Visie en plan van aanpak voor

Visie en plan van aanpak voor sociaalmaatschappelijke en
kunstculturele herbestemming Gemmakerk, Sanderbout Sittard
(naar een visie van Tiny Kitzen, mede vormgegeven door Lucy Hannen)
(augustus 2014)
Alsof je een plek bereikt
Om je heen kijkt en weet
Dat je thuis bent
Alsof je dit al kende
Voor je het zag
er geweest was
Voor je er zou komen
Zo thuis
Kees Spiering
INHOUDSOPGAVE
Het MIJNhuis | Schatplicht aan ons verleden
(inleiding en motivatie)
p1
Van donker verleden naar licht heden
(motivatie locatie en thema)
p2
Sociaalmaatschappelijke, kunstculturele belevings- en ontmoetingsplek
(visie en doelstelling)
p3
Voor wie en hoe
(doelgroep en uitvoering)
p7
Draagvlak en partners
p8
Waarom juist in de wijk Sanderbout
p8
Organisatie MIJNhuis
p 10
Continuïteit MIJNhuis
p11
Communicatieplan
p12
Wat hebben we nodig
p14
Locatie en bestuur
p15
Het MIJNhuis
Schatplicht aan ons verleden
(inleiding en motivatie)
In de talloze avontuurlijke verhalen over ons rijke mijnverleden gaat het steeds
over de Oostelijke Mijnstreek, die iedereen welbekend is. De Westelijke
Mijnstreek, waarvoor onder andere de wijk Sanderbout uit de grond werd
gestampt, bezit echter een minstens zo rijk verleden, en herbergt zelfs de grootste
Staatsmijn die Limburg rijk was: de Mauritsmijn. Deze heeft niet alleen deze regio,
maar ook de provincie als geheel veel gebracht: op de eerste plaats natuurlijk
werkgelegenheid en dus, in de gloriedagen van de mijnen, welvaart (mensen
schaften hun eerste auto's aan), minder afhankelijkheid van de gevestigde orde en
kerk, emancipatie, een veelheid aan gemeenschappen, een uitgebreid buslijnenen wegennetwerk, opvallende landschapskenmerken en bijzondere architectuur.
De Westelijke Mijnstreek is bovendien een van de meest geïndustrialiseerde
gebieden van Nederland. Om het zwarte goud efficiënt te kunnen verwerken,
volgde de ene technologische ontwikkeling de andere in rap tempo op. Wat ooit
begon als Dominiale Staats Mijnen, is in de loop van decennia ontwikkeld tot de
meest geavanceerde Research & Developmentpraktijk van het huidige
DSM/Chemelot. Ook vandaag nog is deze Westelijke Mijnstreek in blijvende
progressieve transitie: de zwart geblakerde, naar roet ruikende mijnwerkersplunje
is ingeruild voor een hagelwitte klinische laboratoriumjas.
Met het Jaar van de Mijnen 2015 in aantocht, is het de hoogste tijd om deze voor
Limburg, Nederland en ver daarbuiten immens belangrijke streek en zijn
onderbelichte verleden in de schijnwerpers te zetten. Levend te maken, en te
houden voor de toekomst. De trots over het rijke verleden dat blijvend vruchten
afwerpt voor de streek, willen we weer terugbrengen, opdat het collectieve
verleden van de bewoners en de oorspronkelijkheid en authenticiteit van de streek
weer zichtbaar en voelbaar wordt.
1
Van donker verleden naar licht heden
(motivatie locatie en thema)
In de hoogtijdagen van de mijnen werd door eigen initiatief van de bewoners van
Sanderbout geld bijeen gebracht om de Gemmakerk te bouwen, hetgeen in 1953
geschiedde. De kerk is een opvallende verschijning; de van heinde en verre
zichtbare spitstorentjes, het a-typische lessenaarsdak en het bijzondere
roosvenster, dat in het thematische kader van het plan dat voor u ligt, een
bijzonder treffende symboliek heeft:
'De geboorte van licht uit donker'
Er bestaat geen betere plek om het grotendeels in duister gehulde verleden van
de Westelijke Mijnstreek in een hedendaags daglicht te zetten. De steenkolenmijn
werd ook wel 'moderne
kathedraal van zware
industrie' genoemd. Een
kathedraal met twee
gezichten weliswaar:
schoorstenen, steenbergen,
blustorens, schachtbokken
en koeltorens bepaalden de
skyline van het mijnbedrijf.
