Samenwerking in het veiligheidsdomein

Samenwerking in het veiligheidsdomein
Inzicht in falen en succes van de samenwerking
Regie en samenwerking zijn belangrijke sleutelbegrippen voor de (succesvolle) invulling van het gemeentelijk
veiligheidsbeleid. Samenwerking tussen partijen als uiting van integraliteit is vaak een belangrijke sleutel om de
„papieren‟ beleidswereld feitelijk te verbinden met de feitelijke uitvoeringspraktijk en de resultaten die daarmee
geboekt worden. Onze ervaring is dat samenwerking binnen het veiligheidsbeleid een noodzakelijke voorwaarde is
om successen te behalen en tegelijkertijd een weerbarstige en ingewikkelde opgave is. Ook een opgave die weleens
wordt onderschat of als een vanzelfsprekendheid wordt gezien, terwijl wij menen dat er veel winst behaald kan
worden als er iets preciezer naar gekeken wordt.
Twynstra Gudde heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en managen van samenwerkingsverbanden in de
veiligheidssector. Hoe een succesvolle samenwerking eruit ziet, verschilt per geval. Ondersteund door een bewezen
onderzoeksmodel komen wij samen met onze klanten tot een diagnose. Wij geloven namelijk dat het maken van een
goede diagnose ertoe leidt dat u als gemeente gericht kan werken aan goede samenwerking en u zichtbaar meer
resultaat kunt behalen en ook beter in staat bent om tot heldere keuzes te maken voor welk thema u wel of niet een
samenwerking aangaat.
Vragen in de veiligheidssector:
- “Hoe kunnen wij in korte tijd onze samenwerking binnen het uitgaansgebied evalueren?”
- “Hoe ervaren alle partners binnen de veelplegeraanpak de samenwerking?”
- “Ons veiligheidshuis haalt niet het afgesproken rendement. Hoe verhogen wij dit?”
- “Met enkele partijen maken wij de wijk veiliger, hoe kunnen wij sneller resultaten boeken?”
Samenwerkingsscan
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat er vijf belangrijke condities zijn die een samenwerking kansrijker maken:
- de partijen hebben een gezamenlijke ambitie
- de samenwerking levert iets op waar alle belangen mee gediend zijn
- de persoonlijke relaties zijn constructief
- het samenwerkingsverband is professioneel georganiseerd
- het samenwerkingsproces is helder en goed geregisseerd
Onderzoeksvragen samenwerkingsscan
Wat is de gedeelde ambitie
van de partners?
Toekomstbeeld, resultaat voor
alle partners, commitment
Op de goede weg samen?
De goede stappen,
kwaliteit bewaakt,
win-winproces, in dialoog
Betekenisgevend
proces
Gedeelde ambitie
Recht doen
aan belangen
Professioneel
organiseren
Goed
persoonlijk
samenwerken
Is het netwerk professioneel
georganiseerd?
Governance,
besluitvorming, vorm
Wat zijn de belangen van
ieder van de partners?
Op zoek naar
„mutual gains‟!
Constructieve
groepsdynamica?
Leiderschap, vertrouwen,
bovenstroom en onderstroom
Wat zeggen onze klanten
- “De scan legt feilloos bloot waarom wij niet meer tevreden zijn. Wij zochten de oorzaak in gebrekkige informatieuitwisseling, maar de werkelijke oorzaak pakten wij niet aan.‟
- “Door gezamenlijk de diagnose te zien en te bespreken, raakten wij op een andere manier betrokken. Niet de
waan van de dag, maar het perspectief werd weer duidelijk.”
- “Door de samenwerkingsscan werd ons duidelijk waarom ons veiligheidshuis niet rendeerde‟.
Contactgegevens
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Freek van der Laan, partner van de adviesgroep Veiligheid,
06 – 12 991 449 of [email protected]