Lees hier het volledige artikel

info
Veilig Incident Melden op alle Primair Huisartsenposten
Is de patiënt veilig op de
huisartsenpost?
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dus ook in de zorg. Onbedoeld, meestal niet verwijtbaar, maar ook: niet onvermijdbaar. Patiëntveiligheid gaat over wat een zorgverlener en een zorginstelling kunnen doen om te voorkomen dat de
patiënt schade wordt aangedaan. Primair Huisartsenposten is er al sinds 2005 gericht mee bezig.
Sonja Oomkens
Patiëntveiligheid staat volop in de belangstelling. Dit
Lering trekken uit incidenten begon bij Primair Huis-
Kwaliteitscoördinator
komt niet alleen omdat er meer bekend is over de
artsenposten in 2005, toen een centrale commissie
schade die gezondheidszorg veroorzaakt, maar ook
de incidenten van de aangesloten huisartsenposten
omdat de roep om transparantie vanuit de maatschappij
onderzocht en de ‘ lessons learned’ publiceerde. Later
en de media luider is geworden.
bleek het effectiever dat iedere huisartsenpost de eigen
meldingen onderzocht. Om ervoor te zorgen dat van de
Het gaat hierbij niet om vooraf ingecalculeerde risico’s
lokale lessen nog wél op alle posten wordt geleerd, kijkt
in de zorgverlening (zoals complicaties), maar om fou-
een centrale veiligheidscommissie nu welke verbeterin-
ten of tekortkomingen die voorkomen kunnen worden,
gen relevant zijn voor alle posten.
zoals het toedienen van de verkeerde medicijnen.
Aandacht voor patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid richt zich op de vraag hoe de zorgver-
Het systematisch benaderen van fouten en risico’s
lening zó georganiseerd kan worden dat fouten minder
op fouten komt uit de petrochemische industrie en de
snel gemaakt worden.
luchtvaart. Het blijkt daar een effectieve manier te zijn
om de kans te verkleinen dat dezelfde fouten opnieuw
worden gemaakt en om een organisatie te laten leren
oktober 2014 I 30
info
van de eigen fouten. De methoden die de industrie en
situatie, gecombineerd met korte overleglijnen zou
de luchtvaart gebruiken om risico’s te analyseren, zijn
moeten leiden tot meer meldingen, zo was de veronder-
inmiddels geschikt gemaakt voor de gezondheidszorg.
stelling. Hierdoor zou op de HAP ook meer oog voor
patiëntveiligheid ontstaan. Dit vermoeden bleek in de
Voorwaarde voor het leren is dat wat mis ging, wordt
praktijk te kloppen: zo nam het aantal meldingen toe van
gemeld. In de genoemde bedrijfstakken is de bescher-
5 per jaar naar 7 per maand. Vanwege het succes van
ming van de melders gegarandeerd. Een melding kan
de pilot is besloten om op alle huisartsenposten een
nooit leiden tot bestraffende maatregelen tegen de
VIM-commissie te installeren; als eerste in Blaricum en
melder.
Houten, in 2009.
Veilig Incidenten Melden: VIM
Met subsidiegeld van het project ‘Zorg voor Veilig’ zijn
In de gezondheidszorg is dit overgenomen en heeft het
vanaf 2010 in Utrecht en Nieuwegein en vanaf 2011 in
vorm gekregen in het Veilig Incidenten Melden (VIM).
Amersfoort VIM-commissies actief. ‘Zorg voor Veilig’
Het begrip ‘veilig’ betekent dat de melder met een veilig
werd eind 2008 opgepakt door het NEO (Netwerk
gevoel kan laten weten wat er misgaat, zonder dat het
Eerstelijns Organisaties) en de Landelijke Vereniging
leidt tot individuele maatregelen. Met een incident
Georganiseerde eerste lijn (LVG). Deze samenwerking
wordt iedere gebeurtenis in de gezondheidszorg
kwam tot stand in het kader van het beleid van VWS om
bedoeld, die tot schade aan de patiënt heeft of had
de patiëntveiligheid in de eerste lijn te bevorderen.
kunnen leiden.
Toolkit Patiëntveiligheid
VIM-men
Het ging daarbij om het meer onder de aandacht
Het VIM-men gebeurt bij Primair Huisartsenposten al
brengen van patiëntveiligheid en die ook daadwerkelijk
sinds 2005. De hulpverleners van de negen huisartsen-
te verbeteren. Een concreet doel van Zorg voor Veilig
posten (HAP’s), die deel uitmaken van Primair, meldden
was om een ‘Toolkit Patiëntveiligheid voor de eerste lijn’
incidenten aanvankelijk bij een centrale commissie.
in te richten. In nauw contact met de beroepsgroepen
Deze commissie onderzocht de incidentmeldingen van
en het veld is deze tussen 2009 en 2013 goed gevuld
alle aangesloten huisartsenposten. In de praktijk bleek
geraakt. Voor het VIM-men kwam er een ‘stap voor
deze commissie ver van de werkvloer af te staan. De
stap VIM-module’, ondersteund door VIM Digitaal, het
melders kenden de leden van de commissie niet en de
digitale meldplatform voor de eerste lijn.
commissieleden kwamen bijeen op het stafbureau in
Utrecht, waar de meeste hulpverleners van de HAP’s
Hoe werkt VIM-men?
nooit kwamen.
