2 augustus 1914 - Naspeuringen van Paul Theelen

Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
DE OORLOG, 2 augustus 1914 (bestand 526)
[Nieuwe Rotterdamsche Courant, 71ste Jaargang - No. 212.]
[Zondag 2 Augustus 1914.]
Inhoudsopgave 2 augustus 1914
5
10
15
[Nieuwe Rotterdamsche Courant, 71ste Jaargang - No. 212.]...........................1
Bericht..........................................................................1
De groote oorlog.................................................................1
St. PETERSBURG, 1 Augustus. .....................................................2
Russen op Duitsch gebied./Grensgevechten.........................................2
Algemeene mobilisatie van Duitschland............................................2
In Frankrijk./Duitschland, Rusland en Frankrijk..................................3
Algemeene mobilisatie van Frankrijk..............................................3
Duitschland, Rusland en Frankrijk................................................3
Duitschland, Oostenrijk en Rusland...............................................3
Rusland..........................................................................3
Duitschland......................................................................4
Italië...........................................................................5
Frankrijk........................................................................5
Engeland.........................................................................5
Oostenrijk-Hongarije.............................................................6
België...........................................................................7
Japan............................................................................7
De Balkanstaten..................................................................8
Montenegro.......................................................................8
Zwitserland......................................................................8
Noorwegen........................................................................8
De Engelsche en de Duitsche vloot................................................8
De stemming te Berlijn...........................................................8
Bemiddelingspogingen.............................................................8
De uitsluiting in de Duitsche lakenindustrie geëindigd...........................9
Prins en prinses Oskar wan Pruisen...............................................9
De Turksche vloot................................................................9
Transatlantische scheepvaart.....................................................9
Scheepvaart onder Amerikaansche vlag.............................................9
Griekenland en Turkije...........................................................9
De Oorlog.......................................................................10
Duitschland.....................................................................11
Zuid-Afrika.....................................................................11
België..........................................................................11
De Belgische minister-president De Broqueville ...............................11
Onze correspondent in Antwerpen schrijft: ....................................12
De burgemeester van Antwerpen heeft een proclamatie laten afkondigen, ........12
Engeland en de oorlog...........................................................12
Alle telefoonverbindingen tusschen Duitschland en Denemarken ...................14
Uitvoerverbod van gouden munt en goud-muntmateriaal.............................14
Samenwerking van burgers bij oorlogsgevaar......................................14
Een moratorium in Oostenrijk-Hongarije..........................................15
De Weensche goederenbeurs weer geopend..........................................15
De beurs te St. Petersburg......................................................15
De toestand in de Ver. Staten...................................................15
Bericht.
In verband met den dreigenden Europeeschen oorlog zal onze Courant tot nader bericht
des Maandagochtends verschijnen.
Ons voornemen is heden om ongeveer vier uur — tenzij de internationale gebeurtenissen
vroegere verschijning gewenscht een zijn — een Bulletin uit te geven, waarin het
voornaamste nieuws zal worden samengevat.
Wegens het niet loonen van een vroegtrein Maandagochtend, ontvangt een deel van de
abonnes in Noord- en Zuid-Holland en het Gooi de Courant iets later dan gewoonlijk.
DIRECTIE.
De groote oorlog.
De groote oorlog is begonnen. Wij hadden gehoopt, millioenen bange harten hadden
#526
1
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
gehoopt, dat hij nog af te wenden was. Geen oorlog is onafwendbaar voor hij er is, en
mocht men juist nu niet hopen, adat deze ontzettende ramp, ook nog in het
allerlaatste uur, voorkomen zou worden?
Want Duitschland wilde den oorlog niet. Er is geen twijfel aan, de Keizer heeft tot
het uiterste voor het behoud van den vrede gewerkt, zelfs nadat het bevel tot
mobilisatie in Rusland was gevallen. Frankrijk wilde den oorlog niet. Ondanks de
revanche-gedachte, die er nog zoovelen bezielt, wilde het den vrede bewaren. Engeland
wilde den oorlog niet. Zijn regeering heeft niet opgehouden zijn bemiddeling aan te
bieden.
Zoo deden de regeeringen, en de volken! Het vredeswerk der laatste tientallen jaren
is niet vergeefsch geweest, want nooit heeft de afschuw van den oorlog zich zoo
luide, zoo sterk, bij monde van zoo invloedrijke en hooggeplaatste personen geuit als
nu. Was er bij Duitschers, bij Franschen, bij Engelschen geestdrift voor een oorlog?
Wij laten ons niet meer van de wijs brengen door opgeblazen berichten over
straatbetoogingen, zielkundig trouwens zoo licht te verklaren, en door de taal van
chauvinistische bladen, maar denken aan de groote massa van het volk, aan de
arbeiders, die zich met zooveel nadruk tegen den oorlog hebben verklaard, aan de
stille werkers in den lande, aan de vrouwen, die hun mannen en zonen, hun broeders en
geliefden met hun geluk zullen zien wegtrekken. Neen, de volken wilden dezen oorlog
niet.
En toch is het er toe gekomen. Vergeefs heeft de diplomatie, vergeefs de stem van het
verstand en van het hart der naties gesproken. De oorlog is er. Oostenrijk begon
tegen Servië — het zal dat voor de geschiedenis moeten verantwoorden! — Rusland komt
Servië te hulp, bedreigt Oostenrijk; Duitschland, dat ook voor zijn eigen behoud zijn
bondgenoot niet kon laten neerwerpen, staat het bij; Frankrijk kan Rusland niet
alleen laten, laat het drievoudige verbond Italië inderdaad keus? Zal Engeland zich
onzijdig houden? Kon Spanje, bij Frankrijk aangesloten, er buiten blijven? Zal de
Balkan listig toezien? Wat zal Japan doen ?
Zoo zal straks Europa in vlam staan en de brand al zich verder uitbreiden. Als wij
denken aan de verschrikkingen van den modernen oorlog, met de vernielkracht van de
wapenen van nu, wat er te land, ter zee - met de dreadnoughts en de duikbooten - in
in de lucht zal gebeuren, - als wij bedenken, dat het legers van millioenen zijn die
op elkaar zullen worden geworpen, dan worden wij van ontzetting vervuld. En de
verwoesting, de schade, de ellende die deze oorlog zal brengen! Wat heeft niet reeds
de vrees voor zijn komst materieel een onheil gesticht! Wat zal er nog gebeuren?
En temidden van dien vreeslijken strijd der volken staat België, staat ook ons land.
Wij hebben een twist, met geen der partijen. Wij zijn tegen een enkelen staat gekant,
voelen geen haat voor eenig volk. Wij verlangen alleen, dat men ons met rust zal
laten, onze onzijdigheid eerbiedigen.
Wij gelooven, dat men ons land ook met rust zal laten. Onze onzijdigheid kan alle
partijen ten voordeel zijn. Maar mocht het anders loopen, dan zullen wij ons
verdedigen, met de vastberadenheid, die in ons volk is blijven leven, met het vuur,
dat het behoud van onze onafhankelijkheid waard is en met vertrouwen op onze
deugdelijke kracht. De Koningin en heel haar volk is daartoe besloten.
Inmiddels houden wij, schoon met bezorgd gemoed en onder den diepen indruk van dezen
wereldschokkenden tijd, het hoofd koel, en hopen, dat deze beproeving ons gespaard
zal blijven. Maar zoo neen, dan kennen wij onzen plicht.
De Oorlog.
Duitschland verklaart Rusland den oorlog.
St. PETERSBURG, 1 Augustus.
De gezant van Duitschland heeft vanavond om half acht de Russische regeering de
oorlogsverklaring overhandigd.
Russen op Duitsch gebied./Grensgevechten.
BERLIJN, 1 Aug. Een Duitsche patrouille is vanmiddag bij Protsken op een afstand van
300 meter van de Russische grens, op Duitsch gebied, door een Russische patrouille
beschoten. Aan geen der beide kanten vielen menschen.
Algemeene mobilisatie van Duitschland.
BERLIJN, 1 Augustus. Vanmiddag om kwart over vijf heeft de Keizer de mobilisatie van
de gezamenlijke Duitsche strijdkrachten bevolen.
BERLIJN, 1 Augustus. De mobilisatie is voorloopig nog slechts een maatregel tot
beveiliging des Rijks. Een hier verbreid gerucht, dat de oorlog reeds verklaard zou
zijn, is valsch.
#526
2
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
In Frankrijk./Duitschland, Rusland en Frankrijk.
PARIJS, 1 Aug. De plakkaten, waarbij de mobilisatie gelast wordt, zijn aangeplakt. De
eerste dag der mobilisatie is den tweeden Augustus, 's nachts om 12 uur.
Algemeene mobilisatie van Frankrijk.
PARIJS, 1 Augustus. De plakkaten, waarbij algemeene mobilisatie wordt gelast, zijn
aangeplakt. De eerste dag begint 2 Augustus om 1 minuut na twaalf uur (middernacht).
Duitschland, Rusland en Frankrijk.
