basisregeling uitvoer granen - Mijn RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Afdeling Marktordening
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Postbus 692
2700 AR Zoetermeer
www.rvo.nl
T
F
E
W
BASISREGELING
UITVOER GRANEN
Juni 2014
079-368 7105
079-368 7000
[email protected] agro.nl
www.hpa.nl
In deze basisregeling vindt u informatie over uitvoer van granen.
De afdeling Marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) is namens de Minister van Economische Zaken in Nederland bevoegd om
de regeling uit te voeren. Als u vragen heeft over de uitvoering van deze regeling
kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Advies op telefoonnummer
079-368 7105
Inhoudsopgave
1
Algemeen ............................................................................................. 4
1.1 Inleiding ............................................................................................. 4
1.2
Juridische basis .............................................................................. 5
1.3
Producten en begrippen................................................................... 5
2
3
4
Uitvoer uit de vrije markt ...................................................................... 6
2.1
Toepassing van restitutie of uitvoerbelasting ...................................... 6
2.2
Uitgangspunten bij de vaststelling van restituties ............................... 6
2.3
Gedifferentieerde restitutie .............................................................. 9
2.4
Soorten restitutie ......................................................................... 10
2.5
Verstoring ................................................................................... 10
Administratieve procedures bij uitvoer uit de vrije markt .......................... 11
3.1
Uitvoercertificaten ........................................................................ 12
3.2
Bijzondere procedure m.b.t. uitvoer van mout.................................. 14
3.3
Uitbetaling restituties .................................................................... 14
3.4
Aanvullende procedures ingeval van een gedifferentieerde restitutie ... 14
3.5
Uitvoer zonder restitutie ................................................................ 14
3.6
Verstoring ................................................................................... 15
Uitvoer niet uit de vrije markt ............................................................... 15
4.1
Interventie .................................................................................. 15
4.2
Veredeling ................................................................................... 15
Bijlage 1
Producten waarop de regeling van toepassing is............................ 17
Bijlage 2
Productcategorieën ................................................................... 21
Bijlage 3
Overzicht van certificaatverplichting en zekerheidsbedragen ........... 22
Bijlage 4
Overzicht geldigheidsduur certificaten .......................................... 23
Bijlage 5
Geldigheidsduur voor uitvoercertificaten mout .............................. 24
Bijlage 6
Verwerkingscoëfficiënten ........................................................... 25
Basisregeling uitvoer sector granen
4
1 Algemeen
1.1 Inleiding
In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt er naar gestreefd de
voorziening van granen in de Europese Unie (EU) veilig te stellen, de producenten van
granen een minimuminkomen te garanderen en een evenwicht te creëren tussen de
productie en de afzetmogelijkheden op de interne markt.
Dit kan door rechtstreekse ondersteuning aan de producenten van granen in de vorm van
een hectaretoeslag voor een vastgesteld basisareaal in de EU, maar ook door de
marktordening voor landbouwproducten, die onder andere voorziet in marktondersteuning
door middel van een interventieprijs en een gericht markt- en prijsbeleid voor granen. In
deze regeling wordt uitsluitend de laatste beschreven.
Naast de interventie van granen is invoer en uitvoer een van de belangrijke instrumenten
van markt- en prijsbeleid die de Europese Commissie (EC) kan toepassen om het evenwicht
te creëren tussen vraag en aanbod. De EC heeft binnen het kader van die doelstellingen
verschillende mogelijkheden ontwikkeld om de uitvoer van granen en graanproducten uit het
douanegebied van de EU te stimuleren of juist af te remmen. Dat kan door middel van
restituties of een uitvoerbelasting.
Uitgangspunt voor het verlenen van restituties is om de exportprijs van Europese granen en
van verwerkte producten van granen in betere concurrentiepositie te brengen met de granen
en verwerkte producten op de wereldmarkt, waardoor export mogelijk wordt gemaakt. Er
zijn echter beperkingen aan het exportbeleid van de EC als gevolg van de eventuele
beschikbare ruimte binnen het Europese landbouwbudget of beperkingen die voortvloeien uit
handelspolitieke akkoorden met derde landen, zoals in het kader van het GATT/WTO.
Al geruime tijd is het Europese beleid erop gericht om de prijzen van granen op de interne
markt in verbinding te brengen met de graanprijzen op de wereldmarkt waardoor het niet
nodig is een restitutie te verlenen dan wel dat met lagere restituties kan worden volstaan. In
een aantal gevallen blijft het echter noodzakelijk om in het kader van het markt en
prijsbeleid dat de export wordt gestimuleerd of wordt afgeremd door middel van restituties
of uitvoerbelastingen.
Samengevat kunnen afhankelijk van het product de volgende situaties ontstaan:
Uitvoer uit de vrije markt van de EU:
• Uitvoer zonder restitutie,
• Uitvoer met een 0-restitutie,1
• Uitvoer met recht op uitbetaling van restitutie,1
• Uitvoer met betaling van uitvoerbelasting,1
• Uitvoer als voedselhulpzendingen.
Uitvoer niet uit de vrije markt van de EU:
• Uitvoer van verkochte EU-interventievoorraden,
• Wederuitvoer van uit derde landen geïmporteerde en onder douanetoezicht verwerkte
granen (actieve veredeling).
Bij uitvoer van granen of van graanproducten uit de EU is in bepaalde gevallen een
uitvoercertificaat vereist die vooraf moet worden aangevraagd en die bij de aangifte ten
uitvoer bij de douane moet worden overgelegd. De EC volgt de in de lidstaten afgegeven
uitvoercertificaten. Zij kan aan de hand daarvan het verloop van de uitvoer bepalen en het
beleid daarop afstemmen. Aan deze uitvoercertificaten zijn daarom voor de exporteurs
verschillende rechten en verplichtingen verbonden. Deze certificaten dienen voor de
exporteurtevens als verbintenis met de EC ten aanzien van de rechten en verplichtingen bij
uitvoer en de eventuele uitbetaling van restituties. In voorkomend geval kan de EC de
mogelijkheid tot het aanvragen of de afgifte van uitvoercertificaten schorsen.
1
Al of niet bij inschrijving vastgesteld
Basisregeling uitvoer sector granen
5
De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) is bevoegd om de regeling uit te
voeren. Als u vragen heeft over de uitvoering van deze regeling kunt u contact opnemen met
de Unit In- en Uitvoer,  (079) 368 7162, Met beleidsmatige vragen kunt u terecht bij de
afdeling Beleid en Advies,  (079) 368 7528/7105.
Als u interesse hebt voor één van de in de regeling genoemde verordeningen, kunt u contact
 (079) 368 7105. Op de site van de EC kunt u
deze verordeningen ook raadplegen. Het adres is: http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm. U
kunt natuurlijk ook onze internetsite raadplegen. Via deze site kunt u al onze informatie
inzien en downloaden. Het adres is: www.hpa.nl. Klik op EU-regelgeving en vervolgens op de
sector waar u interesse in heeft.
1.2 Juridische basis
In deze regeling zijn de voorwaarden en bepalingen voor uitvoer naar derde landen van
granen en van op basis van granen verwerkte producten weergegeven. Deze zijn gebaseerd
op de volgende verordeningen:
• Verordening (EG) nr. 1308/2013 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten,
• Verordening (EU) nr. 234/2010 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen wat de
toekenning van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen
maatregelen betreft,
• Verordening (EG) nr. 388/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1308/2013 van de Raad ten aanzien van de invoer- en
uitvoerregeling voor verwerkte producten op basis van granen en rijst,
• Verordening (EG) nr. 1342/2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het
stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst,
• Verordening (EEG) nr. 120/89 houdende vaststelling van de gemeenschappelijke
bepalingen voor de toepassing van heffingen en belastingen bij uitvoer van
landbouwproducten.
• Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen
inzake
het
stelsel
van
invoer-,
uitvoeren
voorfixatiecertificaten
voor
landbouwproducten.
Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de Regeling certificaten algemeen en
de Regeling uitvoerrestituties algemeen.
1.3 Producten en begrippen
Deze regeling is van toepassing op de uitvoerprocedure zoals deze in Nederland van kracht is
op granen en de verwerkte producten van granen (producten van eerste verwerking) die
onder de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten vallen.
Een overzicht van de producten waarop deze regeling van toepassing is, is opgenomen in
bijlage 1. Dit overzicht is overeenkomstig de indeling in de gemeenschappelijke
marktordening voor landbouwproducten onderverdeeld in drie groepen:
• onverwerkte granen,
Verordening (EG) nr. 1308/2013, Bijlage I,
deel 1, sub a en b
• meel, gries en griesmeel van tarwe en Verordening (EG) nr. 1308/2013, Bijlage I,
van rogge alsmede mout van tarwe of deel 1, sub c
van gerst (aangeduid als 1-c producten
van de sector granen),
• andere producten van eerste verwerking Verordening (EG) nr. 1308/2013, Bijlage I,
van granen, inclusief aardappelzetmeel deel 1, sub d
(aangeduid als 1-d producten van de
sector granen).
Verkoopseizoen
Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 1
Basisregeling uitvoer sector granen
6
Een verkoopseizoen in de sector granen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Interventieprijs
Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 219
De Raad van de Europese landbouwministers stelt in het kader van het
landbouwinkomensbeleid per verkoopseizoen de prijs vast waarvoor in de EU zachte tarwe,
harde tarwe (durum), rogge, gerst, maïs en sorgho te koop kunnen worden aangeboden aan
het interventiebureau gedurende een bepaalde periode (in principe van 1 november tot en
met 31 mei).
De interventieprijzen zijn de basis van het beheer van de markt en van het import- en
exportbeleid.
De interventievoorraden worden beheerd door de EC.
2 Uitvoer uit de vrije markt
2.1 Toepassing van restitutie of uitvoerbelasting
Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 197 t/m 199, en Verordening (EEG) Nr. 120/89
De EC bepaalt wanneer er een uitvoerrestitutie (restitutie) of een uitvoerbelasting bij uitvoer
uit de vrije markt voor een bepaald product van toepassing is evenals het bedrag van de
restitutie of de belasting. Dit besluit wordt dan genomen binnen het kader van het markt- en
prijsbeheer. Het uitvoerbeleid is een onderdeel van het markt- en prijsbeleid voor granen op
de interne markt van de EU binnen de doelstellingen die de Raad heeft bepaald.
De EC heeft de taak om de prijzen voor granen op de interne markt op een redelijk niveau te
houden, om het verbruik op de interne markt te stimuleren en om interventievoorraden te
voorkomen. De EC hanteert de restituties of de uitvoerbelastingen als instrumenten
daarvoor.
Wanneer er geen restitutie en geen uitvoerbelasting van toepassing is of er is geen formele
vaststelling van een restitutie voor een product van toepassing, dan wordt in de publicaties
een “-“ (streepje) geplaatst.
Restituties van 0 of hoger per 1.000 kg te exporteren product worden door de EC vooraf
bepaald volgens verschillende procedures.
Een uitvoerbelasting wordt door de EC in principe alleen vastgesteld wanneer er op de
interne markt tekorten aan bepaalde granen worden geconstateerd, waardoor de prijzen op
de interne markt zeer hoog zijn en marktverstoring ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn wanneer de prijzen op de wereldmarkt hoog zijn en er door de export tekorten dreigen
te ontstaan en de voorzieningssituatie in gevaar komt. De Raad bepaald dat een
uitvoerbelasting alleen kan worden vastgesteld als de markt ernstig wordt verstoord.
2.2 Uitgangspunten bij de vaststelling van restituties
Verordening (EG) nr. 1308/2013, artikel 198 en Verordening (EG) nr. 388/2009
Om de Europese granen concurrerend te houden op de wereldmarkt kunnen restituties
worden vastgesteld:
A. forfaitair op basis van de ontwikkeling van de marktprijzen. De exporteur kan op basis van
die restitutie volgens Gemeenschappelijk recht aanspraak maken op het vastgestelde
restitutiebedrag als hij een uitvoercertificaat aanvraagt,
B. op basis van inschrijvingen op het niveau van de restitutie, waarbij de exporteur
aangeeft met welk restitutiebedrag de aangegeven hoeveelheid onverwerkte granen kan
worden geëxporteerd.
Algemene uitgangspunten voor de EC bij het bepalen van het niveau van de restitutie zijn:
• de prijzen en beschikbaarheid op de markt van de EU en op de wereldmarkt,
Basisregeling uitvoer sector granen
7
•
•
•
•
•
•
•
de doelstellingen van de gemeenschappelijke marktordening om te zorgen voor een
evenwichtige situatie van de betrokken markten en een natuurlijke ontwikkeling betreffende
prijzen en handelsverkeer,
de noodzaak om storingen te vermijden, die het evenwicht tussen aanbod en vraag op de
markt van de EU langdurig kunnen verstoren,
het economische aspect van de voorgenomen uitvoer,
De noodzaak om evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van basisproducten uit
de EU voor uitvoer van verwerkte producten naar derde landen en het gebruik van tot het
veredelingsverkeer toegelaten producten uit deze landen,
de gunstige afzetkosten en vervoerskosten vanaf de EU tot de derde landen van
bestemmingen,
de vraag op de markt van de EU, en
de voor de vervaardiging van verwerkte producten benodigde hoeveelheid granen.
In samenhang met de restituties kunnen voor de onverwerkte granen, (gries)meel en mout
door de EC kortingen of toeslagen (correctiebedragen) op de restituties worden vastgesteld.
Deze dienen om gedurende de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat de toe te passen
(gefixeerde) restituties aan te passen.
Voor de verwerkte graanproducten (onderdeel d) van bijlage 1) vindt de vaststelling van de
restitutie in principe een keer per maand plaats op basis van een forfaitaire vergelijking
tussen de representatieve marktnoteringen van het basisgraan in de EU en die op de
wereldmarkt. Op de restituties voor deze verwerkte producten worden geen
correctiebedragen (kortingen of toeslagen) toegepast.
Om te voorkomen dat de vastgestelde hoeveelheden worden overschreden, heeft de EC voor
de afgifte van uitvoercertificaten wachtdagen (carenzdagen) ingesteld. Tijdens deze
wachtdagen kunnen door de EC uitvoerbeperkende maatregelen worden genomen.
Eveneens in het kader van de budgetbewaking door de EC wordt de restitutie gefixeerd op
het moment van de aanvraag van het uitvoercertificaat. De gefixeerde restitutie wordt,
eventueel forfaitair aangepast, uitbetaald na het leveren van het bewijs, dat aan de
uitvoerverplichting en de administratieve procedures is voldaan en wanneer is bewezen dat
de goederen (binnen 60 dagen na de datum waarop de uitvoeraangifte is aanvaard) het
douanegebied van de EU hebben verlaten of de bestemming is bereikt.
De administratieve bepalingen van deze regeling en de algemene bepalingen voor het
verkrijgen van restitutie kunt u vinden in de losbladige Regeling uitvoerrestituties algemeen.
Om voor restitutie in aanmerking te komen, moeten de te exporteren goederen van
oorsprong uit de EU zijn.
