juni - Zeevang en Oudendijk

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
kijk voor actuele informatie op WWW.PKNZEEVANGENOUDENDIJK.NL
Jaargang 14 nummer 4, mei – juni 2014
Inhoudsopgave
VIERINGEN ............................................................................................................................................................... 2
GEDICHTEN BIJ PINKSTEREN ............................................................................................................................ 3
AGENDA ..................................................................................................................................................................... 5
BIJBELLEESROOSTER ........................................................................................................................................... 5
VOORTGANG BEROEPINGSPROCEDURE ........................................................................................................ 6
BERICHTEN UIT DE GEMEENTE ........................................................................................................................ 7
Leerhuis .................................................................................................................................. 7
Verjaardagen en jubilea .......................................................................................................... 7
Pastoraal nieuws ..................................................................................................................... 7
VAN DE KERKRENTMEESTERS .......................................................................................................................... 7
VAN DE KERKENRAAD .......................................................................................................................................... 8
BLOEMENGROET .................................................................................................................................................... 8
COLLECTENROOSTER .......................................................................................................................................... 9
Collectebonnen ....................................................................................................................... 9
De collecten in de komende weken ......................................................................................... 9
BIJBELGESPREKSGROEP ................................................................................................................................... 10
VAN DE DIACONIE ................................................................................................................................................ 10
NOACH: UNIEKE POPPENMUSICAL IN KERKEN ........................................................................................ 10
EXPOSITIE SCHILDERSCLUB ............................................................................................................................ 11
VERSLAG GENERALE SYNODE 24-25 APRIL 2014 ........................................................................................ 12
BIJPRATEN .............................................................................................................................................................. 14
STICHTING OUDE HOLLANDSE KERKEN ..................................................................................................... 15
BIJZONDER RECEPT ............................................................................................................................................ 15
JEUGDPAGINA ....................................................................................................................................................... 16
BIJ HET HEENGAAN VAN WUBBO OCKELS.................................................................................................. 18
COLOFON ................................................................................................................................................................ 19
Kopij voor de volgende editie uiterlijk 24 juni 2014
aanleveren via:
[email protected]PKNZEEVANGENOUDENDIJK.NL
De redactie doet een dringend beroep op u om kopij tijdig aan te leveren.
De volgende editie loopt van 6 juli t/m 10 augustus 2014
1
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
VIERINGEN
Zondag 1 juni 2014
Thema
Lezingen
Voorganger
Organist
Diaconale collecte
:
:
:
:
:
Wezenzondag – Ik zal U niet als wezen achterlaten
Ezechiël 39 : 21 – 29 en Johannes 17 : 1 – 13
Ds. B. Stobbelaar, Bijbelgespreksgroep
Mevr. H. Kishi
De collecte is bestemd voor het Roosevelthuis
Op de lange mars door de geschiedenis van slavernij en ballingschap blijkt God juist verborgen
in de beleving van velen. We moeten het voor ons besef vaak ‘alleen doen’. Nu is er iets
vreemds met dat ‘alleen doen’, het voelt als een moeten, het is een zwaar lot, maar het is ook
een kunnen, een uitdaging, een opdracht. Het is of Jezus in zijn innige gesprek met God, het
hogepriesterlijke gebed, dat vertrouwen uitspreekt: nu moeten ze het zelf doen, dat kunnen ze
ook, daar vertrouw ik op.
Zondag 8 juni 2014
Thema
Lezingen
Voorganger
Organist
Diaconale collecte
:
:
:
:
:
Pinksteren
Over alle mensen uitgegoten
Ezechiël 11 : 17 – 20 en Johannes 14 : 23 – 29
Dhr. T. Heijboer
Dhr. A. Orme
Kindertehuis Tamar, Paramaribo
‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar’. Wie zijn ‘die allen’? Zijn
dit allen die in het bovenvertrek aanwezig waren: de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria
en de broers van Jezus (vs 13)? Of is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover in vers 15 gesproken wordt. Of zijn dit de elf apostelen plus Mattias, die door het lot aan
hen is toegevoegd? Daarover valt hier geen uitsluitsel te geven.
Maar het is wel bijzonder, dat honderdtwintig een veelvoud van twaalf is.
Zondag 15 juni 2014
Diaconale collecte :
Musical
Werelddiaconaat
Zondag 22 juni 2014
Thema
:
Lezingen
:
Voorganger
:
Organist
:
Diaconale collecte :
Wees niet wanhopig
Jeremia 20 : 7 – 13 en Matteüs 10 : 16 – 33
Mevr. J. de Jong – Stuart
Mevr. H. Kishi
Verpleeghuis Lindendael
Bij de lezingen voor deze zondag vraag je je af: hoe houden profeten en later ook de leerlingen
van Jezus het vol om hun opdrachten uit te voeren? De klacht van Jeremia gaat je door merg
en been, en de leerlingen van Jezus wacht een soortgelijk afzien. Een anonieme bidder richt
zich in zijn wanhoop tot de Eeuwige als spreekbuis voor velen. Het leven voor mensen kan ondraaglijk moeilijk zijn. Toch blijft de hoop.
Zondag 29 juni 2014
Thema
:
Lezingen
:
Voorganger
:
Organist
:
Diaconale collecte :
Van Hun vrede hangt jullie vrede af
Jeremia 29:1, 4:14 en Matteüs 10:34-42
Mevr. S. ten Heuw
Dhr. K. Bil
Drugspastoraat Amsterdam
Zondag 6 juli 2014
Thema
:
Lezingen
:
De koning op de strijdwagen of die op een ezel?
Zacharia 9:9-12 en Matteüs 11:25-30
2
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
Voorganger
Organist
Diaconale collecte
:
:
:
Ds S. Hoogendijk
Dhr. J. Stens
Voor het werk van Hub Kuijpers, Mozambique
Thema’s volgens “De Eerste Dag” en lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van de
Raad van Kerken; gastvoorgangers kunnen hiervan afwijken.
