6.0 concept maatregelpakket KRW planherziening

Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Notitie Kaderrichtlijn Water
Planperiode 2016 -2021
Waterschap Noorderzijlvest
Pagina 1
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Opdrachtgever:
Tineke Cnossen
Auteurs:
M. van Hoorn- van Dullemen, Kees van de Ven
Status:
eindconcept
Versie:
mei 2014
Akkoord Proces manager:
Pagina 2
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE .................................................................................................... 3
1.
PLANHERZIENING KADERRICHTLIJN WATER ........................................... 4
1.1.
Introductie .................................................................................................................................. 4
1.2.
Uitgangspunten planherziening ............................................................................................... 4
1.3.
Doel notitie ................................................................................................................................. 5
1.4.
Documenten planherziening .................................................................................................... 5
1.5.
Planning planproces KRW ........................................................................................................ 6
2.
HUIDIGE TOESTAND WATERKWALITEIT ..................................................... 7
4.1.
Inleiding ...................................................................................................................................... 7
4.2.
Toestand Waterkwaliteit KRW .................................................................................................. 7
4.3.
Zwemwaterkwaliteit ................................................................................................................... 9
3.
OPMAAT NAAR MAATREGELPAKKET 2016 - 2021 .................................. 10
4.
CONCEPT KRW-MAATREGELPAKKET 2016 - 2021 .................................. 12
4.3.
Gebiedsproces KRW ............................................................................................................... 12
4.4.
Uitgangspunten financiering KRW-maatregelpakket .......................................................... 12
4.5.
Concept maatregelpakket 2016 - 2021 .................................................................................. 13
4.6.
Onderscheid financiering maatregelpakket 2008 en 2014 .................................................. 14
4.7.
Kansen benutten...................................................................................................................... 15
5.
DOELEN EN WATERLICHAAMBEGRENZING KRW ................................... 17
5.3.
Inleiding .................................................................................................................................... 17
5.4.
Administratieve aanpassing ecologische doelen ................................................................ 17
5.5.
Aanpassing waterlichaam begrenzing .................................................................................. 17
5.6.
Doelen overige wateren .......................................................................................................... 17
6.
VOORTGANG UITVOERING MAATREGELEN KRW 2009 - 2015 ............... 19
BIJLAGE 1
FACTSHEET WATERLICHAAM DAMSTERDIEP-NIEUWEDIEP .... 21
Pagina 3
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
1. Planherziening Kaderrichtlijn Water
1.1.
Introductie
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) richt zich op de bescherming van alle grondwater en
oppervlaktewater en stelt zich ten doel dat in 2015 een goede toestand is bereikt in alle wateren en
dat er duurzaam wordt omgegaan met water. Onder voorwaarden is fasering tot uiterlijk 2027
mogelijk.
De uitvoering van de KRW vindt plaats op het niveau van deelstroomgebieden. Het beheergebied van
waterschap Noorderzijlvest is gesitueerd in de deelstroomgebieden Rijn-Noord en Nedereems. Om
doelen en maatregelen op te stellen zijn binnen de deelstroomgebieden oppervlaktewaterlichamen
en grondwaterlichamen aangewezen. De begrenzing hiervan is in 2009 vastgesteld.
In 2009 zijn de ecologische en chemische doelen en maatregelen om de goede toestand van
oppervlaktewater en grondwater te bereiken bestuurlijk vastgesteld. De doelen en maatregelen zijn
per waterlichaam opgenomen in factsheets, die de basis vormden van het Stroomgebiedbeheerplan
2009 - 2015 en het Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2009 - 2015. De factsheets (opgesteld in een
landelijk gebruikt format, met alle informatie per waterlichaam) en het Stroomgebiedbeheerplan
moeten eens per zes jaar worden herzien.
Voor de periode 2016-2021 moeten de factsheets en het plan uit 2009 worden geactualiseerd en
uiterlijk op 1 november 2014 door het Rijk/GS/AB zijn vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De
inhoud van de KRW-factsheets vormt de basis voor deze Notitie (zie bijlage I voor een voorbeeld
KRW-factsheet), het ontwerp-waterbeheerprogramma en het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan.
Deze notitie geeft de koers, de maatregelen en kosten voor de periode 2016 - 2021 weer, waarmee
de waterkwaliteitsdoelen voor de KRW-waterlichamen uiteindelijk in 2027 behaald worden in het
beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.
1.2.
Uitgangspunten planherziening
De inzet voor de planherziening blijft voor waterschap Noorderzijlvest gericht op een pragmatische
implementatie van de KRW. Er wordt qua ambitie en maatregelpakket voortgeborduurd op hetgeen
in 2009 bestuurlijk is vastgesteld. Daarnaast is in april 2013 met het bestuurlijke besluit omtrent
aanpassingen van het KRW-maatregelpakket 2009-2015 en de begrenzing van vier waterlichamen
aangepast.
De huidige planherziening is het moment om enkele ‘technische’ wijzigingen door te voeren, zoals
veranderingen in de landelijke beoordelingssystematiek voor het bepalen van de actuele chemische
en ecologische toestand.
Pagina 4
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
1.3.
