schoolgids 2014-2015

SCHOOLGIDS
Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken,
www.lichtenbeek.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda,
foto’s en andere leuke en interessante items.
LICHTENBEEK
SCHOOLGIDS
INHOUD
2
Met trots bieden we u onze schoolgids aan voor het schooljaar 2014-2015.
Lichtenbeek biedt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke
of meervoudige beperking en langdurige zieke kinderen van 4 tot 13 jaar.
VOORWOORD 3
1 ONZE SCHOOL 5
2 ONS ONDERWIJS 7
Op Lichtenbeek staat de hulpvraag van de leerling centraal. Onderwijs, zorg én
revalidatie worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de leerling.
Onze medewerkers zijn deskundig, vindingrijk, kritisch en betrokken. We geven
niet op en blijven zoeken naar oplossingen voor elk kind, samen met onze
partners en ouders. Dat is onze kracht en daarom voelen leerlingen zich bij ons
gewaardeerd en kunnen ze zichzelf zijn.
3 RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 9
4 SPECIALE ZORG 11
5 SAMENWERKING MET OUDERS 12
6 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 14
7 VAKANTIES, SCHOOLTIJDEN EN VERZUIM 16
8 VEILIG OP SCHOOL 18
9 HANDIG OM TE WETEN 21
CONTACT 22
Ons speciaal onderwijs is passend en daagt de leerlingen uit op weg naar hun
toekomst. Leerlingen krijgen hier vertrouwen en plezier in eigen kunnen. Ze
hebben het gevoel zelfstandig iets te kunnen ondernemen én weten dat ze erbij
horen. Daar groeien ze van en dat is dan ook niet voor niets ons motto ‘Samen
laten we elk kindgroeien’.
Wij bevorderen ook passend onderwijs, thuisnabij en op maat. We vragen ons
bij aanmeldingen en tijdens de voortgangsbesprekingen altijd af of de leerling
op de goede plek zit. Bij ons of (weer) naar regulier onderwijs, of naar een andere
setting. Als regulier niet kan en speciaal onderwijs moet, dan moet het ook goed
en dat doen we hier op Lichtenbeek!
We nodigen u uit om onze website te bezoeken voor aanvullende informatie:
www.lichtenbeek.nl.
Tot ziens op Lichtenbeek!
Namens het hele team,
Als we in deze schoolgids over ‘ouders’ spreken, kunt u ook ‘verzorgers’ of
‘wettelijk vertegenwoordigers’ lezen. Daar waar ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.
Tyra Buitenhuis en Marnix de Leeuw
Directie
Deze schoolgids is vastgesteld door het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten,
het bevoegd gezag van Lichtenbeek.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
3
1
ONZE
SCHOOL
Lichtenbeek biedt speciaal onderwijs aan
kinderen van 4 t/m 13 jaar met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking en aan
langdurig zieke kinderen. In alle gevallen wordt
er voor een passende oplossing gezorgd. Iedere
leerling met een ondersteuningsvraag kan bij
ons terecht.
4
Lichtenbeek is een samenwerkingsschool. Dat
betekent dat we levensbeschouwelijke vorming
geven, zowel op basis van christelijke als algemene
grondslag. Onze school is een afspiegeling van
de multiculturele samenleving en als zodanig
respecteren wij alle geloofsovertuigingen en
levensbeschouwelijke beginselen.
Ligging en schoolgrootte
Lichtenbeek is gelegen in een bosrijke omgeving aan
de Wekeromseweg 6 in Arnhem. Onze school heeft
ruim 300 leerlingen, verdeeld over 30 groepen.
Waar onze school voor staat
We stemmen ons onderwijsaanbod zo veel mogelijk
af op de wensen en behoeften van de kinderen.
Doelstelling is een basis te leggen voor hun latere
functioneren in de maatschappij, gericht op wonen,
werken, vrije tijd en goed burgerschap. Dit noemen
wij transitie. Het voortgezet (speciaal) onderwijs
bouwt dit verder uit.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Lichtenbeek biedt kinderen een overzichtelijke
omgeving, waarin ze zich veilig voelen en
geborgen weten, zonder dat we ze in een
uitzonderingspositie plaatsen. De leerlingen
hoeven niet continu op hun tenen te lopen om
erbij te horen, maar ze zijn evenmin degenen
die uitsluitend goedbedoelde aandacht krijgen,
omdat ze een beperking hebben. Kinderen worden
aangesproken op hun mogelijkheden en leren
omgaan met hun beperkingen. Dit gebeurt in een
pedagogisch klimaat, dat zich kenmerkt door een
duidelijke structuur, veiligheid en uitdaging. Hierin
ontwikkelen de leerlingen zich optimaal en in een
ononderbroken proces.
5
2
ONS
ONDERWIJS
6
We willen zo veel mogelijk een ‘gewone’ school zijn.
Om die reden zitten kinderen met leeftijdgenoten
in de klas, stellen we eisen aan ze en wijzen
we hen van jongs af aan op hun plichten en
verantwoordelijkheden.