Iedereen die werkzaam is op een HAP, kan een melding
doen. De melder is degene die betrokken is bij het
Primair Huisartsenposten
incident. Hij of zij brengt eventuele medebetrokkenen
Primair Huisartsenposten is een organisatie die huis-
op de hoogte.
artsgeneeskundige spoedzorg levert op momenten
dat de dagpraktijk van de huisarts gesloten is. Primair
Om een melding te doen, vult de melder een digitaal
is een samenwerkingsverband van negen huisartsen-
meldformulier in. Dit formulier komt vervolgens in de
posten in Midden-Nederland: Amersfoort, Barneveld,
mailbox van alle leden van de VIM-commissie. De
Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein,
commissie maakt een selectie van de meldingen die
Utrecht, Woerden en Zeist.
in aanmerking komen voor nadere analyse en bepaalt
aan de hand van een risicomatrix de grondigheid van
Samen verzorgen deze posten de spoedeisende
de analyse. De commissie analyseert dan de melding,
huisartsenhulp buiten kantooruren in een verzorgings-
veelal met behulp van de melder, en laat de melder
gebied van zo’n 1,5 miljoen inwoners.
weten welke verbetersuggestie zij doet aan het management van de huisartsenpost.
In 2006 is er daarom op huisartsenpost Zeist een
proef gestart met een VIM-commissie, die alleen de
Vertrouwelijk
incidenten van de eigen post onderzocht. De aanleiding
Met de melding wordt vertrouwelijk omgegaan. De mel-
om deze pilot te houden, was het vermoeden dat het
ding wordt geanonimiseerd voordat zij aan het manage-
decentraal analyseren van incidenten beter zou functio-
ment van de post wordt gezonden. Het management
neren dan wanneer dit centraal werd gedaan.
van de HAP overlegt regelmatig met de VIM-commissie
en neemt maatregelen op grond van haar verbetersug-
Het installeren van een lokale commissie met daarin
gesties, of licht toe waarom een verbetersuggestie niet
mensen, die goed op de hoogte waren van de lokale
wordt overgenomen.
oktober 2014 I 31
info
Terugkoppeling
van de applicatie’ de uitkomsten van de analyse en de
De maatregelen die worden genomen, worden
verbetersuggesties in. Het management van de HAP
besproken in het werkoverleg van de medewerkers en
rondt de melding daarna ook in de applicatie af, door
gepubliceerd in de nieuwsbrief van de HAP. Daardoor
de verbetermaatregel SMART te registreren.
kunnen ook de huisartsen – die niet bij het werkoverleg
aanwezig zijn – ze lezen. Zo is de cirkel van ‘melden –
SMART
analyseren – leren’ rond. Het is de bedoeling om op
staat voor:
termijn terug te kijken of de maatregelen ook werkelijk
- Specifiek
effectief waren.
- Meetbaar
- Acceptabel
Enkele voorbeelden van maatregelen voor zaken die niet
- Realistisch
goed gingen op een van de HAP’s:
- Tijdgebonden
- de medicijnkast is nu anders ingedeeld. Ampullen
Een SMART-doelstelling is richtinggevend: ze geeft
die op elkaar lijken, liggen nu niet meer naast elkaar,
aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van je
waardoor de kans op verwisseling kleiner wordt;
medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt aan-
- afspraken met de thuiszorg zijn aangescherpt;
gegeven welke resultaten wanneer moeten worden
- er wordt samen met de afdeling spoedeisende hulp
bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren
(SEH) een protocol gemaakt voor de behandeling van
is de kans groter dat ze ook wordt verwezenlijkt.
kleine trauma’s.
Scholing en verdieping
VIM-commissie
Een kwaliteitsfunctionaris op het stafbureau voor alle
De VIM-commissie bestaat uit vijf of zes hulpverleners
huisartsenposten ondersteunt de VIM-commissies. Zij
van de HAP: huisartsen, triagisten (doktersassistenten
of hij schoolt de nieuwe commissieleden, woont jaarlijks
met een speciale opleiding) en chauffeurs. De com-
een overleg bij van iedere commissie en organiseert
missie komt eens in de vier tot zes weken bijeen om de
ieder jaar een terugkomdag. Op deze dag worden
nieuwe meldingen te bespreken en te analyseren. De
ervaringen uitgewisseld, knelpunten besproken en de
commissieleden zijn getraind in analysemethoden uit de
analysevaardigheden aangescherpt, aan de hand van
SIRE- en PRISMA- methodiek.
een incident dat gezamenlijk wordt uitgewerkt.
SIRE
Leren van wat niet goed is gegaan
Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie
De VIM-commissie heeft alleen inzage in de meldingen
– SIRE – is een zeer grondige, diepgaande methode
van de eigen huisartsenpost. De kwaliteitsfunctionaris
van analyse die zich richt op het voorkomen van
heeft toegang tot de afgehandelde meldingen van alle
herhaling en direct zoeken naar juiste oplossingen en
HAP’s.
verbeterpunten.