BERLIJN, 1 Augustus. De Norddeutsche Allgemeine Zeitung schrijft: Naardien de op den
wensch van den Tsaar zelven ondernomen bemiddelingspogingen door de Russische
regeering met de afkondiging van de algemeene mobilisatie van het Russische leger en
de marine gestoord zijn geworden, heeft Z. M. de Keizer te St. Petersburg laten
weten, dat de Duitsche mobilisatie ophanden is, ingeval Rusland niet binnen 12 uur de
oorlogstoebereidselen staakt en dienaangaande een stellige verklaring doet.
Tegelijkertijd is aan de Fransche regeering een vraag gericht over haar houding in
geval van een Duitsch-Russischen oorlog.
[Reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag opgenomen.)
Duitschland, Oostenrijk en Rusland.
LONDEN, 1 Aug. De laatste editie van de "Westminster Gazette" bevat het volgende
zonderlinge telegram, naar het schijnt direct ontvangen van het Duitsche ministerie
van buitenlandsche zaken: "Duitschland mag niet verwachten [hopen], dat Oostenrijk
zal gaan onderhandelen met Servië waarmede het in oorlog is. Een weigering van
Oostenrijk echter om besprekingen te houden met Rusland zou een ernstige fout zijn.
Duitschland is vastbesloten, aan zijn verplichtingen als bondgenoot te voldoen, het
wil echter niet worden betrokken in een wereldconflict, doordat Oostenrijk onzen raad
niet opvolgt.
get. Bethmann Hollweg.
[Als dit telegram, door Reuter terecht zonderling genoemd, geen mystificatie is, zal
het vermoedelijk gericht zijn geweest tot de Engelsche regeering en door deze zijn
afgestaan aan de Westminster Gazette, het officieuse regeeringsorgaan. Red)
LONDEN, 1 Augustus. Vanavond verneemt Reuter op het Russische gezantschap, dat de
bewoordingen van de Duitsche nota zijn: Indien Rusland zijn mobilisatie tegen
Duitschland en Oostenrijk hedenmiddag niet staakt, zal Duitschland beginnen te
mobiliseeren.
Uit dezen eisch komen de grootste moeilijkheden voort, want Rusland heeft niet tegen
Duitschland en neemt allen voorzorgsmaatregelen op de Oostenrijksche grens.
Ondanks den ernst van den toestand duren de besprekingen tusschen Rusland en
Oostenrijk voort, op het oogenblik zoowel te St. Petersburg als te Weenen.
Sasonof heeft verklaard van de meest vredelievende gezindheid te zijn en de uiterste
concessies te zullen doen om een oorlog te voorkomen.
WASHINGTON, 1 Augustus. Op het Witte Huls wordt meegedeeld, dat de Duitsche gezant te
St. Petersburg die plaats zal verlaten.
KEULEN, 1 Augustus. (Port.) De Köln. Volksztg. is van oordeel dat, zoodra de toestand
met betrekking tot Rusland duidelijk is geworden, men in Frankrijk wel tijd zal nemen
om te overleggen. De jongste verklaring van Italië zal hierbij waarschijnlijk wel
niet zonder invloed blijven.
De Köln. Ztg. zegt dat volgens de opvatting van bevoegde personen de mobilisatie niet
hot begin van de vijandelijkheden tegen Rusland of een andere mogendheid beteekent,
doch slechts een maatregel voor eigen veiligheid is. In het ultimatum van Duitschland
word niet gezinspeeld op een oorlogsverklaring. De diplomatieke betrekkingen tusschen
Duitschland en Rusland duren nog voort. (Intusschen is, zooals uit de laatste
telegrammen blijkt, de oorlog reeds verklaard. — Red.)
Rusland.
ST. PETERSBURG, 1 Augustus. St. Petersburg en omgeving is in staat van beleg
verklaard.
(Deze maatregel zal wel genomen zijn in verband met het uitbreken van binnenlandsche
onlusten. - Red.)
Keizer en Tsaar.
BERLIJN, 1 Augustus. Van ambtelijke zijde wordt over de wisseling van telegrammen
tusschen keizer Wilhelm en den tsaar het volgende medegedeeld:
De tsaar wendde zich tot den keizer met een telegram, waarin hij den keizer verzocht
de bemiddelingspogingen over te nemen. De keizer kwam aan den wensch van den tsaar
tegemoet en zette zijn pogingen voort, hoewel er berichten inkwamen van de
gedeeltelijke mobilisatie van Rusland.
#526
3
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
Dankzij de bemoeiingen van den Engelschen minister von buitenlandsche zaken had de
door den keizer begonnen bemiddelingsactie nog den laatsten nacht een formule
gevonden, die het gewenschte doel scheen te naderen en ondanks de opvallende houding
van Rusland uitzicht op welslagen bood.
Onder deze omstandigheden moest de algemeene mobilisatie van het Russische leger en
de Russische vloot als een uitdaging in den scherpsten vorm worden opgevat.
Hierbij wordt opgemerkt, dat het onbegrijpelijk is, hoe, nadat de tsaar persoonlijk
om 's keizers hulp had gevraagd,de Russische regeering tweemaal de door den keizer
begonnen bemiddelingsactie is komen verstoren, in de eerste plaats door de
gedeeltelijke mobilisatie en de daarover te Berlijn en te Weenen afgelegde
verklaring, en vervolgens met de algemeene mobilisatie, indien Rusland niet op den
oorlog aanstuurde.
Duitschland.
BERLIJN, 1 Augustus. Vanavond heeft de keizer een voor het paleis samengestroomde
reusachtige menigte toegesproken. Z. M. zeide ongeveer: "Ik dank u voor uw mij
betoonde liefde en trouw. Als het tot een oorlog komt, houdt iedere
partijverdeeldheid op, den zijn wij nog slechts Duitsche broeders. In vredestijd
heeft wel eens de een of andere partij mij aangevallen, doch dat vergeef ik van
ganscher harte. Ik hoop en wensch dat het goede Duitsche zwaard zegevierend uit den
strijd zal komen."
Op 's keizers rede volgde geestdriftig gejuich. De menigte zong Die Wacht am Rhein.
Do rijkskanselier heeft een voor zijn paleis samengestroomde menigte, die "Heil dir
im Siegerkranz" zong, toegesproken. Hij zeide o. m.: "Wij allen staan voor onzen
keizer in, van welke gezindheid, van welk geloof wij ook mogen zijn.
"Als thans de oorlog ons deel moet zijn, weet ik, dat alle jonge Duitsche mannen
bereid zijn hun bloed te vergieten voor den roem en de grootheid van Duitschland. Wij
kunnen slechts overwinnen, indien wij vast vertrouwen op God, die ons tot nog toe
altijd de overwinning heeft geschonken."
BERLIJN, 1 Augustus. Voor het geval de oorlog uitbreekt, zal de Rijksdag Dinsdag den
4den dezer worden bijeengeroepen. De opening zal dan geschieden in de witte zaal van
het koninklijk paleis te Berlijn om een uur 's middags.
Het keizerlijk besluit tot bijeenroeping van den Rijksdag is nog niet afgekondigd.
BERLIJN, 1 Augustus. De Lokal-Anzeiger schrijft over het dreigende oorlogsgevaar: Het
oprechtelijk vredelievende Duitsche volk heeft er zich mee verzoend — zij het ook
niet zonder zorg, doch met de overtuiging dat het zoo heeft moeten zijn. En dit
"moeten" zal het met opofferingsgezindheid dragen.
Evenals wij in het afgeloopen jaar zonder één trilling der oogleden het besluit namen
tot een ontzaglijke legeruitbreiding, evenzoo zenden wij thans zonder vrees dit
groote leger den vijand tegemoet. Het leger zal het vertrouwen van volk en keizer
niet beschamen. Het zal het zwaard zòò voeren, dat het dit weer met eere in de
scheede kan steken.
Het Berliner Tageblatt schrijft: Uit de officieele uiteenzetting blijkt zonneklaar,
dat de Russische regeering tegenover den Duitschen keizer en de Duitsche regeering
een onwaardige misleidingskomedie heeft gespeeld. Het is duidelijk dat Sasonof met
opzet de zaken tot het uiterste heeft gebracht, terwijl hij in samenwerking met
eenige grootvorsten en andere tegen Duitschland gekante elementen elk vergelijk wilde
verijdelen. Hij heeft een verantwoordelijkheid op zich genomen, dat zelfs voor
grootere figuren dan hij te machtig zou zijn geweest.
De Vossische Ztg. schrijft:
De vijand van het Duitsche volk vindt dat volk tegenover zich als een in waarheid
eensgezind volk van broeders. Door bloed en ijzer werd onze eenheid veroverd; met
bloed en ijzer zullen onze legers het eensgezinde, groote Duitsche rijk verdedigen.
De Tägliche Rundschau schrijft:
De Wereld zal verbaasd staan, wanneer zij hoort en leest tot een hoe hooge mate van
leugenachtigheid de Russische politiek gegaan is. De Tsaar zelf zal voor de Wereld en
de Geschiedenis de smet niet meer van zich kunnen afwasschen, dat hij zijn
keizerlijken vriend op de snoodste wijze in persoon heeft misleid.