GEDICHTEN BIJ PINKSTEREN
Ongeziene vreemde verten
van Sytze de Vries
Ongeziene vreemde verten
wenken ons van hogerhand
Uitgeleid uit angst en vrezen
ligt het leven voor de hand
Over grenzen van de onmacht
dragen wij de druiven aan
die als teken mogen rondgaan
sprekend van een nieuw bestaan.
Als verspieders van de toekomst
als bewakers van de droom
zullen wij het land verkennen
waar God bij de mensen woont.
Hem gedenken wij met liefde
die dit brood zijn leven wist
die zijn hartebloed verbond met
wat in onze beker gist.
Op die lange weg naar morgen
is het God die ons behoedt
brood dat ons van boven toevalt
voedt ons hier met goede moed
Aangewakkerd oor Gods adem
zonbeschenen door zijn geest
bloeien wij tot een oase
die woestijnen overleeft.
Pinksteren
Fum van den Ham
Vogel in een verre hemel
als een duif uit hoge luchten
eenmaal ons nabij gekomen
en sindsdien herkend, gezien.
Vogel, Goede Geest in ons
die niet fluit en die niet zingt,
klein en kwetsbaar dier
dat ons voorgaat in de wolken
die wij kennen noch begrijpen.
Vogel van de laatste vrede
om te troosten hier gezonden
door de Eeuwige,
de Goede God
onze Lieve Heer.
Schenk vertrouwen
doe ons hopen
in de schemer van de avond
na de schijndood van de nacht.
Dat wij schuilen onder vleugels,
dat wij willen, dat wij weten
zo getroost te zijn bij U.
Doe ons in het eerste daglicht
van uw Vogel houden
in uw Geest ontwaken.
Vogel van de laatste troost
voor ons lijden , ons verdriet
en ons dagelijkse sterven
Wil uit ons het woord bevrijden
-ter genezing van elkaarvan Gods hand en de belofte van
zijn Geest in elke tijd.
God de Vader, God de Moeder
leer ons zegenen en troosten
God de Geest en God de trooster
die niet heenging, die ons bleef
U zij dank in alle eeuwen
voor uw troost het allermeest.
3
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
Geest van Opstandigheid
Alfred Bronswijk
Maar niettemin
Hans Bouma
Kom in ons midden
Geest van Opstandigheid
die ons de moed schenkt
om in te gaan
tegen alles wat kleineert
tegen alles wat het uitzicht ontneemt
tegen alles wat misbruikt en schendt
tegen alles wat onvrede brengt.
Kom in ons midden
Geest van Opstandigheid
die ons de kracht geeft
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt
aan alles wat tranen droogt
aan alles wat leven bevordert
aan alles wat strijdt tegen de dood
Sporadisch
maar niettemin
die warmte
die vreugde
vleugje vrede
geur van God
Opademen
omhelzen
zingend je lichaam
je hart in bloei
Sporadisch
maar niettemin
Kom in ons midden
Geest van Opstandigheid
die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont
in alles wat kloven overbrugt
in alles wat verzoening brengt
in alles wat Christus de mensen heeft geboden
de toekomst begonnen
het heil voorhanden
eindelijk
mens onder mensen
leven voor God
leven voorgoed
Sporadisch
maar niettemin
wat je noemt
Pinksteren
GEDICHTEN OVER DE GEEST
Kees Kuyvenhoven
Een lichtend vuur
een stem in de nacht
een spoor voor ons uit
een boog aan de hemel
een licht op de berg
een stem bij het graf
een licht om ons heen
een vlam in het hart....
Pinksteren
wij staan op
wij leven.
4
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
AGENDA
Datum
31 mei
1 juni
4 juni
8 juni
15 juni
22 juni
24 juni
25 juni
25 juni
28 juni
29 juni
30 juni
6 juli
13 juli
20 juli
27 juli
Tijdstip
Voorganger / activiteit
Plaats
18.00 uur
Diaconale maaltijd t.b.v. Tear, de
Koninginnekruid, Ooststraatkinderen in Bolivia.
huizen
10.00 uur
Ds. B. Stobbelaar
Oudendijk
Dienst met de bijbelgespreksgroep
20.00 uur
Vergadering kindernevendienst
IJsselmeerdijk, Oosthuizen
10.00 uur
Dhr. T. Heijboer
Oosthuizen
pinksteren
10.00 uur
Musicalgroep Sowieso
Beets
‘Noah’
10.00 uur
Mevr. J. de Jong Stuart
Oosthuizen
Inleveren kopij
09.30 uur
Redactievergarering thv J.H. Wijers
20.00 uur
Vergadering Moderamen
IJsselmeerdijk, Oosthuizen
10.00 uur
Bezoek aan Abdij te Egmond, zie publicatie
10.00 uur
Ds. S.ten Heuw
Kwadijk
20.00 uur
Vergadering Kerkenraad
Beets
10.00 uur
Ds. S. Hoogendijk
Oosthuizen
10.00 uur
Mevr. N. Boon
Beets
10.00 uur
Dhr. T. Heijboer
Oosthuizen
10.00 uur
Liturgiegroep olv mevr. Wijers en
Oudendijk
mevr. Vroom
Er is tijdens de dienst op 8 juni (Pinksteren) kindernevendienst.
BIJBELLEESROOSTER
zaterdag
zondag
31 mei
1 juni
1 Petrus 4:1-11
1 Petrus 4:12-19
maandag
dinsdag
2 juni
3 juni
1 Petrus 5:1-14
Joël 1:1-14
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8
Joël 4:9-21
Psalm 119:41-48
Nehemia 1:1-11
Nehemia 2:1-10
Nehemia 2:11-20
Romeinen 1:1-7
Romeinen 1:8-15
dinsdag
17 juni
Matteüs 8:2-17
Leef tot eer van God
Lijden en vreugde
Gezagsverhoudingen in
de gemeente
Zwijg niet over ellende
De dag van de HEER
komt
Aanstormend leger
Keer terug tot de HEER
Het komt goed
Pinksteren
Straf voor Israels vijanden
Tijd voor de oogst
Verlangen naar de wet
Tranen van een schenker
De koning werkt mee
Inspectie
Paulus legitimeert zich
Zichtbaar geloof
Onaanraakbaren worden
aangeraakt
5
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
woensdag
donderdag
vrijdag
18 juni
19 juni
20 juni
Matteüs 8:18-34
Matteüs 9:1-17
Matteüs 9:18-34
zaterdag
21 juni
Romeinen 1:16-32
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
Romeinen 2:1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Matteüs 9:35–10:4
Matteüs 10:5-15
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
Matteüs 10:16-33
Matteüs 10:34–11:1
Matteüs 11:2-15
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
Romeinen 4:13-25
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Matteüs 11:16-30
Onnavolgbaar
Voor wie is de dokter?
