Palliatief Verpleegkundige
MCH Haaglanden, locatie Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Jenike Eita
Hospice verpleegkundige
WZH Waterhof
Polanenhof 130
2548 MC Den Haag
Marijanne Engel
Projectleider Netwerk PZ Haaglanden
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Loosduinseweg 55
2571 AA LP Den Haag
Anneke Filippini
Beleid en Kwaliteit
Senioren Residentie Van Ommerenpark
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar
Pauline de Haan
Hopice verpleegkundige Het Vliethuys
Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 7
2275 CX Voorburg
Lisette Hendriks
Geestelijk verzorger
Lange Land Ziekenhuis
Toneellaan 1
2725 NA Zoetermeer
12
Annet Kiela
en/of
Mascha Oudeman
Specialistisch Verpleegkundigen Team
HWW Zorg
HWW Zorg
Doorniksestraat 150
2587 AZ Den Haag
Lia van Kippersluis
Coördinator
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Petra Menken
Wijkverpleegkundige
Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
Lieke Mouthaan
Coördinator
Jacobshospice
Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag
Truus Leinders
Coördinator Helpdesk PZ Haaglanden
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
Loosduinseweg 55
2571 AA Den Haag
Marja Nieuwland
Stafverpleegkundige
Of
Marleen Hallensleben
Teamleider zorg en Welzijn
Humanitas Woonzorgplus Den Haag
Locatie: Wijndaelercentrum
Cath. van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
Locatie: Duinhage
De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
Elleke Nagel
Leidinggevende Team Palliatieve
Terminale Zorg
Allerzorg
Westkapellelaan 21
2554 AV Den Haag
Peter van de Peppel
Steunpuntdirecteur
PrivaZorg Haaglanden en Delft
Binckhorstlaan 123 b
2516 BA Den Haag
Elske van der Pol
Adviseur Netwerken
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
locatie Leiden
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden
Ingrid Pool
Coördinator
Bijna Thuis Huis Zoetermeer
Vaartdreef 141
2724 GE Zoetermeer
Stanley van Rijswijk
Zorgmanager
H.V.P. Zorg B.V.
Melis Stokelaan 2496 W
2541 GS Den Haag
Anita Rip
Afdelingshoofd PTU
Bosch en Duin
Respect Zorggroep Scheveningen
Postbus 84050
2508 AB Den Haag
Ingrid Schonk
Coördinator
Hospice Wassenaar
Van Zuylen van Nijeveltstraat 465
2242 MB Wassenaar
Sandra van Staveren
Specialist Ouderengeneeskunde
Dorestad
Parnassia, Divisie Wonen met Zorg
Passievruchtstraat 2
2552 BJ Den Haag
13
Erica Tiersen
Divisiemanager NAH
Middin
Prinses Beatrixlaan 16
2282 VZ Rijswijk
Maaike Vedder
Verpleegkundig coördinator terinale zorg
Evita Zorg Den Haag
Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
Marion Wouters
en
Christel Brouwer
Verpleegkundige nivo 5
Florence
VBL TT-Team
Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk
Palliatief verpleegkundige Florence
Thuiszorg
14
BIJLAGE 3
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:
Stichting Bronovo-Nebo, gevestigd te ’s-Gravenhage
HagaZiekenhuis, gevestigd te ’s-Gravenhage
Medisch Centrum Haaglanden, gevestigd te ’s-Gravenhage
Jacobshospice, gevestigd te ’s-Gravenhage
Hospice Het Vliethuys, gevestigd te Voorburg
Hospice Wassenaar, gevestigd te Wassenaar
Allerzorg, gevestigd te Woerden
Cardia, gevestigd te ‘s-Gravenhage
Cato, gevestigd te ‘s-Gravenhage
Evita Zorg Den Haag, gevestigd te ’s-Gravenhage
Stichting Eykenburg, gevestigd te ’s-Gravenhage
Florence, gevestigd te Rijswijk
Haagse Wijk- en WoonZorg, gevestigd te ’s-Gravenhage
Humanitas Woonzorgplus Den Haag, gevestigd te ’s-Gravenhage
HVP Zorg, gevestigd te ’s-Gravenhage
Middin, gevestigd te Rijswijk
Parnassia, gevestigd te ’s-Gravenhage
Priva Zorg, gevestigd te ‘s-Gravenhage
Respect Zorggroep Scheveningen, gevestigd te ’s-Gravenhage
Saffier De Residentie Groep, gevestigd te ’s Gravenhage
Vierstroom, gevestigd te Gouda
Stichting Wassenaarse Zorgverlening, gevestigd te ‘s-Wassenaar
WoonZorgcentra Haaglanden, gevestigd te ’s-Gravenhage
Huisartsen Kring Haaglanden, gevestigd te ’s-Gravenhage
Integraal Kankercentrum Nederland locatie Leiden, gevestigd te Leiden
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers, gevestigd te ’s-Gravenhage
Zorgbelang Zuid-Holland Regio West, gevestigd te Rijswijk
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., gevestigd te ’s-Gravenhage
Hierna gezamenlijk te noemen de organisaties:
15
Overwegende:
1.
2.
3.
4.
5.
dat de samenwerking van partijen ten doel heeft de continuïteit en kwaliteit van de palliatieve zorg te
bevorderen,
dat voor de cliënten de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van zorgaanbieders en hun werkzaamheden
van groot belang is,
dat partijen zich hiertoe verenigd hebben in het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio Haaglanden,
dat de coördinatie van het netwerk ligt bij de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken,
dat cliënten en mantelzorgers betrokken worden bij het netwerk.
komen overeen dat de samenwerking op het gebied van palliatieve zorg in de regio Haaglanden wordt
voortgezet onder de navolgende afspraken.
Artikel 1 Bestuurlijk kader
1.1
Centraal in het netwerk staat het bestuurlijk platform, een proactief, beleidsvormend en initiërend
orgaan. Het bestuurlijk platform is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende
zorgplekken. Ook zijn het Zorgkantoor en Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
vertegenwoordigd. Zij komen tenminste 5 keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van de
directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
1.2
Het bestuurlijk platform draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van het netwerk en is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de netwerkcoördinator.
