ETALAGE2014 - Humanistisch

ETALAGE
2014
2015
EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/
AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/
MEDIA&COMMUNICATIE
2
Etalage
ETALAGE
2014/2015
Beste bestuurslid van HVV,
Beste vrijzinnige,
Ook dit jaar zijn we bijzonder fier om jou een nieuwe editie van ­Etalage
te kunnen voorstellen.
Zoals de vorige jaren hebben we speciaal voor jou - als bestuurslid en geëngageerde afdelingsverantwoordelijke – een prachtig aanbod samengesteld,
waarin jij en jouw bestuursleden naar hartenlust kunnen snuisteren om
­toffe activiteiten op het spoor te komen.
Etalage is een beetje de IKEA-catalogus van HVV. Een zeer overzichte­
lijke­ inhoudelijke opdeling volgens thema’s, met onderaan steeds de
­eventuele prijzen, de steun vanwege HVV Nationaal en de nodige namen
en contactgegevens van onze mensen die jou graag verder helpen.
Hoofdthema in deze Etalage is net als vorig jaar ‘Overbevolking’. HVV
blijft inhoudelijk focussen op de problematiek van de overbevolking,
­omdat we denken dat deze enorme uitdaging schreeuwt om humanistische
oplossingen. Wij hopen natuurlijk dat je dit thema met jouw afdeling mee
wilt oppikken, maar we verplichten je tot niets. Overweeg het even, maar
ga vooral je eigen gang!
Wij wensen jou alvast heel veel inspiratie toe en hopen dat deze Etalage
een geschikt hulpmiddel is.
Veel succes met jouw afdeling in 2015 en reuze bedankt voor al die
­inspanningen om HVV mee op de kaart te zetten!
Het HVV Team
Etalage 3
BOEK
FILM
GESPREK
KINDEREN
LEZING
MUZIEK
UITSTAP
TENTOONSTELLING
THEATER
VROUW
WERKGROEP
4
Etalage
ETALAGE
2014/2015
HOE WERKT ETALAGE?
 HVV heeft een pot van €5.000 gereserveerd, die dient om lokale activi­teiten
die in Etalage voorkomen te subsidiëren.
 Per aangevraagde activiteit subsidieert HVV €100, tot de pot leeg is.
 De activiteiten zijn ondergebracht in inhoudelijke rubrieken, die zo dicht mogelijk aanleunen bij de krijtlijnen van het Nationale Beleidsplan van HVV.
 Voor elke activiteit – tenzij anders aangegeven – kan je terecht bij
L­ aura Michiels. Voor boekingen en meer inhoudelijke informatie kan je bij haar
terecht op [email protected] of 03 205 73 06.
 Voor een activiteit die niet in Etalage staat maar die wel relevant is
voor het Beleidsplan HVV, kan een afdeling een schriftelijke aanvraag voor
een subsidie van €100 sturen naar Laura Michiels via [email protected] met
vermelding van aard, inhoud, methodiek, locatie en timing van de activiteit +
motief voor aanvraag.
Wij wensen je veel leesgenot, inspiratie en boeiende activiteiten in 2014/2015!
In naam van het HVV team
Laura Michiels, educatief medewerker, verantwoordelijke Etalage
An Avonds, communicatiemedewerker, vormgeving Etalage
Etalage 5
INHOUDSTAFEL
18
17
39
52
8Atheïsme
49 Media/Communicatie
9Vrijzinnig Humanisme
49 Het Vrije Woord magazine
13 Zelfbeschikking
49 Het Vrije Woord radio
49 Website/Sociale media
50 Huisstijl
50 Mediatheek/Bibliotheek
17 Diversiteit
26 Kritisch denken
28 Opvoeding voor groot & klein
32 Overbevolking/Ecologie
43 Ten oorlog
6
40
Etalage
50 Kritisch lezen
51 Wilsverklaring
ETALAGE
2014/2015
45
14
25
37
42
9
51 Kerkuittreding
59 Vrijzinnigheid in België
52 Vrijzinnige jeugd/Feesten
60 Organogram HVV
61 HVV-medewerkers nationaal
secretariaat
53 Folders/affiches
54 HVV Shop
55 Standmateriaal
55 Lidmaatschap
56 Ledenwerving
57 Nieuwe afdelingen/werking
63 Provinciaal educatieve
krachten en afdelingen
63 VOC’s
Etalage 7
ATHEÏSME
A
ATHEÏSME ALS BASIS VOOR DE MORAAL
Lezing door Dirk ­Verhofstadt. ‘Atheïsme als basis voor de moraal’ is een
oproep voor een nieuwe Verlichting tegen het obs­curantisme van radicale
gelovigen. Dirk Verhofstadt ­wijst op de negatieve houding van religies ten
aanzien van andersgelovigen, ongelovigen, vrou­wen, homoseksuelen, seksualiteit, weten­schap en burger­lijke wetgeving. Hij toont aan dat de basis van
de moraal op de rede stoelt en dat de wereld daardoor menselij­ker wordt. ­
Hij ontwikkelt bovendien zelf Tien Seculiere Ge­boden die moreel hoog­
staander zijn dan de Tien Geboden van de Bijbel.
Prof. Verhofstadt spreekt over ‘Atheïsme als basis voor de moraal’ met PowerPoint presentatie ­
(er moeten dus en een scherm en beamer aanwezig zijn). Contact kan via: [email protected]
De voorwaarden worden besproken in functie van de afstand.
DE SECULIERE SAMENLEVING.
OVER RELIGIE, ATHEÏSME EN DEMOCRATIE
ATHEÏSME, SERMOEN
VOOR ONGELOVIGEN,
MET RELIGIOMETER
Lezing door Anne Provoost. Wat bedoe­
len gelovigen als ze zeggen dat hun god
een plan met hen heeft? Heeft hij dan ook
een plan met de niet-gelovigen, en met
de planeet waarop zij wonen? In het debat over religie wordt steevast een onderscheid gemaakt tussen gematigde religie
en extreme religie, maar waar ligt de grens
tussen beide? Anne Provoost ontwerpt een
religiometer waarmee je bij jezelf en jouw
vrienden op een schaal van tien kunt meten
hoe (on)gelovig je bent. Ze stelt een verschuiving vast. De opgang van evangelisch
creationisme, islamfundamentalisme en
religieus sektarisme dwingt de niet-gelo­vi­
gen tot actie. Een warm pleidooi voor een
geëngageerd en energiek atheïsme.
Anne Provoost brengt het sermoen met
Power Point. Info: [email protected]
8
Etalage
Lezing door Patrick Loobuyck. Wanneer over religie
en de godsdiensten gediscussieerd wordt, in de media en daarbui­ten, gaat het debat meestal over de
plaats ervan in de publieke ruimte. Hoeveel godsdienst kan een neutrale democratische samenle­ving
verdragen? In welke zin horen godsdiensten zich
aan te passen aan de seculiere context? Binnen de
grenzen van de neutraliteit van de over­heid en de
schei­ding van kerk en staat, zijn godsdienstvrij­heid
en vrije meningsuiting gevestigde waarden in onze
samenle­ving. Maar wat houden deze begrippen
precies in en wat is hun historische en filosofische
achtergrond? Wat verstaan wij voortaan onder ‘actief pluralisme’? Sluit dat ‘inclusieve neutraliteit’ in,
nl. verregaande vrijheid in het dragen van uiterlijke
tekenen en symbolen, naast het recht op het openbaar beoefenen van de eigen rituelen? Kortom,
wat is de plaats van levensbeschouwingen in de
demo­cratische rechtsstaat? Welke positie nemen
vooraanstaande atheïsten hierbij in?
Patrick Loobuyck, dr. Moraalfilosofie is ­docent verbonden
aan het Centrum Pieter ­Gillis
van de UA. Contact: ­patrick.
[email protected]
HUMANISME
CESARE BECCARIA.
250 JAAR OVER MISDADEN EN STRAFFEN
Lezing door Dirk Verhofstadt. Tweehonderd­
vijftig jaar geleden, in 1764, schreef de Ita­
liaanse filosoof en rechtsgeleerde Cesare
­Beccaria zijn beruchte traktaat Dei delitti e ­delle­
pene (Over misdaden en straffen). Het boek
met gelijknamige titel van Dirk Verhofstadt verschijnt in september 2014.
Dat boek heeft een enorme impact gehad
op het strafrecht van zowat alle Europese en
Amerikaanse landen. Dankzij Becca­ria werd
het strafrecht gehumaniseerd en ontdaan van
willekeur, machtsmisbruik en religieuze dogma’s. Hij keerde zich tegen gruwelijke straffen,
anonieme beschul­digingen, het folteren van
ETALAGE
2014/2015
mensen, de bestraffing van hekserij en ander
bijgeloof. Hij zag het belang in van heldere
wetten, onafhankelijke rechters en menswaardige gevangenissen. Hij zette een beweging in
gang die leidde tot de afschaffing van de tortuur en van de doodstraf in tal van landen. Hij
was daarmee een van de meest invloedrijke
vertegenwoordigers van de Verlichting. In die
zin staat hij op hetzelfde niveau als onder meer
Galilei Galileo, Andreas Vesalius, Isaac Newton,
­Immanuel Kant en Charles Darwin die elk op
hun manier een deel van de wetenschap hebben onttrokken aan irrationele denkbeelden.
Zijn ideeën waren en blij­ven actueel, omdat
ze raken aan de basispijlers van onze democratische en open samenleving.
Prof. Verhofstadt spreekt over ‘Cesare Beccaria. 250 jaar over misdaden en straffen’
met ­PowerPoint presentatie (er moeten dus en een scherm en beamer aanwezig zijn). Contact kan via:­
[email protected] De voorwaarden worden besproken in functie van de afstand.
CANDIDE
Voorstelling. Leven we in de beste der werel­
den? Domme vraag, uiteraard niet. Lees er
maar ‘Candide’ (1755) van Voltaire op na. De
verschrikkelijke, onvoorstelbare waanzinnige avonturen die deze arme brave ziel moest
beleven, vooraleer hij tot het finale inzicht
komt: ‘il faut cultiver
notre jardin’, niet meer
en niet minder dan dat.
Een eenvoudig oprecht
bestaan om de wreedheid en de kwade trouw
in deze wereld het
hoofd te kunnen bieden. Maar welke avonturen! Oorlogen, duels,
piraterij, schipbreuken,
openbare terechtstel­
lingen,
martelingen,
ver­krachtingen, herrij­zenis uit de dood… aan de
lopende band. En de liefde natuurlijk, die niet
meer dan een poppenkastvertoning lijkt te zijn.
Een wervelwind, een stortvloed van de meest
onwaarschijnlijke, maar helaas al te men­se­lijke
gebeurtenissen. En dat alles met de nodige
overdrijvingen wat het verhaal een aansteke­

Etalage 9
HUMANISME
lijke, groteske vaart geeft. De lach is nooit uit
de lucht! Hoezeer Voltaire de vinger op de open
wonde legt die het leven nu eenmaal is.
Voltaire: de grondlegger als het ware van de
Verlichting. Hij veroordeelde de doodstraf, de
slavernij, alle bijgeloof, de wreedheid begaan
in naam van het Christelijk geloof, religieus ob­
s­curantisme… Was pleitbezorger van elementaire mensenrechten (18de eeuw!), van sociale
rechtvaardigheid, van volledige vrijheid van
meningsuiting, rede versus irrationa­lisme… een
humanist kortom.
Candide wordt gespeeld door Jacky Tummers, regisseur en acteur. Duur ongeveer 1 uur 20 minuten. Vervoeronkosten buiten Oost- of West-Vlaanderen 20 euro. Vrijdag en zaterdagavond + zondagnamiddag
zijn voor hem het beste. Een avond in de week is ook mogelijk. Wat Limburg en Antwerpen betreft liefst
de zondagnamiddag of voormiddag (11u). Contact: [email protected]
DE ROEPING VAN DE MENS IS MENS TE ZIJN (MULTATULI)
Tentoonstelling. Deze beroemde uitspraak
van Multatuli vat de vrijzinnig-huma­nis­ti­sche
gedachte samen. De expo gaat in vogelvlucht
door de geschiedenis van het­ ­vrije denken.
­Ze staat stil bij gebeur­tenissen, personen, organisaties en strijd­punten die samen het verhaal van het vrijzinnig humanistisch erfgoed
vertellen. De blauwe tijdlijn geeft internationale ge­beurtenissen aan, de rode lijn betreft
belang­rijke momenten voor het huma­nisme in
Vlaanderen.
Meer info Laura: [email protected] Tel 03 205.73.06
10
Etalage
ETALAGE
2014/2015
DE TOEKOMST VAN HET VRIJZINNIG HUMANISME
Lezing door Nils Vandevijvere. Wat kan vrijzinnig humanisme vandaag en morgen nog bete­
kenen in onze samenleving en in de wereld?
Na een inleiding en eerste aanzet door de spreker is het voorname­lijk de bedoeling om hier­
over in gesprek te gaan met de verschillende
deelnemers en zoveel mogelijk verschillende
perspectieven te verzamelen. Levensbeschou­
wingen en zuilen spelen lang niet meer de rol
van vroeger. Ook het vrijwilligerswerk is in aard
grondig veranderd. Wat betekent dit voor het
vrijzinnig humanisme, zowel wat het gedachtegoed en waardenkader be­treft, als de georga­
niseerdheid ervan?
