Jaarverslag 2013 N.V. Dico International

Jaarverslag 2013
N.V. Dico International
Inhoud
Jaarverslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Namen en adressen
Brief aan aandeelhouders
Verslag van de Raad van Commissarissen
Directieverslag 2013 Dico International
Gebeurtenissen na balansdatum
Resultaten 2013
Risicofactoren
Corporate governance
Renumeratiebeleid
Personalia
Bestuursverklaring
3
4
5
6
7
7
7
8
13
14
16
Jaarrekening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Overzicht financiële positie per 31 december 2013
Overzicht totaal resultaat over 2013
Kasstroomoverzicht over 2013
Overzicht van mutaties in het eigen vermogen
Grondslag voor de financiële verslaggeving
Toelichting op de jaarrekening
18
19
20
21
22
26
Overige gegevens
30
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
31
2
1.
Namen en adressen
N.V. Dico International
Postbus 26
1400 AA Bussum
www.dicointernational.nl
[email protected]
Kantooradres: Brediusweg 33, 1401 AB, Bussum
Raad van Bestuur
drs. P.P.F. de Vries
Raad van Commissarissen
drs. G.P. Hettinga
3
2. Brief aan aandeelhouders
Geachte Dico International aandeelhouder,
Voor u ligt het jaarverslag van Dico International over 2013.
Uit het jaarverslag blijkt enerzijds dat we – net als in 2012 – erin geslaagd zijn de
instandhoudingskosten van onze beursgenoteerde vennootschap tot een minimum te beperken. Dat
is evident in het belang van onze aandeelhouders.
Evenzo moeten we constateren dat in 2013 geen reverse listing via Dico International is gerealiseerd.
Het perspectief op het realiseren van een dergelijke reverse listing is wel aanzienlijk verbeterd. Mede
door reverse listings die in 2013 hebben plaatsgevonden – waarvan SnowWorld (via Fornix) – de
meest prominente is, is de aandacht voor en de interesse van bedrijven in reverse listings enorm
toegenomen.
De inspanningen voor 2014 zullen derhalve gericht zijn op het daadwerkelijk realiseren van een
reverse listing.
Ik hoop u in het jaarverslag 2014 te kunnen berichten dat we daar daadwerkelijk in geslaagd zijn.
Raad van Bestuur
drs. P.P.F. de Vries
4
3. Verslag van de Raad van Commissarissen
Het verslag van de Raad van Commissarissen heeft betrekking op het boekjaar 2013.
Dico International voldoet grotendeels aan de best practice bepalingen van de Corporate
Governance Code met betrekking tot de Raad van Commissarissen. Hierover kunt u meer lezen in
het hoofdstuk 8. ‘Corporate governance’.
De Raad van Commissarissen heeft zowel in als buiten de vergaderingen toezicht gehouden op het
door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur. Het bestuur van Dico International heeft de
jaarrekening over het boekjaar 2013 opgemaakt en aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De
jaarrekening is door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. gecontroleerd en van een
controleverklaring voorzien. Hun verklaring treft u aan op pagina’s 31 van dit verslag.
Aandachtspunten voor de Raad van Commissarissen waren onder andere de mogelijke reverse
listing, naleving van wet en regelgeving, alsmede het laag houden van het kostenniveau.
Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening over het boekjaar 2013
vast te stellen en de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor
het gehouden toezicht te dechargeren.
Raad van Commissarissen
drs. G.P. Hettinga
5
4. Directieverslag 2013 Dico International
Het directieverslag betreft het boekjaar 2013. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Dico International is een te Bussum gevestigde beursvennootschap die thans geen operationele
activiteiten ontplooit. De aandelen Dico International zijn genoteerd aan de officiële markt van
NYSE Euronext Amsterdam. De Raad van Bestuur wordt gevoerd door drs. P.P.F. de Vries. De
Raad van Bestuur heeft goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen voor onder meer
investerings- en desinvesteringsbeslissingen.
Dico International is in 1917 opgericht en richtte zich in het begin op de productie van strohulzen.
Later maakte de onderneming metalen bedden, overig slaapkamermeubilair, bedbodems en onderdelen
van bedden. In 1987 werd Dico International geïntroduceerd op de Amsterdamse Effectenbeurs.
In 2011 heeft Dico International haar in 2010 ingezette herstructurering doorgezet. Een belangrijke
mijlpaal werd bereikt op 4 maart 2011. Sinds die datum is Dico International weer genoteerd op de
officiële markt NYSE Euronext Amsterdam en is de opgelegde noteringsmaatregel (artikel 6903/1 van
het Rule Book 1) ingetrokken. Hiermee is Dico International een nieuwe fase ingegaan.
Bij Dico International wordt voortdurend een stringente kostencontrole toegepast, waardoor het
beursfonds een zeer beperkte kostenbasis kent. Voor wat betreft de financiële positie van Dico
International kan gemeld worden dat, gezien het lage kostenniveau, de financiële situatie vrijwel gelijk is
gebleven ten opzichte van de positie per ultimo 2012. Met grootaandeelhouder Value8 is afgesproken
dat zij, indien nodig, de vennootschap financieel zal steunen.
In het boekjaar 2013 is het kostenniveau vrijwel tot het minimumniveau van instandhouding
gedaald. De lopende kosten zijn terug te voeren op de kosten voor de notering (NYSE Euronext en
ABN Amro), alsmede op de kosten van toezicht (jaarrekening en AFM). De kosten zijn door
grootaandeelhouder Value8 grotendeels gedragen en zijn middels een informele kapitaalstorting
betaald door Value8.
(Des)Investeringen
Dico International heeft in 2013 geen nieuwe investeringen of desinvesteringen gedaan.
Beleid voor 2014
Met behulp van de grootaandeelhouder Value8 proberen wij een reverse listing te realiseren, waarbij
een private onderneming – via Dico International – beursnotering verkrijgt.
Criteria daarbij zijn:
-
Een aantrekkelijke waardepropositie voor Dico International aandeelhouders.
-
Winstgevendheid en winst per aandeel.
-
Perspectief van waardegroei op lange termijn.
6
5. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan.