1.3
Jaarlijks stelt het bestuurlijk platform een jaarplan met doelstellingen vast. De netwerkcoördinator
draagt zorg voor de uitvoering van het jaarplan.
1.4
De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het netwerk ligt bij het bestuur van de Stichting
Transmurale Zorg Den Haag e.o.
1.5
De medezeggenschap van cliënten en hun naasten is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
zorgorganisaties en Zorgbelang. Daartoe is een klankbordgroep van cliëntenvertegenwoordigers
opgericht.
1.6
De verantwoordelijkheid voor de uitvoerende zorg ligt bij de zorgorganisaties.
1.7
Iedere zorgorganisatie heeft een eigen klachtenregeling.
Artikel 2 Samenwerking door Zorgorganisaties
2.1
De zorgorganisaties onderschrijven de visie van het netwerk en streven dit actief na.
2.2
Om de continuïteit van de zorg te bevorderen maken de zorgorganisaties gebruik
transmuraal overdrachtsformulier bij de transities van palliatieve terminale patiënten.
2.3
Op een projectmatige wijze wordt met ondersteuning vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg gewerkt
aan kwaliteitsverbetering palliatieve zorg.
2.4
Voor inhoudelijke vragen over de behandeling van patiënten maken medewerkers gebruik van de
expertise van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden.
2.5
Vanuit de ketengedachte wordt volgens de richtlijnen palliatieve zorg van Pallialine gewerkt.
van een
Artikel 3 Scholing van Werknemers
16
3.1
Ter bevordering van de deskundigheid van medewerkers van de zorgorganisaties, organiseert het
Netwerk Palliatieve Zorg verschillende netwerkbijeenkomsten. Aan deze bijeenkomsten wordt
bijgedragen en deelgenomen door de zorgorganisaties. Voor verpleegkundigen en verzorgenden zijn
de netwerkbijeenkomsten geaccrediteerd.
3.2
Om de kwaliteit van de zorg te bevorderen wordt door de zorgorganisaties gebruik gemaakt van het
themagerichte scholingsaanbod vanuit het IKNL LOCATIE LEIDEN.
3.3
In het bijzonder wordt daarbij gebruik gemaakt van de scholing palliatieve zorg. Deze scholing wordt
georganiseerd vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg. Doelgroep bij deze scholing zijn de
verpleegkundigen en verzorgenden. Voor verpleegkundigen en verzorgenden is de scholing
geaccrediteerd.
3.4
Zorgorganisaties stellen de verschillende doelgroepen in staat de scholingen en cursussen die
georganiseerd worden vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg, wanneer voor hun werkzaamheden
relevant, bij te wonen.
Artikel 4 Transparantie voor Cliënten
4.1
Ter bevordering van de transparantie betreffende palliatieve terminale zorg maken de hospices en
palliatieve units hun beschikbare plaatsen openbaar op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg
Haaglanden.
4.2
Zorgorganisaties wijzen hun cliënten op het bestaan en de functie van de helpdesk en de website.
4.3
Daarnaast maken zorgorganisaties in hun werkzaamheden voor het netwerk gebruik
van het informatiepakket Palliatieve Zorg. Dit informatiepakket bevat een overzicht van
mogelijkheden voor zorgverlening en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase.
4.4
Door organisaties wordt gebruik gemaakt van het aanbod van organisaties die zijn gespecialiseerd in
nazorg voor nabestaanden.
Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op 01-01-2011 en geldt voor de duur van vijf jaar. Het bestuurlijk
platform evalueert de overeenkomst jaarlijks en rapporteert het bestuur daarover.
Aldus opgemaakt en overeengekomen te ‘s-Gravenhage,
17
BIJLAGE 4
Protocol met taken en verantwoordelijkheden van deelnemende organisaties
Dit protocol is een bijlage van de samenwerkingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken
worden uitgewerkt in taken en verantwoordelijkheden en gaat in op 1 oktober 2011.
Inleiding
De missie van het netwerk palliatieve zorg Haaglanden is het bieden van kwalitatief goede palliatieve
zorg aan alle cliënten en hun naasten in de regio Haaglanden waarbij de toegankelijkheid tot
palliatieve deskundigheid gelijk is ongeacht de verblijfplaats van de cliënt. De geboden zorg wordt
verleend volgens de professionele standaarden en sluit zoveel mogelijk aan op wensen en behoeften
van de cliënt. Deze zorg komt tot stand door een optimale samenwerking tussen de zorgverleners.
Om deze missie gestalte te geven hebben deelnemende organisaties die verantwoordelijk zijn voor
het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van palliatieve zorg voor cliënten taken en
verantwoordelijkheden op het niveau van de zorgverlening, de organisatie en het netwerk
Namens de zorgplekken zijn één of meerdere organisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep van
het netwerk.
Deze organisaties vertegenwoordigen:
- Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
- Ziekenhuis
- Hospice
- Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers (VPTZ)
- Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
- Huisartsen Kring Haaglanden (HKH)
De deelnemende organisaties die een rol spelen bij de organisatie van de zorg hebben taken en
verantwoordelijkheden op netwerkniveau en specifieke taken.
Deze organisaties vertegenwoordigen:
- Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken (TMZ)
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
- Zorgbelang Zuid-Holland, regio West
De taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende zorgorganisaties (VVT, ziekenhuizen,
hospices, VPTZ, GGZ en HKH)
A. Niveau van de zorgverlening
Taken:
- Het gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde in het netwerk, en daarbij in het
bijzonder van de consultatiefunctie van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden.
- Het informeren van de cliënt en diens mantelzorger over alle mogelijkheden van zorg zodat
een verantwoordelijke keuze gemaakt kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
informatiemap palliatieve zorg. Vrijwilligerszorg wordt uitdrukkelijk genoemd naast
professionele zorg en er vindt een actieve verwijzing plaats naar de Stichting Terminale Zorg
door Vrijwilligers.
- Het samenwerken en afstemmen van de zorg tussen de VVT, ziekenhuizen, hospices, VPTZ,
GGZ en huisartsen.
- Het deelnemen aan de basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen en
verzorgenden.
- Werken aan kwaliteitsverbetering door gebruik te maken van de projectmatige
ondersteuning bij de implementatie van kwaliteitsverbeterprojecten.