Nils Vandevijvere is vrijzinnig humanistisch consulent en communicatieverantwoordelijke in het
­huisvandeMens Antwerpen. e-mail: [email protected]
MARGUERITE YOURCENAR, ZENO EN BRUGGEWANDELING
De roman ‘Het hermetisch zwart’ (L’Oeuvre au
noir) van Marguerite Yourcenar verscheen in
1968. Hoofdpersonage is Zeno Ligre. Zeno is
humanist, filosoof, dokter en alchemist tijdens
de Renaissance. Zijn kennis heeft hij opgedaan
tijdens zijn zwerversbestaan. Zijn kritische
geest, zijn wetenschappelijke bezigheden en zijn
ont­hullingen ergerden de kerk mateloos.’Hermetisch zwart’ bestaat uit drie grote delen:
­Zeno’s leven als zwerver, zijn ondergedoken
leven en zijn tijd in de gevangenis. Zeno staat
symbool voor de mens die zoekt naar waarheid
en die niet kan verzwijgen. Dit doet hij omgeven
door tijdgenoten onder wie sommigen hem begrijpen en anderen niet. Dat moet hij eerst met
zijn vrijheid bekopen en daarna ook met zijn
leven. De dood van het personage vertoont gelij­
kenissen (hij weigerde immers zijn mening te
herzien) met die van Giordano Bruno.
Marguerite Yorucenar laat haar held Zeno zijn
levensverhaal in Brugge beleven.
Wandel mee langs de plaatsen waar én ­Marguerite
Yourcenar én Zeno in Brugge verbleven. De wandeling leidt u langs de Markt, de Wollestraat, de
Burg, de Vismarkt, het stadspark, het hotel de
Orangerie, het huis Zeno, het Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal... Komen aan bod: de
plaatsen waar Zeno geboren is, als kleine jongen
verbleef, bij Campanus studeerde, als geneesheer
onder een schuilnaam verbleef, zijn gevangenis,
waar zijn proces doorging, op bezoek ging bij de
prior van de minderbroeders... en ook de plaatsen
waar Marguerite Yourcenar tijdens haar verschillende verblijven in Brugge zo graag verbleef, bij
wie ze op bezoek ging... Ook gevleugelde uitspra­
ken zoals ‘Plus est en Vous’, de betekenis van de
Vlaamse schilderkunst in het werk van Marguerite­ Yourcenar, haar Vlaamse afkomst waar ze zo
mee begaan was, de humanisten, de alchemie...
worden tijdens de wandeling aangehaald.
Alle info bij de gidsenkring van Brugge: 050 346 545 of [email protected]
Etalage 11
HUMANISME
ONTMOETINGEN, WANDELEN DOORHEEN VRIJDENKEND ANTWERPEN
Wandeling. Geen stad in Vlaanderen kan zich historisch meer beroemen op zijn humanistisch en
vrijdenkend verleden dan Antwerpen. De stad is steeds een bolwerk geweest en gebleven van tal
van verlichte kringen, dichtbevolkt met actieve vrijdenkende humanisten, progressieve denkers,
vernieuwende schrijvers, dichters en kunstenaars. Naast een reeks historische monumenten en
standbeelden, bezoeken wij ook een resem ‘bruine’ kroegen waar menig verlicht gedachtegoed,
met of zonder godendrank, tot ontwikkeling is gekomen!
GENT 60/80, WANDELEN DOORHEEN VRIJDENKEND GENT
Wandeling. De jaren ‘60 en ’70
waren kleur­rijke tijden: het herleven van de
Gent­se Feesten, de studentenprotesten, het
doorbreken van vele taboes. Een wandeling
in de sfeer en vrijdenkersgeest van weleer. De
jaren ‘60-’80 betekenden voor Gent op vele
gebieden een uiterst boeiende periode: de
flowerpowerbeweging, het verzet tegen de
gevestigde waarden in de burgerlijke samenleving, tegen het oerconservatief beleid van
de kerk, tegen het beleid van de universiteit
en ga zo maar door.
WANDELEN IN VRIJZINNIG EN HUMANISTISCH BRUSSEL
Wandeling. Brussel heeft vrijzinnige en humanistische wortels die zeer ver in de geschiedenis teruggaan. Denken we maar aan Erasmus en Vesalius. Vooral na de Belgische onafhankelijkheid ontpopte
Brussel zich als een vrijzinnig bastion, met de eerste vrijdenkersbewegingen, de vrijzinnige literaire
genootschappen en de avant garde kunstbewegingen.
Locatie: Antwerpen stad. Duur van de wandelingen (naar keuze maar steeds in de voormiddag):
­Wandeling Noord: 1u20, wandeling Zuid 2 uur. Locatie: Gent stad. Duur van de wandelingen (naar
keuze maar steeds in de voormiddag): ­Wandeling ‘De Kuip’ 1u30 – Wandeling ‘Het Zuid’ 1u30.
Locatie: Brussel stad. Duur van de wandeling (steeds in de voormiddag): 1u30/2 uur. Meer info bij Dirk
Van Opdenbosch: [email protected]
12
Etalage
ETALAGE
ZELFBESCHIKKING2014/2015
‘ALZHEIMER EN ANDERE DEMENTIES’
HET ERASMUSHUIS EN DE DUBBELE TUINEN
Wandeling. Het Erasmushuis in Anderlecht bezit
een dubbele tuin: een kruidentuin aangelegd
door René Pechère (1989) en een Filosofische
Tuin door Benoît Fondu (2000) samen met
vier artiesten (Catherine Beaugrand, Marie-Jo
­Lafontaine, Perejaume en Bob Verschueren).
De tuin van Erasmus is een tuin van genot en
kennis bestaande uit een eerste tuin met geneeskrachtige kruiden van tuinarchitect René
Pechère (1987). In deze tuin, die je als een
botanisch portret van de humanist zou kunnen
zien, worden ongeveer honderd planten uit de
16de eeuw gekweekt, die Erasmus gebruikte
om zichzelf bij ziekte te behandelen. Achter
deze ‘tuin van het lichaam’, ligt een tweede
tuin, die als het ware de tuin van de eerste tuin
is. Het is een filosofische tuin die behulpzaam
kan zijn bij het denkbaar maken van de wereld.
Op basis van de tekst ‘Het religieus banket’,
die de humanist na zijn verblijf in Anderlecht
(1521) schreef, werden in de lente van 2000,
een aantal ‘cartografische perken’ aangelegd,
waarin bezoekers planten en bloemen kunnen
bewonderen die Erasmus - de eerste grote
Europeaan - bekeek tijdens zijn talrijke reizen.
Deze plek, een tuin van het lichaam en een tuin
van de wereld, herbergt een aantal ‘filosofische
kamers’ ontworpen door hedendaagse kunstenaars. Al deze kamers vormen een uitnodiging
voor het verpozen om van de voorbijglijdende
tijd te genieten of van gedachten te wisselen
met vrienden, want zoals Erasmus zei: “Daar
waar vrienden zijn, daar is rijkdom”.
Alle dagen van 10u00 tot 18u00 maandag
gesloten Erasmushuis - Kapittelstraat 31, 1070
Brussel Tel. + 32 2 521 13 83 - Fax + 32 2 527 12 69
E-mail : [email protected]
Lezing door Christine
Van Broeckhoven. De
voorbije honderd jaar
zijn we meer over de
menselijke hersenen
te weten gekomen dan
tijdens de tienduizend
jaar daarvoor. We krij­
gen inzicht in hoe die
menigte van zenuwcellen zich ontwikkelt en
zich structureert. We beginnen te begrijpen
welke processen er zich afspelen, hoe zenuwcellen verbindingen leggen, welke chemische
stoffen ze gebruiken om te communiceren… en
toch… toch blijven de hersenen een mysterie.
We begrijpen nog steeds niet goed hoe informatiestromen bestaande uit elektrische pulsen
en chemische reacties leiden tot gevoelens als
verdriet, woede, blijdschap of verliefdheid. Hoe
het brein herinneringen uit onze prilste jeugd
kan ophalen, staartdelingen maken, een taal
leren of de handen instrueren hoe ze piano
moeten spelen. Bovenal, wat is de relatie tussen bewustzijn, persoonlijk­heid, identiteit en
de hersenen? Vele vragen… voorlopig al­­l­een
nog maar de aanzet tot antwoorden.
Professor Van Broeckhoven geeft enkel le­
zingen op maandagavond als haar agenda het
toelaat. Boekingen via haar secretaresse Gisele
Smeyers: [email protected]
Etalage 13
ZELFBESCHIKKING
TERUG NAAR DE EENVOUD
Een muziekvoorstelling over dementie. Raf De
Bruyn studeerde af als geriatrisch verpleeg­
kundige, waarna hij zich stelselmatig ging
ver­diepen in dementie. Hij werkt als referentieverpleegkundige dementie, materiaal en
wondzorg in R.V.T. Goudblomme te Antwerpen
en geeft les aan de Karel de Grote Hogeschool
departement Gezondheidszorg te Antwerpen.
De doelstellingen van het project reiken veel
verder dan simpelweg een voorstelling over dementie. Het zet mensen aan tot nadenken, het
geeft aanleiding tot dialoog en het legt een basis om het taboe te doorbreken. Op die ma­nier
ontwikkel je binnen de samenleving onrechtstreeks een minder sombere kijk op de ziekte.
Méér nog dan bij andere projecten heeft een
muziekvoorstelling een katalyserende kracht.
Mensen worden geraakt op de pijnpunten van
hun psychisch leed. De combinatie van woord
en muziek vormt een sleutel tot het verwer­
kingsproces. Het wekt letterlijk tranen los bij
die­genen die elke emotie ontwijken. Vanuit dat
opzicht kun je zeggen dat ‘Terug naar de eenvoud’ een vorm van muziektherapie kan zijn
voor de omgeving.
Voor meer info en boeking contacteer Raf De Bruyn: [email protected]
LEVENSEINDE/EUTHANASIE
Euthanasie moet mogelijk zijn, ook voor wie
niet meer bewust is.
Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet.
Deze wet maakt euthanasie mogelijk bij ondraaglijk lichamelijk en geestelijk lijden dat
veroorzaakt wordt door een onomkeerbare ziekte of een ongeval, en dit zowel voor
een ­terminale als voor een niet-terminale
aandoening­en. Een voorafgaandelijke verkla­
ring geeft de mogelijkheid om euthanasie te
vragen indien je zelf je wil niet meer kan uiten.
Spijtig genoeg is ‘niet meer bewust zijn’ door de
wet beperkt tot een onomkeerbare coma. Ver-
worven wilsonbekwaamheid zoals dementie,
Alzheimer, onomkeerbare hersen­aandoeningen
vallen buiten de wet.
Wij vragen ook volgende verfijningen

Vermits de wilsverklaring steeds herroepbaar is, is een tijdslimiet van 5 jaar overbodig.
Het is wenselijker de tijdslimiet te schrappen.
De gemeenten, die de wilsverklaringen registreren moeten nu al verplicht worden de betrokkenen automatisch op de hoogte te brengen
van het nakende verstrijken van de tijdslimiet.

Indien de wilsverklaring euthanasie geregistreerd werd, dient het bestaan hiervan
opgenomen te worden op de chip van de elektronische identiteitskaart.

Er moet een doorverwijsplicht komen voor
de arts die euthanasie weigert.

Er moet toegezien worden op het feit dat
ziekenhuizen die met overheidsgeld werken,
de toepassing van de euthanasiewet niet in de
weg staan.
Wil je met je afdeling een gesprek organiseren met een expert op het vlak van euthanasie? ­
Dr Wim Distelmans, psychiater Lieve Thienpont en LEIF-arts Mark Cosyns zijn experten op dit vlak.
Info bij Laura: [email protected] of 03 205 73 06
14
Etalage
ETALAGE
2014/2015
DE GROOTE VAKANTIE
Reisvoorstelling. In 2007 bracht de WAANzin deze
creatie van Edgard Eeckman reeds op de plan­­ken,
vijf jaar later volgt een complete rema­ke.
Het verhaal van een jonge onderwijzeres die
nog maar enkele maanden te leven heeft, bleek
toen al zeer aan te spreken. In de editie 20122013 van het stuk nemen één vrouw en vier
mannen alle rollen voor hun rekening.
Het kernonderwerp van de theatertekst is een
waardig levenseinde, een onderwerp dat bijzonder actueel is en blijft. Het is echter allerminst een donker stuk omdat auteur Edgard
Eeckman er expliciet voor koos om het onderwerp met veel humor te benaderen.
Aan het schrijven van 'De Groote Vakantie'
­gingen­ gesprekken met prof. dr. Wim Distelmans vooraf. Wim Distelmans is voorzitter van
de Federale Commissie Euthanasie, professor
in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en oncoloog aan het Universitair Ziekenhuis Brussel.
Enkele reacties
“Het stuk was voor mij levensecht! De inhoud
was diepgaand en deed nadenken.”
“We hebben geschaterlacht, de acteurs waren
grandioos, elk van hen. In ons team hoorde ik
vertellen dat men het goed vond en dat geldt
ook voor mij.”
