24-uur urinecollectie

MEDEDELING
UPD-054E revisie 140306
Nieuw aanvraagformulier 3012 (pdf)
Het standaardaanvraagformulier 3012 werd vernieuwd, waarbij vooral de sectie endocrinologie grondig werd
hervormd:
- de tests werden maximaal gegroepeerd per functionele entiteit (bv. bijnier, schildklier, …)
- zelden aangevraagde tests werden van het standaardaanvraagformulier 3012 verwijderd maar blijven nog
steeds aanvraagbaar (zie verder)
- de meest gebruikte dynamische endocrinologische tests endocrinologie blijven aanvraagbaar via het
standaardaanvraagformulier 3012 (OGTT, glucose challenge test, korte ACTH stimulatietest en 1 mg
dexamethasone suppressietest)
- oestradiol met LC-MS meetmethode wordt aanvraagbaar voor niet-reproductieve indicaties
Voor de niet-endocrinologische parameters werden sommige minder courante tests verplaatst van de voorzijde
naar de achterzijde (bv serotonine) en andere, die intussen zijn gaan behoren tot de meer courante tests, van de
achterzijde naar de voorzijde (bv NT-proBNP). Daarnaast werden her en der kleine herschikkingen doorgevoerd.
Enkele tests werden toegevoegd.
Een aantal weinig courante tests, waarvan voor sommigen er geen duidelijke evidentie bestaat voor verder
routinematig gebruik, verdwijnen van het formulier maar blijven elektronisch aanvraagbaar (lijst zie onderaan).
U kan deze aanvragen door ze te vermelden op de stippellijntjes aan de achterzijde van het formulier
- ofwel onder de rubriek ‘Varia’
- ofwel, indien het gaat om weinig courante dynamische endocrinologische tests, onder de rubriek
‘Dynamische tests’.
De verpleegkundige/logistieker die de aanvragen invoert in het KWS kan de test aanvragen d.m.v. de naam i.p.v. het
aanvraagnummer.
Deze tests zijn wel nog steeds, met hun huidige aanvraagnummer, vermeld in onze labogids
Policy rond schildklierfunctietests:
Er wordt overgeschakeld van de bepaling van totaal hormoon naar vrij hormoon (vrij T4, vrij T3). Totaal hormoon
(met bepaling TBG of met bepaling T uptake) is enkel nog aangewezen bij eiwitbindingsstoornissen (bijvoorbeeld
zwangerschap, bepaalde medicatie), bij discordante schildklierfunctietests of bij floride thyrotoxicosis. In alle andere
gevallen volstaan TSH (screening schildklierfunctie), vrij T4 en in geselecteerde gevallen eveneens vrij T3.
De volgende tests verdwijnen van het standaardaanvraagformulier 3012, maar blijven elektronisch
aanvraagbaar:
Tumormerkers
Sperma
5996
8975
IUI capacitatie
8649
Vitaal kleuring
8650
alfa-glucosidase activiteit
alfa-subunit hyp. Polypept
Hypofysaire functie
634
Groeihormoon na inspann.
804
Groeihormoon dagprofiel
639
Groeihormoon antistoffen
695
ACTH dagprofiel
899
Anti-diuretisch hormoon
Sinus petrosus sampling ACTH
MEDEDELING
UPD-054E revisie 140306
Koolhydraten metabolisme
Urine staal
220
Glucose dagprofiel
640
909
Insuline dagprofiel
Steroïden
471
Insuline om ……..u
823
Cortisol 20u
919
C-peptide 1u na maal
819
Cortisol 20u dagprofiel
297
C-peptide om ……u
978
11-deoxycortisol
Drie glazen proef
pancreas sampling insuline
Dynamische test endocrinologie
OGTT na 75 g Glc
OGTT na 100g Glc (zwangere)
312
C-peptide
247
Glucose (t/m 180 min)
313
Groeihormoon
248
Insuline (t/m 180 min)
Insulinetolerantietest
Glucagontest
267
Glucose
380
Glucose
651
Cortisol
5961
Insuline
652
Groeihormoon
5962
Cortisol
653
Prolactine
5963
Groeihormoon
370
ACTH
Calciumstimulatietest
Bijniersuppressie na 2 d 2 mg dexa
547
Parathormoon (PTH)
826
Cortisolemie profiel
561
Fosfaat
833
ACTH profiel
570
Calcium
4078
Cortisol vrij (24 u urine)
576
Calcium geïoniseerd
Korte ACTH stimulatietest
TRH test
845
Cortisol na ACTH en dexa
405
TSH (t/m 60 min)
881
17-hydroxyprogesteron
5170
TSH (t/m 120 min)
882
Androstenedion
546
Prolactine (t/m 60 min)
883
Testosteron
5171
Prolactine (t/m 120 min)
852
SHBG ( 0 min)
5172
Groeihormoon
884
DHEAS
885
11-deoxycortisol
Groeihormoon test
GnRH test
590
GH na GHRH
5150
591
GH na arginine
592
GH na GHRH en arginine
LH en FSH