Handreiking Verantwoording Wsw over 2012 en 2013

Handreiking Verantwoording Wsw over 2012 en 2013
1.Sisa en het belang van een zorgvuldige verantwoording
Met de invoering van Single Information, Single Audit (Sisa) is de verantwoordelijkheid voor een
tijdige, volledige en juiste verantwoording geheel bij de gemeenten gelegd. Tegelijk is het aantal te
verantwoorden gegevens sterk verminderd en vereenvoudigd. Dat geldt ook voor de Wsw.
Het Ministerie van SZW én de gemeenten zelf hebben een groot belang bij deze verantwoording.
Immers, op basis van deze cijfers wordt het budget voor het jaar T+1 bepaald, wordt vastgesteld
of toepassing moet worden gegeven aan de terugvorderingsbepaling (art. 9 Wsw) en wordt de
hoogte van de bonus begeleid werken bepaald.
Gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten moet SZW uitgaan van de
juistheid van de aangeleverde cijfers. Er is na indiening op uiterlijk 15 juli van het jaar t+1 nog
sprake van een korte hersteltermijn, maar daarvan kan een gemeente alleen gebruik maken als
een eventueel gemaakte fout ook kenbaar is. De consequenties van gemaakte fouten zijn voor
rekening en risico van de gemeenten.
Gemaakt fouten bij de Wsw-verantwoording
Uit een analyse van de ingediende verantwoording is gebleken dat de oorzaak van de fouten is
gelegen in de volgende factoren:
- De verantwoordingslijst (voorheen: kruisjeslijst) wordt verkeerd ingevuld, en de
verantwoording goed; dan wel de verantwoordingslijst wordt goed ingevuld, en de
verantwoording verkeerd. De sisa-bijlagen worden door BZK aan SZW doorgestuurd op
basis van de verantwoordingslijst. Gegevens die in de verkeerde velden worden ingevuld,
komen niet bij SZW terecht.
- Sw-ers bij buitengemeenten: veel gemeenten hebben geen zicht op de vraag bij welke Swuitvoerder de ‘eigen’ Wsw-ers werkzaam zijn, waardoor deze worden vergeten. Daarnaast
komt het voor dat onbekend is of de sw-uitvoerder waar deze mensen werken een
Openbaar Lichaam is of niet. In een enkel geval is er daardoor ook dubbel verantwoord.
- Te laat ingediende verantwoording.
Uit bovenstaande volgt dat het aanbeveling verdient de volgende stappen nauwkeurig te
doorlopen:
1. Plan een zorgvuldige procedure voor de aanlevering van de cijfers, de accountantscontrole
en de vaststelling door College en gemeenteraad.
2. Ga na welke kolom u dient in te vullen volgens de verantwoordingslijst van BZK;
3. Ga na of u een compleet beeld hebt van álle gemeenten of werkvoorzieningsschappen waar
inwoners van uw gemeente werkzaam zijn;
4. Check de door uw gemeente ontvangen gegevens met degenen die deze hebben
aangeleverd;
5. Specifiek ten aanzien van indicator 3 (realisatie) over 2012: vergelijk de cijfers met de
beschikking toekenning Wsw 2012 (september 2011) en (indien van toepassing voor uw
gemeente) de beschikking overdracht taakstelling uit september 2012 op grote
afwijkingen.
6. Na indiening van de verantwoordingscijfers bij BZK: check nogmaals of deze cijfers correct
zijn. U heeft tot 15 augustus (indicator 1 en 2) cq 30 september 2014 (indicator 3 en 4) de
tijd een herziene levering te doen bij door u zelf geconstateerde fouten.
1
2.Wie dient de verantwoordingsinformatie aan te leveren?
Gemeenten
Op 1 januari 2008 is de gewijzigde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden.