18
B. Niveau van de organisatie
Taken:
- Het zichtbaar inzetten en continue alert zijn op het bieden van goede palliatieve zorg.
- Het actueel houden en ontwikkelen van beleid op het gebied van palliatieve zorg.
- Het werken met relevante en actuele protocollen.
- Het verbinden en delen van kennis tussen de VVT, ziekenhuizen, hospices, VPTZ, GGZ en
huisartsen.
- Onderzoeken of en zo ja welke scholing kan bijdragen aan de kennis van medewerkers over
palliatieve zorg in de VVT, de ziekenhuizen, de GGZ en hospices.
- Het onderling afstemmen en gezamenlijke aanpakken van knel- en verbeterpunten van
hospices regionaal.
- Het leveren van gegevens ten behoeve van het capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken
in de regio Haaglanden door hospices en palliatieve units.
- Het actief verspreiden van informatie vanuit het netwerk binnen de eigen de organisatie, in
het bijzonder scholingen, netwerkbijeenkomsten en kwaliteitsverbeterprojecten.
C. Netwerkniveau
Verantwoordelijkheden:
- Er geldt een aanwezigheidsverplichting in de stuurgroep die 5 x per jaar vergaderd. De
aangewezen functionaris dient bij afwezigheid voor vervanging te zorgen.
- Het vaststellen van een jaarplan met doelstellingen.
- Het jaarlijks evalueren van de samenwerkingsovereenkomst en het Bestuur daarover
rapporteren.
- Er geldt een inspanningsverplichting om aan werkgroepen deel te nemen en tot het
uitwerken van specifieke thema’s, voortkomend uit het jaarplan. De aangewezen functionaris
neemt zelf deel of zorgt voor een afvaardiging.
- De deelnemende organisaties die geen zitting hebben in de stuurgroep dragen zorg voor een
contactpersoon palliatieve zorg binnen in de instelling.
- Het verbeteren van de samenwerking in het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg.
De taken en verantwoordelijkheden van organisaties die niet betrokken zijn bij de directe
zorgverlening
A. Netwerkniveau
Verantwoordelijkheden:
- Er geldt een aanwezigheidsverplichting in de stuurgroep die 5 x per jaar vergaderd. De
aangewezen functionaris dient bij afwezigheid voor vervanging te zorgen.
- Het vaststellen van een jaarplan met doelstellingen.
- Het jaarlijks evalueren van de samenwerkingsovereenkomst en het Bestuur daarover
rapporteren.
- Er geldt een inspanningsverplichting om aan werkgroepen deel te nemen en tot het
uitwerken van specifieke thema’s, voortkomend uit het jaarplan. De aangewezen functionaris
neemt zelf deel of zorgt voor een afvaardiging.
- Het verbeteren van de samenwerking in het Netwerk Palliatieve Zorg.
B. Specifieke taken
Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
- Het dragen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het netwerk door het bestuur
van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
- Het faciliteren van het netwerk door het in dienst hebben van de netwerkcoördinator en
de projectleider palliatieve zorg.
19
-
Het benutten van de expertise en verbindingen met andere doelgroepen binnen de
Stichting TMZ.
Het leveren van de voorzitter bij de stuurgroepvergaderingen.
Het voeren van het secretariaat voor de stuurgroep en projecten.
Zorgbelang Zuid-Holland, regio West
Het inbrengen van patiëntenperspectief en cliënten betrekken rondom thema’s die
betrekking hebben op zorgvragers.
- Het organiseren van vergaderingen klankbordgroep palliatieve zorg.
-
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Het IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. Het
IKNL richt zich op zorgverleners, bestuurders en beleidsmedewerkers in de eerste en
tweede lijn. Het biedt ondersteuning aan de netwerken palliatieve zorg op het gebied van
kennisontwikkeling, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van palliatieve
zorg.
20
BIJLAGE 5
Richtlijnen en informatiemateriaal
Informatiepakket Palliatieve Zorg Haaglanden / Zoetermeer
Doel van het informatiepakket: mensen die weten dat ze niet meer beter worden informeren
over de verschillende zorgmogelijkheden en overige relevante zaken. Het informatiepakket kan
ook als ondersteuning dienen in de voorlichting van patiënten door zorgverleners.
Huisbezoeken in de palliatieve fase
Doel van huisbezoeken in de palliatieve fase is: het bieden van (verpleegkundige) ondersteuning
en continuïteit van zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De huisbezoeken zijn
bedoeld voor palliatieve patiënten die (nog) geen geïndiceerde verpleegkundige zorg thuis nodig
hebben. Er is een patiëntenfolder en een richtlijn voor zorgverleners beschikbaar.
Geestelijke begeleiding in de laatste levensfase, voor mensen uit diverse levensbeschouwelijke
en culturele achtergronden.
Het doel van dit boekje is dat de geestelijke zorg of geestelijke begeleiding in de laatste
levensfase beter wordt afgestemd op de behoefte aan geestelijke zorg van de patiënt en
naasten. De brochure geeft toegang tot een breed netwerk van geestelijk verzorgers en
geestelijk begeleiders in de regio. De brochure is ook als A5 boekje verkrijgbaar:
Zorg voor naasten
Doel van de regionale richtlijn is om de zorg voor naasten van palliatieve patiënten / cliënten /
bewoners te verbeteren. In de richtlijn staan achtergrond, theorie, veel praktische tips en een
checklist. Bij de richtlijn horen een A4 boekje met tekst richtlijn en een samenvattingskaart
Netwerkzorg op maat
Netwerkzorg op maat is een digitaal model dat veel informatie bevat voor zorgverleners die
werkzaam zijn in de palliatieve zorg. U kunt hierbij denken aan richtlijnen, instrumenten, folders,
etc. Netwerkzorgopmaat
Basisscholingen Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Doel van de scholingen is op een laagdrempelige manier een bijdrage leveren aan
deskundigheidsbevordering palliatieve zorg in de regio Haaglanden. De scholingen bestaan uit
vier middagen en de onderwerpen die behandeld worden zijn: introductie in de palliatieve zorg,
symptoommanagement, communicatie bij rouw en verlies, ethische dilemma's in de dagelijkse
Zorg. De lessen worden verzorgd door deskundigen uit het werkveld. De deelnemers zijn
werkzaam bij verschillende organisaties, zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen, hospices en palliatieve units. Door de uitwisseling van ervaringen vanuit
verschillende werkvelden maakt men kennis met werkwijzen elders. Praktijkervaringen van de
docenten uit het werkveld dragen bij aan de kwaliteit en de dynamiek van de scholing.
