verslag - Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten

Jaarverslag
Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten
2013-2014
Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3
Inleiding................................................................................................................................................... 4
Algemeen beleid ..................................................................................................................................... 5
Formeel ............................................................................................................................................... 5
Informeel............................................................................................................................................. 5
Financieel ............................................................................................................................................ 6
Extern .................................................................................................................................................. 7
Driejarenplan ...................................................................................................................................... 7
Persoonlijke evaluaties ........................................................................................................................... 9
Voorzitter ............................................................................................................................................ 9
Secretaris ............................................................................................................................................ 9
Penningmeester ................................................................................................................................ 10
Commissaris Intern ........................................................................................................................... 10
Commissaris Onderwijs..................................................................................................................... 11
Bijlage 1: Evaluatie van de activiteiten ................................................................................................. 12
Formele activiteiten .......................................................................................................................... 12
Informele activiteiten ....................................................................................................................... 14
Bijlage 2: Balans .................................................................................................................................... 19
Bijlage 3: Financieel Jaarverslag ............................................................................................................ 20
Bijlage 4: Driejarenplan FUF 2013 – 2016 ............................................................................................. 22
Nawoord ............................................................................................................................................... 26
Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van het 24e bestuur van de Faculteitsvereniging van Utrechtse
Filosofiestudenten (hierna: FUF). In dit verslag zullen wij terugblikken op onze
bestuursperiode en een evaluatie geven van de verschillende aspecten van het beleid dat in
ons beleidsplan werd voorgesteld en van enkele punten uit het driejarenplan (als bijlage
toegevoegd). Ook zult u een financieel overzicht aantreffen en de bespreking van alle
activiteiten van het afgelopen jaar. Wij hopen dat u met dit verslag voldoende zal zijn
geïnformeerd over de gang van zaken van de FUF.
Met vriendelijke groet,
Giordano Ierna - Voorzitter
Albertjan Telgenhof - Secretaris
Floris van Houten - Penningmeester
Filip Ferenc - Commissaris Intern
Samuel Mulkens - Commissaris Onderwijs
Inleiding
Het jaarverslag zal dezelfde opbouw kennen als het beleidsplan. Het eerste deel zal dus
gewijd zijn aan ons algemene beleid, dat op zijn beurt weer onderverdeeld is in de
categorieën formeel, informeel, financieel en extern. We zullen naast het eigen beleid ook
de voortgang van de realisatie van het driejarenplan hier bespreken. Vervolgens zullen de
bestuursleden afzonderlijk reflecteren op hun persoonlijke speerpunten en deze evalueren.
Ten slotte volgen de verschillende bijlagen: de evaluatie van alle activiteiten, het financieel
jaarverslag, de balans en het driejarenplan 2013-2016.
Algemeen beleid
Formeel
De belangrijkste formele doelstelling was het verzorgen van voldoende studie inhoudelijke
activiteiten. Naast het symposium, de fora, de leesgroepen en de filosofische cafés waren
het initiatief in samenwerking met Euphorion (een Big History middag), het feit dat Maarten
van Houte meeging op studiereis en de aanwezigheid van de docenten tijdens de
Poëzieavond een mooie toevoeging aan het studie-inhoudelijk niveau van de activiteiten.
Hoewel er dus voldoende activiteiten zijn georganiseerd is de promotie rond deze
activiteiten wel nog een verbeterpunt. Het zou mooi zijn om te zien dat het gehele jaar door
een constant aantal mensen te zien is tijdens deze studie-inhoudelijke activiteiten.
Dit jaar hebben we geprobeerd docenten vaker te betrekken bij activiteiten of zelfs samen
met hen een activiteit te organiseren, maar dit is jammer genoeg niet vaak gebeurd. Het feit
dat bij de Filosofische Cafés wel eens bekende gezichten waren te zien, maakte dit
gedeeltelijk goed, maar er miste wel een community-building aspect.
Een andere doelstelling was het vullen van een boekenplank met papers en scripties van
studenten en docenten. We hebben er al enkele kunnen uitprinten en sinds de meest
recente call for papers zijn er twee nieuwe binnengekomen die wel nog uitgeprint moeten
worden. Het is een redelijk resultaat, maar meer materiaal is altijd welkom.
De boekencommissie is dit jaar overgestapt naar een nieuwe leverancier: the
Bookdepository. Hoewel we nu de literatuur consequent goedkoper dan bol.com kunnen
aanbieden, spelen de lange levertijden de deal nog wel eens parten. Dit resulteert vooral in
ongemakken voor de leden in combinatie met de trage bevestigingen die we krijgen (als we
ze krijgen) van docenten over of de informatie op osiris klopt en up-to-date is. Naar een
betere (snellere) leverancier zoeken zou dus geen overbodige luxe zijn.
Vervolgens enkele woorden over de perspectiefdag. Het was het plan om die dit jaar te
houden, maar is op het laatste moment door de voorzitter van de commissie afgelast
wegens een tekort aan aanmeldingen. De commissie is zelf nog bezig met een
evaluatierapport, dat helaas niet af kon zijn voor het publiceren van dit document. In dit
rapport zal voornamelijk worden ingegaan op de probleempunten die de commissie is
tegengekomen, maar ook zal er kritisch worden gekeken naar de vorm van de
perspectiefdag zoals deze nu bestaat.
Informeel
Op informeel vlak hebben we dit jaar een zeer gevarieerd activiteitenprogramma kunnen
aanbieden. Bijna iedere week werd er een of meerdere activiteiten georganiseerd en door
een grote groep actieve eerstejaars, die we dit jaar rijker zijn geworden, de meesten ook
goed bezocht.
Het FUF-hok heeft dit jaar een mooie centrale rol gespeeld in de samenkomst van FUF’ers.
Niet alleen was de gemiddelde hokdag erg goed bezocht, maar er werden ook veel
activiteiten gehouden in het vergaderhok aan de andere kant van de gang: filmdagen,
gamemiddagen en zelfs de kleimiddag en commissiemarkt. In het hok werd er verder (bijna)
dagelijks getoept of andere kaartspellen of bordspellen gespeeld. Zelfs het huidig bierbeleid
mocht de pret niet drukken, doordat leden zich voorzagen van hun eigen bier en andere
alcoholische drank. Hiermee hebben we gelukkig nooit problemen gekregen met de
bewaking van de universiteit.
Wat wel teleurstellend te noemen was, is het aantal feesten dat in het afgelopen collegejaar
zijn gegeven. Naast het Oktoberfeest, introfeest en het gala is namelijk slechts een ander
feest georganiseerd. Dit is voornamelijk te wijten aan de onduidelijke communicatie met
een andere vereniging. Er waren namelijk beloftes gemaakt die niet zijn nagekomen, waar
de FUF de dupe van is geweest. Het was ook niet slim om al ons geld op een paard te zetten,
maar gelukkig hebben we ook een mooie feest samenwerking kunnen opstellen voor de
toekomst. Deze heet ‘De Gangmakers’ en is de commissie waarmee we afgelopen jaar een
feest mee hebben georganiseerd.
cDe jaarlijkse drie-eenheid van de FUF (MidYearsUitje, Dies en eindejaarbarbecue) is soepel
verlopen. Bij het MYU hebben we geprobeerd het spel wat extra spannend te maken door
het niet slechts om spelletjes winnen te laten draaien, maar een overkoepelend spel te
implementeren waarbij spelletjes winnen slechts een voordeel is, maar geen garantie op
winst. De organisatie van de Dies verliep goed, maar de opkomst was wel teleurstellend.