In de gewijzigde Wsw is vastgelegd dat het college van B&W verantwoordelijk is voor het opstellen
en het aanleveren van de verantwoordingsinformatie Wsw en dat de verantwoording wordt
opgenomen in de documentatie van SiSa. Dit uitgangspunt blijft maar vanaf 1‐1‐2011 geldt tevens
het beginsel van SiSa tussen medeoverheden voor het SZW domein. Voor de verantwoording
betekent dit het volgende.
Samenwerkingsverbanden, zijnde openbare lichamen op grond van de Wgr
Door invoering van SiSa tussen medeoverheden betekent dit dat, naast de gemeente die zich via
SiSa naar het Rijk verantwoordt, ook samenwerkingsverbanden ‐zijnde een openbaar lichaam op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)‐ zich nu via SiSa gaan verantwoorden, zij
het aan gemeenten. Voorheen gebeurde dit vormvrij waarbij het samenwerkingsverband zich rond
febr./mrt. jaarlijks verantwoordde aan de gemeente(n), waarna de gemeente de volledige
verantwoording opnam in de SiSa‐bijlage en doorzond aan CBS/BZK ter verantwoording aan het
Rijk.
Nu wordt via de SiSa‐bijlage door dit samenwerkingsverband verantwoord over de uitvoering van
de specifieke uitkering(en) van SZW en doorgestuurd, net als gemeenten al doen, uiterlijk 15 juli
jaarlijks aan CBS/BZK.
Waarop is SiSa tussen medeoverheden van toepassing?
SiSa tussen medeoverheden geldt voor de volgende specifieke uitkeringen van SZW:
1. de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
2. de Wet Participatiebudget (Wpb);
3. de gebundelde uitkering voor inkomensvoorzieningen (voorheen WWB c.a.);
4. het niet gebundelde deel van het Bbz 2004.
Informatie over SiSa en SiSa tussen medeoverheden
Allereerst wordt voor informatie over SiSa en Sisa tussen medeoverheden verwezen naar de
documentatie over SiSa via BZK. In dit stuk wordt enkel nader uiteengezet wat dit betekent voor
uw verantwoording over de Wsw.
3. Belangrijkste aandachtspunten in de handreiking Wsw over 2012 en 2013
Belangrijke algemene aandachtspunten:
- Het onderscheid tussen G1 en G1C-1 is vervallen. Als gemeente geeft u zelf op de
verantwoordingslijst van BZK via een indicator ‘ja/nee’ aan of een deel van de uitvoering
door een openbaar lichaam plaatsvindt. In vergelijking met Sisa 2012 maken gemeenten
nu zelf de keuze of deze verantwoording een totale verantwoording betreft (voormalig G1)
of een deelverantwoording (voormalig G1C-1).
- Zoals hiervoor is geschetst is bij de verantwoordingen over eerdere jaren wederom
gebleken dat een aantal gemeenten enkel opgave van de Wsw‐indicatoren heeft
verantwoord van de eigen sw‐uitvoerder en niet eveneens de gegevens van de andere
uitvoerder(s) voor wie u een buitengemeente bent. U wordt daarom nogmaals met klem
gewezen op dit punt en gevraagd hier expliciet op te letten bij uw verantwoording Wsw
over 2012 en 2013.
- De wijze waarop de 4 Wsw-indicatoren moeten worden berekend is ongewijzigd.
- Net zoals vorig jaar is aangegeven, wordt uitgegaan van de juistheid van de door de
gemeenteraad geaccordeerde en door de gemeentelijke accountant gecertificeerde
gegevens Wsw. Hetzelfde geldt voor de gecertificeerde verantwoording van de
samenwerkingsverbanden i.v.m. invoering van SiSa tussen medeoverheden. Eventuele
uitvraag op de geleverde verantwoordingsgegevens zal alleen plaatsvinden indien
opmerkingen van de accountant hiertoe aanleiding geven.