Kinderen leren in hun eigen tempo en werken op hun
eigen manier. Ieder kind heeft een plek in een kleine
groep en er is ruimte voor plezier, emoties en alles
wat bij kind-zijn hoort. Naast de schoolvakken leren
kinderen spelenderwijs en binnen hun mogelijkheden
ook praktische dingen. Elk kind krijgt maatwerk in
zijn onderwijsaanbod.
Steunpuntschool Epilepsie
Onze school is Steunpuntschool Epilepsie. Dit
betekent dat wij gespecialiseerd onderwijs én
ondersteuning bieden voor kinderen met epilepsie.
Samenwerking met speciaal onderwijs
Lichtenbeek en De Vaart (school voor speciaal
onderwijs voor kinderen met gedragsproblematiek)
zijn een samenwerking aangegaan voor leerlingen
met moeilijk verstaanbaar gedrag, die ook zeer
moeilijk lerend zijn. De leerlingen zijn tussen de
7 en 12 jaar en hebben behoefte aan een
gedragsmatige aanpak die De Vaart met zijn
expertise kan bieden. Ook hebben ze behoefte
aan de onderwijsondersteuning die wij bieden.
Deze groep is gehuisvest op de locatie van De Vaart
in Oosterbeek.
Samenwerking met regulier onderwijs
Op basisschool De Esdoorn in Elst krijgen leerlingen
(4-10 jaar) met een speciale onderwijsbehoefte les
van een speciale leraar van De Onderwijsspecialisten.
Dit gebeurt onder de noemer: ‘Samen leren in de
Betuwe’: een mooi voorbeeld van thuisnabij passend
onderwijs.
Samenwerking met zorginstelling Driestroom
In de groep Lotus genieten leerlingen met een
ernstige meervoudige beperking ( 13-18 jaar) en
een complexe hulpvraag onderwijs en zorg in een
passende omgeving. De schoolomgeving past niet
bij wat deze leerlingen nodig hebben om goed
begeleid te worden naar de toekomst. Deze groep
is gehuisvest in De Wikke in Arnhem Zuid.
Inspectiebezoek
Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie
van het Onderwijs.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Ontwikkelingsperspectief
Op basis van de ontwikkelingsmogelijkheden van
de leerling wordt het ontwikkelingsperspectief
vastgesteld. Hierbij brengen wij de verwachtingen in
beeld om het juiste onderwijsaanbod te bepalen. De
doelen waar we naar streven, zijn afhankelijk van het
ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte
van de leerling. We kennen zes leerroutes, die zijn
gekoppeld aan het leerniveau van de leerling. In
leerroute 1 zitten de leerlingen van het laagste
ontwikkelingsniveau en in leerroute 6 zitten de
leerlingen van het hoogste ontwikkelingsniveau.
De leerroutes leiden, na het voortgezet (speciaal)
onderwijs, toe naar de uitstroombestemmingen
dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.
Onze school hebben we ingedeeld in zes
stromen. De stromen zijn afgestemd op de
ondersteuningsbehoeften van de leerling en
gekoppeld aan de leerroutes. Door koppeling van
onderwijsbehoefte en leerniveau kunnen we een
passend aanbod bieden voor de beste resultaten.
Het leerniveau wordt bepaald door resultaten op
het gebied van cognitieve mogelijkheden (IQ),
schoolse vaardigheden, communicatieve en sociaalemotionele redzaamheid, zelfredzaamheid, en
het ‘leren leren’. Daarnaast spelen zorgintensiteit
en belemmerende en bevorderende factoren een
belangrijke rol in het bepalen van het arrangement
en het uitstroomprofiel van de leerling.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Groepsplannen
In de klas werken we met groepsplannen
(in elk geval voor taal, lezen, rekenen en sociaalemotionele ontwikkeling en ‘leren leren’). Per
vakgebied is beschreven hoe het onderwijs wordt
aangeboden en op welk niveau. Doorgaans zijn er
drie niveaus in de klas, daarnaast heeft iedere
leerling zijn specifieke onderwijsbehoefte waar
rekening mee wordt gehouden.
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt, met daarin de doelen voor de
langere termijn en de ondersteuningsbehoefte. In het
groepsplan of handelingsplan staan de doelen van
de leerling beschreven waar de komende periode aan
wordt gewerkt én welke aanvullende zorg er nodig is.
Het handelingsplan wordt jaarlijks met u besproken en
geëvalueerd. Voor elke leerling is een ontwikkelingsperspectiefplan verplicht.
Jaarplancyclus
We bereikten in 2013-2014 de volgende resultaten:
-We voldoen aan de voorwaarden van de Wet
kwaliteit (v)so: leerlingen zijn ingedeeld in
leerroutes met daaraan gekoppelde doelen
en leerlijnen en voor elke leerling is een
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.
-De deskundigheid van opbrengstgericht werken is
vergroot door scholing en coaching.
-We participeren in de ontwikkeling van het
samenwerkingsverband Passend Wijs (Arnhem
en omgeving).