“De WAANzin doet zijn naam alle eer aan.”
“De Groote Vakantie” is beschikbaar voor reisvoorstellingen. Info via [email protected] of bij Dirk
De Corte: [email protected] De uitkoopsom bedraagt €950 + btw (6%), exclusief auteursrechten
die je via SABAM moet regelen. Technisch is er weinig nodig, al heeft de ervaring geleerd dat het gezelschap toch wel een theaterzaal nodig heeft of ten minste een zaal die als dusdanig geëquipeerd is.
EEN SELECTIE VAN BOEKEN
OVER LEVENSEINDE/EUTHANASIE
Hoe mooi mijn moeder stierf - Op weg naar
een goede dood. Het persoonlijke verhaal van
Kris De Bruyne en zijn moeder over euthanasie
geduid door specialisten (Peter Paul De Deyn en
Wim Distelmans)
Zoals ik het wil. Gesprekken over euthanasie door huisarts en LEIF-arts Mark Cosyns.
Een waardig levenseinde. Een boek over
­euthanasie door professor Wim Distelmans.
Etalage 15
ZELFBESCHIKKING
EEN SELECTIE VAN FILMS DIE OVER LEVENSEINDE/EUTHANASIE GAAN
Deze films kunnen gekoppeld worden aan een nabespreking met expert.
Il y a longtemps que je t’aime is een aangrij­
pende film over euthanasie bij kinderen.
Mar Adentro is een film gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van Ramon Sapedro die
na een ongeluk verlamd raakt en dood wil.
Tot Altijd is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Mario Verstraeten, de eerste patiënt die euthanasie kreeg in België.
Epilogue (2011, 85’), documentaire over
ziekte­en naderende dood van Neel, die kanker
heeft ­(le­venseinde, euthanasie)
End credits is een onafhankelijk informatief
do­cument van Marc Cosyns en Alexander Decommere. De makers bekijken de euthanasie
in de praktijk, tien jaar na de Belgische wetgeving van 2002. De makers volgen Adelin en
Eva, twee zeer verschillende mensen die aan de
vooravond van hun levens­einde staan.
The broken circle breakdown raakt aan vele
ethi­sche wetten die België heeft en die voor
ons mis­schien vanzelfsprekend zijn maar in vele
landen niet: stamceldonatie/abortus/euthanasie etc..
Verdwaald in het Geheugenpaleis is de
eerste documentaire film over leven met
­dementie doorheen de ogen van mensen met
dementie.
NEWB – DE ANDERE BANK
NewB presentatie. In 2008 veroorzaakte de val
van de Lehman Brothers bank in de Verenig­
de Staten een domino effect in Europa en
16
Etalage
de rest van de wereld. Falende grootbanken
werden overeind gehouden met belastinggeld,
verschillende Europese economieën belandden in een financiële crisis, overheden liepen
enorme begrotingstekorten op en de economie
boerde achteruit. Burgers moesten de buik­
riem aantrekken, maar er kwamen nauwelijks
maatregelen om het speculatief graaibeleid van
de banken te beteugelen.
Een groep verontwaardigde burgers en middenveldorganisaties stak de hoofden bij elkaar en

DIVERSITEIT
richtte een coöperatieve vennootschap
op met als doel op termijn een ethische,
sobere, transparante en participatieve
bank op te richten: NewB. Bij zijn pu­
bliekslancering in het voorjaar van 2013
nam NewB een vliegende start. Op enkele dagen tekenden meer dan 20.000
bur­gers in op een aandeel van €20.
Ondertussen zijn er 120 middenveldverenigingen en bijna 47.500 burgercoöperanten lid van NewB.
Een coöperatieve bank oprichten is
echter geen sincecure. Het doel is tegen eind 2015 de banklicentie rond
te hebben en in 2016 over te gaan
tot de oprichting van een coöperatie­
ve bank. Om over een solide basis te
beschikken, zou tegen dan het aantal
burgercoöpe­ranten moeten verdubbelen naar ongeveer 100.000. Om dit
doel te verwezenlijken zwermt momenteel een legertje vrijwillige NewB
‘ambassadeurs’ uit over Vlaanderen en
Wallonië om het bankproject en haar
vernieuwende coöperatieve werkingsprincipes voor te stellen aan het grote
publiek. Ben jij ook geïntrigeerd door de
aantrekkings­kracht van NewB en wil je
graag te weten komen hoe de coöperatie haar ethische principes in de dagelijkse bankprak­tijk zal toepassen? Of
hoe coöperanten inspraak krijgen in het
kredietbeleid van de toekomstige bank?
Of hoe je vanaf €20 zelf coöperant kunt
worden en je steentje bijdragen aan het
welslagen van dit project? Nodig dan
een NewB ambassadeur uit om er in
jouw afdeling over te komen praten.
Meer info en boekingen via Eva:
[email protected] of 03 233.70.32
ETALAGE
2014/2015
BIRTH DAY MET LIEVE BLANCQUAERT
Presentatie. Birth Day is de queeste van een moeder,
fotografe en journaliste naar het antwoord op deze
vragen: 'Waarom zetten wij vandaag kinderen op de
wereld? En welke dromen koesteren wij voor hen?'
Het eerste deel in een cyclus van drie boeken over de
grote momen­ten in het leven van de mens: geboorte,
huwelijk en dood. Lieve reisde naar alle hoeken van
de wereld: Israël, India, China, USA, Brazilië, Koeweit,
Kenia, Groenland, Noorwegen, Congo, Cambodja,
Rusland en Marokko. Maar ook in België maakte ze
beklijvende reportages. Birth Day is een meeslepend
verslag, vertederend en confronterend.
364.501 keer per dag wordt ergens op aarde een kind
geboren.
Lieve Blancquaert :“De manier waarop een kind ter
wereld komt, is een spiegel van de maat­schappij en
de plek waar onze wieg staat, bepaalt onze toekomst.
Dat fascineert mij en daarom ben ik de wereld rondgetrokken en heb ik aan moeders en vaders gevraagd
waarom zij voor kinderen kiezen. Van Israël tot Siberië
en van Sjanghai tot Rio de Janeiro. Ik heb gepro­beerd
mijn eigen vooroordelen aan de kant te schuiven en
vooral te begrijpen. Mijn erva­ringen en mijn verwondering wil ik met de lezer delen in woord en beeld”.
Lieve brengt ‘Birth Day’ met Power Point presentatie
(er moeten dus en een scherm en beamer aanwezig
zijn). Het is aangeraden om ruim op tijd te boeken.
Meer info: [email protected]
Etalage 17
DIVERSITEIT
‘ADELA EN HELENA’, EEN VERHAAL OVER MOEDERS
Lezing door Betty Mellaerts. In 2013 verscheen
haar boek ‘Adela en Helena’ waarin aan de
hand van het levensverhaal van twee moeders
thema’s de revue passeren als verlies, opoffe­
ring en doorzettingsvermogen. Het is ook de
geschiedenis van België en Nederland vanaf
ongeveer 1900 tot 1975 maar dan vanuit het
perspectief van twee gewone vrouwen. De rode
draad in deze geschiedenis zijn de levens van
Adela en Helena.
Dit is een voor iedereen herkenbaar verhaal
omdat elk van ons een moeder heeft … Twee
mannen, al jaren collega’s, raken op een dag
met elkaar in gesprek over hun moeders. Ze
ontdekken dat allebei de vrouwen al een hele
odyssee achter de rug hebben. De ene ver­huist
op 16 september 1924 van een godvergeten
sjtetl in Polen naar Antwerpen, Adela Rozenbaum is dan dertien. De andere, Helena Woronzowa, is in 1912 in het noorden van Rusland
geboren, reist via een dramatisch afscheid in
Berlijn naar Duisburg, en verliest in 1938 haar
hart aan een huzaar in Breda.
Terugkijkend op hun leven beseffen de zonen,
zeventigers intussen, dat ze maar weinig concrete details weten over het leven van hun
moeders. De geschiedenis wordt geschreven
door de elite, maar is intussen vooral tastbaar
in het leven van gewone mensen. Hoe hebben
deze vrouwen zich overeind gehouden tegen de
achtergrond van grote historische gebeurtenissen als de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de
Russische Revolutie, de depressie van de jaren
dertig, de oorlog in Indonesië en bij hun eigen
persoonlijke drama’s?
Betty Mellaerts ging op zoek in archieven en
brieven. In Adela en Helena reconstrueert ze op
indringende wijze het ongewone levensverhaal
van twee moeders. De lezing die Betty maakte op basis van het gelijknamige boek is een
pareltje, die ontroert en blijft plakken.
Betty kan geboekt worden via Karen De Bruyn van Read My Lips: 02/653.91.39 of 0486/74.72.92.
Website: www.readmylips.be Prijs: € 375 excl. btw 21% en excl. de vervoerskost (wettelijk tarief
€ 0,346/km excl. btw 21%).
DE DEPROGRAMMERING VAN ARBI EL AYACHI
Stand-up comedy. Arbi: Na een optreden in
Nederland reed ik terug naar Antwerpen, onderweg stopte ik om te tanken. Het tankstation
had een nachtbel, als je binnen wilde komen
moest je eerst aanbellen en dan werden de
deuren voor je geopend.
Zonder na te denken drukte ik op de knop, werd
na een paar seconden binnen gelaten, rekende
af en stond weer buiten. Terwijl ik naar de auto
18
Etalage
ETALAGE
2014/2015
liep, dacht ik bij mezelf: “Wat goed zeg van me,
dat ik dat tankstation niet heb overvallen, ik
heb zelfs niets gestolen.
Soms twijfel ik aan mijn eigen controle…
Alhoewel ik van mijn leven nog nooit iets gestolen heb, ben ik zo geprogrammeerd om te denken dat dit soort systemen nodig zijn om 'mij' te
verhinderen het tankstation te overvallen.
Ik weet dat het niet echt zo hoeft te zijn en dat het
misschien enkel is hoe ik over mezelf denk, omdat
ik zo geleerd heb om over mezelf te denken.
Mijn voorstelling heeft als doel om mezelf te
deprogrammeren van dit soort gedachten. Gedachten die in de weg staan van het geluk.
Ik wil mezelf deprogrammeren op verschillende vlakken. Zoals liefde, omgaan met andere
mensen, omgaan met mijn familie, enzovoorts.
Een extra moeilijkheid voor mij is het feit dat
ik H.S.P. ben. Een hoog sensitief persoon is iemand die onder andere heel gevoelig is voor
het onrecht in de wereld, in mijn land, in mijn
stad, in mijn familie, in mijzelf. Tegelijkertijd kan
ik mezelf wel goed inleven in andere mensen
en dat maakt het moeilijk om medemensen te
veroordelen.
Ik wil iedereen begrijpen en ook dat kan soms
in de weg zitten.
Dit is in een notendop wat ik wil doen, mezelf
deprogrammeren van ideeën die mezelf in de
weg blijven staan.
Hopelijk lukt het me,
Ik wens mezelf alvast veel geluk.”
Deprogrammering kan in 2 formaten gespeeld worden, 60 min. stand-up waar de energie wat hoger
ligt en een theater versie van 80 min. die meer ruimte neemt om het verhaal te vertellen. Voor de 60
min. is er een kostprijs van € 400 en de 90 min. € 600. Dit zijn richtprijzen en kunnen altijd besproken
worden. Meer info: [email protected]
MATONGÉ VERHALEN
Wandeling. Je wil je even onderdompelen in
de Afrikaanse cultuur? Dat kan in de Brusselse
wijk Matongé! De wandeling bestaat uit twee
delen. We starten met een korte schets van de
voorgeschiedenis van de buurt: de kolonisatie
van Congo. Hierna neemt een Afrikaanse gids
(enkel Franstalig) jullie op sleeptouw in Matongé zelf.
Kleine verhalen in Matongé kan niet georganiseerd worden op zon- en feestdagen.
Duur: 2u Prijs: € 145/groep voor de gidsen. Max. 20 personen.
Meer info Email: [email protected] of tel. 09/233 76 89
Etalage 19
DIVERSITEIT
VAN MAROLLEN NAAR MATONGÉ
Daguitstap met wandeling en degustaties.
Starten doen jullie om 10 uur aan het Justitiepaleis in Brussel, voor een inleiding over Poelaert en wat er verder die dag nog op het programma staat. Daarna nemen jullie de lift naar
beneden om de Marollen verder te verkennen: het Vossenplein met de altijd levendige
Vlooien­markt, het pandjeshuis, Cité Hellemans
en vooral de verhalen over deze volkse buurt
zullen jullie zonder twijfel bekoren. Onderweg
proeven jullie ook de befaamde ‘bloempanch’
bij een typische slagerij.
Rond de middag gaan jullie lunchen, met een
bier­aperitief en wat kaas, en daarna een typi­
sche Brussels/Belgische schotel en een drankje.
Na de middag is het tijd voor de Zavel. Want
grenzend aan de populaire buurt de Marollen
ligt een van de chiquere buurten van Brussel:
geen rommel maar antiek, geen volkse cafés
meer maar luxueuze winkels en chocolatiers.