Geneeskracht en meer
Niets om je voor te schamen
Geen oordeel zonder
zelfonderzoek
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Citaat uit Psalmen
De twaalf apostelen
Neem niets mee
Als schapen onder de
wolven
Keuzes maken
Antwoord op twijfel
Wet van het geloof
Vader van gelovigen
Niet zien, maar toch geloven
Als vijanden al verzoend
Adam I en Adam II
Veranderen of niet
VOORTGANG BEROEPINGSPROCEDURE
Op 17 en 24 mei hebben we met 4 kandidaten gesprekken gevoerd. Aanvankelijk zouden we 5
gesprekken hebben, maar een kandidaat heeft de procedure stopgezet vanwege de tussentijdse herziening van de predikantsplaats van 60 % naar 50 %.
De gesprekken zijn in een prettige open sfeer verlopen. Elk gesprek had z'n eigen karakter en
kleur. Onderwerpen als: de theologische uitleg op de kansel, de liturgie (inhoud en vorm), het
pastoraat, hoe draag je het diaconaal missionaire karakter van de gemeente uit, droegen bij tot
levendige, boeiende, inspirerende en verfissende gesprekken.
Op vrijdag 30 mei komt de beroepingscommissie weer bijeen om de gesprekken te evalueren.
Namens de commissie,
WILT LENGKEEK
6
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
BERICHTEN UIT DE GEMEENTE
Leerhuis
Op Maandagmiddag 30 juni a.s. om 2.00 uur is weer het volgende leerhuis.
Wij hopen dan op mooi weer zodat wij fijn buiten in de tuin kunnen zitten
bij de Fam. Bakker, Beets 116A te Beets.
Wij willen dan weer verder praten over onze levenservaringen.
U bent weer van harte welkom.
CLASIEN BAKKER
Verjaardagen en jubilea
80 jaar of ouder worden in de komende twee maanden:
 Mevrouw N. de Jong-de Wit uit Oosthuizen wordt op 5 juni 92 jaar;
 De heer J.Worp uit Beets wordt op 15 juni 83 jaar;
 Mevrouw G. de Boer-Baas uit Oosthuizen wordt op 19 juni 88 jaar;
 Mevrouw W. Wetsema-Warnaar uit Oosthuizen wordt op 23 juni 96 jaar;
 Mevrouw G. Kater-Verwer uit Warder wordt op 26 juni 83 jaar;
 De heer J. Wijhenke uit Kwadijk wordt op 26 juni 83 jaar;
 De heer C. Lenstra uit Kwadijk wordt op 29 juni 90 jaar.
U allen een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Dan zijn er nog een aantal huwelijksjubilea:
 Op 28 mei vieren de heer en mevrouw J. Roos uit Oudendijk dat 50 jaar getrouwd zijn;
 Op 26 juni vieren de heer en mevrouw L. Schuitemaker uit Oosthuizen dat zij 45 jaar getrouwd
zijn;
 Op 27 juni vieren de heer en mevrouw I. Mohamed uit Beets dat zij 45 jaar getrouwd zijn.
Wij wensen de echtparen nog vele gelukkige jaren samen.
(Dit rubriekje wordt verzorgd door ANNIE VAN
ARK)
Pastoraal nieuws
Mevr. B. van den Berg - van Dijk uit de Notaris (Raadhuisstraat 8 a te OOSTHUIZEN) is op
87-jarige leeftijd overleden.
Mevr. Gorter uit Hobrede is verhuisd naar Purmerend. We wensen haar in haar nieuwe woonplaats nog veel goede jaren toe.
Dhr. N. Reek te Warder is na een ziekenhuisopname en een operatie , weer thuis om te herstellen. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe.
Er zullen in onze gemeente wellicht meer mensen ziek zijn, waarvan we niet op de hoogte zijn.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe en een voorspoedig herstel.
RIET KOOLE
VAN DE KERKRENTMEESTERS
“Solidariteitskas”
Een dezer dagen ontvangt U weer een acceptgiro van € 10 voor de Actie Solidariteitskas.
Een gemeente die door omstandigheden niet “zelfvoorzienend” kan zijn, kan een beroep doen
op deze kas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk.
7
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
Uw kerkrentmeesters raden U aan de bijgesloten folder over de solidariteitskas goed te lezen
en hopen dat U deze actie zult steunen.
Met vriendelijke groet,
Uw kerkrentmeesters
VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft vergaderd op 13 mei in Beets.
De beroepingscommissie heeft laten weten dat de ‘zoektocht’ naar een predikant vordert zoals
regelmatig in De Walvis wordt gepubliceerd.
De heer Bakker heeft de kerkvoogdij laten weten dat hij deze zomer stopt met zijn werkzaamheden als administrateur en dat er een opvolger gevonden moet worden.
De kerkvoogdij heeft daartoe stappen ondernomen en de vele werkzaamheden die de heer
Bakker verrichtte verdeeld onder de leden van de kerkvoogdij.
Er is gelukkig een opvolger gevonden.
De diaconie heeft de jaarrekening 2013 op laten stellen en deze is door de kerkenraad goedgekeurd.
De ouderlingen hebben een begin gemaakt met een nieuw jaarprogramma.
Als u ideeën of tips heeft dan horen zij dit graag.
Er zal in de maand september een gemeenteavond georganiseerd worden.