Vooral jammerlijk was het feit dat er geen enkele eerstejaars aanwezig was. Wel werd de
picknick gecombineerd met een frisbee activiteit van de sportcommissie. De
eindejaarsbarbecue had dit keer gelukkig het weer mee ( in tegenstelling tot de afgelopen
jaren). Er was voldoende vlees en wederom een kinderbadje gevuld met bier.
Aan het begin van het jaar was de Jan de Winter nog onze stamkroeg, maar omdat er geen
contract mogelijk was zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Nu hebben we een
contract afgesloten met onze nieuwe stamkroeg, de Ouwe Dikke Dries, en beide partijen zijn
tevreden over de samenwerking.
Financieel
Zoals al in het halfjaarlijkse verslag vermeld werd, is de subsidiekorting van dit jaar
behoorlijk meegevallen. Om deze reden was het niet van belang gebleken om de financiële
planning afgelopen jaar te veranderen. Hierdoor hebben we geen reserves hoeven aan te
spreken en is onze financiële gezondheid op geen enkel moment in gevaar geweest.
Ook zijn wij er in geslaagd om de overstap naar boekhoudprogramma GnuCash succesvol te
maken. Hierdoor is de administratie deels geautomatiseerd, overzichtelijker geworden en
kan de penningmeester beter controle uitvoeren over de boekhouding.
Ook is er een half jaar geleden nieuw leven in de kascommissie geblazen. Deze commissie is
een wettelijk verplicht orgaan voor iedere vereniging. Op de ALV zal de commissie de
resultaten van haar controle mededelen. Dit moet een indicatie geven voor de
betrouwbaarheid van de penningmeester.
Twee missers financieel gezien waren de studiereis en de toneelopvoering. Bij het begroten
van de studiereis hadden we gerekend op een bedrag van het U-fonds dat vergelijkbaar was
met dat van voorgaande jaren, zeker omdat we een docent mee hadden op reis. Dit viel
echter veel lager uit dan verwacht waardoor er verlies is geleden. De toneelopvoering is
uiteindelijk veel duurder uitgevallen dan vorige keren door het moeten wijken naar een
duurdere locatie. Studio T was geen mogelijkheid meer en we hebben dus voor Parnassos
gekozen. Daardoor is ook bij deze activiteit verlies geleden.
Extern
In ons externe beleid hebben we ons voornamelijk gericht op de Stichting voor
Studieverenigingen Filosofie (hierna: SSF). Dit komt voornamelijk omdat deze stichting ons
de grootste zorgen heeft gebaard. Al vrij snel in het begin van ons bestuursjaar dreigde de
SSF onder te gaan doordat ERA, de studievereniging voor filosofie uit Rotterdam, uit de SSF
wilde stappen vanwege de hoge contributie. Secretaris Telgenhof en penningmeester Van
Houten hebben zich er vervolgens voor ingezet om alle lidverenigingen bij de SSF betrokken
te houden en na veel vergaderen en onderhandelen is er uiteindelijk een plan gekomen
waar alle partijen het mee eens waren. Er is besloten om het acquisitie-voorstel van ERA
over te nemen en de contributie te verlagen. Daarnaast zal er een voorzitter zijn die twee
jaar aanblijft en geen van de lidverenigingen representeert, zodat zaken als een overdracht
gemakkelijker zullen verlopen. Momenteel is er een duidelijk plan vastgesteld over welke
vorm de SSF zal gaan aannemen en welke dingen er nog moeten gebeuren.
Driejarenplan
Het eerste punt van aandacht dat werd genoemd in het driejarenplan was het alumnibeleid
van de FUF. Dit jaar hebben we een visiedocument opgesteld, waarin een duidelijk beleid en
kader wordt geformuleerd voor de functie van de alumnivereniging, Autarkeia. We zullen dit
document bespreken met de huidige voorzitter van Autarkeia en voorstellen om een aantal
nieuwe bestuursleden aan te stellen om zo de generatiekloof te kunnen dichten.
Het vormen van studiegroepen werd ook geopperd in het driejarenplan. Onze observatie
was vooral dat dergelijke groepen vaak uit eigen initiatief van de leden ontstaan en er geen
steun vanuit de FUF nodig was. Ook het feit dat filosofie een vaak ‘eenzame’ studie is met
weinig samenwerking, maakt studiegroepen in de traditionele zin minder nodig. Want het
diepgaand op teksten ingaan en het begrip ervan wordt meestal al in werkcolleges gedaan.
De rol van een studiegroep is dan onduidelijk. Wel kunnen we aanbieden studieruimtes te
reserveren voor de eerder genoemde spontane studiegroepen.
De witboeken van de commissies zijn nog niet vernieuwd. Er zijn wel enkele evaluaties die
we in ieder geval in de bestaande witboeken willen en zullen opnemen. Een algehele
vernieuwing laat echter nog op zich wachten.
De ledenadministratie is nog niet vernieuwd, maar we zijn wel naar de mogelijkheden aan
het kijken.
De multimedia kant van de FUF is dit jaar uitgebreid. We hadden al een actieve facebook
pagina, maar inmiddels hebben we ook een nieuwe website en een Linkedin pagina. Twitter
is ook nog steeds een mogelijkheid, maar er is maar een zeer beperkt aantal leden die zelf
ook actief is op twitter. Het zou onze digitale reikwijdte dus slechts marginalen vergroten.
Het nieuwe Filosofisch Café is een redelijk en soms gematigd succes bij onze leden. Het
directe filosofische verband is namelijk nog wel eens ver te zoeken. Het is begrijpelijk dat
een dergelijke activiteit een grote doelgroep wil kunnen aanspreken en dus ook voor de leek
te volgen moet zijn. Maar dit doet soms af aan de inhoud. De verdere organisatie en
samenwerking met de andere partijen loopt inmiddels gesmeerd en komend jaar zal er
telkens afgewisseld worden tussen een echt filosofisch onderwerp en een onderwerp voor
een breder publiek.
Persoonlijke evaluaties
Voorzitter
Met ongeveer de woorden van mijn voorganger: er is niets catastrofaals gebeurd. Als
voorzitter zijnde ben ik in dat opzicht in ieder geval geslaagd in mijn taak als
eindverantwoordelijke en leidinggevende van deze vereniging.
In mijn speerpunten noemde ik dat ik het karakter wilde reflecteren van de vereniging. Ook
vermelde ik hierbij dat ik FUF altijd als een zeer open en ruimdenkende vereniging met een
ongedwongen sfeer. Gezien het grote enthousiasme van de eerstejaars (nu tweedejaars,
maar ook de huidige lichting, hoewel het nog vroeg is om hier uitspraken over te doen) en
de snelheid waarmee ze zich op hun gemak voelden, lijkt het dat ik, maar ook de rest van
het bestuur, het karakter van de FUF goed hebben neergezet.
Een ander punt van aandacht, voornamelijk meegegeven door mijn voorganger, was het
solidair houden van het bestuur. Dat bleek niet een moeilijke taak, wat vooral te danken
was aan het feit dat de meesten van ons elkaar al redelijk goed kenden voor we een bestuur
vormden. Toch heeft het zeker geholpen dat ik altijd hiermee rekening hield en me vaak
tijdens discussies neutraal opstelde totdat er een knoop doorgehakt moest worden.
