INFOBROCHURE - POM West

INFOBROCHURE
Wat is het West-Vlaams
Charter Duurzaam
Ondernemen?
Het ondertekenen van het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen is een vrijwillig engagement
dat bedrijven aangaan om proactief te werken rond
10 thema’s, waaraan jaarlijks concrete acties gekoppeld
worden.
Jaarcertificaten
Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een
hulp om het beleid rond duurzaam ondernemen te
structureren en te werken aan continue verbetering
van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.
Een evenwichtig en performant bedrijf besteedt immers
op een evenwichtige manier aandacht aan economische,
milieu en sociale aspecten. Daarnaast wordt belang
gehecht aan een open en eerlijke communicatie en
dialoog met alle relevante stakeholders.
Een jaarlijkse evaluatie door onafhankelijke
deskundigen beoordeelt de inspanningen en geeft
verbeteropties aan. Bij een positieve evaluatie worden
de bedrijven gehonoreerd voor hun prestaties op een
academische zitting en ontvangen ze het jaarcertificaat
uit handen van een prominent persoon.
Dit Charter is voor ieder bedrijf toegankelijk,
onafhankelijk van de grootte en sector.
Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen
volgt sinds 2008 het West-Vlaams Milieucharter op.
Het is een initiatief van drie partners, namelijk de
POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen
en Bureau Veritas Certification. Via deelname aan de
Evaluatiecommissie zijn diverse instanties betrokken bij
de realisatie van het Charter Duurzaam Ondernemen.
Ontdek in deze infobrochure de thema’s waaraan
jaarlijks gewerkt wordt, de procedures voor deelname
en de meerwaarde van deelname aan het West-Vlaams
Charter Duurzaam Ondernemen!
3
6 beleidsprincipes
West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen
Als definitie van ‘Duurzaam Ondernemen’ wordt
de algemeen aanvaarde definitie uit het federale MVOReferentiekader (ICDO, maart 2006) gehanteerd. Hierbij worden ‘Duurzaam Ondernemen’ en ‘Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’ als synoniemen beschouwd.
“Duurzaam Ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfsen maatschappelijk vlak door op systematische wijze
economische, milieu- en sociale overwegingen op een
geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders
of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt
van dit proces.”
Door deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageert het bedrijf zich tot:
1.
‘Duurzaam ondernemen’ op een proactieve
manier te integreren in het bedrijfsbeleid en te streven
naar continue verbetering van de economische, sociale
en milieuprestaties. Relevante prestatie-indicatoren uit
te werken om deze vooruitgang te meten en te evalueren. Een duurzame groei na te streven.
2.
Oog te hebben voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en in te spelen op
maatschappelijke evoluties en de regionale diversiteit.
3.
Continu te werken aan de conformiteit met de
sociale en milieuwetgeving.
4.
De 10 thema’s van het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen om te zetten in eigen doelstellingen, deze te vertalen in een jaaractieplan en de resultaten ervan te rapporteren aan de Evaluatiecommissie van
het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.
5.
Werknemers te informeren over en te betrekken bij de deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en een draagvlak te creëren binnen
het bedrijf voor de uitvoering en opvolging van de acties.
6.
De voorbeeldfunctie rond “duurzaam ondernemen” uit te dragen door extern te communiceren over
het beleid en de gerealiseerde acties. Actief deel te nemen aan ervaringsuitwisseling met andere bedrijven om
goede praktijken ruim te verspreiden.
4
10 thema’s
West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen
Deelnemende bedrijven werken een jaaractieplan uit
rond volgende 10 thema’s:
1. Behoorlijk bestuur - Corporate governance
Duurzaam ondernemen integreren in het beleid en de
activiteiten van de organisatie.
Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante
sociale, welzijns- en milieuwetgeving en continu werken
aan de conformiteit met deze regelgeving. Definiëren
van relevante prestatie-indicatoren en monitoring om de
continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen.
2. Maatschappelijk engagement
Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken. Het
ondersteunen van de lokale economie en zich engageren
in de lokale gemeenschap.
infrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de
product- en dienstontwikkeling.
7. Ketenbeheer
Bedrijfsprocessen optimaliseren door het eco-efficiënt
gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen.
Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen optimaal gebruiken en emissies naar water beperken.
8. Klimaatverandering en Energie
Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen. Toepassen van een energieboekhouding en rationeel energiegebruik. Streven naar een minimale CO2footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare
milieuvriendelijke energiebronnen.
9. Kwaliteit van de directe leefomgeving
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door
visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling,
licht, en emissies naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater.
3. Communicatie en dialoog
Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over
het beleid, de realisaties en de resultaten.Verbeteren van
de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven. Uitbouwen van
een positieve relatie met de buurt.
10. Duurzame logistiek en mobiliteit
Inspanningen leveren naar duurzame transport- en logistieke activiteiten in het bedrijf in samenspraak met klanten en leveranciers. Acties ondernemen om de globale
verkeersimpact van de bedrijfsactiviteiten te reduceren
en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit.
4. Mensvriendelijk Ondernemen
Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn
van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik
maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.
Elk bedrijf kan binnen deze thema’s eigen accenten leggen. Per thema wordt minstens één actie uitgewerkt.
Deze acties hoeven niet steeds gepaard te gaan met
grote investeringen. Ook kleine maatregelen, sensibilisatieacties en verbeteringen van bestaande acties komen
in aanmerking.
5. Risicobeheersing
Een risico-beheersing uitwerken en opvolgen om de impact op mens, milieu en economie te beperken. Opvolgen van de productveiligheid.
6. Duurzaam investeren, aankopen en producten dienstontwikkeling
Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfs5
Drijfveren voor deelname
aan het West-Vlaams
Charter Duurzaam
Ondernemen
Deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen betekent een ondersteuning en een hulpmiddel voor de verdere uitbouw en optimalisatie van
uw beleid rond duurzaam ondernemen omwille
van:
•
•
•
•
•
•
•
de stimulans om jaarlijks doelstellingen en acties te
bepalen en te realiseren;
nieuwe thema’s die aandacht krijgen, aangezien er
jaarlijks rond 10 thema’s gewerkt wordt;
de invoering van het ‘meten is weten’-principe dat
leidt tot inzicht en verbetering van de prestaties;
het gebruik van het initiatief om ook het personeel
te sensibiliseren en te betrekken bij het beleid en de
uitvoering ervan;
de nulmeting die de sterke en zwakke punten van
uw bedrijf op het vlak van duurzaam ondernemen
in kaart brengt;
de jaarlijkse controle door leden van de Evaluatiecommissie die leidt tot het formuleren van constructieve aanbevelingen;
de voorbereiding tot invoering van een zorgsysteem
zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 26000.