Er wordt ieder jaar met Pasen een nieuwe kaars aangestoken in de kerken en de kaarsen van
het vorige jaar worden uitgedeeld in de gemeente.
De kaarsen van 2013 zullen gebracht worden naar de familie Bakker te Beets, de familie Van
Ark te Middelie, de familie Splinter te Oosthuizen en de familie Landaal te Oosthuizen.
Als u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant kan ik u in contact brengen met de
consulente.
WILLIE KOOLE
tel 0299 403894
BLOEMENGROET
De voorbije weken gingen de bloemen uit de kerkdienst als groet, troost of bemoediging naar:
Jesse Koole, Oosthuizen op 20 april
Fam. Bouwes, Beets op 27 april
Fam. H. van Ark, Middelie op 4 mei
De heer Honijk, Oosthuizen op 11 mei
en fam. Wilteburg, Warder op 18 mei.
8
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
COLLECTENROOSTER
Collectebonnen
De rode (€ 1,-) en gele (€ 0,50) collectebonnen kunt u tijdens de kerkdiensten verkrijgen bij Wim
Vedder of Theo Lursen.
Collectebonnen hebben o.a. als voordeel dat de ontvangststroken gebruikt kunnen worden voor
belastingdoeleinden.
De collecten in de komende weken
Tijdens de dienst wordt de diaconale (D) collecte gehouden.
Aan de uitgang de kerkvoogdelijke (K).
D
1 juni
K
D
8 juni
15 juni
K
D
K
D
22 juni
K
D
29 juni
K
De collecte is bestemd voor het Roosevelthuis. Het F.D. Roosevelthuis
maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze door de Protestantse Kerk in Nederland gesubsidieerde stichting organiseert een aantal vakantieweken per jaar voor mensen met een
lichamelijke beperking of kwetsbare gezondheid. De overige weken is de
accommodatie beschikbaar voor groepen, bijvoorbeeld verzorgings- en
verpleeghuizen of werkgroepen van kerken. Meer informatie vindt u op
www.roosevelthuis.nl.
Wezenzondag
Deze zondag collecteren we voor kindertehuis Tamara in Paramaribo,
Suriname. Dit tehuis vangt kinderen op die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of in de steek gelaten zijn. In de Surinaamse taal betekent
Tamara “morgen”. Het tehuis wil de kinderen een toekomst perspectief
bieden en tracht binnen haar mogelijkheden een omgeving te scheppen
waarin het kind geborgenheid, veiligheid, zorg en liefde kan ervaren
VROUWEN EN MEISJES NAAR SCHOOL
Ondersteuning diaconie zusterkerk Pakistan
Als sinds de jaren ’80 heeft de Protestantse Kerk een bijzondere band
met haar zusterkerk in Pakistan. In de kerkprovincie Raiwind wordt prachtig werk gedaan. Zo is er een dagcentrum voor gehandicapte kinderen,
onderwijs voor meisjes uit arme plattelandsgezinnen en een programma
voor christenvrouwen om het te trainen en bewust te maken van hun
rechten.
Werelddiaconaat
Instandhouding eredienst
De collecte is bestemd voor verpleeghuis Lindendael. Lindendael is centrum voor wonen, zorg en behandeling in het centrum van Hoorn. Zij bieden een thuis aan oudere mensen met geheugenproblemen. Ook (jongere) mensen met een lichamelijke aandoening kunnen er terecht
Instandhouding eredienst
We collecteren voor het Drugspastoraat Amsterdam. Het Drugspastoraat
helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Het biedt
nabijheid en aandacht. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale, maatschappelijke hulpverlening. Het Drugspastoraat krijgt vorm in
vieringen, contacten, bezoekwerk, stervensbegeleiding, bezinning, aaandacht bij belangrijke gebeurtenissen, begeleiding naar instanties en zorg
rond vrouwen.
Instandhouding eredienst
9
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
D
6 juli
K
We collecteren voor het werk van Hub Kuijpers in Maputo, Mozambiek.
Zijn kleding- en voedselproject, de basisschool en middelbare school en
de avondschool zijn afhankelijk van vrijwillige bijdragen, zoals de uwe.
Hub werkt met zijn vrijwilligers in de armste sloppenwijk van Maputo. Vele
gezinnen, families leven met acht of meer mensen in één vertrek. De kerk
is in deze wijk de enige instantie die de mensen een kans geeft uit de
armoede te komen.
KIND IN DE KERK
Collecte Jeugdwerk (Help JOP in het kinderwerk)
Geloven is voor alle leeftijden. Ook kinderen horen er helemaal bij en
verdienen een liefdevolle plek in de kerk. JOP ondersteunt kerken met
advies, trainingen en materialen voor het kinderwerk. In veel kerken zijn
Jeugdwerkers actief om kinderen een goede plek in de kerk te bieden.
BIJBELGESPREKSGROEP
Onder leiding van Bart Stobbelaar spraken we dit seizoen over Mozes.
De start was op 1 oktober en de afsluitende dienst houden we op zondag 1
juni 2014.
VAN DE DIACONIE
Diaconale maaltijd
Op zaterdag 31 mei wil Koes weer een diaconale maaltijd verzorgen. Eenieder die wil kan aanschuiven aan de tafel. Wij genieten gezamenlijk van een heerlijk bereide Indonesische maaltijd,
die begint om 18.00 uur.
Uw bijdrage voor de maaltijd willen we besteden aan een project voor kinderen. Suggesties zijn
welkom.
Opgeven bij Koes
NOACH: UNIEKE POPPENMUSICAL IN KERKEN
Op 15 juni komt de musicalgroep Sowieso de musical Noach opvoeren in de kerk van Beets.
“En nee, het wordt geen poppenkast.” aldus Sander Huisman, initiatiefnemer van de musical
Noach. “We gaan met levensgrote poppen werken.”
Noach wordt gespeeld door een groep van 30 spelers, een combinatie van poppenspelers en
gewone acteurs. “Toen het idee ontstond voor deze musical, was al snel duidelijk dat de dieren
uit het verhaal van Noach een vorm moesten krijgen. Maar het liefst wilde ik ze ook een stem
geven.” En zo ontstond het idee voor poppentheater.