Ten slotte de evaluatie van mijn laatste speerpunt: de collectieven. Sinds het halfjaarlijks
verslag is er niet veel verandert aan de manier waarop de collectieven gebruikt worden. Het
blijft nog steeds een combinatie van zowel gebruik maken van het officiële kanaal en het
persoonlijk aanspreken van actieve leden. Zoals vermeld in het voorgaande verslag, is het
niet problematisch zolang mensen zich niet gepasseerd voelen.
Secretaris
Het is voor mij altijd lastig geweest een stuk goed te beginnen, dus laat ik maar met de deur
in huis vallen. ‘Houd het zakelijk,’ schreeuwt het stemmetje in mijn achterhoofd, maar ik zal
de lezer alvast waarschuwen dat mijn woorden mogelijk doordrenkt worden van een ‘okkele
weemoed’. Welnu, hoe kijk ik terug op de speerpunten die ik vorig jaar heb opgesteld? Om
het geheugen even snel op te frissen: ik was toentertijd van plan het hok fris en schoon te
houden, de FUF te vertegenwoordigen in de SSF (Stichting voor Studieverenigingen
Filosofie), de weekmail zo secuur mogelijk te versturen en de perspectiefdag meehelpen
opzetten.
Plannen maken is één ding, ze uitvoeren een ander. In het geval van de weekmail en het
FUFhok heb ik mijn best gedaan, hoewel ik me wel degelijk besef dat ik steekjes heb laten
vallen. Onlangs heb ik het FUFhok nog een goede schoonmaakbeurt gegeven, de kast
afgenomen en wat organisch afval geruimd, maar over het algemeen is het lastig om die
plek schoon te houden. Wat het fris houden betreft, zet een aantal man op een warme dag
in een slecht geventileerd hok en binnen de kortste keren ontstaat er een bepaald aroma.
Het interstedelijk contact is mij het afgelopen jaar tegengevallen. Op persoonlijk vlak ben ik
er druk mee bezig geweest en heb ik aardig contact gehad met verschillende mensen van de
verschillende studieverenigingen, maar ik heb niet het idee dat dit op vereniging niveau echt
is door gekomen. Desalniettemin heb ik, in samenwerking met Floris van Houten en
anderen, erg hard gewerkt aan het aanhouden en vernieuwen van de SSF en kan ik dat
onderdeel met een gerust hart over laten nemen door mijn opvolger in die zaken. Er is nog
een boel werk te doen, maar er is een zeer goed begin gemaakt.
De grootste teleurstelling voor mij persoonlijk lag echter in het niet doorgaan van de
perspectiefdag. Dat komt voornamelijk omdat het een speerpunt was waar ik me aan het
begin van het jaar geen zorgen over maakte. Een (diepere) analyse van wat er fout is
gegaan, kunt u lezen in het evaluatieverslag over de perspectiefdag, maar de grootste fout
die ik heb gemaakt is dat ik het als gegeven heb beschouwd, zowel eerder als later in het
jaar. Het getuigt van een gebrek aan reflectie dat ik niet bij mijzelf herken.
Concluderend heb ik mijn twijfels over hoe ik dit jaar heb gefunctioneerd met betrekking tot
mijn speerpunten. Ik weet dat ik hard heb geprobeerd om ze te bewerkstelligen, maar besef
terdege dat ze niet allemaal even geslaagd zijn.
Penningmeester
Met tevredenheid kijk ik terug op het afgelopen jaar. De speerpunten die ik een jaar geleden
genoemd heb, zijn allemaal succesvol afgerond. Het is voor een deel gelukt om interesse te
wekken voor de initiatievenpot. Zo is er in het voorjaar een Poëzieavond georganiseerd met
behulp van het geld uit dit potje.
Grote vooruitgang is ook geboekt op het gebied van de site. Zoals de meeste van jullie
ondertussen hebben gemerkt is onze site verhuisd naar fufexpluribusunum.nl. Het heeft mij
veel tijd gekost om de infrastructuur te begrijpen en op te zetten. Toen dit eenmaal
afgerond was, is de invulling van de site vrij rap gegaan. Op dit moment zijn we tevreden
met de site.
Ook ben ik inmiddels ingeschreven als voorzitter van de SSF. We zijn het afgelopen jaar
vooral bezig geweest met het opruimen van onafgemaakte zaken en het vinden van een
nieuwe bestaansvorm. Rotterdam zal dit academisch jaar gastheer van de
acquisitiecommissie zijn. Alle partijen denken dat deze commissie naast extra financiële
middelen ook zal bijdragen aan het bestaansrecht van de stichting.
Ik heb een hoop nieuwe dingen geleerd en had er nog plezier in ook. Al met al kijk ik erg
positief terug op dit jaar.
Commissaris Intern
De speerpunten die ik me als doel had gesteld aan het begin van ons bestuursjaar waren als
volgt: de eerstejaars enthousiast maken voor de FUF, een goede band opbouwen met
andere verenigingen en de commissies goed draaiende te houden. Hoewel ik tevreden terug
kan kijken op ons bestuursjaar, ging niet alles zoals gepland.
De eerstejaars tot enthousiaste FUF-leden maken, was mijn belangrijkste doelstelling en
degene waar ik het meest tevreden over ben. Met vier van deze eerstejaars in het
kandidaatsbestuur en vele andere als actieve FUF’ers, kan ik alleen tevreden zijn met de
uitkomst van dit speerpunt.
Het aanpappen met andere verenigingen was in mijn eigen jaar niet bijster succesvol, maar
heeft tenminste het feestverbond ‘De Gangmakers’ teweeg gebracht. Dit initiatief kan, als
het goed wordt onderhouden, de FUF een stabiele basis bieden voor toekomstige feesten
en misschien ook aansluitende activiteiten.
Mijn laatste punt was de goede functionering van de commissies. Dit was het minst
spannende punt in zowel doelstelling als resultaat. Over het algemeen verliep de
communicatie tussen de commissies en mezelf soepel. Ik werd goed op de hoogte
gehouden van de stand van zaken met de commissie en hun activiteiten, waarna ik op mijn
beurt deze informatie zo snel en helder mogelijk aan de rest van het bestuur doorspeelde.
Hoewel de opstelling van sommige commissies veranderde door het jaar heen, viel gelukkig
geen een commissie uit elkaar. Ook over de deelname van eerstejaars studenten aan de
commissies was ik zeer te spreken.
Verder wil ik nog een punt bespreken dat ik niet in het beleidsplan had genoemd, omdat
deze later op mijn bord terechtkwam. Een groter heikel punt dan verwacht, bleek de
toneelgroep te zijn. Dit jaar had ik binnen deze groep een regisseur assisterende functie op
me genomen. Hoewel de groep draaiende bleef en er een prachtig toneelstuk was
neergezet, ging dit niet zonder slag of stoot. Deze voornamelijk administratieve taak bleek
te veel werk voor me en leverde me vooral in de weken voor de uitvoering voor veel stress
op. Door mijn onervarenheid is er tevens een niet verwaarloosbaar verlies gemaakt met de
toneelgroep.
Commissaris Onderwijs
In het afgelopen jaar heb ik als commissaris onderwijs deel uitgemaakt van het FUF-bestuur.
Mijn focus heeft hierbij vooral gelegen op de onderwijs gerelateerde activiteiten. In dit stuk
zal ik kort reflecteren op mijn speerpunten die ik in het beleidsplan had geformuleerd. De
reflecties van studenten op vakken bleek een lastiger punt dan gedacht. Wanneer vakken op
basis van negatieve reflecties niet worden gekozen is er ook geen ruimte voor verbetering.