Deelnemende bedrijven appreciëren de jaarlijkse toetsing van hun prestaties en beleid door de externe
deskundigen van het evaluatieteam. Dit voorkomt bedrijfsblindheid en vormt de motor tot continue verbetering van de prestaties.
De honorering van de geleverde inspanningen door het
toekennen van een jaarcertificaat en logo betekent een
positieve stimulans om op de ingeslagen weg verder te
gaan en geeft een positieve profilering van uw bedrijf
naar klanten, de pers, de overheid en de directe omgeving. De opbouw van een duurzaam imago is hiervan
het logische gevolg.
De aanwezigheid van afgevaardigden uit diverse organisaties in de Evaluatiecommissie, die op een constructieve
manier met uw bedrijf in contact komen, vereenvoudigt
6
communicatie met de betrokken overheden en
organisaties.
U zal merken dat een beleid rond duurzaam ondernemen ook economisch rendeert, denk maar aan
het rationeel omgaan met energie en de directe besparing die dit met zich meebrengt. Daarnaast zijn tevreden werknemers immers gemotiveerde werknemers en
leidt een duurzaamheidsbeleid tot een verhoging van de
productiviteit, een daling van het ziekteverzuim en het
verloop van werknemers. Een duurzaam bedrijf is ook
een gegeerde werkgever.
Via diverse ervaringsuitwisselingsinitiatieven en de
goede contacten tussen de Charter-bedrijven kan een
beroep gedaan worden op de expertise binnen andere
Charterbedrijven en vindt u misschien sneller een antwoord bij gelijkgestemden. Ook binnen het bedrijf stimuleert het Charter teamwork over de grenzen van
afdelingen heen.
Het mag duidelijk zijn dat de nadruk binnen het Charter
ligt op de realisatie van concrete acties.
Deze praktijkgerichte aanpak wordt door vele bedrijven
gewaardeerd. Wedden dat de eerste resultaten van uw
acties naar meer zullen smaken?!
Bedrijven die het jaarcertificaat 2012 behaalden
4AD
Agripom/Warnez
Alpro NV
Arcotec bw
Ardo NV
AVC Design bvba Barias BELGOMILK cvba – YSCO nv
Belgomilk Betafence
Bleijko BOSS Paints
BSV/Devamix
Buromac
Cargill
Cargill Oil Packers Daikin Europe
Deceuninck
Deknudt Mirror Works
Devagro
Electrawinds Electrawinds Biostoom
Goekint Graphics
IMOG Harelbeke
IMOG Moen
KATHO campus Kortrijk
KATHO campus Tielt
KATHO campus Torhout
Kortrijk Xpo
Mariasteen
OptimaT
Pepsico
PinguinLutosa
Proviron Basic Chemicals
Recticel Insulation
REO Veiling
Roularta Media Group
‘t Veer
The Outsider Coast
Top-Mix
TUI Travel
TVH- Thermote & Vanhalst
Tyco Electronics Belgium EC
Unilin Flooring/Decorative Panels
Vandecasteele Houtimport
Vandemoortele Izegem
VANELO
Diksmuide
Tielt
Wevelgem
Brugge
Ardooie
Roeselare
Roeselare
Langemark
Kallo
Zwevegem
Roeselare
Waregem
Harelbeke
Brugge
Izegem
Izegem
Oostende
Hooglede
Deerlijk
Desselgem
Oostende
Oostende
Oostende
Harelbeke
Moen
Kortrijk
Tielt
Torhout
Kortrijk
Gits
Lichtervelde
Veurne
Westrozebeke
Oostende
Wevelgem
Roeselare
Roeselare
Menen
Nieuwpoort
Brugge
Oostende
Waregem
Oostkamp
Wielsbeke
Aalbeke
Izegem
Sint-Eloois-Vijve
Vleeswaren Depuydt
VULKOPRIN
Waak
Oostende
Tielt
Kuurne
Nieuwe ondertekenaars cyclus 2012-2013
ATAB
Bel & Bo
De Witte Lietaer Int. Textiles
Furnibo
Jobcentrum West-Vlaanderen
Lannoo Drukkerij
Wim Bosman
Gistel
Deerlijk
Lauwe
Veurne
Gits
Tielt
Oostende
50 bedrijven ontvingen het jaarcertificaat 2012 uit handen van
Gedeputeerde van economie Mevrouw Titeca-Decraene..
7
Verloop en procedures van
het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen
I. Wie kan deelnemen?
Deelname aan het Charter is haalbaar voor grote en
kleine bedrijven/organisaties uit zowel de productie- als
dienstensector.
Als basis voor de ondertekening en evaluatie van het
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen wordt
de milieutechnische eenheid beschouwd zoals omschreven in de milieuwetgeving. Op gemotiveerde aanvraag
van een bedrijf en mits goedkeuring door de Evaluatiecommissie kan hiervan afgeweken worden en kan ook
op afdelingsniveau het Charter ondertekend worden of
kunnen meerdere milieutechnische eenheden als één geheel samen tot ondertekening en evaluatie toegelaten
worden.
II. Ondertekening (jaar x)
1. Aanvraag tot ondertekening
2. Nulmeting (Checklist ‘duurzaam ondernemen’)
De nulmeting gebeurt door de POM West-Vlaanderen,
eventueel in samenwerking met de leden uit de Evaluatiecommissie, aan de hand van een checklist ‘duurzaam
ondernemen’. Deze checklist wordt voorbereid door
het bedrijf en bij het bedrijf besproken tijdens de nulmeting. De nulmeting omvat:
• studie van de milieuvergunningen;
• doorlopen van de checklist duurzaam ondernemen
waarbij gepeild wordt naar:
»» de conformiteit met de wetgeving,
»» het gevoerde beleid rond duurzaam ondernemen,
»» de stand van zaken rond de diverse thema’s van
het Charter;
• bespreking motivatie voor ondertekening;
• de POM West-Vlaanderen maakt een rapport op
van deze nulmeting met een overzicht van aanbevelingen, eventuele knelpunten en niet-conformiteiten.
De resultaten uit dit rapport worden voorgelegd
aan de Evaluatiecommissie. Alle gegevens worden
vertrouwelijk behandeld;
• aspecten die niet-conform zijn met de wetgeving
of de vereisten van het Charter en structureel van
aard zijn, worden via een ’Niet ConformiteitsRapport’ (NCR) meegedeeld. In geval NCR’s worden
opgemaakt, krijgt het bedrijf de gelegenheid om corrigerende maatregelen voor te stellen (binnen de
twee weken) evenals een tijdsbestek voor uitvoering van de maatregelen.
