Verlag aan de Koning

KONINKRIJK BELGIE
ROYAUME DE BELGIQUE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
BINNENLANDSE ZAKEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ZAKEN,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE
PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
Koninklijk besluit houdende
bezoldigingsregeling van het
ambulancierpersoneel van de
hulpverleningszones dat geen
brandweerman is.
Arrêté royal relatif au statut pécuniaire du
personnel ambulancier non pompier des
zones de secours.
VERSLAG AAN DE KONING
RAPPORT AU ROI
Sire,
Sire,
Het ontwerp van besluit waarvan ik de eer
heb het ter ondertekening aan Uwe Majesteit
voor te leggen beoogt de uitvoering de
artikelen 106, 207 en 224, tweede lid, van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid.
Le projet d’arrêté royal que j’ai l’honneur de
soumettre à la signature de Votre Majesté
vise l’exécution des articles 106, 207 et 224,
alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à
la sécurité civile.
Wat de formaliteit van de betrekking van de
gewesten betreft, werden op 19 maart 2014
en 29 avril 2014 brieven uitgewisseld met het
Vlaams Gewest, op 19 maart 2013 en 8 mei
2014 met het Waals Gewest, op 19 maart
2014 en 27 maart 2014 met het Duits
Gemeenschap en op 19 mars 2014 met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
En ce qui concerne la formalité d’association
des régions, des courriers ont été échangés
les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la
Région Flamande, les 19 mars 2014 et 8
mai 2014 avec la Région Wallonne, les 19
mars 2014 et 27 mars 2014 avec la
Communauté Germanophone et le 19 mars
2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.
Naar aanleiding van het advies 55.762/2 van
de afdeling wetgeving van de Raad van State
van 15 april 2014, werden verschillende
aanpassingen gedaan om tegemoet te komen
aan de geformuleerde opmerkingen en om de
gestelde vragen te beantwoorden.
Suite à l’avis 55.762/2 de la section de
législation du Conseil d’Etat du 15 avril 2014
plusieurs adaptations ont été effectuées afin
de rencontrer les observations formulées et
de répondre aux questions posées.
Eén van de doelstellingen van de hervorming
van de openbare hulpdiensten, waarvan de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid de grondslag vormt, bestaat in een
grotere uniformering van het statuut voor het
operationeel personeel.
Un des objectifs de la réforme des services
publics de secours, dont la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile constitue le
fondement, consiste en une plus grande
uniformisation du statut du personnel
opérationnel.
De ambulanciers niet-brandweerman behoren Les ambulanciers non pompiers font partie
tot het operationeel personeel ingevolge de du personnel opérationnel suite à la
wijziging van artikel 103 van de wet van 15 modification de l’article 103 de la loi du 15
1
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Het gaat om de ambulanciers die niet de
hoedanigheid van brandweerman hebben en
die derhalve geen houder zijn van het brevet
van brandweerman (zie parl. doc. 53
3359/004).
mai 2007 relative à la sécurité civile. Il s’agit
d’ambulanciers qui n’ont pas la qualité de
pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires
du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl.
53 3359/004).
De opmerkingen van de afdeling wetgeving
van de Raad werden grotendeels gevolgd en
geïntegreerd in het ontwerp. Indien dit niet
het
geval
was,
bevindt
zich
een
gedetailleerde verklaring in de commentaren
van de artikelen.
Les remarques de la Section de législation
du Conseil ont été très majoritairement
suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne
fut pas le cas, une explication détaillée se
retrouve dans les commentaires des articles.
Artikel 3. De delegatie van bevoegdheid aan
de zoneraad heeft geen betrekking op het
principe van de terugbetaling van de reis- en
verblijfskosten van het personeelslid in het
kader van een opdracht. Deze delegatie heeft
enkel betrekking op de bepaling, binnen de
vastgelegde grenzen, van de geldende
weddeschaal en op de vastlegging van de
praktische modaliteiten. De zoneraad is het
best geplaatst om een reglement goed te
keuren dat naargelang de omstandigheden
die eigen zijn aan de zone – openbaar
vervoer nabij de kazerne bijvoorbeeld – de
regels bepaalt die gevolgd moeten worden bij
dienstverplaatsingen.
Een
zone
kan
bijvoorbeeld,
wanneer
meerdere
personeelsleden naar eenzelfde plaats
moeten gaan, kiezen om een dienstvoertuig
ter beschikking te stellen van deze
personeelsleden in plaats van de kosten te
vergoeden die verbonden zijn aan het gebruik
van een persoonlijk voertuig.
Article 3. La délégation de compétence au
conseil de la zone ne porte pas sur le
principe du remboursement des frais de
parcours et de séjour exposés par le
membre du personnel dans le cadre d’une
mission. Cette délégation ne porte que sur la
détermination, dans les limites fixées, du
barème applicable et sur la fixation des
modalités pratiques. Le conseil de zone est
le mieux placé pour adopter un règlement
qui, selon les circonstances propres à la
zone – transports en commun à proximité de
la caserne, par exemple – détermine les
règles à suivre dans le cadre des
déplacements de service. Par exemple, une
zone pourrait, lorsque plusieurs membres du
personnel doivent se rendre en un même
endroit, préférer mettre un véhicule de
service à disposition de ces membres du
personnel plutôt que rembourser les frais
liés à l’utilisation d’un véhicule personnel.