En de Deutsche Tagesztg. vermaant:
Thans moet alles zwijgen, dat een scheiding tusschen de verschillende klassen des
volks zou kunnen veroorzaken. Thans moet enkel de herinnering over zijn aan den
Grooten Tijd en zijn erfenis.
BERLIJN, 1 Augustus. (Part.). Hedenmiddag kwam nog een vleugje hoop op, deelt nu het
mobilisatiebevel is uitgevaardigd, heeft zich een stemming van diepen ernst over de
stad verbreid. De menigte die den geheelen dag om het Paleis gestaan heeft, betoogde
af en toe luidruchtig als de wacht werd afgelost, maar bleef voor het overige in zeer
#526
4
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
ernstige stemming. Nadat het mobilisatiebesluit was bekend geworden werden
betoogingen gehouden voor het Paleis en voor dat van den Kroonprins. De eene
geestdriftige ovatie volgde op de andere. Een onafzienbare menschenzee gaf door
hoedgezwaai lucht aan zijn gevoelens.
Hedenavond was er dienst in de Domkerk. De dienst droeg een buitengewoon
indrukwekkend karakter. Er is geen sprake van een buitengewoon zenuwachtige stemming,
niettegenstaande den bijzonder enerveerenden toestand en de zwaarzwoele, drukkende
zomeravond-atmosfeer. Overal ziet men mannen, die onder de wapenen komen, en die door
familie, vrouw of verloofde worden weggebracht. Bijna allen houden zich goed.
Het wordt steeds drukker in de stad; er komt meer rumoer, maar trots alle opwinding,
blijft men zichzelf meester.
ANTWERPEN, 1 Augustus. Alle Duitsche schepen hebben bevel gekregen naar hun
ligplaatsen terug te keeren.
KOPENHAGEN, 1 Augustus. De mededeeling van een Duitsch blad dat hier anti-Duitsche
betoogingen zouden hebben plaats gevonden voor het Duitsche gezantschap is onwaar.
Italië.
PARIJS, 1 Aug. Volgens een mededeeling van gezaghebbende zijde heeft Di San Giuliano
aan den Duitschen gezant medegedeeld dat Italië onzijdig zal blijven. Aangezien zijn
verbintenissen ten aanzien van het Drievoudig Verbond slechts verplichtingen inhouden
voor het geval van een verdedigden oorlog, beschouwt Italië zich daardoor thans niet
gebonden, omdat de oorlog van Oostenrijk, gesteund door Duitschland, een aanvallende
oorlog is.
ROME, 1 Augustus. De Messagero heeft een officieus bericht, behelzende, dat de
Duitsche gezant gisteren aan den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken
heeft meegedeeld, dat Duitschland ultimatums gericht had tot Rusland en Frankrijk.
Aan Rusland was gevraagd binnen 12 uur het mobilisatie-bevel te schorsen. Aan
Frankrijk was gevraagd binnen 18 uur aan Duitschland te doen weten of het in geval
van een oorlog tusschen Rusland en Duitschland neutraal zou blijven. De Duitsche
gezant verzocht op de hoogte te mogen worden gesteld van de door Italië te volgen
gedragslijn ingeval een oorlog mocht uitbreken.
Di San Guiliano behield zich zijn antwoord voer tot hij met den minister-president
zou hebben gesproken.
Dat onderhoud heeft onmiddellijk daarop plaats gehad. Salandra en San Guiliano bleven
lang bijeen. De Messagero bevestigt dat beide staatslieden het geheel eens waren, dat
het hier geen defensieven maar een offensieven oorlog van Oostenrijk-Hongarije geldt.
Daarom zou Italië niet verplicht zijn, zelf de wapenen op te nemen.
De Messagero schrijft nog, dat Italië neutraal zal blijven; echter voegt het blad er
aan toe, dat het niet zeker is dat de neutraliteit van Italië wel tot het einde van
den oorlog gehandhaafd zal blijven, ofschoon Italië zich er buiten zal houden,
zoolang het de zekerheid heelt, dat op zijn belangen geen inbreuk wordt gemaakt.
Frankrijk.
§PARIJS, 1 Augustus.(Part.) In de couloirs van de Kamer van Afgevaardigden zijn
vanochtend meer een klein aantal afgevaardigden verschenen. Sommigen maken aanstalten
om zich bij hun regimenten te voegen.
Men maakt de opmerking, dat de afgevaardigden acht dagen tijd hebben om naar hun
regimenten te gaan en men kan verwachten hoewel het niet zeker is, dat de Kamer
bijeengeroepen zal worden. [Reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag opgenomen.]
PARIJS, 1 Augustus. (Part.) Om twee uur hedenmiddag ontving ik bericht, dat de
intercommunale en de internationale telefoonnetten niet meer beschikbaar zijn.
Aan de stations vertrekken nog verscheiden treinen; maar noch voor het vertrek, nog
voor de aankomst van de treinen wordt ingestaan.
Op het oogenblik is het hier volkomen rustig; men zou zeggen dat het Zondag is.
KEULEN, 1 Augustus. (Part.). Geruchten, volgens welke in Frankrijk revolutie is
uitgebroken, zijn tot nu toe niet bevestigd geworden. Alleen heeft een Keulsche
bankinstelling de mededeeling ontvangen, dat een revolutie in aantocht is.
Engeland.
LONDEN 1 Augustus. (Part.) (Vertraagd.) Het is nog niet tot oorlog toegekomen, maar
de hoop is gering, gelijk Lloyds' verzekeringspremies al aanduiden; en de vannacht
bekend geworden beslaglegging door de Duitschers op Fransche locomotieven is
eigenlijk beslissend.
Met meer aandrang dan ooit bespreken de bladen de rol die Engeland zal moeten spelen,
wanneer Frankrijk en Duitschland slaags raken. Het blijkt meer en meer dat zelfs een
niet gering deel des volks zich krachtig zal blijven verzetten tegen deelneming aan
#526
5
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
een oorlog.
De liberale Daily Chronicle, die niet tot de strikte non-interventiepartij behoort,
spreekt vandaag onverbloemd uit hoe weinig geestdrift er onder de liberalen voor
dezen oorlog kan bestaan. Het blad merkt op dat de Times die met zooveel vuur
stemming maakt voor oorlog aan de zijde van Frankrijk, geenszins - gelijk vroeger met het ministerie van buitenlandsche zaken mag worden vereenzelvigd. De houding van
dat blad is ook zeer nadeelig; sir Edward Grey moet de handen vrij hebben.
De Daily Chronicle geeft dan als eigen meening dat, wanneer het Europeesche evenwicht
meer en meer tusschen Rusland en Duitschland hangt, een treden van Engeland quasi aan
Frankrijks maar inderdaad aan Ruslands zijde, een uiterst bedenkelijke onderneming
is. De neutraliteit van België zal Engeland het best kunnen dienen door de onzijdig
blijvende mogendheden aan te schrijven, dat het hun neutraliteit als een levensbelang
beschouwt.
Er staan voorts in de liberale bladen verscheiden ingezonden stukken van noninterventionisten pacifisten enzoomeer, o. m. een protest van een aantal geleerden,
onder wie prof. Kirsopp Lake, tegen een oorlog met Duitschland in het belang van
Rusland en Servië, als een aanslag op de beschaving.
LONDEN, 1 Augustus. (Part.) De Star komt hedenmiddag op tegen wat zij "de
monsterlijke uitlating der "Times" noemt, dat namelijk "de vijf naties des Rijks" op
den rand des oorlogs staan".
Wij staan niet op den rand van den oorlog - betoogt de Star - onze positie is die van
volledige vrijheid.
LONDEN, 1 Augustus. (Part., vertraagd.) Het besluit van Italië om neutraal te
blijven, dat de middagbladen melden zal de taak der Engelsche non-interventiepartij
zeker verlichten.
De Westminster Gazette, die overigens het verband niet zoo rechtstreeks acht, komt
met meer stelligheid nog dan te voren voor het onzijdig blijven van Engeland op. Wij
hebben - aldus het blad - geen verplichtingen die wij niet zonder oneer zouden kunnen
verbreken, maar Duitschland weet dat er zekere openbare verdragen bestaan, welker
schending door dat land ons en een moeilijke positie zou brengen en het weet ook dat
er sterke verwikkelingen in zijn worsteling met Frankrijk mogelijk zijn, die de
Britsche opinie zouden opwinden en ons van ons tegenwoordig besluit om neutraal te
blijven, wanneer wij dat mogelijkerwijze kunnen, zouden kunnen afbrengen. Wij
protesteeren ernstig tegen de poging die in sommige kringen wordt gedaan om ons ertoe
te krijgen onze expeditiemacht in een vastelandschen oorlog te sturen.
LONDEN, 1 Augustus. (Part.) (Vertraagd.) Er begint organisatie te komen onder de
tegenstanders van een oorlog. Vergaderingen, resoluties enz. zijn te verwachten.