De musical vertelt het verhaal van een dierentuin die te weinig bezoekers binnen krijgt. Om bezoekers en geld binnen te krijgen, besluiten de directeur en de verzorgers om de musical Noach
op te voeren in de dierentuin. “Met alles bijkomende thema’s, staat dit verhaal onder andere
symbool voor veel kerken, die ook steeds minder bezoekers binnen krijgen.” vertelt Sander
10
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
Huisman. “Maar het algehele idee om opnieuw te beginnen, en nieuwe kansen aan te grijpen,
komt ook naar voren in dit verhaal.”
Uniek aan deze voorstelling is dat de dieren in de musical poppen zijn. En op het moment dat er
geen mensen in de buurt zijn, blijken de dieren ook onderling met elkaar te spreken! Er is
steeds meer poppentheater op de professionele podia, in die zin dus niet uniek, maar voor
amateurs die een musical met poppen spelen in kerken; “dat is volgens mij nog nooit gedaan!”
bedenkt Huisman zich.
De musical wordt gemaakt als een productie van Oecumenische Theatergroep Sowieso. Zij
bestaan al 22 jaar, en hebben de laatste 15 jaar alleen maar musicals met jongeren gespeeld.
Deze productie zullen er ook volwassenen mee gaan spelen. De eerste paar jaar van Sowieso
is dat ook al gebeurd. Maar het is dus wel een hele andere weg die ze inslaan bij Sowieso:
poppen en volwassenen erbij.
“De jongeren zijn de poppenspelers worden. De volwassenen nemen de rollen van de dierentuindirecteur, zijn vrouw, en 4 verzorgers voor hun rekening. En leuk genoeg; die spelen ook de
rollen van Noach, zijn vrouw, zonen en schoondochters!”
Begin november 2012 zijn de repetities begonnen van de musical, die begin juni 2013
in première ging.
De musical is zoveel mogelijk in spreektaal geschreven. Het behandelt verschillende thema’s,
rondom het verhaal van Noach, maar ook alledaagse thema’s zoals vertrouwen, twijfel en de
leegloop van de kerken. Het slotlied vertelt over de regenboog die aan het eind van het verhaal
van Noach overblijft, de regenboog die symbool staat voor alle verschillend gekleurde mensen
op deze wereld. Maar ook verschillend gekleurde dieren natuurlijk!
EXPOSITIE SCHILDERSCLUB
2,3 en 4 mei in de Grote Kerk te Oosthuizen
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde expositie. Omdat de schildersclub met haar
expositie het nieuwe expositieseizoen van de Grote Kerk opende, werd de officiële opening
verricht door de burgemeester van Zeevang, mevr. Heerschop.
De schildersclub had Ton Heijboer gevraagd om onze expositie te openen. Hij deed dat op zijn
eigen humorischtische wijze.
In totaal hebben ruim 100 mensen onze expositie bezocht. Voor ons als schilders was het weer
een mooi gezicht om alle doeken naast elkaar te zien hangen. Natuurlijk is het leuk om werk te
verkopen, maar het rondleiden, de gesprekken en de waardering van de bezoekers voor ons
werk heeft ons allemaal goed gedaan.
Met de verkoop van drie werken van Dirk en Corrie van Ark, de giften van de bezoekers en een
bijdrage in de kosten van de onze eigen kerk is de schilderskas weer een klein beetje gevuld.
Op naar de derde expositie.
Namens de schildersclub,
WILT LENGKEEK
11
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
VERSLAG GENERALE SYNODE 24-25 APRIL 2014
Op 24 en 25 april vergaderde de Generale Synode van de PKN in Lunteren. Als afgevaardigde
van de classis Edam-Zaandam was ik erbij aanwezig. Een impressie.
Soms is zo’n vergadering een lange zit, zo voelt het tenminste als er thema’s aan de orde zijn,
waar ik niet echt warm voor loop. Dat is mij overigens nog maar zelden overkomen op de synode. Er gebeurt echt wat en het raakt bijna voortdurend aan de vragen, kansen, verlegenheden,
verwachtingen van de plaatselijke gemeente. Je voelt heel sterk, dat je je basis hebt in de gemeente, maar deze gemeente maakt deel uit van een veel breder verband: de PKN. Maar onze
kerk is zelf weer deel van een veel groter geheel. Daarom was het bijzonder dat de secretaris
generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. O.F. Tveit, aanwezig was, ons toesprak en ons
deelgenoot maakte van het oecumenische thema van de komende jaren ‘Pelgrimage naar
gerechtigheid en vrede’. De wijde blik vanuit de wereldoecumene laat ook zien, dat het niet alleen tobben is met kerkelijke terugloop. Bijvoorbeeld in Azië is er een sterke opbloei van het
christendom te ontdekken.
Ook de secretaris generaal van de Gemeinschaft Evangelischer Kirchen, dr. M. Bünker, sprak
ons toe. Dit verband van protestantse kerken is o.a. bezig met de voorbereiding op 500 jaar
Reformatie in Europa (1517-2017). Dat ‘oecumene’ een belangrijk punt was op deze synode,
zal blijken uit het tweede deel van mijn verslag (volgend kerkblad).
Eén van de hoofdonderwerpen was de voortgezette bezinning op het ambt.
Daar is de synode al langer mee bezig. Het ambt in de kerk, daar bedoelen we mee het werk
van predikant, ouderling (- kerkrentmeester) en diaken. Gewoon kerkelijke functies, zou je zeggen. Het werk moet gedaan worden. Maar de kerk ziet dat toch wat dieper. In deze ambten
komt iets mee van het ambt van dé grote ambtsdrager Jezus Christus. Zo gezien is een ambtsdrager niet beter, hoger of machtiger dan een ‘gewone’ vrijwilliger. In het protestantisme kennen
we ook de mooie uitdrukking ‘het ambt van alle gelovigen’ (vooral de lutherse traditie legt daar
nadruk op). Het ambt is geen machtsfactor, maar mag iets uitstralen van de liefde en hoop die
Christus de wereld aanbiedt. Het ambt is daarom meer dan gewoon een functie.