Doel notitie
Het doel is van deze notitie is om:
- Het bestuur mee te nemen in het KRW planproces;
- Het bestuur kennis te laten nemen van de huidige toestand van de waterkwaliteit;
- Verantwoording af te leggen over de overwegingen die hebben geleid tot de wijziging van
het in 2009 vastgestelde maatregelpakket binnen de ruimte die de KRW biedt;
- Een 1e concept van het KRW maatregelpakket voor de planperiode 2016-2021 voor te leggen
aan het algemeen bestuur;
- Inzicht te geven in overige zaken die spelen in het planproces.
1.4.
Documenten planherziening
Voor de KRW-planherziening worden een aantal documenten opgesteld:
1. Notitie KRW
Onderhavige notitie is een samenvattend overzicht van de KRW-factsheets en de
achtergronddocumenten van de KRW-waterlichamen. De notitie bevat de belangrijkste wijzigingen
ten opzichte van de periode 2009-2015 met betrekking tot de KRW-doelen, de huidige toestand en
de KRW–maatregelen. Het gaat in deze notitie vooral om de herziening van het maatregelenpakket
en de financiering voor de periode 2016-2021 met een doorkijk naar 2027. De waterschappen en
provincies in Rijn-Noord en Nedereems stellen de notitie volgens dezelfde opzet op. Ze worden
uiteindelijk samengevoegd voor afstemming in het RBO (regionaal bestuurlijk overleg).
2. Afstemmingsnota Noord-Nederland
Voor Noord-Nederland wordt een ‘Afstemmingsnota Schoon en gezond water’ opgesteld. De
Afstemmingsnota is bedoeld voor de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe, de
algemeen besturen van Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze & Aa’s
en Rijkswaterstaat. Zij worden gevraagd om de Afstemmingsnota te onderschrijven. De
Afstemmingsnota geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de koers, de aanpassingen en de
gezamenlijke financiering van de maatregelpakketten voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water
in Noord-Nederland.
3. KRW-factsheets
De KRW-factsheets zijn opgesteld conform een landelijk format. De factsheets bevatten alle
informatie per waterlichaam (o.a. begrenzing, ecologische en chemische toestand en doelen,
maatregelen en onderbouwing) en vormen de basis voor de Stroomgebiedbeheerplannen, die door
het Rijk worden opgesteld. De factsheets zijn niet geschikt voor het opnemen van integrale analyses
of een totaaloverzicht van maatregelen en kosten. Een voorbeeld van een factsheet, voor
waterlichaam Damsterdiep-Nieuwediep, is als bijlage opgenomen. Voor de overige factsheets wordt
verwezen naar: http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/.
Pagina 5
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
4. Achtergronddocument KRW-waterlichamen
In de achtergronddocumenten voor de KRW-waterlichamen zijn de gebiedsanalyses, toelichtingen en
onderbouwingen van de maatregelen en mogelijke financiering opgenomen. Het
achtergronddocument wordt toegankelijk voor derden, maar wordt in tegenstelling tot de
afstemmingsnota en het maatregelpakket niet bestuurlijk vastgesteld.
1.5.
Planning planproces KRW
De planning voor de herziening van het Stroomgebiedsbeheerplan en de actualisatie van de
factsheets is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Planning KRW-planherziening
Onderdeel
Datum
afstemming concept maatregelpakket op deelstroomgebied niveau in RBO
vaststelling concept maatregelpakket op beheergebied niveau door algemeen
bestuur Noorderzijlvest
Terugkoppeling naar stakeholders
Vaststellen definitief ontwerp KRW-maatregelpakket (incl. factsheets) door
algemeen bestuur Noorderzijlvest
Ter inspraak legging definitief ontwerp KRW-maatregelpakket (incl. factsheets)
(6 weken)
Inspraakreacties verwerken definitief ontwerp KRW-maatregelpakket (incl.
factsheets) en afstemming met inspraak op nationaal waterplan (6 maanden)
Vaststellen definitief plan/maatregelpakket
Juni 2014
Juli 2014
Juli-september 2014
Okt/ nov. 2014
Jan. – febr. 2015
Mrt – okt. 2015
Uiterlijk 22 dec. 2015
Pagina 6
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
2. Huidige toestand waterkwaliteit
4.1.
Inleiding
Voor de input van de gebiedsprocessen heeft het waterschap gebruik gemaakt van de toestand van
de waterkwaliteit in 2011. Dit is de tussenstand van de planperiode 2009 - 2015.
Tabel 2 geeft een overzicht van de toestand van de waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen, over
de periode 2009 - 2011 in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Middels de rapportage
‘Waterkwaliteit in het beheergebied waterschap Noorderzijlvest 2011’ is het algemeen bestuur in
juni 2013 hierover geïnformeerd. Hieronder wordt de toestand van de waterkwaliteit nader
beschreven aan de hand van een aantal parametergroepen.
Daarnaast is de toestand van de zwemwaterkwaliteit beschreven en meegenomen in het KRWproces. Maatregelen ten behoeve van een verbetering van de zwemwaterkwaliteit hebben veelal
een directe relatie met de KRW.
4.2.