Hoe groots dit boven het
maaiveld ook al was, het
was slechts een fractie van
de reikwijdte ondergronds.
Het bouwwerk van
schachten, steengangen,
luchtkanalen, pijlers en
laadplaatsen kon reiken tot
een diepte van meer dan
Kubische doorsnede van Staatsmijn Maurits, collage, 95x95cm
een kilometer. Dit onderW. Graatsma, J. Slothouber (courtesy Rijksmuseum) grondse complex vormde
het onzichtbare gezicht van het steenkolenmijnbedrijf. In het MIJNhuis beogen wij
een avontuur terug in deze ondergrondse tijd (donker) te bieden, door ervaring van
het individu in het bovengrondse nu (geboorte van licht), en deze te bestendigen
voor de toekomst (licht).
2
De Gemmakerk was lange tijd bepalend voor de identiteit van deze hechte
mijngemeenschap: men bouwde hem uit eigen initiatief, men werd er gedoopt,
men trouwde er, men vond er leiding en bezieling, men nam er afscheid van
dierbaren. De oorspronkelijkheid én authenticiteit van de koempels ligt erin gevat,
de hechtheid van de sociale gemeenschap verkreeg er symbolische waarde: er is
geen logischer locatie denkbaar om op een eigentijdse manier de veelomvattende
plaatselijke historie te koesteren, te beleven en te vieren.
In 2013 is de Gemmakerk gesloten, en is nu in afwachting van sloop of
herbestemming. De kerk was decennialang de kern van de wijk, en zou dat weer
kunnen worden, weliswaar met een meer eigentijdse, multifunctionele invulling.
Sociaalmaatschappelijke, kunstculturele belevings- en
ontmoetingsplek
(visie en doelstelling)
Het jaar van de Mijnen gaat over de huidige identiteit en ambitie van de
Mijnstreek. Het MIJNhuis beoogt om het destijdse ondergrondse leven
bovengronds opnieuw te laten beleven, en tegelijkertijd te positioneren in de
hedendaagsheid, met als doel om de kiemen van de huidige en toekomstige
identiteit en ambitie van de Mijnstreek bloot te leggen en te koesteren.
MIJNgang (MIENgank)
Onze nadruk ligt hierbij primair op de ervaring van de bezoeker, die middels
een permanente zinnenprikkelende expositie wordt uitgedaagd om het
mijnverleden letterlijk te ondergaan. Onder de grond worden je zintuigen heel
anders uitgedaagd dan bovengronds. Wisten jullie bijvoorbeeld dat voordat de
koempel afzakte, hij een zouttablet kreeg om het vocht vast te houden? Ook
moest hij blijvend drinken om zijn schorre keel te smeren, de smaak verging hem
letterlijk, alleen stroop kon hij nog proeven. Zijn ogen leerden zien in het donker,
zijn reuk werd verstoord door kruit- en kooldampen, en het gehoor door de
ondergrondse explosies. Eenmaal beneden draaide alles om je zintuigen, ze
werden letterlijk getart. De zintuigen vormen logischerwijs dan ook de leidraad van
deze MIJNgang: in een kijk-, hoor-, geur-, tast- en smaaktraject ondervind je aan
den lijve hoe het ondergrondse leven was, hoe het mijnbedrijf zich tot in de
huidige tijd heeft ontwikkeld, en waartoe het in de toekomst zoal kan leiden. Van
donker, smerig, mechanisch ondergronds naar licht, hagelwit, geavanceerd en
geautomatiseerd bovengronds.
3
MIJNchemie (MIENgemie)
Naast de permanente expositie over ons mijnverleden, organiseren we
wisselende thematische exposities met werk van hedendaagse kunstenaars uit de
mijnstreek. Deze kunstenaars komen ter plekke (site specific) werk maken, dat
expliciet vanuit de actualiteit verwijst naar het mijnverleden, en naar de toekomst.
In MIJNchemie wordt het verleden geadresseerd vanuit het heden, en niet -zoals
gebruikelijk- andersom. Tegelijkertijd gaat expliciete aandacht uit naar een
realistisch, of gedroomd, toekomstbeeld. Hierbij wordt samenwerking met de
Chemelot Campus gezocht. Doel is om inzicht en verwondering te genereren over
de 'state of the art' van de huidige geavanceerde chemie en technologie, en de
beloftes hiervan voor de toekomst te visualiseren of in ieder geval invoelbaar te
maken.
