Verslag vergadering 3 juni 2014 (PDF, 887 kB)

Stadsbestuur Nieuwpoort
Stedelijke adviesraad : gezinsraad
BEKNOPT VERSLAG VERGADERING d.d. 3 juni 2014
Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het stadsbestuur Nieuwpoort tot stand
brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling overeenkomstig art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.
Aan dit beknopt verslag kunnen geen rechten ontleend worden.
De toelichtingen betreffende juridische kwesties worden gegeven op basis van representatieve, originele als betwistbare
uitspraken in geschillen. Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te worden dat wanneer soortgelijke gevallen worden aan de
rechtbanken worden voorgelegd, ze niet perse altijd in dezelfde zin worden beoordeeld. Een uitspraak kan steeds worden
beïnvloed door de plaats en het ogenblik van de feiten, de betrokken partijen, de pleidooien alsook de persoon van de rechter.
Aanwezig :
Hilde Mechels, voorzitter
An Claes, namens de de Ouderraad Stella Maris
Hilde Couvreur, Gezinsbond Nieuwpoort
Katrien Decoene, namens de doelgroep
Kathleen Vanhooren gezinsbond Ramskapelle - St Joris
Karine Goens, Ouderraad School St Joris
Anne Marie Leniere, namens de instelling Kind en Preventie
Ives Merlevede, namens de doelgroep
leden zonder stemrecht :
Antoon Blomme, St Bernardsucollege
Ilse Cranskens, sociaal huis
Fernand Dasseville , Gehandicaptenraad
Francky Devriendt, Atheneum Nieuwpoort
Els Filliaert- Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid
Ives Merlevede, namens de doelgroep
Mieke Mortier, politie Westkust
Barbara Wyseure, stedelijke preventie- en veiligheidsdienst
Marcel Madou, secretaris
afwezig met melding
Marleen Cuffez, KVLV Ramskapelle
Jos Decorte, voorzitter gemeenteraad
Marc Desnouck, namens de doelgroep
De raad neemt kennis van het feit dat de heer Ives Merlevede, vertegenwoordiger van de
Oudervereniging St Bernarduscollege in toepassing van art. 3 van de statuten van de
adviesraad voor gezinsbeleid zijn hoedanigheid van stemgerechtigd lid verliest en de
hoedanigheid krijgt van niet-stemgerechtigd lid van de doelgroep.
De raad neemt kennis van het feit dat in toepassing van de statuten en bij besluit van het
college van burgemeester en schepenen de gemeenteraadsleden uitgenodigd worden op de
zittingen van de adviesraad als niet stemgerechtigd lid.
1. Boekendienst aan huis. Initiatief van de bibliotheekraad.
Door de stedelijke bibliotheek wordt een aan-huis-boekendienst ingericht. Daarbij kunnen
personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen boeken vanuit de bibliotheek aan huis besteld
worden.
Dhr. Boeckx van de bibliotheekraad verstrekt de nodige toelichting en stipt aan dat
medewerkers ( onder statuut van vrijwilliger-zonder-vergoeding) steeds welkom zijn.
Bij voldoende medewerkers wordt overwogen om een lees-dienst in te richten. Overigens
zijn er groot-letterboeken ter beschikking in de bibliotheek. meer inlichtingen :
Kokstraat 18A
8620 Nieuwpoort
T 058 22 30 40
[email protected]
2 . Kinderarmoedebestrijding in Nieuwpoort :
Er is in februari een omzendbrief van minister Ingrid Lieten verschenen, waarbij de Stad
Nieuwpoort deze legislatuur een subsidie van € 25.000 p.j. kan aanvragen in het kader van
kinderarmoedebestrijding.
Hier werden een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet in het op te maken
beleidsplan de participatie van de doelgroep een centrale plaats krijgen. Verder moeten de
acties zich ook voornamelijk richten op gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Er werd op 10 april 2014 een overleg gepland, waar o.a. een aantal bevoegde schepenen,
de burgemeester, ambtenaren van de sportdienst, jeugddienst en het sociaal huis en
vertegenwoordigers van Kind & Gezin en het Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning bij aanwezig waren. Hier werden een aantal mogelijke actiepunten
naar voor geschoven. De gemeenteraad heeft op dinsdag 27 mei deze punten goedgekeurd:
- aanstelling van een ervaringsdeskundige, met als doel het bereiken van de doelgroep, hun
noden te bevragen, hierrond acties te voorzien, maar ook de terugkoppeling naar het beleid
waarom bepaalde premies en dienstverlening momenteel geen succes kennen.
- opstarten van een tweedehandszaak/ontmoetingsruimte, met als voorgestelde locatie de
eetzaal van het oude rusthuis. Zo kunnen kosten voor de huur van een pand uitgespaard
worden. Deze zaal heeft een aparte ingang via de tuin. Er is ook een keuken en wasplaats
aanwezig.
- bon voor aankoop babyuitzet en/of pampers: verdeling via huisartsen, K&G, e.d. Het
materiaal is af te halen in de ontmoetingsruimte.
- terugbetaling babymelk: eerste leeftijdsmelk zal via het OCMW terugbetaald worden, via
deze subsidie kan ook de tweede leeftijdsmelk in aanmerking komen.
- het formuleren van een gezamenlijke visie op kinderarmoede (verplicht actiepunt)
- het verder uitbouwen van een traject tot participatie van de doelgroep, via de
ervaringsdeskundige.
Het dossier moest uiterlijk op 31 mei 2014 bij de overheid binnen zijn. We hopen op een
positieve evaluatie. Begin september wordt hieromtrent nieuws verwacht.
zie ook hierbij gevoegd verslag van de gemeenteraad d.d. 27 mei 2014
De raad denkt na over de mogelijkheid om de kinderamoedebestrijding te Nieuwpoort
