Stand van zaken vml. stortplaats Saiter Ald

provinsje fryslân
provincie fryslân
b
postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon; (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
[email protected]
www.twitter.com/provfryslan
Aan Provinciale Staten
çI,
Leeuwarden, 24 api1aQ14
09 l’ftl 2014
Verzonden,
Ons kenmerk
: 01131641
Afdeling
: Beheer en Onderhoud
Behandeld door : K. Hoekstra /(058) 292 86 66 of [email protected]
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp
: Stand van zaken vml. stortplaats Saiter/Ald Dwinger
Geachte Statenleden,
Op 14 januari van dit jaar hebben wij u per brief (kenmerk 01107812) geïnformeerd over de
stand van zaken van het oriënterend onderzoek met betrekking tot de voormalige stortplaats
de Saiter/Ald Dwinger (Warten). In deze brief hebben wij u toegezegd u te informeren over
het nader onderzoek naar de maatregelen die getroffen kunnen c.q. moeten worden. Daarbij
is aangegeven dat de onderzoeksgegevens naar verwachting eind april beschikbaar zouden
zijn.
Door de vertraagde oplevering van de definitieve resultaten van het oriënterend onderzoek
en de noodzakelijke overleggen met betrokken bestuurlijke partijen, hebben wij de planning
van het nader onderzoek aangepast. Het nader onderzoek start later dan gepland. Het on
derzoek neemt, na opdrachtverstrekking, minimaal 10 weken in beslag. Dit betekent dat de
resultaten van het nader onderzoek naar verwachting 1 augustus beschikbaar komen.
Zodra de onderzoeksresultaten en de scenario’s van maatregelen en kosten beschikbaar
zijn, informeren wij u hierover.
-1 /2
-
Ons kenmerk: 01131641
provinsje frys1n
provincie fryslân
b
In de kadernota 2015 hebben wij een voorstel tot financiering van de te treffen maatregelen
opgenomen. Mocht tijdens de behandeling van de kadernota in uw Staten meer bekend zijn
over de onderzoeksresultaten, dan zullen wij u hierover uiteraard zo nodig mondeling infor
meren.
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
LA
0
J.A. Jorritsma, voorzitter
n den Berg, secretaris
-2/2
Ons kenmerk: 01131641