-We zijn gestart met het project ouderparticipatie.
- Onze klassensites zijn ‘in de lucht’.
7
3
RESULTATEN
VAN
ONS ONDERWIJS
8
Voor 2014-2015 staat centraal:
-Er wordt gewerkt met een digitale
voortgangsregistratie.
-Eén-kind-eén-plan (EKEP) wordt verder
geautomatiseerd en gekoppeld aan de
voortgangsregistratie.
-Er wordt verder ingezet op de professionalisering
van de medewerkers door nascholing, collegiale
consultatie en visitatie van collega-scholen.
-Speciale aandacht voor het nieuwe leren
(21th century skills), waaronder inzet ICT; werken
met tablets in de klas.
-We zijn voortdurend bezig om het totale aanbod
voor de doelgroep te verbeteren. Het gaat dan om
onderwijs, revalidatie, zorg, hulpverlening, vrije
tijd en cultuur.
-Het aantal pilots en nieuwe arrangementen
wordt uitgebreid in nauwe samenwerking met de
zorgpartners en overige partners.
-Met de partners in de regio hebben we een actieve
rol in het realiseren van de werkwijze voor het
passend onderwijs.
Begeleiding
Elke groep heeft een eigen leraar en klassenassistent
(klassenleiding). We stemmen het onderwijs en de
begeleiding voor alle leerlingen op elkaar af en de
klassenleiding, behandelaars en begeleiders werken
nauw met elkaar samen. De centrale rol is voor
de klassenleiding. De leraar kan, als hij dit nodig
vindt, ondersteunende specialisten van de school
inschakelen.
Leerlingvolgsysteem
Wij volgen en beoordelen de ontwikkeling, de
vorderingen en het werk van ieder kind afzonderlijk
met behulp van een eigen, digitaal Maatwerk
Leerlingvolgsysteem (MLS). Hierin worden alle
leerlinggegevens, vorderingen en resultaten
bijgehouden, verwerkt en opgeslagen, ook de
Cito-gegevens. Wanneer er zich in het gedrag van
het kind bijzonderheden of problemen voordoen of
wanneer de schoolvorderingen stagneren, zoekt de
klassenleiding samen met de teamleider en ouders
naar een oplossing. Dit gebeurt eventueel in overleg
met de orthopedagoog of psycholoog.
Schoolblokkades
Een aantal momenten per dag wordt er geen therapie
gegeven. In deze zogenaamde schoolblokkades zijn
de kinderen als groep bij elkaar en komen zaken
aan bod, als wereldoriëntatie, creatieve vakken of
(groepsoverstijgend) lees- en rekenonderwijs.
De meeste kinderen van Lichtenbeek stromen
rond hun 12e of 13e jaar door naar een vorm
van voortgezet (speciaal) onderwijs. Ze kunnen
daarvoor, met een toelaatbaarheidsverklaring, naar
Mariëndael, Het Prisma of een andere school voor
voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio.
De procedure voor kinderen die onze school verlaten,
bespreken we op tijd met ouders en kinderen,
zodat ieder schoolverlatend kind vóór 1 april van
het jaar van schoolverlaten is aangemeld bij het
vervolgonderwijs.
Uitstroom
2013 - 2014
2012 - 2013
aantal%
aantal%
havo vwo
vso pro/bbl/kbl
12%
1318%
vso tl/gl
Totale Communicatie
Voor veel leerlingen verloopt de communicatie niet
vanzelfsprekend. Totale Communicatie betekent
meer bewust gebruikmaken van alle mogelijke
communicatievormen. De doelen zijn: een zinvol
contact, daadwerkelijke uitwisseling en het
stimuleren van de communicatieve ontwikkeling van
de leerling. In een overzichtelijke en veilige omgeving
wordt stapsgewijs gewerkt aan het opbouwen,
toepassen en combineren van communicatievormen,
zoals lichaamstaal, communicatie door middel van
voorwerpen, foto’s, pictogrammen en/of gebaren.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
2136%
47%
vso zml
4866%
2646%
vmbo bbl/kbl
34%
47%
vmbo g/t
praktijkonderwijs (pro)
46%
dagbesteding
23%
so/ sbao
23%
12%
overig
totaal uitgestroomd
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
72
57
9
4
SPECIALE
ZORG
10
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 gaat de Wet passend onderwijs
in. Passend onderwijs is een wet die ervoor moet
zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek
krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is
of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.
Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere
samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling
betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband
altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod,
ongeacht de beperking. Met het passend onderwijs
komt het Regionaal Expertisecentrum (REC) dat
leerlingen (her)indiceert per 1 augustus 2014 te
vervallen. Voor meer actuele informatie over passend
onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.
Lichtenbeek hoort bij het Samenwerkingsverband
Passend Wijs, www.passendwijs.nl.
Toelaatbaarheidsverklaring
Per 1 augustus 2014 is het samenwerkingsverband
verantwoordelijk voor het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal
onderwijs. De Commissie voor de Begeleiding
zal voor de zittende leerlingen van Lichtenbeek
vóór 1 augustus 2016 een aanvraag bij het
samenwerkingsverband indienen, op basis van de
ondersteuningsbehoeften, zodat het arrangement
kan worden verlengd of verleend.