effectiever en efficiënter te maken.
Effectiever, daar vastgesteld wordt dat de mogelijkheden ( o.m. onderwijscheques) vaak
onderbenut worden
Efficiënter ter voorkoming van afwending van de middelen.
De raad is van oordeel dat het gemeentelijk niveau, het niveau is bij uitstek om een integraal
beleid op te zetten, waarin zowel officiële instanties als jeugdwerk, onderwijs, sport , etc..
medespelers kunnen zijn
3. Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning :
zie verslag Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning d.d. 20 maart 2014 in bijlage.
De stedelijke preventiedienst en de lokale politie betreuren dat sommige instellingen (bv De
Sleutel) in het middenveld drugspreventie en begeleiding van drugsgebruikers, geen
cijfergegevens ( per stad of regio) uit oogpunt van privacy mededelen aan de lokale
overheidsdiensten.
4. Brochure specifiek gericht tot gezinnen:
In de schoot van de raad werd daartoe een werkgroep opgericht met Els, An C., Karine,
Fernand en Hilde
5. Verkeersveiligheid - Sluizenring - fietspad.
Met het oog op het verbeteren van de veiligheid van het fietsverkeer en de uitbouw van het
fietspadennetwerk kust-hinterland , wordt op de Sluizenring een dubbelrichtingsfietspad
voorzien aan de zeewaartse kant van de weg. De optie " zeewaarts" werd genomen
teneinde de gevaarlijke situatie " rechtsafslaande vrachtwagen met dode hoek ", oorzaak van
zware fietsongevallen, te voorkomen.
De breedte van dit fietspad, heeft tot gevolg dat éénrichtingsverkeer dient ingevoerd te
worden. Welke de rijrichting wordt is nog niet vastgelegd. Ieder van de richtingen heeft zijn
eigen problematiek.
De vergadering vreest dat bij een verplichte rijrichting van P. Deswartelaan naar Kustbaan
de verkeerslichten ( tram) aan de Kustbaan file vorming zullen veroorzaken.
In ieder geval wordt de rijweg zo opgevat o.m. min. 4,50 m voor uitzonderlijk ( landbouw)
vervoer, dat omkering van de rijrichting mogelijk blijft, mocht de gekozen oplossing geen
voldoening schenken
Aldus de mededeling van de heer burgemeester op de open dorpsraad St Joris .
De uitvoering van de werken is blijkbaar voorzien na de heraanleg van de
Ramskapellestraat. Deze werken worden ten vroegste voorzien vanaf maart 2015, mogelijks
later. In verband met de herdenking van het uitbreken van wereldoorlog I wordenh so wie so
alle werken op de as Sluizen -Brugse steenweg - Ramskapellestraat opgeschort tot na
oktober 2014.
Daar de werken Ramskapellestraat dreigen enige vertraging op te lopen ( dossier dient
mogelijks herwerkt te worden ) vraagt de gezinsraad dat de werken op de Sluizenring
prioritair op de werken Ramskapellestraat uitgevoerd worden.
6.. Subsidieaanvragen - advies
De volgende instanties hebben een aanvraag om gemeentelijke subsidie ingediend :
- Instituut voor medische dringende hulpverlening : vzw
De MUG-helikopter heeft een permanente beschikbaarheid tussen zonsopgang en
zonsondergang. De MUG-helikopter met basis te Brugge heeft een 7 dagen op 7
permanente beschikbaarheid tussen zonsopgang en zonsondergang.
Het aantal interventies bedraagt ongeveer 700 zendingen per jaar waarvan ongeveer 85%
primaire interventies en 15% interhospitaaltransporten. Overigens neemt de MUG-helikopter
ook deel aan enkele oefeningen en demonstraties per jaar, dit steeds bij brandweerkorpsen
en andere organisaties die instaan voor de Medische Dringende Hulp. Hierbij wordt tijdens
deze evenementen steeds gelet op de permanente beschikbaarheid van de MUG-helikopter.
Gunstig advies ( bedrag gemeentelijke subsidie 2013 : € 2.734 )
- Teleonthaal West- Vlaanderen vzw :
In elke Vlaamse Provincie is een Tele-onthaaldienst gevestigd. Elke dienst heeft een aparte
juridische structuur (vzw).
De 5 Vlaamse Tele-Onthaaldiensten werken samen binnen de Federatie van TeleOnthaaldiensten in Vlaanderen (FTO).
Gunstig advies ( bedrag gemeentelijke subsidie 2013 : € 545)
volgende vergadering : dinsdag 7 oktober om 19u30 in de raadszaal.
de verslaggever,
de voorzitter,
Madou Marcel
Hilde Mechels
kennisname verslag college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juni 2014
Verslag Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
20 maart 2014
Aanwezig: Marie Ange Loones, Kinderboerderij; Shana Poley, jeugddienst Nieuwpoort,
opvoedingscoördinator; Evelyne De Pauw, bibliotheek Nieuwpoort; Sarah Rathé, Kind en
Gezin; Tine Vandecasteele, Kind & Gezin; Martine Desiere, OCMW; Fanny Matsaert, MS
de Vierboete; Jeroen Hillewaere, Stella Maris
Verontschuldigd; Ann Peel, Gemeentelijke Basisschool De Pagaaier; Pascale
Vanderbeke, Atheneum De Vierboete; Jan Seys, VCLB; Wendy Samyn, CLB GO; Etienne
Dezeure, St. Bernarduscollege; Heidi Cordeny, De Nieuwe Poort; Dorine Bauwens, BS De
Vierboete; Bart Pauwels, CAW De Papaver; Brigitte D’Hondt, De Gezinsbond; Els Van
Landschoot, schepen van gezinsbeleid, Speelkracht 10; Ilse Cranskens, sociaal huis, De
Triangel, opvoedingscoördinator
1. Goedkeuring vorige verslag
Er waren geen opmerkingen of aanvullingen. Het vorig verslag werd goedgekeurd.
Doordat niet iedereen aanwezig was werd de voorstelling van de uitleendienst uitgesteld.
2. Voorstelling IKANDANIE
- Tijdens de ‘Week van de opvoeding’ wordt op donderdag 20 mei 2013 in de City
IKANDANIE georganiseerd.