6. Resultaten 2013
Over het boekjaar in 2013 heeft Dico International een klein negatief resultaat behaald van € 15.764
euro. Dit resultaat is met name het gevolg van de kosten die zijn gemaakt voor de administratie, de
beursnotering en enkele overige kosten alsmede van het ontbreken van kasstroomgenererende
activiteiten. Een groot deel van deze kosten heeft de grootaandeelhouder middels een informele
kapitaalstorting voor haar rekening genomen.
7. Risicofactoren
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Dico International nemen hun
verantwoordelijkheden voor de risicobeheersing en de daartoe geïmplementeerde systemen van
risicobeheersing en -controle binnen de organisatie bijzonder serieus. Dico International hecht
belang aan een goede risicobeheersing en –controle en draagt zorg voor een verdere ontwikkeling en
optimalisering ervan. Het bestuur is van mening dat de interne risicobeheersings- en
controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaglegging geen
onjuistheden van materieel belang bevat en dat deze systemen in het verslagjaar naar behoren
hebben gewerkt. Wij hebben geen indicaties dat deze systemen in het lopende jaar niet naar behoren
zullen werken.
Specifiek worden de volgende risico’s onderscheiden voor Dico International:
7.1 Risicofactoren algemeen
Strategische risico’s
De strategie die Dico International heeft gekozen, is onlosmakelijk verbonden met het nemen van
risico’s. De belangrijkste risico’s worden hierbij gevormd door de conjuncturele omstandigheden, de
financiële markten en de koersfluctuaties op de beurs.
Een eventuele (verdere) neergang van de financiële markten en een escalatie van de schuldencrisis
zal zijn weerslag hebben op het economisch klimaat in Nederland en daarbuiten, hetgeen in elk geval
gevolgen zal hebben voor Dico International door afnemende interesse in het verkrijgen van een
beursnotering.
Risico verbonden aan de beursnotering van Dico International
Dico International is genoteerd op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam en dient
daardoor aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving te voldoen. Indien deze regelgeving
verandert, kan dit leiden tot extra kosten voor Dico International.
Organisatorisch risico
De organisatie is in sterke mate afhankelijk van enkele sleutelfiguren, waaronder in elk geval de
bestuursleden. Voorts is de vennootschap afhankelijk van de hulp van de grootaandeelhouder.
7
Acquisitierisico
In een proces voor een reverse listing maakt Dico hypotheses, veronderstellingen en afwegingen met
betrekking tot mogelijke toekomstige gebeurtenissen. De feitelijke ontwikkeling kan hiervan
significant afwijken. Ook kunnen beoordelingsfouten in het due diligence-proces en de
contractonderhandelingen leiden tot verliezen en/of reputatieschade voor Dico. Dico probeert dit
risico zoveel mogelijk te beperken door de due diligence-processen en de contractonderhandelingen
zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Waar nodig schakelt Dico de hulp in van externe adviseurs, die
de vennootschap ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s en die Dico adviseren over de
wijze waarop deze langs (onder andere) contractuele weg zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.
Juridisch risico
Dico International kan voor haar acties aansprakelijk worden gesteld. Hoewel Dico International op
het moment van publicatie van dit jaarverslag niet bekend is met enige dreigende procedure, kan
Dico International voor eventueel tekortschietende dienstverlening of andere mogelijke schade
aansprakelijk worden gesteld. Dergelijke aansprakelijkheidsprocedures kunnen in het algemeen hoge
kosten met zich meebrengen.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe
verplichtingen te voldoen. Indien Dico International nieuwe verplichtingen aangaat, zou dit kunnen
leiden tot een hoger liquiditeitsrisico.
Fiscaal risico
Een wijziging van fiscale wet- of regelgeving, jurisprudentie of standpunten van de belastingdienst in
Nederland kan negatieve invloed hebben op de (toekomstige) resultaten van Dico International.
Valuta risico
De beperkte activiteiten van Dico International geschieden in euro’s. Dico International maakt
momenteel geen gebruik van financiële instrumenten ten einde valutarisico’s af te dekken.
7.2 Controle- en beheerssystemen
Gedurende 2013 heeft de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voortdurend de effectieve
werking van bestaande risicobeheersings- en controlesystemen geanalyseerd en beoordeeld, hierbij
gebruik makend van de daartoe ter beschikking staande formele processen, rapportages en
evaluaties. Geconcludeerd is dat het interne risicobeheersingssysteem in het verslagjaar naar behoren
heeft gefunctioneerd en dat er geen onverantwoorde risico’s zijn genomen.
8. Corporate Governance
Dico International heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen, de zogenaamde
two-tier bestuursstructuur. Hierna zijn de hoofdlijnen van de huidige structuur opgenomen.
8.1 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
De Raad van Bestuur voert in samenspraak met de Raad van Commissarissen het bestuur over de
vennootschap. De Raad van Bestuur legt over haar acties verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur wordt
8
gevoerd door drs. P.P.F. de Vries. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de algemene
gang van zaken bij Dico International en het beleid van de Raad van Bestuur. Bij de vervulling van
hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap. De Directie
verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak daarvoor
noodzakelijke informatie en documenten. De commissarissen worden benoemd door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
De Raad van Commissarissen zal voortdurend toetsen of de veranderende activiteiten van Dico
International van invloed moeten zijn op de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen. Daarbij zal bij een vacature bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaan naar een
vrouwelijke kandidaat. Momenteel zijn er geen vrouwelijke leden in de Raad van Bestuur of de Raad
van Commissarissen. Aangezien er in 2013 geen vacatures zijn geweest in de Raad van Bestuur of de
Raad van Commissarissen, is er geen directe gelegenheid geweest om in 2013 te voldoen aan het
vereiste in de Wet Bestuur & Toezicht van een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels
over mannen en vrouwen. Dico International zal in de toekomst het belang van een evenwichtige
samenstelling nadrukkelijk meewegen.
8.2 Maatschappelijke aspecten van ondernemen
De vennootschap houdt rekening met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Bij
de inbreng van nieuwe activiteiten zal de vennootschap de maatschappelijke aspecten, zoals
duurzaamheid en sociale aspecten, meenemen in de besluitvorming om tot een waardegroei voor
aandeelhouders te komen.