Intusschen bewijst de schorsing van de vaart der Duitsche Atlantische mailbooten,
vooral die van de President Grant, die reeds onderweg, teruggeroepen is - want bij de
andere zullen prohibitieve verzekeringseischen hebben gewerkt - dat de Duitschers een
oorlog met Engeland vreezen.
De Times trouwens gaat voort haar lezers te suggereeren dat zulk een oorlog
onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld: "De vijf naties des rijks staan op den rand van
oorlog. Waarom? Een groote Europeesche mogendheid heeft aan een kleine natie de
eerste voorwaarden van onafhankelijkheid geweigerd" enz.
LONDEN 1 Augustus. (Part.) Behalve de financieele stoornissen waarover uw financieele
correspondent u inlicht voelt het Engelsche volk de vastelandsche crisis dagelijks
nijpender aan het duurder worden van allerlei levensmiddelen. Tal van menschen
voorzien zich of hebben zich voorzien van groenten kruidenierswaren, meel, blikjes
vleesch enz. alsof Londen aan den vooravond van een beleg staat. Van vleesch, visch,
brood, eieren, boter en suiker zijn de prijzen opgeloopen.
De telefoonverbinding met Parijs is door de Fransche regeering overgenomen en niet
langer voor openbaar gebruik open. Vooral voor de pers is dit zeer lastig.
Het nieuws uit Parijs is dan ook even schaarsch als uit Berlijn.
LONDEN, 1 Augustus. Een bericht uit Grimsby zegt: De Great Central Spoorwegmpij.
heeft haar stoomvaartdiensten op Hamburg, Antwerpen en Rotterdam gestaakt. Er is een
poging gedaan om het stoomschip "City of Bradford", dat vanochtend uit Grimsby naar
Hamburg vertrokken was, terug te roepen.
De uitvoer van steenkool uit Grimsby staat nagenoeg stil.
Oostenrijk-Hongarije.
WEENEN, 1 Augustus. Ingevolge de Russische mobilisatie heeft de Keizer thans de
algemeene mobilisatie gelast. Door aanplakking is daarvan zooeven kennis gegeven.
WEENEN, 1 Augustus. Officieel wordt meegedeeld, dat de Wiener Ztg. morgen een
Keizerlijk Besluit zal bevatten nopens de overdracht der bevoegdheden als leider der
politieke administratie aan den opperbevelhebber van het leger.
#526
6
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
Verder zal een ministerieel besluit uitgevaardigd worden, waarbij de politieke
voorschriften inzake het pas-wezen worden verzwaard. Ook komen bepalingen op het in
bezit hebben van wapenen, schietvoorraad ontplofbare stoffen en het vervoer van
laatstgenoemde. voorts wordt de jury-rechtspraak geschorst.
Het Keizerlijk Besluit en de ministerieele besluiten zullen van kracht zijn in
Galicië, de Boekowina, en in een gedeelte van Moravië en Silezië.
De Wiener Ztg. zal ook nog een ministerieel besluit publiceeren betreffende een
inperking van het verkeer ter zee, welke van kracht zal wezen voor de kustgebieden en
Dalmatië.
§WEENEN 1 Augustus. (Part.) Ingevolge een keizerlijk besluit zijn alle leerlingen van
het derde jaar der militaire academies van Wiener Neustadt en Mödling als luitenant
bij het leger aangesteld.
Aartshertog Karel Frans Jozef heeft bij de plechtigheid te Wiener Neustadt den keizer
vertegenwoordigd, aartshertog Leopold Salvator te Mödling. Beiden hebben de nieuwe
officieren op den ernst van het oogenblik gewezen en hun den keizer als voorbeeld
gesteld.
België.
BRUSSEL, 1 Augustus. De Fransche gezant te Brussel heeft aan den Belgischen minister
van buitenlandschen zaken meegedeeld, dat Frankrijk de neutraliteit van België zal
eerbiedigen. Wordt die neutraliteit geschonden, dan behoudt Frankrijk zich het recht
voor zijn maatregelen te nemen.
BRUSSEL, 1 Augustus. (Part.). Een amnestiewet wordt tegen Dinsdag voorbereid, den
datum waarop de Kamer bijeengeroepen is. Zij zal toelaten dat talrijke soldaten naar
hun garnizoen worden gestuurd.
De toestellen van draadlooze telegrafie in handen van particulieren worden
aangeslagen. Fransche reisduiven, op ons grondgebied binnengevoerd, zijn opgehouden
geworden. De burgerwacht wordt zoowat overal voor den garnizoensdienst ingericht. De
militaire school is ontbonden, de leerlingen van het eerste jaar zullen als
onderofficier, die der volgende jaren als officier dienst doen. Er wordt naar
middelen uitgezien om het binnenhalen van den oogst te verzekeren.
Anderdeels opent de Etoile Belge eene inschrijving voor de behoeftigen, die de
opgeroepen soldaten achterlaten. De ochtendbladen der Nederlandsche couranten hebben
vanavond Brussel nog niet bereikt.
BRUSSEL 1 Augustus. (Part.) Een bericht in het Staatsblad bevestigt de onzijdigheid
van het Belgisch grondgebied en herinnert aan de verplichtingen, die daaraan
verbonden zijn. De neutraliteit schijnt voor het oogenblik niet rechtstreeks
bedreigd.
De gezant van Frankrijk te Brussel heeft een gesprek gehad met de minister van
buitenlandsche zaken, waarin hij andermaal heeft verzekerd dat de regeering der
republiek ingeval van internationaal conflict de onzijdigheid van België geheel
eerbiedigen zou, slechts wanneer door ene of andere mogendheid deze onzijdigheid zou
geschonden worden, zou Frankrijk zich gerechtigd achten tot eigen verdediging onzen
bodem te betreden.
Deze mededeeling zou geruststellend zijn, zou Duitschland eene zelfde verklaring had
afgelegd.
De uitvaardiging van het ultimatum aan Rusland en Frankrijk voorspelt echter voor
België weinig goeds.
De mobilisatie verloopt op uitnemende wijze, de gezindheid onder de opgeroepenen
blijft uitstekend. Vanavond, vier-en-twintig uren na den oproep, zullen
tweehonderdduizend man binnen zijn.
Als de Kamers Dinsdag worden bijeengeroepen, zullen zij, zooals ik u twee dagen
geleden seinen, zich eerst en vooral bezighouden met de noodige kredieten voor de
gemobiliseerde troepen en het verplicht aanvaarden van bankpapier. Misschien zal ook
door eene wet een moratorium worden afgekondigd.
De nationale kleuren wapperen aan al de stadhuizen van het land.
BRUSSEL, 1 Augustus. Hedenmiddag om kwart over een is de telefonische gemeenschap met
Frankrijk afgesneden.
LUIK, 1 Augustus. De daarvoor aangewezen corpsen van de burgerwacht zijn
gemobiliseerd en bewaken de bruggen.
Ook te Antwerpen is de burgerwacht opgeroepen.
BRUSSEL, 1 Augustus. Men verzekert dat de Kamers tegen Maandag bijeengeroepen zullen
worden.
Japan.
§LONDEN, 1 Augustus. (Part.) In een onderhoud met een vertegenwoordiger van Reuter's
#526
7
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
Agentschap heeft de Japansche gezant te Londen heden het volgende verklaard:
Ofschoon Japan gereed is om het verdrag van Engeland met Japan na te komen, indien
Engeland gewikkeld wordt in een Europeeschen oorlog, hoop en geloof ik, dat de vrede
in het Verre Oosten gehandhaafd zal blijven.
WEENEN, 1 Augustus. Het Weensche Correspondentiebureau heeft bericht ontvangen uit
Tokio, dat het blad Nisji Nisji betoogt dat Japan van mogelijke moeilijkheden van
Rusland beslist partij moet trekken om de Mandsjoerijsche en de Mongoolsche quaesties
tot een oplossing te brengen.
Gisteren heeft in Tokio een langdurige ministerraad plaats gevonden.
De Balkanstaten.
KEULEN, 1 Augustus. (Part.) De Köln. Ztg. meldt, dat de Grieksche gezant in Sofia aan
den Bulgaarschen minister-president heeft verklaard, dat Griekenland neutraal zal
blijven, doch zal opkomen voor de handhaving van het vredesverdrag te Boekarest.
In het bij Roemenië gevoegde deel der Dobroedsja worden de bezettingsgarnizoenen
aanzienlijk versterkt.
Bulgarije treft tegenmaatregelen.
Montenegro.
KEULEN, 1 Augustus. (Part.) De correspondent te Cettinje van de Köln. Ztg. verneemt
uit goede bron, dat de Russische gezant aan Montenegro heeft aangeraden Oostenrijk
geen aanleiding te geven voor een aanvallend optreden, doch zich te bepalen tot het
versterken van de grenzen. Zulks om Oostenrijk te dwingen twee à drie legerkorpsen in
Bosnië en Herzegowina vast te leggen om Montenegro te bewaken.
De door Montenegro van Rusland verwachte financieele hulp is door den Russischen
gezant voor volkomen buitengesloten verklaard.
Zwitserland.