Over een contrast gesproken! Hier proeven
jullie ook van het lekkers dat in deze buurt
overvloedig aanwezig is. Jullie stoppen bij een
koekjes- en een chocoladewinkel.
Daarna wandelen jullie van de Zavel naar de
Matongéwijk: de Congolese wijk van Brussel.
Na het verhaal over ons Koloniaal verleden en
Leopold II ontmoeten jullie er onze Afrikaanse
gids die jullie (opgelet: enkel in het Frans) zijn
wijk toont en er vertelt over de Congolezen in
Brussel terwijl jullie de sfeer opsnuiven van de
vele typische winkels zoals de kappers, de stoffen- en kruidenierszaken. Om dan daar de wandeling af te sluiten met opnieuw een proeverij,
maar dit keer Afrikaans getint.
Vertrekplaats: aan het Justitiepaleis, Poelaertplein Duur: 7u (van 10u tot 17u)  Prijs: € 82 per persoon
excl. BTW (berekend voor min. 10 personen en max. 20 personen)  Inbegrepen zijn: de organisatie,
een Vizit-gids voor 7 uur, een Afrikaanse gids, 1 zout (bloempanch) en 2 zoete (pain à la greque en pralines) proevertjes, een bierapertief met kaas, een Brussels/Belgische schotel met 1 drankje, Afrikaanse
hapjes en een Hibiscus aperitief.  Niet inbegrepen: extra of speciale drankjes in de restaurants (kunnen wel mee gefactureerd worden achteraf).  Buurten: Marollen – Zavel – Matongé  Ingrediënten:
een gegidste dagtocht, een culinaire ontdekkingstocht door 3 heel verschillende buurten.  Taal: NL,
FR of ENG  Kan niet georganiseerd worden op zon- en feestdagen. De wandeling kan altijd worden
aangepast. Meer info: [email protected] of tel. 09/233 76 89
20
Etalage
ETALAGE
2014/2015
ANTWERPEN VROUWELIJK VERZINNEBEELD
Tentoonstelling. Veertien vrouwen uit Antwerpen, zeven met Belgische en zeven met buitenlandse roots. Zij keken naar Antwerpen doorheen de filter van hun zintuigen en trokken zes
hoogst persoonlijke foto's van 't stad.
Vrouwen van alle leeftijden en standen. Hun individuele fotopanelen met telkens zes opnames
hangen zusterlijk en zonder onderscheid naast
elkaar: blank-gekleurd, oud-jong, rijk-arm,
scholier, transgender, minister, actrice, senator,
vrouwen actief in Antwerpse middenveldorga­
nisaties…
De onderlinge verschillen lijken groot, maar
één ding hebben ze gemeen: het zijn één voor
één bevlogen vrouwen die ‘voor iets gaan’. Ze
ontmoetten elkaar binnen dit fotoproject. Wat
hen in het leven inspireert, blijkt uit hun fotopresentatie.
De 14 fotografes zijn:
Annemie Turtelboom (België)  Avdia Avrumutoae (Roemenië)  Beatriz Negrety Condori
(Bolivië)  Belinda Backhovens (België-Duits­
land)  Elisabeth Masika Sekanabo (DRCongo)
 Elke Roels (België)  Fatima Bali (België/Marokko)  Kamini Mehra (India)  Leona Detiège
(België)  Lieselotte Mees (België)  Maja
Buhbinder (Rusland/Joodse gemeenschap) 
Nina Sipryva (Oekraïne)  Patricia Van Parys
(België)  Patsy Sörensen (België)
De tentoonstelling bestaat uit 14 forex fotopanelen en een titelpaneel, allemaal 80 cm breed en 120
cm hoog. Alle 15 panelen zijn voorzien van een ophangsysteem. De tentoonstelling wordt gratis uitgeleend mits betaling van een waarborgsom. Het transport is voor rekening van de organisator. Voor
reservaties of aanvraag technische fiche/bruikleencontract, contacteer [email protected] of bel
naar HVV op 03/205.73.06
Etalage 21
DIVERSITEIT
HET VERHAAL VAN (THUIS)TAAL
Vorming. In deze vorming denk je samen met
anderen na over vragen als: Waarom is taal
zo belangrijk? Hoe communiceer je met de allerkleinsten? Hoe breng je een rijke woordenschat aan op een niet-schoolse manier? Welke vaardigheden heb je als begeleider nodig
om taal te stimuleren bij jonge kinderen? Hoe
knoop je een gesprek aan? Je zal bij deze vor­
ming ook meer te weten komen en kunnen uit-
wisselen over het omgaan met meertaligheid
in kinderopvang. Dit zowel ten aanzien van kinderen als ouders. Hoe kan je een evenwicht vinden tussen het stimuleren van het Nederlands
en het respecteren van de thuistaal? Wat kan je
helpen om te communiceren met anderstalige
ouders? Je krijgt boeiende praktijkvoorbeelden
te zien die inspireren. Via observatieopdrach­
ten en andere oefeningen reflecteer je samen
met anderen over de wondere wereld van taal.
Begeleider is Annelies Roelandt. Boeking via Sofie De Schinckel, administratief medewerker VCOK vzw,
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent +32 9 235 28 45. www.vcok.be [email protected]
DALTON DISTRIBUTION FILMS
De educatieve werking van Dalton omvat een
reeks acties en projecten met als doel scholen, leerkrachten en leerlingen kennis te la­
ten maken met het rijke aanbod kortfilms en
docu­mentaires en ermee aan de slag te gaan
in schoolverband. Scholen en leerkrachten ontvangen informatie via schoolnieuwsbrieven, er
worden samenwerkingen opgezet met gespecialiseerde media en er worden geregeld lesmappen geproduceerd. Voor deze lesmappen
slaat de organisatie de handen in elkaar met
Lessen in het Donker. De combinatie van de expertise van Dalton en die van LIHD leverde al
een aantal unieke projecten op.
Naar een ‘verrijkte exploitatie’ Dalton Distributie zorgt niet enkel voor een verbreding van
22
Etalage
het filmaanbod, maar stimuleert om actief met
het materiaal aan de slag te gaan. Door films te
omkaderen met redactie­werk, door inleidingen
en/of uitleidingen te voorzien, door films in te
bedden in evenementen of reeksen of door een
actieve doelgroepenwerking te organiseren,
maakt u van een vertoning veel meer dan een
gewone vertoning. Indien gewenst kan Dalton
Distributie u in deze materie adviseren.
Bij Dalton Films kan u o.a. volgende films bestellen
Thank God it’s Friday? Jan Beddegenoodts,
Niel Iwens
Elke vrijdag organiseren de inwoners van het
Palestijnse dorp Nabih Saleh een protestmars,
die steevast met rubberkogels en traangas uit
elkaar wordt gedreven. De reden voor het protest? De waterbron van het dorp, die in 2009
ingenomen werd door de Israëlische kolonie
Halamish. Uiteraard gaat het meer dan om enkel de waterbron, het is een protest tegen de
illegale bouw van Israëlische nederzettingen.
Zonder kogelvrij vest of perskaart maar met
een oprechte interesse in de mensen achter de
eeuwigdurende Israëlisch-Palestijns conflicten
pendelde journalist/fotograaf en wereldreiziger
Jan Beddegenoodts samen met cameraman
Niel Iwens een jaar lang tussen de Israëlische
ETALAGE
2014/2015
nederzetting en het Palestijnse dorp. Ze focussen daarbij in de eerste plaats op de kinderen,
voor wie 'oorlogje' niet enkel een spel is maar
een dagdagelijkse realiteit en schetsen zo een
schrijnend beeld van hoe het is om op te groei­
en te midden van geweld en intimidatie. De
soundtrack werd gecomponeerd door Brent
Vanneste (Steak Number Eight), Nathan Daems
en Johannes Verschaeve (The Van Jets).
 Return to Homs. Regisseur Talal Derki
(2013) 1u28
The Return to Homs volgt over een periode van
drie jaar het leven van twee jonge mannen:
Basset, de 19-jarige charismatische keeper van
het nationale voetbalelftal die met zijn revolutionaire liederen de stem van de protestbeweging in zijn wijk Bayada wordt en de 24-jarige
media-activist en cameraman Ossama uit de
aangrenzende wijk Khaldeeye. Een zeldzaam
intiem portret van de Syrische burgeroorlog en
een niet mis te verstane oproep aan de internationale gemeenschap om eindelijk de ogen te
openen voor dit aanslepende conflict.
'The Return to Homs' ging in wereldpremière
op IDFA en won daarna onder meer de Grand
Jury Prize op het Sundance Film Festival.
Ne me quitte pas. Regisseur Sabine Lubbe
Bakker, Niels Van Koevorden (2013) 1u36.
In een klein dorp aan het einde van België de­
len de Vlaamse Bob en de Waalse Marcel met
verve eenzaamheid, humor en drankzucht.
'Ne me quitte pas' is een Waals drama over het
leven aan de rand van de samenleving die een
ontnuchterende schoonheid en relativering
bevat. De openheid van de hoofdpersonen is
confronterend en pijnlijk maar ook vermakelijk
en charmant. Het is een verhaal over vergankelijkheid daar waar de tijd lijkt stil te staan. ‘Ne
me quitte pas’ is een tragikomische ode aan de
mislukking.
Meer info: http://www.daltondistribution.be/educatief/
Bij het vertonen van Dalton films omkaderd door redactiewerk, inleidingen en/of uitleidingen of ingebed in evenementen of reeksen of door een actieve doelgroepenwerking te organiseren komt HVV
nationaal tussen voor € 100.
Er zijn voor een aantal van de films uit de Dalton catalogus reeds lesmappen uitgewerkt door Lessen
in het Donker, voor kortfilms als Baghdad Messi, Badpakje 46, Land of the Heroes, Flatlife, etc., voor
kinderfilms als Stap Maar Op Mijn Bezemsteel.
Dalton distributions stimuleert vertoners om hun voorstellingen te verrijken of aantrekkelijker te maken door de regisseur(s) uit te nodigen voor een in- en uitleiding. Zij organiseren die inleidingen niet zelf,
maar geven alle nodige contactinformatie door aan de vertoners. Idem voor specialisten: zij kunnen
zeker suggesties doen, maar regelen de praktische zaken niet zelf.
Contactpersoon is An De Winter – [email protected]
Etalage 23
DIVERSITEIT
MEER FILMS OVER
LEVENSBESCHOUWING EN DIVERSITEIT
Onderstaande titels zijn tips voor activi­teiten.
De meeste van deze films ontlenen wij via
Bevrij­dings­films vzw. Je kan een eigen film zoe­
ken, maar vergeet dan niet om je met SABAM in
orde te stellen.
 Seres Queridos (2004, 93’), romance tussen een Jood en Palestijn leidt tot een avond
vol misverstanden en onvoorziene omstandigheden.  Ajami (2010, Yaron Shani en Scandar Copti), portret van de gelijknamige wijk
in Tel Aviv waar christenen, joden en moslims
door elkaar wonen; spannend en dramatisch.
Genomineerd voor een Oscar!  La Marche
(2013, 2u05), historisch fresco dat zich afspeelt
in het Frankrijk waar onverdraagzaamheid en
racisme opkomen en dat zowel op humor als op
drama mikt, met een vlot statement over soli­
dair broederschap en racistisch geweld.  Welcome (2009, 110’), over de illegalen bij ­Ca­lais.
Een sociaal docudrama dat ook heel goed
gezien kan worden als een maatschappelijk
pamflet.  The Invader (2011) van Nicolas Provost. Een Belgisch drama over een Afrikaanse
immigrant die na een schipbreuk het strand
bereikt en in de hoofdstad ten prooi valt aan
mensenhandelaars. Bekroond met de Vlaamse
filmprijs voor beste cinematografie.
Documentaires verkrijgbaar via Flanders Doc
(www.flandersdoc.be ) – zo steunen we lokale film- en documentairemakers.  Empire of
Dust (2011, 75’), een rollercoaster over culturele onderhandelingen en misverstanden in
Congo. Contact: Bart Van Langendonck, [email protected]
savagefilm.be en 0476/551 153. Home and
Away (2010, 75’), het verhaal van 10 objecten
en hun eigenaar, over onderweg zijn, verzamelen en migratie. www.offworld.be  Nollywood
aan de Schelde (2008, 47’) een Nigeriaanse
lowbudgetfilm gedraaid in Antwerpen over immigratie, religie, prostitutie en film. Vertoond
24
Etalage
ETALAGE
2014/2015
in cinema Roma (dus daar checken voor de
beschikbaarheid in België)  Behind the Candelabra (2013, 1u58’, Steven Soderbergh),
een kijk achter de schermen bij de relatie
tussen Libarace en Thorson, homoseksuele
partners. Biografisch drama dat verschillende prijzen won. Bijkomend thema: aids. Vakmanschap van Soderbergh.  Glaube (2013,
1u53’), onderzoek naar religieus fanatisme
(en deel van een spraakmakende trilogie). Dit
drama won in ­Venetië de Speciale Prijs van de
Jury.  Fill the void (2013, 1u30’), uniek en
intens Israëlisch drama over een tweestrijd in
een orthodox joods gezin. Viel in de prijzen
in Israël.  Les Beaux Jours (2013, 1u34’),
tragikomedie over een tweede jeugd en de
belevenissen bij de plaatselijke seniorenclub.