Maar in veel gemeentes is het ambt in een crisis beland. Vaak zijn gemeenteleden moeilijk te
bewegen om een ambt op zich te nemen. Ambtelijke vergaderingen lijden meermalen aan
geestelijke bloedarmoede. Vandaar dat de synode dit hoog op de agenda zet.
Deze keer lagen er zeven brieven over het ambt op tafel, geschreven door de scriba van de
synode. Een brief aan de plaatselijke gemeente, de kerkenraad, de ouderling (- kerkrentmeester) en diaken, de predikant, de leden van de classicale vergadering, de bisschoppenconferentie, en de missionair werker en pionier. De synode is geen applausmachine en dus was er,
naast veel waardering, ook nogal wat kritiek. Onze scriba ds. Arjan Plaisier is een goedmoedig
mens, weet de opmerkingen steeds weer in een breed kader te plaatsen en zegde ruimhartig
toe de kritiekpunten in een definitieve versie te verwerken. Hem inmiddels enigszins kennende,
gaat hem dat ook lukken. Te zijner tijd komen deze brieven ook bij ons terecht (o.a. kerkenraad,
classis), en dan moeten we er maar eens goed over praten! Misschien lijkt dit thema u saai,
maar mede door de levendige bespreking was het dat allerminst. Mooi is, dat je als synodelid
ook best tijd krijgt om je mening naar voren te brengen. En dat er ook nog naar je geluisterd
wordt …
Een hoopvol thema: pioniersplekken.
Pioniersplekken zijn mogelijkheden om iets van kerk te beginnen op plekken waar vrijwel geen
kerkelijk leven (meer) is. Het gaat goed met de nu bijna 25 pioniersplekken. We zagen een inspirerend voorbeeld uit Amsterdam-west: daar komt in een kroeg een groepje mensen samen
om te eten, te drinken, te praten en bezig te zijn met de bijbel.
Het gaat om experimenten, soms geleid door een predikant, soms door ‘leken’. Gaandeweg
komt er behoefte aan het vieren van doop en avondmaal. Aan de synode werd gevraagd: is het
12
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
mogelijk om de sacramenten ook te laten bedienen door een niet-predikant? De synode heeft
dit vanaf nu mogelijk gemaakt, uiteraard omgeven door allerlei waarborgen.
Thema tussen hoop en vrees: Binnenlandse oecumene
Hoe gaat het met de contacten van de PKN met bijvoorbeeld de Raad van Kerken, pinkster- en
evangelische kerken, migrantenkerken, de RK kerk? Op protestants erf zijn er soms verheugende ontwikkelingen. Zo is er veel meer openheid over en weer gegroeid tussen de PKN en
ooit afgescheiden gereformeerde kerken. En is er meer respect tussen PKN en pinkstergroepen. Maar in de verhouding met de RKK is het soms stroef. De paus straalt veel warmte uit,
maar dat kun je van onze vaderlandse kardinaal niet zeggen. Ook de verhouding met de hersteld hervormden (bij de fusie uit de Ned. Hervormde Kerk gestapt) ligt erg moeilijk.
Thema van zorg: het categoriaal pastoraat
Daarmee wordt bedoeld de geestelijke verzorging in bv. de koopvaardij, gezondheidszorg,
krijgsmacht, maar ook pastoraat aan doven, studenten. Bezuinigingen zijn hier aan de orde van
de dag. Daarom staat veel van dit goede werk onder grote druk.
Er kwam nog veel meer aan de orde. Op de site van de PKN is daar meer over te lezen. Drie
punten licht ik er kort nog uit:
Samenwerking Kerk in Actie en ICCO
(Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking)
Deze samenwerking is de laatste jaren geïntensiveerd. Zorg van de synode is of de typisch kerkelijke poot van Kerk in Actie voldoende herkenbaar is in dit grotere geheel. En of er voldoende
middelen vrijgemaakt (kunnen) worden voor kleinere projecten die ten goede komen aan de
allerarmsten. De synode kreeg van vertegenwoordigers van deze organisaties de indruk dat de
samenwerking goed verloopt en er geen reden is tot zorg. Toch zal de synode dit blijven volgen.
Hydepark/Roosevelthuis
De nieuwbouw van diaconaal vakantiecentrum en conferentieoord zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar kunnen beginnen, zo duurzaam mogelijk, tegen aanvaardbare kosten. De bouwtekeningen werden ons gepresenteerd. Ziet er goed uit.
Tien jaar PKN
Op 1 mei 2014 bestaat de Protestantse Kerk in Nederland tien jaar. Dat zal in september gevierd worden met een bijzondere kerkdienst in Nijkerk (in een nieuw kerkgebouw; er worden niet
alleen kerken afgebroken!). In het najaar komt er een speciale predikantendag in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam.
Tenslotte
De volgende synodevergadering is op 13 en 14 november, zoals altijd live te volgen via de
website van de PKN, maar ook via een gratis live blog op de website van het Reformatorisch
Dagblad.
ds. Martien Pettinga
afgevaardigde classis Edam-Zaandam
13
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
BIJPRATEN
Bijpraten is het blad van en voor mensen met een psychische aandoening en voor allen die
belangstellen in hen. Het komt uit in de Zaanstreek.
In het laatste nummer staan twee gedichten van Gisele die beschrijft hoe het is om in een psychose te verkeren en hoe het is om daar weer uit te klimmen
Psychose
Hoop
Als een op hol geslagen tornado
duizelt elk waanbeeld
als waarheid met mij
de diepte in
naar onwerkelijkheid.
Herstel belooft geen wonderen
maar inzicht in je zijn
jij bent een mens, geen zieke
die enkel lijdt aan pijn
Ik hap, bijt en schreeuw
in het land waar niemand
mij begrijpt
omdat woorden niet
meer praten.