Een aantal kinderen heeft specifieke ondersteuning
nodig. Deze bepalen we in gezamenlijk overleg
tussen ouders, klassenleiding, teamleiders en
een team van specialisten.
Soms is onderzoek nodig om de hulpvraag goed
te kunnen beantwoorden. De resultaten van een
dergelijk onderzoek bespreken we altijd met de
ouders. Onze kinderen kunnen individuele hulp
krijgen in de vorm van remedial teaching, logopedie,
speltherapie, spelbegeleiding en schoolvideointeractiebegeleiding.
Eén-kind–één-plan
Voor kinderen die een revalidatiebehandeling
krijgen bij het Revalidatie Medisch Centrum Groot
Klimmendaal, is één-kind-één-plan (EKEP) de
praktische uitwerking van de nauwe integrale
samenwerking tussen school, revalidatie en ouders.
De hulpvragen van u en uw kind zijn hierbij ons
uitgangspunt.
De werkwijze bij EKEP vraagt om een duidelijke
verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
de drie betrokken partijen: school, revalidatieteam en
ouders. Als ouder kunt u altijd vragen stellen over de
ontwikkeling van uw kind en heeft u een belangrijke
stem bij het maken van keuzes uit het onderwijs- en
revalidatieaanbod. Zo geeft u mede richting aan het
ontwikkelingsproces van uw kind.
De medewerkers van school zijn verantwoordelijk
voor de inhoud, afstemming en uitvoering van het
onderwijs. Het revalidatieteam is verantwoordelijk
voor de revalidatiebehandeling.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Spil in het geheel is de procescoördinator, die tijdens
de halfjaarlijkse EKEP-besprekingen als technisch
voorzitter optreedt. In deze gesprekken worden
alle doelstellingen en afspraken voor kind, ouder,
onderwijs en revalidatie voor de komende periode
besproken en afgestemd. De therapieën vinden onder
schooltijd in het schoolgebouw plaats. Een vast team
behandelaars van RMC Groot Klimmendaal voert
deze uit, onder leiding van een revalidatiearts.
Zorg binnen onderwijs
Voor kinderen met een grote zorgbehoefte kunt
u een indicatie voor extra zorg in het onderwijs
aanvragen. In dit traject werken wij samen met
Driestroom uit Elst.
Observaties
Voor observaties door functionarissen van
Lichtenbeek, RMC Groot Klimmendaal en Driestroom
ten behoeve van leerlingenzorg vragen wij geen
toestemming van ouders. Als externe functionarissen
komen observeren, vragen wij hier wel toestemming
voor aan ouders.
Medisch protocol
Het medisch protocol voor de leerling wordt in
overleg met de verpleegkundige en ouders jaarlijks
vastgesteld.
11
5
SAMENWERKING
MET
OUDERS
12
Lichtenbeek hecht veel waarde aan een goede
samenwerking met de ouders. Tijdens het
schooljaar kunnen ouders naar behoefte met de
klassenleiding overleggen.
Bij de start van het schooljaar is er gelegenheid voor
de ouders om elkaar te ontmoeten op school. De
klassenleiding heeft daarnaast bij aanvang van het
schooljaar met alle ouders een afstemmingsgesprek.
Voor het maken van een afspraak kan voor of na
schooltijd telefonisch contact worden opgenomen.
De klassenleiding legt ook huisbezoeken af. Verder
kunnen ouders op een oudercontactdag het schoolen revalidatieprogramma van hun kind meemaken.
Contactschriftjes
Voor veel kinderen gebruiken we contactschriftjes
die we ook wel heen-en-weer-schriftjes noemen.
Juist omdat veel van onze kinderen moeilijk kunnen
verwoorden wat er op school of thuis gebeurt, is
het van belang dat klassenleiding en ouders op deze
manier contact onderhouden. Onze school wil met
ingang van dit schooljaar zoveel mogelijk informatie
via de e-mail versturen.
Klassensite
Iedere klas heeft een eigen klassensite. Hierop is
actuele informatie te vinden over de activiteiten in
de klas. Ook staan er links op, die verwijzen naar
schoolactiviteiten op de website. Iedere ouder kan
met een eigen login terecht op de beschermde
omgeving van de klassensite.
Gescheiden ouders
Als na een echtscheiding beide ouders het ouderlijk
gezag over hun kind blijven uitoefenen, behandelt
de school beiden gelijk. Wij informeren dus beide
ouders over de ontwikkeling en vorderingen van
hun kind. Schoolverslagen, handelingsplannen
en één-kind-één-plan verslagen sturen we naar
beide ouders. We nodigen beide ouders uit voor
ouderavonden, één-kind-één-plan besprekingen en
gesprekken over het handelingsplan. Het is aan de
ouders of zij tegelijkertijd komen of een van hen
(dus geen twee aparte gesprekken).