BERN, 1 Augustus. De Bondsraad heeft vanochtend tot onmiddellijke mobilisatie van het
Zwitsersche leger besloten.
Voorts heeft de Bondsraad de Kamers tegen den 3den Augustus in buitengewone zitting
bijeengeroepen, om de maatregelen, genomen voor de handhaving der onafhankelijkheid
en onzijdigheid des lands, te overwegen, den opperbevelhebber van het leger te
benoemen, en tot uitgifte van biljetten van 5 frs. te besluiten.
Noorwegen.
KRISTIANIA, 1 Augustus. Naar het ministerie van buitenlandsche zaken meedeelt, maakt
men aanstalten om de neutraliteit van Noorwegen te verdedigen. [Reeds in een gedeelte
van eene vorige oplaag opgenomen.]
KRISTIANIA, 1 Augustus. De Noorsche regeering heeft naar aanleiding van den oorlog
tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië een verklaring van onzijdigheid
uitgevaardigd.
Voorts heeft zij de noodige maatregelen getroffen om Noorwegen's onzijdigheid te
verzekeren. De kustverdediging is in gereedheid gebracht en een deel der vaartuigen,
die niet onder commando staan, tot verdediging der onzijdigheid uitgerust.
De Engelsche en de Duitsche vloot.
ANTWERPEN, 1 Augustus. Een telegram uit Vlissingen aan de Metropole zegt dat een
loodsboot op de Noordzee 17 groote schepen van de Duitsche vloot hoeft ontmoet die
met gebluschte vuren koers zetten naar het Skagerrak.
De loodsen hebben vijf Engelsche schepen bij het vuurschip Noordhinder gezien. Enkele
Engelsche smaldeelen kruisen ten noorden von Vlissingen.
De stemming te Berlijn.
BERLIJN, 1 Augustus. In den Lustgarten is den geheelen middag een dichte
menschenmenigte samengedrongen geweest. Ongeveer om half-zes werd het publiek door
adjudanten en officieren von de mobilisatie op de hoogte gesteld, waarop een
onbeschrijfelijke geestdrift alle aanwezigen beving.
Om zes uur is in den Dom een godsdienstplechtigheid gehouden door den
opperhofprediker Dryander. Ook dames en heeren uit de omgeving van den keizer en de
keizerin hebben daaraan deelgenomen.
Bemiddelingspogingen.
LONDEN, 1 Augustus. Naar Reuter op het Fransche gezantschap verneemt heeft de
Duitsche gezant te Parijs vanmiddag om drie uur — misschien niet officieel — kennis
gegeven, dat men nog altijd verschillende richtingen pogingen doet voor het behoud
#526
8
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
485
van den vrede en dat besprekingen daaromtrent gaande zijn.
BRUSSEL, 2 Augustus. Het bureau interparlementaire dringt er bij de groepen der
verschillende landen op aan, bijeen te komen, om een krachtige openbare poging bij
hun gouvernement te doen, ten einde dit tusschenkomst ten gunste van den vrede, of
met andere staten elke poging tegen den oorlog ?enne.
490
De uitsluiting in de Duitsche lakenindustrie geëindigd.
KOTBUS, 1 Augustus. In verband met de politieke gebeurtenissen beschouwt het verbond
van werkgevers in de lakenindustrie in den Lausitz het als een nationalen plicht, de
uitsluiting dadelijk voor geëindigd te verklaren.
495
Prins en prinses Oskar wan Pruisen.
BERLIJN, 1 Augustus. Het burgerlijke huwelijk van prins Oskar van Pruisen met gravin
Ina Marie von Bassewitz is hedenavond om zeven uur in het Bellevuepaleis door den
minister van het Kon. Huis voltrokken. Daarop geschiedde de kerkelijke inzegening
door den superintendant-generaal Händier.
De keizerlijke familie en de naaste verwanten der bruid, die voortaan den titel van
gravin von Ruppin zal voeren, woonden de plechtigheid bij.
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
De Turksche vloot.
KONSTANTINOPEL, 1 Augustus. Het ambtelijke orgaan der marine bevat een aanschrijving
van den minister van marine, waarin aan de Turksche marine-officieren wordt verweten,
dat zij te veel praten.
Op straffe van uit den dienst te worden verwijderd, beveelt de marine-staf, dat de
zee-officieren voortaan niets meer aan derden mogen meedeelen van de sterkte van de
vloot, voorbereiding van bewegingen ter zee enz.
Transatlantische scheepvaart.
NEW-YORK, 1 Augustus. De Cunard-, de White Star, de Red Star, de American, de
Leyland, de Dominion en de Atlantic-lijnen hebben besloten, de diensten tusschen NewYork en het vasteland van Europa te staken. Die tusschen New-York en Engeland blijven
echter bestaan.
Scheepvaart onder Amerikaansche vlag.
WASHINGTON, 1 Aug. President Wilson en de partijleiders van het Congres kwamen tot
overeenstemming omtrent een ontwerp tot wijziging van de Panama-Kanaalwet. Het
wetsontwerp tot het verleenen eener vergunning voor vreemde schepen om zich tijdens
de crisis in Europa in Amerika te laten inschrijven, zal Maandag aan het Congres
worden voorgelegd, en zoo mogelijk er doorgejaagd worden. Eene delegatie van
directeuren der spoorwegen in het Westen der Unie sprak met den president in het
Witte Huis. Deze maakte melding van de pogingen om eene Amerikaansche handelsmarine
op te bouwen voor het vervoer der oogsten. Hij wees op da noodzakelijkheid om in de
tegenwoordige abnormale omstandigheden eene staking op de spoorwegen in het Westen te
vermijden.
WASHINGTON, 1 Augustus. Wilson heeft de afgevaardigden van directeuren der Westelijke
Spoorwegen uitgenoodigd tot een conferentie op het Witte Huis. In de bijeenkomst wees
hij op de pogingen, welke in het werk dienen te worden gesteld om een
Amerikaanschen koopvaardijvloot op te bouwen voor de verscheping van de oogsten.
Voorts betoogde hij de noodzakelijkheid om onder de tegenwoordige buitengewone
omstandigheden een staking op de Westelijke spoorwegen te verhoeden.
Griekenland en Turkije.
KONSTANTINOPEL, 1 Augustus. De Turksche gezant te Athene en het Grieksche gezantschap
al?er hebben de Porte er vanmiddag van verwittigd, dat Wenizelos uit Munchen is
vertrokken om zijn terugreis naar Athene voort te zetten. De reis van den grootvizier
is in verband hiermee komen te vervallen en de bijeenkomst uitgesteld.
WASHINGTON, 1 Augustus. Wilson heeft de afgevaardigden van directeuren der Westelijke
Spoorwegen uitgenoodigd tot een conferentie op het Witte Huis. In de bijeenkomst wees
hij op de pogingen, welke in het werk dienen te worden gesteld om een Amerikaanschen
koopvaardijvloot op te bouwen voor de verscheping van de oogsten. Voorts betoogde hij
de noodzakelijkheid om onder de tegenwoordige buitengewone omstandigheden een staking
op de Westelijke spoorwegen te verhoeden.
De ondergeteekenden maken bekend, dat zij een garantiesyndicaat hebben gevormd tot
waarborg van voorschotten, die de Nederlandsche Bank zal geven tegen onderpand van
daartoe goed te keuren fondsen, ceêlen en andere waarden.
#526
9
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
Zij hebben zich daartoe verzekerd van de medewerking van de "Vereeniging voor den
Geldhandel", die de voorschotten zal verleenen en op haar naam bij de Nederlandsche
Bank zal opnemen. Het onderpand dezer voorschotten zal een surplus van 30% moeten
bevatten boven het bedrag van het voorschot. De prijzen en koersen, waarvoor de
onderpanden zullen worden aangenomen, zullen door de "Vereeniging voor den
Geldhandel" in overleg met de Nederlandsche Bank worden vastgesteld.
Aanvragen tot verkrijgen van voorschotten moeten gericht worden aan de "Vereeniging
voor den Geldhandel", die kantoor houdt in het gebouw van de Nederlandsche Bank te
Amsterdam. Deze aanvragen kunnen vanaf Zondagmorgen 10 uur schriftelijk worden
ingediend, waarop zoo spoedig mogelijk zal worden beslist.
Zij voegen hieraan toe, dat tot dezen maatregel is overgegaan om de rust te doen
terugkeeren en handel en nijverheid te voorzien van de voor de volstrekte behoeften
vereischte bedragen. Bij de beslissing over de aanvragen zal dan ook voor ieder geval
beoordeeld worden, of deze aan dit te stellen vereischte beantwoorden.
Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Adolph Boissevain & Co.
Rotterdamsche Bankvereeniging.
Gebrs. Teixeira de Mattos.
Amsterdamsche Bank.
A. van Hoboken & Co.
De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co.
Internationale Crediet- & Handelsverg. „Rotterdam".
Hope & Co.
Van Eeghen & Co.
Van Loon & Co.
Wiegman's Bank.
Nederlandsch-Indische Handelsbank.
De Wissel- & Effectenbank.
Lippmann, Rosenthal & Co.
Marx & Co's Bank.
