Vragen antwoorden advocatuur_CB_Toezicht

Vragen en antwoorden
advocatuur over
modernisering Rechtspraak
datum
auteur
2 december 2014
Raad voor de rechtspraak, Programma
Kwaliteit en Innovatie
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 2 van 11
WETSVOORSTEL VERNIEUWING PROCESRECHT
1. Waar komt de voorgestelde vernieuwing in het procesrecht in het kort op neer?
Het wetsvoorstel kent twee elementen: herziening van rechtsvordering door invoering
van een basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken èn herziening van
beide wetten, rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht door opname van
bepalingen inzake digitaal procederen. Het wetsvoorstel gaat uit van een vergelijkbare
basisprocedure voor civiel recht en bestuursrecht: één schriftelijke ronde, de
mondelinge behandeling en de uitspraak. Er worden wettelijke termijnen voorgesteld,
zoals een termijn voor het voeren van verweer en de uitspraak. Dat maakt de duur van
de procedure beter voorspelbaar. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen ook
getuigen of partijdeskundigen worden gehoord. Als de rechter dat nodig vindt, is
afwijking van het basisstramien mogelijk, bijv. met een regiezitting of langere
termijnen.
In het wetsvoorstel starten alle civiele en bestuursrechtelijke procedures digitaal via
een webportaal van de Rechtspraak. Processtukken worden digitaal ingediend. De
stand van zaken is inzichtelijk via het webportaal. Voor professionele partijen is het
digitaal procederen verplicht, zoals de advocatuur, de deurwaarder, bestuursorganen
en rechtspersonen. Er geldt een uitzondering voor de natuurlijke persoon die geen
professionele procesvertegenwoordiger heeft (en deze ook niet hoeft te hebben),
zoals de zelfstandig procederende particulier of zzp-er. Eenzelfde uitzondering geldt
voor informele verenigingen zonder procesvertegenwoordiger, d.w.z. een vereniging
waarvan de statuten niet zijn vastgelegd in een notariële akte, bijvoorbeeld een
buurtcomité.
2. Kunnen burgers straks ook proceshandelingen verrichten in Mijn Zaak?
Dat hangt van de procedure af. In zaken met verplichte procesvertegenwoordiging
kunnen burgers de documenten in Mijn Zaak alleen maar inzien en kan alleen de
advocaat proceshandelingen verrichten. Heeft een burger in andere zaken een
advocaat of een andere gemachtigde, dan hangt het van de procesregeling af of de
burger zelf ook proceshandelingen kan verrichten. De discussie daarover is nog
gaande. De advocaat kan overigens met zijn cliënt afspraken maken hoe zij hiermee
om zullen gaan. Als een burger in die zaken geen gemachtigde heeft, kan hij in die
zaken ook proceshandelingen verrichten.
3. Hoe zit het met executierecht?
Het executierecht blijft hetzelfde.
INLOGGEN
4. Wat, als je advocatenpas stuk is? Dan kun je immers niet inloggen. Of als je als
eenmanskantoor tijdens je vakantie vervanging hebt: dan moet je vervanger
kunnen inloggen. Hoe gaat dat?
De Rechtspraak zoekt hier in overleg met de NOVA een oplossing voor.
5. Is er geen simpelere manier van inloggen mogelijk?
Van belang is dat het inloggen veilig gebeurt. Hoe dat precies met de advocatenpas
gaat, is onderwerp van gesprek met de NOvA.
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 3 van 11
6. Kunnen andere medewerkers van het kantoor gemachtigd worden om
handelingen te verrichten namens de advocaat?
Advocaten loggen in op Mijn Zaak met hun advocatenpas. Uiteraard is het mogelijk
dat advocaten zich bij afwezigheid laten vervangen door een collega. Ook is het
mogelijk om bepaalde handelingen te laten verrichten door ondersteunende
medewerkers. Hiervoor zullen binnen Mijn Zaak faciliteiten worden aangeboden. Deze
zijn nog in ontwikkeling en hierover wordt overleg gevoerd met de NOvA.