2
SiSa tussen medeoverheden
Wat is SiSa tussen medeoverheden en waar is dit te vinden?
o SiSa tussen medeoverheden houdt in dat de SiSa systematiek ook van toepassing is indien
een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zich aan
een gemeente moet verantwoorden met betrekking tot de specifieke uitkering(en),
waarover de gemeente zich op haar beurt aan het Rijk moet verantwoorden.
o Informatie over de wijzigingen als gevolg van invoering van SiSa tussen medeoverheden is
opgenomen in de Verzamelwet SZW 2011, te vinden op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-838.html
Uitzonderingen Wsw op het algemeen geldend uitgangspunt van SiSa tussen medeoverheden:
a. schappen leveren uitvoeringsgegevens niet alleen aan de gemeenten die formeel in het
samenwerkingsverband zitten, maar ook aan gemeenten die voor het schap te beschouwen
zijn als zgn. “buitengemeenten”1;
b. dit betekent dat een zelfstandig uitvoerende gemeente (voor de Wsw) betrokken kan worden
bij de invoering van Sisa tussen medeoverheden indien geïndiceerde inwoners van de
gemeente werkzaam zijn bij een uitvoerder van de Wsw die kan worden beschouwd als een
openbaar lichaam o.g.v. de Wgr want dit openbare lichaam zal de Wsw‐werknemers van
die gemeente verantwoorden.
Gemeenten verantwoorden, naast de indicatoren 1 en 2 voor het jaar 2013, eveneens de
indicatoren 3 en 4 van de Wsw over het jaar t‐2 (in casu 2012); er is dus sprake van een
tweedeling in de verantwoording v.w.b. de indicatoren en het jaar waarop het betrekking heeft:
o indicatoren 1 en 2 blijven zoals nu gebruikelijk jaarlijks te verantwoorden, dus in t+1,
o maar de gegevens t.b.v. indicatoren 3 en 4 over het verantwoordingsjaar, worden altijd in t+2,
dus met een vertraging van een jaar, door de gemeenten ingediend.
De samenwerkingsverbanden (GR) verantwoorden alle 4 de indicatoren aan de gemeente(n) via
SiSa.
De situatie van SiSa tussen medeoverheden en de uitzonderingen daarop voor de Wsw, zijn
toegelicht in een bijlage bij de Sisa-circulaire 2012. Tevens kunt u gebruik maken (met aanpassing
van de jaartallen) van het stroomschema en een aantal voorbeelden zoals deze bij de Handreiking
verantwoording Wsw 2010 (14 maart 2011) op het Gemeenteloket zijn geplaatst.
1
NB: dit geldt expliciet níet voor gemeenten onderling.
3
Wijze van verantwoorden voor 2012 en 2013 in de Sisa-bijlage
In de Sisa-bijlage van BZK staat op welke wijze de gemeenten en GR-en zich moeten
verantwoorden over 2012 dan wel 2013.
 G1: Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in
(jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de
Wgr. (dit betreft indicator 1 en 2);
 G1A: Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T- 1) regeling G1C-1)
na controle door de gemeente (alle indicatoren);
 G1B: Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling
dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. (alle indicatoren).
In de verantwoordingslijst van de Sisa-bijlage kunt u nagaan welke situatie op uw gemeente of
GR van toepassing is.
4. Hoe dient de verantwoordingsinformatie te worden aangeleverd?
U verantwoordt de Wsw ‐ conform Single Information Single Audit (SiSa) ‐ in (de toelichting op) uw
eigen jaarrekening op grond van art. 17a, 1e en 2e lid van de Financiële‐verhoudingswet (Fvw).
U levert uw SiSa‐verantwoording over 2012/2013 bij het Rijk aan via het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Voor informatie inzake SiSa algemeen, de nota SiSa tussen medeoverheden, de
procedure voor aanleveren, de accountantscontrole en aan te leveren verantwoordingsdocumenten
wordt verwezen naar de Circulaire SiSa 2011 die u kunt vinden op de website van het ministerie
van BZK: www.rijksoverheid.nl/SiSa.