Toestand Waterkwaliteit KRW
Totaalbeeld toestand
De waterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest is de afgelopen tien jaar flink
verbeterd, vooral op fysisch-chemisch gebied. Zo voldoen de meeste KRW-meetpunten aan de norm
voor stikstof. Toch overschrijden enkele parameters nog de norm. Hoewel de huidige toestand nog
niet overal voldoende is, hebben de tot nu toe getroffen maatregelen effect. Als de ingezette trend
zich voortzet, lijkt het er op dat bijvoorbeeld fytoplankton in 2015 aan de doelstelling kan voldoen.
Maatregelen om de waterkwaliteit verder te verbeteren blijven echter nodig.
Toestand ecologie
De ecologie wordt beschreven aan de hand van vier biologische kwaliteitselementen: macrofauna,
fytoplankton, overige waterflora en vis. Per biologische kwaliteitselement is een beoordeling
uitgevoerd in één van de volgende klassen: goed, matig, ontoereikend of slecht. Om aan de
doelstelling goed ecologisch potentieel (GEP) te voldoen moet voor elke kwaliteitselement de klasse
‘goed’ gehaald worden. De ecologische doelen worden niet overal gehaald. Er is echter een duidelijke
positieve trend zichtbaar. Met name de fytoplanktonscore is verbeterd.
Fysisch chemische parameters & overige verontreinigende stoffen
Fosfaat- en stikstofgehalten laten een dalende trend zien op veel meetpunten wat positief is voor de
waterkwaliteit. De toestand voor fosfaat is minder goed dan die voor stikstof.
Het totaal-stikstofgehalte, zicht, chloride en zuurgraad scoren in veel watersystemen goed. Er zijn
echter nog diverse watersystemen waar ook deze parameters moeten verbeteren om aan de norm
te voldoen.
De overige verontreinigende stoffen voldoen aan de norm.
Pagina 7
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Metalen en PAK’s
Op zes van de twaalf meetlocaties voldoen één of meer zware metalen (meestal koper) niet aan de
norm. Op één locatie zijn zink en lood in norm overschrijdende concentraties waargenomen. Op alle
meetlocaties blijven de concentraties PAK’s onder de norm.
Overige Waterflora
Fytoplankton
Vis
Totaal Fosfaat
Totaal Stikstof
Chloride
Doorzicht
Zuurgraad
Zuurstofverzadiging
Zware metalen
PAKs
Aantal waterlichamen van de 15
Goed
Matig
Ontoereikend
Slecht
Oordeel per waterlichaam:
Damsterdiep-Nieuwediep
Hoendiep-Aduarderdiep
Reitdiep-Kommerzijl
Boterdiep-Winsumerdiep
Benedenlopen Eelder- en Peizerdiep
Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep
Dwarsdiepgebied
Kanalen-DG hellend-gestuwd
Lauwersmeer
Leekstermeer
Maren-DG Fivelingo
Maren-DG Reitdiep
Matslootgebied
NO Kustpolders
Paterswoldsemeer
Macrofauna
Tabel 2: Toestand van de waterkwaliteit van de waterlichamen in het beheergebied van waterschap
Noorderzijlvest, periode 2009- 2011
1
7
4
0
2
4
5
3
4
5
1
0
3
4
4
0
5
3
2
2
12
1
1
0
9
2
1
1
2
6
0
1
9
0
1
4
13
0
0
0
6
6
12
0
Legenda:
Beoordelingsklassen KRW
Goed
Matig
Ontoereikend
Slecht
Geen beoordeling (niet
gemeten)
Prioritaire stoffen en bestrijdingsmiddelen
In 2008 voldeed één prioritaire stof niet in waterlichaam Noordoostelijke kustpolders. Het betreft de
stof isoproturon. Een stof die wordt gebruikt bij de teelt van wintertarwe. Naast de reguliere KRWmeetlocaties worden op meer locaties stoffen gemeten om beter zicht te krijgen op de bronnen.
Pagina 8
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Hierbij worden de gewasbeschermingsmiddelen ethyleenthioureum (ETU) en deltamethrin in
waterlichaam Noord-Oostelijke kustpolders gemeten. En dimethoaat, ETU en metolachloor in
waterlichaam Kanalen Hellend-Gestuwd. In totaal zijn in 2011 op acht meetlocaties één of meerdere
gewasbeschermingsmiddelen boven de norm aangetroffen.
4.3.
Zwemwaterkwaliteit
De zwemlocaties Reitdiep en Strandheem scoren slecht wat betreft de bacteriologische kwaliteit.
In 2011 (en de jaren erna eveneens) is wegens te hoge concentraties blauwalgen op drie locaties
(Suyderoog, De Lijte en Kardinge) één of meerdere keren een negatief zwemadvies afgegeven.
Pagina 9
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
3. Opmaat naar maatregelpakket 2016 - 2021
Vóór 2013 zijn er een aantal maatregelen uitgevoerd, waarvan een belangrijk deel was gericht op het
terugdringen van nutriënten. Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. Voor de
komende jaren staat er nog een set aan maatregelen op stapel. Maatregelen die nodig zijn om de
nutriënten verder terug te dringen en daarmee de biologie verder op orde te krijgen, en tevens
inrichtingsmaatregelen. Hierdoor zal de waterkwaliteit in de toekomst verder verbeteren.