7. Hoe kunnen vertegenwoordigers van rechtspersonen inloggen op Mijn Zaak?
Vertegenwoordigers van rechtspersonen kunnen inloggen met e-herkenning.
PROCESHANDELINGEN VERRICHTEN
8. Hoe zit het met het op de hoogte stellen van de wederpartij?
Bij de vordering volgt er een oproepingsbericht. Deze kan digitaal of op papier worden
bezorgd of door de deurwaarder worden betekend bij de wederpartij. Alleen wanneer
het oproepingsbericht is betekend, kan er een verstekvonnis volgen.
9. Hoe zit het met de betekening?
Er is geen verplichting om het oproepingsbericht te laten betekenen. Voor een
verstekvonnis is het echter wel nodig dat het oproepingsbericht is betekend. Er kan
een extra termijn worden verleend als de verweerder na de vormvrije betekening niet
is verschenen. Er kan dan alsnog betekening plaatsvinden.
10. Moet alles digitaal worden ingediend?
De rechter kan uitzonderingen toestaan om stukken niet digitaal ter beschikking te
stellen, bijvoorbeeld informatie van de AIVD. Dit wordt vastgelegd in
procesreglementen.
11. Kan een stuk nog worden ingetrokken als het eenmaal is ingediend?
Nee, dat kan niet. Wel kan er een nieuw bericht worden gestuurd met een herziening
van het vorige bericht.
12. Kunnen gemachtigden ook stukken indienen?
In het systeem zal worden geregistreerd wie er bevoegd zijn om stukken in te dienen.
Het systeem houdt het dus ook bij.
13. Komen er ook formulieren met automatische rekensommen voor bijvoorbeeld
partneralimentatie?
Daarover is nog geen beslissing genomen. Dit komt pas aan de orde bij de uitrol van
de digitale werkwijze bij verzoekschriften die vanaf januari 2017 is gepland.
14. Wat zijn de mogelijkheden voor het maken van pleitaantekeningen?
Hiervoor komen in de procesregeling regels.
15. Tot welk moment voor de zitting kan de pleitnota worden ingediend?
Dat zal men in veel gevallen pas op de zitting willen doen. We onderzoeken of dat op
papier kan.
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 4 van 11
16. Kun je vlak voor zitting nog stukken toevoegen?
Ja, dat kan. Maar ook in rechtsvordering zal er net zoals in de Awb een termijn komen
van tien dagen vóór de zitting om stukken te mogen indienen.
17. Kun je je stukken eerst offline samenstellen en dan pas echt uploaden/versturen
als ze compleet zijn? Dit omdat toevoegingsformulieren nog wel eens kunnen
’klappen’.
Dat nemen we mee in de voorbereiding.
18. Hoe zit het met het betalen van griffierechten en wat zijn de mogelijkheden om
de griffierechten terug te krijgen bij het intrekken van de zaak?
De procedure start bij het indienen van de procesinleiding. Dan moeten ook de
griffierechten worden betaald.
Hiervoor zal een terugbetalingsregeling komen. Het is aan de wetgever om hiervoor
een precieze regeling te maken in de invoeringswet.
19. Hoe werkt correctie van de griffierechtheffing?
Er komt een correctiemogelijkheid. Hoe dat precies zal worden geregeld, zijn we nog
aan het uitzoeken.
20. Moeten griffierechten altijd direct worden voldaan met Ideal?
Zoals het er nu naar uitziet, komen er straks drie mogelijkheden voor betalen: de
rekening courant, de (digitale) factuur en de betaling met Ideal.
21. Hoe zit het met incidenten?
Los van tekstuele aanpassingen verandert de regelgeving rond incidenten niet.
22. Hoe zit het met de opmaak?
Formulieren hebben een vast stramien met beperkte opmaakmogelijkheden.
In ieder geval kunnen de gronden voor de procesinleiding of het beroepschrift als
bijlage worden toegevoegd, dus in de opmaak die de advocaat kiest.