Ze zijn hun stem verloren
op de dag dat alles zwart werd
mijn hoofd begon te draaien
niet meer verbonden
met mijn lijf
wanneer ik mij overgeef
aan het onbegrijpelijke
van mijn geest
weet ik – zo diep
ben ik
nog nooit geweest.
herstel ligt dichter bij je
als jouw hart vrijuit praat
in haar ware bezieling
je wens volop verstaat
herstel is als een vlinder
die nog geboren moet
maar ergens nog heel bang is
voor wat herstel echt doet.
Want zie je al jouw kleuren
weer schijnen in haar kracht
herstel is een gebeuren
dat elk leed verzacht.
14
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
STICHTING OUDE HOLLANDSE KERKEN
WWW.GROTEKERK-OOSTHUIZEN.NL
secretariaat Mw. Broertjes 0299-403025
Nog t/m 9 juni: Mieke Dillo en Willem
Claessen met schilderijen, tekeningen en
pastels, José Samson met beeldhouwwerk
15 juni – 6 juli: Hella Maas en leerlingen, met
schilderijen/stillevens
15 juni 16:30 uur: Accordeon Melancholique
/ € 15.
29 juni 16:00 uur: Blazersensemble met
Elena Syssojeva, piano.
WWW.KERKKWADIJK.NL
inlichtingen: dhr Versluijs 0299-621727
29 juni:
Concert Amuse Vocale, aanvang 15.00 uur
WWW.KERKOUDENDIJK.NL
contact / kaartverkoop: 0229-851241
7 t/m 15 Juni 12.00- 16.00:
Handwerktentoonstelling / € 2,50
WWW.KERKBEETS.NL
contact: Henk Frijters 06 23908733
geen activiteiten in deze periode
BIJZONDER RECEPT
Karnemelkbrood
Benodigdheden:
500 gram tarwe volkorenmeel
5 dl karnemelk (halve liter)
1 theelepel zout
20 gram bakpoeder
Neem een half recept als je een kleine oven hebt.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220 graden. Roer het volkorenmeel, karnemelk, bakpoeder en zout
door elkaar met een mixer of garde. Vul een licht ingevet broodblik met de deegmassa (of maak
een grote afgeplatte bol en leg deze op een licht ingevette bakplaat) en laat dit in 40 minuten
gaar worden in de oven. Laat daarna het brood op een rooster afkoelen.
Lekker met stroop of jam.
Als je een half recept gebruikt, kan je dit brood ook bakken op een klein gaspitje op de laagste
stand in een ingevette koekenpan met deksel. Na het bakken omdraaien zodat de bruine kant
boven ligt.
Smakelijk eten
15
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
JEUGDPAGINA
De zonnebloem
Marge Wouters
Anneke en Rudi liepen de sombere straat in, waar ze nu al weer een jaar woonden. Anneke
zuchtte: ’Wat een rotstraat is dit toch, alle huizen gelijk, alle voordeuren gelijk, alles even saai
en vervelend’.
’Niet zeuren’, zei Rudi, ’we konden niet in Overkamp blijven wonen, dat weet je. Het was te ver
van mamma’s werk en te duur. En ons huis hier is best gezellig’.
Dat was het ook en meestal was Anneke er wel tevreden mee, maar die dag niet.
De hele dag was ze al in een trieste stemming. Het was 's morgens op weg naar school begonnen. Toen ze de deur uitstapte, kwamen Greetje en Riet van de overkant ook net naar buiten.
Anneke zwaaide, maar ze deden of ze niets zagen.
’Snert meiden’ zei Anneke tegeri Rudi. Maar die grijnsde alleen.
Op school hadden ze gerekend. Het was erg moeilijk geweest; meneer had het Anneke nog
eens uitgelegd, maar ze begreep het nog steeds niet goed en toen hadden een paar anderen in
de klas gelachen.
Het naarste was daarna gebeurcl. In de pauze deden ze krijgertje op het schoolplein. Terwijl
Anneke achterna gezeten werd, struikelde ze over een steen en viel. Ze schaafde haar beide
handen en een knie. Het deed echt erg zeer, ook nog toen ze na schooltijd met Rudi naar huis
liep, en daarom schold Anneke op hun straat.
De straat was niet erg druk, maar er stonden wel altijd veel auto’s geparkeerd.
De huizen waren van donkerrode steen, de voordeuren en raamkozijnen waren donkergroen.
Op veel plaatsen bladderde de verf af.
De meeste mensen in de straat zagen er ook niet vrolijk uit. Ze zeiden elkaar niet vaak goedendag en een praatje kon er haast nooit af.
Rudi en Anneke waren bij hun eigen voordeur aangekomen en Rudi zou juist de sleutel in het
sleutelgat steken, toen Anneke zei: ’Wat stelt dat nou voor?’ Ze wees naar een grote inmaakpot, die bij de deur van de buurvrouw stond. De pot zat vol aarde en in de aarde groeide een
plantje. Anneke kon niet zien wat voor soort plant het was.
Rudi keek ook eens goed en zei: 'lk geloof dat het een zonnebloem is. Die hebben we in Overkamp in de tuin gehad, weet je nog? Geen gek idee om die hier neer te zetten. Misschien wordt
de straat er wat vrolijker van’. ’Dat moet ik nog zien` zei Anneke. En toen gingen ze samen naar
binnen.
De dagen daarna was het mooi weer. De zon scheen zelfs in de sombere straat van Anneke en
Rudi. Het leek wel of de kleine plant in de inmaakpot iedere dag een paar centimeter groeide.
Vaak bleven kinderen en volwassenen even staan om het plantje te bekijken. Sommige volwassenen zeiden, net als Anneke: ’lk moqt het nog zien dat dat Wat wordt’. En sommige kinderen
probeerden de pot om te duwen, maar die was erg zwaar, dus dat lukte niet. Maar de meeste
mensen zeiden: ‘Leuk idee zo’n zonnebloem, die kunnen we hier goed gebruiken’.
Natuurlijk duurde het nog weken en weken voor er een knop in de plant kwam en nog weer dagen en dagen voordat de knop een bloem geworden was. Er was heel wat zorg aan te pas gekomen; geregeld water - ’regenwater’ zei de buurvrouw, want dat was het beste ~ en geregeld
een beetje mest. Later had Rudi een stuk van zijn hengel erbij gezet om de plant te steunen.