In een aantal gevallen zal er nader onderzoek uitgevoerd moeten worden om na te gaan hoe de
doelen het meest kostenefficiënt behaald kunnen worden. Hoewel het fosfaatgehalte in een aantal
waterlichamen voldoet aan de norm kan het zijn dat de kritische fosfaatwaarde om tot een goede
vegetatie-ontwikkeling te komen in natuurvriendelijke oevers niet bereikt wordt. Onderzoek heeft
uitgewezen dat behalve de oeverinrichting ook de concentratie totaal-fosfaat in het watersysteem
een belangrijke rol speelt in het bepalen van de te realiseren doelen. Door deze kennis kan het zijn
dat in enkele waterlichamen extra inzet gepleegd zal moeten worden om de fosfaatgehalten terug te
dringen. Zelfs als de norm voor fosfaat wordt gehaald, kan het zijn dat door het ‘hysterese-effect’ er
nog opgaven liggen om het fosfaatgehalte verder te reduceren. In de beide boxen hierna wordt hier
nader op ingegaan.
Box 1: Fosfaat afhankelijkheid: Het hysterese- effect of ‘omslag punt’
De ecologische kwaliteitsparameters blijven achter bij de positieve ontwikkeling van de chemische
parameters. De oorzaak hiervan is gelegen in de natuurlijke weerstand die een watersysteem kent ten
aanzien van een toestand verandering. Een watersysteem kent twee stabiele toestanden: Een heldere
en plantenrijke toestand (de gewenste toestand) en een troebele en waterplantenarme situatie. Vanuit
de heldere situatie vindt bij een toenemend fosfaatgehalte een plotselinge omslag plaats naar de
troebele toestand. Deze omslag vindt pas plaats bij een relatief hoge fosfaatconcentratie. Dit
omslagpunt wordt de kritische belasting genoemd. Om het watersysteem de omgekeerde weg van
troebel naar helder te laten afleggen, moeten de fosfaatgehalten beduidend lager zijn, dat die waarbij
de omslag van helder naar troebel plaatsvindt. Dit is het zogenaamde hysterese-effect (zie figuur). De
ecologische parameters reageren daardoor per definitie traag op veranderingen in de chemische
omstandigheden. Door het hysterese-effect is de ecologische situatie momenteel nog niet goed,
ondanks dat aan de normen voor stikstof en fosfaat is voldaan. Om de ecologische doelen te bereiken
is het nodig om de fosfaatconcentraties in bepaalde waterlichamen verder omlaag te brengen dan de
norm, tot in de buurt van de kritische belasting (zie ook Verbeek et al. 2010). Wanneer de ecologische
doelen zijn bereikt, kan de fosfaatlast mogelijk hoger zijn, omdat ook van helder naar troebel een
vertragingseffect geldt.
Pagina 10
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Figuur 15.6.1. Schematische weergave van het hysterese effect. De bovenste figuur weerspiegelt de heldere stabiele
situatie, de onderste tekening geeft de troebele toestand weer. De lichtblauwe lijn geeft de omslag van helder naar
troebel weer. De donkerblauwe lijn geeft de omslag van troebel naar helder weer. Deze laatste omslag vindt pas
plaats bij lage nutriëntenbelastingen. Bron: Stowa 2008/
Box 2: Fosfaatafhankelijkheid: Het gewenste effect van natuurvriendelijke oevers
Een NVO heeft meerdere jaren nodig om in vegetatie te ontwikkelen. Uit zowel eigen onderzoek als
landelijk onderzoek is gebleken dat een NVO een positief effect heeft op macrofauna, macrofyten en vis.
Beide studies wijzen uit dat er diverse factoren van belang zijn voor het succes van de gerealiseerde NVO,
zoals de fostaatbelasting en beheer/ en inrichtingsaspecten. Het halen van ecologische doelen voor door
de aanleg van natuurvriendelijke oevers is afhankelijk van het fosfaat gehalte. Een soortgroep als
macrofyten (waterplanten) wordt namelijk sterk gestuurd door het gehalte aan fosfaat. In sommige
waterlichamen wordt pas een verbetering verwacht indien gehalten aan fosfaat lager zijn dan de huidige
normen voor een juiste ontwikkeling (zie Box: hysterese effect). Vandaar dat in sommige waterlichamen
waar NVO’s worden aangelegd en al wordt voldaan aan de normen voor stikstof en fosfaat nog thans een
opgave ligt voor verdergaande fosfaat en stikstof reductie.
Pagina 11
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
4. Concept KRW-maatregelpakket 2016 - 2021
4.3.
Gebiedsproces KRW
In 2009 zijn de maatregelpakketten voor de drie planperioden (2009-2015, 2015-2021, 2021-2027) in
de KRW bestuurlijk vastgelegd. Deze pakketten zijn de basis geweest voor het KRW-gebiedsproces.
Interne afstemming
In het gebiedsproces voor de planperiode 2016 - 2021 zijn maatregelen van destijds intern tegen het
licht gehouden in voorbereiding op het gebiedsproces met stakeholders. Deze interne sessies zijn
gevoerd met gebiedskenners, teamleiders, planvormers, handhavers, beleidsmedewerkers
zuiveringen en beleidsmedewerkers waterkwaliteit. Hieruit zijn enkele aanpassingen voortgekomen
ten opzichte van het eerder opgestelde maatregelpakket voor de komende planperiode. Te denken
valt aan bijvoorbeeld: de realisatiemogelijkheden van natuurvriendelijke oevers en de effectiviteit
van ecologische nazuiveringen gecombineerd met een geoptimaliseerde zuivering.