MIJNschool (MIENsjool)
Met educatieve projecten en workshops voor jong en oud (bewoners, lagere- en
middelbare scholen, bejaarden- en verzorgingstehuizen, bedrijven) maken
bezoekers al doende en spelenderwijs kennis met het mijnverleden.
Ze worden verzorgd door kunstenaars en andere creatieven uit de streek.
Voorbeelden hiervan zijn: D'r Koelpungel (wassen met teil en wasbordjes, zelf
broodjes bakken), Kaolkriete (scholieren maken koolportretten van ouderen, of van
elkaar), Kaolhouwe (beelden maken van kool), Koelsenjaale (ondergronds theater
met seincursus), Mienresepte (kook- en eetworkshops: Sjroap make, Riestevlaai
make, Kow sjottel make, Zoervleisj make). Deze projecten gaan we gericht onder
de aandacht brengen van bewoners, scholen, diverse instellingen en bedrijven.
In MIJNschool worden biechtstoelen op een moderne manier ingericht om weer
in gebruik te nemen, niet om te biechten, maar om gesprekken te voeren met een
moderne raadgever: een coach (volgens afspraak).
MIJNverhaal (MIENverhoal)
Deze ruimte wordt verhuurd aan bedrijven, instanties, (zorg)instellingen,
particulieren om presentaties, symposia, lezingen, diplomauitreikingen, borrels,
(vrijgezellen- en trouw)feesten en andere evenementen te organiseren.
Spreekgestoelte (de preekstoel), projectiemuur, beamer, geluid en belichting
zullen aanwezig zijn.
MIJNproeverij (MIENpreuverie)
Hoe kun je de geschiedenis beter ervaren dan deze te proeven. In de
MIJNproeverij bieden we typische mijnwerkersgerechten aan (spijs en drank),
4
vlierbessenlimonade, zelfgemaakt brood met cervelaatworst of kaas en een
kleinpotje stroop ernaast, riestevlaai.. tevens verzorgen we in MIJNproeverij
bovengenoemde kook- en eetworkshops. Elly Smit, schrijfster van kookboek Koken
& de Mijn zal zich met passie en expertise inzetten om deze tak tot een smakelijk
succes te maken. Een goedlopende brasserie is -op den duur- niet ondenkbaar.
MIJNtuin (met Melkboet, MIJNwandeling en MIJNhangplek)
Buiten leggen we samen met omwonenden en in samenwerking met nabijgelegen
scholen een groenten- en kruidentuin aan, met gewassen die nodig zijn voor de
gerechten die we maken (mijnwerkershuisjes hadden een vrij grote moestuin om in
eigen levensonderhoud van het vaak grote gezin te kunnen voorzien). Bij mooi
weer kan men buiten genieten van de typische gerechten. In de tuin staat ook een
MelkBoet, waar je als bezoeker, of als passant, rolmops, zure haring en
zwartbrood met melk kunt kopen.
In de prachtige tuin is ook ook een rondgang te doen volgens de
MIJNwandeling: een pad dat je leidt langs de belangrijke momenten in je leven,
in zogenaamde statiën: geboorte, een kind krijgen, trouwen, sterven enzovoort.
Voor de uitvoering hiervan hebben we contact gezocht met Will Beckers, The
Willowman, die met zijn prachtige, speelse kunstwerken van wilgentenen zulke
grote ogen gooide tijdens de floriade van 2012. Naast de kerk creëren we tussen
de bomen een hangplek voor de hangjeugd in de vorm van hufterproof
legergroene hangmatten van camouflagemateriaal.