Naast de door het netwerk ontwikkelde richtlijnen en materialen zijn ook andere
informatiematerialen verkrijgbaar:
Regionale Informatiegids
Brochure met palliatieve zorgorganisaties uit de regio Haaglanden
Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO
De helpdesk is voor zorgverleners die vragen hebben over zorg, zorgmogelijkheden en
behandeling
21
Informatiepunt Palliatieve Zorg Haaglanden
Het informatiepunt is voor zorgvragers die vragen hebben over de zorg in de laatste levensfase
Tijdschrift Pal voor U
Magazine over palliatieve voor patiënten en naasten
Themaboekje ‘Wie denkt er nu aan seks?
Over seksualiteit en intimiteit bij een ongeneeslijke ziekte
KNMG brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’
Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw
levenseinde
KNMG brochure ‘Tijdig spreken over het levenseinde’
Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen
rond het levenseinde
22
BIJLAGE 6
JAARPLAN NETWERK PALLIATIEVE ZORG
Netwerk
Palliatieve Zorg
Haaglanden
Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014
Inleiding
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de
samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Daarbij staat kennis delen
centraal. Het netwerk omvat het gebied Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar
en Zoetermeer, een regio met ruim 750.000 inwoners.
Sinds 2007 is de financiering van het netwerk geregeld vanuit een landelijke subsidieregeling van
het Ministerie van VWS. Deelnemers van het netwerk zijn alle zorgverleners en vrijwilligers die
zich op welke wijze dan ook, bezighouden met palliatieve zorg. De formele betrokkenheid wordt
gevormd door instellingen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.
Het netwerk wordt gecoördineerd door een netwerkcoördinator. Daarnaast is een projectleider
palliatieve zorg werkzaam binnen het netwerk.
Het Bestuurlijk Platform van het Netwerk PZH is verantwoordelijk voor de activiteiten van het
netwerk en daarnaast voor de activiteiten die voortkomen uit de Helpdesk Palliatieve Zorg
Haaglanden.
In 2013 is de organisatiestructuur van het netwerk aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De
stuurgroep is opgesplitst in een Bestuurlijk Platform en een Netwerkoverleg. Het Bestuurlijk
Platform is een proactief, beleids- en besluitvormend orgaan. Het Netwerkoverleg is een plek
voor professionele ontmoeting en verdieping en adviseert het Bestuurlijk Platform. In het najaar
2013 heeft het 1e netwerkoverleg plaatsgevonden. Hierin zijn afspraken gemaakt over onderlinge
werkbezoeken en zijn twee werkgroepen opgericht. Eén werkgroep richt zich op de agenda van
de netwerkoverleggen en de andere werkgroep richt zich op communicatie tussen de
netwerkleden onderling. In 2014 is het streven dat de ingezette veranderingen gaan leiden tot
meer samenwerking, kennisdeling en afstemming binnen het netwerk. Ook zal onderzocht
worden op welke wijze er meer kan worden samengewerkt met het netwerk dementie. Het
indienen van een subsidieaanvraag voor het ‘Goede Voorbeeld ‘Dementie en palliatieve zorg’ in
het kader van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg’ behoort tot de mogelijkheden, als ook
het organiseren van een symposium over dit thema.
23
Verder groeit vanuit de 1e en 2e lijn de behoefte aan meer samenwerking op het gebied van
palliatieve zorg. Dit thema zal een speciaal aandachtsgebied worden binnen de activiteiten van
het netwerk.
Daarnaast zijn er in het kader van vorming van een regionaal consortium Palliatieve Zorg,
verkennende gesprekken over meer samenwerking tussen het LUMC, het IKNL locatie Leiden en
de netwerken palliatieve zorg Haaglanden, Zuid-Holland Noord, Midden-Holland en Delft
Westland Oostland (DWO).
Tenslotte is er samenwerking rondom het project “Dood gewoon in Den Haag’, een initiatief van
de Gemeente Den Haag. De doelstelling is om tot een dienstenpakket te komen rond het thema
‘waardig sterven voor alle Hagenaars’. De speerpunten zijn:
- wijkgesprekken om de dood bespreekbaar te maken onder leiding van een trainer van
Stichting Sterven op je Eigen Manier (STEM). Hierbij wordt samengewerkt met Resto Van
Harte om op deze manier ‘De vergeten buur’ te bereiken;
- ontwikkelen van een website voor de Haagse burger;
- ontwikkelen van een cursusaanbod waarin aandacht is voor eigen regie en sterven.
Enkele andere resultaten uit 2013:
- Er zijn 6 zorgorganisaties toegetreden tot het Netwerk PZH en in totaal zijn er 23
zorgaanbieders formeel aangesloten bij het netwerk.
- Alle informatie over het Netwerk PZH is in 2013 samengebracht in de ‘Beschrijving van het
Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden’, en voor iedereen toegankelijk via de website van het
netwerk en van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
- De website van het netwerk is geheel vernieuwd. Er is een duidelijke verdeling in ‘Patiënt en
naasten’, Hulpverleners’ en ‘Zorg in uw regio’. Ook heeft de website nu een heldere en
rustige uitstraling.
- Op advies van de werkgroep ‘nieuwe ideeën’ is het project Interculturele Palliatieve Zorg
gestart en streven is dat in 2014 een kennisnetwerk ‘Interculturele Palliatieve Zorg’ is
opgericht.
1. Informatie en versterken van verbindingen
Activiteit
Doelstelling
Netwerkstructuur
Er worden jaarlijks 4
vergaderingen van het
Bestuurlijk Platform
gehouden onder
voorzitterschap van de
directeur van
Transmurale Zorg
Actie en resultaat
Vergaderingen
organiseren, agenda
samenstellen en
notuleren.
Door wie
Netwerkcoördinator(NC)
Projectleider (PL)
Leden Bestuurlijk Platform
en Netwerkoverleg
Er worden jaarlijks 3
bijeenkomsten van het
Netwerkoverleg
gehouden onder leiding
24
van de NC.