Ook veranderen de vakken nogal eens van structuur of docent, vooral nu het nieuwe
bachelor-programma er is, en worden er vaak al ervaringen in het hok uit gewisseld,
waardoor reflecties minder waarde hebben dan oorspronkelijk gedacht.
Nu de universiteit de website verbeterd heeft, is de noodzaak om informatie over vakken op
de website te zetten weg. In plaats daarvan is er een overzicht met links naar zaken als het
studieprogramma, het cursusaanbod en de OER gekomen. Qua onderwijs gerelateerde
activiteiten hebben we dit jaar het Filosofisch Café Utrecht erbij gekregen, die elke maand
filosofen en niet-filosofen uitnodigt om over een thema te spreken. Na wat problemen met
het filosofisch gehalte is er besloten om bij de helft van de café’s iemand uit het
Wijsbegeerte Departement van de UU te laten spreken.
Tijdens de h-ALV bleek dat het oude Filosofisch Café gemist werd. Er wordt daarom nu
gewerkt aan een docentencafé, waar jullie binnenkort meer over zullen horen. Ook zijn er
vorderingen gemaakt omtrent het alumnibeleid: het visiedocument wordt besproken door
Autarkeia en er zullen binnenkort gesprekken plaatsvinden om een vernieuwing van het
bestuur van Autarkeia en het alumnibeleid te realiseren.
Bijlage 1: Evaluatie van de activiteiten
Formele activiteiten
Filosofische Cafés
Frequentie: Maandelijks
Opkomst: gemiddeld 22
Het nieuwe Filosofisch Café is een redelijk en soms gematigd succes bij onze leden. Het
directe filosofische aspect was afgelopen jaar namelijk nog wel eens ver te zoeken. Echter,
het is begrijpelijk dat een dergelijke activiteit zijn doelgroep wil vergroten en moet
inhoudelijk dus ook voor de leek te volgen zijn. De verdere organisatie en samenwerking
met de andere partijen loopt inmiddels gesmeerd en komend jaar zal er telkens afgewisseld
worden tussen een echt filosofisch onderwerp en een onderwerp voor een breder publiek.
Oktoberfeest
Datum: 24 oktober
Opkomst: 71
Natuurlijk is het traditionele Oktoberfeest voor de eerstejaars Wijsbegeertestudenten niet
vergeten. Met dit jaar als thema ‘Plebs & Snobs’ kwamen twee werelden bij elkaar. Aan de
prachtige foto’s die deze avond zijn gemaakt is mooi te zien hoe de eerstejaars bij de FUFfamilie zijn opgenomen.
Symposium: Ancient Scepticism
Datum: 31 oktober
Opkomst: 60 (24 FUF’ers)
Het Symposium over Scepticisme mag met 60 bezoekers niet klagen over de opkomst. Met
internationaal bekende sprekers was het een zeer leerzame activiteit over een onderwerp
dat in het reguliere cursuspakket niet altijd de aandacht krijgt.
Forum: Ehrenfels en seksuele ethiek
Datum: 10 december
Opkomst: 25
In een overvolle zaal aan de drift werd ons door Carlo Ierna de seksuele ethiek van Ehrenfels
uiteengezet. Deze “ethiek” was op z’n zachtst gezegd niet zeer vrouwvriendelijk, in ieder
geval niet in de moderne termen, en polygamie werd dan ook sterk gepropageerd.
Forum: Logica & Liefde
Datum: 26 februari
Opkomst: 20
Joop Leo vertelde ons over hoe men de relaties tussen objecten weer kan geven in de logica.
Scriptieworkshop
Datum: 17 maart
Opkomst: 50/60 (faculteitsbreed)
De scriptieworkshop werd dit jaar georganiseerd door verschillende vereningingen binnen
geesteswetenschappen. Uit de feedback werd duidelijk dat er genoeg behoefte was aan de
scriptieworkshop om deze een jaarlijks SVO evenement te maken.
Forum zelfkennis & zelfvertrouwen
Datum: 19 maart
Opkomst: 30
Katrien vertelde ons dat wanneer iemand niet weet wat hij wil of denkt, hij niet
noodzakelijk een gebrek heeft aan het rationele vermogen om te reageren op redenen,
maar soms ook aan zelfvertrouwen. Om dit concept en de relatie tot zelfkennis uit te
werken, werd verwezen naar het werk van Miranda Fricker, Axel Honneth en Joel Anderson,
en theorieën uit de empirische psychologie. Het forum werd afgesloten met een gezellige
borrel.
Studiereis
Datum: 12-19 april
Opkomst: 26
Vergezeld door Maarten van Houte, die het studie-inhoudelijk niveau van de reis redelijk
omhoog krikte, gingen 25 FUF’ers op reis naar Rome. Tijdens de 20 uur durende busreis had
iedereen de kans om elkaar beter te leren kennen en te bonden als reisgroep. [quote van
Jonathan]. In Rome zelf had de reiscommissie iedere dag een activiteit georganiseerd om de
stad, haar geschiedenis beter en de filosofische relevantie ervan beter te leren kennen. Zo
werden bijvoorbeeld het forum en het vaticaan bezocht en kregen we in het KNIR
(Koninklijk Nederlands Instituut Rome) een college van Maarten van Houte. Naast het vaste
programma hadden de deelnemers ook voldoende vrije tijd om op hun eigen gemak Rome
te verkennen.
Big History
Datum: 24 april
Opkomst: 6
De uitdaging van een Big History avond is voor de sprekers het in 30 minuten weergeven
van de gehele geschiedenis van een bepaald vakgebied. Tijdens deze samenwerking met
Euphorion werd door Bas van Bommel de historie van de literatuurwetenschap uit de
doeken gedaan en Teun Tieleman deed hetzelfde voor de wijsbegeerte.
Introductiekamp
Datum: 27-29 Augustus
Deelnemers: 21
Dit jaar is het introkamp voor het eerst op een andere datum dan gebruikelijk
georganiseerd. Omdat de universiteit heeft bepaald dat een hele introductieweek iets te
veel van het goede was, moesten we uitweiken naar de laatste week van de zomervakantie.
Het was duidelijk te merken dat dit invloed had op het aantal aanmeldingen voor het kamp.
“Het Groot Filosofisch Circus” was ondanks de kleinere groep deelnemers zeer geslaagd en
het introfeest was goed bezocht door de ouderejaars.
Informele activiteiten
Maandelijkse Borrels
Frequentie: Maandelijks
Opkomst: gemiddeld 40
De maandelijkse borrels werden wederom goed bezocht, zowel door de enthousiaste,
inmiddels, tweedejaars als ook de FUF veteranen. In het begin van het jaar werden deze nog
georganiseerd in de Jan de Winter. Als bestuur werd het ons echter duidelijk dat een
contract niet mogelijk zou zijn en gingen naarstig op zoek naar een nieuwe stamkroeg. Om
de kerstborrel wat meer flair te geven en een nieuwe locatie uit te proberen werd deze
gehouden in het café Lieve Lust. Het was een drukbezochte borrel waar ook enkele
docenten bij aanwezig waren. De muziek die werd afgespeeld viel echter minder in de
smaak bij de meeste leden. Vanaf de uiterst geslaagde kies-je-kroeg inspraakavond vonden
de borrels plaats in onze nieuwe stamkroeg: de Ouwe Dikke Dries. Hoewel we de ruimte
soms met anderen moeten delen, bevalt de kroeg zeer goed. De eerste borrel van dit
academisch jaar kende een grote opkomst, wat misschien al dan niet veroorzaakt werd door
het beloofde gratis rondje namens het bestuur. We waren ook zeer verheugd om te zien dat
er een boel eerstejaars aanwezig waren.