In de hierna beschreven procedures over de restituties wordt een 0 restitutie ook als een
restitutie beschouwd. Uitvoer met een 0 restitutie valt echter niet onder de GATT/WTOlimieten.
Er zijn afwijkende bepalingen van kracht bij uitvoer met een 0 restitutie.
A. Restitutie volgens Gemeenschappelijk recht
Verordening (EG) nr. 388/2009
De restitutiebedragen volgens het Gemeenschappelijk recht worden periodiek door de EC
vastgesteld en kunnen worden toegepast op alle exporten door handelaren die een
uitvoercertificaat aanvragen op de dag dat het restitutiebedrag van kracht is.
De EC vraagt bij het vaststellen van de bedragen het Beheerscomité voor Granen om advies.
De EC kan in bepaalde gevallen ook autonoom de restituties vaststellen.
Een restitutie van 0 wordt in dit kader eveneens beschouwd als restitutie. Indien de EC een
“-“ (streepje) publiceert wordt dat niet beschouwd als vastgestelde restitutie.
De EC kan op basis van deze uitgangspunten restituties voor de onverwerkte granen
vaststellen.
Basisregeling uitvoer sector granen
8
Restituties voor verwerkte producten
Verordening (EG) nr. 1342/2003 en Verordening (EG) nr. 388/2009
De EC stelt voor de verwerkte producten (1-c producten van de sector granen) de restituties
vast op basis van de recente ontwikkelingen van de prijzen voor tarwe en voor rogge op de
interne markt en op de wereldmarkt.
Veelal wordt de restitutie voor meel en gries van tarwe en van rogge afgeleid van de
restitutie die voor de onverwerkte tarwe en rogge wordt verleend, vermenigvuldigd met de
verwerkingscoëfficiënt (zie bijlage 6). Restituties voor meel en voor gries kunnen worden
vastgesteld in verhouding tot het asgehalte van het te exporteren product.
De restitutie voor mout van gerst en van tarwe wordt door de EC periodiek afgeleid van de
ontwikkeling van de prijzen voor brouwgerst op de interne markt en op de wereldmarkt.
Voor de overige verwerkte producten (1-d producten van de sector granen) stelt de EC
eveneens restituties vast, rekening houdend met het verschil tussen de prijzen van de
producten in de EU en de mogelijkheden en voorwaarden voor de verkoop van de verwerkte
producten op de wereldmarkt.
De EC stelt voor deze verwerkte producten de restitutievoet voor het basisgraan vast op
basis van de ontwikkelingen van de prijzen voor de betrokken basisgranen gedurende de vijf
voorafgaande werkdagen. De EC neemt hiervoor in principe de meest representatieve
noteringen van de betrokken basisgranen FOB uitvoerhaven op de Europese markt en
anderzijds de noteringen FOB uitvoerhaven op de wereldmarkt. Deze basisbedragen voor de
restituties worden in principe een maal per maand vastgesteld. Wanneer in een maand
gedurende vijf werkdagen de berekening van het basisbedrag € 5,- per ton of meer afwijkt
van het geldende basisbedrag kan de basisrestitutie worden aangepast.
De voor een basisproduct berekende restitutievoet wordt omgerekend tot een
restitutiebedrag per ton eindproduct met behulp van een verwerkingscoëfficiënt. In dit kader
is aardappelzetmeel gelijkgesteld aan maïszetmeel en dus ook opgenomen in de verwerkte
productenlijst van de sector granen.
De door de EC vastgestelde restitutiebedragen worden periodiek apart van de restituties voor
de granen en de 1-c producten van de sector granen gepubliceerd.
De EC stelt voor deze verwerkte producten geen kortingen of toeslagen op de restituties
vast.
B. Restitutie in het kader van een openbare inschrijving
Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 4 t/m 9
De inschrijvingen kunnen worden gehouden voor de export uit de vrije markt van
onverwerkte granen. De EC kondigt een openbare inschrijving voor vaststelling van een
restitutie aan door publicatie van een verordening en een bericht van inschrijving in de
publicatiebladen van de EU.
In
•
•
•
•
de verordening wordt onder meer bekendgemaakt:
het product waarop de inschrijving betrekking heeft,
de aan de inschrijving verbonden voorwaarden,
de landen of zones van bestemming, en
de geldigheidsduur van de in het kader van de inschrijving afgegeven certificaten.
In het bericht van inschrijving worden onder meer de volgende gegevens vermeld:
• de data en tijdstippen waarop offertes voor de (wekelijkse) deelinschrijvingen kunnen
worden ingediend, en
• het adres van de bevoegde instanties van de lidstaten waaraan offertes moeten worden
gezonden. Voor Nederland is dat RVO.nl.
Basisregeling uitvoer sector granen
9
Indienen offertes
Offertes voor de restitutie met een bedrag van 0 of hoger kunnen vóór het verstrijken van de
termijn van de deelinschrijving worden ingediend bij RVO.nl door middel van een schriftelijke
offerte.
In
•
•
•
•
de offerte moet worden vermeld:
de referentie van de inschrijving (verordeningnummer),
naam en adres van de inschrijver,
aard en hoeveelheid van het uit te voeren product, en
het bedrag (in € per ton) van de voorgestelde restitutie.
Geldigheid van de offerte
Een offerte is alleen geldig als:
• vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offerte een zekerheid is
gesteld. De bedragen van de zekerheid worden vermeld in de inschrijvingsvoorwaarden
die door de EC worden vastgesteld,
• ze vergezeld gaat van een schriftelijke verbintenis om binnen twee dagen na ontvangst
van het bericht van gunning voor de toegewezen hoeveelheid een uitvoercertificaat aan
te vragen met vaststelling vooraf van de restitutie, waarvan het bedrag gelijk is aan de
ingediende offerte, en
• ze geen andere voorwaarden bevat, dan degene uit het bericht van inschrijving.
Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de offerte niet geaccepteerd. De
zekerheid wordt dan, voor zover gesteld, onmiddellijk vrijgegeven.
Een ingediende offerte die aan alle voorwaarden voldoet, mag niet worden ingetrokken.
Toewijzingsprocedure
Wanneer een maximumrestitutie wordt vastgesteld, worden de biedingen toegewezen aan
die inschrijver(s) van wie de offerte gelijk is aan of lager is dan die maximumrestitutie.
De inschrijvers worden, zodra bovengenoemd besluit is genomen, schriftelijk van de
resultaten van de inschrijving in kennis gesteld.
Nadat RVO.nl de aanvraag om het uitvoercertificaat heeft ontvangen, wordt het certificaat
voor de aan de aanvrager toegewezen hoeveelheid afgegeven. In het daartoe bestemde vak,
op zowel de aanvraag als op het af te geven certificaat, moet de bestemming worden
vermeld die in de inschrijvingsverordening is aangegeven. Het certificaat verplicht tot uitvoer
naar de op het certificaat aangegeven bestemming(en).
Vrijgave en verbeurte van de inschrijvingszekerheid
De inschrijvingszekerheid wordt vrijgegeven wanneer:
• de offerte niet in aanmerking is genomen, of
• de inschrijver, aan wie is gegund, het bewijs levert dat de certificatenzekerheid is
gesteld.
De inschrijvingszekerheid wordt, onder voorbehoud van overmacht, verbeurd, wanneer niet
binnen de termijn van twee dagen na ontvangst van het bericht van gunning een
uitvoercertificaat wordt aangevraagd.
2.3 Gedifferentieerde restitutie
Verordening (EU) nr. 234/2010
Als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, kan de restitutie voor granen en 1-c producten
naar bestemming worden gedifferentieerd.
Een bestemmingsrestitutie kan zowel in het kader van de restitutie volgens
gemeenschappelijk recht als via de inschrijvingsprocedure worden vastgesteld.