Een zoektocht naar geluk.
Wil je graag één van deze films vertonen? Contacteer Sien Simoens: [email protected]
of 03 233.70.32 Eén filmvertoning per jaar per
afdeling wordt vergoed door HVV-nationaal
(aanvraag uiterlijk een maand op voorhand indienen). De kostprijs wordt bepaald door de leverancier en hangt af van het aantal deelnemers.
Tussenkomst HVV-nationaal beperkt tot € 75s. Je
kan een eigen titel uitzoeken maar vergeet dan
niet om je met SABAM in orde te stellen.
UNIVERSITEIT VOOR HET ALGEMEEN BELANG
Seminarie. De Universiteit voor het Algemeen
Belang vzw is een experimentele en inno­verende
goodwill universiteit die staat voor transdisciplinaire
vorming, kritisch onderzoek, geïnspireerde en inspirerende maatschappelijke dienstverlening, en dit
op basis van duurzaamheid en dierbaar­heid, met als
invalshoek vier faculteiten: Mon­dialiteit, Anderheid,
Water en Verbeelding.
Seminarie: Kritische wandelingen langsheen aspecten van stedelijkheid. Het gaat niet om fysieke
dan wel om mentale wandelingen ‘ver­ken­ningen’:
waar het thema stedelijkheid ver­kend wordt op een
transdisciplinaire manier.
Stedelijkheid is het thema en de stad ‘the place to
be’. Stedelijkheid geeft bovendien de mogelijk­heid
om vele registers ‘algemene vor­ming’ open te trekken en streetwise met elkaar te verbinden. Verbinden van sociale filosofie, film, literatuur, sociologie,
ecologie, architectuur, urbanisatie, politiek... Verbinden van ‘kennis’ met waarneming en beleving.
Verbinden van reflectie en verbeelding, van de software en de hardware van de stad met persoonlijke,
professionele en artistieke praktijk. We vertrekken
vanuit de autobioweg en flaneren langs bakens,
parkeren ons op open plekken en bezoeken On­
zichtbare Steden. Interdisciplinair en multimediaal,
S,M,L,XL. Niet lineair, wel met kleurige draden, vele
kruispunten en Playtime. Panoramisch, microscopisch en caleidoscopisch: van de stad als artefact
via de Civitas Dei tot ­Cittadellarte, over de markt, de
straat tot ein stein. Van Koyaanisqatsi via A Smart
Guide to Utopia tot Bruto Stedelijk Geluk, met als
motto ‘de stad ademt in wat wij uitademen; laat het
in hemels­naam liefde zijn’ (Italo Calvino).
Het seminarie duurt 3 uur en wordt gegeven door
Leonor Wiesbauer; filosoof, docent en coördinator Maatschappelijke Dienstverlening aan Sint
Lucas Ant­werpen, voorzitter UAB vzw. Meer info:
[email protected]
be www.universiteitalgemeenbelang.be
Etalage 25
KRITISCH DENKEN
CORRECTE INFORMATIE
ONEERLIJKE EN SLORDIGE WETENSCHAPPERS: ER ZIJN ER MEER DAN U DENKT
Lezing door Gustaaf Cornelis. Vaak maken de
media gewag van fraudepraktijken in de wetenschap. Het beleid reageert wat gepikeerd en
roept halsoverkop ethische commissies in het
leven. 'We moeten strenger optreden en zulke fraudeurs vervolgen,’ luidt het dan. ‘Maar,’
wordt er aan toegevoegd, ‘het gaat hier om
sporadische gevallen en we hoeven ons eigen­
lijk geen zorgen te maken.’
Het blijkt echter dat er veel meer aan de hand
is: de academische wereld is goed ziek. Niet alleen zijn er meer fraudegevallen dan die waarover de media rapporteren, er zijn ook allerhande slordigheden door wetenschapsmensen
begaan en die leiden tot onbruikbare, zelfs
gevaarlijke kennis. De symptomatische aanpak
van fraude helpt hier weinig, want de oorzaak
van de gewilde en ongewilde maar slechte
wetenschap ligt veel dieper: ook mensen die
niet de intentie hebben of hadden, produceren
wetenschappelijke kennis met een geurtje aan.
En er zijn er veel meer dan u denkt.
Is er nog een uitweg mogelijk? Je gelooft het
niet, maar met een humanistische aanpak
zouden we écht wonderen kunnen verrichten.
Prof. dr. Gustaaf Cornelis is wetenschapsethicus
aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit
Antwerpen en wil graag over dit thema lezingen geven. Gelieve lang op voorhand te boeken: [email protected]
26
Etalage
Lezing door Johan Braeckman of Maarten
­Boudry. SKEPP is van mening dat alle mensen
recht hebben op correcte informatieversprei­
ding. Vrij van religieuze of politieke opvattingen
onderzoekt SKEPP beweringen en verschijnse­
len die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk
zijn. Er circuleren nogal wat rammelende theorieën in deze wereld. Lichtzinnig bijgeloof, ongetoetste hypothesen en irrationele napraterij
zijn helaas meer regel dan uitzondering. Denk
maar aan het florerende geloof in telepathie,
astrologie, ufo’s, homeopathie, creationisme,
kaartleggers, grafologie, de perpetuum mobile,
wondermiddelen enzovoort. In de media krijgen
deze zaken zoveel kritiekloze publiciteit dat veel
mensen gaan geloven dat het om werkelijke
feiten, werkzame middelen of erkende stromingen gaat. SKEPP vraagt harde bewijzen en
logische verklaringen in plaats van vergezochte
en ongecontroleerde verhaaltjes. Via een goed
onderbouwd tijdschrift en een website tracht
SKEPP het grote publiek te informeren hoe de
vork aan de steel zit. Tegelijk waarschuwt SKEPP
voor gebakken lucht of regelrecht bedrog, dat zij
door haar onderzoek maar al te vaak ontdekt.
Professor Johan Braeckman en/of Dr. Maarten
Boudry geven tekst en boeiende uitleg bij
pseudowetenschappelijke en paranormale
­onderwerpen.
Meer info: [email protected]
en [email protected]
ETALAGE
2014/2015
DE ONGELOVIGE THOMAS HEEFT EEN PUNT
Lezing door Johan Braeckman of Maarten
­Boudry. Samen met zijn collega-filosoof Maarten
Boudry schreef Johan Braeckman ‘De ongelovige Thomas heeft een punt’, een boek dat de
mens­heid tot kritisch denken wil aanzetten en
dat komaf maakt met talloze uitingen van on­
kritisch denken. Het boek bespreekt historische
en actuele overtuigingen die gebaseerd zijn op
drogredenen of denkfouten. Niemand is im­
muun voor pseudowetenschappen, bijgeloof of
irrationeel denken, ook wetenschappers niet.
Het verschil tussen dommeriken en slimmeriken
is dat de slimmeriken beter in staat zijn om die
domme ideeën te verdedigen.
In de workshop ‘kritisch denken voor jongeren’
gegeven door Johan Braeckman analyseren we
enkele items zoals het creationisme, homeopathie, het monster van Loch Ness en klopgeesten.
We bespreken op welke manier ‘kritisch den­ken’
hiermee omgaat. We maken interactieve oefe­
ningen gebaseerd op onze eigen ervaringen. We
discussiëren over de rol van kritisch denken in
het onderwijs en in ons eigen leven.
Een lezing met Johan Braeckman en/of Maarten Boudry kan geboekt worden via:
[email protected] en [email protected] Doelgroep workshop: leerlingen 1ste en
2de graad middelbaar onderwijs (max.15 leerlingen) via HVV Ouderwerking, Feestcomité FVJ, HuJo, WLE.
MEER LEF IN HET ONDERWIJS
Lezing door Patrick Loobuyck naar aanleiding van
zijn boek: ‘Meer Lef in het onderwijs. Levensbe­
schouwing, Ethiek en Filosofie voor iedereen’.
Dit is een pleidooi voor de invoering van LEF, een
onafhankelijk, verplicht en algemeen vormend
vak over Levensbeschouwing, Ethiek en Filoso­
fie in alle jaren en netten van het onderwijs. In
het huidige klimaat van secularisering, (mentale)
ontzuiling en toegenomen diversiteit wil LEF
zowel de sociale cohesie versterken, als bijdra-
gen tot de individuele ontwikkeling en zelfontplooiing van alle leerlingen. Als het onderwijs
persoonlijke ontwikkeling en leren samenleven
in diversiteit als kerntaken beschouwt, dan heeft
LEF daarin een plaats.
Dit boekje is een must voor iedereen die bij het
onderwijs betrokken is en iedereen met interesse in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en bur­
gerschap. Het verschaft niet alleen historische
en actuele achtergrondinformatie, het wil ook
het inhoudelijke debat over deze onderwerpen
verdiepen en stimuleren met enkele richtinggevende voorstellen. Naast de argumentatie dat
LEF nodig en mogelijk is, worden ook de eerste
inhoudelijke krijtlijnen van het LEF-programma
uitgezet. Deze aanzet is bedoeld als uitnodiging
om samen met anderen over een meer concrete
invulling na te denken.
Patrick Loobuyck (1974) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KULeuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is doctor in de moraalwetenschappen, professor levensbeschouwing aan
het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de UGent.
Etalage 27
KRITISCH DENKEN
VIALOGOS
Infoavond en/of vorming. Leven is blijven evolueren, maar niet elke stap in deze evolutie wordt
makkelijk gezet. Iedereen wordt vroeg of laat
geconfronteerd met de vraag "Wat nu?". Deze
vraag is normaal en geen probleem. Op voorwaarde dat je de nodige vaardigheden hebt.
VIALOGOS ontwikkelt trainingsprogramma's om
deze uitdagingen succesvol aan te gaan. Deze
programma's zijn onderbouwd met wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Ieder programma geeft inzichten en leert vaardigheden aan.
VIALOGOS ontwikkelde trainingsprogramma's
die inspelen op de specifieke uitdagingen van
individuen, gezinnen, ouders, koppels, senioren
en jongeren.
Een bijzonder aspect is dat VIALOGOS altijd intensief samenwerkt met belangrijke mensen uit het
netwerk van de cliënt. Familie, vrienden, kennissen en professionelen spelen een belangrijke rol.
Ze vergroten de veerkracht van de cliënt en ma­
ken de hulp van VIALOGOS snel overbodig.
Bovendien maken we cliënten klaar om terug te
vallen op de hulp die ze ter beschikking hebben,
hun relaties. VIALOGOS investeert in netwerken
omdat netwerken mensen weerbaar maken.
VIALOGOS geeft jongerentraining, conflictbegeleiding en relatiebegeleiding.
Is je afdeling geïnteresseerd in een info-avond
of een vorming op maat van een specifieke
­doelgroep? Voor meer informatie kan je terecht
op www.vialogos.be Bart Libbrecht:
0492-72.48.15 of Anouk Pieters: 0491-71.33.72
28
Etalage
OPVOEDING VOOR GROOT
OPVOEDEN TUSSEN KOESTEREN EN KADEREN
Lezing. Hoe kan je een kind duidelijk maken dat
een bepaald gedrag niet gewenst is? En hoe kan
je tegelijk het kind positief blijven bena­deren?
Grenzen stellen doe je niet door vooral afkeurend
en afbrekend te reageren. Dat helpt kinderen
niet, integendeel. Het ontmoedigt hen en kan
hun zelfbeeld een deuk geven. In deze vorming
geven we aan ouders en professionele opvoeders
handvatten om stil te staan bij de manier waar­
op ze reageren op gedrag van kinderen. Hoe
opvoeders reageren en hoe kinderen zich gedragen en voelen werken immers sterk op elkaar in.
Zo lokt negatief gedrag vaak negatief gedrag uit
en moedigt positief gedrag vaak positief gedrag
aan. Vaardig worden in grenzen stellen vanuit
positief opvoeden, daar gaat deze vorming over.
Begeleiders zijn Lut Celie, Julie Breemersch
en Gwendolyn Van Cauwelaert. Boeking via
Sofie De Schinckel, administratief medewerker
VCOK vzw , Raas Van Gaverestraat 67a, 9000
Gent +32 9 235 28 45
www.vcok.be [email protected]
MINDFUL OPVOEDEN, HET KAN
Workshop. Mindful opvoeden betekent: “Op
een aandachtige manier met een kind aanwezig zijn in het hier en nu, met een vriendelij­
ke, milde houding.” Mindfulness helpt ons om
op een andere manier te kijken naar het gedrag
van kinderen, in een samenleving waarin vaak
meer aandacht is voor doen dan voor zijn. Wat 
& KLEIN
ETALAGE
2014/2015
signalen? Hoe gaan we om met afscheidsmo­
menten? We bekijken hoe we kinderen best kunnen ondersteunen en vinden mogelijkheden om
emoties eigen aan verlies, een plaats te geven.
zijn de effecten van de opvoeding die ik geef en
hoe kan ik bewuste aandacht in die opvoeding
brengen? Hoe kan ik mijn eigen kennis over
opvoeden aanboren? Hoe kan ik het dagelijks
opvoeden laten opborrelen uit mezelf? En hoe
kan ik goed omgaan met dagelijkse stress en
overbelasting? We werken met voorbeelden
en situaties die de deelnemers aanbrengen. We
oefenen in het toepassen van mindfulness.