Film- en gamemiddagen
Frequentie: 6 totaal
Opkomst: gemiddeld 16
Vaker georganiseerd dan de jaren ervoor, maar ook een groter succes. Beide groepen zagen
ook een forse toename in het aantal leden. Vooral de filmmiddagen viel goed in de smaak,
waarbij de eerste zelfs een opkomst van meer dan 20 man had. De filmfanaten van de FUF
hadden thema’s gekozen als ‘buitenlandse films’ en ‘family unfriendly Christmas’.
Traditiegetrouw werden beide type middagen in het vergaderhok gehouden met
ondersteuning van een beamer om iedereen van goed zicht te voorzien. Mede door de
slecht geventileerde ruimte gingen de gamemiddagen er verhit aan toe, maar ook de
intense potjes Mario Party zullen een aantal mensen vast zijn bijgebleven.
Hokactiviteiten
Frequentie: eens per blok
Opkomst: gemiddeld 11
Tijdens de tentamenweken hebben wederom kleine hokactiviteiten georganiseerd om de
leden een rustmoment en een versnapering te kunnen bieden. Sams-Super-Sap-Dag, FilipsFunky-Fris-Middag en Albertjans-Appetijtelijke-Aardbeien-Middag waren allemaal een
redelijk succes.
Whisky- en jeneverproeverijen
Frequentie 3 totaal
Opkomst: gemiddeld 13
De whiskygroep heeft dit jaar wederom wishkyproeverijen georganiseerd en voor het eerst
een jeneverproeverij. Tijdens het nuttigen van deze dranken werd ook altijd een inhoudelijk
verhaaltje verteld over de geschiedenis, productieproces en smaak.
Uur-of-Vijf-Borrels
Frequentie: 2 keer
Opkomst: gemiddeld 22
Onder het mom van uur-of-vijf-drank-in-je-lijf hebben we dit jaar twee keer in het
voormalige Studio T, nu de studiebar geheten, een borrel georganiseerd. Beide keren
hebben we met de winst een versnapering kunnen aanbieden, respectievelijk cheeseburgers
en pizza’s.
Commissiemarkt
Datum: 10 oktober
Opkomst: 23
Het aantal aanmeldingen voor sommige commissies was dit jaar zo hoog dat jammer
genoeg niet iedereen toegelaten kon worden. Anderzijds sprak dit wel boekdelen over het
enthousiasme van de leden en kan men het zeker zien als een geslaagde commissiemarkt.
Commissie aftrap
Datum: 29 oktober
Opkomst: 20
De commissie aftrap is dit jaar bij Filip en Sam thuis gehouden en was aansluitend op de
commissiemarkt een groot succes. Het was een gezellige avond waarbij voorzitter Giordano
iedereen een lekkere maaltijd had voorgeschoteld. Onder het genot van een biertje was dit
de mogelijkheid voor de nieuwe commissieleden om elkaar te leren kennen.
Cultuuractiviteit: Kleimidddag
Datum: 19 november
Opkomst: 22
Een terug gekeerde activiteit van de cultuurcommissie. Net als twee jaar geleden konden
FUF’ers hun fantasie loslaten op een bonk vormbare aarde. Er was voldoende klei voor
iedereen en onder genot van wat frisdrank bleek de handvaardigheid uren vermaak op te
leveren. Bijzonder verscheiden creaties zagen het daglicht, van schildpadden tot asbakken
en vagina’s tot Guido’s. De hard geworden sculpturen konden een aantal dagen later
worden opgehaald, maar dat werd slechts door weinigen gedaan.
Sportactiviteit: Trefbal
Datum: 26 november
Opkomst: 15
Omdat we er twee jaar terug zoveel plezier aan hadden beleefd, heeft de sportcommissie
ons weer meegenomen voor een goed potje trefbal. Er was een gymzaal van een
basisschool afgehuurd, zodat we twee uur lang volledig onze gang konden gaan. De spierpijn
die twee dagen later nog merkbaar was, gaf blijk van een gezonde sportactiviteit.
Cultuuractiviteit: ‘The Gate’
Datum: 14 januari
Opkomst: 15
De cultuurcommissie bracht ons ditmaal naar een Hip-Hop dansvoorstelling in de
Stadsschouwburg. Hier konden we genieten van drie dansers die een representatie boden
van Dante’s Inferno. Tijdens de naborrel in de Ouwe Dikke Dries kon iedereen nog zijn
mening en gevoelens over het stuk aan elkaar kwijt.
MidYearsUitje
Datum: 31-33 januari
Opkomst: 38
Er gingen geruchten dat we naar een Waddeneiland zouden gaan of Middelburg. Of was het
dan misschien toch Assen? Nee, het was Ellertshaar, een gehucht van drie straten enkele
kilometers van Assen vandaan. Dat was het toneel van het MidYearsUitje dit jaar met als
theme: Animal Farm. Het was een beestachtig goed weekend met veel leuke mensen,
gezelligheid en activiteiten, maar boven alles: SchultenBräu.
Gangmakersfeest: Sovjet-Unie
Datum: 26 februari
Opkomst: 24
Dit was het enige echte feest dat de FUF had georganiseerd naast het introfeest en
oktoberfeest. Gewapend met bontmutsen, ak-47’s en sikkels maakten FUF’ers de dansvloer
onveilig samen met leden van Albion, Atlas, Awater en Incognito. Het was een succesvolle
avond waarop vooral muziek werd gedraaid door onze eigen FUF dj’s. Er werden zelfs
shotjes vodka geserveerd om het feest zo voor sommigen naar een nieuw hoogtepunt te
brengen en voor anderen een nieuw dieptepunt. Jammer genoeg was de dag daarop
geplande zogenaamde ‘Gangdag’ een minder groot succes.
Cultuuractiviteit: ‘Bossen’
Datum: 5 maart
Opkomst: 13
Het toneelstuk Bossen vertelt op labyrintische wijze een narratief dat zes generaties en
twee continenten omvat. De op het eerste ogenblik sobere aankleding van het toneel laat
de enkele spectaculaire scenes nog beter tot hun recht komen. Ontblote borsten, bloed,
incest en gefragmenteerde schedels passeerden allemaal de revue tijdens dit heftige
verhaal. De toneelliefhebbers die zijn meegegaan naar deze opvoering verlieten onder de
indruk de zaal en hadden onderling nog een boel na te bespreken. Deze cultuuractiviteit was
een schot in de roos.
Open Podium
Datum: 20 maart
Opkomst:48
Het jaarlijks terugkerende open podium was dit jaar ook weer een succes. De verscheidene
talenten van de leden van de FUF komen hier op heel mooie wijze tot hun recht. Niet te
vergeten was ook de MC van de avond: Maarten van Houte. Die met zijn flauwe en minder
flauwe grappen voor een mooi narratief en presentatie zorgde van de acts.