Wanneer een van de ouders belast is met het gezag,
gaan wij ervan uit dat de andere ouder op de hoogte
wordt gehouden van de schoolresultaten. Als de
ouder die niet met het gezag belast is, de school om
informatie vraagt, dan informeert de teamleider de
met het gezag belaste ouder hierover. De informatie
verstrekken we alleen, wanneer dat niet in strijd
wordt geacht met het belang van het kind.
Huisbezoeken plannen we met de ouder waar het
kind woont. Als het kind bij beide ouders woont
(co-ouderschap), bezoeken we het ene jaar de ene
ouder, en het volgende jaar de andere ouder.
Ouderhulp
Regelmatig organiseren we vieringen, projecten en
uitjes. In veel gevallen is ouderhulp daarbij van harte
welkom. Ouders nodigen we ook uit om bij vieringen
aanwezig te zijn.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Medezeggenschap
De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt
dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)
heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een
groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools
niveau.
−De medezeggenschapsraad fungeert als
gesprekspartner voor de directie over schoolse
(Vrijwillige) ouderbijdrage
zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van
Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage
onze school en ouders van onze kinderen.
voor de organisatie van feestelijke gelegenheden
−De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
als Sinterklaas en Kerstmis. De ouderraad beheert
(gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging
de gelden en verantwoordt deze in een financieel
van personeel en ouders van de scholen van
jaarverslag. De financiële bijdrage bedraagt € 25,-.
Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer
De Onderwijsspecialisten.
NL03 Rabo 0130 3382 22 ten name van Lichtenbeek, −Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande
onder vermelding van ouderbijdrage en de naam
uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel
van de leerling. U bent niet verplicht de bijdrage te
is informatie uitwisselen over onderwerpen die
betalen. Wanneer u hiervan afziet, zal dat op geen
van toepassing zijn op het merendeel van de
enkele wijze consequenties hebben voor uw kind.
aangesloten scholen.
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure
Kampen en schoolreisjes
voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.
Voor het schoolkamp vragen we aan de ouders een
Dit ligt op school ter inzage. Meer informatie over de
bijdrage van € 12,50 per dag. Voor schoolreisjes
mr en gmr vindt u op onze website.
vragen wij een bijdrage van € 7,50. In de loop van het
schooljaar ontvangt u hiervoor een factuur.
Ouderraad
Enthousiaste en betrokken ouders kunnen zich
verdienstelijk maken als lid van de ouderraad. De
ouderraad organiseert activiteiten voor de kinderen
en verleent hand- en spandiensten. Iedere zes weken
vergadert deze raad. Ouders, ook zij die geen lid
zijn van de ouderraad, kunnen deze vergaderingen
bijwonen. Meer info: [email protected]
De kampbijdrage kunt u overmaken op ons IBANrekeningnummer NL03 Rabo 0130 3382 22 ten name
van Lichtenbeek, onder vermelding van kamp/schoolreisje 2014 en de voor- en achternaam van de leerling.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
13
6
BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN
14
Lichtenbeek doet veel aan buitenschoolse
activiteiten. Op onze website vindt u meer en
actuele informatie, rijk geïllustreerd met foto’s en
aangevuld met vele links.
Sportactieve school
Wij zijn een van de sportactieve scholen voor
speciaal onderwijs in Nederland. Dit certificaat
hebben wij gekregen, omdat we veel aandacht
besteden aan sportactiviteiten.
Sport en bewegen
Lichtenbeek werkt sinds enkele jaren met het
landelijke programma Special Heroes. Doel is de
leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen
de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij
een vereniging. Meer informatie hierover vindt u op
www.specialheroes.nl.
Lichtenbeekklup
Door de Lichtenbeekklup worden meerdere
naschoolse activiteiten georganiseerd. Om na
schooltijd te sporten met medeleerlingen, kunnen
kinderen lid worden van de Lichtenbeekklup .
Op maandag, dinsdag en woensdag na school
kunnen kinderen kiezen uit Sportmix, rolstoelhockey,
survival, fitgym en sport ff mee (verschillende
balsporten). De sportlessen worden verzorgd
door het beweegteam. Dit team bestaat uit de
vaksectie bewegingsonderwijs en de stagiaires van
bewegingsonderwijs. Neem voor meer informatie
contact op met Kees van Dinther of Annette
Oyevaar, vakleraren bewegingsonderwijs en
combinatiefunctionaris sport en bewegen.
T 026 - 483 84 00
In samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem en
KOM is de Lichtenbeekklup nu uitgebreid met de
Muziekklup . Hiervoor kunt u contact opnemen
met Trijnie Anema.
T 026 - 483 84 00
Op woensdagmiddag kunnen (sport)activiteiten
gecombineerd worden met de buitenschoolse
opvang van SIZA.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Clubs Klimmendaal
Op RMC Groot Klimmendaal nemen kinderen
samen met kinderen uit de buurt deel aan allerlei
activiteiten. De bijeenkomsten zijn meestal op
woensdagmiddag. De kinderen worden van school
opgehaald en naar RMC Groot Klimmendaal gebracht.