4a. Tijdig
Uw SiSa‐verantwoording over 2012 en 2013 moet uiterlijk 15 juli 2014 plausibel zijn aangeleverd
bij het CBS, conform de in de Circulaire SiSa 2013 beschreven procedure. Het CBS toetst uw
verantwoording bij ontvangst op plausibiliteit. Heeft uw gemeente de vereiste
verantwoordingsinformatie conform SiSa niet tijdig plausibel aangeleverd bij het CBS en is door de
Minister van BZK aan u geen uitstel verleend i.v.m. overmacht, dan kan door de Minister van BZK
het maatregelenbeleid SiSa worden toegepast. Dit houdt in dat de bevoorschotting van de
algemene uitkering aan uw gemeente kan worden opgeschort.
Hetzelfde geldt voor een samenwerkingsverband op grond van de Wgr die ‐conform SiSa
tussen medeoverheden‐ zich verantwoordt via SiSa aan de gemeente(n). Het betekent echter wel
dat het maatregelenbeleid wordt toegepast op de bevoorschotting van de algemene uitkering aan
de gemeente(n) voor wie het samenwerkingsverband de specifieke uitkering(en) SZW uitvoert.
Voor een nadere uitleg van het maatregelenbeleid wordt verwezen naar de hiervoor genoemde
“Nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie 2013” in de Circulaire SiSa 2013.
4b. Juist
Uw jaarrekening inclusief toelichting, waaronder de SiSa‐bijlage met verantwoordingsinformatie
over de Wsw, is het controleobject van uw accountant.
Voor de controle van de jaarrekening gelden de voorschriften van het Besluit Accountantscontrole
Provincies en Gemeenten (BAPG) en de ‘Nota verwachtingen accountantscontrole’ uit de Circulaire
SiSa 2013. Hierbij dient uitgegaan te worden van een financiële vertaling van het budget per plek
per fout/onzekerheid. Voor 2012 geldt het gemiddelde budget per plek € 25.939,-, voor 2013 is
dat € 26.103,-.
Het bovenstaande geldt ook voor de verantwoording van de samenwerkingsverbanden o.g.v.
de Wgr aan de gemeenten.
NB: indien u als gemeente/samenwerkingsverband zelf een fout in de eerder geleverde
verantwoording, na plausibelverklaring door CBS, constateert en deze fout wenst te corrigeren via
de herstelmogelijkheid van BZK (zie de genoemde Nota procedure aanlevering
verantwoordingsinformatie 2012), dan heeft u hiervoor slechts beperkt de tijd voor zover dit ziet
op wijzigingen inzake de specifieke uikeringen SZW. Een eventuele correctie dient uiterlijk 15
augustus c.q. 30 september jaarlijks bij de minister van SZW in het bezit te zijn. Zie hiervoor de
4
derde nota van wijziging verzamelwet SZW, specifiek het nieuw ingevoegd artikel 9a Wsw. Wellicht
ten overvloede: De verantwoording dient uiterlijk 15 juli t+1 correct te zijn ingediend; correcties
worden daarom alleen geaccepteerd bij verschoonbaarheid.
Teneinde te kunnen beoordelen of de Wsw als specifieke uitkering als geheel de
rapportagetolerantie te boven gaat, is het volgende van belang:
o Elke niet gecorrigeerde onzekerheid/fout onder de indicatoren 1, 2, 3 en 4 van de Wsw levert een
fout/onzekerheid per persoon(indicator 1)/(deel van een)arbeidsjaar (indicator 2, 3 en 4) op
van € 25.939 (2012) of € 26.103 (2013)
Met inachtneming van de aldus gekwantificeerde fout/onzekerheid, gelden voor de accountant de
reguliere rapportagetoleranties.
De rapportage van de accountant dient – ook als er geen bevindingen zijn – ten minste uit de
onderstaande tabel te bestaan (deze tabel is één van de vereiste jaarstukken voor de
verantwoording via SiSa). Per specifieke uitkering, in casu de Wsw, moet de totale fout en/of
onzekerheid worden aangegeven en (kort) worden toegelicht. In deze toelichting kan dan worden
aangegeven op welke indicator(en) de geconstateerde fout/onzekerheid betrekking heeft. Door de
accountant dient gerapporteerd te worden over alle door hem geconstateerde afwijkingen die niet
zijn gecorrigeerd door de gemeente (zie hierboven).