MIJNhuiskamer (MIENhoeskamer)
In MIJNhuiskamer organiseren we diverse open, actieve avonden onder de naam
'MIJNkoempels', waar buurtbewoners en andere geïnteresseerde gasten kunnen
binnenlopen alsof ze een gezamenlijke huiskamer betreden, waar altijd iets te doen
of te bespreken is, en te happen of te drinken. Iedereen is welkom met zijn eigen
persoonlijkheid, eigen karakter en verhaal, maar met een gedeeld verleden en
gedeelde toekomst. Het thuisgevoel voert de boventoon, waar harmonie en
warmte belangrijke factoren zijn. We organiseren onder andere een maandelijkse
'KoempelKitchen', met bijvoorbeeld een 'ZoervleisjTreffe' (we maken en eten
samen 'zoervleisj mit fritte en eigegemaekte majenaes') of een 'WaffelTreffe', waar
we 'waffele bakke mit de naobers' (wafels bakken met de buurt). Ook zal een
RipperasieKaffee (een inloopmarkt waar bewoners dingen kunnen (laten) repareren
door medebewoners) een regelmatig terugkerende activiteit zijn. En spelavonden
5
met sjoeltoernooitjes, kaartavonden, bingo-afternoons... we zullen inspelen op de
behoefte van de bezoekers. En deze behoefte eventueel vertalen in een verwijzing
naar MIJNwelzijn (zie hieronder). MIJNhuiskamer is het inloophuis van de buurt, en
ook ieder ander is er welkom. Het is de cruciale ruimte van het MIJNhuis, waar we
onderlinge behoeftes van burgers, maar ook instellingen, op elkaar kunnen
afstemmen, en aan elkaar kunnen koppelen. We stimuleren hiermee de
burgerparticipatie, de sociale cohesie, de zelfvoorzienendheid van de wijk, we
maken gebruik van de al aanwezige kwaliteit en expertise van de wijkbewoners, en
hiermee uiteraard het algehele welzijn. Maatschappelijk welzijn op maat.
MIJNwelzijn (MIENwaalzeen)
In de prachtige zijbeuk van het gebouw richten we drie moderne, grote
biechtstoelen (-ruimtes) in, waarin onder andere de diverse wijkverzorgers hun
diensten kunnen aanbieden. Het Centrum voor Jeugd & Gezin,
wijkverpleegkundigen, opbouwwerkers, de wijkondersteuner, een geestelijk
ondersteuner, ondersteuning bij rouwverwerking, (gezins-, relatie- of
arbeidscoaching & -advies, een psycholoog, een weddingplanner, een
funeralplanner; wat ook aan behoefte bestaat, kan op maat worden aangeboden in
MIJNwelzijn. Er kan worden gewerkt volgens standaard spreekuren en/of volgens
afspraak. Opzet en invulling van al bestaande wijkdiensten laten we uiteraard
geheel over aan hen. Met MIJNwelzijn brengen we de zorg proactief en
organisatieoverstijgend terug naar de wijk en de mensen, hetgeen
drempelverlagend werkt, waardoor problemen en behoeftes eerder worden
gesignaleerd en aangepakt, en stimuleren we aan de ene kant de samenwerking
tussen diverse zorgaanbieders, maar ook die tussen welwillende, behulpzame
burgers zelf.
Het geniet onze grote voorkeur om MIJNwelzijn te ontwikkelen in samenwerking
met de gemeente, in het kader van een brede maatschappelijke voorziening: het
inloophuis MIJNhuiskamer wordt op een vanzelfsprekende, spontane manier
gekoppeld aan een breed WMO-loket. Naar onze mening bestaat er inhoudelijk en
functioneel een grote potentie om elkaar aan te vullen, te versterken en te
verdiepen.
Al met al streven we ernaar om de bezoekers met MIJNgang, MIJNchemie,
MIJNschool, MIJNproeverij, MIJNhuiskamer en MIJNwelzijn te laten ervaren dat
'de mijnen weer de zijne' worden, zijn erfgoed vormen, ons gemeenschappelijk
6
mijnerfgoed. Geen enkele van de digitale en sociale media kan zo efficiënt en
effectief werken als de werkelijk fysieke ervaring. Desalniettemin streven wij ook
naar een www, namelijk die van werkelijk willen waarnemen. Deze zinnelijke
bewustmaking (totaalervaring) en sociaalmaatschappelijke en -culturele integratie,
cohesie en wijkwelzijn zijn de ambities van MIJNhuis.
Voor wie en hoe
(doelgroep en uitvoering)
Het MIJNhuis is bedoeld voor iedereen met sociaal-culturele en/of cultuurhistorische interesse, jong, middelbaar en oud, uit de directe omgeving en daarbuiten.