8.3 Overnamerichtlijn
Juridische structuur
Dico International is een aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap.
Dico International heeft per 31 december 2013 en per datum van het jaarverslag 3.367.128 aandelen
uitstaan. Er zijn geen aandelen uitgegeven waaraan bijzondere winstrechten of zeggenschapsrechten
zijn verbonden. Terzake van geen van de uitgegeven aandelen is sprake van een beperking van
stemrecht, een termijn voor de uitoefening van stemrecht en/of uitgifte van certificaten van
aandelen met medewerking van Dico International.
Volgens het register van de AFM is er per 31 december 2013 één aandeelhouder met een belang
groter dan 5 procent:
-
Value8 N.V. met een belang van circa 90%.
Er zijn geen belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die tot stand komen,
worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de
vennootschap nadat een openbaar bod is uitgebracht. De vennootschap heeft ook geen
overeenkomsten met een bestuurder of werknemer die voorzien in een uitkering bij beëindiging van
het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap.
9
Statuten, benoeming en ontslag bestuurders en commissarissen
Hieronder volgen de relevante bepalingen uit de statuten, voor zover deze niet elders in dit
jaarverslag worden vermeld.
Artikel 14 van de statuten van Dico International stelt dat Dico International wordt bestuurd door
een bestuur bestaande uit één of meer bestuurders, en dat deze bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 15 van de statuten van Dico International schrijft voor dat Dico International een Raad van
Commissarissen heeft bestaande uit minimaal één lid. Deze wordt benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders van Dico International. Indien meer commissarissen in functie zijn,
benoemt de Raad uit zijn midden een voorzitter. Tot commissaris kan niet worden benoemd een
persoon die in dienst is van Dico International. De algemene vergadering van aandeelhouders van
Dico International kan een commissaris aanstellen als gedelegeerd commissaris, die belast is met het
dagelijks toezicht op het bestuur van Dico International. De Raad van Commissarissen van Dico
International is bevoegd een bestuurslid te schorsen.
Artikel 16 van de statuten van Dico International stelt dat de algemene vergadering van
aandeelhouders te allen tijde bestuursleden en commissarissen kan schorsen en ontslaan.
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juni 2012 heeft een statutenwijziging
goedgekeurd waarbij de naam van de vennootschap gewijzigd kan worden op basis van een aantal
varianten. Van deze machtiging is nog geen gebruik gemaakt.
Uitgifte en verkrijging van aandelen
Aandelen kunnen conform artikel 6 van de statuten slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit
van de algemene vergadering van aandeelhouders of van het bestuur, indien het daartoe door de
algemene vergadering is aangewezen. Indien het bestuur daartoe is aangewezen, kan, zolang de
aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet meer tot verdere uitgifte besluiten. Het
besluit tot uitgifte van de algemene vergadering casu quo het bestuur behoeft de voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het
gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht kan,
telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde
orgaan.
Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene
vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien
maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden
verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Het
besluit tot inkoop van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2013 heeft de
aandeelhoudersvergadering het bestuur gemachtigd om voor een periode van achttien maanden alle
nog niet geplaatste aandelen uit te geven en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
hiervan.
10
Ook is het bestuur gemachtigd om gedurende de wettelijke maximumtermijn van achttien maanden,
gerekend vanaf de datum van deze vergadering, aandelen in te kopen met inachtneming van de wet
en de statuten. Het maximumaantal aandelen dat kan worden ingekocht, bedraagt 20 procent van
het geplaatste kapitaal.
Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
Ingevolge artikel 1 Besluit artikel 10 overnamerichtlijn licht Dico International hieronder het
volgende toe:
Kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur staat vermeld in paragraaf 8.3 ‘Overnamerichtlijn’ onder het kopje ‘Juridische
structuur’.
Melding zeggenschap
De substantiële deelnemingen, voor zover bekend aan Dico International, staat vermeld in paragraaf
8.3 ‘Overnamerichtlijn’ onder het kopje ‘Juridische structuur’.
Benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Ten aanzien van benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en Raad van
Bestuur wordt verwezen naar paragraaf 8.3 ‘Overnamerichtlijn’ onder het kopje ‘Statuten,
benoeming en ontslag bestuurders en commissarissen’.
Statutenwijziging
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 8.3 ‘Overnamerichtlijn’ onder het kopje ‘Statuten,
benoeming en ontslag bestuurders en commissarissen’.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 8.3 ‘Overnamerichtlijn’.
8.4 Corporate Governance Code
Dico International hecht groot belang aan een deugdelijk en transparant ondernemingsbestuur en
streeft naar heldere communicatie hierover met alle belanghebbenden. Daarbij wordt rekening
gehouden met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Door Dico International is
aan de Nederlandse Corporate Governance Code invulling gegeven. Dico International onderschrijft
de principes van deze Code, evenals de wijzigingen van de Monitoring Commissie Corporate
Governance van december 2008. De tekst van de Code is te vinden op
www.commissiecorporategovernance.nl. Elke substantiële verandering in de corporate governancestructuur van de vennootschap en de naleving van de Code zal onder een afzonderlijk agendapunt
ter bespreking aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.
Dico International heeft ervoor gekozen om op een zeer beperkt aantal punten af te wijken van de
best practice-bepalingen, aangezien deze vanwege de omvang van Dico International of vanuit
kostenoverwegingen (nog) niet wenselijk zijn. Hieronder wordt aangegeven aan welke best practicebepalingen Dico International nog niet (geheel) voldoet. De afwijkingen zijn gerelateerd aan de
huidige fase van de vennootschap
Best practice bepaling III.2.1
De commissaris van Dico International geldt niet als onafhankelijk nu deze bestuurder is van de
grootaandeelhouder Value8, die een belang houdt van meer dan 10% van de aandelen. De
vennootschap voldoet niet aan het betreffende principe, maar wel aan de bepaling. Ter toelichting
11
wordt aangegeven dat voor de huidige invulling is gekozen op praktische en kostentechnische
gronden. De doelstelling blijft om Raad van Commissarissen uit meerdere leden te laten bestaan op
het moment dat het activiteitenniveau van de onderneming zal worden vergroot. De Raad zal
voortdurend toetsen of de veranderende activiteiten van Dico International van invloed moeten zijn
op de samenstelling van de Raad. Daarbij zal bij een vacature in de Raad bij gelijke geschiktheid de
voorkeur uitgaan naar een vrouwelijke kandidaat.