Naam specifieke
uitkering of Overig
Totale fout of
onzekerheid per
specifieke uitkering
Totale financiële
omvang van de fout
of onzekerheid (in
euro’s)
Wsw
Toelichting
fout/onzekerheid
gemiddeld budget
per plek :
2012 : € 25.939,2013 : € 26.103,-
Indien de accountant in het rapport van bevindingen fouten en/of onzekerheden rapporteert die
betrekking hebben op de verantwoordingsinformatie Wsw, dan kan de Minister van SZW aan uw
gemeente vragen binnen een vastgestelde termijn toelichtende informatie te verstrekken.
Heeft uw gemeente de gevraagde informatie niet binnen de daartoe gestelde termijn in het bezit
gesteld van de Minister van SZW, dan worden de voorschotbetalingen met betrekking tot de Wsw
aan uw gemeente stopgezet conform artikel 7 van de Regeling Wsw. Uw gemeente wordt hiervan
met een besluit van de Minister van SZW op de hoogte gesteld. Hervatting van de
voorschotbetalingen vindt plaats op de vijftiende van de kalendermaand na de maand waarin de
gevraagde informatie is aangeleverd.
Hetzelfde geldt voor mogelijke opmerkingen van de accountant van het
samenwerkingsverband met dien verstande dat de betreffende gemeente(n), waarop de
opmerking van de accountant van het samenwerkingsverband betrekking heeft, zullen worden
bevraagd binnen een vastgestelde termijn toelichtende informatie te verstrekken. De gemeente(n)
zal (zullen) zelf in contact moeten treden met het samenwerkingsverband om de gevraagde
informatie te verstrekken. Ook dit wordt verzocht binnen een daartoe gestelde termijn op straffe
van stopbeleid indien de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd.
4c. Decimalen
U rondt de verantwoordingsinformatie Wsw, uitgedrukt in personen of arbeidsjaren, in de
SiSa‐verantwoordingsbijlage 2013, af op honderdsten (2 decimalen).
5
5. Welke verantwoordingsinformatie dient te worden aangeleverd?
De verantwoordingsinformatie Wsw over 2012/2013 in de SiSa‐bijlage bestaat uit vier indicatoren
(NB: er is een verschil tussen GR-en en gemeenten!):
1. Het totaal aantal geïndiceerde inwoners dat een dienstbetrekking heeft óf op de wachtlijst staat
én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de
wet te aanvaarden op 31 december);
2. Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in het
verantwoordingsjaar, uitgedrukt in arbeidsjaren;
3. Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in het
verantwoordingsjaar, uitgedrukt in arbeidsjaren;
4. Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in het
verantwoordingsjaar, uitgedrukt in arbeidsjaren.
Toelichting op de indicatoren:
5.1. Het totaal aantal geïndiceerde inwoners dat een dienstbetrekking heeft óf op de
wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december.
a) Alléén inwoners die beschikten over een geldige (her)indicatiebeschikking mogen worden
meegerekend. Hiertoe worden in dit verband ook gerekend inwoners die al voor de
wetswijziging van 1998 een Wsw‐dienstverband hadden en nu nog werken in het kader van
de Wsw (en formeel niet beschikken over een indicatiebeschikking). Daarnaast mogen
inwoners worden meegerekend die op 31 december niet beschikten over een geldige
(her)indicatiebeschikking indien dit gelegen is in het niet tijdig beslissen door het UWV
WERKbedrijf op een door uw gemeente tijdig ingediende aanvraag voor (her)indicatie (16
weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de (her)indicatiebeschikking).