3. Opmaak en indiening van het actieplan
Door het bedrijf wordt een actieplan opgemaakt. Dit
gebeurt via een beveiligd online systeem.
Nieuwe ondertekenaars cyclus 2012
Het bedrijf dient via het standaard aanvraagformulier (zie
achteraan infobrochure) zijn aanvraag tot ondertekening
in bij de POM West-Vlaanderen. Bij dit aanvraagformulier wordt een kopie gevoegd van alle besluiten van de
lopende milieuvergunningen (of een overzicht van de
data van de milieuvergunningen, vergunde rubrieken en
bijzondere voorwaarden) en van de motivatie tot deelname.
8
Dit actieplan omvat per thema van het Charter Duurzaam Ondernemen de acties die tijdens het jaar uitgevoerd/opgestart worden en/of waaraan het bedrijf op
continue basis werkt.
Eventuele knelpunten en niet-conformiteiten waaraan
gewerkt moet worden, dienen expliciet vermeld te worden.
Het actieplan wordt digitaal ingediend bij de POM WestVlaanderen. Bijkomende verduidelijkingen kunnen van
hieruit opgevraagd worden bij het bedrijf vooraleer het
rapport wordt voorgelegd aan de Evaluatiecommissie.
4. Bespreking evaluatiecommissie
De evaluatie gebeurt op basis van de resultaten van de
nulmeting, de reacties op eventuele niet-conformiteiten
en het actieplan. De leden van de Evaluatiecommissie
kunnen vanuit eigen ervaringen ook aanvullende informatie geven. Eventueel kan de Evaluatiecommissie het
bedrijf nog bijkomende voorwaarden opleggen.
Na interne bespreking wordt beslist of het bedrijf in aanmerking komt voor ondertekening.
Een negatieve beslissing wordt via een gemotiveerd
schrijven aan het bedrijf overgemaakt.
Bij een positieve beslissing wordt het bedrijf toegelaten
tot ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.
5. Ondertekening van het West-Vlaams
Charter Duurzaam Ondernemen
De ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen vindt plaats tijdens een officiële gelegenheid in maart.
6.
king
Mogelijkheid tot tussentijdse bespre-
Indien gewenst kan het bedrijf een beroep doen op de
POM West-Vlaanderen om tussentijds de stand van zaken rond de acties te bespreken. Tijdens deze bespreking wordt het bedrijf voorbereid op de evaluatieaudit.
Dit wordt sterk aangeraden aan de nieuwe deelnemers.
III. Behalen
(jaar X+1)
van
het
jaarcertificaat
1. Indienen jaarrapport
Begin februari van het jaar volgend op het jaar van
ondertekening (jaar X+1) worden door de POM WestVlaanderen de behaalde resultaten rond elk thema bij
het bedrijf opgevraagd. De opmaak van het jaarrapport
bestaat uit een aanvulling van het actieplan met een resultatenstatus (OK – niet OK - lopend) voor de eerder
geformuleerde acties. Daarnaast kunnen verduidelijkende bijlagen in verband met de behaalde resultaten
bijgevoegd worden.
2.Bespreking evaluatiecommissie, aanduiding evaluatieteam, voorbereiding evaluatieaudit
De Evaluatiecommissie duidt per bedrijf een evaluatieteam en een teamleider aan. Het team bestaat uit drie
tot vier personen, inclusief de teamleider. De teamleider
is een vertegenwoordiger van de POM West-Vlaanderen
of Bureau Veritas Certification. De verslaggeving wordt
verzorgd door iemand van de POM West-Vlaanderen.
Het evaluatiebezoek vindt plaats tussen eind februari en
begin juni. De POM West-Vlaanderen deelt de datum
van het evaluatiebezoek mee, evenals de samenstelling
van het evaluatieteam. Het bedrijf heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen één of meerdere leden van
het evaluatieteam. De voorzitter van de Evaluatiecommissie duidt in dit geval nieuwe leden voor het evaluatieteam aan.
Elk lid van het evaluatieteam kan het jaarrapport inkijken
ter voorbereiding. De POM West-Vlaanderen maakt een
dagplanning op voor de evaluatieaudit en mailt dit vooraf
naar het bedrijf.
3. Evaluatieaudit door het evaluatieteam
De eerste evaluatieaudit vindt plaats tussen eind februari
en begin juni volgend op het jaar van ondertekening van
het Charter. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf
duurt deze audit een halve tot een volledige dag. Hierna
wordt het verloop van de evaluatieaudit geschetst:
9
3.1. Openingsbespreking (+- 15 minuten)
De openingsbespreking heeft tot doel:
• voorstelling van het evaluatieteam en aanwezigen
vanuit het bedrijf;
• duidelijk maken hoe de evaluatie zal verlopen en
concrete afspraken maken;
• een communicatiekanaal tussen de aanwezigen en
het team vrijmaken;
• bespreken van gevoelige of specifieke onderwerpen
en het garanderen van de vertrouwelijkheid;
• korte toelichting van de bedrijfsactiviteiten.
3.2. Beoordeling (2,5 - 6 uur, afhankelijk van de grootte
van het bedrijf)
Het evaluatieteam beoordeelt de toepassing van de beleidsprincipes en de resultaten van de vooropgestelde
acties. Dit gebeurt via:
•
•
•
•
•
•
opvolging van opmerkingen uit het rapport van de
checklist ‘duurzaam ondernemen’ en/of het evaluatierapport van het voorgaande jaar;
vraagstelling met betrekking tot het ingediende
jaarrapport;
steekproefsgewijs onderzoek van meet- en analyseresultaten, prestatie-indicatoren, administratieve
documenten en rapporten;
toetsing van de conformiteit met de wetgeving;
bespreking van enkele standaard vragen per thema;
een plaatsbezoek aan enkele geselecteerde afdelingen en het tonen van enkele gerealiseerde maatregelen.
De beoordeling gebeurt in aanwezigheid van minstens
één vertegenwoordiger van het bedrijf. Andere personeelsleden kunnen aangesproken worden door de leden
van het evaluatieteam. Vooraf wordt besproken wie van
het bedrijf bij voorkeur aanwezig is op de audit. Afhankelijk van het thema kan een andere verantwoordelijke
de toelichting geven tijdens de audit. Betrokkenheid van
de directie bij de slotvergadering wordt als positief beschouwd.