Best practice bepaling III.3.3
Er is gezien de beperkte omvang van de Raad van Commissarissen geen formeel
introductieprogramma voor commissarissen. Dico International draagt er evenwel zorg voor dat
nieuwe commissarissen voldoende inzicht in de onderneming krijgen.
Best practice bepaling III.4.3
Gezien de omvang van de onderneming kent Dico International geen ‘secretaris van de
vennootschap’.
Best practice bepaling III.5.1
Gezien de omvang van de onderneming kent Dico International geen separate kerncommissies
binnen de Raad van Commissarissen.
Best practice bepaling III.6.1-6.5/II.3.3-3.4
De bestuurder en commissaris kennen een potentieel tegenstrijdig belang nu deze een
bestuursfunctie vervullen bij een rechtspersoon waarvan de kans aanwezig is dat Dico International
in de nabije toekomst een transactie zal aangaan. Desondanks nemen de bestuurder en de
commissaris wel deel aan de discussies en besluitvorming omtrent de transacties van Dico
International. Bij belangrijke transacties van materiële betekenis zal de AVA de transacties achteraf
goedkeuren, conform III.6.4. Daarnaast zullen transacties conform wetsartikel 107a BW2 worden
voorgelegd aan de AVA.
Best practice bepaling IV.3.1
Gezien de omvang van de onderneming zullen nog niet alle presentaties aan (institutionele)
beleggers of analisten gelijktijdig te volgen zijn via webcast.
8.5 Corporate Governance Verklaring
Deze verklaring is opgenomen uit hoofde van artikel 2a van het 'Vaststellingsbesluit nadere
voorschriften inhoud jaarverslag d.d. 1 januari 2010' (hierna het ‘Vaststellingsbesluit’). Voor de
mededelingen in deze verklaring als bedoeld in artikelen 3, 3a en 3b van het Vaststellingsbesluit
wordt verwezen naar de relevante vindplaatsen in dit jaarverslag (meer specifiek: hoofdstuk 7 en
hoofdstuk 8 van het jaarverslag). De volgende mededelingen dienen als hier ingelast en herhaald te
worden beschouwd:


Naleving principes en best practice-bepalingen Code staan vermeld in paragraaf 8.4
‘Corporate Governance Code’.
De belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlsysteem van Dico International
staan vermeld in hoofdstuk 7. ‘Risicofactoren’.
12



Het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en de voornaamste bevoegdheden en
rechten van de Dico International-aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend
staan vermeld in paragraaf 8.3 ‘Overname richtlijn’.
De samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
staan vermeld in paragraaf 8.1 ‘Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen’.
De informatie bedoeld in het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (artikel 3b
Vaststellingsbesluit) staan vermeld in paragraaf 8.3 ‘Overnamerichtlijn’.
8.6 Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Dico International houdt rekening met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Maatschappelijke aspecten, zoals duurzaamheid en sociale gevolgen, worden meegenomen in de
besluitvorming teneinde tot een waardegroei voor aandeelhouders te komen.
9. Remuneratiebeleid
Het uitgangspunt van het remuneratiebeleid van de vennootschap is dat sprake moet zijn van een
marktconforme beloning. Het remuneratiebeleid voor het bestuur van Dico International wordt
vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Tijdens de
aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2011 is het huidige beloningsbeleid goedgekeurd. De
daadwerkelijke remuneratie voor het bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen,
de remuneratie van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering
van aandeelhouders. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is onafhankelijk van het door
de onderneming behaalde resultaat.
Indien het activiteitenniveau wordt verhoogd, zodanig dat de omzet van Dico International het
niveau van 10 miljoen euro op jaarbasis overtreft, danwel het eigen vermogen van Dico
International het niveau van 5 miljoen euro overtreft, wordt de volgende beloning beoogd:
- Raad van Bestuur: 50.000 euro op jaarbasis (per lid)
- Raad van Commissarissen: 10.000 euro jaarbasis (per lid).
Hoewel er momenteel geen variabele beloning is afgesproken, kan de Raad van Commissarissen
reeds vastgestelde bonussen terugvorderen, indien blijkt dat deze op basis van een onjuiste
jaarrekening zijn vastgesteld.
9.1 Raad van Bestuur
Mede gezien de beperkte omvang van de onderneming heeft de Raad van Bestuur een zeer beperkte
beloning ontvangen. In 2013 gold een beloning van 10.000 per lid van de Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur bestond gedurende 2013 uit één lid. Er bestaat geen resultaatsafhankelijke
beloning of beloning in aandelen of opties op aandelen voor leden van de Raad van Bestuur.
Eventuele ontslagvergoedingen zullen voldoen aan de Code en derhalve niet meer bedragen dan
eenmaal het jaarsalaris.
Voor het jaar 2013 heeft de Raad van Bestuur afgezien van enige beloning. De Raad van
Commissarissen behoudt zich de discretionaire bevoegdheid om in 2014 de beloning alsnog toe te
kennen.
13
9.2 Raad van Commissarissen
Mede gezien de beperkte omvang van de onderneming heeft de Raad van Commissarissen een zeer
beperkte vergoeding ontvangen. In 2013 gold een beloning van 5.000 per lid van de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestond gedurende 2013 uit één lid. Er bestaat geen
resultaatsafhankelijke beloning of beloning in aandelen of opties op aandelen voor de
commissarissen.
Voor het jaar 2013 heeft de Raad van Commissarissen afgezien van enige beloning.