Begeleiders: Claudine Crommar,
Maika L­ uyssaert en Hilde Van Durme
Boeking via Sofie De Schinckel, administratief
medewerker VCOK vzw , Raas Van
Gaverestraat 67a, 9000 Gent +32 9 235 28 45
www.vcok.be [email protected]
In samenwerking met vzw Itam. Boeking via
Sofie De Schinckel, administratief medewerker
VCOK vzw, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000
Gent +32 9 235 28 45
www.vcok.be [email protected]
KINDERYOGA: AVONTUURLIJK ONTMOETEN
VERDRIET EN ROUW BIJ KINDEREN
Lezing. Ook kinderen kennen verlies en afscheid,
ook zij worden geconfronteerd met loslaten,
scheiden en doodgaan. Het verdriet van kinderen
is even reëel en intens als bij volwassenen. Maar
kinderen hanteren verlies en verdriet op een
bijzondere manier: ze plaatsen blije en droeve
momenten mooi naast elkaar en ze ontwikke­
len een aparte vorm van spiritualiteit. Beter dan
verlieservaringen van kinderen weg te duwen en
‘dood’ te zwijgen, geven we ze een plaats in het
dagelijkse leven. Daartoe moeten we enkele vragen beantwoorden. Herkennen wij hun verdriet?
Hoe denken zij over doodgaan? Wat zijn hun
Workshop. Yoga biedt een tegenwicht aan de
overvolle gedachtewereld en aan al die dingen
die moeten. Kinderen staan voortdurend onder
druk en yoga kan hen helpen deze indrukken
te verwerken. Het is een weg om tot harmonie,
inzicht en balans te komen. Om gedachten onder
controle te houden en onnodige lichaamsspanningen los te laten. In tegenstelling tot wat vaak
gedacht wordt is kinderyoga niet zomaar “stilzitten”. Door de oefeningen in spelvorm te doen en
met thema’s te werken sluit het geheel aan bij de
belevingswereld van de kinderen.
 Voor kinderen van 5 tot 12 jaar  Aangepast
programma voor school en opvang  Groepssessies of individueel bij amba-amba. Meer
info bij Vanessa Demeulemeester: [email protected]
amba-amba.be http://www.amba-amba.be/
kinderyoga/yogakids.pps
Etalage 29
OPVOEDING VOOR GROOT & KLEIN
VEGETARISCH (OP)VOEDEN
Vorming. Donderdag veggiedag! In heel wat
ge­zinnen, maar ook in de kinderopvang of op
school staat regelmatig een vegetarische maal­
tijd­ op het menu. Of overweegt men om hiermee te starten. Hoe kan je op een gezonde,
lekkere en goede manier vegetarisch koken, ook
voor baby’s en jonge kinderen? In deze vorming geven we basisinformatie over een gezond
vege­tarisch voedingspatroon. We bekijken welke voedings­stoffen kinderen, klein en groot,
nodig hebben en wat vegetarische alternatieven
zijn voor vlees. We bespreken de vegetarische
voe­dingsdriehoek, we maken kennis met een
waaier aan vegetarische producten en doen
inspiratie op voor het samenstellen van lekkere
gezonde maaltijden zonder vlees. We benade­
ren het thema niet enkel theoretisch. Foto’s, voelzakjes en de echte producten komen aan bod.
Begeleiders: Marijke Ameye. Boeking via Sofie De Schinckel | administratief medewerker VCOK vzw
- Raas Van Gaverestraat 67a | 9000 Gent +32 9 235 28 45 | www.vcok.be [email protected]
SPRINGDAG – FILOSOFEREN
MET KINDEREN (EN GROOTOUDERS)
Voorstelling door Anne Provoost. Anne wilde
een boek maken waarin de gangbare kijk op
het leven helemaal wordt omgekeerd. In plaats
van ervan uit te gaan dat de wereld bij aanvang
bestaat, en dat elk kind dat geboren wordt er
een plaats in krijgt, wilde ze vertrekken van de
ervaring die zij zelf als kind had: dat de wereld
zich pas ontvouwde als zij hem betrad. In de
psychologie noemt men dat gevoel ‘solipsisme’.
Door gesprekken met kinderen en volwassenen
kwamen diverse en filosofische vragen aan bod.
Wie is de vrouw van mijn leven? De man van
mijn leven? Hoe zijn de personages aan elkaar
verwant? Waarom is de koffer van Kej zo vol en
vanwaar komt ze? Anne omschrijft haar boek
voor de grap wel eens als ‘ons boek over vrij­
willige levensbeëindiging’, een ‘grootou­der-enkinderboek’ niet enkel een kinderboek.
Anne brengt het verhaal met een PowerPoint en leest het hele boek, met achter of boven haar teke­
ningen zonder tekst. Meer info: [email protected]
30
Etalage
ETALAGE
2014/2015
SLAAPPROBLEMEN
Voordracht i.s.m. De Maakbare Mens. Gemiddeld slapen we een derde van ons leven. Een
goede slaap is minstens even belangrijk als gezonde voeding en beweging. En toch weten we
er zo weinig over. Wat gebeurt er tijdens onze
slaap? Hoe zorgen we voor een kwaliteitsvolle
slaap? Waarom hebben zoveel mensen tegenwoordig slaapproblemen?
In deze voordracht gaan we op zoek naar een
antwoord op deze vragen. Slaap heeft nog vele
geheimen, maar de laatste tien jaar heeft het
onderzoek grote stappen vooruit gezet. Zo
ontdekten onderzoekers dat slapen en waken
twee afzonderlijke hersensystemen zijn, wat
onze kijk op aandoeningen als slapeloosheid
drastisch veranderde. In deze voordracht zal je
dus ongetwijfeld veel nieuwe dingen leren over
slaap!
Deze voordracht wordt verzorgd door een expert van een slaapkliniek uit uw omgeving. Hij
of zij geeft een inleiding tot het mechanisme
achter slaap en hoe we kunnen werken aan
een kwaliteitsvolle slaap. Er wordt ook even stil
gestaan bij de verschillende slaapproblemen
die er bestaan, en hoe deze behandeld worden.
Voor meer info contacteer Aeneas, educatief medewerker, bij De Maakbare Mens: [email protected]
demaakbaremens.org
OPVOEDEN VAN GENERATIE OP GENERATIE
Vorming. Elke generatie legt in de opvoeding
van kinderen andere accenten. Weet je tot
welke generatie jij behoort, welke generatie
jou heeft opgevoed of wat jij meegeeft aan je
kinderen? Deze vorming maakt het je duide­
lijk­ en zorgt meteen voor heel wat eyeopeners
over opvoeden van generatie op generatie. We
kijken naar wat elke generatie zo uniek maakt,
maar ook naar de waarden en normen die elke
generatie meekreeg van haar opvoeders en
meegeeft aan haar kinderen. Meteen wordt
duidelijk hoe een generatiekloof ontstaat en op
welke manier je positief kan omgaan met gene­
ratieverschillen.
Begeleider is Miet Timmers. Boeking via Sofie De Schinckel | administratief medewerker VCOK vzw
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent +32 9 235 28 45 www.vcok.be [email protected]
Etalage 31
OVERBEVOLKING/ECOLOGIE
Björn Siffer: “We zijn op weg naar 11 miljard aardbewoners, maar onze grondstoffen
zijn eindig en steeds grotere delen van de wereld worden onbewoonbaar. Het is
duidelijk dat deze uitdaging op ons afkomt en dat we humanistische oplossingen
zullen moeten bedenken om niet in de barbarij te belanden. Sommige maatregelen zullen rigide zijn, op plekken en in landen waar het probleem acuut is. Andere
maatregelen zullen zacht zijn en werken op de lange termijn. Want overbevolking is
meestal het gevolg van armoede en van gebrek aan onderwijs. We produceren genoeg voedsel, maar het is niet eerlijk verdeeld. Onderwijs is dé hefboom bij uitstek
om uit armoede te geraken en om kennis te verwerven over anticonceptie, maar in
grote delen van de wereld blijft onwetendheid troef. Vrijzinnige humanisten hebben de maatschappelijke plicht om dit thema ter harte te nemen.”
LEZINGEN DOOR GERARD GOVERS
Gerard is professor geografie aan de KU Leuven.
Hij geeft al vele jaren les over de draagkracht
en de houdbaarheid van de planeet Aarde. In
die cursussen gaat het over vragen als: is de
planeet overbevolkt ? Zullen we met zijn allen
energie genoeg hebben ? Waar moeten we op
inzetten om onze geavanceerde samenleving
duurzaam te maken ? Die vragen beantwoorden kan maar als je over de juiste wetenschappelijke informatie beschikt en je die informatie
in een historisch en ruimtelijk perspectief
plaast.­De geschiedenis herhaalt zich niet, maar
het begrijpen van het verleden is, samen met
grondig wetenschappelijk onderzoek, wel essentieel om ons te wapenen voor de toekomst.
Gerard Govers kan lezingen verzorgen over een
gamma aan onderwerpen die met duurzaamheid en ontwikkeling verband houden. Mogelijke thema’s zijn het verdwijnen van oude
bescha­vingen, de bevolkingsproblematiek,
de­ toekomst van onze bossen en onze energievoorziening: wat ook het hoofdthema is,
telkens worden verbanden gelegd tussen deze
verschillende aspecten. De aarde is een systeem en alles hangt met alles samen: we kunnen onze problemen maar oplossen als we daar
van uitgaan en op zoek gaan naar oplossingen
die rekening houden met het web van relaties
tussen bevolkingsgroei, ontbossing, klimaat en
duurzame economische ontwikkeling.
Professor Govers vraagt € 100 inclusief verplaatsingskosten. Info: [email protected]
32
Etalage
ETALAGE
2014/2015
BEVOLKINGSPROBLEMATIEK
EN DUURZAME ONTWIKKELING
Lezing door Dirk Van Braeckel. De mens heeft
de voorbije honderd jaar de aarde in snel tempo overspoeld. In 1974 waren we met 4 miljard, in 1987 met 5 miljard, in 1999 6 miljard,
in 2011 met 7 miljard, en tegen 2050 zullen we
waarschijnlijk met iets meer dan 9 miljard zijn.
In kwantitatieve termen is de mens een zeer
succesrijke soort, maar de vraag is of we uiteindelijk niet het slachtoffer zullen worden van dat
succes.
De duurzame ontwikkelingsuitdagingen waarvoor de mensheid staat op het gebied van gezondheid, leefmilieu, armoede, gelijke kansen
en veiligheid zouden een stuk gemakkelijker
op te lossen zijn als er minder mensen waren.
Maar is de voortplanting, een van de meest
intie­me en individuele aspecten van het leven,
vatbaar voor regulatie op gemeenschapsni­
veau? Bestaat er zoiets als het recht op voortplanting, en zo ja, hoe verhoudt dit recht zich
dan tot het collectieve welzijn van huidige en
toekomstige generaties?
Afremmen van de bevolkingsgroei is nodig omwille van het collectieve belang van huidige en
toekomstige generaties, en is doorgaans ook
verantwoord vanuit het individuele belang van
ouders en kinderen. Ervan uitgaande dat we
het ernstig menen met de ontwikkeling van het
Zuiden, zal de beperking van de bevolkingsgroei
vooral daar moeten plaatsvinden, omdat daar
de fertiliteit het hoogste is. Dit wordt begrij­
pelijkerwijs als een onrechtvaardige situatie
gepercipieerd, gezien de grote ongelijkheid
in ecologische voetafdruk en rijkdom tussen
Noord en Zuid. Daarom is het belangrijk dat
ook in het Noorden de nodige inspanningen
worden geleverd, niet zozeer op het vlak van
fertiliteitsdaling maar eerder wat betreft het
reduceren van de onverantwoord hoge ecologische voetafdruk en de transfer van middelen
naar het Zuiden. Deze middelen zijn nodig om
sociale en economische ontwikkeling te faciliteren, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot moderne anticonceptie
en dat er op grote schaal gesensibiliseerd wordt
rond het belang en de voordelen van kleinere
gezinnen. Een op zowel collectieve als individuele rechten en belangen gebaseerde afbouw
van de fertiliteit is een sleutelfactor op weg
naar duurzame ontwikkeling. Een dergelijke benadering verdient dan ook een centrale plaats
in de internationale post 2015-doelstellingen.
Professor Van Braeckel geeft lezingen over heel Vlaanderen. Meer info: [email protected]
Enkel de verplaatsingskosten worden aangerekend, maar als de organisatoren in kwestie het zich
­kunnen permitteren dan vraagt hij ook dat ze een gift doen aan ICRH Global vzw (International Centre for
­Reproductive Health).
Etalage 33
OVERBEVOLKING/ECOLOGIE
MET 7 MILJARD EEN TOEKOMSTSCENARIO
Lezing door Jan Van Bavel. Moeten we ­dringend
iets doen aan de bevolkingsexplosie? Hoe
komen we aan meer dan 7 miljard mensen?