3.3. Interne bespreking evaluatieteam en samenvatting van
opmerkingen (+/- 30 minuten)
Per thema worden door de leden van het evaluatieteam
eventuele knelpunten geformuleerd en worden constructieve aanbevelingen gemaakt. Wanneer tijdens de
evaluatieaudit aspecten werden opgemerkt die nietconform zijn met de wetgeving of de vereisten van het
Charter en een structureel probleem vormen, worden
deze in een Niet ConformiteitsRapport (NCR) genoteerd.
3.4. Slotvergadering (+/- 20 minuten)
Na de interne bespreking worden de vaststellingen van
het evaluatieteam aan het bedrijf voorgelegd. Vertegenwoordigers van het bedrijf hebben nog de kans om
verduidelijkingen te vragen aan het evaluatieteam of
eventueel te repliceren op bepaalde opmerkingen.
Indien NCR’s werden opgemaakt, dan worden deze aan
de vertegenwoordigers van het bedrijf overgemaakt.
Het evaluatieteam kan hier reeds meedelen of de
Evaluatiecommissie positief of negatief zal geadviseerd
worden in verband met het toekennen van een jaarcertificaat. Het evaluatieteam kan echter zelf geen
garantie geven over het al dan niet verkrijgen van het
jaarcertificaat, deze beslissing wordt genomen door de
Evaluatiecommissie.
4. Rapportering
De verantwoordelijke voor de verslaggeving van de
POM West-Vlaanderen finaliseert het rapport met de
resultaten van de evaluatieaudit en maakt dit digitaal
over aan het bedrijf. Het bedrijf heeft de kans om nog
opmerkingen door te geven of aanvullingen te maken.
5. Opvolging eventuele NCR’S
Wanneer een NCR werd opgemaakt dient het bedrijf
binnen de twee weken het formulier met de NCR
en de corrigerende maatregelen te bezorgen aan de
POM West-Vlaanderen. Bijkomende verduidelijkingen
kunnen van hieruit nog opgevraagd worden bij het
bedrijf vooraleer dit formulier wordt voorgelegd aan de
Evaluatiecommissie. Mogelijks wordt vóór de definitieve beslissing over het al dan niet toekennen van het
jaarcertificaat een aanvullend bezoek gebracht aan het
bedrijf.
Het evaluatieteam trekt zich na de beoordeling terug
om de vaststellingen te noteren en te bespreken.
6. Bespreking evaluatiecommissie
De resultaten van de beoordeling worden vastgelegd
in het evaluatierapport. Deze resultaten worden nooit
extern gecommuniceerd, maar worden vertrouwelijk
behandeld tussen het bedrijf en de Evaluatiecommissie.
Het evaluatieverslag en de eventuele NCR-formulieren
met corrigerende maatregelen worden besproken op
de vergadering van de Evaluatiecommissie midden juni.
De Evaluatiecommissie neemt de uiteindelijke beslissing
omtrent het al dan niet toekennen van het jaarcertificaat.
10
Bij een negatieve beslissing wordt dit via een gemotiveerd schrijven aan het bedrijf meegedeeld.
Bij een positieve beslissing wordt het bedrijf gehonoreerd met het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam
Ondernemen.
Het rapport wordt dan, in een laatste fase, aangevuld
met de bevindingen van de Evaluatiecommissie, evenals
de gemotiveerde beslissing genomen door de Evaluatiecommissie met betrekking tot het al dan niet toekennen van het jaarcertificaat. Eventueel kunnen nog
bijkomende aanbevelingen en opmerkingen vanwege de
Evaluatiecommissie genoteerd worden.
7. Uitreiking jaarcertificaat
De uitreiking van het jaarcertificaat van het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen vindt plaats
ter gelegenheid van een feestelijke academische zitting
in juni. Tijdens deze avond wordt een informatief gedeelte gevolgd door een netwerkmoment.
10. Driejaarlijkse conformiteitsaudit
Bedrijven die langer dan drie jaar deelnemen aan het
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen worden
gevraagd om opnieuw deel te nemen aan een conformiteitsaudit aan de hand van een verkorte checklist ‘duurzaam ondernemen’. Op deze manier komt er tijdens de
evaluatieaudit meer tijd vrij om dieper in te gaan op de
resultaten van de acties en krijgt het bedrijf een zicht
op zijn conformiteit met de actuele wetgeving.
De opvolging van de eventuele knelpunten en niet-conformiteiten wordt besproken tijdens de evaluatieaudit.
Een schematisch overzicht van de stappen bij deelname
aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen
is weergegeven als bijlage.
8. Deelname volgende cyclus
Na de kennisgeving omtrent het al dan niet toekennen
van het jaarcertificaat wordt aan de bedrijven de kans
geboden om zich opnieuw aan te melden voor het
bekomen van het volgende jaarcertificaat. Hiertoe dient
opnieuw een actieplan ingediend te worden. Dit rapport wordt echter niet meer ter goedkeuring voorgelegd aan de Evaluatiecommissie.
Voor het bekomen van het nieuwe jaarcertificaat
worden vervolgens de stappen vanaf punt III.1. (indienen
jaarrapport) hernomen. Er is steeds mogelijkheid om
een beroep te doen op de POM West-Vlaanderen voor
een tussentijdse bespreking van de resultaten, dit als
voorbereiding op de audit.
9. Opheffingsprocedure
Indien na toelating tot ondertekening of toekenning
van het jaarcertificaat feiten aan het licht komen die
indruisen tegen de beleidsprincipes van het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen of tegen de
onderschreven thema’s dan kan de Evaluatiecommissie, na bespreking hieromtrent met de bedrijfsleiding,
beslissen tot intrekking van de ondertekening en/of van
het toegekende certificaat. Ook het niet naleven van de
door het bedrijf vooropgestelde corrigerende maatregelen in een NCR kan tot deze opheffingsprocedure
aanleiding geven.
11
De Evaluatiecommissie
I. SAMENSTELLING
De Evaluatiecommissie is samengesteld uit:
• Voorzitter: POM West-Vlaanderen
• 1 afgevaardigde per initiatiefnemer:
»» POM West-Vlaanderen (=secretaris)
»» VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
»» Bureau Veritas Certification
• Instellingen die het Charter financieren
• Eén à twee afgevaardigden van:
»» Sociale invalshoek: SERR, SD Worx
»» Milieu invalshoek: Provincie West-Vlaanderen
(dienst MiNaWa - vergunningen),VITO
»» Economische invalshoek: Agentschap
Ondernemen
• Maximum twee onafhankelijke deskundigen aangeduid door de initiatiefnemers (bv. free-lance consultant)
II. WERKING EVALUATIECOMMISSIE
De coördinatie van de Evaluatiecommissie gebeurt door
de POM West-Vlaanderen.