Het in voorkomend geval toe te passen restitutiebedrag is het bedrag, dat voor de op het
certificaat aangegeven bestemming geldt, op de dag waarop het certificaat wordt
aangevraagd. Ook de op de dag van fixatie geldende korting of de toeslag op de restitutie
Basisregeling uitvoer sector granen
10
kan eveneens naar bestemming worden gedifferentieerd, waardoor voor het betrokken
uitvoercertificaat op de dag van uitvoer een gedifferentieerde restitutie ontstaat.
Wanneer de restitutie voor een bepaalde bestemming die bij inschrijving wordt gegund hoger
is dan de restitutie volgens gemeenschappelijk recht of wanneer er voor een ander derde
landen een restitutie “-“ (streepje) van toepassing is, is er eveneens sprake van een
gedifferentieerde restitutie.
In dit kader van gedifferentieerde restitutie kan de EC een land of een groep van landen
aanduiden. De groepen van landen of zones van bestemming, die de EC daarbij hanteert
kunt u vinden in de Regeling uitvoerrestituties algemeen.
Een afgegeven uitvoercertificaat met een bestemmingsrestitutie verplicht tot uitvoer naar die
bestemming.
Om de (hogere) bestemmingsrestitutie te ontvangen moet de exporteur, naast het bewijs
dat de goederen het douanegebied van de EU hebben verlaten, tevens een bewijs
overleggen, dat de op het uitvoercertificaat vermelde bestemming of een andere
bestemming waarvoor restitutie is vastgesteld, is bereikt.
De hiervoor van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden zijn te lezen in de losbladige
Regeling uitvoerrestituties algemeen.
2.4 Soorten restitutie
Verordening (EG) nr. 1342/2003
Fixatie van de restitutie
De in het kader van het gemeenschappelijk recht vastgestelde of in het kader van
inschrijvingen toegewezen restitutie wordt vooraf vastgesteld (fixatie), ook wanneer het
restitutiebedrag 0 is.
Het fixeren van de restitutie houdt in, dat de op de dag van indiening van het verzoek
geldende restitutie van toepassing blijft gedurende de geldigheidsduur van het afgegeven
certificaat.
Het fixeren van de restitutie betekent echter niet dat de restitutie gedurende de
geldigheidsduur van het certificaat ongewijzigd blijft. De exporteur moet rekening houden
met het feit dat een aantal aanpassingen van het restitutiebedrag plaatsvindt door de
uitbetalende instantie van de lidstaat van uitvoer. Deze aanpassingen vinden plaats op basis
van het interventieprijsniveau op de dag van uitvoer en de eventueel door de EC
vastgestelde kortingen of toeslagen.
Bij aangifte ten uitvoer uit de niet Euro-landen moet de exporteur rekening houden met
omrekening in nationale valuta volgens de op de dag van aangifte ten uitvoer geldende
koers.
Als de exporteur de restitutie niet fixeert, kan hij geen aanspraak maken op restitutie.
Daarnaast heeft de exporteur de mogelijkheid om af te zien van aanspraak op restitutie. In
dat geval moet hij bij de aanvraag van een uitvoercertificaat dit specifiek vermelden.
2.5 Verstoring
Verordening (EU) nr. 234/2010
De EC kan, indien de marktomstandigheden dit noodzakelijk maken en de interne markt
wordt of dreigt te worden verstoord, maatregelen nemen die dienstig zijn voor een
toereikend graanaanbod op de interne markt. Deze situatie kan bestaan bij dreigende grote
tekorten op de interne markt wanneer de voorraden op de interne markt of op de
wereldmarkt aanhoudend laag zijn.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
• gehele of gedeeltelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten,
• gehele of gedeeltelijke afwijzing van de nog niet afgehandelde aanvragen van
uitvoercertificaten,
• toepassing van een uitvoerbelasting of toepassing van een correctief op de
Basisregeling uitvoer sector granen
11
uitvoerbelasting. Een uitvoerbelasting kan alleen wanneer de voorzieningssituatie in de EU
ernstig in gevaar komt.
De EC kan indien noodzakelijk een belasting bij uitvoer autonoom of via de procedure van
het Beheerscomité vaststellen. Deze vaststelling kan op een van de volgende manieren
gebeuren:
• een periodiek vast te stellen algemene belasting bij uitvoer volgens Gemeenschappelijk
recht. Dit bedrag van belasting bij uitvoer is niet fixeerbaar bij de aanvraag van het
uitvoercertificaat,
• een op basis van bij een daartoe opengestelde inschrijving ingediende offertes vast te
stellen specifieke uitvoerbelasting. Dit bedrag van belasting dient wel te worden
gefixeerd bij aanvraag van het uitvoercertificaat, of
• een korting of een toeslag (correctief) op de gefixeerde uitvoerbelasting die door de EC
periodiek is vastgesteld.
Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie en de te verwachten ontwikkeling op de
wereldmarkt, de graanprijzen, de beschikbare hoeveelheden op de interne markt en het
belang om ernstige verstoringen op de interne markt te voorkomen.
De uitvoerbelasting of het correctief kan eventueel worden gedifferentieerd afhankelijk van
land van bestemming of zone van bestemming (zie de Regeling uitvoerrestituties algemeen).
Wanneer de situatie zich voordoet zullen wij de door de EC vastgestelde belastingbedragen
en de correctieven publiceren per bulletin.
De toe te passen belasting is de belasting die geldt op de dag waarop de douaneformaliteiten
worden vervuld, tenzij de exporteur een uitvoercertificaat overlegt met een fixatie van de
restitutie van 0 of hoger of een uitvoercertificaat overlegt met fixatie van een bij inschrijving
toegewezen bedrag van uitvoerbelasting.
Wanneer de EC besluit tot het houden van een openbare inschrijving op de uitvoerbelasting,
dan wordt deze inschrijving opengesteld voor een bepaalde hoeveelheid en gedurende een
bepaalde periode.
Gedurende die periode kunnen wekelijks offertes worden ingediend op de deelinschrijvingen
voor het bedrag aan uitvoerbelasting per 1.000 kg uit te voeren hoeveelheid granen of
verwerkt product. De toewijzing van de offertes vindt dan niet plaats op basis van een
maximumrestitutiebedrag maar op basis van een minimumbedrag aan uitvoerbelasting.
De administratieve procedures van het deelnemen, de indiening van de offertes, de te stellen
zekerheid, de geldigheidsduur van de certificaten en het fixeren en de aanpassing van de
uitvoercertificaten worden per inschrijving afzonderlijk geregeld. Wanneer deze situatie zich
voordoet informeren wij u per circulaire.
3 Administratieve procedures bij uitvoer uit de vrije markt
Documenten bij de aangifte ten uitvoer
Bij de aangifte ten uitvoer moet in Nederland worden overgelegd:
•
het Enig Document (elektronisch douaneformulier),
•
een controle-exemplaar T5 en
•
een uitvoercertificaat.
Het controle-exemplaar T5 kunt u bestellen bij:
BV Beurtvaartadres
Postbus 82118
2508 EC Den Haag
 (070) 306 6700
Fax. (070) 351 2025
www.bvabv.nl
In Nederland moet het uitvoercertificaat worden aangevraagd bij RVO.nl.
Basisregeling uitvoer sector granen
12
3.1 Uitvoercertificaten
Verordening (EG) nr. 1342/2003 en Verordening (EG) nr. 376/2008
Bij de uitvoer van bepaalde granen en graanproducten vanuit de EU naar derde landen is in
sommige gevallen het overleggen van een uitvoercertificaat verplicht. In bijlage 3 vindt u
een overzicht met certificaatverplichtingen per GN-code.