De direct omwonenden, waaronder oud-mijnwerkers, hun kinderen en
(achter)kleinkinderen, en tevens alle overige (nieuwe) bewoners, die nog weinig tot
niets weten van de oorsprong van de wijk en het erfgoed van zijn bewoners.
Tevens doelen we op al diegenen die zijn geïnteresseerd in de historie van
Nederland en Limburg, en de Westelijke Mijnstreek in het bijzonder, en op
eenieder die gebaat is met kennis over het verleden van de Westelijke Mijnstreek,
zoals scholieren, verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met
heemkunde en/of cultuurhistorie en -reservatie, of mensen (jong en oud) die
gewoon een interessant, zinnenprikkelend uitje zoeken (bedrijfs- of verenigingsuitjes, bedrijfspresentatieplek, vrijgezellenfeest, bruiloft, verjaardag).
Om jongeren te bereiken, zetten we in op educatieve projecten en workshops voor
scholen uit met name de directe omgeving en provincie, maar natuurlijk ook
overige geïnteresseerde scholen. Om ouderen te bereiken, zullen we in het
MIJNhuis workshops en presentaties geven aan bewoners van bejaarden- en
verzorgingstehuizen. We zullen deze doelgroepen op een directe manier
aanspreken via betreffende instanties, maar ook met flyers in de buurt, VVVkantoren, hotels, en digitale banners op diverse geschikte websites, zoals die van
gemeentes en provincie, diverse UITpagina's, educatieve websites. Behalve jong
en oud, bereiken we zo ook de grote middelbare leeftijdscategorie. Uiteraard
haken we in op reeds bestaande culturele en educatieve festivals (MeiEcsplore
kindervakantieweek-activiteiten, MP-Feesten Geleen, Sint Joepmarkt Sittard, Sint
Rosafestival Sittard, en sluiten we met ons programma aan bij reeds bestaande
kunstroutes en -festivals, en zoeken we samenwerking met plaatselijke
cultuurhuizen en musea. In het kader van Mijnen2015 heeft Museum Het Domein
de wens uitgesproken om de MijnWandeling te laten starten bij de Gemmakerk.
7
Met ons multifocale aanbod denken wij grote meerwaarde te bereiken door
middel van het tegelijkertijd aanspreken van zowel jong, middelbaar als oud. Door
gezamenlijke educatieve en actieve projecten brengen we hen op een charmante
en inhoudelijke manier bijeen. Bovendien vergroot het lokaal eigenaarschap van
MIJNhuis, door middel van inzet van medewerkers en vrijwilligers uit de buurt, de
continuïteit ervan. Zowel cultuur- en burgerparticipatie worden op een direct
actieve, leerzame en (letterlijk) smaakvolle manier vergroot. Zo denken wij een
positief identiteitsbewustzijn en sociale cohesie van binnenuit terug te brengen, als
tegengewicht voor de huidige achterstallige reputatie en leegloop van deze ooit
zo bruisende wijk. Ooit gebouwd door en voor de wijkbewoners, geven we met
MIJNhuis de Gemmakerk weer een centrale plaats in de gemeenschap, waarbij we
oude kerkelijke functies opnieuw aanbieden in een moderne jas, terwijl we de
roerige geschiedenis van de streek erin verankeren én bestendigen voor de
Westelijke Mijnstreek.
Draagvlak en partners
Het draagvlak in de wijk is nogal groot te noemen. Bewonersvereninging en alle
overige verenigingen hebben aangegeven dit initiatief van harte te steunen. Het is
precies wat Sanderbout mist: een gezamenlijke smoel, een inloophuis, een sociale
ontmoetingsplek waar activiteiten worden aangeboden, ook door bewoners zelf,
een geven en nemen-sfeer, waarin men op een spontane manier met elkaars
wensen, behoeftes en talenten wordt verbonden. Behalve diverse verenigingen in
Sanderbout, hebben Museum Het Domein, Cultuurkweekpark Sittard, Het
Stadslab, de Heemkundevereniging, het Mijnmuseum, DSM Research &
Development, het Bisdom, Zorg & Co., het een weddingplanner, een
funeralplanner (Monuta) de wens uitgesproken om op een constructieve manier
samen te werken met MIJNhuis. Ook de Provincie is enthousiast over het plan, en
wil ons financieel steunen in het kader van Jaar van de Mijnen 2015, uiteraard
alleen mits er toestemming is van de Gemeente Sittard/Geleen.