De Evaluatiecommissie beslist onafhankelijk omtrent de
toelating van bedrijven tot ondertekening van het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen en omtrent de
toekenning van de jaarcertificaten van dit Charter.
De POM West-Vlaanderen staat in voor de verslaggeving
van de Evaluatiecommissie en de evaluatieaudits.
De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich
toe alle informatie verstrekt door de bedrijven vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor de beoordeling van dossiers binnen het Charterinitiatief.
Het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen,
een bron van inspiratie!
Deelnemers aan het West-Vlaams Charter Duurzaam
Ondernemen zijn pionierbedrijven op het vlak van
duurzaam ondernemen en realiseren jaarlijks talrijke
acties. De acties kunnen vele bedrijven inspireren bij
de uitbouw van hun beleid rond duurzaam ondernemen.
Ervaringsuitwisseling en het uitdragen van de voorbeeldfunctie maken deel uit van de beleidsprincipes die ondertekend worden door de deelnemers aan het Charter
Duurzaam Ondernemen.
Enkele recente communicatie- en ervaringsuitwisselingsinitiatieven in de kijker:
I.Thema-sessies voor Charter bedrijven
Voor de deelnemers aan het Charter, werd in september 2008 een ervaringsuitwisselingsclub opgericht. Deze
club benadert de diverse thema’s van het Charter Duurzaam Ondernemen en wil vooral interactief te werk gaan
door het uitwisselen van ervaringen. Voor diverse thema’s wordt een beroep gedaan op een deskundige spreker of getuigenis. Deze thema-sessies zijn gratis, instappen is op elk moment mogelijk. Te behandelen topics
worden afgestemd op de interesses van de deelnemers.
II. Infofiches op POM- website
De acties die deelnemers aan het Charter Duurzaam
Ondernemen realiseren gaan van kleine ‘good housekeeping’-maatregelen, sensibilisatie-acties tot en met grotere investeringen. Stof genoeg dus om op basis hiervan
een aantal interessante maatregelen uit te werken in infofiches die zeker ook voor andere bedrijven inspirerend
en stimulerend kunnen zijn. Diverse infofiches staan gerangschikt per thema en kunnen geraadpleegd worden
via www.charterduurzaamondernemen.be.
III.Voorbeeldendatabank op
www.ovam.be
De laatste jaren werden succesrijke eco-efficiënte
maatregelen opgenomen in de voorbeeldendatabank
van OVAM: www.ovam.be (> Afval > Eco-efficiëntie >
Eco-efficiëntie en Ecodesignvoorbeelden.)
12
IV. Publicaties in ecoTips
Heel wat inspirerende maatregelen van een grote selectie Charterbedrijven uit Antwerpen, Oost- en WestVlaanderen kwamen aan bod in de diverse edities van
het tijdschrift ecoTips (vanaf november 2006) en werden
gebundeld in boekjes.
Enkele financiële duwtjes
in de rug
I. Het Charter Duurzaam Ondernemen
en de Ecologiepremie Plus
Het bedrag van de ecologiepremie wordt berekend aan
de hand van het ecologiegetal (maat voor de performantie van de technologie), de grootte van de onderneming
en de subsidiebonus. KMO’s die op datum van indiening
van de subsidieaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat, hebben recht op een subsidiebonus. Het
Charter Duurzaam Ondernemen komt in aanmerking
voor een bonus van 5%.
Meer info: www.ecologiepremie.be
Deze publicaties zijn een samenwerking tussen ecoTips
en de Charterinitiatieven in Antwerpen, Oost- en WestVlaanderen.
V. Enkele andere communicatieinitiatieven:
•
•
•
Reportages in [email protected];
Publicaties in de maandelijkse nieuwsbrief van de
POM West-Vlaanderen;
Diverse artikels in tijdschriften en VOKA-tijdschrift
‘Ondernemers’.
II. Steun voor strategische investeringsen opleidingsprojecten.
Deze steun is van toepassing op investeringen boven de
8 miljoen euro van klein, middelgrote en grote ondernemingen -deze laatste enkel in de regionale steungebieden-, en op opleidingskosten van meer dan 250.000
euro voor kleine ondernemingen en 300.000 euro voor
middelgrote ondernemingen.
De strategische waarde van de subsidieaanvragen wordt
getoetst aan de volgende criteria:
1. bedrijfseconomische criteria die peilen naar de
prestaties en de leefbaarheid van de onderneming;
2. sociale cirteria die nagaan of de onderneming haar
sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid
neemt;
3. ecologische criteria die de inspanningen beoordelen
die de onderneming levert om een milieuzorgsysteem uit te bouwen.
De evaluatie aan de hand van deze criteria zal een score
opleveren die, samen met de grootte van de onderneming en haar vestigingsplaats, het toegekende steunpercentage zal bepalen. Het beschikken over een certificaat
van het Charter Duurzaam Ondernemen is erkend binnen deze steunmaatregel.
Meer info: www.agentschapondernemen.be (onder ‘Subsidies’)
13
Inspanningen en kosten
verbonden aan deelname
aan het West-Vlaams
Charter Duurzaam
Ondernemen
I. Jaar van ondertekening (eerste deelname)
Het onderzoek naar de conformiteit met de wetgeving
en het gevoerde duurzaamheidsbeleid gebeurt aan de
hand van een checklist ‘duurzaam ondernemen’ en een
plaatsbezoek. Nadien ontvangt u het verslag van deze
doorlichting. De resultaten kunnen besproken worden
met de POM West-Vlaanderen.
Wanneer de doorlichting positief verlopen is, dient een
actieplan voor het lopende jaar opgemaakt te worden,
alvorens tot ondertekening te kunnen overgaan. Ook in
deze fase is overleg en terugkoppeling mogelijk. Het bedrijf kan voor begeleiding bij de opmaak van zijn actieplan
steeds een beroep doen op de POM West-Vlaanderen.
De kostprijs van deelname is afhankelijk van het aantal
voltijdse equivalente medewerkers (VTE’s). Prijzen zijn
exclusief BTW.