Er zijn twee voorstelling, om 10u en om 14u. Duur voorstelling + nabespreking:
90 minuten.
 Per voorstelling mogen er max 120 mensen aanwezig zijn (leerlingen vanaf 15
jaar)
- 10u: Sint Bernarduscollege: 85 lln en 8 begeleiders
- 14u : Nieuwe Poort : 10 lln en 1 begeleider
De Vierboete: 96 lln en 5 begeleiders
- In NUS wordt er vermeld dat er nog enkele plaatsen over zijn voor eventuele
geïnteresseerden.
- Er wordt gevraagd dat de scholen 15’ voor de start van de voorstelling aanwezig zijn in
de City. Na de voorstelling krijgen de jongeren een drankje aangeboden en kunnen ze
rustig het aanbod folders bij de (onbemande) infostanden doornemen.
3. Voorbije acties
3.1. Babymassage
De babymassage in december kende een groot succes. Er werd zelfs gewerkt met een
reservelijst.
3.2. Sova training voor jongeren
- De inschrijvingen kwamen moeilijk op gang, maar uiteindelijk waren er toch 13
jongeren die hebben deelgenomen, door extra inspanningen van scholen en CLB’s. De
training werd dit jaar gespreid over twee halve dagen (woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag).
- Enkele opmerkingen van de scholen:


lln waren eerst weigerachtig, maar achteraf werd het positief onthaald.
De trainingen volgden redelijk snel op elkaar waardoor het moeilijk was voor de
leerkrachten om een evolutie te zien bij de deelnemers. Zij zijn toch voorstander
om het misschien iets te spreiden en eventueel een extra namiddag in te voeren.
Er wordt gevraagd aan de lesgeefster of hier een oplossing kan gevonden worden.
- Opmerking vanuit het Sint-Bernarduscollege: “Wij zijn ieder jaar vragende partij voor
sova trainingen en hoorden ook nu weer positieve geluiden.”
3.3. Sova training voor kinderen
- In het najaar 2013 werd ook in de lagere scholen een sova training ingericht. Deze
werd gegeven in de scholen zelf, telkens 2 uur gedurende 6 weken.
- Korte algemene evaluatie