b) Een persoon wordt als inwoner aangemerkt als hij is geregistreerd in de gemeentelijke
basisadministratie (GBA). Een persoon die een Wsw‐dienstbetrekking heeft, maar buiten
Nederland woont, wordt als inwoner aangemerkt van de gemeente waarin hij laatstelijk in
Nederland woonde (en in de GBA stond ingeschreven). Een persoon met een
Wsw‐dienstbetrekking die nergens is geregistreerd in de GBA, wordt als inwoner
aangemerkt van de gemeente waar hij een postadres heeft.
c) Op de wachtlijst mogen alleen geïndiceerde inwoners staan die op 31 december nog niet de
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, geen reguliere arbeid verrichten (tenzij deze arbeid
met inzet van re‐integratiemiddelen wordt verricht in afwachting van een met Wsw‐budget
gefinancierde Wsw‐dienstbetrekking) én beschikbaar zijn om een Wsw‐dienstbetrekking te
aanvaarden. Iemand is níet beschikbaar als:
- hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte of gebrek niet in staat is tot het
- verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden indien hij dat gedurende
een ononderbroken periode van ten minste 13 weken is geweest;
- hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen;
- hij buiten Nederland woont;
- hij een voltijdscholing of –opleiding volgt, tenzij de voltijdscholing of –opleiding
bedoeld is om aansluiting te vinden met het aanvaarden van een dienstbetrekking
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet; of
- uit zijn houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat hij niet bereid is een
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te
aanvaarden.
d) Geïndiceerde inwoners die zijn ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie ‘ernstig’ en een
Wsw‐dienstbetrekking hebben of op de wachtlijst staan en beschikbaar zijn om een
Wsw‐dienstbetrekking te aanvaarden, tellen mee voor 1,25. Dit geldt ook voor inwoners die
al vanaf de wetswijziging van 1998 werkzaam zijn bij de blindenwerkplaats Blizo,
behorende tot de bestuurlijke eenheid ‘WSD’ te Boxtel, en de blindenwerkplaats Proson,
behorende tot de bestuurlijke eenheid ‘Intergemeentelijk samenwerkingsverband
6
Noordwest Veluwe’ te Nunspeet. Het totaal aantal wordt berekend op honderdsten
nauwkeurig waarbij vijfduizendste of meer naar boven wordt afgerond op een honderdste.
5.2. Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in het
verantwoordingsjaar, uitgedrukt in arbeidsjaren
a) Een persoon wordt als inwoner aangemerkt als hij is geregistreerd in de GBA. Een persoon
die een Wsw‐dienstbetrekking heeft, maar buiten Nederland woont, wordt als inwoner
aangemerkt van de gemeente waarin hij laatstelijk in Nederland woonde (en in de GBA
stond ingeschreven). Een persoon met een Wsw‐dienstbetrekking die nergens is
geregistreerd in de GBA, wordt als inwoner aangemerkt van de gemeente waar hij een
postadres heeft.
b) Van uitstroom is sprake in de volgende situaties:
• vermindering van het aantal arbeidsuren voor een inwoner met een Wsw‐dienstbetrekking
als gevolg van aanpassing van het contractueel vastgestelde aantal arbeidsuren;
• vermindering van het aantal arbeidsuren voor een inwoner met een Wsw‐dienstbetrekking
als gevolg van pensioen, overlijden, aanvaarding van reguliere arbeid en beëindiging
dienstbetrekking dan wel ontslag op basis van artikel 6 Wsw dan wel door een reguliere
werkgever bij begeleid werken;
• vermindering van het aantal arbeidsuren van een voormalig inwoner van uw gemeente
als gevolg van verhuizing naar een nieuwe gemeente waar hij in de GBA is
ingeschreven:
‐ indien sprake is van beëindiging dienstbetrekking dan wel ontslag en plaatsing op de
wachtlijst van de nieuwe woongemeente;
‐ indien sprake is van ontslag en directe aanbieding van een Wsw‐dienstbetrekking door de
nieuwe woongemeente en deze Wsw‐dienstbetrekking niet door uw gemeente wordt
bekostigd;
- indien sprake is van ontslag en directe aanbieding van een Wsw‐dienstbetrekking door de
nieuwe woongemeente en deze Wsw‐dienstbetrekking door uw gemeente wordt
bekostigd, waarbij het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren is verminderd.