Kostprijs deelname:
• € 600 indien < 25 VTE’s
• € 800 indien 25 – < 100 VTE’s
• € 1.000 indien 100 – < 250 VTE’s
• € 1.200 indien 250 – < 500 VTE’s
• € 1.600 indien > of = 500 VTE’s
• Voor niet-commerciële organisaties (vzw’s, overheidsinstellingen, intermediaire organisaties en andere non-profit organisaties) wordt een prijsklassereductie toegekend, zodat de deelnameprijs varieert
tussen € 600 en € 1200
• Prijs per milieutechnische bedrijfseenheid
• Facturatie gebeurt enkel wanneer het bedrijf wordt
toegelaten tot ondertekening
• De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari,
met als basis de index van 1 januari 2012
Tijdsbesteding:
• voorbereiding checklist ‘duurzaam ondernemen’
• nulmeting (halve dag tot hele dag, afhankelijk van de
14
grootte van de activiteiten van het bedrijf)
• eventueel opvolging en terugkoppeling
• opmaak actieplan
Return voor het bedrijf:
• verslag van checklist ‘duurzaam ondernemen’, ook
aanbevelingen worden geformuleerd
• actieplan voor de uitbouw van het duurzaamheidsbeleid
• begeleiding door de POM West-Vlaanderen
• ervaringsuitwisseling met andere ondertekenaars
• ondertekening op officieel moment in maart
II. Jaar van deelname voor het jaarcertificaat
In dit jaar is het de bedoeling het actieplan tot uitvoering te brengen door het nemen van gepaste acties en/of
doorvoeren van relevante investeringen. De resultaten
van deze acties worden in het jaarrapport weergegeven.
Vervolgens zal een auditteam op een vastgelegde dag de
geplande acties en resultaten evalueren gedurende een
halve dag (kleinere bedrijven) of een hele dag (grote
bedrijven). Naar aanleiding van deze audit wordt het
rapport aangevuld met een uitgebreid evaluatieverslag,
met een overzicht van de beoordeling van de acties, de
eventueel bij te stellen knelpunten/niet-conformiteiten
en aanbevelingen.
Bij een positieve evaluatie ontvangt uw bedrijf het jaarcertificaat en het logo van het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen voor de geleverde prestaties
tijdens een academische zitting.
Kostprijs deelname:
• € 600 indien < 25 VTE’s
• € 800 indien 25 – < 100 VTE’s
• € 1.000 indien 100 – < 250 VTE’s
• € 1.200 indien 250 – < 500 VTE’s
• € 1.600 indien > of = 500 VTE’s
• Voor niet-commerciële organisaties (vzw’s, overheidsinstellingen, intermediaire organisaties en andere non-profit organisaties) wordt een prijsklassereductie toegekend, zodat de deelnameprijs varieert
tussen € 600 en € 1200
• Prijs per milieutechnische bedrijfseenheid
• Facturatie gebeurt nadat de evaluatie-audit heeft
plaatsgevonden
• De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari,
met als basis de index van 1 januari 2012
Tijdsbesteding:
• realisatie van doelstellingen en acties
• opmaak jaarrapport
• voorbereiding audit
• halve of hele dag audit
Return voor uw bedrijf:
• audit door drie tot vier deskundige personen
• evaluatieverslag over het beleid en de uitgevoerde
acties: met aanduiding van knelpunten/niet-conformiteiten en aanbevelingen naar verbetering toe
• bij gunstige beoordeling: jaarcertificaat overhandigd
op academische zitting in juni + logo dat op alle
communicatie-initiatieven gebruikt mag worden
• bij gunstige beoordeling: positieve profilering van uw
bedrijf
• persbelangstelling
• ervaringsuitwisseling met andere deelnemers
West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen
en andere zorgsystemen:
goede partners!
1. Het West-Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen en ISO 14001
Vooruitstrevende bedrijven engageren zich om op een
gestructureerde wijze de zorg voor mens en milieu
in te voeren in hun organisatie. Het opzetten van een
ISO 14001-systeem voor milieu, of het deelnemen aan
het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen zijn
hiertoe uitstekende instrumenten. Alhoewel het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen een regionaal
initiatief is en ISO 14001 een internationale norm, is
er tussen beiden veel overeenstemming. Het Charter
Duurzaam Ondernemen kan een goede opstap zijn naar
invoering van een milieu- of ander zorgsysteem rond
duurzaam ondernemen. Beide instrumenten vullen elkaar ook aan. Het mooiste bewijs hiervan is deelname
van onder andere deceuninck, Daikin Europe, IMOG
en Tyco Electronics aan zowel ISO 14001 als het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen wordt door
deze bedrijven vaak beschouwd als de drijvende kracht
voor het doorvoeren van concrete acties en het continu
verbeteren.
Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen integreert de aandacht voor mens, milieu en economie en
kan daarom ook een mooie aanvulling/opstap tot een
kwaliteits-, veiligheids- of personeelszorgsysteem zijn.
Hieronder wordt de vergelijking gemaakt tussen het
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en het
milieuzorgsysteem ISO 14001.
I. Overeenstemming in motieven
De motivatie tot deelname aan een Charter Duurzaam
Ondernemen of tot de invoering van een milieuzorgsysteem is gelijklopend. Vooreerst zijn er motieven op het
vlak van risicobeheersing. De ondernemer wenst inzicht
te verkrijgen in het milieurisico van zijn onderneming.
Hij wil zijn bedrijfsvoering waarborgen op lange termijn.
Vervolgens zijn er marketingaspecten, zoals het bekomen
van een positief imago, het verbeteren van de relaties
15
met overheid, omwonenden, klanten, aandeelhouders en
dergelijke. Uiteraard is ook het economische aspect een
belangrijke drijfveer. Deelnemende bedrijven aan het
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen alsook
ISO 14001 gestructureerde bedrijven nemen eveneens
hun verantwoordelijkheid om hinder te voorkomen en
de milieu-impact te beperken. Hierbij streven de bedrijven voortdurend duurzaam ondernemerschap en continue verbetering na.
II. Richtingwijzers voor een gestructureerd milieubeleid
Een bedrijf heeft een beleid nodig om zijn organisatie
te sturen. Deelnemende bedrijven aan het West-Vlaams
Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijven zes beleidsprincipes en tien thema’s. De thema’s dienen vertaald te worden in concrete verbeteringsacties voor het
bedrijf.
Bij ISO 14001 is het definiëren van een milieubeleid een
verplicht item. Het bedrijf stelt een verklaring op over
het doel en de uitgangspunten van de organisatie op het
vlak van milieu. Dit wordt uitgewerkt in concrete doelstellingen en actieplannen.
Voor beide systemen geldt de methodiek van continue
verbetering en is de drijvende kracht tot verbetering de
PDCA-denkpiste (plan-do-check-act). Plan wat je gaat
doen en waar je naar toe wilt (beleid en doelstellingen),
voer uit wat je hebt gepland (uitvoering actieplan), controleer regelmatig of je nog steeds de juiste weg betreedt
(de externe controles van de Evaluatiecommissie zijn
hierbij een nuttig instrument) en stuur bij indien nodig.
