Nieuwsbrief maart 2014 Passend Onderwijs

Asakkerweg 5
6718 ZE Ede
Tel.:
0318-610481
E-mail: [email protected]
Website: www.toekomst-ede.nl
Nieuwsbrief maart 2014
Passend Onderwijs, Jeugdwet en Participatiewet
6 maart 2014
Beste jongeren, ouders en verzorgers,
Er gaat heel wat veranderen in de nabije toekomst. Een paar van die dingen zijn:
 Passend Onderwijs begint op 1 augustus 2014 en dit geldt dus ook voor onze
school. Binnen het samenwerkingsverband en de regio hebben wij als school onze
expertise bekend gemaakt (voor zover die al niet bekend was).
Er valt nog veel meer over Passend Onderwijs te schrijven, maar in deze
nieuwsbrief richten wij ons vnl. op de
Participatiewet en enkele mogelijke
gevolgen hiervan voor uw kind en onze
school. Meer informatie kunt u vinden
op de website van de overheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/passend-onderwijs
 De Jeugdwet begint op 1 januari 2015
en zal een belangrijke taak worden
voor de gemeenten. De Jeugdwet is er
voor alle jongeren die tijdelijk of langer
durend ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Wie gaan hieronder vallen:
o de (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg (voor jeugdigen tot 18 jaar),
o de geestelijke gezondheidszorg (tot 18 jaar),
o de huidige provinciale jeugdzorg en
o de huidige AWBZ-begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend
verblijf tot 18 jaar.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de overheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-in-de-wet
 De Participatiewet is een nieuwe wet voor werk en inkomen en begint op 1 januari
2015. Deze wet voegt drie wetten bij elkaar, te weten: Wet sociale
werkvoorziening (Wsw), Wajong en Wet Werk en Bijstand (WWB). Over deze wet
willen wij u kort informeren en vooral welke gevolgen dit kan hebben voor uw
kind, u en de school.
De Participatiewet
Met deze wet wil de regering ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen participeren in
de samenleving. De gemeente is (per 1 januari 2015) verantwoordelijk voor de
uitvoering hiervan.
“De Toekomst maakt deel uit van de stichting De Onderwijsspecialisten”
VSO-ZML/MG
Asakkerweg 5
6718 ZE Ede
Tel.:
0318-610481
E-mail: [email protected]
Website: www.toekomst-ede.nl
Enkele gevolgen van de Participatiewet zijn:
 Een van de eerste gevolgen is dat de meeste jongeren met een beperking te
maken krijgen met deze wet.
 De Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn het voorportaal van de Participatiewet
(en de Wmo).






Werkbedrijven:
o Er worden 35 regionale werkbedrijven gevormd, die de schakel vormen tussen de
werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden
geholpen.
Wajong:
o Alleen toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.
o Het zittend bestand (iedereen die op 31-12-2014 een Wajong-uitkering ontvangt)
wordt herbeoordeeld op arbeidsvermogen. Mensen met arbeidsvermogen horen tot
de doelgroep van de Participatiewet. Zij kunnen een beroep doen op de gemeente
voor een uitkering en/of ondersteuning naar werk. Gemeenten worden in staat
gesteld d.m.v. individueel maatwerk voor kwetsbare groepen met een zorgbehoefte
de effecten van de kostendelersnorm te compenseren.
Wsw/beschut werk:
o De instroom in de Wsw stopt met ingang van 1 januari 2015. Het zittend bestand
behoudt rechten en plichten.
o Gemeenten krijgen de ruimte om beschut werk te organiseren. De 1/3- verplichting
vervalt. Bij de berekeningen gaat het kabinet er vanuit dat er structureel 30.000
plekken voor beschut werk beschikbaar moeten komen.