Het vervoer naar huis moet door de ouders zelf
worden geregeld.
T 026 - 352 68 50
15
Revalidatieverblijf
De meeste van onze leerlingen wonen thuis, maar
wanneer een revalidatie-indicatie daar aanleiding
toe geeft, kan een kind tijdelijk of langdurig in de
kliniek van RMC Groot Klimmendaal wonen.
Buitenschoolse opvang en wonen
Op het terrein van de Wekeromseweg verzorgt SIZA
de buitenschoolse opvang (bso). SIZA biedt tevens
mogelijkheden voor logeren; doordeweeks, in het
weekend of in de vakanties. Voor meer informatie:
T 026 - 483 82 50
www.siza.nl
Het Schreuderhuis
Een aantal van onze kinderen woont of logeert
in het Schreuderhuis in Arnhem, een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een
verstandelijke beperking. De Stichting
Schreuderhuizen organiseert ook vakantieweken.
T 026 - 443 61 42 (zorgsecretariaat)
[email protected]
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Driestroom: Logeerhuis De Wikke
In logeerhuis De Wikke in Arnhem is zeven dagen
per week ruimte voor acht logés per dag. Kinderen
kunnen hier terecht voor een korte vakantie, of
omdat hun ouders dan een periode ontlast worden.
Er is een indicatie voor nodig. Voor meer informatie:
www.geldersepoort.nl of www.ciz.nl
U kunt ook contact opnemen met De Wikke.
T 0481 - 37 55 55
[email protected]
7
VAKANTIES
SCHOOLTIJDEN
EN VERZUIM
16
Jaarplanning 2014 - 2015
Wij vinden het belangrijk dat kinderen samenwerken
en spelen. Daarom worden regelmatig activiteiten
georganiseerd, zoals schoolreisjes en schoolkampen,
excursies, de Jumbo Run en een voorjaarsmarkt.
Daarnaast organiseren wij vieringen, kinderworkshops, projecten en sportdagen. Alle activiteiten
vindt u terug op onze jaarkalender, die u ontvangt
bij de start van het schooljaar en op de website.
De eerste schooldag is 25 augustus 2014.
2014
Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari
2015
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 20 februari
Pasen 3 april t/m 6 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 4 mei t/m 15 mei
Pinksteren: 25 mei
Zomervakantie: 20 juli vanaf 12.30 uur t/m
28 augustus
Studiedagen
26 september
31 oktober
27 november
13 januari
11 februari
16 maart
15 juni
Schooltijden
Maandag 08.45 uur - 15.15 uur
Dinsdag 08.45 uur - 15.15 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.30 uur
Donderdag 08.45 uur - 15.15 uur
Vrijdag 08.45 uur - 15.15 uur
De kleutergroepen zijn op vrijdagmiddag vanaf
12.30 uur vrij.
Pauze
Alle kinderen hebben halverwege de ochtend een
kwartier pauze en tussen de middag drie kwartier
(een kwartier voor de lunch en een halfuur om
buiten te spelen). Bij goed weer gaan alle kinderen
tussen de middag naar buiten. Medewerkers
houden toezicht.
Overblijven
Kinderen blijven tussen de middag over. In iedere
groep is altijd een leraar of assistent aanwezig.
Kinderen nemen voor de lunch brood, fruit en
drinken of speciale voeding van thuis mee. Het
is handig om, afhankelijk van de zelfredzaamheid
van het kind, eten en drinken zó mee te geven
dat het kind het zelfstandig kan eten en drinken.
Wij verzoeken ouders dringend geen snoep of
koolzuurhoudende frisdranken mee te geven.
Aantal lesuren
Wettelijk is bepaald dat kinderen over de totale
schoolloopbaan van acht leerjaren 7.520 lesuren
krijgen, wat neerkomt op gemiddeld 940 lesuren
per schooljaar. Onze jaarplanning en vakantierooster
zijn daarop gebaseerd.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Vrijstellingen
In sommige gevallen kunnen kinderen niet het
volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld
om medische of paramedische redenen. U
wordt verzocht deze situatie bij de start van het
schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar
school gaat, te bespreken met de teamleider of
schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er
vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel
van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen
worden verleend door de schoolleiding of moet
worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie.
Voor meer informatie over vrijstelling kunt u
terecht bij de schoolleiding.
Effectieve leertijd
Door therapie en (para)medische controles is
lesuitval onvermijdelijk. In overleg met RMC Groot
Klimmendaal plannen we de therapietijden zo
gunstig mogelijk. Het werken met schoolblokkades
(tijden waarop kinderen niet uit de klas mogen)
heeft hierop een gunstige uitwerking. Bij jonge
kinderen wordt, waar mogelijk, ook therapie in de
klas gegeven, zodat het onderwijsproces zo min
mogelijk wordt verstoord.