c) De uitstroom wordt uitgedrukt in arbeidsjaren. De berekening daarvan bestaat uit twee
stappen:
• Allereerst wordt de vermindering van het aantal arbeidsuren uitgedrukt in fte. Hiertoe
wordt de vermindering van het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren afgezet
tegen een voltijds dienstverband conform de geldende CAO (bij dienstverbanden o.g.v.
de Wsw artikel 7 geldt de voltijdsbepaling conform de in die sector gangbare CAO);
• Vervolgens wordt het aantal arbeidsuren uitgedrukt in fte, vermenigvuldigd met de factor
behorend bij de arbeidshandicapcategorie, waarbij werknemers die zijn ingedeeld in de
arbeidshandicapcategorie ‘ernstig’ en een Wsw‐dienstbetrekking hebben, meetellen
voor 1,25. Dit geldt ook voor inwoners die al vanaf de wetswijziging van 1998
werkzaam zijn bij de blindenwerkplaats Blizo, behorende tot de bestuurlijke eenheid
‘WSD’ te Boxtel, en de blindenwerkplaats Proson, behorende tot de bestuurlijke eenheid
‘Intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordwest Veluwe’ te Nunspeet. Het totaal
aantal wordt berekend op honderdsten nauwkeurig waarbij vijfduizendste of meer naar
boven wordt afgerond op een honderdste.
5.3. Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in het
verantwoordingsjaar, uitgedrukt in arbeidsjaren
a) Onder het vervullen van een Wsw‐dienstbetrekking wordt níet verstaan de situatie dat de
werknemer niet werkt tenzij hij loon geniet op grond van artikel 628, 629 of 639 van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek.
b) Onder geïndiceerde wordt mede verstaan de inwoners die al voor de wetswijziging van 1998
een Wsw‐dienstverband hadden en nu nog werken in het kader van de Wsw (en formeel
niet beschikken over een indicatiebeschikking) alsmede de niet langer geïndiceerde
persoon wiens (her)indicatiebeschikking tijdens de duur van de Wsw‐dienstbetrekking is
7
ingetrokken of vervallen of van wie de geldigheidsduur van de (her)indicatiebeschikking
tijdens de duur van de Wsw‐ dienstbetrekking is verlopen.
c) Een persoon wordt als inwoner aangemerkt als hij is geregistreerd in de GBA. Een persoon
die een Wsw‐dienstbetrekking heeft, maar buiten Nederland woont, wordt als inwoner
aangemerkt van de gemeente waarin hij laatstelijk in Nederland woonde (en in de GBA
stond ingeschreven). Een persoon met een Wsw‐dienstbetrekking die nergens is
geregistreerd in de GBA, wordt als inwoner aangemerkt van de gemeente waar hij een
postadres heeft.
d) De realisatie van arbeidsplaatsen wordt uitgedrukt in arbeidsjaren. De berekening daarvan
bestaat uit twee stappen:
• Allereerst wordt het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren uitgedrukt in fte. Hiertoe
wordt het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren afgezet tegen een voltijds
dienstverband conform de geldende CAO (bij dienstverbanden o.g.v. de Wsw artikel 7
geldt de voltijdsbepaling conform de in die sector gangbare CAO), berekend als een
gemiddelde van de 12‐eindemaandstanden;
• Vervolgens wordt het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren uitgedrukt in fte en
vermenigvuldigd met de factor behorend bij de arbeidshandicapcategorie, waarbij
geïndiceerde werknemers die zijn ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie ‘ernstig’ en
een Wsw‐dienstbetrekking hebben, meetellen voor 1,25. Dit geldt ook voor inwoners
die al vanaf de wetswijziging van 1998 werkzaam zijn bij de blindenwerkplaats Blizo,
behorende tot de bestuurlijke eenheid ‘WSD’ te Boxtel, en de blindenwerkplaats Proson,
behorende tot de bestuurlijke eenheid ‘Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Noordwest Veluwe’ te Nunspeet. Het totaal aantal wordt berekend op honderdsten
nauwkeurig waarbij vijfduizendste of meer naar boven wordt afgerond op een
honderdste.