Banen voor mensen met een arbeidsbeperking:
o Er komt een quotumregeling per 1-1-2015. Er wordt in zes jaar tijd een quotum
opgebouwd van 5% voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.
o Werkgevers stellen zich garant voor in totaal 125.000 banen (in marktsector en
overheidssector). Er komt een wettelijke quotumregeling, die wordt geactiveerd op
het moment dat de afgesproken aantallen banen niet tot stand komen.
Werkgevers, gemeenten en (minimum)loon:
o Gemeenten krijgen voor mensen met een productiviteit van minder dan 80 procent
WML de beschikking over het instrument loonkostensubsidie in plaats van het
instrument loondispensatie.
o Het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet om mensen met een
arbeidsbeperking aan de slag te helpen op de arbeidsmarkt.
o Een werkgever mag nooit minder dan het minimumloon betalen. Als de werknemer
tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, betaalt de gemeente de werkgever
een subsidie ter hoogte van het verschil tussen de loonwaarde en het
minimumloon.
o Ook voor mensen die via beschut werk nieuwe stijl gaan werken geldt dat hiertoe
het instrument loonkostensubsidie kan worden ingezet.
o Mensen die 80-100 procent van het WML kunnen verdienen worden niet aan (het)
werk geholpen met behulp van de loonkostensubsidie.
Doelgroep van de Participatiewet
o mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk
minimum loon (WML) kunnen verdienen, en
o mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met een
arbeidsbeperking die minimaal het WML kunnen
verdienen door gebruik te maken van een voorziening.
Op de volgende pagina willen we ingaan op de vetgedrukte passage en uw medewerking vragen.
“De Toekomst maakt deel uit van de stichting De Onderwijsspecialisten”
VSO-ZML/MG
Asakkerweg 5
6718 ZE Ede
Tel.:
0318-610481
E-mail: [email protected]
Website: www.toekomst-ede.nl
Doelgroep van de Participatiewet:
1. mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon
(WML) kunnen verdienen, en
2. mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met een
arbeidsbeperking die minimaal het WML kunnen verdienen door
gebruik te maken van een voorziening.
Van onderwijs naar arbeid:
Een groot aantal leerlingen dat nu (maar ook na de invoering van Passend Onderwijs op 1
augustus 2014) onze school bezoekt zal binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen.
Als school willen (en moeten) wij hieraan onze bijdrage gaan leveren.
Jongeren met een beperking die op het einde van hun schoolloopbaan aangewezen zijn op
doorstroom naar betaalde arbeid, hebben in de meeste gevallen een meer dan gemiddelde afstand
tot de arbeidsmarkt. Zij stromen niet vanzelf door naar een betaalde baan. Het Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO) hebben de opdracht om hun leerlingen naar
‘arbeid’ te begeleiden.
Het verwerven van een (duurzame) plaats op de arbeidsmarkt verloopt succesvol naarmate er
tijdens dat (transitie)proces intensiever en beter wordt samengewerkt tussen de gemeente,
arbeidsmarkt en gespecialiseerd onderwijs.
Succesvol(ler) samenwerken met de leerlingen, ouders/verzorgers en school:
- School, ouders/verzorgers en leerlingen werken samen als het gaat om het trainen van de
sociale vaardigheden (maken van huiswerk bijvoorbeeld),
- ouders/verzorgers delen hun netwerk (op het gebied van de arbeidsmarkt), en niet alleen
voor hun eigen kind(eren), met de medewerkers op het stagebureau van De toekomst
en/of de mentor van de leerling, en
- de leerlingen delen hun opgedane stage-ervaringen met hun ouders/verzorgers
Het netwerk van de ouders/verzorgers:
Als u een idee hebt van een mogelijkheid voor een stage- of
arbeidsplek voor onze leerling wilt u dan a.u.b. contact
opnemen met de school?
U kunt dan vragen naar Paul Abma (stagecoördinator). Hij is
ook per mail bereikbaar via [email protected]
Mocht u nog vragen hebben dan willen wij graag proberen
deze te beantwoorden.
“De Toekomst maakt deel uit van de stichting De Onderwijsspecialisten”
VSO-ZML/MG