Verbinding Netwerkleden Netwerkleden houden
tussen de netwerkoverleggen door de
verbinding.
Een werkgroep doet
voorstellen om
onderlinge communicatie
te bevorderen en
monitort het verloop.
PL en netwerkleden
Netwerkbijeenkomsten /
symposia
Deskundigheidsbevordering en persoonlijk
contact tussen
verschillende
professionals.
Organiseren van 2
bijeenkomsten.
NC met werkgroep
Netwerkwebsite
‘Patiënten en naasten’
Actueel houden van de
informeren over nieuws
website.
in de palliatieve zorg,
veranderingen in het
leven, zorgmogelijkheden
in de regio, regie houden
en afscheid nemen.
NC, PL, secretariaat
‘Zorgverleners’
informeren over
actualiteiten, scholingen,
deskundigheidsbevorderi
ng, projecten, regionale
zorgmogelijkheden en
actueel overzicht van
vrije plaatsen in hospices,
bijna thuis huizen en
palliatieve units.
Elektronische
nieuwsbrief
Internationale Dag van
de Palliatieve Zorg (IDPZ)
Netwerk is geïnformeerd
over actuele, regionale
en landelijke palliatieve
nieuwsberichten.
Opstellen en verzenden
van 6 nieuwsbrieven.
Aandacht vragen voor
palliatieve zorg.
Informeren en
stimuleren van
netwerkpartners om
NC, PL, Netwerkpartners
Netwerkpartners
uitnodigen om nieuws of
artikelen voor de
nieuwsbrief aan te
leveren.
NC, PL
25
activiteiten te
organiseren.
Ondersteuning bieden
met promotiemateriaal
en PR.
Huisartsen
De huisartsen zijn
geïnformeerd over
actuele berichten en
worden betrokken bij
relevante activiteiten
(bijvoorbeeld
netwerkbijeenkomsten,
samenwerking rondom
thuiszorg, het geven van
scholingen).
- Max. 4 x per jaar een
nieuwsbericht
verspreiden via de
reguliere regionale
nieuwsbrieven voor
huisartsen.
NC, PL
- Huisartsen worden
uitgenodigd voor
netwerkbijeenkomsten
en indien relevant
betrokken bij de
voorbereiding.
- Huisartsen worden
betrokken bij scholingen
en bij voor hen relevante
projecten.
Den Haag TranS
PR en verbinding brede
groep zorgverleners in de
regio.
Bijdrage leveren d.m.v.
meedenken over
invulling en voordragen
van organisaties en
personen.
NC en PL
Artikel schrijven.
Geestelijke zorg in de
laatste levensfase
Ernstig zieke mensen
ontvangen zo goed
mogelijk passende
geestelijke zorg
afgestemd op de
levensbeschouwelijke en
culturele achtergrond.
Geactualiseerde versie
van het document
verspreiden, digitaal en
op papier, met daarin
een overzicht van
contactpersonen voor
geestelijke verzorgers in
instellingen en buiten
instellingen.
PL i.s.m. werkgroep
Verbinding leggen met
het project Interculturele
palliatieve zorg.
26
Doodgewoon Den Haag
Er is een dienstenaanbod
om waardig sterven voor
alle Hagenaars mogelijk
te maken.
Bijdrage leveren door
deelname aan de diverse
bijeenkomsten en
meedenken over
invulling website
Doodgewoon Den Haag.
NC i.s.m. Platform leden
Doodgewoon Den Haag
De verbinding maken
tussen het project en het
netwerk.
Samenwerking
onderzoeken tussen Café
Waardig Oud Zijn en
Doodgewoon Den Haag.
2. Deskundigheidbevordering
Activiteit
Doelstelling
Scholingen aan
verpleegkundigen en
verzorgenden
Deelnemers vergroten
en delen kennis, en
wisselen ervaringen uit.
Twee scholingen van
vier bijeenkomsten zijn
gegeven.
Scholingen divers
Kennis delen en
vergroten over
palliatieve zorg.
Scholingen aan huisartsen Huisartsen vergroten en
delen kennis.
Actie en resultaat
Door wie
Het organiseren van en
werven voor de
basisscholing palliatieve
zorg:
-1 scholing voor
verpleegkundigen
-1 scholing voor
verzorgenden
NC i.s.m. docenten
basisscholing
Op aanvraag adviseren
over scholingen
palliatieve zorg en/of
gastlessen organiseren,
dan wel zelf geven.
NC, PL i.s.m. deskundigen
uit het netwerk
In samenspraak met de
helpdesk Palliatieve Zorg
casuïstiekbesprekingen
voor huisartsen
organiseren.
NC i.s.m. coördinator
helpdesk en helpdeskleden
Palliatieve Zorg
Onderling afstemmen op
welke manier de scholing
het beste kan worden
vormgegeven.
27
3. Kwaliteitsverbetering
Activiteit
Doelstelling
Interculturele palliatieve
zorg
Deskundigheid in regio
samenbrengen en
toegankelijk maken voor
zorgverleners.
Actie en resultaat
Door wie
Het oprichten van een
kennisnetwerk
Interculturele
palliatieve zorg met
daarbij aandacht voor
missie, structuur, taken
en verantwoordelijkheden.
PL i.s.m. werkgroep
Verbinding maken met
bestaande structuren
zoals de helpdesk
palliatieve zorg, het
project geestelijke zorg
en het project
huisbezoeken in de
palliatieve fase.
Continuïteitshuisbezoeken in de palliatieve
fase
Folder actualiseren.
Inzet huisbezoeken bij
mensen met een niet
Westerse achtergrond
vergroten.
Verbeterprogramma
Palliatieve Zorg ZonMW
Eén of meerdere
subsidieaanvragen voor
een “Goed Voorbeeld”
indienen.
Gebruik van folder en
richtlijn evalueren met
werkgroep.
PL i.s.m. werkgroep
Verbinding leggen met
project Interculturele
palliatieve zorg.
Informeren en
enthousiasmeren van
Zorgaanbieders voor
het indienen van een
subsidieaanvraag voor
een project in het kader
van het
verbeterprogramma
Palliatieve Zorg bij
ZonMW.