Kennisontwikkeling
De kennis en monitoringsdata wijzen uit dat er hotspots zijn in het beheergebied waar de
nutriëntenconcentraties nog niet op orde zijn. Aanvullend op het generieke mestbeleid is een
brongerichte aanpak in de vorm van vermindering puntemissies of diffuse emissies de insteek om tot
een verbeterde waterkwaliteit te komen.
Verder is er vanuit kennisplatforms intern en extern bekeken of er alternatieve maatregelen zijn die
efficiënter tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Het kan hierbij ook om specifieke invulling van
maatregelen gaan. Denk bijvoorbeeld aan: het ecologisch nazuiveren met eendenkroos in plaats van
met riet of het aanleggen van kiezelbedden als inrichtingsmaatregel.
Inbreng stakeholders
Tot slot is met een eerste concept aan de hand van interne expertise en kennis een maatregelpakket
gesproken met de stakeholders over de haalbaarheid van uitvoering van voorgenomen maatregelen,
de samenwerkingsmogelijkheden, zowel financieel als in uitvoering en zijn aanvullingen door
stakeholders gedaan. Het gebiedproces met de stakeholders heeft plaatsgevonden vanaf september
2013. Hierbij is van groot schaalniveau naar klein schaalniveau gewerkt. Daarbij zijn andere relevante
waterkaders mee genomen in het proces.
4.4.
Uitgangspunten financiering KRW-maatregelpakket
De uitgangspunten voor financiering van het maatregelpakket zijn:
-
De provincies financieren de grondaankoop bij inrichtingsmaatregelen in EHS-gebieden,
Het waterschap draagt zorg voor de financiering die nodig is voor de verwerving van gronden
buiten de EHS gebieden.
Er is geen Rijksfinanciering voor KRW-maatregelen (‘synergiegelden’) mogelijk.
We gaan uit van cofinanciering door de provincies voor het onderzoek naar effectieve
maatregelen om de zwemwaterkwaliteit t.a.v. voorkomen van blauwalgen te verbeteren.
Pagina 12
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
-
4.5.
Het waterschap financiert 25% van de kosten van maatregelen ter vermindering van
landbouwemissies (nutriënten/gewasbeschermingsmiddelen) in het kader van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (verdeling financiering: waterschap 25%, provincie 25%,
EU-GLB/POP3 50%, sector 20%). Dit komt neer op een overfinanciering van 20 %.
Concept maatregelpakket 2016 - 2021
Tabel 3 bevat het herziene concept KRW maatregelenpakket voor de planperiode 2016 - 2021 voor
waterschap Noorderzijlvest. Voor de planperiode 2016 - 2021 is ruim € 26 Mln geraamd voor het
uitvoeren van het concept KRW-maatregelpakket. Van dit bedrag komt circa € 17 Mln ten laste van
het waterschap. In de Beslisnota KRW/WB21 uit 2008 was ingeschat dat het benodigde budget ruim
€ 40 Mln zou bedragen.
Tabel 3. Geraamde budgetten concept maatregelenpakket planperiode 2016 – 2021 in euro’s.
Raming kosten
2008*
(prijspeil 2008)
Raming kosten
2014
(prijspeil 2014)
Mogelijke bijdrage
derden
(prijspeil 2014)
40.300.000
23.240.000**
9.300.000
Provincies
Kennismaatregelen
-
145.000
50.000
Provincies
Reductie puntemissies
-
495.000
n.n.t.b.
Provincies/ GLB / POP3
***
Reductie diffuse
emissies
-
2.370.000
n.n.t.b.
GLB/POP3***
40.300.000
26.250.000
9.350.000
Type maatregel
Inrichtingsmaatregelen
Bruto totaal
Derden
* Beslisnota KRW/WB21, 2008.
** Het bedrag van de inrichtingsmaatregelen (NVO) kan mogelijk mogelijk lager uit vallen door te combineren
met kadeherstel vanuit Droge Voeten 2050 in het waterlichaam Hoendiep Aduarderdiep.
*** Voor financiering van deze maatregelen is het mogelijk gebruik te maken van provincie/GLB/POP3middelen. De budgetten in de tabel zijn het aandeel vanuit NZV voor de gezamenlijke uitvoering van de
maatregelen.
Toelichting per type maatregel
De inrichtingsmaatregelen behelzen onder andere: € 15 Mln aan investeringskosten voor de
herinrichting van het Dwarsdiep; € 5,7 Mln voor natuurvriendelijke oevers; € 2 Mln voor diverse
herinrichtingsprojecten in beken inclusief vismigratie knelpunten en € 0,5 Mln vermindering effect
van effluent rwzi.
De kennismaatregelen behelzen een onderzoek naar de herkomst van zware metalen, afwenteling in
beeld en onderzoek naar mogelijkheden tot vermindering blauwalgen overlast.
Maatregelen ter reductie van puntemissies behelzen het saneren van een vijftal ongezuiverde
lozingen, de vermindering van erfafspoeling, het beperken van effecten van recreatie en het
afkoppelen van polderwater.