III. Nog meer overeenkomsten…
Eén van de stelregels van het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen is ‘meten = weten’. Ook ISO
14001 legt vast dat de belangrijkste parameters van de
werkzaamheden (met significant milieu-effect) onderhevig zijn aan monitoring en meting.
Ook het uitwerken van noodprocedures, het voeren
van een communicatiepolitiek (bv. naar werknemers en
omgeving) en het sensibiliseren en opleiden van eigen
personeel behoren tot de gemeenschappelijke doelstellingen.
Beide initiatieven kunnen daarenboven bekroond worden met een certificaat.
16
IV. ISO 14001 extra’s
ISO 14001 is in tegenstelling tot het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen, een integraal managementsysteem dat een continu regelproces omvat voor het
beheersen en, waar mogelijk, beperken van de milieueffecten als gevolg van de volledige bedrijfsactiviteit (zowel
op niveau van activiteiten, producten of geleverde diensten). Een adequaat ISO 14001-milieuzorgsysteem stelt
een organisatie in staat te waarborgen (op lange termijn)
dat niet alleen aan de milieuwetgeving wordt voldaan
maar dat men zich er tevens op richt om zijn significante
milieuaspecten te beheersen en te verbeteren.
Specifiek stelt ISO 14001 aanvullende eisen op het vlak
van significantiebepaling van de milieu-aspecten, definiëring van milieutaken, -verantwoordelijkheden, -bevoegdheden, beheersing van de werkzaamheden, uitvoering
van interne milieuaudits en directiebeoordelingen, milieuregistraties, enz. Het administratief aspect van deelname aan een Charter Duurzaam Ondernemen is hierdoor heel wat beperkter ten opzichte van de uitwerking
van een milieuzorgsysteem.
Deze aanvullende eisen dienen bij een ISO 14001-milieuzorgsysteem in de meeste gevallen opgenomen te
worden in duidelijke procedures die op hun beurt vallen
onder een uniforme methodiek van documentenbeheer
(versiebeheer, verdeling van documenten, …).
2. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en ISO 26000
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO:
een hulpmiddel voor bedrijven bij de implementatie van
MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet
worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt
organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en
helpt bij het structureel invoeren van MVO.
Het opstellen van de richtlijn heeft plaatsgevonden op
basis van ‘argumenten en consensus’. Er is aldus een
breed draagvlak voor ISO 26000 onder verschillende
stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden,
consumenten, NGO’s en overige partijen.
ISO 26000 is mede gebaseerd op vele internationale
conventies, verdragen en richtlijnen die over MVO
gaan - zoals de ILO-normen, OESO-richtlijnen, Global
Compact en GRI - en gedragsnormen, en helpt bij de
implementatie ervan door organisaties procesmatig en
inhoudelijk te begeleiden bij het zelf inhoud geven aan
MVO binnen de organisatie. Het maakt de toepassing
van bestaande richtlijnen makkelijker en plaatst ze in
een breder MVO-verband.
ISO 26000 kan worden toegepast door alle soorten organisaties, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, over de hele wereld in alle sectoren. Het is bedoeld
voor zowel grote als kleine bedrijven.
Bedrijven kunnen ISO 26000 gebruiken als richtlijn (hulpmiddel) voor het implementeren van een MVO-beleid. Bedrijven kunnen dus geen certificaat, diploma of keurmerk
behalen als ze dit proces hebben doorlopen. Hooguit
kunnen ze stellen dat ze MVO hebben geïmplementeerd
gebaseerd op ISO 26000. Het is dus eerder een hulpmiddel voor het systematisch invoeren van een MVO-beleid
dan een bewijs ervan.
ISO 26000 bij KMO’s
In principe is ISO 26000 bedoeld voor alle organisaties,
dus ook voor kleinere bedrijven. Het is echter een erg
omvangrijke richtlijn die uiteindelijk een beleidsmatige
aanpak van MVO vergt.Voor KMO-koplopers die MVO
willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument.Voor kleine bedrijven die beginnen met
MVO is het waarschijnlijk te complex.
Korte samenvatting van de hoofdlijnen van de ISO 26000
De richtlijn gaat uit van 7 MVO-principes en 7 MVO-kernonderwerpen die vallen onder maatschappelijke verantwoordelijkheid.
MVO-principes
ISO 26000 benoemt 7 generieke MVO-principes. Deze
principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere
activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende
principes:
1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en
verantwoording afleggen)
2. Transparantie
3. Ethisch gedrag
4. Respect voor stakeholderbelangen
5. Respect voor wet- en regelgeving
6. Respect voor internationale gedragsnormen
7. Respect voor mensenrechten
Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een
organisatie hier invulling aan kan geven.
onder maatschappelijke verantwoordelijkheid.
MVO-kernthema’s
Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 7 MVOkernthema’s die in iedere organisatie aandacht moeten
krijgen. Deze kernthema’s zijn onderverdeeld in 36 subthema’s, de MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen
of en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, maar
ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de 7 kernonderwerpen. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen
om invulling te kunnen geven aan de thema’s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bestuur van de organisatie
Mensenrechten
Arbeidsomstandigheden
Milieu
Eerlijk zakendoen
Consumentenaangelegenheden
Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
Deze algemene principes gelden als minimumvoorwaarden. Iedere organisatie zou minstens deze 7 principes
moeten toepassen.
3. Meerwaarde van het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen
Bij de evaluatie tot het bekomen van het Charter Duurzaam Ondernemen-certificaat worden concreet de prestaties en de gerealiseerde acties beoordeeld en niet de
borging van het systeem. Hierbij worden alle aspecten van
duurzaam ondernemen (economie, mens en milieu) benaderd. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen
wil hierbij inspelen op de belangrijke uitdagingen voor de
bedrijfswereld om ook in de toekomst te kunnen overleven. De Evaluatiecommissie van het Charter Duurzaam
Ondernemen beperkt zich niet tot het beoordelen, maar
probeert tevens op een constructieve manier aanbevelingen te geven en verbeteropties te suggereren. Er is in het
kader van de evaluatieaudits ook contact met diverse overheidsinstanties.
De Evaluatiecommissie opereert volledig onafhankelijk en
is in tegenstelling met de auditeur van het ISO-systeem niet
contractueel gebonden. Tenslotte zorgen de POM WestVlaanderen en VOKA West-Vlaanderen via een academische zitting, persconferenties, verspreiding van ‘goede praktijken’, ervaringsuitwisseling, publicaties en infodagen voor
heel wat externe uitstraling voor de geleverde prestaties
en voor het behaalde certificaat.