23. Kunnen we straks ook audio- en videobestanden uploaden?
Ja. De bestandsformaten die hiervoor kunnen worden gebruikt worden vastgelegd in
procesregelingen.
24. De huidige formulieren werken nu niet goed, gestandaardiseerde oplossingen
werken niet voor advocaten, bijvoorbeeld bij formulier verrekening en verdeling.
De formulieren worden momenteel ontwikkeld. Vanzelfsprekend moeten deze werken.
Goed dat u de zorg uit, wij gaan ernaar kijken en zorgen dat het zo wordt ingericht dat
u de ruimte heeft om uw standpunt uiteen te zetten.
25. Waarom is er een beperking gemaakt bij 8.000 tekens?
Inderdaad komt er waarschijnlijk in de formulieren een maximaal aantal tekens; in een
deel van de gevallen is dat 8.000 tekens. Dit is nog niet definitief, maar een maximum
is wel nodig om de formulieren technisch beheersbaar te houden. Voor bijvoorbeeld
de gronden wordt het echter mogelijk om een bijlage te uploaden zonder beperking
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 5 van 11
van het aantal tekens. Goed dat u de zorg uit, en wij gaan ernaar kijken en zorgen dat
het zo wordt ingericht dat u de ruimte heeft om uw standpunt uiteen te zetten
26. Komt er een maximum aan de hoeveelheid en omvang van de stukken die
kunnen worden geüpload in het dossier?
Hier moeten nog richtlijnen voor komen.
27. Kunnen er ook links worden ingediend bij producties?
Nee, dat kan niet want de bron waarnaar een link verwijst, kan verdwijnen.
28. Worden excelbestanden ook toegestaan?
In principe niet, maar dit is een van de vraagstukken waar we nog naar kijken.
29. Uploaden kan bij een dossier met veel MB`s erg lang duren. Moeten alle
advocaten straks glasvezel hebben?
Nee, maar advocaten moeten wel beschikken over een snelle internetverbinding, ook
voor uploaden.
30. Mogen er ook 2 e-mailadressen worden ingevuld voor de notificaties?
We gaan nu uit van één e-mailadres. Of het technisch mogelijk is dat het gerecht een
notificatie naar een tweede e-mailadres stuurt, zullen we uitzoeken. Overigens kunt u
vaak bij uw eigen provider een e-mailadres aanmaken met een doorzending naar
meer e-mailadressen.
31. Is er afstemming met de KBvG, de organisatie van deurwaarders?
De rechtspraak is in gesprek met de KBvG over de inrichting van het proces met de
deurwaarder. Dit speelt pas vanaf de tweede release Civiel 2.0. Ook zijn wij in gesprek
over het realiseren van een digitale grosse, die de wet mogelijk maakt.
32. Hebben advocaten een speciale viewer nodig om de documenten te kunnen
bekijken in Mijn Zaak?
Nee, advocaten kunnen met acrobat reader of een andere PDF-viewer documenten
lezen. Wil de advocaat meer dan alleen bekijken, dan zal hij de documenten naar zijn
eigen systeem moeten downloaden en met een geavanceerdere viewer aan de slag
moeten.
33. Kunnen buitenlandse partijen ook gebruik maken van Mijn Zaak?
Buitenlandse partijen hebben geen BSN-nummer of eHerkenningsmiddel. De
verplichting van digitaal procederen zal niet gelden voor buitenlandse partijen zonder
Nederlandse procesvertegenwoordiger.
34. Wat moet ik doen als mijn cliënt geen BSN-nummer heeft en ook niet kan
krijgen?
U vult dan in het invulformulier in dat uw cliënt geen BSN-nummer heeft. Uw cliënt kan
dan echter geen toegang krijgen tot Mijn Zaak.
35. Hoe krijgt de wederpartij de uitspraak?
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 6 van 11
Het gerecht zet de uitspraak in Mijn Zaak en vanaf dat moment kunnen partijen over
de uitspraak beschikken. Partijen die op papier mogen procederen en daarvoor kiezen
krijgen de uitspraak per post.