Aanvragen van uitvoercertificaten
De algemene procedures in Nederland voor aanvraag, afgifte en gebruik van de certificaten
en de aan deze certificaten verbonden rechten en plichten, kunt u lezen in onze losbladige
Regeling certificaten algemeen. Er zijn echter aanvullende verplichtingen en administratieve
procedures die specifiek van toepassing zijn bij uitvoer van onderhavige producten.
Certificaten kunnen dagelijks op werkdagen uiterlijk 13.00 uur worden aangevraagd, tenzij
een andere termijn is gesteld bijvoorbeeld bij een specifieke inschrijvingsprocedure.
Onder werkdagen worden verstaan maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van
algemeen erkende (christelijke) feestdagen en die dagen, waarvan door RVO.nl of de EC
wordt bekendgemaakt, dat deze om andere redenen niet als werkdag worden beschouwd.
Certificaataanvragen die tijdens een schorsingsperiode worden ingediend, zijn niet
ontvankelijk.
Een uitvoercertificaat kan voor een hoeveelheid per product worden aangevraagd.
Uitvoercertificaten moeten per restitutiecode per product worden aangevraagd (zie de
restitutiecodes in bijlage 1).
Wanneer geen restitutie is vastgesteld of wanneer de exporteur afziet van restitutie hoeft de
restitutiecode bij de aanvraag niet te worden vermeld.
Om met het aanvragen en het gebruik van exportcertificaten flexibeler om te kunnen gaan
heeft de EC toegestaan om in de volgende gevallen voor meer dan één restitutiecode
certificaten aan te vragen.
• aanvragers van certificaten voor de export van goederen vallende onder GN-code 1101 00
15, 1102 20, 1103 11 10 of 1103 13 mogen in de aanvraag producten aangeven van twee
aan elkaar grenzende restitutiecodes binnen dezelfde GN-onderverdeling.
• aanvragers om certificaten voor de export van de 1-d producten (bijlage 1 onder c
genoemde verwerkte producten) met een gelijke restitutievoet binnen dezelfde
productcategorie, mogen volgens de in bijlage 1 onder d genoemde indeling van
restitutiecodes per categorie uitvoercertificaten aanvragen.
U kunt ervoor kiezen om het certificaat in depot bij RVO.nl te laten. U moet dan op uw
aanvraag “certificaat in depot bij RVO.nl” vermelden. Meer over de depotregeling voor
uitvoercertificaten vindt u in de Regeling certificaten algemeen.
Zekerheidstelling voor certificaten
De aanvraag om een uitvoercertificaat bij RVO.nl is pas ontvankelijk als het betrokken
bedrag van de zekerheid is gesteld. Deze zekerheid dient ter verzekering dat aan de
verplichting tot uitvoer wordt voldaan.
Een overzicht met de van toepassing zijnde zekerheidsbedragen per product of productgroep
is opgenomen in bijlage 3.
Een zekerheid kan worden gesteld in contanten of door middel van een door het HPA
aanvaarde bankgarantie van een bankinstelling, waaruit blijkt, dat deze instelling borg staat
jegens het HPA. Een dergelijke garantie kan slechts worden aanvaard, indien de
garantieverklaring is afgegeven door:
• een kredietinstelling, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het Financieel Toezicht,
• een kredietinstelling welke door de Minister van Financiën is toegelaten, of
• een kredietinstelling die in navolging van artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG een vergunning
heeft gekregen.
De zekerheid voor het certificaat wordt vrijgegeven, zodra het door de douane afgeschreven
en geviseerde uitvoercertificaat is terugontvangen (tenzij er gebruik gemaakt is van de
Basisregeling uitvoer sector granen
13
depotregeling) en het bewijs geleverd is, dat de betreffende goederen het douanegebied van
de EU verlaten hebben.
Als de uitvoer niet of slechts voor een gedeelte binnen genoemde termijn wordt gerealiseerd,
wordt - behalve in geval van overmacht - de certificatenzekerheid geheel of gedeeltelijk
verbeurd.
Afgifte van uitvoercertificaten
Uitvoercertificaten met restitutie worden afgegeven op de derde werkdag na de dag van
indiening van de aanvraag. Als er geen restitutie of heffing is vastgesteld, wordt het
uitvoercertificaat op de dag van aanvraag afgegeven.
U kunt ook een aanvraag indienen met daarop het verzoek om het certificaat af te geven
zonder restitutie. Het uitvoercertificaat wordt dan op de dag van aanvraag afgegeven. Een
voorwaarde hiervoor is dat er op die dag een uitvoerbelasting moet gelden voor het product
van toepassing.
De volgende opmerking wordt dan op het certificaat opgenomen:
“Uitvoer zonder restitutie – Uitvoerbelasting van toepassing – Verordening (EG) nr.
1342/2003, artikel 8, lid 3”
Certificaten die worden aangevraagd als vervolg op een gunning van een bieding op een
inschrijving worden afgegeven op de dag van aanvraag van het certificaat.
De certificaten zijn geldig met ingang van de dag van afgifte.
De aangevraagde uitvoercertificaten worden door RVO.nl gemeld aan de diensten van de EC.
Wanneer gedurende de drie wachtdagen blijkt, dat de in de EU aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten zijn aangevraagd, zouden kunnen leiden tot hetzij marktverstoring,
hetzij overschrijding van de beschikbare hoeveelheden of budget, kan de EC maatregelen
nemen.
De
•
•
•
EC kan in dergelijke gevallen bijvoorbeeld:
een aanvaardingspercentage vaststellen voor de reeds aangevraagde hoeveelheden,
aanvragen waarvoor nog geen certificaten zijn afgegeven afwijzen, of
de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen tijdelijk schorsen.
Voor de hoeveelheid waarmee het certificaat wordt verlaagd, c.q. voor de hoeveelheid
waarvoor het certificaat wordt geweigerd, wordt de gestelde zekerheid onmiddellijk
vrijgegeven.
Uitvoer binnen de geldigheidsduur van uitvoercertificaten
Verordening (EG) nr. 376/2008
De exporteur heeft de primaire verplichting om minimaal 95% van de op het certificaat
vermelde hoeveelheid product aan te geven ten uitvoer naar derde landen binnen de
geldigheidsduur van het uitvoercertificaat.
De geldigheidsduur vangt aan op de dag van aanvraag van het certificaat, tenzij anders is
bepaald.
Een overzicht van de geldigheidsduur van uitvoercertificaten in de sector granen is
opgenomen in bijlage 4.
De geldigheidsduur van uitvoercertificaten zijn afwijkend voor producten van de GN-codes
1702 30, 1702 40, 1702 90 en 2106 90. Hiervoor geldt:
• als de aanvraag uiterlijk is aangevraagd op 31 mei, dan is het afgegeven certificaat
geldig tot en met juni van elk verkoopseizoen,
• als aanvragen ingediend zijn in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus, dan is het
afgegeven certificaat geldig tot en met 30 september, en
• als aanvragen ingediend zijn in de periode van 1 tot en met 30 september, dan is het
afgegeven certificaat 30 dagen geldig.
Basisregeling uitvoer sector granen
14
Ten aanzien van deze certificaten moeten
geldigheidduur van het certificaat zijn vervuld.
ook
de
douaneformaliteiten
binnen
de
3.2 Bijzondere procedure m.b.t. uitvoer van mout
Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 6
Jaarlijks zijn voor uitvoercertificaten voor mout van de GN-codes 1107 10 19, 1107 10 99 en
1107 20 00 met een restitutie (van 0 of hoger) afwijkende bepalingen van toepassing.