Waarom juist in de Wijk Sanderbout
Binnen de wijk Sanderbout-Achtbunder, die zijn oorsprong geheel te danken heeft
aan de staatsmijn, bevindt zich een aantal karakteristieke gebouwen, waaronder de
recentelijk tot gemeentelijk monument bekroonde mijnwerkerskolonie aan de
Irisstraat. Enkele delen binnen de wijk hebben het karakteristieke van een
mijnwerkerskolonie, dat wordt gekenmerkt door een markante kolonieachtige
stedenbouwkundige structuur en bebouwing.
8
Sociale cohesie
De Gemmakerk kan worden omgebouwd tot cultuur- en wijkcentrum. Het gebouw
dat in de mijnentijd al deels de functie van sociaal en cultureel centrum had, vormt
een belangrijke spil in het proces van versterking van de sociale cohesie. Zeker
gezien de reeds in uitvoering zijnde grootschalige herstructurering. De sociale
betekenis ligt met name in het laagdrempelige karakter voor de bewoners en in de
ontmoetingsfunctie. Daarnaast biedt het MIJNhuis een podium voor culturele
activiteiten uit de stad en regio. Het MIJNhuis vormt een aanvulling op het
cultuuraanbod van de stad Sittard-Geleen en moet het sociale en culturele hart van
Sittard-Zuid worden.
Bewonersparticipatie
Bij de aanpak van de buurtontwikkeling en de problemen en knelpunten in de stad
wil de gemeente Sittard-Geleen de buurtbewoners zo veel mogelijk betrekken. Dit
gebeurt via buurtgericht werken. Deze aanpak is erop gericht om de krachten van
de bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en de lokale
overheid zoveel mogelijk te bundelen, zodat efficiënte samenwerkingsvormen
ontstaan.
Meerwaarde kunst
'Prachtwijken' noemt de Nederlandse overheid de kwetsbare wijken, die worden
gekenmerkt door problemen rondom wonen, werken, onderwijs, opvoeding,
integratie en veiligheid. De aanpak van deze wijken staat al jaren op de politieke
agenda, maar tot concrete acties heeft dat niet geleid. Door kunst te integreren in
de wijk wordt de levenskwaliteit verhoogt. Door de aandacht van het kabinet voor
deze kwetsbare wijken heeft kunst op wijkniveau immers een zekere kans van
slagen. Verondersteld wordt dat zij samenwerking vindt met de bewoners die
normaliter niet worden bereikt door traditionele brede maatschappelijke
voorzieningen en wijkcentra.
Relatie tot de rest van zijn omgeving
De wijk is mede door volledige insluiting van spoorlijnen en de randweg van
Sittard tamelijk geïsoleerd en lift daardoor niet mee op het nieuwe centrumplan
van Sittard. Dit maakt de voorzieningsbehoefte van de wijk alleen maar groter.
Direct buiten dit isolement bevindt zich enerzijds de Sportzone Limburg en
anderzijds het Orbis Medisch en Zorgconcern. Beide hebben een zeer hoge
toeloop en beide maken indirect gebruik van de omgeving. Sporters om te trainen
en bezoekers al dan niet met patiënten om het leed even te doen vergeten. Voor
beide uitersten biedt het MIJNhuis rust in hun hectisch bestaan.
9
In een breder perspectief is juist deze plek centraal gelegen tussen zowel Sittard
als Geleen, en ondanks het isolement zijn er voldoende routes die met auto of fiets
het gebied doorkruisen.
Euregionaal gezien is het MIJNhuis straks "DE" stepstone tussen de rijke
mijngeschiedenis van Belgisch Limburg en die van Parkstad. Beide zitten
momenteel enorm in een soort van herontdekkingsmodes zoals; C-mine Genk,
Cité van Mechelen, de Chemelot Campus, IBA-parkstad, Jaar van de Mijnen 2015
et cetera.