Indien in vorderingen verweerder niet is verschenen, moet eiser in het kader van de
executie het verstekvonnis betekenen aan verweerder.
36. Hoe zit het met cliënten die een geheim adres hebben, bijvoorbeeld bij zaken
over huiselijk geweld?
Het moet mogelijk worden gemaakt dat dit adres niet wordt opgenomen in Mijn Zaak.
Het BSN zal nooit in Mijn Zaak zichtbaar zijn voor de wederpartj.
37. Verloopt de termijn precies om 00.00 uur `s nachts?
Ja, dat zal zo zijn, tenzij in een specifieke regeling een ander tijdstip geldt. Op dat
moment zal de proceshandeling voltooid moeten zijn. Het blijft dus verstandig om niet
tot het allerlaatste moment te wachten, want er is altijd het risico van storingen van
bijvoorbeeld de eigen IT-voorzieningen.
38. Komt er een apart formulier voor het kort geding?
Ook een kort geding moet met een procesinleiding aanhangig worden gemaakt, dus
daar komt een apart formulier voor. Dat wordt in de komende tijd ontworpen.
TOEGANG VOOR ANDEREN
39. Krijgt de Raad voor Rechtsbijstand toegang tot dossiers?
Nee.
40. Hoe zit het met hoger beroep?
De rechtbank zal het digitale dossier ter beschikking stellen aan de hoger
beroepscolleges en het gerechtshof zal hetzelfde doen aan de Hoge Raad.
41. Waarom kan er niet via e-mail worden gecommuniceerd met de rechtspraak?
E-mail is geen veilig communicatiemiddel. Daarom gebruiken we formulieren en
gestructureerd dataverkeer om te communiceren. Dit heeft ook als voordeel dat de
documenten op de goede plek in het systeem terechtkomen. De e-mail wordt alleen
gebruikt om notificaties te versturen. te versturen om van notificaties. Communicatie
per fax is straks verleden tijd.
42. Hoe kan ik een concept dat ik heb gemaakt voorleggen aan mijn cliënt?
Deze vraag gaat over de mogelijkheid om een formulier op te slaan voor indiening. Dit
zal mogelijk worden, maar we zoeken momenteel uit hoe wij dat inrichten.
43. Hoe worden advocaten na invoering van het digitale systeem geïnformeerd over
het vonnis?
Het vonnis wordt gepubliceerd in Mijn Zaak. De advocaat krijgt hier een melding van.
Het vonnis is voorzien van een digitale ondertekening om de authenticiteit te kunnen
waarborgen.
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 7 van 11
44. Hoe zit het met de archiveringsbepalingen?
De rechtspraak zorgt voor digitale archivering. Maar ook advocaten zullen hun eigen
digitale archivering op orde moeten hebben. Het advies luidt om alle stukken te
downloaden in het eigen systeem.
45. Hoe lang blijft het vonnis in Mijn Zaak staan?
Tot 6 maanden na de uitspraak.
46. Worden de dossiers ook gearchiveerd in Mijn Zaak?
Nee. Er komt een apart digitaal archief. De eerste zes maanden na de uitspraak zullen
de dossiers zichtbaar blijven in Mijn Zaak
47. Komen lopende en oude zaken ook in het nieuwe digitale systeem?
Nee, wegens de geleidelijke invoering digitaliseren we niet met terugwerkende kracht.
Alleen zaken die aanhangig worden gemaakt na de inwerkingtreding van de nieuwe
wetgeving voor die zaken komen in het nieuwe systeem. Dat geldt ook voor nieuwe
hoger-beroepszaken.
TECHNIEK
48. Komen er cursussen voor advocaten en medewerkers van het kantoor over hoe
ze met het systeem moeten werken?
De rechtspraak zal voor hen geen cursussen organiseren, dat is aan de advocatuur
zelf.. Wel geeft het systeem Mijn Zaak de gebruiker informatie en organiseren wij
voorlichting.