Incasso Bank.
Vermeer & Co.
R. Mees & Zoonen.
Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij.
Wertheim & Gompertz.
Ochtendblad, A.
De Oorlog.
Heden (Zondag) is de algemeene mobilisatie van het Fransche leger in de vroegste
morgenuren begonnen en gistermiddag om kwart over vijf heeft Keizer Wilhelm de
mobilisatie van de gezamenlijke Duitsche strijdkrachten bevolen. De vijanden staan
thans in volle wapenrusting tegenover elkaar. Of het nog een paar dagen dreigen zal
blijven? Te Parijs heerschte dezer dagen de meening, dat zelf, in het geval de legers
volkomen op voet van oorlog zijn gebracht, een schikking nog niet geheel onmogelijk
mag worden geacht. De hoop daarop zal echter ook den grootsten optimist thans wel in
de schoenen zinken.
Tenzij... De verklaring in de Westminster Gazette, die men onder de telegrammen
vindt, authentiek is en Duitschland op de meest krasse wijze zijn bondgenoot
Oostenrijk zou hebben aangemaand, met Rusland over het conflict met Servië in
overleg te treden.
Van de Fransche post heeft ons gisteravond slechts een enkel blad bereikt, de
ontbrekende zijn wellicht door de censuur opgehouden, want de internationale treinen
zijn nog vrij geregeld uit Parijs vertrokken.
's Middags om half twee was de telefoonverbinding tusschen Frankrijk en ons land
verbroken.
De houding van Engeland is nog steeds niet duidelijk. Engelsche bladen meenen te
weten dat Italië onzijdig zou willen blijven en de voorstanders van het standpunt dat
Engeland zich ook buiten den strijd dient te houden, zullen daaruit wel munt trachten
te slaan. De Echo de Paris heeft beweerd dat Italië dezer dagen te Londen voorstellen
heeft gedaan om de Engelsche regeering tot onzijdigheid over te halen, in welk geval
zoowel van het Drievoudig Verbond als van de Drievoudige Entente één staat zou
blijven toezien bij den strijd van de anderen. Natuurlijk komt het Fransche blad
tegen een dergelijken ruil op, daar Engeland veel meer gewicht in de schaal legt dan
Italië.
De Ulster vrijwilligers hebben bij monde van sir Edward Carson de Engelsche regeering
aangeboden, in dienst te treden van den staat om het vaderland te dienen.
Een Duitsch eskader kruist, volgens een telegram uit Kopenhagen aan de Daily
Telegraph, bij de Langelands Belt, houdt alle passeerende schepen aan en onderzoekt
hun nationaliteit, hun bestemming en hun lading.
Bij Smaland zijn Duitsche torpedobooten gezien en in het Kattegat heeft een
oorlogsschip "de wacht betrokken, tusschen Zweden en Jutland.
Hetzelfde telegram zegt dat een sterk Russisch smaldeel bij het Deensche eiland
Bornholm is gesignaleerd.
Het conflict tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië wordt door de gebeurtenissen
steeds meer op den achtergrond gedrongen en er komt maar weinig nieuws over de
#526
10
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
krijgsverrichtingen daar.
Volgens de Daily News is Oostenrijk-Hongarije voornemens, als het Servië overwonnen
heeft, het voormalige sandzjak Nowi-Bazar bezet te houden totdat Servië een groote
oorlogsschatting heeft betaald.
De houding van Griekenland. Wenizelos, de Grieksche minister-president, die te
Munchen wachtte op tijding van den Turkschen grootvizier in verband met de
voorgenomen conferentie te Brussel, is over Brindisi en Korfoe naar Athene
teruggekeerd.
Een correspondent van de Petit Parisien zegt met hem en met Politis, den
onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken, een onderhoud te hebben gehad.
Wenizelos beklaagde er zich over dat verscheidene cijfertelegrammen, door de
Grieksche regeering aan zijn adres te Munchen verzonden, door de OostenrijkschHongaarsche regeering zijn onderschept, in strijd met de bepalingen van de
internationale post- en telegraafconventie.
Politis heeft zich uitgelaten over de houding, door Griekenland aan te nemen in het
conflict tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië. De Grieksche regeering acht zich
verplicht den spoorweg tusschen Saloniki en Nisj open te houden. Langs dien weg zal
het Servische leger van munitie en proviand kunnen worden voorzien.
"Ik heb reden te gelooven, voegt de correspondent aan het Fransche blad hieraan toe,
dat de Grieksche vloot reeds is samengetrokken in de Golf van Saloniki en dat de
Grieksche regeering hoopt op steun van de Fransche en Engelsche kruisers van de
Middellandsche zeevloten."
De gisteravond ontvangen telegrammen geven ons intusschen aanleiding het geloof van
den Franschen journalist niet te deelen.
Duitschland.
Te IJmuiden is draadloos bericht van het station Norddeich opgevangen, dat aan alle
Duitsche stoomschepen last geeft, zich met den moesten spoed te begeven naar de
dichtst bijgelegen neutrale haven.
Zuid-Afrika.
Een telegram uit Kaapstad heeft bericht gebracht van de vaderlandsliefde, die heel de
unie van Zuid-Afrika bezielt, op het bericht dat Engeland in een oorlog kon worden
gewikkeld.
Dat bericht is natuurlijk met verstand te lezen. De Hertzogianen onder de
Afrikaanders, en dat zijn er velen, zijn gelijk men weet, niet imperialistisch
gezind, en onder Botha's aanhang van Afrikaanders zullen er ook heel wat op dit stuk
lauw zijn. En zou de arbeiderspartij in Zuid-Afrika minder tegen een oorlog zijn dan
die in Engeland?
Maar, breekt de algemeene oorlog uit en doet Engeland daaraan mee — aangenomen wordt
natuurlijk: tegen het Drievoudige Verbond - dan zou het wel kunnen, dat er in de Unie
geestdrift ontstond voor één bepaalden kant van de zaak. Aan de Unie grenst Duitsch
Zuidwest-Afrika. En nu bestaat er ook een Zuid-Afrikaansch imperialisme hoewel het
weinig tot uiting en misschien nog maar bij een kleine minderheid tot een vaste
voorstelling is gekomen, nl. dat heel Zuid-Afrika, het Portugeesche en het Duitsche
gebied inbegrepen, bestemd is één geheel te vormen.
Daarbij komt, dat de Boeren zich in de Duitsche regeering diep teleurgesteld hebben
gevoeld, toen de pogingen tot interventie, door Kruger en andere voormannen tijdens
den oorlog beproefd, op haar onwil en samengaan met Engeland afstuitten. Het vele,
dat het Duitsche volk voor de Boeren heeft gedaan, kon dat bij het niet goedmaken.
Wordt het dus oorlog tusschen Engeland en Duitschland, dan zal die waarschijnlijk ook
in Zuid-Afrika worden gevoerd. Als wij ons niet bedriegen, heeft zich Duitschland
reeds lang op die mogelijkheid voorbereid, zoodat Engelsch Zuid-Afrika in Duitsch
Zuidwest nog een harde noot te kraken zou krijgen.
België.
De Belgische minister-president De Broqueville
heeft Vrijdagavond in zijn kabinet aan Belgische journalisten enkele verklaringen
afgelegd.
Het oogenblik is gekomen om de openbare denkwijze gerust te stellen, zeide de
minister, en ik doe een beroep op de drukpers van alle denkwijze om de regeering
daarbij behulpzaam te zijn.
In 1870 hebben wij ernstige oogenblikken beleefd; wij hebben toen onzen plicht
vervuld en zullen vandaag hem eveneens vervullen.
Maar er schijnt thans in zekere steden een door niets te rechtvaardigen vlaag van
waanzin te zijn ge?zen,
#526
11
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
Wat er vandaag gebeurt is letterlijk onzinnig: men durft geen bankbiljet meer
aannemen en wat hier gebeurt geschiedt ook te Parijs (en in Nederland had de minister
er kunnen bijvoegen. Red.) waar men den de biljetten van de Banque de France ziet
weigeren.
Wanneer men onzen muntvoorraad beschouwt dan is ?, ik herhaal het, door dezen
geestestoestand geen uitlegging te vinden; wij zijn in eenen voortreffelijken
toestand en zullen er in blijven.
Men heeft mij gezegd, dat er menschen zijn, die briefjes van 20 fr. hebben afgestaan
voor 15 fr. zilvergeld; die arme lieden zijn op de afschuwelijkste wijze bestolen.
Wij beleven thans een zeer ernstig moment in onze geschiedenis.
Ik hoop nog, dat het gevaar dat Europa bedreigt, zal kunnen afgewend worden, want tot
hiertoe is de toestand niet wanhopig. Wellicht zullen verscheidene landen afschrikken
voor de verantwoordelijkheid, die op hen zou rusten.
Maar, mocht het kanon bulderen, dan zullen de Belgen op de hoogte hunner zending zijn
en ik verzeker u dat ons land grooter dan voorheen uit dit avontuur zal uittreden.