10. Personalia
10.1 Raad van Bestuur
Peter Paul de Vries (13 mei 1967)
Drs. P.P.F. de Vries is grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8 en heeft uitgebreide
ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen. De heer De Vries was – voordat hij
Value8 oprichtte – gedurende 18 jaar (oktober 1989 – oktober 2007) verbonden aan de Vereniging
van Effectenbezitters. De laatste 12 jaar was hij directeur van de VEB. In die hoedanigheid heeft hij
belangrijk bijgedragen aan de verbetering van corporate governance in Nederland en een betere
regulering van de effectenmarkten. In die periode werden ook concrete successen geboekt voor
beleggers middels procedures bij de Ondernemingskamer en gerealiseerde schikkingen en
compensatie van beleggers bij onder andere Ahold, Dexia, Philips, Shell en Unilever. In de periode
2002-2003 was hij kernlid van de Commissie Tabaksblat.
Op 24 september 2008 nam hij het beursgenoteerde Exendis over en startte hij – samen met Gerben
Hettinga – een investeringsgroep. In het voorjaar van 2009 werden de eerste activiteiten ontplooid
en werd de naam gewijzigd in Value8 NV.
De heer De Vries studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991).
Hij was voorts voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen
Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese
beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010), commissaris van EDCC N.V. (2009-2011), bestuurder
van Ego-Lifestyle Holding N.V. (2011-2012) en bestuurder van 1NOMij N.V. (12 december 2013
tot 29 januari 2014). De heer De Vries is lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting
Juliana Kinderziekenhuis. Naast zijn functie als CEO van Value8 is de heer De Vries momenteel
enig bestuurder van MTY Holdings N.V. en van N.V. Dico International.
10.2 Raad van Commissarissen
Gerben Hettinga (1 juli 1977)
Drs. G.P. Hettinga is bestuurder van Value8. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie
Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. In de periode
van juni 2001 tot september 2008 is hij als econoom werkzaam geweest bij de Vereniging van
Effectenbezitters. In 2007 werd hij benoemd tot hoofdeconoom bij de VEB. De heer Hettinga heeft
uitgebreide en relevante ervaring en kennis opgedaan, onder meer op het gebied van het analyseren
van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor relations, internet en
overnamebiedingen. De heer Hettinga was commissaris bij EDCC N.V. (2009-2011) Momenteel is
de heer Hettinga commissaris bij Lavide Holding N.V. en voorzitter van de Raad van
Commissarissen bij Novisource N.V.
14
10.3 Rooster van aftreden
Orgaan
Persoon
Aangetreden
Benoemd voor
Raad van Bestuur
drs. P.P.F. de Vries
01-09-2010
4 jaar
Raad van Commissarissen
drs. G.P. Hettinga
01-09-2010
4 jaar
Tijdens de AVA van 2014 zullen de heren De Vries en Hettinga worden voorgedragen voor
herbenoeming.
15
11. Bestuursverklaring
De jaarrekening, zoals opgenomen in dit verslag, geeft een getrouw beeld van de activa, de
passiva, de financiële positie en het resultaat over het boekjaar van Dico International en de
gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van
zaken gedurende het boekjaar van Dico International en van de met haar verbonden
ondernemingen, waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. In het jaarverslag zijn de
wezenlijke risico’s waarmee Dico International wordt geconfronteerd, beschreven.
Bussum, 28 april 2014
drs. P.P.F. de Vries
16
Vennootschappelijke Jaarrekening 2013
N.V. Dico International
17
1. Overzicht financiële positie per 31 december 2013 (x € 1.000)
Activa
Vlottende activa
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
31-12-2013
€
6.1
6.2
20
4
24
24
24
21
15
36
36
36
269
3.004
-3.256
-16
269
3.004
-3.231
-35
1
7
Totaal Vlottende activa
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Agio reserves
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal Eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhoudersvan de vennootschap
Minderheidsbelang
Totaal Groepsvermogen
Verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal verplichtingen
Totaal Eigen vermogen en verplichtingen
6.3
6.4
6.5
31-12-2012
€
-
-
1
23
23
23
24
-
7
25
4
29
29
36
Zowel in het boekjaar 2013 als in het boekjaar 2012 heeft de meerderheidsaandeelhouder Value8
saldi van de rekening-courant financiering kwijtgescholden. In boekjaar 2013 is € 10.048 (2012:
€ 30.000) kwijtgescholden. In de jaarrekening 2012 is deze kwijtschelding onder de overige
inkomsten verantwoord. In overeenstemming met de huidige verslaggeving regels is de
kwijtschelding 2013 ten gunste van het eigen vermogen (overige reserves) verantwoord. De
vergelijkende cijfers 2012 zijn aangepast waarbij de aanpassing 2012 geen effect heeft op het
eigen vermogen per 31 december 2012 echter het resultaat over 2012 is € 30.000 lager dan het
resultaat zoals verantwoord in de jaarrekening 2012.
De toelichting op pagina 22 tot en met 29 vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening.
18
2. Overzicht totaal resultaat over de periode
1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 (x € 1.000)
2013
€
2012
Algemene beheerskosten
Som der bedrijfslasten
16
16
35
35
Bedrijfsresultaat vóór financieringslasten
-16
-35
Financiële baten
Financiële lasten
Netto financieringsbaten (-lasten)
-
-
Resultaat voor belastingen
Winstbelastingen
Resultaat na belastingen
-16
-16
-35
-35
-
-
-16
-35
-16
-16
-35
-35
0
0
0
0
Niet gerealiseerde resultaten welke rechtstreeks
in het vermogen worden verwerkt
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten over de verslagperiode
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap
Minderheidsbelang
Resultaat over het boekjaar
Netto resultaat per aandeel
Gewoon
Verwaterd
6.10
De vergelijkende cijfers 2012 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2012 aangepast met € 30.000
negatief inzake de kwijtschelding van een rekeningcourant saldo in 2012. In de jaarrekening
2012 is deze kwijtschelding onder de overige inkomsten verantwoord. In de aangepaste
vergelijkende 2012 cijfers is deze kwijtschelding ten gunste van de overige reserves (eigen
vermogen) verantwoord.
De toelichting op pagina 22 tot en met 29 vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening.