Gala
Datum: 29 april
Opkomst: 25
Dit jaar werd het gala georganiseerd in samenwerking met studieverenigingen Pap, Vocus
en incognito in café Lust. Onder het thema ‘High School Prom’ was er een prom buffet
aanwezig met punch en werd er zelfs een prom king & queen verkiezing gehouden. De
FUF’ers waren prachtig gekleed, maar dansten minder gepast op de muziek die wederom
voornamelijk door FUF dj’s werd gedraaid.
Dies
Datum: 2 mei
Opkomst: 21
Och, och, de FUF was weer eens jarig. 24 schone jaren hadden we om op terug te kijken en
hoe hebben we dat gedaan? Door in een koud, winderig park te gaan zitten en net te doen
alsof we het leuk hadden. Echter de liefde voor de FUF, of het zelf gebrouwen bier,
verwarmde onze harten en ‘de frisbee hing maar een enkele keer in de boom’. Het hele jaar
is de FUF er voor haar leden, maar op haar dies zijn de leden er voor de FUF.
Familiedag
Datum: 9 mei
Opkomst: 16
Een tweejaarlijks georganiseerd evenement waarbij filosofiestudenten hun familie en
vrienden een dagje kunnen laten zien hoe het is om in Utrecht te studeren. Ondanks de
zorgvuldig uitgekozen dag voor deze activiteit regende het pijpenstelen wat de rondleiding
door de binnenstad geen prettige ervaring maakte. Gelukkig werd deze domper goed
gemaakt door een college van de heren Paul Ziche en Teun Tielemans. De dag werd
afgesloten met een etentje bij de Mick o’Connells. Alle families leken zich te hebben
vermaakt, wat af te leiden was aan de vele complimenten die de commissie had ontvangen.
Sportactiviteit: Boogschieten
Datum: 28 mei
Opkomst: 8
Dit voorjaar zijn wij met de sportcommissie wezen boogschieten. Hoewel er volgens de
Facebook op ongeveer twintig deelnemers kon worden gerekend, gooide het stormachtige
weer roet in het eten. De bikkels die dit weer wel hebben getrotseerd, werden beloond op
een unieke ervaring met de klassieke handboog. Enkele tientallen pijlen later had iedereen
zijn schot verbeterd en een goede stoomcursus boogschieten in de
vingers.
Cultuuractiviteit: Poëzieavond
Datum: 19 juni
Opkomst: 32
Dit was zonder twijfel de grote uitsmijter van de cultuurcommissie dit jaar. Met een
uitmuntende promotie in de aanlopende weken werd een Poëziewedstrijd gehouden onder
de FUF’ers. Geïnteresseerden konden hun zelf geschreven werk inleveren waarna ze deze
op de avond nog moesten voordragen aan een jury met o.a. oud-FUF’er en dichter Daniel
Vis en dichteres des vaderlands Anne Vegter. De wedstrijd werd voorafgegaan door een
mini-college van Paul Ziche en Marcus Duwell over dichtkunst en voordrachten van poëzie
door de twee eerder genoemde dichters. Er waren zoveel aanmeldingen dat we zelfs in
tijdnood kwamen en de uitreikingsceremonie buiten gehouden moest worden. Felix
Kempers mocht zichzelf de grote winnaar van de avond noemen onder de titel van ‘Dichter
der FUF’ (vergezeld van een cape met deze titel). De avond werd afgesloten met een borrel
om ze de poëziewerken nog na te kunnen bespreken.
Toneelstuk ‘Midzomernachtsdroom’
Datum: 20 en 21 juni
Opkomst: 70
De toneelgroep had een moeilijk begin: veel ervaren leden waren afgestudeerd, een
geschikte locatie voor het stuk moest worden gevonden (omdat studio T zijn deuren sloot)
en de levering van het script liet op zich wachten. Ondanks deze tegenslagen wist de
toneelgroep twee avonden achter elkaar een prachtig toneelstuk neer te zetten van
niemand minder dan Shakespeare. De voorstelling werd opgevoerd voor een zachte prijs
van €5, - voor FUF’ers en alle andere geïnteresseerden. Beide avonden verliepen nagenoeg
perfect en het publiek genoot met volle teugen van de bizarre taferelen die zich voor hun
ogen afspeelden. Het decor en kostuums waren door de toneelgroep zelf voorzien en voor
een groot deel zelfs handgemaakt! Het harde werk dat deze groep door het jaar heen had
geleverd was zowel in de aankleding als de acteerprestaties goed te zien.
Eindejaarsbarbecue
Datum: 27 juni
Opkomst: 34
De eindejaarsbarbecue was dit jaar een groot succes. Er was vlees, er was een zwembadje,
er was veel bier en er was goed weer. Alle ingrediënten voor het slagen van een barbecue!
De opkomst was bijzonder en er is tot diep in de ochtend doorgegaan met vieren dat het
jaar weer voorbij was. Toen de laatste FUF’er verdween met de morgendauw was het bier
op.
Bijlage 2: Balans
Balans FUF per 18-09-2014
Debit
Credit
€ 10.857,72
Liquide middelen
Kas
€ 376,39
Betaalrekening € 3.424,85
Spaarrekening
€ 7.056,48
€ 1.785,97
Debiteuren
Totaaltelling activa
€ 5.655,50
Algemene voorziening
Afgesloten posten per 18-092014
Openstaande posten per 18-092014
€ 5.000,00
€ -3,82
€ 1.036,14
€ 2.200,00
Reserveringen
€ 1.520,64
Vlottende activa
Voorraad
Eigen vermogen
€ 1.785,97
Vaste Activa
Inventaris
€ 13.887,82
Eigen vermogen
Jubileum Dies Natalis 2015
€ 1.000,00
Subsidie 2014-2015
€ 1.200,00
€ 356,24
€ 1.164,40
€ 276,51
Vreemd vermogen
€ 14.164,33
Crediteuren
€ 0,00
De Filosoof
€ 645,82
Gangmakers
€ -369,31
Totaaltelling activa
€ 14.164,33
Bijlage 3: Financieel Jaarverslag
Evaluatie Begroting 2013-2014
Afgesloten posten per
18-09-2014
Begroot
Uitgaven
Inkomsten
Debiteuren
Crediteuren Resultaat
Algemene Leden
Vergaderingen
Alumnicommissie
€
200,00
€
216,06
€
-
€
-
€
-
€ -16,06
€
200,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 200,00
Bankkosten
€
250,00
€
202,98
€
-
€
-
€
-
€
Bestuurskleding
€
250,00
€
250,00
€
-
€
-
€
-
€
Boekendeal
€
€ 1.168,16
€ 1.108,35
€
-
€
-
€ -59,81
Borrels
€
50,00
€
78,20
€
-
€
-
€
-
€ -28,20
Commissie voorlichting
€
25,00
€
11,90
€
-
€
-
€
-
€
13,10
Commissieaftrap
€
150,00
€
81,13
€
-
€
-
€
-
€
68,87
Constitutieborrel
€
550,00
€
638,41
€
-
€
-
€
-
€ -88,41
Contributie SFF
€
209,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 209,00
Contributie U-fonds
€
30,00
€
30,00
€
-
€
-
€
-
€
-
Contributie VIDIUS
€
45,00
€
45,00
€
-
€
-
€
-
€
-
Cultuurcommissie
€
50,00
€
458,53
€
435,50
€
-
€
-
€ -23,03
Dies Natalis
Dryadecommissie
2012-2013
Familiedag
€
€
150,00
-
€
€
134,80
933,91