De afwijkende geldigheidsduur vindt u terug in bijlage 5.
3.3 Uitbetaling restituties
De algemene bepalingen ten aanzien van het aanvragen van de restitutie, de bewijsvoering
voor het verlaten van het douanegebied en andere administratieve bepalingen kunt u vinden
in de Regeling uitvoerrestituties algemeen.
Op verzoek van de exporteur kan het restitutiebedrag geheel of gedeeltelijk als voorschot
worden uitbetaald, zodra de uitvoeraangifte is aanvaard. De hiervoor te volgen procedures
zijn beschreven in de losbladige Regeling uitvoerrestituties algemeen.
3.4 Aanvullende procedures ingeval van een gedifferentieerde restitutie
De algemene bepalingen ten aanzien van gedifferentieerde restitutie kunt u eveneens vinden
in de Regeling uitvoerrestituties algemeen.
In afwijking van het voorgaande is de levering van het bewijs dat de douaneformaliteiten
met het oog op het verbruik in het betrokken derde land zijn vervuld niet vereist:
• wanneer de te verlenen restitutie voor onverwerkte granen is vastgesteld in het kader van
een inschrijving voor de vaststelling bij uitvoer naar alle derde landen en,
• wanneer de handelaar het bewijs levert dat het graan het douanegebied van de EU heeft
verlaten in een zeewaardig vaartuig van tenminste 1.500 ton.
In dat geval dient op de uitvoerdocumenten te worden vermeld:
“Export van graan over zee – Verordening (EG) nr. 234/2010, artikel 13”.
Wanneer de door de EC vastgestelde restitutie voor bestemming Zwitserland en
Liechtenstein lager is dan de te verlenen restitutie en de exporteur kan geen bewijs leveren
dat de granen zijn ingevoerd in andere derde landen of wanneer de exporteur het bewijs
levert dat de douaneformaliteiten met het oog op de invoer ten verbruik in Zwitserland of
Liechtenstein zijn vervuld, wordt de in het kader van de inschrijving gegunde restitutie
verlaagd met het verschil tussen dat restitutiebedrag en de op de dag van de toewijzing voor
Zwitserland en Liechtenstein geldende restitutie.
3.5 Uitvoer zonder restitutie
Wanneer voor een product:
• geen restitutie is vastgesteld (het product is niet genoemd in de publicaties van de EC
en van RVO.nl),
• in de publicaties van de restituties bij uitvoer de restitutie is aangeduid met een “-“
(streepje), of
• wanneer de exporteur afziet van het recht op uitbetaling van een geldende restitutie,
gelden de volgende afwijkende bepalingen ten opzichte van de gebruikte procedure:
de exporteur moet in de aanvraag voor het uitvoercertificaat vermelden dat hij
afziet van restitutie,
de aanvrager hoeft de restitutiecodes niet te vermelden in de certificaataanvraag
en op de uitvoerdocumenten,
het te stellen zekerheidsbedrag kan afwijken (zie bijlage 3),
het certificaat wordt afgegeven op de dag van aanvraag (er zijn dus geen
wachtdagen van toepassing en de aanvraag kan niet worden afgewezen),
de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat is korter dan van een
uitvoercertificaat met recht op restitutie (zie bijlage 4),
Basisregeling uitvoer sector granen
15
de exporteur die in het bezit is van een uitvoercertificaat met een “-“ als restitutie
is niet gevrijwaard van de eventuele verplichtingen tot betaling van een
uitvoerbelasting die geldt op de dag van aangifte ten uitvoer, ook wanneer deze
wordt ingesteld na de datum van aanvraag van het uitvoercertificaat.
Dit op voorwaarde dat er geen uitvoerbelasting van toepassing is.
-
3.6 Verstoring
Schorsing van afgifte van certificaten
Verordening (EG)nr. 1342/2003, artikel 9
Wanneer de EC besluit tot (gedeeltelijke) afwijzing van de nog niet afgehandelde aanvragen
om uitvoercertificaten, wordt de aanvrager onmiddellijk in kennis gesteld van dit besluit en
wordt de gestelde waarborg (eventueel in verhouding) onmiddellijk vrijgegeven.
Uitvoerbelasting
Verordening (EEG) nr. 120/89
Als een uitvoerbelasting door de EC wordt ingesteld, blijven de administratieve bepalingen bij
uitvoer van de goederen als bedoeld in hoofdstuk 3.1 van kracht.
Bij de aangifte ten uitvoer naar derde landen van de voor uitvoerbelasting in aanmerking
komende producten, zullen de belastingen bij de douane moeten worden voldaan.
Wanneer een uitvoerbelasting is vastgesteld is deze niet van toepassing op:
• uitvoer met een uitvoercertificaat waarop de restitutie is gefixeerd,
• aangifte uit het vrije verkeer van goederen die zijn bestemd voor bevoorrading hier te
lande van zeeschepen of van luchtvaartuigen, in gebruik voor het verkeer op
internationale lijnen,
• aangifte uit het vrije verkeer van goederen die zijn bestemd voor strijdkrachten van een
lidstaat, welke buiten het douanegebied van de EU zijn gelegerd,
• aangifte uit het vrije verkeer voor levering via een douane-entrepot aan ambassades en
consulaten hier te lande en bevoorrading van tot de “Rijnvaart” behorende schepen,
• aangifte ten uitvoer van zendingen zonder handelskarakter,
• uitvoer van goederen in het kader van de regeling actief veredelingsverkeer,
• uitvoer van goederen in het kader van voedselhulp.
4 Uitvoer niet uit de vrije markt
4.1 Interventie
Wanneer in de EU interventievoorraden granen ter beschikking zijn, heeft de EC de
mogelijkheid om deze in het kader van het markt- en prijsbeleid afhankelijk van de situatie
weer te verkopen op de interne markt of deze hoeveelheden te bestemmen voor uitvoer naar
derde landen.
Aangezien er in Nederland geen opslag in interventie zal voorkomen wordt niet verder op dit
onderwerp ingegaan. Bovendien is Directie Regelingen van het Ministerie van Economische
Zaken (EZ) bevoegd.
4.2 Veredeling
Het is mogelijk granen uit derde landen in te voeren zonder betaling van invoerrechten. Om
voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moeten de betreffende goederen in de EU
onder douanetoezicht (en dus niet in het vrije verkeer) be- of verwerkt worden met als doel
deze zogenaamde "veredelde" producten geheel of gedeeltelijk ter compensatie van de
invoer weer naar derde landen uit te voeren.
Via deze procedure kan de exporterende fabrikant van verwerkte producten zich toch van
grondstoffen voorzien tegen prijzen op wereldmarktniveau, wanneer grondstoffen die
afkomstig zijn uit de EU om een of andere reden niet of niet op het juiste prijsniveau
beschikbaar zijn. Bij de wederuitvoer van de verwerkte producten kan dan géén aanspraak
worden gemaakt op restitutie.
Basisregeling uitvoer sector granen
16
De exporteur moet echter een toestemming krijgen om van deze procedure gebruik te
kunnen maken. De procedures welke hiervoor moeten worden gevolgd zijn beschreven in de
losbladige "Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen".