19
3. Kasstroomoverzicht - indirecte methode (x € 1.000)
over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Netto resultaat
Mutaties in werkkapiitaal:
Mutatie handelsvorderingen en overige vorderingen
Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten
2013
€
2012
€
-16
(35)
1
(6)
24
(10)
Kasstroom uit operationele activiteiten
(21)
(21)
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
-
-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Transactie tussen aandeelhouders
10
30
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
10
30
(11)
9
15
6
4
15
Nettoafname (-toename) van geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december
In het boekjaar 2013 heeft de volgende non-cash transactie plaatsgevonden:

Ten aanzien van de rekening-courant verhouding met de meerderheidsaandeelhouder is door
deze aandeelhouder in 2013 € 10.048 kwijtgescholden.
In het boekjaar 2012 heeft de volgende non-cash transactie plaatsgevonden:

Ten aanzien van de rekening-courant verhouding met de meerderheidsaandeelhouder is door
deze aandeelhouder in 2012 € 30.000 kwijtgescholden.
De toelichting op pagina 22 tot en met 29 vormt een integraal onderdeel van deze
jaarrekening.
20
4. Overzicht mutaties Eigen vermogen (x € 1.000)
Geplaatst
Kapitaal
€
Agio
Reserve
Overige
Reserves
€
Onverdeeld
Totaal
resultaat
Eigen vermogen
€
1 januari 2012
Transactie tussen aandeelhouders
Winstbestemming 2011
Resultaat boekjaar
31 december 2012
269
269
3.004
3.004
-3.238
30
-23
-3.231
-23
23
-35
-35
Stand 1 januari 2013
Transactie tussen aandeelhouders
Winstbestemming 2012
Resultaat boekjaar
31 december 2013
269
3.004
-35
269
3.004
-3.231
10
-35
-3.256
35
-16
-16
12
30
-35
7
7
10
-16
1
Zowel in boekjaar 2012 als in boekjaar 2013 heeft de meerderheidsaandeelhouder Value8
rekening-courant saldi kwijtgescholden. Deze kwijtschelding is als een transactie tussen
aandeelhouders rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord.
De toelichting op pagina 22 tot en met 29 vormt een integraal onderdeel van deze jaarrekening.
21
5. Grondslag voor de financiële verslaggeving van N.V. Dico International
Algemeen
De voornaamste activiteiten van de vennootschap zijn het deelnemen in, het voeren van het
beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van
zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.
Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
International Financial Reporting Standards
De jaarrekening van N.V. Dico International is opgesteld in overeenstemming met International
Financial Reporting Standards, zoals aanvaard voor gebruik binnen de Europese Unie (EUIFRS) en met titel 9 Boek 2 BW. De door N.V. Dico International toegepaste
waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met de op 31 december 2013 van kracht zijnde
IFRS en uitspraken van de International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC).
Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening
Omdat N.V. Dico Internationaal geen deelnemingen heeft, is de jaarrekening de facto de
vennootschappelijke jaarrekening.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro’s. De jaarrekening is opgesteld op basis
van historische kosten. Voor verkoop aangehouden vaste activa worden gewaardeerd op de
laagste waarde van de boekwaarde en de reële waarde minus verkoopkosten.
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS vereist dat de leiding
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten. De schattingen
en daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen en andere
factoren, die als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten van de schattingen vormen de basis
voor de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere
bronnen blijken. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de
herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. Herziening in de verslagperiode en
toekomstige perioden vindt plaats indien de herziening ook gevolgen heeft voor toekomstige
perioden.
De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor
de gepresenteerde perioden in deze vennootschappelijke jaarrekening..
Vreemde valuta
De presentatievaluta van N.V. Dico International is de Euro.
Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de wisselkoersen die op de datum van
transactie gelden. Activa en passiva op de balansdatum worden omgerekend tegen de
wisselkoersen die op de balansdatum gelden. Hieruit voortvloeiende koersverschillen worden
direct in de winst- en verliesrekening opgenomen.
22
Balans
Financiële vaste activa
Algemeen
N.V. Dico International classificeert financiële activa in de volgende categorieën:

financiële vaste activa reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening;

leningen en vorderingen;

voor verkoop beschikbare financiële activa en;

financiële vaste activa gehouden tot einde looptijd.
Het management stelt de classificatie vast bij de eerste opname in de jaarrekening.
Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode. Het betreft onder meer handelsvorderingen
en overige vorderingen. Ingeval het verschil tussen de geamortiseerde kostprijs
en de nominale waarde niet materieel is, worden de leningen en vorderingen
gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij N.V. Dico International is dit steeds het geval
aangezien de looptijd van leningen en vorderingen kort is.
Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa
Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
reële waarde. Veranderingen in de reële waarde worden verantwoord in het eigen
vermogen, tenzij deze worden verkocht of een bijzondere waardevermindering
ondergaan. In deze situaties wordt de cumulatieve reële waardeaanpassing,
oorspronkelijk opgenomen in het eigen vermogen, verantwoord in de winst- en
verliesrekening. In deze categorie vallen alle financiële vaste activa die niet in een andere
categorie toebehoren.
Overige vorderingen
De overige vorderingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs verminderd met een waardecorrectie, in de vorm van een voorziening,
in verband met dubieuze vorderingen waar nodig.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en andere direct opvraagbare deposito’s.
Bankschulden worden opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. De liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
23
Activa aangehouden voor verkoop
Vaste activa of activa en passiva die betrekking hebben op een te verkopen onderdeel
worden apart gerapporteerd als voor verkoop aangehouden activa en/of passiva indien deze
activa beschikbaar zijn voor onmiddellijke verkoop en indien verkoop zeer waarschijnlijk is.
Voor verkoop aangehouden activa en passiva worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
reële waarde verminderd met de verkoopkosten. Voor vaste activa die worden aangehouden voor
verkoop wordt de afschrijving beëindigd.
Eigen vermogen N.V. Dico International
De gewone aandelen van N.V. Dico International worden aangemerkt als eigen vermogen. De
aankoopprijs van ingekochte aandelen wordt op de overige reserves in mindering gebracht totdat
zij worden ingetrokken of herplaatst. Het aan houders van gewone aandelen uit te keren dividend
wordt als verplichting opgenomen op het moment waarop de algemene vergadering van
aandeelhouders het dividendvoorstel goedkeurt.