5.4. Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners
in het verantwoordingsjaar, uitgedrukt in arbeidsjaren
a) Onder een begeleid werkenplek wordt verstaan een Wsw‐dienstbetrekking:
• waarop niet de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening van
toepassing is;
• waarbij de werkgever niet een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van
de wet noch een dergelijke rechtspersoon houder is van aandelen die ten minste de
helft van de stemmen in de algemene vergadering van de werkgever
vertegenwoordigen dan wel anderszins op directe of indirecte wijze de bestuurlijke
zeggenschap heeft binnen de werkgever;
• en indien deze is aangegaan voor ten minste zes maanden.
b) Onder het vervullen van een begeleid werkenplek wordt níet verstaan de situatie dat de
werknemer niet werkt tenzij hij loon geniet op grond van artikel 628, 629 of 639 van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek.
c) Onder geïndiceerde wordt mede verstaan de inwoners die al voor de wetswijziging van 1998
een Wsw‐dienstverband hadden en nu nog werken in het kader van de Wsw (en formeel
niet beschikken over een indicatiebeschikking) alsmede de niet langer geïndiceerde
persoon wiens (her)indicatiebeschikking tijdens de duur van de Wsw‐dienstbetrekking is
ingetrokken of vervallen of van wie de geldigheidsduur van de (her)indicatiebeschikking
tijdens de duur van de Wsw‐ dienstbetrekking is verlopen.
d) Een persoon wordt als inwoner aangemerkt als hij is geregistreerd in de GBA. Een persoon
die een Wsw‐dienstbetrekking heeft, maar buiten Nederland woont, wordt als inwoner
aangemerkt van de gemeente waarin hij laatstelijk in Nederland woonde (en in de GBA
stond ingeschreven). Een persoon met een Wsw‐dienstbetrekking die nergens is
geregistreerd in de GBA, wordt als inwoner aangemerkt van de gemeente waar hij een
postadres heeft. Onder een inwoner wordt in dit verband ook verstaan een voormalig
inwoner van uw gemeente die in het verantwoordingsjaar is verhuisd naar een nieuwe
gemeente waar hij in het GBA is ingeschreven, indien sprake is van ontslagname en directe
8
aanbieding van een Wsw‐dienstbetrekking door de nieuwe gemeente en deze
Wsw‐dienstbetrekking door uw gemeente wordt bekostigd.
e) De realisatie van een gerealiseerde begeleid werkenplek wordt uitgedrukt in arbeidsjaren.
De berekening daarvan bestaat uit twee stappen:
• Allereerst wordt het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren uitgedrukt in fte.
Hiertoe wordt het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren afgezet tegen een
voltijds dienstverband conform de in die sector gangbare CAO, niet zijnde een
Wsw‐CAO, berekend als een gemiddelde van 12‐eindemaandstanden;
• Vervolgens wordt het contractueel vastgelegde aantal arbeidsuren uitgedrukt in fte
en vermenigvuldigd met de factor behorend bij de arbeidshandicapcategorie,
waarbij geïndiceerde werknemers die zijn ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie
‘ernstig’ en een Wsw‐dienstbetrekking hebben, meetellen voor 1,25. Dit geldt ook
voor inwoners die al vanaf de wetswijziging van 1998 werkzaam zijn bij de
blindenwerkplaats Blizo, behorende tot de bestuurlijke eenheid ‘WSD’ te Boxtel, en
de blindenwerkplaats Proson, behorende tot de bestuurlijke eenheid
‘Intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordwest Veluwe’ te Nunspeet. Het
totaal aantal wordt berekend op honderdsten nauwkeurig waarbij vijfduizendste of
meer naar boven wordt afgerond op een honderdste.
9