Bij één school gaan de sessies in de voormiddag door, wat minder evident is
omdat er dan hoofdvakken gemist worden.
 De scholen hadden de lesgever vooraf al eens willen ontmoeten.
 Er is vraag om de ouders achteraf in te lichten over wat er in de sessies werd
besproken.
 De kinderen zelf vinden het erg leuk.
- Evaluatie Stella Maris:

Jammer dat de leerkrachten vooraf geen uitleg kregen over wat precies ging
gebeuren met onze leerlingen (achteraf kregen we wel uitleg)

Volgens trainer Tom: “De groep was heel gevarieerd. Alle kinderen ontbreken een
sterk, afgebakend, gestructureerd kader thuis. Alle kinderen hebben een
slaapgebrek en nemen teveel suikers in.” Volgens onze leerkrachten werd dit wel
heel erg veralgemeend. Van een groot percentage van de leerlingen die in onze
school naar de sova training gingen zijn we zeker dat dit niet het geval is.
 Er werden bij ons leerlingen geselecteerd die ook minder assertief waren;
sommige leerkrachten waren een stuk ontgoocheld dat daar niet echt op gewerkt
werd. Er werd blijkbaar meer gewerkt op leerlingen die ‘te assertief’, explosief
waren.
- Evaluatie leerlingen zelf Stella Maris:





Op één na vonden ze de activiteiten leuk, ook toffe leerkracht
Die ene leerling had vooral problemen met het feit dat er verschillende leeftijden
aanwezig waren
Enkele oudere leerlingen vonden ook wel dat ze er iets aan gehad hebben (ook al
begint het effect nu wat te verwateren)
Niet elke leerling (ook de ouderen) wist waarom die eigenlijk naar die training
ging. Zij die het wel wisten konden ook makkelijker zeggen als ze er iets aan
gehad hebben.
De meesten herinneren zich nog levendig enkele activiteiten wat toch ook wel
positief kan genoemd worden
 Evaluaties rond de twee sova trainingen zijn nog steeds welkom!
4. Nieuwe ideeën en acties:
4.1. Babymassage
Op 26 mei 2014 wordt opnieuw babymassage ingericht in de lokalen van Kind en Gezin
(Dudenhofenlaan 2b). De les start om 14u.
4.2. Jeugdtrofee
Er is tot nog toe maar 1 inschrijving binnengekomen op de jeugddienst. Er kan ook een
groep genomineerd worden (vb vrijwilligers, …).
4.3. Ruilbox
In overleg met de technische dienst wordt er gekeken om een kast te maken waar
allerlei spel- en babymateriaal tentoongesteld kan worden. Het is de bedoeling dat
ouders en kinderen materiaal in deze kast kunnen plaatsen die ze niet meer nodig
hebben. Andere geïnteresseerden kunnen dan op hun beurt materiaal meenemen. Als er
teveel materiaal wordt binnengebracht kan er gekeken worden om het naar de
kringloopwinkel te brengen.
4.4. Kinderyoga
In Oostduinkerke wordt er kinderyoga georganiseerd. Er wordt gekeken of er een sessie
kinderyoga met ouders kan georganiseerd worden in Nieuwpoort.
4.5. Bebat
Stad Nieuwpoort doet mee aan de wedstrijd van Bebat. Het is de bedoeling dat de stad
zoveel mogelijk batterijen inzamelt om een eigen speelplein te winnen. Er werd gevraagd
aan de inzamelpunten om te wachten tot mei om een ophaling aan te vragen. Batterijen
mogen ook in de jeugddienst worden binnengebracht.
5. Varia
5.1. Nieuw decreet
Vanaf 1 april 2014 wordt opvoedingsondersteuning een onderdeel van het decreet
Preventieve gezinsondersteuning, met de opstart van de Huizen van het Kind. Na een
infomoment blijkt dat Stad Nieuwpoort al veel organiseert en dat het geen probleem kan
vormen om een label Huis van het Kind aan te vragen. Er wordt gekeken om het sjabloon
hiervoor in te vullen. Voor de werking van het lokaal overleg en OONIE verandert er
niets.
5.2. Kinderarmoedepreventie
- Nieuwpoort ontvangt van Minister Lieten 25.000 EUR gedurende 6 jaar voor
kinderarmoedebestrijding. Om deze subsidie te ontvangen moet er tegen 31 mei 2014
een dossier worden ingediend bij de Vlaamse Overheid waarin de concrete plannen van
Stad Nieuwpoort worden toegelicht.
- Op donderdag 10 april om 14u wordt er door betrokken actoren samengezeten in de
raadzaal om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen stad Nieuwpoort.
- Enkele voorstellen vanuit het LOO en K&G:




.
Terugbetaling eerste leeftijdsmelk, babyvoeding
Oprichting pamperbank
Tussenkomst bij aankoop babyuitzet
Oprichting tweedehandswinkel