Handelsschulden en overige te betalen posten
De handels- en overige schulden worden initieel opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
tegen geamortiseerde kostprijs. Ingeval het verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en de
nominale waarde niet materieel is, worden de handelsschulden en overige te betalen posten
gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij N.V. Dico International is dit steeds het geval
aangezien de looptijd korter is dan een jaar.
Winst- en verliesrekening
Algemeen
Netto-omzet en kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet wordt bepaald op basis van de gefactureerde omzet onder aftrek van aan
afnemers toegestane kortingen. De opbrengst wordt verantwoord op het moment dat de goederen
worden geleverd. Inkoop- en productiekosten worden ten laste van de kostprijs van de omzet
gebracht in het jaar waarin de daarmee verband houdende opbrengst is verantwoord. Overige
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Segmentatie
Conform IFRS 8 wordt voor het vaststellen van de segmenten de management benadering
gehanteerd. Aangezien de vennootschap momenteel geen activiteiten heeft, is segmentatie thans
niet van toepassing.
Personeelsbeloningen
Er zijn thans geen personeelsleden in dienst.
24
Financieringsbaten en– lasten
Financieringsbaten en- lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben. Rentebaten worden tijdsevenredig verantwoord onder toepassing van de effectieve
rentemethode.
Vennootschapsbelasting
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven
die zijn vastgesteld op balansdatum dan wel waartoe materieel reeds op balansdatum is besloten,
alsmede correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
De voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen wordt gevormd op basis van de
balansmethode, waarbij een voorziening getroffen wordt voor tijdelijke verschillen tussen de
boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de
fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de
actiefpost kunnen worden aangewend. Het bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen wordt
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Winst per aandeel
De winst per aandeel is berekend door het nettoresultaat te delen door het gewogen gemiddeld
aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en
betalingen met betrekking tot belastingen worden opgenomen onder de kasstroom van de
operationele activiteiten. Uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
Effect van nieuwe boekhoudstandaarden
De IASB en de IFRIC hebben nieuwe standaarden, aanpassingen in bestaande standaarden en
interpretaties uitgebracht die nog niet van kracht zijn of nog niet door de Europese Unie zijn
bekrachtigd. N.V. Dico International heeft de nieuwe en aangepaste IFRS- en IFRICinterpretaties ingevoerd die vanaf 2013 van kracht zijn.
Door de onderneming voor het eerst toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties
Er zijn geen standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties, welke in 2013 voor het
eerst worden toegepast en welke van materiële invloed zijn op de jaarrekening.
Door de onderneming nog niet toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties
De volgende standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties zijn in 2013 nog niet van
kracht en zijn daarom niet toegepast op de jaarrekening. De vennootschap is op basis van de
huidige inzichten niet van plan deze standaarden en interpretaties vervroegd
toe te passen en heeft de omvang van het te verwachten effect nog niet bepaald. De voor de
vennootschap mogelijk belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden
25
samengevat:

IFRS 9 Financiële instrumenten: classificatie en waardering zijn van toepassing op boekjaren
die ingaan op of na 1 januari 2015, waarbij eerdere toepassing is toegestaan.
6. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
6.1 Handelsvorderingen en overige vorderingen
31-12-2013
€
Omzetbelasting
20
Alle vorderingen zijn kortlopend.
20
31-12-2012
€
6.2 Liquide middelen
21
21
N.V. Dico International heeft een lopende rekening-courant rekening zonder faciliteiten met een vrij
opeisbaar tegoed.
6.3 Eigen vermogen
Per 31 december 2013 bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 16.500.000 aandelen met een
nominale waarde van € 0,08 per aandeel onderverdeeld in:

10.000.000 aandelen A met een nominale waarde van €0,08 per aandeel;

5.000.000 aandelen B met een nominale waarde van € 0,08 per aandeel;

1.500.000 cumulatieve preferente aandelen C met een nominale waarde van € 0,08 per
aandeel.
Per 31 december 2013 zijn:

3.367.128 aandelen B met een nominale waarde van € 0,08 uitgegeven en volgestort.
De gewone aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam.
Winst per aandeel
Bij de berekening van de winst per aandeel per 31 december 2013 is uitgegaan van het toe te rekenen
resultaat aan aandeelhouders van € 15.764 negatief en een gewogen gemiddeld aantal aandelen van
3.367.128 (2012: 3.367.128) dat gedurende de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013
heeft uitgestaan.
De winst per aandeel 2013 bedraagt € 0,00 (2012: -/- € 0,01).
26
6.4 Handelsschulden en overige te betalen posten
31-12-2013
€
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
5
18
23
31-12-2012
€
5
20
25
6.5 Schulden aan groepsmaatschappijen
Per 31 december 2013 is de rekening-courant verhouding met de meerderheidsaandeelhouder nihil.
De ultimo 2012 verantwoorde schuldpositie is een kortlopende rekening-courant verhouding met de
meerderheidsaandeelhouder Value8 N.V.
Deze meerderheidsaandeelhouder heeft in 2013 € 10.048 van de reguliere kortlopende rekeningcourant verhouding kwijtgescholden (2012: € 30.000).
6.6 Voorwaardelijke verplichtingen
Garanties
Op 31 december 2013 had N.V. Dico International geen voorwaardelijke verplichtingen met
betrekking tot banken en andere garanties en andere zaken voortkomend uit de normale
bedrijfsvoering.
6.7 Risico’s
Beleid ten aanzien van financiële risico’s
De onderneming heeft geen valuta en liquiditeitsrisico. Ook het marktrisico is beperkt.
De onderneming heeft geen liquiditeitsrisico aangezien de onderneming alleen met eigen vermogen
is gefinancierd. De onderneming heeft momenteel geen activiteiten; derhalve is er geen sprake van
een valuta risico.
Beleid ten aanzien van kapitaalrisico
Als kapitaal kwalificeert bij N.V. Dico International het eigen vermogen.
Momenteel zijn er geen activiteiten in de onderneming. In de huidige fase van de onderneming kan
er geen dividend worden uitgekeerd.
6.8 Verbonden partijen
Als verbonden partijen van N.V. Dico International zijn te onderscheiden: de leden van de Raad van
Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur alsmede de meerderheidsaandeelhouder
Value8.