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€ 15,20
€ -933,91
€
400,00
€
-156,45
€
-
€
-
€
-
€ 556,45
Feestcommissie
€
200,00
€
200,00
€
233,84
€
-
€
-
€ 233,84
Galacommissie
€
150,00
€
96,21
€
-
€
-
€
-
€
53,79
Game/filmgroep
€
75,00
€
39,70
€
-
€
-
€
-
€
35,30
Introkamp 2013
€
€ 2.782,06
€ 2.585,00
€
-
€
-
€ -197,06
Kookcommissie
€
180,00
€
276,55
€
€
-
€
-
€ -16,55
Liftwedstrijd
€
50,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
50,00
MidYearsUitje
€
400,00
€ 1.854,18
€ 1.535,00
€
-
€
-
€
80,82
Oktoberfeest 2013
€
€ 1.628,55
€ 1.442,55
€
-
€
-
€ -186,00
Open Podium
€
200,00
€
438,00
€
218,80
€
-
€
-
€ -19,20
Perspectiefdag
€
400,00
€
44,26
€
-
€
-
€
-
€ 355,74
Promotie
€
100,00
€
34,31
€
-
€
-
€
-
€
65,69
Ragweek
€
€
50,00
€
2,99
€
-
€
-
€
-2,99
Reiscommissie
€
400,00
€ 8.656,02
€ 7.490,00
€
-
€
-
€ -766,02
Sportcommissie
€
75,00
€
159,03
€
108,70
€
-
€
-
€
Toneelgroep
€
300,00
€ 1.113,10
€
350,00
€
-
€
-
€ -463,10
Uur of 5 Borrels
€
€
232,43
€
136,50
€
-
€
-
€ -95,93
Website
€
€
33,06
€
-
€
-
€
-
€ 116,94
-
-
-
-
150,00
80,00
47,02
-
24,67
Onafgesloten posten
per 18-09-2014
Almanakcommissie
€
Docentencafé
€
Dryadecommissie
50,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 300,00
€
1.000,00
€
40,34
€
-
€
-
€
-
€ 959,66
Eindejaarsbarbecue
€
350,00
€
355,31
€
€
-
€ 162,69
Hokactiviteiten
€
150,00
€
79,14
€
-
€
-
€
-
€
Initiatievenpot
€
200,00
€
90,00
€
-
€
-
€
-
€ 110,00
Introductie 2014
€
50,00
€ 1.595,78
€
935,55
€
€
-
€ -610,23
Inventaris
€
150,00
€
€
-
€
-
€
-
€ 144,01
Investering Boeken
€
150,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 150,00
Kick-off activiteit
€
300,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€ 300,00
Lidmaatschap Kamer
van Koophandel
Merchandisecommissie
€
40,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
40,00
€
50,00
€ 1.501,48
€ 1.379,12
€
€
-
€
14,11
Otoberfeest 2014
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€ -375,00
Onvoorzien
€
845,00
€
406,84
€
-
€
-
€
-
€ 438,16
Voorraad
€
50,00
€
388,78
€
353,28
€
-
€
-
€
14,50
Whiskygroep
€
€
365,80
€
399,20
€
-
€
-
€
33,40
-
-
5,99
56,00
€
112,00
735,00
86,47
50,00
70,86
Bijlage 4: Driejarenplan FUF 2013 – 2016
Door
FUF-bestuur 2012-2013:
Voorzitter – Naomi Mak
Secretaris – Maarten Jansen
Penningmeester – Maarten Sesink
Commissaris Intern – Petra de Graaf
Commissaris Extern – Peter van Belkom
Datum: 31-07-2013
Inleiding
In dit driejarenplan zullen wij, het bestuur 2012-2013 van de Faculteitsvereniging van
Utrechtse Filosofiestudenten (hierna: FUF), een vooruitblik doen naar de komende drie jaar.
Dit plan zal weergeven wat de FUF de komende drie jaar zal moeten doen om bij de tijd te
blijven en net zo goed - of beter - te blijven functioneren als het vandaag de dag doet. We
zullen de professionalisering, de doelstellingen, de komende mijlpalen en de rol van het
bestuur van de FUF bespreken.
Professionalisering
De afgelopen drie jaar is de aansluiting van de studie wijsbegeerte op onze alumnivereniging
Autarkeia zeer gebrekkig geweest. Huidig-afstuderende studenten klagen dat zij weinig
aansluiting met de alumnivereniging kunnen vinden. Er wordt gesproken over een ‘kloof’
tussen twee generaties wijsbegeerte alumni. .De communicatie tussen de FUF en Auterkeia
is momenteel uiterst gebrekkig en er worden zeer weinig gedeelde evenementen
georganiseerd. Wat ons betreft is er op het gebied van het alumnibeleid veel terrein te
winnen. Daarom hebben wij een alumnicommissie aangesteld van master-studenten die de
aankomende jaren het bestuur zal ondersteunen in het verbeteren van het alumnibeleid.
Momenteel bevinden wij ons in de onderzoeksfase, waarin de mogelijkheden tot
verbetering bekeken worden – de toekomst zal dus nog moeten tonen wat voor praktische
verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden.
Qua studie-gerelateerde en ondersteunende taken willen wij de cursusevaluatie van
wijsbegeerte studenten beter accommoderen. Zo is het faculteitsblad De Filosoof van plan
om cursusrecensies als vaste rubriek in haar oplages op te nemen. Daarnaast is het ook de
bedoeling dat de vereniging an sich een actievere rol gaat spelen bij de cursusevaluatie. De
precieze vorm van deze actievere participatie moet bij tijde van schrijven nog vast worden
gesteld; zo is er bijvoorbeeld te denken aan bijeenkomsten waarin studenten gezamenlijk
tot een kritiek op een cursus kunnen komen.
Bij de FUF zijn wij constant bezig ons aanbod van onderwijsondersteunende taken en
evenementen te herzien. Naast de leesgroepen die de studievereniging aanbiedt, zullen wij
de mogelijkheid onderzoeken om bijeenkomsten te organiseren om de leerstof nog eens
extra te bestuderen in studiegroepen. De precieze vormen die deze studiegroepen zullen
aannemen, laten wij aan het initiatief van de komende besturen over.
Via de SSF (Stichting Studieverenigingen Filsoofie: een landelijke overkoepelend orgaan voor
studieverenigingen wijsbegeerte) zijn wij momenteel druk bezig met het vormen van een
acquisitiecommissie voor alle deelnemende verenigingen. Deze landelijke
acquisitiecommissie zal sponsordeals stroomlijnen en individuele verenigingen helpen met
het vinden van sponsoren. De SSF zal als groter orgaan aantrekkelijker zijn voor sponsoren
dan de individuele verenigingen.
Wij willen in de aankomende drie jaar overstappen naar een andere boekenleverancier.
Hoewel het contract met de Rooie Rat ons goed gediend heeft, is de samenwerking niet
altijd zonder slag of stoot verlopen en zijn er fouten gemaakt in de distributie en levering.
Wij gaan dus op zoek naar een geschiktere boekenleverancier en een gunstiger contract.
Hoewel de FUF wel witboeken heeft voor haar bestuursfuncties en de meeste commissies, is
veel informatie in deze witboeken verouderd en toe aan vernieuwing. Deze witboeken
zullen door deze drie aankomende jaren heen ieder jaar weer zorgvuldig 'geüpdate' moeten
worden met de ervaringen die onze verscheidende commissie-en-bestuursleden op doen
tijdens hun ambt.