Bijlage 1
17
Bijlage 1 Producten waarop de regeling van toepassing is
GN-code
a)
0709 9060
Omschrijving
Restitutiecode
Suikermaïs, vers of gekoeld
0709 9060 9000
0712 9019
Suikermaïs, gedroogd, ook indien in stukken of in schijven
gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet
op andere wijze bereid, andere dan hybriden bestemd voor
zaaidoeleinden
0712 9019 9000
1001 9120
1001 9120 9000
Zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed
1001 9190
1001 9900
1002 9000
1003
1003 1000
1003 9000
1004
1004 1000
1004 9000
Spelt, zachter tarwe en mengkoren, niet bestemd voor
zaaidoeleinden
Rogge, zaaigoed
Rogge, andere
Gerst:
Zaaigoed
Andere
1001
1001
1002
1002
9190
9900
1000
9000
9000
9000
9000
9000
1003 0010 9000
1003 0090 9000
1004 1000 9000
1004 9000 9000
1005 1090
Haver:
Zaaigoed
Ander
1005 9000
Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden
1005 9000 9000
1007 1090
1007 9000
1008
Maïs, andere dan zaaigoed
1007 1090 9000
1007 9000 9000
1008 2000 9000
Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor
zaaidoeleinden
1005 1090 9000
Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad;
andere granen
b)
1001
1001
1001
c)
1101
1101
1101
1100
1900
00
0011
0015
1101 0090
1102 9070
Harde tarwe:
-- Zaaigoed
-- Andere
1001 1100 9000
1001 1900 9000
Meel van tarwe of van mengkoren
Van harde tarwe (“durum”)
Van zachte tarwe en spelt:
-- met een asgehalte van 0 t/m 6000 mg/100 g
-- met een asgehalte van 601 t/m 900 mg/100 g
-- met een asgehalte van 901 t/m 1100 mg/100 g
-- met een asgehalte van 1101 t/m 1650 mg/100 g
-- met een asgehalte van 1651 t/m 1900 mg/100 g
-- met een asgehalte hoger dan 1900 mg/100 g
Van mengkoren
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
Roggemeel:
-- met aan asgehalte van 0 t/m 1400 mg/100 g
-- met een asgehalte van 1401 t/m 2000 mg/100 g
-- met een asgehalte hoger dan 2000 mg/100 g
1102 9070 9500
1102 9070 9700
1102 9070 9900
Gries en griesmeel van tarwe
0011
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0090
9000
9100
9130
9150
9170
9170
9180
9190
9000
Bijlage 1
18
1103 11
1103 1110
-
1103 1190
1107
1107
1107
1107
1107
1107
-
1011
1019
1091
1099
2000
d)
Ex 1102
1102 20
1102 2010
1102 2090
1102 90
1102 9010
1102 9030
1102 9090
Ex 1103
1103 1310
1103 1390
1103 1920
1103 1940
1103 2020
1103 2060
Ex 1104
1104 1290
1104 1910
1104 1950
1104 1969
1104 2240
1104 2340
1104 2904
Harde tarwe, met een asgehalte van 0 tm 1300 mg/100
g
Harde tarwe, andere
Harde tarwe, met een asgehalte hoger dan 1300
mg/100 g
Zachte tarwe en spelt, met een asgehalte van 0 t/m
600 mg/100 g
Zachte tarwe en spelt, met een asgehalte hoger dan
600 mg/100 g
Mout, ook indoen gebrand:
niet gebrand, van tarwe, in de vorm van meel
niet gebrand, van tarwe, andere
niet gebrand, andere, in de vorm van meel
niet gebrand, andere, andere
gebrand
Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:
Maïsmeel:
-- vetgehalte max. 1,3%
-- vetgehalte 1,3% - 1,5%
-- vetgehalte 1,5% - 1,7%
Ander
Van gerst:
-- asgehalte max. 0,9%
-- andere
Van haver
ander
Gries, griesmeel en pellets van granen, met uitzondering
van gries en griesmeel van tarwe (onderverdeling 1103
11), gries en griesmeel van rijst (onderverdeling 1103
1950) en pellets van rijst (onderverdeling 1103 2050):
Van maïs, vetgehalte max. 0,9%
Van maïs, vetgehalte 0,9% - 1,3%
Van maïs, vetgehalte 1,3% - 1,5%
Van maïs, vetgehalte 1,5% - 1,7%
Van rogge
Van gerst
Van haver
Pellets van gerst
Pellets van tarwe
Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld,
geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken),
andere dan rijst bedoeld bij post 1006 en vlokken van rijst
van onderverdeling 1104 1991; graankiemen, ook indien
geplet, in vlokken of gemalen:
Vlokken van haver, gehalte aan doppen < 0,1%
Vlokken van haver, gehalte aan doppen > 0,1% - 1,5%
Tarwe, geplet of in vlokken
Vlokken van maïs, vetgehalte max. 0,9%
Vlokken van maïs, vetgehalte > 0,9% - 1,3%
Vlokken van gerst
Haver, gepeld
Haver, gebroken
Maïs, gepeld, vetgehalte max. 0,9%
Maïs, gepeld, vetgehalte > 0,9% - 1,3%
Gerst, gepeld,
Gerst, grutten
Gerst, gepareld, 1e categorie
1103
1103
1103
1103
1103
1110
1110
1110
1190
1190
9200
9400
9900
9200
9800
1107
1107
1107
1107
1107
1011
1019
1091
1099
2000
9000
9000
9000
9000
9000
1102 2010 9200
1102 2010 9400
1102 2090 9200
1102 9010 9100
1102 9010 9900
1102 9030 9100
1103
1103
1103
1103
1103
1310
1310
1310
1390
1920
9100
9300
9500
9100
9000
1103 1940 9100
1103 2025 9100
1103 2060 9000
1104 1290
1104 1290
1104 1910
1104 1950
1104 1950
1104 1969
1104 2240
9100/
9200
1104 2340
1104 2340
9100
9300
9000
9110
9130
9100
9100
9300
Bijlage 1
19
1104 2905
1104
1104
1104
1104
1104
2917
2951
2955
3010
3090
Ex 1108
1108 1100
1108 1200
1108 1300
-
Zetmeel en inuline
Zetmeel:
Tarwezetmeel:
-- drogestofgehalte > 87%
-- andere
Maïszetmeel:
-- drogestofgehalte > 87%
-- andere
Aardappelzetmeel:
-- drogestofgehalte > 80%
-- andere
-
Ex 1108 19
1108 1990
1109 0000
1702
Ander zetmeel:
Ander
Tarwegluten, ook indien gedroogd
Ander suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm;
suikerstroop, niet geauromatiseerd en zonder toegevoegde
kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig
vermengd; karamel:
-
Ex 1702 30
-
1702 3050
1702 3090
-
Ex 1702 40
-
1702 4090
Gerst, gepareld, 2e categorie
Tarwe, gepeld
Tarwe, gebroken
Rogge, gebroken
Kiemen van tarwe
Kiemen, andere
-
Ex 1702 90
-
1702 9050
-
1104 2901 9100
1104 2904 9100
1104
1104
1104
1104
1104
1104
2905
2917
2951
2955
3010
3090
9300
9100
9000
9000
9000
9000
1108 1100 9200
1108 1100 9300
1108 1200 9200
1108 1200 9300
1108 1300 9200
1108 1300 9300
1109 0000 9100
Glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of
minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend:
In wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd
Andere
Glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer
doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose
bevattend, met uitzondering van invertsuiker:
Ander:
Ander, daaronder begrepen invertsuiker en andere
suiker en suikerstropen die in droge toestand 50
gewichtspercenten fructose bevatten:
Maltodextrine en maltodextrinestroop:
-- Maltodextrine, in wit kristallijnpoeder
-- Andere
Karamel:
-- In poedervorm, ook indien geagglomereerd
-- Andere
1702 9075
1702 9079
Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd
noch elders onder begrepen:
2106
-
Ex 2106 90
-
Andere
Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen:
Andere
Van glucose en van maltodextrine
1702 3050 9000
1702 3090 9000
1702 4090 9000
1702 9050 9100
1702 9050 9900
1702 9075 9000
1702 9079 9000
Bijlage 1
20
2106 9055
2106 9055 9000
Het asgehalte van de tarwe- en roggebloem en gries wordt bepaald volgens de bijlage bij
Verordening nr. 234/2010.