49. Wat, als er een storing is?
De Rechtspraak gaat storingen van het eigen systeem bijhouden. Als er een storing is
in het systeem van de Rechtspraak kan een beroep worden gedaan op niettoerekenbare termijnoverschrijfing en zal bij een geslaagd beroep de termijn met een
werkdag worden verlengd.
Storingen van het computersysteem van de advocaat komen voor de
verantwoordelijkheid van de advocaat.
Daarnaast zullen er grijze gebieden zijn waarvoor jurisprudentie zal komen. Ook de
AMvB zal hier handreikingen voor geven.
50. Komt er een noodkanaal waarvan ik gebruik kan maken als mijn IT-systeem een
storing heeft en de termijn dreigt te verlopen?
Ja, wij willen een noodkanaal ontwikkelen. Als een advocaat Mijn Zaak niet kan
bereiken, kan hij met dit noodkanaal alsnog een proceshandeling verrichten of
aangeven dat hij een proceshandeling wil verrichten. Dit is bedoeld om termijnen te
kunnen sauveren. We zijn nog aan het nadenken hoe dat eruit moet komen te zien.
Misbruik van het noodkanaal moet worden voorkomen. Het noodkanaal moet niet het
hoofdkanaal worden.
51. Komt er een helpdesk voor andere vragen dan ICT-vragen, zoals vragen over het
invullen van het formulier?
Ja deze helpdesk komt er. Maar ook de formulieren bieden
ondersteuningsmogelijkheden.
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 8 van 11
52. Heeft de Rechtspraak ook gekeken naar ervaringen met digitalisering van de
rechtspraak in andere landen?
Ja, we hebben verschillende landen bezocht. Met name het systeem in Estland heeft
als inspiratiebron gefungeerd omdat daar veel op het gebied van rechtspraak al
digitaal gaat.
53. Hoe reëel is de planning?
Het is de bedoeling dat de wetten op 1 juli 2015 in het Staatsblad verschijnen. Om de
rechtspraktijk de ruimte te geven hierop in te spelen, duurt het vervolgens zes
maanden voordat de wet voor de eerste categorie zaken (handelsvorderingen en
vreemdelingenzaken) in werking treedt. Voor handelsvorderingen en de later volgende
‘releases’zal de wet in golven in het land in werking treden. Dit is nodig voor een
verantwoorde invoering bij de gerechten. De rechtspraak gaat ervan uit dat de ITvoorzieningen voor de invoering per 1 januari 2016 ruim op tijd klaar zullen zijn.
Vervolgens zullen de voorzieningen wel worden doorontwikkeld en van meer
mogelijkheden worden voorzien.
Het is de bedoeling dat per 1 april 2015 al op vrijwillige basis in asiel- en
bewaringszaken digitaal kan worden geprocedeerd.
54. Hoe worden de bestuursorganen bij deze ontwikkelingen betrokken? Het zou
heel handig zijn als bijvoorbeeld ook de gemeenten aangesloten zijn op het
systeem van de rechtspraak en er rechtstreeks digitaal kan worden
gecommuniceerd.
In het begin zal dit nog niet zo zijn. Het is aan de gemeentes om aan te geven
wanneer zij kunnen en willen worden aangesloten. Dat hangt samen met hun eigen
stand van zaken rond digitalisering van hun werkprocessen.
55. Gaat de rechtspraak samenwerken met softwareleveranciers? Gaat een systemto-system koppeling ook mogelijk worden voor de advocatuur?
De Rechtspraak gaat geen samenwerking aan met individuele softwareleveranciers.
We willen wel werken aan generieke standaarden die softwareleveranciers kunnen
gebruiken bij het maken van aanvullende software. Daarover gaan we het gesprek
aan met de NOvA en een speciaal daarvoor samengestelde werkgroep. Daarbij zal
ook verkend worden of het mogelijk wordt een systeemkoppeling tussen de
rechtspraak en de advocatuur in te richten.