Maatregelen ter reductie van diffuse emissies behelzen de reductie van bodembelasting meststoffen,
baggeren tbv KRW waterkwaliteit, en het verminderen van emissies van nutriënten naar het
oppervlakte- en grondwater vanuit landbouw ten behoeve van de Nitraatrichtlijn en de KRW.
Pagina 13
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Omdat de ecologische waterkwaliteit tijd nodig heeft om in een goede staat terecht te komen
moeten de maatregelen voor 2021 uitgevoerd zijn. Indien besloten wordt om te faseren bestaat het
risico dat de doelen niet op tijd gehaald zullen worden.
In het maatregelenpakket is het huidige reguliere beleid niet opgenomen. Onder huidig beleid wordt
verstaan: het in goed toestand brengen of houden van de watersystemen en de primaire taken van
het waterschap. Hieronder vallen onder andere handhavingsactiviteiten, beheer en onderhoud van
watersystemen, renovaties van rwzi’s, aanleg vispassages en baggeractiviteiten.
4.6.
Onderscheid financiering maatregelpakket 2008 en 2014
Bij de opstelling in 2008 van het maatregelenpakket voor na 2015 (pakket GEP) zijn aannames
gedaan van de haalbaarheid, betaalbaarheid en effect van maatregelen waarmee het goede
ecologische potentiaal zal worden behaald. Sindsdien is er meer inzicht verkregen in het ecologisch
functioneren van het watersysteem en de bijdragen van verschillende soorten maatregelen aan de
ecologische en chemische doelen. Ook is er een beter beeld van wat realistisch uitvoerbaar is.
Dit laatste hangt vooral samen met de fysieke ruimte die nodig is voor het nemen van maatregelen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers: hiervoor is vaak een strook
grond nodig langs het waterlichaam. De aanwezigheid van andere infrastructuur (wegen, gebouwen,
leidingen, oeverbescherming, kades etc.) maakt aanleg kostbaar of onmogelijk. Daarnaast moet op
vrijwillige basis overeenstemming met de aanliggende eigenaar gevonden worden over verkoop of
ter beschikking stelling van gronden. In de afgelopen jaren is gebleken dat de zoekruimte voor
natuurvriendelijke oevers door genoemde beperkingen kleiner is dan in eerste instantie werd
aangenomen. Hierdoor wordt een kleinere lengte aanleg NVO’s als haalbaar en betaalbaar geacht.
Dit vormt overigens geen groot probleem voor het behalen van de gestelde doelen, omdat uit nieuw
opgedane kennis blijkt, dat NVO weinig tot geen bijdrage leveren aan het verminderen van stoffen
(nutriënten). Daarentegen leveren ze wel een grote bijdrage aan de ecologische doelen, doordat de
NVO’s fungeren als habitat voor flora en fauna. Voor dit laatste volstaat een kleinere lengte om
alsnog de doelen te behalen. Voor het behalen van de chemische doelen wordt ingezet op andere,
brongerichte maatregelen. Deze maatregelen zullen samen met de agrarische sector worden bepaald
en uitgevoerd.
Naast het verminderen van de opgave voor aanleg van NVO’s, zijn de kosten voor
inrichtingsmaatregelen lager dan in eerste instantie aangenomen. Redenen hiervoor zijn onder
andere dat grote projecten, zoals het natuurlijk inrichten van de bovenlopen van het Peizerdiep
(Groote Diep) reeds voor 2015 zijn uitgevoerd met medefinanciering van de provincie. Ook andere
inrichtingsprojecten, met name in het kader van de inrichting van De Onlanden zijn reeds voltooid en
bieden voldoende bijdrage aan de KRW-doelen. De restopgave voor een aantal waterlichamen na
2015 is hierdoor kleiner dan in eerste instantie werd aangenomen.
Pagina 14
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
4.7.
Kansen benutten
In tabel 3 zijn de conceptmaatregelen genoemd om te komen tot het behalen van de waterkwaliteit
in 2021, en uiteindelijk 2027. In de kolom ‘2014’ staat de totale financiering van de maatregelen
geboekt. Stakeholders met een gelijksoortig belang kunnen een aandeel in de financiering hebben
(zie kolom ‘Mogelijke bijdrage derden’). Om invulling te geven aan dit pakket kunnen een aantal
koppelkansen benut worden, waardoor financiële investeringen mogelijk lager uit vallen. Het gaat
hierbij om de koppelkansen die in de volgende paragrafen worden benoemd.
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland. Het plan zal in
samenwerking met ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de
waterbeheerders, de provincies en de drinkwaterbedrijven kunnen worden uitgevoerd. In het plan
wordt van de sector verwacht dat zij de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
verder terugdringt, zuiniger omgaat met water en ruimte beschikbaar stelt voor de (her)inrichting
van watersystemen.
Waterschap Noorderzijlvest wil het DAW benutten in de reductie van bodembelastende meststoffen
in de vorm van bodemstructuurverbetering, vermindering erfafspoeling, aanpak puntemissies
(reductie puntemissies) en de vermindering emissies van nutriënten naar het oppervlakte en
grondwater (reductie diffuse emissies). Door gerichte maatregelen zoals bodemstructuurverbetering
of aanpakken van puntemissies uit te voeren zal er minder fosfaat in het grond- en/of
oppervlaktewater terecht komen. Deze maatregelen kunnen toegepast worden in gebieden waar,
ondanks het generiek mestbeleid nog steeds een te hoog gehalte aan stikstof en/of fosfaat aanwezig
is, of waar NVO’s zijn aangelegd. De effectiviteit van NVO’s is afhankelijk van de aanwezigheid van
fosfaat. Deze ingrepen kunnen voorafgegaan worden aan een bronnenanalyse wat de
doelgerichtheid ten goede zal komen.