Artikel 6. Er werd beslist om uitdrukkelijk in de
tekst van het administratief statuut te
behouden dat de vrijwillige ambulanciers zich
in een statutaire situatie sui generis bevinden.
Het is immers belangrijk te onderstrepen dat
hun statutaire relatie andere gevolgen inhoudt
dan die van een gewone statutaire relatie,
zoals die van de beroepsambulanciers.
Article 6. Il a été décidé de maintenir
expressément dans le texte du statut
administratif
que
les
ambulanciers
volontaires sont dans une situation statutaire
sui generis. Il importe de souligner en effet
que leur relation statutaire emporte d’autres
conséquences que celles d’une relation
statutaire commune, comme celle de l’
ambulancier professionnel.
Dit verschil tussen de beroepsambulancier en
de vrijwillige ambulancier op het vlak van de
aard van hun statutaire relatie rechtvaardigt
dat er verschillende voordelen toegekend
worden
aan
deze
twee
personeelscategorieën.
Cette
différence
entre
l’ambulancier
professionnel et l’ambulancier volontaire
quant à la nature de leur relation statutaire
justifie que des avantages différents soient
accordés à ces deux catégories de
personnel.
2
Enerzijds geniet de vrijwillige ambulancier D’une part, l’ambulancier volontaire ne
niet van het vakantiegeld en de toelagen die bénéficie pas du pécule et des allocations
dit
artikel
toekent
aan
de dont le présent article accorde le bénéfice à
l’ ambulancier professionnel.
beroepsambulancier.
Anderzijds geniet de beroepsambulancier niet
van de fiscale vrijstelling en het bijzonder
stelsel van de sociale bijdragen die
toegekend zijn aan de vrijwillige ambulancier
omwille van zijn burgerengagement.
D’autre part, l’ambulancier professionnel ne
bénéficie pas de l’exonération fiscale et du
régime spécifique de cotisations sociales qui
sont accordés au l’ambulancier volontaire à
raison de son engagement citoyen.
Artikel 36. De delegatie van bevoegdheid aan
de zoneraad is van zeer beperkte omvang.
Ze heeft noch betrekking op de wedde, noch
op de toelage voor onregelmatige prestaties,
noch op de toelage voor de uitoefening van
een hogere functie.
Article 36. La délégation de compétence au
conseil de la zone est de portée assez
limitée. Elle ne porte ni sur le traitement, ni
sur l’allocation pour prestations irrégulières,
ni sur l’allocation pour l’exercice d’une
fonction supérieure.
3
Het komt er gewoon op aan dat de zoneraad
de mogelijkheid krijgt om een toelage of een
vergoeding (bijvoorbeeld fietsvergoeding) of
een
sociaal
voordeel
(bijvoorbeeld
hospitalisatieverzekering
of
sinterklaasgeschenk) toe te kennen waarvan
de minieme budgettaire impact en de
anekdotische aard of het feit tot de lokale
traditie te behoren, niet in tegenstrijd zijn met
de
doelstelling
van
een
statutaire
harmonisatie.
Il s’agit simplement de permettre au conseil
de la zone d’accorder une allocation ou une
indemnité (utilisation de la bicyclette, par
exemple) ou un avantage social (assurance
hospitalisation ou cadeau de Saint-Nicolas,
par exemple) dont l’impact budgétaire
minime et le caractère anecdotique ou
relevant de la tradition locale n’entrent pas
en contradiction frontale avec l’objectif
annoncé d’une harmonisation statutaire.
Artikel 37. Het verschil tussen de
beroepsambulancier
en
de
vrijwillige
ambulancier op het vlak van de aard van hun
statutaire relatie rechtvaardigt verschillende
statutaire of wettelijke bepalingen. De
beroepsambulancier kan, na zijn loopbaan,
genieten van een rustpensioen. De vrijwillige
ambulancier kan, na zijn burgerengagement,
genieten van een erkentelijkheidstoelage
waarvan
het
bedrag
en
de
toekenningsmodaliteiten overgelaten worden
aan het oordeel van de zoneraad.
Article 37. La différence entre l’ambulancier
professionnel et l’ambulancier volontaire
quant à la nature de leur relation statutaire
justifie des dispositions statutaires ou
légales
différentes.
L’ambulancier
professionnel pourra, à l’issue de sa
carrière, bénéficier d’une pension de retraite.
L’ambulancier volontaire, pourra, à l’issue de
son engagement citoyen, bénéficier d’une
allocation de reconnaissance dont le
montant et les modalités d’attributions sont
laissés à la discrétion du conseil de zone.
We hebben de eer te zijn,
Sire, van Uwe Majesteit
de zeer eerbiedige en zeer getrouwe
dienaars,
Nous avons l’honneur d’être,
Sire, de Votre Majesté,
les très respectueux et fidèles serviteurs.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Le Ministre de l’Intérieur,
M. WATHELET
De Minister van Volksgezondheid
La Ministre de la Santé publique
L. ONKELINX
4