Organisatie MIJNhuis
Stichting MIJNhuis zet zich in om de oorsprong en erfenis van de Westelijke
Mijnstreek op de historische en culturele sociaalmaatschappelijke kaart van
Nederland te zetten, waarbij we expliciet de historische lijn via het heden willen
doortrekken in de toekomst. Deze schatplicht aan ons verleden, willen we
uitvoeren door middel van lokaal eigenaarschap: naast de permanente MIJNgang,
die het midden vormt van MIJNhuis, verzorgen kunstenaars en andere creatieven
en enthousiaste vrijwilligers uit de buurt een divers artistiek, educatief en
sociaalmaatschappelijk aanbod, waarbij de fysieke, zinnelijke (totaal)ervaring
centraal staat, naast cultureel-maatschappelijke (burger)participatie.
Met een aantal kunstenaars, initatiefrijke bewoners (bewonersvereniging) en
plaatselijke instanties (Museum Het Domein, Het Stadslab, diverse scholengemeenschappen) zijn reeds enthousiaste verkennende gesprekken gevoerd.
Daarnaast zorgt de Stichting dat het centrale hart van de wijk, de voormalige
Gemmakerk, weer open gesteld wordt en middels herbestemming wordt
gevrijwaard van mogelijke sloop, om zodoende te voorzien in de behoefte van de
wijk, streek en wijdere omtrek, en te behouden voor het nageslacht. Tevens heeft
deze kerk een unieke en daarmee hoge architectonische kwaliteit, en is ook nog
eens letterlijk de sluitsteen van het grote oeuvre van een fantastisch en iconisch
architect uit onze regio.
10
Continuïteit MIJNhuis
Projectsubsidie(s)
Met een initiële projectsubsidie vanuit Jaar van de Mijnen (M2015) willen we het
gebouw gereedmaken voor ingebruikname, de permanente MIJNgang ontwerpen
en inrichten, diverse educatieve projecten opzetten en participanten aantrekken.
Tegelijkertijd vragen we subsidies aan bij lokale, publieke en private, provinciale en
landelijke erfgoedfondsen, waaronder Stimuleringsfonds, Mondriaanfonds, Prins
Bernard Cultuurfonds, VSB-Fonds, Waarderingssubsidie Erfgoededucatie Provincie
Limburg, Stichting FSI (DSM).
Exploitatie
Naast voorlopige aandacht voor subsidies trachten we zo speodig mogelijk eigen
middelen te genereren uit:
- entreegelden voor de exposities, laagdrempelig gericht op breed publiek
- opbrengst uit educatieve projecten en workshops, moderne chemieworkshops /
samenwerking met de Campus
- opbrengst door verkoop vanuit MIJNpreuverie en MelkBuut, op termijn brasserie
- opbrengst uit verhuur aan bedrijven, scholen, instellingen, particulieren
- opbrengst coachingstrajecten en overige 'biechtstoel'diensten
- opbrengst door verkoop MIJNgerelateerde parafernalia (onder andere gemaakt
tijdens workshops)
- opbrengst door verkoop kunst
11
Het MIJNhuis - communicatieplan
Doelgroep
Het MIJNhuis is bedoeld voor iedereen met sociaal-culturele en/of
cultuurhistorische interesse, jong, middelbaar en oud, uit de directe omgeving en
daarbuiten. Tevens doelen we op al diegenen die zijn geïnteresseerd in de historie
van Nederland en Limburg, en de Westelijke Mijnstreek in het bijzonder, en op
eenieder die gebaat is met kennis over het verleden van de Westelijke Mijnstreek,
zoals scholieren, verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met
heemkunde en/of cultuur-historie en -reservatie, of mensen (toeristen) die gewoon
een interessant, zinnen-prikkelend uitje zoeken (bedrijfs- of verenigings-uitjes,
bedrijfspresentatieplek, vrijgezellenfeest, bruiloft, verjaardag).
Middelen
Om jongeren te bereiken, zetten we in op
* educatieve projecten voor scholen. Om ouderen te bereiken, zullen we
* workshops geven aan bewoners van bejaarden- en verzorgingstehuizen, waaraan
we ons programma gaan presenteren.