Uit de gebiedsprocessen tussen waterschap en LTO is gebleken dat het DAW nog niet concreet is
uitgewerkt op een enkele opgave na. De gelden uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) die
door de provincie worden verstrekt blijken voor de toekomst middels tenders te worden verstrekt.
Deze administratieve afwikkeling neemt een onzekerheid over de tijd waarin de maatregelen kunnen
worden uitgevoerd.
Door op bestuurlijk niveau consensus te bereiken over het effectief inzetten van het DAW kan
uitvoering worden gegeven aan het DAW. Op deze manier kan tegemoet gekomen worden aan het
KRW planproces die de verplichting voor de waterbeheerder meebrengt om vóór 2021, met
uitzondering bij aanvraag tot fasering vóór 2027 de waterkwaliteitsdoelen te bereiken.
Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS)
De komende planperiode gaan de provincies verder met de inrichting van de NNN (voorheen de
EHS). Uitgangspunt daartoe vormt de herijkte EHS, die echter nog niet definitief door Provinciale
Staten van de provincies is vastgesteld. De provincies ontvangen voor de inrichting van de NNN ook
de komende jaren middelen van het Rijk, bedoeld om de nog resterende opgave in de periode tot
2020 te realiseren. De middelen worden vooral ingezet voor de aankoop van gronden en/of het
inrichten en beheren van gronden. In een aantal gebieden kan in de periode 2016 – 2021, net als in
Pagina 15
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
de huidige planperiode, de uitvoering van KRW maatregelen direct gekoppeld worden aan de
inrichting van de NNN. Voor Waterschap Noorderzijlvest geldt dit voor de herstelprojecten in het
Dwarsdiep, Reitdiep en delen van Noord-Drenthe.
Natura2000/PAS
Natura 2000 is de benaming voor het Europese netwerk van natuurgebieden waarin flora en fauna
duurzaam worden beschermd. Daarnaast is door het Rijk de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
ingesteld om rond N2000-gebieden ruimte te creëren voor landbouw, bedrijven en verkeer. Indien
dit leidt tot een toenemende stikstofdepositie dienen mitigerende maatregelen, waaronder
hydrologische maatregelen genomen te worden. De planprocessen van de KRW en Natura2000 lopen
in Noord-Nederland niet synchroon. Om die reden heeft het RBO Rijn-Noord en Nedereems op 12
april 2013 besloten dat alleen die N2000- en PAS-maatregelen met een bestuurlijke consensus
worden meegenomen in het KRW-gebiedsproces en daarmee in de waterbeheerplannen.
Er liggen in het beheergebied van Noorderzijlvest een drietal N2000-gebieden direct in of aan een
KRW-waterlichaam, te weten Fochteloërveen, Leekstermeer en Lauwersmeer.
Droge voeten 2050
Afstemming met het maatregelpakket Droge Voeten 2050 heeft plaatsgevonden. Onder de
inrichtingsmaatregelen valt mede het Dwarsdiepgebied. Synergie zit in het verwerven van de EHS
gronden. Zowel Droge Voeten 2050 als KRW zijn afhankelijk van EHS. Financieel brengt dit geen extra
mogelijkheden met zich mee omdat het aankopen van gronden een taak is voor de provincie en
derhalve onder het kopje ‘mogelijke bijdragen derden’ van tabel 3 valt. Het bedrag van de
inrichtingsmaatregelen (NVO) kan mogelijk lager uit vallen door te combineren met kadeherstel
vanuit Droge Voeten 2050 in het waterlichaam Hoendiep Aduarderdiep.
Zwemwater
De Europese Zwemwaterrichtlijn (2006) is er ter bescherming van de gezondheid van zwemmers en
deelt het zwemwater in kwaliteitsklassen ten aanzien van de bacteriologische waterkwaliteit. De
richtlijn gaat uit van vier klassen: ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ en ‘slecht’. Volgens de richtlijn
moeten in 2015 alle officiële zwemwaterlocaties in ieder geval 'aanvaardbaar’ zijn. Bovendien gaat
de richtlijn er van uit dat alle locaties op termijn kunnen worden ingedeeld in de klassen ‘goed tot
uitstekend’. De richtlijn is een aanvulling op de Kaderrichtlijn Water.
Naast de bacteriologische kwaliteit kan het voorkomen van blauwalg leiden tot een negatief
zwemadvies of zelfs tot sluiting van een zwemlocatie. In de zomer en vooral als het warm is kan
blauwalg aanwezig zijn in zwemwater. Blauwalg is giftig en zorgt ervoor dat het water troebel wordt
en gaat stinken. Het voorkomen van blauwalgen heeft een verband met de waterkwaliteit in een
watersysteem. Hier ligt de directe link met KRW en het maatregelpakket.
Pagina 16
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
5. Doelen en waterlichaambegrenzing KRW
5.3.