Opvang bij lesuitval
In incidentele gevallen kan het voorkomen dat uw
kind thuis moet blijven, omdat geen vervanging
voorhanden is. Dit melden we u altijd vooraf per
brief. Uw kind wordt nooit op dezelfde dag naar
huis gestuurd.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Ziek melden van kinderen
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit
vóór 08.45 uur door te geven aan de receptie van
onze school.
T 026 - 483 84 00.
We verzoeken u om zo mogelijk één dag van tevoren
te laten weten, dat uw kind de volgende dag weer
naar school komt. Bij de planning van de therapie
houden we hier rekening mee.
Maatregelen preventie schoolverzuim
Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is niet
toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap eist van scholen dat ongeoorloofd
schoolverzuim direct wordt gemeld bij de
leerplichtambtenaar.
Bijzonder verlof
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een kind
bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor:
- familieomstandigheden;
- vervulling van plichten die voortvloeien
uit godsdienst of levensovertuiging;
-wanneer het kind vanwege de specifieke aard
van het beroep van een van de ouders alleen
buiten de schoolvakanties met hen op vakantie
kan gaan. De ouders moeten in dat geval
een schriftelijke verklaring van de werkgever
overleggen.
Voor bijzonder verlof moet u van tevoren een
schriftelijke aanvraag indienen bij de directie van
de school.
17
8
VEILIG
OP
SCHOOL
18
Lichtenbeek wil boven alles ook een veilige
school zijn. Om dat te bereiken zijn gedragsregels
opgesteld die iedereen moet naleven.
De belangrijkste gedragsregels zijn:
- ga op een respectvolle manier met anderen om;
- loop of rijd rustig in de school;
- geef iedereen de mogelijkheid rustig te werken;
- blijf van elkaar en van elkaars spullen af
(of vraag of het mag);
- plaag of pest elkaar niet;
- help elkaar waar nodig en mogelijk.
Veilig op School
Onze school heeft een schoolveiligheidsplan.
Hierin staat beschreven hoe wij als school een
veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers
realiseren. In het plan worden procedures en
gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid
beschreven. Hierin komen vooral preventieve
maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag
of onveilige situaties zo veel als mogelijk te
voorkomen. Mocht er zich toch een incident
voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin
de aanpak en afhandeling beschreven staan.
Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie
ter inzage en staat op onze website.
Externe vertrouwenspersoon
U kunt zich ook wenden tot de externe
vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten.
Piet Geerts
M 06 - 52 37 46 31
Veiligheid is ook van toepassing bij calamiteiten.
Om het ontruimen van de school, bijvoorbeeld in het
geval van brand, zo snel mogelijk te laten verlopen,
oefenen we dit tweemaal per jaar met iedereen.
Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat er een verschil van mening
of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders
enerzijds en de school anderzijds. Wij willen hierover
met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing
te komen. Hier hebben we de volgende afspraken
over gemaakt:
1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de klassenleiding van uw
kind bespreken.
2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de teamleider en zo nodig de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
Vertrouwenspersoon
Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en
ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.
Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt
met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de
klassenleiding of teamleider van school. Of met
een van onderstaande vertrouwenspersonen.
Interne vertrouwenspersoon
De kinderen en/of hun ouders kunnen terecht
bij de vertrouwenspersonen van onze school.
Pola Teussink, Yvonne de Cloe en Wil Franken
T 026 - 483 84 00
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
19
Landelijke vertrouwensinspecteur
Deze functionaris is door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en
belast met de onderwerpen seksuele intimidatie,
lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld,
extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid,
fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten.
T 026 - 353 74 80
4. Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot
de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 – 280 95 91
[email protected]
9
HANDIG
OM
TE WETEN
20
Schorsing en verwijdering
Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag, kan
een leerling van school worden gestuurd. Dit kan zijn
in de vorm van een schorsing of een verwijdering.
De school neemt vooraf altijd contact op met de
ouders over het voornemen. Wanneer daadwerkelijk
tot verwijdering wordt overgegaan, zoekt de school
samen met partners naar een oplossing. Meer
informatie en de procedure kunt u vinden op
onze website.
Verzekering door school
Voor onze kinderen hebben wij een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering
dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg
van ongevallen is ontstaan.
De verzekering is van toepassing:
tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het
-
schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van
de schooltijd tot één uur na het einde van de
schooltijd;
-tijdens de zwem- en gymlessen onder
gediplomeerd toezicht;
-gedurende excursies, sportwedstrijden,
museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen,
mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
Verzekering door ouders
De schoolverzekering dekt geen materiële
schade of vermissing en is geen autoongevallenverzekering. Ook het dragen van
een bril en/of hulpstukken is op eigen risico.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade
door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Het
is dus belangrijk dat ouders een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Als een
leerling een eigendom van de school beschadigt,
verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook
voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven.
Bibliotheek
Alle kinderen kunnen gebruikmaken van de
Biebbus Arnhem die op school komt.
Foto en film
Om privacyredenen heeft Lichtenbeek de volgende
richtlijnen voor foto en film vastgesteld.
Beeldopnames voor directe begeleiding
Hiervoor vragen wij geen toestemming aan ouders.