NC, PL en Bestuurlijk
Platform
Bij voldoende draagvlak
een subsidieaanvraag
indienen voor het
Goede Voorbeeld
‘Dementie en palliatieve
NC i.s.m. NC dementie
28
zorg’ door de
netwerken dementie en
palliatieve zorg.
Deelnemen aan de
Projectgroep
Verbetering Palliatieve
zorg van Saffier De
Residentie (Zorgpad
Stervensfase)
Deelnemen aan
Projectgroep STEM en
PaTz
Organiseren regionale
bijeenkomst STEM over
ervaringen en
resultaten.
Zorgpad Stervensfase
Organisaties worden
geïnformeerd en op weg
geholpen bij de
implementatie Zorgpad
Stervensfase.
Instellingen informeren
over het Zorgpad
Stervensfase en voor
begeleiding bij de
implementatie van het
Zorgpad de verbinding
leggen met het IKNL.
PL
NC
NC i.s.m. NC Midden
Holland, Zuid-Holland
Noord en trainer STEM
PL
29
4. Aandachtspunten vanuit patiëntenperspectief
Activiteit
Doelstelling
Actie en resultaat
Cliëntenperspectief
Zorgvragers zijn
betrokken bij activiteiten
op het gebied van
palliatieve zorg.
5. Overzicht capaciteit
Activiteit
Doelstelling
Overzicht capaciteit
Vaststellen beschikbare
capaciteit en bezetting
van de palliatieve
zorgplekken.
Door wie
Zorgvragers betrekken
bij activiteiten van het
netwerk door deelname
aan werkgroepen.
NC, PL i.s.m.
regioconsulent Zorgbelang
en patiëntenorganisaties.
Actie en resultaat
Door wie
Capaciteitsonderzoek
(kwantitatieve
gegevens) hospices en
palliatieve units
uitvoeren over 2013.
NC, hospices, palliatieve
units
Op basis van de
uitkomsten adviseren
aan het Zorgkantoor
met betrekking tot
uitbreiding van
capaciteit.
6. Overig
Activiteit
Doelstelling
Actie en resultaat
Door wie
Jaarverslag
Versterkte samenwerking
en verbeterde kwaliteit
van de palliatieve zorg.
Opstellen van
jaarverslag netwerk.
Opname jaarverslag
netwerk in het
jaarverslag van de
Stichting Transmurale
Zorg Den Haag e.o.
NC, PL
Subsidieaanvraag VWS
De door de Stichting
Transmurale Zorg
aangevraagde subsidie
voor 2014 is door VWS
toegekend.
Aanvragen subsidie
VWS 2014.
NC
Subsidievaststelling
De door de Stichting
Transmurale Zorg
verantwoording subsidie
2013 is door VWS
Verantwoording
subsidie VWS 2013.
NC
30
vastgesteld.
Jaarplan
Versterkte samenwerking
en verbeterde kwaliteit
van de palliatieve zorg.
Jaarplan 2015 schrijven.
Het jaarplan wordt
besproken en
vastgesteld door het
Bestuurlijk Platform.
NC, PL
Netwerkcoördinatoren
overleg regionaal
Samenwerken en kennis
delen.
Organiseren en
deelnemen aan
overleggen
netwerkcoördinatoren.
NC
Netwerkcoördinatorenoverleg landelijk vanuit
stichting Fibula
Geïnformeerd zijn en
anderen informeren.
Er wordt een actieve
bijdrage geleverd aan
landelijke overleggen
voor coördinatoren
m.b.t. de inhoud van
palliatieve zorg en
beleid stichting Fibula.
NC
Symposia en
bijeenkomsten regionaal
en landelijk
Deelnemen aan
relevante bijeenkomsten en informatie
delen in netwerk.
NC, PL
Relatie Haagse Hoge
School
Kennis vergroten en
delen met netwerk.
Relaties leggen en
onderhouden
(netwerken).
Samenwerken en kennis
delen.
Mogelijkheden voor
samenwerking
verkennen op
- onderzoekslijn
oncologische
nazorg HHS
- afstudeeronderzoeken
- onderwijs,
ontwikkeling
module
palliatieve zorg
Studenten begeleiden
bij (afstudeer)
onderzoek.
PL, NC
Relatie Mondriaan
College
Samenwerken en kennis
delen.
Mogelijkheden voor
samenwerking
onderzoeken in aanbod
lesmateriaal.
NC en lid Bestuurlijk
Platform
31
Behaalde Resultaten 2013
1. Informatie en versterken van verbindingen
Bijeenkomsten
- 1 Netwerkbijeenkomst vond plaats op 30 mei 2013 met als thema “Schokbrekers in de
communicatie met ongeneeslijk zieken en hun naasten”. Aantal deelnemers: 120
- 1 netwerkbijeenkomst vond plaats op 7 november 2013 met als thema “kinderen begeleiden
bij afscheid en verlies”. Aantal deelnemers: 70
- 4 bijeenkomsten “de laatste zorg” voor verzorgenden vonden plaats in februari en april 2013,
waarbij is samengewerkt met Agora, Monuta en het netwerk. Aantal deelnemers per
bijeenkomst: 50.
Andere activiteiten
- Alle informatie over het Netwerk PZH is samengebracht in de ‘Beschrijving van het Netwerk
Palliatieve Zorg Haaglanden’.
- De organisatiestructuur van het netwerk is herzien en de stuurgroep is opgesplitst in een
Bestuurlijk Platform en een Netwerkoverleg.
- Formeel lidmaatschap voor 6 nieuwe zorgaanbieders is afgesproken.
- De nieuwsbrieven hebben een nieuwe lay-out gekregen met informatie afkomstig van
netwerkpartners en ingedeeld op thema’s.
- Belangrijke nieuwsberichten voor huisartsen zijn geplaatst in de reguliere nieuwsbrieven
voor huisartsen (namelijk de nieuwsbrieven van de Huisartsen Kring Haaglanden, Stichting
Haagse Gezondheidscentra en Independer). Ook zijn alle huisartsen in de regio Haaglanden
per mail geïnformeerd over de casuïstiekbesprekingen en het PaTz-project.