TOEZICHT FAILLISSEMENTEN
56. Er is een pilot Toezicht op faillissementen gestart. Wat is in dat nieuwe
toezichtportaal mogelijk?
Op 1 december 2014 is de pilot Toezicht op faillissementen gestart bij de rechtbanken
Noord-Nederland, Den Haag en Limburg. Een beperkt aantal curatoren doet aan deze
pilot mee. In een online-systeem worden faillissementszaken afgedaan.
Toezichthouders en uitvoerders wisselen via het toezichtportaal gestructureerd
informatie uit over de zaak, zoals een verslag, verzoek, rekening en verantwoording,
wijziging en afronding. Deze digitale informatie maakt het voor beide partijen mogelijk
om informatie eenvoudig te interpreteren en te gebruiken. Dit levert onder meer
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 9 van 11
snellere reacties, heldere overzichten en een efficiëntere samenwerking op. Zo wordt
het mogelijk om de effectiviteit en efficiëntie van toezicht te verhogen. Alle informatie
is digitaal voorhanden op het moment dat dat gewenst is. Dit biedt een verbetering op
de huidige werkwijze. De pilot richt zich in eerste instantie op nieuwe zaken
(rechtspersoon & enkelvoudige zaken).
57. Hoe wordt een nieuwe zaak gestart?
De rechtbank kan als enige in het toezichtportaal een nieuwe zaak starten. De
griffiemedewerker legt een aantal gegevens vast, zoals datum uitspraak, naam
rechtspersoon en rechtsvorm, naam curator, betrokken juridisch medewerker en
rechter-commissaris (RC). Zodra de rechtbank deze gegevens heeft vastgelegd wordt
de zaak in het portaal zichtbaar voor de curator. De curator kan vervolgens inloggen
met zijn advocatenpas en de zaak zien. De curatoren kunnen opdrachten inzien,
voortgangsverslagen op een gestructureerde manier indienen, verzoeken en het
vertrouwelijke plan van aanpak indienen. Tevens kan met de Rechtspraak worden
gecommuniceerd via digitale berichten.
58. Hoe kom ik als curator in het toezichtportaal?
Dat zal gaan via www.rechtspraak.nl. U logt in met uw advocatenpas.
59. Hoe ontvang ik, als curator, een verzoek of bericht in het toezichtportaal?
Vanaf het moment dat de rechtbank een nieuwe zaak in het toezichtportaal heeft
aangemaakt, kunnen curatoren in het portaal hun zaak inzien. In dit portaal kan de
curator online communiceren met de rechtbank en verslagen en verzoeken indienen.
Alles wat de curator online in het systeem zet, is in de werkomgeving van de
rechtbank direct zichtbaar. Curatoren ontvangen een bericht per e-mail als een zaak is
aangemaakt, actie nodig is of bij een wijziging in een bericht of verzoek. Dit bericht
bevat het zaaknummer en eventueel de datum / tijdstip van de indiening van het
verzoek en een verwijzing naar het toezichtportaal. Er is geen directe link naar de
zaak.
60. Kan ik als curator een bericht met bijlage insturen?
Het is de bedoeling dat de curator informatie invoert in invulvelden en zo min mogelijk
kant-en-klare ongestructureerde documenten uploadt. Als de curator toch
documenten aan het dossier wil toevoegen, dan kan dat alleen in PDF-formaat en in
de context van een verzoek of afwikkeling. Daarvoor is er een upload-knop. Andere
formats moet de curator eerst (buiten het toezichtportaal) omzetten naar PDF.
61. Worden lopende zaken ook van papier naar digitaal omgezet?
Nee, per 1 december start de pilot, maar alleen nieuwe zaken worden vanaf dat
moment in het toezichtportaal gezet. Alle lopende zaken handelen we vooralsnog op
papier af. Hoe in een later stadium zaken van papier naar digitaal worden omgezet,
wordt later bekend gemaakt.