4. West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen
en zorgsystemen: goede partners!
Enerzijds kunnen we stellen dat het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen een ideale opstap is naar een volwaardig zorgsysteem zoals ISO 14001 of ISO 26000. Mits
het inbouwen van een deel ‘systeemelementen’ kan milieuzorg in alle lagen van de organisatie worden verankerd en
onderhouden. Ook zijn de medewerkers van een Charterbedrijf reeds gewoon om ‘doorgelicht’ te worden, wat bij
de implementatie van zorgsystemen zeker in hun voordeel
speelt.
17
Anderzijds zijn er ISO 14001 gecertificeerde bedrijven die
het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen aanwenden als middel om invulling te geven aan het aspect van
‘continue verbetering’. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen kan dus perfect dienen als planningsinstrument (onder andere vastleggen en realiseren van milieudoelstellingen volgens de ISO 14001-norm) binnen het
zorgsysteem.
Redenen genoeg om te stellen dat het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en andere zorgsystemen zoals
ISO 14001 of ISO 26000 elkaar goed aanvullen en ideale
partners zijn!
18
BIJLAGE:
Van West-Vlaams Milieucharter naar West-Vlaams
Charter Duurzaam Ondernemen
Studie "Milieu,Vergunningen en Ondernemen
in Zuid-West-Vlaanderen - analyse van de
milieu- en vergunningenproblematiek bij de
bedrijven en voorstel tot actieplan".
Opstart Charter 99 Milieuverklaring op initiatief van de Adviesraad Omgeving van Charter 99
en van de Milieuafdeling van de GOM - West-Vlaanderen. Doelstelling: West-Vlaamse
"pionierbedrijven" inzake milieubeleid op een positieve manier in de schijnwerpers
stellen en bedrijven stimuleren tot de uitbouw van een proactief milieubeleid.
Opstart initiatief in Limburg (Milieulogo) en Oost-Vlaanderen (Milieucharter).
Grondige aanpassing inhoud, doelstellingen en procedure.
Versterking van het partnerschap door certificatie-instelling Eurosym
(nu: Bureau Veritas Certification).
PRESTI 4-subsidie voor het initiatief en opstart
Milieucharterprojecten in Vlaams-Brabant en Antwerpen.
2000
1992
1993
1996
1997
2002
2005
2006
2007
2008
1999
Naamsverandering naar ‘West-Vlaams Milieucharter’.
Uniform logo voor alle provincies.
Stopzetting PRESTI 4-subsidie.
Ontwikkeling West-Vlaams Milieucharter voor de dienstensector, integratie
van het thema ‘mensvriendelijk ondernemen’. Steun van de Vlaamse overheid
rond de uitbouw van het Charter Duurzaam Ondernemen.
Lancering West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen als
opvolger van het Milieucharter op 19 november 2007.
65 bedrijven ondertekenen voor het eerst het nieuwe
en verruimde Charter Duurzaam Ondernemen!
19
BIJLAGE:
Stappen bij deelname aan het West-Vlaams Charter
Duurzaam Ondernemen
STAPPEN
TIMING
voor 1 november 2012
Indiening aanvraagformulier
Nulmeting
(checklist ‘duurzaam ondernemen’)
voor eind december 2012
Opmaak actieplan
Bespreking evaluatiecommissie
voor 1 februari 2013
Indien NOK: gemotiveerde beslissing
Ondertekening
begin maart 2013
najaar 2013
Tussentijdse begeleiding
februari 2014
Indiening jaarrapport
februari - juni 2014
Evaluatieaudit
Bespreking evaluatiecomissie
Uitreiking jaarcertificaat
20
15 februari 2013
Indien NOK: gemotiveerde beslissing
begin juni 2014
eind juni 2014
21
CONTACT
Meer info, inspirerende praktijkgetuigenissen en
persartikels:
www.pomwvl.be > Duurzaam Ondernemen
> Charter Duurzaam Ondernemen
Inhoudelijk:
POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries/Brugge
Tel.: 050 40 31 66
Fax: 050 71 94 06
Eefje Hernalsteen, coördinator duurzaam ondernemen:
050 40 73 70 of [email protected]l.be
Pieter Vancoillie,
050 40 73 67 of [email protected]
Philippe Tavernier, voorzitter Evaluatiecommissie:
050 40 73 58 of [email protected]
Helene De Rore, coördinator duurzaam ind. bouwen
050 40 73 75 of [email protected]
Wij zijn steeds bereid de mogelijkheden van een deelname na te gaan in een persoonlijk gesprek!
Secretariaat en administratie:
VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Pres. Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 50 51
Fax: 056 21 85 64
Bart Vansevenant, coördinatie VOKA
[email protected]
Nele Demets, assistente
056 23 50 66 of [email protected]
22
AANVRAAG ONDERTEKENING
Ondergetekende:
Firma: ...........................................................................................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon (naam en functie): ..........................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................
Tel./fax: ...........................................................................................................................................................................................................
Facturatiegegevens - BTW/ondernemingsnummer.: .........................................................................................................................
dient hierbij de kandidatuur in van het bedrijf (milieutechnische bedrijfseenheid; deze naam komt op de officiële documenten van het Charter te staan):
....................................................................................................................................................................................................................................................
voor ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Na onderzoek en mits goedkeuring
van de aanvraag door de Evaluatiecommissie zal het Charter ondertekend worden door (deze naam staat
onder het document met beleidsprincipes en thema’s die ondertekend worden):
dhr./mevr.:
...........................................................................................................................................................................................
Bij deze aanvraag wordt een kopie gevoegd van:
•
de van toepassing zijnde milieuvergunningen (of overzicht besluiten, vergunde rubrieken en
bijzondere voorwaarden)
•
de motivatie tot ondertekening
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inhoud, de beleidsprincipes, de thema’s, de aanvraag- en evaluatieprocedure van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Na evaluatie van de aanvraag en na een positieve beslissing
van de Evaluatiecommissie in verband met de ondertekening zal het verschuldigd bedrag (cfr. deelnameprijs) gefactureerd
worden voor de dekking van de kosten verbonden aan het initiatief.

Datum:
Terug te sturen naar: ................................................
Handtekening:
........................................................................
Eefje Hernalsteen ([email protected])
POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries/Brugge
Fax: 050 71 94 06
Tel.: 050 40 31 66
23