- De website van het netwerk is geheel vernieuwd. Er is een duidelijke verdeling in ‘Patiënt en
naasten’, Hulpverleners’ en ‘Zorg in uw regio’. Ook heeft de website nu een heldere en
rustige uitstraling.
- Er is aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2013 middels
verspreiding van informatiemateriaal.
- Er zijn overleggen geweest met het IKNL, LUMC en netwerken over samenwerking.
- Er heeft een 1e bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van VWS over “Betere
Samenwerking. Samen gaat beter” waaraan 3 personen namens het netwerk hebben
deelgenomen.
-
De samenwerking met de Gemeente in het kader van het gemeenteproject “Doodgaan in
Den Haag” is vergroot.
o In 3 wijken (Schilderswijk, Laak en Escamp) hebben er wijkgesprekken
plaatsgevonden onder leiding van de trainer STEM i.s.m. Resto van Harte.
o Er zijn bijeenkomsten geweest van het Platform Doodgewoon in Den Haag en van de
diverse werkgroepen, waaronder de werkgroep ‘website Doodgewoon in Den Haag’.
32
2. Deskundigheidsbevordering
Scholingen:
- 1 basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen bestaande uit 4 bijeenkomsten vond
plaats in mei / juni 2013.
Aantal deelnemers: 20
- 1 basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden bestaande uit 4 bijeenkomsten vond
plaats in september / oktober 2013.
Aantal deelnemers: 16
- 1 scholing over het netwerk en de helpdesk pz voor aandachtsvelders palliatieve zorg MCH
op 6 juni 2013. Aantal deelnemers: 20
- 1 workshop communiceren in de laatste levensfase op 22 november 2013. Aantal
deelnemers: 20
3. Kwaliteitsverbetering
Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW
- Honorering subsidieaanvraag Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van Zon MW 2013 voor
invoeren van:
o het Zorgpad Stervensfase door Saffier De Residentie Groep i.s.m. het netwerk;
o PaTz, waarbij 1 huisarts en 1 wijkverpleegkundige van Florence deelnemen aan een
PaTz-groep uit het netwerk DWO. Hierin is samengewerkt tussen de netwerken
DWO, Midden Holland, Zuid-Holland Noord en Haaglanden.
De gesubsidieerde Goede Voorbeelden uit 2012:
- Het Goede Voorbeeld Sterven op je Eigen Manier (STEM):
o de inspiratiecyclus STEM is gegeven in Respect Zorg Groep Scheveningen, locatie
Bosch en Duin
o de train de trainers scholing STEM heeft plaatsgevonden.
- Het Goede Voorbeeld INFORMARE:
o Haga Ziekenhuis implementeert INFORMARE.
Zorg voor naasten
- De regionale richtlijn Zorg voor naasten is geactualiseerd en in mei 2013 is een nieuw boekje
uitgekomen.
Geestelijke zorg in de laatste levensfase
- De opzet van de brochure is ingrijpend herzien.
- Nieuwe werkgroep van geestelijk verzorgers is opgericht.
Interculturele Palliatieve Zorg
- Project is gestart, projectgroep is opgericht.
- Projectplan is opgesteld en voorbereidende fase is afgerond.
Continuïteitshuisbezoeken in de palliatieve fase
- In november 2013 komt de werkgroep continuïteitshuisbezoeken bij elkaar voor een
evaluatie en oriëntatie voor een eventueel onderzoek door studenten van de Haagse
Hogeschool.
33
Zorgpad Stervensfase
- I.o.m. het IKNL is er een nieuw beleid afgesproken voor de implementatie van het Zorgpad
Stervensfase (ZS) in de regio.
o De projectleider van het netwerk blijft aanspreekpunt voor het ZS maar verwijst
instellingen met begeleidingsvragen door naar het IKNL.
o Er zijn 12 AWBZ-instellingen die werken met het ZS.
o Het HagaZiekenhuis is gestart met de digitale versie ZS en neemt deel aan de
landelijke pilot.
o Saffier De Residentie Groep start in het kader van de ZonMW subsidie met de
verdere uitrol van het ZS en met de koppeling van het digitale ZS aan hun
elektronische zorgdossier.
4. Aandachtspunten vanuit patiëntenperspectief
- Er is een bijeenkomst geweest met de regionale netwerken en Zorgbelang Zuid Holland over
samenwerking. Op regionaal niveau worden themabijeenkomsten georganiseerd door
Zorgbelang in afstemming met de netwerken.
5. Overzicht capaciteit
- Er is een rapportage uitgebracht met een overzicht van de beschikbare capaciteit en
bezetting van de palliatieve zorgplekken in 2012. Het zorgkantoor is door de stuurgroep
geadviseerd met betrekking tot uitbreiding capaciteit.
Beschrijving verspreid informatiemateriaal in 2013
- De KNMG brochures: ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ (voor zorgvragers) en ‘Tijdig
spreken over het levenseinde’ (voor artsen) zijn verspreid. 350 exemplaren van de
patiëntenversie en 150 exemplaren artsenversie.
- Het magazine ‘Pal voor U’ is verspreid met daarbij de regionale informatiegids. In de periode
oktober – november 2013: 250 exemplaren.
- Folder van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden is ingrijpend herzien en de nieuwe folder
is breed verspreid.
Ook andere aangevraagde brochures (via de website of telefonisch) zijn verzonden:
- Informatiemappen palliatieve zorg (ongeveer 100 mappen)
- Folder van de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden
- Regionale informatiegids
- Richtlijn Zorg voor naasten (65 exemplaren) en
samenvattingkaartje (600 exemplaren)
- Folder huisbezoeken in de palliatieve fase (150 exemplaren)
- Brochure “Geestelijke begeleiding in de laatste levensfase” (laatste 40 exemplaren van de
oude versie)
34
BIJLAGE 7
Jaarplan Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden DWO 2014
Jaarplan Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden DWO 2014
Inleiding
Per 1 december 2011 is de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden samen gegaan met het
Consultatieteam Delft Westland Oostland onder de naam Helpdesk Palliatieve Zorg
Haaglanden DWO. Het team bestaat nu uit 7 arts consulenten, 8 verpleegkundig
consulenten en 2 apothekers. Bij de casuïstiekbespreking zijn een pijnbehandelaar uit het
Bronovoziekenhuis, een internist uit het MCH en een geestelijk verzorger uit de PIeter van
Foreest betrokken. Het IKNL heeft landelijk de verantwoordelijkheid voor consultatie in de
palliatieve zorg. Een adviseur van het IKNL, locatie Leiden is betrokken bij de Helpdesk. De
Helpdesk dient te voldoen aan de landelijke criteria voor consultatie die vanuit het IKNL zijn
opgesteld.