Maar het resultaat was geweldig. Een prachtige zonnebloem was het geworden, wel zo groot
als een soepbord, donkergeel met een bruin hart.
De eerste dag dat de zonnebloem bloeide was de moeder van Anneke en Rudi zingend binnen
gekomen van haar werk. ’Mamma, je zingt!’ zei Rudi een beetje verbaasd en tegelijk blij. Vroeger had ze heel vaak gezongen, maar nadat hun vader en moeder gescheiden waren deed ze
dat haast nooit meer.
16
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
Even keek hun moeder verbaasd en toen lachte ze. ’Gut ja’ zei ze, 'ik denk dat het komt doordat
ik het fijn vind thuis te zijn met jullie en die bloem bij de deur is werkelijk een feest!’
Maar zonnebloemen raken uitgebloeid. Tenslotte stond hij er niet meer zo stralend en fier bij. In
het bruine hart zaten nu allemaal zaden, pitten.
l\/laar Anneke vond hem nog steeds mooi en Anneke’s moeder ook.
Toen kwam een groepje jongens uit een andere straat. Zij zagen de pot met de slordige plant.
Even overlegden ze met elkaar. Toen stapte de grootste naar de pot en gaf er een harde trap
tegen. De pot viel om en barste meteen uit elkaar.
De stengel van de zonnebloem brak en wat er over was van de bloem rolde over de straat. Een
paar minuten gebruikten de jongens de bloem als voetbal, maar al gauw brak die in stukken. De
jongens slenterden verder op zoek naar wat beters om mee te voetballen.
Anneke vond de stukken van de bloem en raapte ze op. Verdrietig keek ze naar de ravage. Op
dat moment deed de buurvrouw de deur open en riep: ’Anneke!’
Anneke kwam. ’Het is jammer’ zei de buurvrouw, vooral van de pot, maar met de zonnebloem
was het toch bijna
voorbij. Weet je Wat
we doen? We nemen
een paar zonnebloemzaden en die doen we
in grote bloempotten.
Jij krijgt er een en je
mag voor Rudi en
Greetje en Riet er ook
een meenemen. Jullie
moeten ze de hele
winter rustig laten
staan, maar als het
weer voorjaar is, moet
je ze water geven en in
het licht zetten. En als
ze ongeveer twintig
centimeter hoog zijn,
zetten jullie ze buiten
in een emmer. Daar
kunnen ze dan verder
groeien’.
Anneke’s gezicht
klaarde op. ’Zou het
lukken?’ vroeg ze. ’Het
kan lukken’ zei de
buurvrouw. ’Kom, we
beginnen meteen’.
Een beetje verlegen
bracht Anneke later twee bloempotten naar Greetje en Riet en ze vertelde het hele verhaal. ’Wij
doen mee’ zeiden die ’en zullen we nu met z’n drieen touwtje springen?’
De herfst kwam en ging voorbij. De winter kwam en ging voorbij. Toen haalden Anneke en
Greetje en Riet hun potten tevoorschijn en zetten ze op de vensterbank. Rudi had er geen zin
in, maar de drie meisjes vertelden elkaar iedere dag hoe hun plant er voor stond. Die zomer
stond er niet een pot met een zonnebloem in de straat, er stonden er vier.
En veel mensen, die langs kwamen bleven even staan en liepen claarna vrolijk verder.
17
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
BIJ HET HEENGAAN VAN WUBBO OCKELS
Wubbo Ockels (1946-2014) was een gepassioneerd pleitbezorger voor het voortbestaan van de
mensheid. De voormalige astronaut voelde dat zijn missie niet in de ruimte lag, maar op aarde;
die door onnadenkendheid van de mens vernietigd werd. Eind
januari schreef hij daarom onderstaand statement voor de mensheid.
Voor degenen die zijn statement niet hebben (of konden) lezen,
drukken wij het af:
Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste
situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We
moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze
levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.
Laten we 'het menselijke tijdperk' begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe
houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan.
We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken. We kunnen een
nieuwe religie creëren die ons allemaal samenbrengt.
We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neutronen, die
zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid naartoe gaat. We kunnen
de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken. We kunnen een nieuwe religie
creëren die ons allemaal samenbrengt.
Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden
waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot conflicten
en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen
we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn. We behoren allemaal tot deze
mensheid, we kunnen allemaal in deze 'hogere macht' geloven. De God van de mensheid is in
ons allemaal. We kunnen ons niet achter deze God verstoppen, omdat het in ons zit. We kunnen ons niet verbergen voor de verantwoordelijkheid voor onszelf.
De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een
prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen.
Geloven in de mensheid is een andere manier van denken. Een bewustzijn van waar we zijn en
wat de aarde voor ons betekent. De noodzaak om die aarde te beschermen is een steeds grotere noodzaak geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt
waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen. We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde.
Onze wil is de sleutel. Het geloof in de mensheid zal ons die wil geven. Onze religie zal ons
helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z'n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en
18
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014
kunst maken om ons geloof in de mensheid te uiten. Vooral de jeugd moet aangesproken worden. Zij zijn de toekomst: ze willen genieten van de natuur, en van de aarde. Hun idolen kunnen
een voorbeeld zijn. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden vinden, die hun harten raken.
Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken
in een duurzame mensheid.
Dit zijn de 10 geboden van het geloof in de mensheid:
1. De mensheid is onscheidbaar
2. Het doel van de mensheid is overleven
3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig
4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur
5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt
6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid
7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde
8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde
9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid.
10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar.
COLOFON
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk.
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk. In
deze gemeente participeren veel mensen die officieel lid zijn van een andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich in onze kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.
"De Walvis" verschijnt 10 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers. Een klein deel wordt per post
verstuurd.
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven voor "De Walvis" met een
minimum van € 14,00 per jaar.
19
"De Walvis", contactblad voor protestants Zeevang en Oudendijk –
mei – juni 2014