Zij inventariseert of de verbeteringen van een HAP
PRISMA – Prevention and Recovery Information
mogelijk ook zinvol zijn voor de andere posten. Een
System for Monitoring and Analysis – is een methode
centrale veiligheidscommissie – bestaande uit een
waarbij de analyse is gericht op het zoeken naar
locatiemanager, een teamleider, een kwaliteitsfunctio-
basisoorzaken en het maken van een databank van
naris en twee huisartsen, deskundig op het gebied van
deze oorzaken, waarmee weer analyses gedaan
patiëntveiligheid – bespreekt deze verbeteringen en
kunnen worden.
adviseert de raad van bestuur om deze op alle HAP’s
in te voeren. Het voordeel van een organisatie van
Van alle geanalyseerde incidenten worden de basis­
meerdere HAP’s kan daardoor goed benut worden.
oorzaken geclassificeerd volgens de PRISMA-methode
in het Eindhovens Classificatiemodel. In dit model
Zo is bijvoorbeeld het advies gegeven om aandacht te
kunnen bij de gevonden basisoorzaken passende
geven aan de dienstwissel, omdat dit een kwetsbaar
verbetersuggesties worden gezocht.
moment van de dienst bleek te zijn. Dit najaar wordt
daarom op alle HAP’s de dienstwissel onder de loep
VIM-applicatie
genomen.
Alle gegevens over een melding worden opgeslagen
oktober 2014 I 32
in een digitale VIM-applicatie van de Patiënt Safety
De veiligheidscommissie kijkt ook naar meldingen van
Company. De melder meldt het incident met een
herhaaldelijk gemiste diagnoses. Met het publiceren
digitale formulier aan de ‘voorkant van de VIM-
van deze casuïstiek, gerangschikt naar een bepaald
applicatie’. De VIM-commissie voert aan de ‘achterkant
thema, wordt hier de aandacht op gericht. Zo zijn er
info
bijvoorbeeld ‘Lessen uit incidenten’ verschenen over
Veiligheidscultuur
gemiste hartinfarcten, gemiste bloedingen in de buik
Melden kun je pas doen, als je je bewust bent van
en de risico’s van het doorgaan op de diagnose van de
risico’s en als je je veilig voelt om te melden. Een
voorgaande huisarts.
belangrijke voorwaarde voor het doen van meldingen
is een positieve veiligheidscultuur. Kenmerken hiervan
Effect van verbetermaatregelen: een voorbeeld
zijn openheid en onderling vertrouwen, evenals een
Soms is het effect van VIM-men onzichtbaar, zoals bij
werkomgeving waarin zaken, die niet goed zijn gegaan,
dit voorbeeld over een pinautomaat.
zonder oordeel worden besproken. En waarin je elkaar
opmerkzaam maakt op onveilig handelen en elkaar helpt
Je stopt je pasje erin, toetst je pincode in en geeft het
herinneren aan gemaakte afspraken. Dit zijn belangrijke
bedrag aan dat je wilt hebben. Het apparaat checkt je
voorwaarden voor gezamenlijk bespreken en leren van
saldo en wanneer dat in orde is, geeft het een signaal
(bijna-)incidenten.
zodat je eerst je pasje uitneemt, voordat je je geld
kunt pakken. Heb je je ooit gerealiseerd dat in deze
Zorgen dat hulpverleners blijven VIM-men
procedure het effect van een incidentmelding van een
Doordat Primair Huisartsenposten VIM-commissies
vergeten pas zit verwerkt? Doordat het apparaat je
heeft in alle stadia van ontwikkeling, weten we inmid-
dwingt om eerst je pas eruit te halen en daarna je geld,
dels wat belangrijk is om te bewerkstelligen dat
zul je nooit je pas in het apparaat laten zitten.
hulpverleners blijven melden:
- Houd het VIM-men levend door publicatie van verbete-
Het is een manier die je, ook als je er niet bij nadenkt,
behoedt voor fouten. Hier zit het geheim achter van een
goede analyse en een goed advies. Lukt het om iets
in te bouwen in de techniek, dan is de maatregel heel
ringen die bereikt zijn door meldingen.
- Maak het VIM-men tot vast agendapunt op het
werkoverleg.
- Maak de voorlichting over het VIM-men tot een vast
effectief. Zo is voor één van de huisartsenposten een
onderdeel bij de introductie van nieuwe medewerkers.
sms-systeem bedacht om huisartsen te helpen herin-
- Stimuleer melders over hun melding te vertellen tijdens
neren aan hun dienst op de HAP. Hierna kwamen geen
meldingen meer voor dat huisartsen niet op het juiste
moment kwamen voor hun dienst.
de dienst.
- Overweeg een ‘Meldweek’ als het aantal meldingen
minder wordt.
- En vooral: houd vol. Het is een proces waarvoor je een
lange adem nodig hebt!
oktober 2014 I 33