27
Transacties met verbonden partijen
Behoudens de onder 6.5 toegelichte kwijtschelding van schuld door Value8 zijn er in 2013 geen
transacties geweest met verbonden partijen.
Toelichting op de onderscheiden posten van de vennootschappelijke winst-enverliesrekening
6.9 Loonkosten
Er zijn momenteel geen personen in dienst bij N.V. Dico International.
6.10 Winstbelastingen
Vennootschapsbelasting
De gerapporteerde belastingen als percentage van de resultaten vóór belastingen bedraagt 0,00 %.
De aansluiting tussen de vennootschapsbelasting zoals vermeld in de winst- en verliesrekening,
gebaseerd op de effectieve belastingtarieven en de belastinglasten gebaseerd op het lokale
binnenlandse belastingtarief is als volgt:
Vennootschapsbelasting op basis van binnenlands tarief
Effect van fiscaal niet belaste resultaten
Effect van actieve latentie verrekenbare verliezen voorgaande jaren
Effect van verrekenbare verliezen (carry back)
Vrijval uitgestelde belastingvordering
Overige effecten
2013
%
-20,00%
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2012
-20,00%
0%
20,00%
0,00%
0%
0%
0,00%
Ultimo 2013 bedraagt de omvang van de verrekenbare verliezen € 96.589. De fiscaal verrekenbare
verliezen zijn niet gewaardeerd omdat de vennootschap geen structurele fiscale winsten verwacht.
Dit wordt veroorzaakt omdat er thans geen activiteiten in de vennootschap zitten.
Van de verrekenbare verliezen is een bedrag van € 45.587 verrekenbaar tot en met 2019. Van de
verrekenbare verliezen is een bedrag van € 35.238 verrekenbaar tot en met 2020. Van de
verrekenbare verliezen is een bedrag van € 15.764 verrekenbaar tot en met 2021.
6.11 Accountantskosten
Over het boekjaar 2013 zijn voor € 2.550 aan accountantskosten gemaakt. Deze kosten zijn gemaakt
voor de controle van de jaarrekening 2013.
6.12 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht dienen te worden.
28
Bussum, 28 april 2014
Directie
drs. P.P.F. de Vries
Raad van Commissarissen
drs. G.P. Hettinga
29
Overige gegevens
Statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming
Artikel 23 van de statuten luidt als volgt:
23.1. Uit de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening worden allereerst, voor
zover toepasselijk:
a. de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden gevormd;
b. de nog niet gedekte verliezen uit vorige jaren aangezuiverd, en
c. de door het bestuur nodig geachte reserves gevormd.
23.2. Na toepassing van het bepaalde in artikel 23.1 wordt, zo mogelijk, op elk aandeel C een
dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage van zeven procent (7%) berekend over het
nominale bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het eerst
uitgegeven aandeel C. Een dergelijke uitkering van de vennootschap is slechts mogelijk voor
zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden
aangehouden.
23.3. Indien en voor zover de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening niet
voldoende is om de in artikel 23.2 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort, na
toepassing van artikel 23.1, worden uitgekeerd:
a. ten laste van de winst van het eerstvolgende boekjaar of de eerstvolgende boekjaren
waarvan de winst voor zodanige uitkering wel toereikend is, en
b. ten laste van de reserves van de vennootschap, voor zover zulks wettelijk is toegestaan. Bij
de toepassing van het bepaalde in dit lid worden de houders van aandelen C naar rato van het
gestorte bedrag per aandeel C gelijk behandeld.
23.4. Indien de uitgifte van aandelen C plaatsvindt gedurende de loop van een boekjaar, zal
over dat boekjaar het dividend op de betreffende aandelen C naar rato tot de eerste dag van
uitgifte worden verminderd.
23.5. Uit de na toepassing van de vorige leden resterende winst wordt aan de houders van
aandelen A en B uitgekeerd een zodanig bedrag per aandeel A respectievelijk aandeel B als de
resterende winst, verminderd met voormelde uitkeringen en met eventueel door de algemene
vergadering te bepalen reserveringen, toelaat, met dien verstande dat op de aandelen C geen
verdere dividenduitkering zal geschieden.
23.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 en 23.3, zijn uitsluitend de houders van
aandelen A en B gerechtigd tot uitkeringen die worden gedaan ten laste van reserves die
worden gevormd op grond van het bepaalde in artikel 23.5.
23.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 23.6 en artikel 24 kan de algemene vergadering
slechts beschikken over reserves van de vennootschap op een voorstel van het bestuur dat is
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Voorstel resultaatbestemming
Met inachtneming van de bepalingen stelt de Raad van Commissarissen voor het verlies na
belastingen van € 15.764 ten laste van de overige reserves te brengen.
30
MAZARS
SI/JG/AH4368A
CONTROLEVERKLARI NG VAN DE ONAFHAN KELIJ KE ACCOU NTANT
Aan de aandeelhouders van
N.v. Dico International
VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van N.v. Dico International te
Nieuwegein gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit het overzicht financiële positie per
31 december 2013, het overzicht totaal resultaat, het overzicht mutaties eigen vermogen en
het kasstroom overzicht over 2013 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DIRECTIE
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor
het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De directie is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten .
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle . Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.
DELFLA N DLAA N 1 · POSTBUS 7266·1007 JG AMSTE RD A M
TEL: 0 88 2771 462. FAX: 020 6448051 M AZA RS PAA RDE KOOPER HOFFMAIIJ
S TATUTA I R G EV EST I GD TE R OTTERDA M
joerLga [email protected] rs.nl
N.V.
(KvK R OTT ERDA M
NR. 244024 15) .
Praxity :
.,EMDER ·
GlDBAl AlllAIICE Of
IIIDEPEIiDU/J flI!I.IS
MAZARS
SI/JG/AH4368A
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van N.V. Dico International per 31 december 2013 en van het resultaat
en de kasstromen over 2013 in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag , voor zover wij dat kunnen beoordelen , overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid
1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen , verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Rotterdam , 28 april 2014
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN ACCOUNTANTS N.V.
w.g. drs. J.J.W. Galas RA