In 2014 staat overleg met de palliatieve teams uit de ziekenhuizen uit de regio in het
jaarplan. Doel is om kennis te maken, te bespreken welke afstemming mogelijk is en op
welke wijze toegewerkt kan worden naar transmurale consultatieteams, een doel dat vanuit
het IKNL voor 2020 gesteld is.
Het IKNL ondersteunt zorgverleners en niet meer rechtstreeks de zorg aan patiënten. In
2013 is het informatiepunt palliatieve zorg Haaglanden van start gegaan. Dit punt voorziet in
de informatiefunctie van de Helpdesk voor zorgvragers en het “brede ”publiek.
Jaarplan 2014
De activiteiten van de Helpdesk en de coördinator zijn onderverdeeld in
1. Consultatiefunctie
2. Contacten onderhouden binnen het netwerk palliatieve zorg Haaglanden+ landelijk
overlegstructuren ( o.a. kinder palliatieve zorg)
3. PR
Onderwerp
1.
Consultatie
1.1 Laagdrempelige
consultatiemogelijkheden voor de regio
Haaglanden DWO
Actie 2014
Monitoren consulten:
aantallen,regio
vraagstellers en
schriftelijke
bevestiging en follow
up
Consulent(en) werven
Algemeen:
Oplossen van
knelpunten en
problemen
Mogelijkheden voor
teambuilding en
verpleegkundig
overleg uitzoeken
Afstemming met
IKNL, coordinatorenoverleg en zn.
Resultaat
Verantwoordelijk
Bijsturen obv
monitorgegevens en met
gebruikmaking van
spiegelinformatie IKNL
Team coördinator
Nieuwe consulent(en)
aangesteld: team
compleet.
Goed lopend team
Indien mogelijk
teambuilding gehouden
en verpleegkundig
overleg georganiseerd
goede afstemming met
IKNL, 2-4 keer
35
coordinatorenoverleg
1.2 Kwaliteitsborging van
procedures, protocollen
en richtlijnen
1.3 Landelijke
kwaliteitseisen IKNL
aan consultatiefunctie
2
Voortzetten monitoring
schriftelijke bevestiging
consulten
80% van de consulten
wordt schriftelijk bevestigd
Team coördinator
en consulenten
Teamafspraken A.L.S.
bespreken
Update A.L.S afspraken
Borgen van afspraken/
protocollen die in gebruik
zijn.
In Prado (landelijk
registratiesysteem voor
consultatieteams) staat in
het teamkabinet een
overzicht van gemaakte
team afspraken.
Toetsen of het team
Haaglanden DWO aan
de landelijke eisen
voldoet.
Het IKNL is bezig met
landelijke uniformering
van de consultatie en om
een model voor
toekomstbestendige
consultatie te
ontwikkelen (2020). Bij
deze ontwikkeling
worden de regionale
teams betrokken
Voldoen aan
kwaliteitscriteria en
toewerken naar
toekomstig model
Bijwonen
netwerkgroepoverleggen
netwerk palliatieve zorg
Haaglanden en relevante
zaken doorspelen naar
het Helpdeskteam ( vice
versa)
Verslagen van
netwerkvergaderingen
DWO ontvangen en
relevante zaken
doorspelen naar het
Helpdeskteam (vice
versa)
2 keer per jaar worden
de palliatief verpleeg-
Helpdesk “staat op de
Team coördinator
kaart” bij instellingen
palliatieve zorg in de regio.
Helpdeskleden denken
mee in/ of n.a.v. de
netwerkoverleggen
Team coördinator
Contacten
onderhouden binnen
het netwerk PZ
Haaglanden DWO
2.1 Contact onderhouden
met netwerk
Haaglanden
2.2 Contacten onderhouden
met netwerk DWO
2.3 Contacten onderhouden
met de palliatief
3 keer per jaar contact met Team coördinator
netwerkcoordinator DWO
2 casuïstiekbesprekingen
met gasten zijn gehouden.
Team coördinator
36
verpleegkundigen uit de
ziekenhuizen
3
PR
3.1 Pr onder zorgverleners
blijft aandacht vragen.
kundigen en de artsen
die de kaderopleiding
palliatieve zorg volgen,
uitgenodigd om de
casuïstiekbespreking van
de Helpdesk bij te wonen
Opties
casuïstiekbespreking/
scholing organiseren :
Aansluiten bij
FTO
voor specialisten
ouderengeneesk
unde
samenwerking
met
ziekenhuisteams
scholing
verpleegkundigen
i.s.m. Ilse
onderwerp:
palliatieve sedatie
of breder
onderwerp
samenwerking
netwerk
palliatieve zorg
en netwerk
dementie
3.2 PR voor Helpdesk naar
zorgaanbieders en
instellingen
3.3 PR netwerk PTZ
Bij nieuwe
ontwikkelingen bericht in
nieuwsbrieven en
personeelsbladen van
instellingen en
beroepsverenigingen
Regelmatige bijdrage
aan nieuwsbrief van het
netwerk
Gestimuleerd wordt dat de
ziekenhuisverpleegkundien casuïstiek inbrengen.
1 FTO bezocht
Team coördinator
en netwerk
coördinator
palliatieve zorg
1 bijeenkomst voor
S.O. gehouden
1 overleg met
ziekenhuis
palliatieve teams
Scholing aan
wijkverpleegkundigen over palliatieve
sedatie of breder
onderwerp is
gegeven
Inzet project Vilans
samenwerking
netwerken
palliatieve zorg en
dementie is
geëxploreerd in
beide netwerken
en indien gewenst
is een planning
voor uitvoering
hiervan gemaakt/
is uitvoering van
start gegaan.
Team coördinator
en netwerk
coördinator
palliatieve zorg
Team coördinator
Minimaal 2 keer een
bericht geplaatst
Team coördinator
37