Deze opnames gebruiken we alleen in school.
Foto’s en filmopnames voor publicatie
Wij vragen alle ouders eenmalig toestemming
voor het maken van opnames van hun kind, voor
publicaties, zoals in de schoolgids en op de website.
Opnames bijzondere activiteiten
Ouders mogen opnames maken van speciale
activiteiten op school. Deze opnames mogen ze
uitsluitend in huiselijke kring vertonen.
Traktaties
Bij verjaardagen hebben gezonde traktaties onze
voorkeur. De klassenleiding denkt graag met u mee
en kan u helpen met ideeën.
Kledingvoorschriften
Heeft uw kind hulp nodig bij het aan- en uitkleden?
Dan is het prettig dat hij kleding draagt die
gemakkelijk aan en uit te trekken is op dagen dat er
gymnastiek- of zwemles op het programma staat.
Vergeet niet uw kind voor deze lessen ook een
handdoek mee te geven.
De schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden. U geeft de schade zo spoedig
mogelijk op bij de administratie van de school.
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
Incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal
Kinderen die incontinent zijn, nemen van thuis
incontinentiemateriaal mee naar school. Dit geldt ook
voor andere verzorgingsmaterialen. Het is prettig als
u hierover contact opneemt met de klassenassistent
of met de schoolverpleegkundige.
Sponsorbeleid
Lichtenbeek houdt zich aan het convenant
sponsoring zoals dat door de PO-raad is vastgesteld.
De school maakt geen gebruik van geld, goederen of
diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie
verlangt in schoolverband. Het volledige convenant
kunt u vinden op de website van de PO-raad.
Adressen van de klas
Bij het begin van het schooljaar worden de adresgegevens van de leerlingen uit de klas uitgewisseld.
Mocht u dit niet willen, geeft u dit dan door aan de
klassenleiding bij de start van het schooljaar.
Schoolarts
Op 5- of 6-jarige en op 11-jarige leeftijd krijgen alle
kinderen een uitnodiging van de schoolarts (GGD)
voor een algemeen gezondheidsonderzoek. Dit
consult vindt plaats onder lestijd. Hierbij zijn de
ouders aanwezig.
Bezoek revalidatiearts of tandarts
Als uw kind een oproep krijgt voor een bezoek aan
de revalidatiearts of orthopedisch instrumentmaker
(schoenenpoli), gaan wij ervan uit dat u hierbij
aanwezig bent. Voor bezoek aan de tandarts,
huisarts en andere specialisten vragen wij u om
deze afspraken buiten schooltijd te maken.
21
CONTACT
22
Lichtenbeek
Wekeromseweg 6
6816 VC Arnhem
T 026 - 48 38 400
[email protected]
www.lichtenbeek.nl
Ziek melden
Vóór 08.45 uur doorgeven via: T 026 - 48 38 400
De school is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 08.15 uur tot 16.30 uur (woensdag tot 14.00 uur).
Schooldirecteuren
Tyra Buitenhuis
[email protected]
Marnix de Leeuw
[email protected]
Teamleiders
Lianne Lindeman
Maarten Koopman
Martin van der Kaaden
Ouderraad
[email protected]
Medezeggenschapsraad
[email protected]
Schoolverpleegkundigen
Emmy Wanders, Mieke Molleman en Janita Fennema
(telefonisch spreekuur van 09.30 uur tot 10.30 uur)
T 026 - 483 84 45
Procescoördinatoren Eén-kind-één-plan
Anne-marie Ostermeier en Mirjam Hoopman
T 026 - 483 84 35
23
Vertrouwenspersonen intern
Pola Teussink, Yvonne de Cloe en Wil Franken
T 026 - 483 84 00
Vertrouwenspersoon extern
Piet Geerts
M 06 - 52 37 46 31
[email protected]​
Vertrouwensinspecteur Onderwijs
T 0900 - 111 31 11 lokaal tarief
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 - 280 95 91
[email protected]
RMC Groot Klimmendaal en Driestroom
Medewerkers werkzaam op de Wekeromseweg,
zijn bereikbaar via de schoolreceptie.
T 026 - 483 84 00
COLOFON
tekst | De Onderwijsspecialisten
fotografie | Marnix de Leeuw, Arnhem
ontwerp | Mariël Hoogeslag voor Loep ontwerp, Arnhem
vormgeving | fwd concept, Arnhem
druk | Rikken Print, Gendt
datum | juni 2014
De Onderwijsspecialisten
College van Bestuur
Postbus 821, 6800 AV Arnhem
T 026 - 353 74 80
F 026 - 353 74 99
[email protected]
www.deonderwijsspecialisten.nl
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
SCHOOLGIDS LICHTENBEEK 2014 - 2015
LICHTENBEEK
Onze school geeft speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen
in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.
Wekeromseweg 6
6816 VC Arnhem
T 026 - 48 38 400
[email protected]
www.lichtenbeek.nl
Lichtenbeek maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten
www.deonderwijsspecialisten.nl