Datum 9 september 2014 Betreft Adviesaanvraag

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's Gravenhage
De Raad voor de financiële verhoudingen
t.a.v, voorzitter
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Directoraat-generaal
Bestuur en
Koninkrijksrelaties
Directie Bestuur, Democratie
en Financiën
Turfmarkt 147
2511 DP 's Gravenhage
Postbus 20011
2500 EA 's Gravenhage
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
Contactpersoon
Datum
9 september 2014
Betreft
Adviesaanvraag bommenregeling gemeentefonds
Kenmerk
2014-0000402820
Geachte voorzitter,
Door middel van deze brief verzoek ik de Raad voor de financiële verhoudingen
advies uit te brengen over de wijze waarop in de financiële verhouding Rijkgemeenten de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog een plaats moeten krijgen. Ik doe dit verzoek mede
namens de staatssecretaris van Financiën.
In de huidige situatie ontvangen gemeenten een bijdrage in bovengenoemde
kosten via het gemeentefonds, de zogenoemde bommenregeling. Hierbij wordt tot
en met 2014 onderscheid gemaakt in drie groepen van gemeenten:
1) Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen jaarlijks een vast bedrag als
bijdrage in de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven.
2) Een groep zogenoemde ‘veelgebruikers’. Dit zijn gemeenten die over een
periode van vier jaar tweemaal of meer kosten hebben gemaakt danwel
twee of meer keer een bijdrage hebben ontvangen voor het opsporen en
ruimen van explosieven. Deze groep ontvangt jaarlijks een bedrag van circa € 2000 per nieuwbouwwoning. De huidige lijst met veelgebruikers geldt
voor de periode 2011 tot en met 2014.
3) gemeenten die niet onder 1 of 2 vallen maar op incidentele basis te maken hebben met opsporing en ruiming van explosieven, kunnen via het indienen van een raadsbesluit 70% van de gemaakte of te maken kosten
vergoed krijgen.
Op grond van de regeling wordt jaarlijks een bedrag van circa € 40 miljoen aan
gemeenten uitgekeerd.
Per 2015 wordt de reikwijdte van de bommenregeling uitgebreid en kunnen alle
gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van
70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Als gevolg
van deze wijziging komen de maatstaf nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen
van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in het kader van de bommenregeling
met ingang van 2015 te vervallen. Verder wordt de mogelijkheid voor het
ontvangen van een bijdrage vanaf 2015 beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten
en kan een aanvraag geen betrekking meer hebben op toekomstige kosten. Meer
Pagina 1 van 2
informatie, ook over de achtergrond van deze aanpassingen, is te vinden in
paragraaf 2.4.5 van de meicirculaire gemeentefonds 2014.
Ook met de aanpassingen per 2015 worden niet alle uitgangspunten van het
gemeentefonds, zoals neergelegd in de Financiële-verhoudingswet volledig
gerespecteerd. Om die reden vraag ik u advies uit te brengen over het vraagstuk
van de compensatie van opsporings- en ruimingskosten op de langere termijn.
Daarbij verzoek ik u ook de mogelijkheden buiten het gemeentefonds te bezien.
Verder vraag ik u in het advies aandacht te besteden aan mogelijke maatregelen
om de financiële omvang van de regeling te beperken indien nodig.
Datum
9 september 2014
Kenmerk
2014-0000402820
Een afschrift van deze adviesaanvraag stuur ik naar de voorzitter van de Tweede
Kamer.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dr. R.H.A. Plasterk
Pagina 2 van 2
pagina’s (inclusief voorblad)