De huidige ledenadministratie kost veel tijd om bij te houden en is vrij ongedetailleerd. Een
overstap naar een modernere, digitale ledenadministratie zal de secretaris veel tijd schelen
en kan bovendien veel extra informatie aan het bestuur beschikbaar stellen, zoals een
overzicht van welk lid naar welke activiteit is geweest, en eventueel een balans van wat het
lid aan de vereniging nog schuldig is en een overzichtelijke lijst van afgestudeerden.
De website van de vereniging is verouderd en is toe aan vernieuwing – meer hierover bij de
doelstellingen.
Qua sociale media zijn wij van plan om Twitter en Linkedin op te gaan. Wij hebben gemerkt
dat een actieve Facebook pagina enorm bijdraagt aan de communicatievaardigheid van de
vereniging – door uit te breiden naar Linkedin en Twitter kunnen wij een nog groter publiek
bereiken. Alumni die zich op de arbeidsmarkt bevinden zijn vaak actief op Linkedin; met een
actieve Linkedin account kunnen wij makkelijker met deze doelgroep in contact komen.
De afgelopen twee jaar heeft de FUF een Filosofisch Café georganiseerd. Vanuit de kiem van
dit initiatief is nu het Filosofisch Café van de Universiteit van Utrecht ontstaan. Hoewel wij
dit evenement niet als vereniging organiseren, leveren wij wel leden voor de commissie die
haar organiseert. Wij zullen ons dan ook volledig inzetten om van dit maandelijkse
evenement een succes te maken door haar gedegen te adverteren bij wijsbegeerte
studenten binnen en buiten de stad.
Doelstellingen
In de aankomende drie jaren zullen er diepgaande veranderingen intreden voor de studie
Wijsbegeerte. Aan ons is de taak om in deze storm van verandering de continuïteit van de
gemeenschap van wijsbegeertestudenten te waarborgen. Er zullen grote verschillen zijn in
het curriculum van de studenten die de aankomende drie jaren zullen beginnen aan hun
studie en de studenten die ten tijde van schrijven nog aan hun bachelor bezig zijn. Als
studievereniging dragen wij de verantwoordelijkheid de sociale cohesie in stand te houden
en de junioren en senioren, ondanks hun verschillende curricula, in één gemeenschap van
wijsbegeertestudenten te houden.
Hiernaast hebben wij het doel om de aankomende drie jaar, zoals al eerder bij de
professionalisering is genoemd, het alumnibeleid flink te verbeteren. Hiervoor hanteren wij
een lange-termijnplan: om de continuïteit betreffende dit project van bestuur tot bestuur te
garanderen zal de alumnicommissie hetzelfde blijven tot haar taken zijn volbracht. Ons
voornaamste doel is om de aansluiting van verse alumni tot de alumnivereniging te
verbeteren en om meer activiteiten te organiseren tussen de twee verenigingen om 'meer
uit onze alumni te halen'.
Een ander doorlopend project is het renoveren van de website. Het bestuur van 2012-2013
heeft een gedetailleerd plan opgesteld van wat er precies allemaal aan de website moet
veranderen. De huidige website staat vol irrelevante en verouderde informatie en is
bovendien vrij onoverzichtelijk vormgegeven; de website moet overzichtelijker. Ook willen
wij een forum toevoeging aan de website waar studenten elkaar studie-gerelateerde vragen
kunnen stellen.
Mijlpalen
In 2015 bestaat de FUF 25 jaar en vieren wij dus ons lustrum. De precieze invulling van deze
feestviering zal aan het 25e bestuur overgelaten worden. Hoewel bij tijde van schrijven de
precieze details nog niet bekend zijn, weten wij al wel dat het gebouw waar wij momenteel
in gehuisvest zijn, de Drift 21, binnenkort gerenoveerd zal worden. Het is dus vrijwel zeker
dat wij in het jaar 2014 moeten verhuizen.
Traditiegetrouw onderscheidt de FUF drie verschillende doelgroepen: voltijdstudenten,
deeltijdstudenten en alumni. In de aankomende drie jaren zal de deeltijdstudie wijsbegeerte
worden stopgezet. Deze doelgroep zal dus langzamerhand verdwijnen.
Bestuur
Het eerste van de aankomende drie jaren formeren wij een bestuur met een
onderwijscommissaris erin: een nieuwe functie voor de FUF. Deze functie is in leven
geroepen om onze innovatiekracht op het gebied van onderwijs te verhogen. Wij als een
vereniging achten het echter belangrijk om de toekomstige besturen hun vrijheid te gunnen
in de specifieke invulling van hun functies. Wel is uit het verleden gebleken dat een
vijfkoppig bestuur ideaal is voor de FUF: wij zullen er dan ook naar streven om deze drie
jaren door te brengen met vijfkoppige besturen, wiens functies – naast de standaardfuncties
van voorzitter, secretaris en penningmeester – open moeten blijven voor herinterpretatie
en innovatie. Zo is het mogelijk dat de onderwijscommissaris een blijvende functie blijkt,
maar achten wij het ook mogelijk dat de pr-functionaris of commissaris extern hun
herintrede doen. Deze mogelijkheid willen wij fundamenteel open laten om de creatieve
kracht van ieder uniek bestuur niet te belemmeren.
Om de continuïteit van het alumnibeleid te garanderen zullen de aankomende besturen een
van haar bestuursleden moeten aanwijzen als contactpunt voor zowel de alumnicommissie
van onze vereniging die de mogelijkheid voor het verbeteren van ons alumnibeleid
onderzoekt, als wel van de daadwerkelijke alumnivereniging. Dit kan de voorzitter zijn, maar
net zo goed een ander bestuurslid: dit moet aan het bestuur zelf worden overgelaten.
Nawoord
Bij dezen wil ik u bedanken voor het lezen van dit jaarverslag en voor de interesse en
betrokkenheid die u toont voor ook het meer zakelijke aspect van de vereniging. Hopende u
genoeg geïnformeerd te hebben, is het echter zeer goed mogelijk dat u nog enkele
inhoudelijke vragen hebt. U bent welkom om deze te stellen tijdens de Wissel-AlLV van 2
oktober om 18:00 in de Eetkamer van de universiteitsbibliotheek.
Het einde van dit verslag is bereikt en het einde van mijn bestuurstermijn is ook nabij. Het
was een geweldige ervaring om leiding te mogen hebben over deze vereniging. Er waren
bestuurlijke en persoonlijke ups en downs, maar uiteindelijk heb ik er ontzettend van
genoten en veel geleerd over besturen, de vereniging, en ook mijzelf. Albertjan, Floris, Fillip
en Sam, we hebben het goed gedaan dit jaar, we mogen er trots op zijn! Ook wil ik jullie
bedanken voor al jullie steun en inzet. Leden, maar bovenal, dierbare vrienden, zonder jullie
zou er geen FUF zijn en jullie enthousiasme en betrokkenheid zorgen ervoor dat we zo’n
geweldige vereniging zijn en blijven. Bedankt hiervoor en het vertrouwen dat jullie in ons als
bestuur hadden een jaar geleden en hopelijk sindsdien hebben gehouden. Zelfs na een jaar
lang besturen ben ik nog niet FUF-moe, wel vermoeid en toe aan een vakantie, maar jullie
zullen me zeker nog vaak in het hok aantreffen. Tot dan.
Groeten,
Giordano Ierna