Ook verspreiden we
* flyers in de buurt, winkels, bedrijven, VVV-kantoren, hotels, plus digitale
* banners en een
* promotiefilm op diverse geschikte websites (provincie, gemeente, UITpagina's,
partnerwebsites). Behalve jong en oud, bereiken we zo ook de grote middelbare
leeftijdscategorie. We presenteren ons via
* www.mijnhuislimburg.nl,
* Lokale en regionale media en
* sociale media (Facebook, twitter en LinkedIn), waar we bestaande contacten
uitnodigen, verder opbouwen en onderhouden. Voorts haken we in op al
bestaande culturele en educatieve
* festivals (MeiEcsplore, MP-Feesten Geleen, Sint Rosafestival Sittard,
PULP!festival), en zoeken we en hebben we reeds
* samenwerking met diverse (kunst)cultuurhuizen en musea. Via
* crowdfunding (www.voordekunst.nl) bieden we iedere baksteen van Het
MIJNhuis virtueel te koop aan.
12
Door samen te werken met diverse partners (Provincie, Gemeente, Het Domein,
Het Stadslab, Cultuurkweekpark Sittard en vele anderen), beschikken we -behalve
over ons eigen uitgebreide netwerk- ook over hun
* netwerken (en zij over de onze).
Ooit gebouwd door en voor de wijkbewoners, geven we met MIJNhuis de
Gemmakerk weer een centrale plaats in de gemeenschap, waarbij we oude
kerkelijke functies opnieuw aanbieden in een moderne jas, terwijl we de roerige
geschiedenis van de streek erin verankeren én bestendigen voor de Westelijke
Mijnstreek. Het lokaal eigenaarschap dmv
* inzet van de diverse wijkverenigingen en vrijwilligers, vergroot de continuïteit.
Diverse kanalen worden aldus ingezet om Het MIJNhuis en de MIJNgang op een
aantrekkelijke en innovatieve manier onder de aandacht te brengen van zeer divers
publiek. Later volgt een nog verder uitgewerkte publiciteitscampagne, waarin
gebeurtenissen en speciale momenten in deze regio worden aangegrepen om ons
initiatief onder de aandacht te brengen.
Stappenplan publiciteit
1 nov 14
1 nov 14
1 nov 14
1 nov 14
15 nov 14
15 nov 14
15 nov 14
15 nov 14
15 nov 14
26 nov 14
4 dec 14
huisstijl gereed incl. logo
sociale media gereed
nieuwsbrief gereed (introductie initiatief)
presentatie plan via crowdfunding (www.voordekunst.nl)
promofilm gereed
banner gereed
website gereed
flyers gereed
persbericht, banner en film naar RTV, plus naar papieren
en digitale regionale dag- en weekbladen en op
partnerwebsites en lokale en regionale diverse
instellingen
flyers uitgedeeld
opening het MIJNhuis en MIJNgang, start
MIJNwandeling op locatie het MIJNhuis, ism partners
Jaar van de mijnen 2015.
13
Wat hebben we nodig
Op de eerste plaats dient de Gemmakerk een interieurrevisie te ondergaan,
die het mogelijk maakt om ons aanbod te huisvesten. Zie voor gedetailleerde
architectonische aanpassingen en kosten bijgevoegd Verkenningsonderzoek
MIJNhuis/Structuurontwerp (Jerome Paumen, Studio. PAS). Hier volgt een
algemene lijst van benodigdheden betreffende losse inventaris en expositie.
Eenmaal in de basis neergezet, kunnen we het vandaaruit verder uitbouwen.
Lijst van benodigdheden primaire opzet MIJNhuis (excl. architectuur)
Inrichting keuken, meubilair, belichting, kantoorbenodigdheden
Exposities (permanente MIJNgang en wisselexpo MIJNchemie)
PR (website, promofilmpje, banners, (digitale) brochures, drukwerk)
Onvoorzien 10%
€70.000
€70.000
€8.000
€14.800
TOTAAL
€162.800
14
Locatie en bestuur Stichting Het MIJNhuis
Gemmakerk
Bremstraat 7
6134 TZ Sittard
(Sittard D 6857)
Architect: Alfons Boosten (1893-1951)
Stichting Het MIJNhuis (www.mijnhuislimburg.nl | KvK 61201146)
Voorzitter
Tiny Kitzen
Irisstraat 21
6134 XJ Sittard
[email protected]
06 539 72 548
Secretaris
Lucy Hannen
Viel 18
6456 AT Bingelrade
[email protected]
06 480 37 428
Penningmeester
Dionne van Kan
Planeetstraat 12
6161 TC Geleen
[email protected]
06 139 86 792
Adviseur Architectuur
Jerome Paumen
Wolfeynde 10b
6191 EB Beek
[email protected]
06 295 666 13
15