Onze correspondent in Antwerpen schrijft:
De paniek beeft hier haast bespottelijke uitbreiding genomen. De menschen bestormen
met duizenden de Nationale Bank om de bankbriefje tegen baar goud uit te wisselen.
Sterke politiemacht moest de menigte, die heden gesloten deuren vond, in toom houden.
Men vertelt van winkelhulzen, belegerd door drommen van menschen, die tegen iederen
prijs eetwaren opkoopen. Ik heb in koffiehuizen en zelfs in een station bankbriefjes
zien weigeren. Het is ongelooflijk hoeveel bankbriefjes de menschen blijken te
bezitten!
Voor vijf uur is de burgerwacht opgeroepen.
Een raadslid zal Maandag in den raad voorstellen om de kinderen der soldaten in
daartoe ingerichte scholen voedsel te verschaffen.
De burgemeester van Antwerpen heeft een proclamatie laten afkondigen,
waarbij de bevolking tot kalmte en vertrouwen wordt aangemaand. Hij zegt o. a.: "De
burgemeester verzoekt nogmaals zijne medeburgers op de hoede te zijn voor de
personen, die, gebruik makend van den gespannen toestand, de geldwaarde trachten te
verlagen of den prijs der eetwaren te verhoogen. De Nationale Bank staat borg voor de
algeheele uitbetaling van hare bankbrieven en het crediet van België blijft
onaantastbaar."
De burgerlijke en militaire overheden hebben vanochtend in burgemeesters kabinet
vergaderd.
Er werd o. a. besloten:
Het voetvolk der burgerwacht zal den garnizoensdienst verzekeren en de stadspoorten
bezetten. Een half bataillon per regiment zal gedurende 12 uren dienst doen, en
daarna door een ander worden afgelost. De jagersverkenners (speciaal korps) zal
politiedienst verrichten. De brandweer zal eventueel geholpen worden door de
schutterij-afdeeling.
Openbare manifestatiën zijn verboden, kermissen en concerten voorloopig afgeschaft.
Aan de haven gaat alles vrij normaal toe.
De Ligue Maritime Belge heeft er bij de regeering op aangedrongen, dat de zeekust en
de Schelde-vrijheid afdoende beschermd worden, vooral met het oog op de bevoorrading
van het land.
Engeland en de oorlog.
(Van onzen correspondent.)
(Nadruk verboden.)
Londen, 31 Juli.
Ook te Londen begint de spanning ondragelijk te worden. Men kan nu over niets anders
meer spreken, meer denken. Zal de beslissing althans spoedig vallen? Het is een
roekelooze gedachte in zoo ernstige zaak als deze, maar men betrapt er zich telkens
op: liever aanstonds de slag, dan nog ettelijke dagen van dit ontzettend op-en-neer
van hopen en vreezen. Wanneer men goed kijkt, ziet men het ongewone nu overal in de
middenstad. De kranteventers hebben elk oogenblik nieuwe biljetten met dreigende
opschriften. In de clubs staan gedurig groepjes met ernstige gezichten de berichten
op de groene borden te lezen. Oploopjes zijn er voor het kantoor van de HamburgAmerika-lijn in Pall Mall, waar de mededeeling voor de ramen hangt, dat de Imperator
niet zal uitvaren. Maar vooral in de City voelt men de crisis-stemming. De
effectenbeurs is, zooals gij weet, vanochtend gesloten en in Throgmortonstreet, waar
de makelaars en jobbers hun kantoren hebben, staat het zwart van de bloothoofdsche
bewoners, die al maar praten en praten en praten. Ik wandelde er juist door, toen de
#526
12
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
venters van de Star kwamen aangestormd met de vier-uur-editie, die alle andere bladen
vóór was met het bericht, dat de Duitsche keizer de krijgswet over het gansche land
had afgekondigd. Dat gaf een heele opschudding. Overal fladderden de witte bladen met
de roode ster.
Intusschen, het is niet de taak van uw Londenschen correspondent om een stad onder
den druk van oorlogsgevaar te schetsen. Van alle hoofdsteden kan Londen misschien het
gemakkelijkst een zekere kalmte bewaren. Wat is oorlog ten slotte voor Engeland! Ik
bespreek straks de kansen die het heeft om er zelf aan te ontsnappen, maar al wordt
het in den maalstroom meegesleept, oorlog, hoe ontzettend op economisch gebied de
gevolgen ook zouden kunnen wezen, is voor dit land niet wat het voor de staten van
het vasteland beteekent. De Engelschen voelen zich veilig achter de bedekking van hun
vloot. Er zou een schok door het land gaan, wanneer een schip met Engelsche matrozen
verongelukte. Maar het begrip invasie bestaat nauwelijks voor den Engelschman. De
diepe vernedering, de omverwerping van heel de maatschappij, de onderwerping aan
vreemde soldaten met heel den nasleep van verschrikkingen en onteering, waarvan het
schrikbeeld den vastelander het hart dichtknijpt, wanneer hij aan oorlog denkt,
verontrusten den Engelschman niet, en het is bijna pijnlijk om in deze dagen hun
koele verzekerdheid in dat opzicht op te merken.
Wat nu de kwestie van Engeland's deelneming aan een Europeeschen oorlog betreft,
waarover ik dezer dagen aanhoudend heb geseind, ik zal trachten een beknopte
samenvatting van dat ingewikkeld probleem te geven. Zooals men weet is Engeland door
geen stelligen toezeggingen, hetzij schriftelijk of mondeling, gebonden om in zekere
gevallen de beide andere leden der entente militairen steun te verleenen. Gelijk
Asquith het in Maart 1913 heeft uitgedrukt, het land heeft onder alle omstandigheden
de vrije beschikking over zijn daden bewaard. Niettemin is er een sterke partij in
den lande, die zoodra het huidig strijdpunt in Europa aan de orde kwam, als iets
vanzelfsprekends verklaarde, dat Engeland aan de zijde van Frankrijk en Rusland zou
meekampen. Wat is de redeneering van deze mensen? Zij meenen dat Engeland bij de
machtsverhoudingen op het vasteland groot belang heeft. Het mag waar zijn, dat Servië
iedereen onverschillig laat, dat men zou bidden en wenschen dat Rusland het onzalige
land aan zijn lot kon overlaten: maar wanneer eenmaal Rusland het strijdperk
binnentreedt en dat geducht automatisme van het Europeesch verbondenstelsel raakt met
klap op klap in werking — eerst mengt Duitschland er zich in, dan volgt Frankrijk, en
Italië kan niet achterblijven —, dan doet er aanleidende oorzaak van den oorlog nog
maar weinig toe en Europa staat voor een ontzettende worsteling, waarin over macht of
onmacht, wie weet over zijn of niet-zijn zal worden beslist. Kan Engeland daarbij
lijdelijk toezien?
"Waarom niet?" vragen vele liberalen. "Omdat het vasteland door een aanval van
waanzin wordt aangetast, mag daarom Engeland niet het hoofd koel houden? Laten die
staten daar hun dwaze twisten zelf uitvechten. Als zij erbij te gronde gaan tant pis
voor hen. Wat zal Engeland, afgezonderd als het ligt, gericht als het zich heeft op
zijn koloniën overzee, zijn welvaart wagen in een strijd, waarvan men zich omvang en
ontzetting niet kan droomen, waarvan het einde niet te vermoeden is. Wij hebben.
Asquith zelf heeft het verklaard, geen verplichtingen tegenover Frankrijk en Rusland.
Laten we ons daarmee gelukwenschen en niet noodeloos de roekeloosheid volgen van
Duitschland en Frankrijk en Italië, die op grond van te kwader ure gesloten
verbonden, zich gaan doodvechten in een zaak die hun niet aangaat. Verplichtingen?
Wij hebben verplichtingen tegenover onszelf. Laat iedereen toch bedenken, wat een
oorlog zeggen wil. Heel het grootse program van sociale hervormingen, waarmee de
liberale partij het volk gelukkiger wil maken, kan kelderen in den storm van een
oorlog. Reeds nu zal het brood in prijs opslaan. Reeds nu zal de nijverheid stoornis
ondervinden van het ongelooflijk hooge percentage dat de bank eischt en de
effectenbeurs is gesloten. Wat zal dat geven als wij zelf in werkelijken oorlog
gewikkeld raken!" De knapste woordvoerder van deze theorie is de Manchester Guardian,
die met onbezweken ijver en felheid elken ochtend de non-interventie-bazuin steekt.
En deze menschen kunnen hun tegenstanders nog bestoken met een wapen uit dier eigen
tuighuis door nl. de dwaasheid te betoogen van hulpverleenen aan Rusland, niet
slechts omdat het de meest reactionaire macht van Europa is, maar ook omdat Engeland
het in de 19de eeuw placht te vreezen in Indië. En toch is het, alsof men dagelijks
de stemming verder voelt overglijden tot de opvattingen der ententevrienden, het is
een van de mysterieuze verschijnselen der geschiedenis, hoe een volk gelooven kan in
grootsche luchtspiegelingen van buitenlandsche staatkunde en onbestemd maar zeker
drijven naar het nastreven van onbepaalbare begrippen ten koste van bloed en tranen
en ten koste van voor de hand liggende voordeelen, die moeten worden opgegeven.