Wat als deze groei zich verder zet? Professor en socioloog Jan Van Bavel tekent diverse
toekomstscenario's, ook scenario's waar het
gedaan is met die verdere groei. Met inzet van
humane middelen, met volle respect voor de
mensenrechten.
Deze presentatie biedt een heldere stand van
zaken. En nodigt uit tot verder debat. Debat
over hoe om te gaan met het huidige grote aantal mensen. Debat
over hoe te komen
aan een bevolkings­
aantal dat draaglijk
is voor de aarde, en
aan systemen voor
een eerlijke verde­
ling van de rijkdom
der aarde.
Professor Van Bavel geeft lezingen over overbevolking, voor meer info: [email protected]
DE TRANSITIE NAAR DUURZAAMHEID: PLEIDOOI VOOR EEN SYSTEEMVISIE
Lezing door ­Peter
Tom Jo­nes. Het
res­pec­te­­ren van
de
ecologi­sche
gren­­­zen is de nietonderhan­d elbare
ba­sis­ voor onze
sociale en economische ontwikkeling, stelt de gerenommeerde Britse
Sustainable Deve­
lopment Council.
Gegeven de urgentie van het sociaal-ecologische vraagstuk volstaan kleine, stapsgewijze optimalisaties niet
meer. Een systeemtransitie dringt zich op: het
betreft grondige veranderingen van structuren,
culturen en praktijken. Gezien de meervoudige
barrières is dit een langdurig proces, dat zich
over twee tot drie generaties zal uitsmeren.
In een transitie wordt het radicalisme van de
doelstellingen verbonden met het pragmatisme
van de aanpak. De wereld van de ingenieurs en
productontwikkelaars heeft duidelijk een grote
rol te spelen in de radicale verduurzaming
van de productieprocessen. Schone technologieën, slim sluiten van kringlopen, bv. zeldzame
aarden, intelligent ecodesign en nieuwe businessmodellen zijn onmisbaar om de (systeem)
technologische component van de duurzaamheidtransitie in te vullen. Om echter de wetenschappelijk gefundeerde Factor 10-doelstelling
(daling milieu-impact met 90% in enkele decennia) te realiseren, zijn er tegelijkertijd ook
veranderingen nodig op het niveau van wetge­
ving, gedrag, wereldbeeld en ethiek. Een echte
transitie is dus veel méér dan alleen technologische innovatie. Het is net deze integrale systeemvisie die centraal staat in zijn lezing.
Boeking en info bij professor Peter Tom Jones: [email protected] – Peter geeft avondlezingen.
Niet de afstand maar de goede ligging t.o.v. treinstations die rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit Leuven is
belangrijk (of eventueel iemand die hem kan afhalen aan het station). Typisch honorarium is € 350, alles
inbegrepen.
34
Etalage
ETALAGE
2014/2015
ZIJN WE MET TEVEEL? DE HUISHOUDING VAN EEN DICHTBEVOLKTE WERELD, EEN PRESENTATIE.
Lezing door Ward Bosmans. Terra Reversa is
een denk- en doegroep die ervan uitgaat dat
ons huidig economisch systeem niet veralge-
meenbaar is voor de hele aarde en onmogelijk
doorgetrokken kan worden naar de toekomst.
Daartegenover stelt de groep dat er nood is aan
een ander ontwikkelingsmodel dat steunt op
de beginselen van de ecologische economie en
mondiale rechtvaardigheid. Deze presentatie
behandelt de problematiek van een snel groei­
ende wereldbevolking: de gegevens, een ver­
klaring van de snelle groei, de vooruitzich­ten,
methodes om in te grijpen uit het verleden, de
huidige opties van de UNO. Actuele uitda­gingen
voor ons: vergrijzing, migratie, het ­andere
­paradigma.
Deze presentatie wordt gegeven door Ward Bosmans, contact en info: [email protected]
GROOTHEIDSWAANZIN
Theatervoorstelling. Vanavond gaan we eerlijk
zijn en hard. De mensheid is een plaag en we
hebben te lang gedaan alsof er niks aan de hand
is. We gaan er aan, allemaal! Natuurlijk denken
we liever van niet, aan stompzinnigheid geen
gebrek. Weet je wat de overeenkomst is tussen
stompzinnigheid en het heelal? Ze zijn beide
oneindig. Om de mensheid te redden moeten
we onszelf bestrijden. Waarom vanavond? Omdat we het anders nooit doen. Hoe? Laat dat
maar aan ons over. We beginnen een charme­
offensief, met z’n allen tegen ons allen!
Onder de titel Megalomanie ontwikkelt mime
theatergroep Blont, bestaande uit Bas van Rijns­
oever en Floor van Leeuwen, een project over
het probleem der problemen: de overbevolking.
Concept en spel: Bas van Rijnsoever en Floor
van Leeuwen  Tekst en regieadvies: Erik Willems  Partners:Theater Ins Blau, Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Boeking en info: Wouter Goedheer
[email protected]
Etalage 35
OVERBEVOLKING/ECOLOGIE
DUURZAAM ORGANISEREN
Workshop/Lezing door Steven Vromman. Ben
je organisator van een fuif, schoolfeest, Lentefeest, Feest Vrijzinnige Jeugd, wafelenbak
of mosselsouper, en wil je meer informatie en
know-how over duurzaam organiseren?
Dan kan je een workshop plannen met Steven
Vromman (De Low Impact Man). Steven vertelt
welke mogelijkheden er zijn om duurzamer te
organiseren. Tevens reikt hij een resem tips en
tricks aan. De aanleiding voor Steven Vromman
om workshops en lezingen rond duurzaam organiseren te starten, was het besef dat we op
een grote voet leven. We hebben een manier
van leven die niet vol te houden is. De levensstijl van de gemiddelde Belg is erg veeleisend.
Als iedereen zo zou leven, dan heb je twee
planeten extra nodig.
Hij vroeg zich af of het
mogelijk was om een
goed leven te hebben
binnen de grenzen
van onze planeet,
met een ecologische
voetafdruk die een
derde kleiner is. Als
je alle tips voor een
zuiniger leven toepast, wat voor een leven heb je
dan? Is het nog leefbaar of moet je dan terugvallen op een kluizenaarsbestaan? In deze workshop
gaat Vromman in op concrete mogelijkheden om
ieders ecologische voetafdruk te verkleinen. Van
wieg tot graf, van poetsen tot feesten: alle belang­
rijke domeinen van het leven komen aan bod.
Steven Vromman, Low Impact Man, Achterstraat 32D, 9040 Gent tel: 0486 07 26 06
Skype/ steven7700  www.lowimpactman.be
SOLIDAGRO: WERK EN VISIE
Solidagro ondersteunt de armste boerenfa­
milies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen.
Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor
iedereen. Ze zetten zich specifiek in om de
voed­selzekerheid voor boeren in afgelegen plattelandsgebieden in het Zuiden te verbeteren.
Want van de 870 miljoen mensen die honger
lij­den, is twee derde boer. Maar deze boeren
staan­ vaak aan de zwakste kant in de samenle­
ving. Door de druk op land voor de grootschalige
teelt van exportgewassen moeten zij vaak leven
en werken op de minst vruchtbare gronden. Ze
hebben niet of nauwelijks toegang tot markten,
36
Etalage
kapitaal of zaden, of ze zijn uiterst afhankelijk
van machtige tussenhandelaren.
Solidagro werkt vanuit de basis. De duurzaamheid van hun projecten wordt verzekerd door er
zorg voor te dragen dat de projecten gedragen
worden door de boeren zelf. Boeren beheren
zelf de activiteiten en investeringen. Om de
duurzaamheid en efficiëntie van hun projec­
ten nog groter te maken, zorgen ze er ook voor
dat hun partners in elk land en zelfs grensoverschrijdend samenkomen en elkaars projecten
bezoeken. Door deze uitwisseling en netwer­
king leren ze continu van elkaar bij en doen ze
nieuwe ideeën op.
ETALAGE
2014/2015
WAT DE POT SCHAFT
Kookavond. Een leerrijke kookavond over
Noord-Zuid aan de hand van authentieke
­recepten van boeren in West-Afrika, Bolivia of
de Filippijnen.
Je kiest eerst een regio en daarna een recept.
Via het recept en het verhaal erachter worden
projecten van Solidagro besproken en wordt de
koppeling gemaakt met ‘voedselzekerheid’ en
het campagnethema ‘vruchtbare grond’.
Deze recepten zijn gebundeld in het kookboek
‘Wat de pot schaft’. Je kan het downloaden op
www.solidagro.be en het werd ontwikkeld in
samenwerking met Velt Sint-Niklaas en Oxfam
Wereldwinkels.
Een kookworkshop op maat kan aangevraagd worden bij [email protected]  Prijs: € 220 (alles inbegrepen, inclusief ingrediënten)  Duur: 2,5u  Max. aantal deelnemers: 20
LOOP NAAR DE POMP?!
Workshop. ‘Loop naar de pomp?!’ is een edu­
catief traject rond water. Op deze site kan je
het educatief materiaal en de info over het
samenwerkingsverband ‘Loop Naar De Pomp?!’
downloaden. Het aanbod bestaat uit aan te
vragen workshops of materiaal waarmee je zelf
aan de slag kan.
Inspiratiegids voor het opzetten van een watertraject. In een watertraject kan je gedurende
een bepaalde periode met je klas, school of
vereniging werken rond water. Wil je als school
of organisatie zelf een watertraject uitwerken,
dan vind je heel wat tips en tricks in deze gids
vanuit de ervaringen van het volledige educa­
tieve traject rond water ‘Loop Naar De Pomp?!’
in Sint-Niklaas.
Wordt verwacht…Een nieuwe digitale workshop rond de wereldwaterproblematiek met
een focus op de gevolgen in het Zuiden. Deze
zal beschikbaar zijn vanaf wereldwaterdag 2015
(22 maart).
Meer info: www.loopnaardepomp.be
http://loopnaardepomp.be/wp-content/uploads/2013/02/Watergids_voor_waterwandeling.pdf
Etalage 37
OVERBEVOLKING/ECOLOGIE
WATERWANDELING ‘VAN AFVOER TOT ZEESPIEGEL’
Stadsverkenning met ‘water’ als kompas. Aan
de hand van verschillende waterknooppunten
kan een route worden samengesteld. Bij elke
locatie wordt een woordje uitleg gegeven en
kunnen de deelnemers een wateropdracht
uitvoeren. Zo kom je meer te weten over de
geschiedenis van de stad en bepaalde plaatsen,
gelinkt aan water.
De brochure is gratis te downloaden via
http://loopnaardepomp.be/wp-content/­
uploads/2012/10/vanafvoertotzeespiegel.pdf
Begeleide wandelingen zijn mogelijk op aanvraag: [email protected]  Duur van de wandeling : 2,5u (kan eventueel ingekort worden door minder waterknooppunten te bezoeken)  Prijs: € 180
­(waterwandelingengids inbegrepen)
WATERWANDELING IN SINT-NIKLAAS VOOR KINDEREN/JONGEREN
EN VOLWASSENEN/VERENIGINGEN
Waterwandeling. Deze wandeling neemt je
mee op stadsverkenning in Sint-Niklaas langs
diverse waterknooppunten. Aan de hand van
de verschillende knooppunten kan een route
worden samengesteld. Bij elk knooppunt hoort­­
een woordje uitleg en een opdracht. Zo kom
je meer te weten over de geschiedenis van de
stad en bepaalde plaatsen, gelinkt aan water.
De waterwandeling is leuk en leerzaam voor
een uitstap met de klas of vereniging. Dit is een
gezamenlijk product van alle partners die meewerkten aan het educatieve traject rond water
in Sint-Niklaas.
Webapplicatie ‘wereldwaterworkshop’ www.loopnaardepomp.be/wws
38
Etalage
ETALAGE
2014/2015
ECODIVA
VEERLE MALSCHAERT
Comedyvoorstelling (de allereerste over ecologie!) die zich o.a. ook verdiept in uw ecologisch
bewust- of onbewustzijn en de al dan niet bij­
horende gewetensproblemen.
We kunnen er niet meer omheen. De wereld
draait door en wij ook. Dus Veerle Malschaert
wil een voorbeeld stellen!
Misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar
wel het leukste.
Een voorbeeld voor haar kinderen, haar man,
haar schoonmoeder, haar buren, haar 3456
facebook-vrienden, die andere 7 miljard
mensen en zelfs helemaal speciaal voor u!
Als slachtoffer van de consumptiemaatschappij recycleert EcoVeerle alles gaande van haar
stofzuiger tot haar partner.
Deze selfmade woman is persoonlijk en ambachtelijk.
Ze is biologisch afbreekbaar én duurzaam.
Ze leeft actief en rookt graag passief.
Ze gaat back to basics, maar wel online en op
naaldhakken.
Ze steekt meer rock en roll in de biobitch en
meer humor in de soyaseut.
Ze stopt de diva in de eco en de eco in de diva!
In deze show zal Veerle vertellend, zingend,
dansend, vallend, opstaand, grappend, grie­
nend, grollend, gierend de wereld redden!
Samen met ù!
Deze show zal nòg diverser, nòg ontroerender,
nòg theatraler en nòg hilarischer zijn dan ooit
tevoren!
Uw gelukshormoon zal aanzienlijk groeien
­tijdens deze feelgood-experience.