Het vetgehalte wordt bepaald volgens de bijlage van Richtlijn 84/4/EEG.
Voor de uitvoerprocedures van de overige producten die vallen onder de basisverordening
voor granen (graanvervangende veevoedergrondstoffen, maniok (zetmeel), aardperen,
bataten en graanmengvoeders) verwijzen wij u naar de betrokken uitvoeringsregelingen.
Bijlage 2
21
Bijlage 2
Productcategorieën
Categorie 1
1108 1100 9200, 1108 1100 9300
Categorie 2
1108 1200 9200, 1108 1200 9300
Categorie 3
1108 13 0 9200, 1108 1300 9300
Categorie 4
1108 1910 9200, 1108 1910 9300
Categorie 5
1702 3051 9000, 1702 3091 9000, 1702 9050 9100
Categorie 6
1702 3059 9000, 1702 3099 9000, 1702 4090 9000,
1702 9050 9900, 2106 9055 9000
Bijlage 3
22
Bijlage 3 Overzicht van certificaatverplichting en zekerheidsbedragen
De certificaatverplichting geldt voor aanvragen vanaf 5.000 kg, m.u.v. GN-code 1101 00 15.
Daarvoor is een certificaat verplicht vanaf 500 kg.
GN-code
1001 10
1001
9099
1002
0000
1003 00
1004 00
1005
9000
1101
0015
Beschrijving
Zekerheid in € per ton
Zonder
vaststelling van
restitutie
Zonder
restitutie
Met
restitutie
Harde tarwe
Spelt, zachte tarwe en
mengkoren, niet bestemd
voor zaaidoeleinden
Rogge
3
3
3
3
*)
3
3
Gerst
Haver
Maïs, andere zaaigoed
3
3
3
3
3
3
Meel van zachte tarwe en
spelt
3
3
*) LET OP: Indien er een restitutie, ook als die 0 bedraagt, of een uitvoerheffing is
vastgesteld geldt de certificaatverplichting voor alle producten van de GN-codes beschreven
in bijlage 1.
De zekerheid wordt dan als volgt vastgesteld:

€ 10,- per ton, of

€ 20,- per ton voor de producten van de GN-codes 1102 20, 1103 13, 1104 1950,
1104 2310, 1108, 1702 en 2106.
Bijlage 4
23
Bijlage 4 Overzicht geldigheidsduur certificaten
De certificaatverplichting geldt voor aanvragen vanaf 5.000 kg, m.u.v. GN-code 1101 00 15.
Daarvoor is een certificaat verplicht vanaf 500 kg.
Gn-code
Beschrijving
Zonder
vaststelling van
restitutie of
uitvoerheffing
60 dagen na dag
van afgifte
1001 10
Harde tarwe
1001
9099
Spelt, zachte tarwe
en mengkoren, niet
bestemd voor
zaaidoeleinden
Rogge
60 dagen na dag
van afgifte
1003 00
Gerst
60 dagen na dag
van afgifte
1004 00
Haver
60 dagen na dag
van afgifte
1005
9000
Maïs, andere dan
zaaigoed
60 dagen na dag
van afgifte
1101
0015
Meel van zachte
tarwe en spelt
60 dagen na dag
van afgifte
1002
0000
60 dagen na dag
van afgifte
Zonder
restitutie
60 dagen na
dag van
afgifte
60 dagen na
dag van
afgifte
60 dagen
dag van
afgifte
60 dagen
dag van
afgifte
60 dagen
dag van
afgifte
60 dagen
dag van
afgifte
60 dagen
dag van
afgifte
Met
restitutie
*)
na
na
na
na
na
*) LET OP: Indien er een restitutie, ook als die 0 bedraagt, of een uitvoerheffing is
vastgesteld geldt de certificaatverplichting voor alle producten van de GN-codes beschreven
in bijlage 1.
De geldigheidsduur van certificaten met een vaststelling vooraf van restitutie is lopende
maand + 4 maanden.
Bijlage 5
24
Bijlage 5 Geldigheidsduur voor uitvoercertificaten mout
Indien er een restitutie voor de onderstaande GN-codes van mout is vastgesteld, geldt er
een afwijkende geldigheidsduur van een uitvoercertificaat.
Product
Maand van afgifte
Geldigheidsduur
GN-codes:
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
Lopende maand + 11
Lopende maand + 11
Lopende maand + 11
Lopende maand + 11
Lopende maand + 10
Lopende maand + 9
Lopende maand + 8
Lopende maand + 7
Lopende maand + 6
Lopende maand + 5
1107 1019
1107 1099
1107 2000
N.B. In de maanden mei en juni kunnen geen certificaten worden afgegeven met een langere
geldigheidsduur.
Bijlage 6
25
Bijlage 6
Verwerkingscoëfficiënten
Overzicht van de verwerkingscoëfficiënten voor de berekening van de restitutie van verwerkte
producten op basis van granen. Deze coëfficiënten worden ook toegepast bij de forfaitaire
aanpassingen van de gefixeerde restituties.
GN-code / Restitutiecode
Basisproduct
Coëfficiënt
1102
1102 2010 9200
Maïs
1,40
1102 2010 9400
Maïs
1,20
1102 2090 9200
Maïs
1,20
1102 9010 9100
Gerst
1,50
1102 9010 9900
Gerst
1,02
1102 9030 9100
Haver
1,80
1103
1103 1310 9100
Maïs
1,80
1103 1310 9300
Maïs
1,40
1103 1310 9500
Maïs
1,20
1103 1390 9100
Maïs
1,20
1103 1910 9000
Rogge
1,00
1103 1930 9100
Gerst
1,55
1103 1940 9100
Haver
1,80
1103 2020 9000
Gerst
1,02
1103 2060 9000
Tarwe
1,02
1104
1104 1290 9100
Haver
2,00
1104 1290 9300
Haver
1,60
1104 1910 9000
Tarwe
1,02
1104 1950 9110
Maïs
1,60
1104 1950 9130
Maïs
1,30
1104 1969 9100
Gerst
1,50
1104 2220 9100
Haver
1,60
1104 2230 9100
Haver
1,70
1104 2310 9100
Maïs
1,50
1104 2310 9300
Maïs
1,15
1104 2901 9100
Gerst
1,50
1104 2903 9100
Gerst
1,50
1104 2905 9100
Gerst
2,00
1104 2905 9300
Gerst
1,60
1104 2911 9000
Tarwe
1,02
1104 2951 9000
Tarwe
1,00
1104 2955 9000
Rogge
1,00
1104 3010 9000
Tarwe
0,25
1104 3090 9000
Maïs
0,25
1107
1107 1011 000
Tarwe
1,78
1107 1091 000
Gerst
1,78
1108
1108 1100 9200
Tarwe
2,00
1108 1100 9300
Tarwe
2,00
1108 1200 9200
Maïs
1,60
1108 1200 9300
Maïs
1,60
1108 1300 9200
Maïs
1,60
1108 1300 9300
Maïs
1,60
1108 1910 9200
Rijst
1,52
1108 1910 9300
Rijst
1,52
1702
1702 3050 9000
Maïs
2,09
Bijlage 6
26
1702
1702
1702
1702
1702
1702
2106
3090
4090
9050
9050
9075
9079
9055
9000
9000
9100
9900
9000
9000
9000
Maïs
Maïs
Maïs
Maïs
Maïs
Maïs
Maïs
1,60
1,60
2,09
1,60
2,19
1,52
1,60