Trouw aan Frankrijk, moreele verplichtingen, handhaven van Frankrijks rang ten
behoeve van het Europeesch evenwicht, het zijn machtspreuken, welker invloed bijna
#526
13
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
ieder aan zichzelf kan nagaan en toch... Is met die woorden de zaak voor meedoen
afdoende bepleit? Het is een vraag waarop de buitenstaander niet dan aarzelend
antwoord kan geven. Men kan toegeven, dat een oppermachtig Duitschland schade voor
Engeland zou beteekenen, al was het alleen omdat het het eilandenrijk tot steeds
grooter uitgaven aan de vloot zou kunnen dwingen. Men kon meenen, dat de positie van
Engeland na een oorlog, waarin het zijn vrienden in den steek had gelaten, minder
aangenaam, misschien niet ongevaarlijk zou zijn. Men kan betoogen, dat het
vlootevenwicht in de Middellandsche Zee op ook voor Engeland onvoordeelige wijze zou
kunnen worden verlegd, wanneer het de Fransche vloot aan haar kansen tegenover
Italië en Oostenrijk overliet. Hoe dat alles zij, het is niet wel mogelijk wiskunstig
zeker aan te toonen, dat Engeland bij een oorlog iets zou winnen en wie twijfelt
eraan of het zal veel verliezen!
Zooals ik zei, de stemming is in de laatste twee dagen, nu het wezenlijke van het
gevaar erkend wordt, beslist gunstiger, minder verbaasd afwerend tegenover deelnemen
geworden. Van opwinding, van volksbegeerte om de vloot in zee te sturen, van
betoogingen of wat dies meer zij is echter nog geen sprake. Gelijk ik al eer heb
geschreven, het is zeer denkbaar dat de oorlog een loop neemt, die de
volksverbeelding treft en die zulk een opwinding veroorzaakt. In dat geval is alle
gezegd. Totzoolang rust de beslissing in handen der regeering. Het parlement zal
vermoedelijk zelfs naar huis worden gezonden.
Wat zal zij doen? De Manchester Guardian is niet gerust. De regeering heeft zich niet
uitgelaten. Dat, om te beginnen, wordt haar door het liberale blad verweten. Waarom
die geheimzinnigheid! Dan zijn er de vlootbewegingen, die zoozeer de aandacht hebben
getrokken. En tenslotte, wat van de onderhandelingen is uitgelekt, heeft de
vermoedens, dat de regeering bedenkelijk dicht aan tusschenbeidekomen toe is,
versterkt. Sir Edward Grey heeft zeker met kracht voor de vrede gewerkt, maar een van
zijn middelen, neemt men algemeen aan is geweest om den driebond met de Engelsche
vloot te dreigen en Duitschland's lange aarzeling moet men misschien aan niets anders
toeschrijven. Dat hij zich echter gebonden heeft, zoodat hij niet meer zou terug
kunnen, is niet aan te nemen, en de regeering zal zeker terdege rekening moeten
houden met de neiging tot vrede, die juist onder haar eigen partij sterk is. M. a. w.
men kan op dit oogenblik nog niets voorspellen. Men kan enkel afwachten en zich den
tijd korten met bespiegelingen.
Alle telefoonverbindingen tusschen Duitschland en Denemarken
zijn verbroken, zonder dat de Duitsche autoriteiten daarvan eerst kennis hadden
gegeven aan de Deensche overheid.
Ook de telegrafische gemeenschap tusschen Kopenhagen en verscheiden Duitsche plaatsen
is verbroken.
Uitvoerverbod van gouden munt en goud-muntmateriaal.
In artikel 1 van het wetsontwerp betreffende verbod tot uit- en vervoer van sommige
artikelen, wordt bij nota van wijziging achter de woorden: machine- en smeeroliën
ingevoegd: gouden munt of goud-muntmateriaal.
Aan het artikel wordt toegevoegd een derde lid, luidende:
Van een tijdelijk verbod van uitvoer van gouden munt of goud-materiaal, als bedoeld
in het eerste lid kan door Ons in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend.
Artikel 3 wordt gelezen als volgt:
Door het in werking treden dezer wet verkrijgt het Kon. besl. van 31 Juli 1911 (Stbl.
no. 333) houdende verbod van uitvoer van gouden munt of goud-muntmateriaal, kracht
van wet van het oogenblik zijner afkondiging af.
Omtrent het wetsontwerp hierbovenbedoeld is eindverslag uitgebracht.
Ingezonden Stukken.
Samenwerking van burgers bij oorlogsgevaar.
Wat in dezen tijd van hooge politieke spanning gebeuren kan binnenkort, weet niemand.
Het is ijdel, daarover te spreken.
Maar één ding is zeker: indien de groote Europeesche bom barst, vliegt een van de
scherven tegen ons land.
Ook daaraan is niets te doen; het behoort tot het lot der volken.
Na honderdjarige rust - want de Belgische ruzie van 1830 telt niet mee - komt dan het
Nederlandsche volk voor het eerst weer te staan voor nationaal doodsgevaar.
Waar de jongere mannen rechtstreeks zullen strijden om dat gevaar te keeren, is het
plicht der oudere mannen en van de vrouwen om alles te doen wat zij eenigszins
kunnen, tot behoud.
Tal van dingen moeten bij oorlogsnood zoolang mogelijk in hun geregelden gang houden,
#526
14
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]
Kroniek van den oorlog/Chronicle of the Great War, 2 augustus 1914
880
885
890
voor het geheele volk; allereerst voeding, dan orde, en onderlinge hulp. et is hier,
dat de niet-strijdenden machtig kunnen meewerken tot behoud van hun land.
Als de oorlog over ons komt, moet in elke Nederlandsche stad de niet-strijdende man,
en een klein deel der vrouwen, zich vrijwillig beschikbaar stellen tot het doen van
burgerlijken dienst.
Den Haag, 1 Aug. 1914.
G. P. BOUFFAER
Oeconomische en Financieele Mededeelingen.
Een moratorium in Oostenrijk-Hongarije.
Reuter seint uit Boedapest:
De Hongaarsche Staatscourant bevat een besluit, waarin voor veertien dagen een
moratorium wordt afgekondigd. Voor de rente van de staatsschuld geldt het moratorium
echter niet.
895
en uit Weenen:
De officiëele Wiener Zeitung zal morgen een keizerlijk besluit bevatten, waarbij met
ingang van 1 Augustus een moratorium voor 14 dagen wordt afgekondigd, waardoor geen
protest van niet betaling kon worden opgemaakt.
900
De banken te Weenen hadden bij de afwikkeling van effectenzaken te kennen gegeven
dat, zoo voor 5 Augustus geen moratorium werd afgekondigd, zij zich verbonden de
bedragen, welke de Girokassenverein hun tot 4 uur namiddags zou opgeven, voor
"reports" ter beschikking te stellen.
905
De Weensche goederenbeurs weer geopend.
Het bestuur van de goederenbeurs te Weenen heeft Vrijdag in overleg met de regeering
bepaald, dat degoederenbeurs gisteren weer voor den handel zou worden opengesteld.
910
915
De beurs te St. Petersburg.
Reuter seint uit St. Petersburg dº. gisteren:
Het beursbestuur heeft vandaag besloten de beurs voorloopig te sluiten en den
minister van financiën kennis te geven van dit besluit.
Verder is besloten de beslissing over alle vragen, betrekking hebbende op termijn-?
ken in buitenlandsche fondsen, waardoor reeds gelden waren ontvangen of gelden
tijdens het gesloten zijn van de beurs ontvangen worden, uit te stellen tot de eerste
bestuursvergadering, welke na de heropening van de beurs gehouden zal worden.
Men seint ons uit Hamburg: De Gewerbe-Bank heeft haar kassen gesloten.
920
925
930
De toestand in de Ver. Staten.
De New-Yorksche correspondent van The Economist seinde Vrijdag omtrent den toestand
in de Ver. Staten het volgende:
Men kan hier nog steeds niet gelooven, dat Europa zoo krankzinnig zal zijn om het tot
een algemeenen oorlog te laten komen. Toch is het noodig geworden om maatregelen te
treffen tegen de financieele paniek, zoodat de fondsenmarkt vandaag gesloten is
geworden. Tot nu toe heeft men aan den schok vrijwel weerstand geboden, doch de
crisis kon niet blijven aanhouden, zonder dat het tot een belangrijke beperking van
het krediet zal komen. De handel ondervindt reeds de belemmering van de vrees voor
duur geld. De wisselmarkt is gedemoraliseerd. Men verwacht dat nog meer goud zal
worden uitgevoerd. De goederenmarkten bewegen zich tengevolge van de oorlogsgeruchten
in opwaartsche richting en de prijzen der levensmiddelen stijgen. Intusschen zouden
hooge tarwe-prijzen natuurlijk grooten voorspoed betekenen voor de producenten. In
alle takken van den textielnijverheid heerscht groote onzekerheid.
935
#526
15
Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 [email protected]