62. Is er sprake van een real-time verversing tussen rechtbank en curator?
Ja, alle informatie in het digitale toezichtportaal is direct beschikbaar in zowel het
toezichtportaal (voor curatoren) als Mijn Werkomgeving (voor
rechtspraakmedewerkers).
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
pagina 10 van 11
63. Kun je als curator of RC ook buiten het toezichtportaal (en buiten een
zaaksdossier) met elkaar over een zaak communiceren?
In een zaaksdossier wordt alleen binnen het portaal, op gestructureerde wijze via
een bericht, verzoek, plan van aanpak of verslag, informatie aangeleverd. Telefonisch
contact blijft wel mogelijk, maar informatie over een zaak uitwisselen buiten het portaal
om (fax, mail, brief) is niet meer mogelijk.
64. Zit het financieel verslag in het toezichtportaal?
De curator kan het financiële verslag in PDF-format als bijlage uploaden.
65. Zit het verzoek om autorisatie van betalingsarrangementen in het
toezichtportaal?
Ja, dit is één van de standaardverzoeken die een curator kan indienen via het
toezichtportaal.
66. Als curator wil je alleen je eigen zaken zien, als medewerker van het
advocatenkantoor wil je alle zaken zien van alle aan het kantoor gelieerde
curatoren. Is daarin voorzien?
Een curator krijgt na het inloggen alleen zijn/haar zaken te zien. Een
kantoormedewerker selecteert tijdens het inloggen de curator namens wie de
medewerker handelingen wil uitvoeren en krijgt vervolgens enkel de zaken van de
geselecteerde curator te zien. Als een kantoormedewerker handelingen voor
meerdere curatoren van een kantoor wil uitvoeren, moet de kantoormedewerker
opnieuw uit- en inloggen om zaken van verschillende curatoren te kunnen inzien.
67. Is een concept-verslag in het toezichtportaal direct zichtbaar voor de
rechtbank?
Ja, de curator kan in het toezichtportaal een verslag ‘opslaan’ en ‘publiceren’. Als de
curator een conceptverslag opslaat is dit zichtbaar voor de rechtbank (of de RC daar
ook een melding van krijgt, is aan hem/haar). Als een curator een verslag publiceert, is
dit ook zichtbaar in het CIR.
68. Is er voor de curator nog de mogelijkheid om het conceptverslag te controleren
voor dit zichtbaar is voor de RC?
Nee, opslaan is iets anders dan publiceren. Doordat dit is losgetrokken, heeft curator
de gewenste controlemogelijkheid. De RC kan op dat moment wél het nog niet
gepubliceerde werk inzien.
69. Hoe ziet de curator zijn zaken in het toezichtportaal?
Bij het inloggen krijgt de curator in het toezichtportaal alleen een overzicht van zijn
eigen opdrachten te zien. In dit overzicht staan opdrachtkenmerken en betekenisvolle
namen (bijv. naam faillissement). Vervolgens kan de curator doorklikken op
zaaksniveau.
70. Is er een systeemkoppeling met bijvoorbeeld het systeem van de curator
mogelijk?
Op termijn zullen systeemkoppelingen mogelijk zijn, maar tot die tijd moet de curator:
zijn zaken bijhouden in het eigen systeem en kopiëren naar het
toezichtportaal
de Rechtspraak
Vragen en antwoorden advocatuur over modernisering Rechtspraak
-
pagina 11 van 11
of zijn zaken in het toezichtportaal bijhouden en ‘terug kopiëren’ naar het
eigen systeem.
71. Staat het toezichtportaal en alle gegevens ‘in the cloud’?
Nee, het toezichtportaal staat in een beveiligd justitienetwerk dat via internet
toegankelijk is.
72. Welke browser ondersteunt het toezichtportaal?
Voor gebruik van het toezichtportaal is minimaal Internet Explorer versie 10 (IE10),
Firefox of Chrome nodig. Voor gebruikers van Windows Vista raden we Firefox of
Chrome aan.
einde