Inleiding
Naast de herziening van het maatregelpakket hebben zich een aantal zaken afgespeeld binnen de
Europese stroomgebieden waarvoor de waterbeheerders, waaronder waterschap Noorderzijlvest
inspanning heeft moeten leveren binnen het KRW werkraam. Hieronder volgt een opsomming van
hetgeen het waterschap mee bezig is geweest.
5.4.
Administratieve aanpassing ecologische doelen
Deze maatlatten zijn in 2013 aangepast op grond van een noodzakelijke Europese uniformering. Met
name de maatlatten voor de onderdelen 'vis' en 'macrofyten' zijn aangepast, waardoor ook de
toestandsbepaling wijzigt. Voor vis en macrofyten wordt regelmatig een achteruitgang aangetroffen
door de aanpassing van de maatlatten, terwijl er in de praktijk geen daadwerkelijke achteruitgang
heeft plaatsgevonden. Waterschap Noorderzijlvest heeft er voor gekozen om voor deze parameters
de doelen administratief te corrigeren, zodat er geen vertekend beeld ontstaat van de ontwikkeling
van de toestand. Het betreft dus slechts een administratieve data aanpassing en geen aanpassing
van de waterkwaliteitsambitie. De situatie in het veld is hiermee niet veranderd.
Verder is als gevolg van nieuwe gebiedskennis en kennisontwikkeling voor een aantal stromende
waterlichamen de maatlat aangepast voor stikstof en fosfaat. Deze parameters zijn nu afgestemd op
de randvoorwaarde voor (gewenste) plantengroei. Tot slot is de pH van enkele waterlichamen
herzien. De eerder vastgestelde pH-waarden passen niet bij het KRW-type en de omgevingsfactoren.
Daarnaast zit er geen trend in de pH-waarden van de afgelopen jaren die erop duidt dat de pH zal
wijzigen. Na instemming op ambtelijk niveau door de provincies, zal het resultaat worden
meegenomen in de bestuurlijke Afstemmingsnota voor de deelstroomgebieden RijnNoord/Nedereems/Eems-Dollard.
5.5.
Aanpassing waterlichaam begrenzing
In 2013 is middels de rapportage ‘Aanpassingen KRW planperiode 2009-2015 waterschap
Noorderzijlvest’ formeel de aanpassing van de begrenzing voor vier KRW-waterlichamen bestuurlijk
vastgesteld. Deze aanpassingen betroffen de waterlichamen Noord-Oostelijke Kustpolders en MarenReitdiep, alsmede waterlichamen Hoendiep-Aduarderdiep en Benedenloop Eelder- en Peizerdiep.
5.6.
Doelen overige wateren
Veel kleine wateren vallen buiten de begrenzing van de waterlichamen, waardoor de KRWdoelstellingen hiervoor formeel niet van toepassing zijn. Inmiddels is een landelijke systematiek
ontwikkeld om voor deze zogenaamde overige wateren ecologische doelen te kunnen afleiden.
Medio 2013 is de systematiek definitief opgeleverd. Het betreft een beoordelingssystematiek die is
gebaseerd op de KRW, maar zonder monitorings- en resultaatverplichting. De regio’s kunnen zelf
bepalen op welke wijze ze invulling geven aan het afleiden van ecologische doelen voor overige
Pagina 17
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
wateren. De doelen overige wateren zijn er dus voor de waterbeheerder zelf. Er zit geen toetsings- of
resultaatsverplichting aan vanuit Europa.
Pagina 18
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
6. Voortgang uitvoering maatregelen KRW 2009 - 2015
De uitvoering van maatregelen vordert gestaag. Eind 2013 is het percentage KRW-maatregelen dat
gereed is met ongeveer twintig procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal in
uitvoering en afgeronde maatregelen ligt eind 2013 op circa 80%. Zie figuur voortgang maatregelen
waterschap Noorderzijlvest.
Figuur: voortgang maatregelen waterschap Noorderzijlvest.
Eind 2015 zal het grootste deel van het voorgenomen maatregelpakket zijn gerealiseerd. Vertraging
ontstaat met name bij projecten die onderdeel vormen van een (veel) omvangrijker project of bij
maatregelen waarbij twijfels zijn ontstaan over de effectiviteit. Deels zijn hiervoor andere
maatregelen in de plaats gekomen, maar er zijn ook maatregelen uitgesteld in afwachting van de
uitkomsten van discussie over doelen en effectiviteit.
In 2013 zijn middels de rapportage ‘Aanpassingen KRW planperiode 2009 – 2015 waterschap
Noorderzijlvest’ de aanpassingen van het maatregelpakket per waterlichaam voor de eerste
planperiode bestuurlijk vastgesteld. In hoofdlijnen komt deze aanpassing neer op:

Fasering van de aan te leggen natuurvriendelijke oevers binnen EHS-gebieden;

Herziening van het aantal vispassages per waterlichaam (deel administratieve fouten);

Vermindering van het aantal km’s bomen langs beken;

Fasering van maatregelen in de afvalwaterzuivering, vanwege aanpassing planning.
Pagina 19
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Pagina 20
Notitie Kaderrichtlijn Water, waterschap Noorderzijlvest, versie mei 2014
Bijlage 1 Factsheet waterlichaam Damsterdiep-Nieuwediep
Pagina 21