Na deze show: Zal u nooit meer dezelfde zijn.
Zal u een beter mens zijn.
En zal u nòg langer en nòg gelukkiger leven!
Voor iedereen die niet meer weet van welk hout
een pijl gemaakt, EcoDiva will save your soul!
Veerle Malschaert is te boeken via: Martine Van Autjve [email protected] Veerle speelt de voorstelling
zeker nog tot de volgende zomer. Ecodiva kost € 975 + reiskosten + BTW. Ze hebben een technieker bij en
spelen liefst in een uitgeruste zaal, maar als dat er niet is, kan de voorstelling wel wat aangepast worden.
 De voorstelling is opgenomen in Aanbod Podium http://www.aanbodpodium.be/aanbod?oper=details&program=26188  Website met trailer: http://www.veerlemalschaert.be/dvd.php
Etalage 39
OVERBEVOLKING/ECOLOGIE
FILMAANBOD OVER ECOLOGIE/DUURZAAMHEID
Waarom? De films gaan over dieren/soorten
die lijden onder het (over)consumptiegedrag
van de mens (link tussen overbevolking en
overconsumptie + uitputting van soorten met
extra link naar thema “voedselzekerheid” voor
komende generaties en biodiversiteit). Boven­
dien lenen ze zich er voor de deelnemers ge­
mak­kelijk toe de link te leggen met gewoon
alledaags consumptiegedrag.
Wat vlot kan gekoppeld worden aan iets extra’s
dat wel leuk is als aanvulling op de film en de
inleiding/nabespreking, zoals:
More than honey (documentaire, 2012, Markus
Imhoof, 91’). More Than Honey is zonder meer
een belangwekkende documentaire die een
nog vaak onderschat probleem op kundige wij­
ze aansnijdt en voor een breed publiek toegankelijk maakt. (Cinemagazine, Nederland)
 More than Honey is de nieuwste infor-
matieve documentaire die de oorzaak en de
gevolgen van de massale bijensterfte in kaart
probeert te brengen. (Filmkrant, Nederland)
Doe tip: fairtrade honing proeven (te koop in de
supermarkt, Oxfamwinkel, biowinkel).
 The end of the Line (documentaire, niet te
verwarren met de gelijknamige horrorprent!,
Groot-Brittannië, 2009, ) die gaat over overbevissing Doe tip: alternatieven voor visconsumptie: visvrije vis, vegetarische opties + voorstelling van PintaFish (zie http://voedselteams.
be/producenten/pintafish voor meer uitleg)
 A blooming business (documentaire, Nederland, 2009, 75’) over mensen in Kenia die zich
gevangen genomen voelen door de bloemen­
industrie; deze heeft verschillende prijzen
­gewonnen Doe tip: mogelijkheid van ‘Blije
Bloemen’ (Fairtrade bloemen) kenbaar maken.
Zie oa: http://nl-nl.facebook.com/BlijeBloemen
Deze drie docu’s zijn te bekomen via verdeler Bevrijdingsfilms vzw, dus via die weg is de aanvrager ook
weer in orde met SABAM en vertoningsrechten! Zie www.bevrijdingsfilms.be
40
Etalage
ETALAGE
2014/2015
 Behind the redwood curtain
(Liesbeth De Ceulaer, Belgische; 50 min., 2013)
Het Amerikaanse Redwood Forest is een
besloten wereld die tot de verbeelding spreekt.
Het woud bestaat uit enorme sequoia’s en geeft
onderdak aan verschillende gemeenschappen.
Maar de oprukkende verstedelijking dreigt het
gordijn open te breken… Blik op een unieke
biotoop.
De verdeling van deze documentaire verloopt
wellicht via de regisseur, Liesbeth De Ceulaer,
zelf. Indien u interesse heeft in deze documentaire, gelieve HVV dan tijdig te contacteren.
 Blue Gold World Water Wars
(Sam Bozzo, ­89 min., 2008)
Boeiende documentaire over de watercrisis die
op onze planeet dreigt als gevolg van vervuiling,
overbevolking, overontwikkeling van de landbouw en winstbejag van multinationals die de privatisering van watervoorzieningen doordrukken.
 Capital (Cost-Gravas, 114 min., 2012)
Stijlvolle satire over financiële praktijken en
machtsspelletjes, met doordachte beschou­
wingen over het vastgelopen kapitalistische systeem. “Le Capital is voor de bankwereld wat Polanski's The Ghostwriter voor de politiek was.”
Wil je graag één van deze films vertonen? Contacteer Sien Simoens: [email protected] of 03/233.70.32
Eén filmvertoning per jaar per afdeling wordt vergoed door HVV-nationaal (aanvraag uiterlijk een maand
op voorhand indienen). De kostprijs wordt bepaald door de leverancier en hangt af van het aantal deelnemers. Tussenkomst HVV-nationaal is beperkt tot € 75. Je kan een eigen titel uitzoeken maar vergeet dan
niet om je met SABAM in orde te stellen.
Etalage 41
OVERBEVOLKING/ECOLOGIE
ECOLOGISCHE RECHTVAARDIGHEID, DIEPE ECOLOGIE,
DIERENRECHTEN, BIOCENTRISCH ALTRUÏSME EN GEWELDLOOSHEID
Lezingen door Stijn Bruers (1981) Stijn is
doc­tor in de wetenschappen (theoretische
natuurkunde en ecologie), doctor in de
moraalwetenschappen (dierenethiek) en projectverantwoordelijke ecologische voet­afdruk
bij Ecolife vzw. Als activist zet hij zich reeds vele
jaren in voor mens, dier en natuur. Zo is hij als
vrijwilliger betrokken bij verschillende orga­
nisaties die werken op het vlak van ecologie,
mensenrechten, dierenrechten, sociale rechtvaardigheid, vrede en natuurbescherming. Stijn
was de eerste Belg die met Sea Shepherd mee­
vaarde in Antarctica om te strijden tegen de
illegale Japanse walvisjacht. Verder geeft Stijn
regelmatig voordrachten en schrijft hij artikels
en boeken over milieufilosofie en ethiek.
Een greep uit zijn lezingen: Wil je het eten? Of wil je
het weten?  Dierenrechten en veganisme. Is het
vlees zwak?  De Japanse dodelijke 4  Alles van
waarde is weerloos (over biocentrisme en plantneu-
robiologie)  Sociale psychologie voor activisme 
Debat duurzame vleesconsumptie  Filminleiding
Blackfish  De voetafdruk van vlees  Dierenrechten  Dierproeven: niet wetenschappelijk, niet
­ethisch  De ecologische voetafdruk  Plastic Soup
 Mijnbouw, goud en duurzaam materialenbeheer
 Het broeikaseffect en de oceanen  Radicale
ethiek  Eco (ge)shift  Ecologische ethiek van
verbondenheid  Universele liefde, naar een ecologische, spirituele levenskunst.  Antarctica, een continent in gevaar: natuurbescherming in de praktijk. 
The Ecological Footprint methodology, Sea Shepherd
en de walvisstrijd (voor kleuters)  De Odyssee van
Medeleven  De Sea Shepherd walviscampagne
en ecologische ethiek  Dierenrechten en veeteelt
 Agrobrandstoffen, fuel or fool?  Verzet, tussen
strijd en verzoening. De filosofie van geweldloze actie
 Klimaatverandering  More Inconvenient Truths:
klimaat en kernenergie.
Stijn werkt voor de meeste van zijn lezingen met PowerPoint en vraagt € 30 inclusief vervoeronkosten
en dit in heel Vlaanderen. Info:[email protected] of via: http://stijnbruers.wordpress.com/about/
42
Etalage
TEN OORLOG
ETALAGE
2014/2015
1914. HET VERVLOEKTE JAAR
Lezing door Dirk Verhofstadt. ‘1914. Het
vervloekte jaar’ is een persoonlijke kijk van Dirk
Verhofstadt op een sleuteljaar in de geschiedenis. Hij citeert zowel uit politieke verklaringen,
dagboeken als kranten. Hij heeft het uiteraard
over de Eerste Wereldoorlog, maar ook over
banalere zaken. Zo beschrijft hij het verloop
van de Belgische voetbalcompetitie en van de
Ronde van Frankrijk en hij vertelt over de kunstwereld, wetenschappelijke uitvindingen en de
impact van de katholieke kerk. Dag na dag legt
Dirk Verhofstadt de gemoedstoestand van de
Europese burgers vast.
Prof. Verhofstadt spreekt over ‘1914. Het vervloekte jaar’ met PowerPoint presentatie. Contact kan via:
[email protected] De voorwaarden worden besproken in functie van de afstand.
DE GROOTE OORLOG IN DE GROTE LIJNEN
Tentoonstelling. Het Instituut voor Veteranen
organiseert een rondreizende tentoonstelling
over de Eerste Wereldoorlog, die tijdens 201418 door België trekt. Foto’s, documenten en
anekdotes evoceren zowel de grote thema’s
van de oorlog als de minder bekende verhalen:
de aanslag in Sarajevo, de grote veldslagen,
vreemdelingen aan het front, technologische
evolutie, de bezetting, voedselbedeling... De
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog op
internationaal, Belgisch en lokaal vlak.
De tentoonstelling bestaat uit een 30-tal panelen in het Nederlands, Frans en Engels. Je kunt de tentoonstelling aanvragen bij het Instituut voor Veteranen –NIOOO voor periodes van minimum 1 week (€ 50 per
week). Indien je dit wenst, kan het Instituut ook gidsen ter beschikking stellen. Je kunt deze tentoonstelling
boeken op [email protected] of 02/227 63 18.
Etalage 43
TEN OORLOG
JOHN MCCRAE, THE CALL OF DUTY
Monoloog in het Nederlands of het Engels. John
McCrae verwierf eeuwige roem met zijn gedicht
‘In Flanders Fields’. Hoewel hij door zijn tijds­
genoten ‘the hero of heroes’ genoemd werd,
lijkt hij nu een man vol tegenstellingen. Hoewel
McCrae zich als arts inzette om levens te redden, belette hem dat niet om de oorlogsinspanningen toe te juichen en als leidinggevende deel
te nemen aan het grootste artillerieduel ooit.
Vanuit het hiernamaals beantwoordt John de
vragen die zijn figuur vandaag bij ons oproept.
Waarom koos deze Canadese chirurg er vrijwillig
voor om zijn succesvolle academische carrière
op te geven voor een oorlog aan de andere kant
van de wereld?
Hoe stond hij ertegenover dat zijn gedicht over
het verlies van zijn geliefde vriend Alexis op
grote schaal gebruikt werd om nieuwe rekruten
voor de oorlog op te roepen? Waarom bleef hij,
die ontelbare gewonden verzorgde in de vier
bloederigste veldslagen van de Eerste Wereld­
oorlog, geloven dat oorlogvoeren een middel
was om onrechtvaardigheid te bestrijden?
Waarom kon de dappere kolonel zijn diepste
gevoelens enkel met zijn paard Bonfire delen?
Verder vertelt John McCrae zowel over de span-
nende momenten in de vuurlinie tijdens de 2de
Slag bij Ieper, over zijn werk als legerarts, als
over de ontspannende momenten tussen de
gevechten.
Onno van Gelder jr. speelt John McCrae. Onno
heeft een grote voorliefde voor dramatische rollen. Gabriele in ‘Una Giornatta Particolare’ van
Ettore Scola, Johan in ‘Scènes uit een huwelijk’
van Ingmar Bergman zijn enkele voorbeelden.
Voor televisie werkte hij als gastacteur in tal van
bekende Vlaamse reeksen zoals ‘Zone Stad’, ‘De
Rodenburgs’, ‘Spoed’. In Amsterdam assisteerde
hij bij de regie van de opera ‘Cosí fan tutte’.
Deze monoloog, in regie van Kathelijn Vervarcke, duurt ongeveer 50 minuten. Voor de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog werkte de auteur de theaterwandeltocht ‘De tuin
van de eeuwigheid’ uit in opdracht van de stad
Diksmuide.
Wil je deze monoloog te laten opvoeren? Neem dan contact op met De Dakbroeders, vzw voor educatief
theater. tel: +32 (0)498 54 24 74 [email protected]
Wie de monoloog boekt, ontvangt ook een educatief pakket in het Engels.
SHOOTING RANGE. FOTOGRAFIE IN DE VUURLINIE?
Bezoek tentoonstelling. De Groote Oorlog is
het eerste grootschalig conflict dat met foto’s
en films is vastgelegd. De Eerste Wereldoorlog bracht beeldmanipulatie in een ongekende
stroomversnelling. Alle strijdende partijen
wilden hun thuisfront een zorgvuldig geregisseerd, heroïsch frontgebeuren voorschotelen.
De jonge media blijken ongekende krachten te
bezitten: als alziend oog, als herinnering, maar
44
Etalage
ook als wapen. Beelden leggen niet enkel een
conflict vast, ze spelen er zelfs een belangrijke
rol in. Shooting Range belicht op welke manier
dat gebeurde, in een conflict dat de hele wereld
vier jaar in de ban hield. In deze tentoonstelling
zie je hoe stilstaand beeld werd gebruikt in
kranten, magazines, postkaarten of voor militaire doelen. Propagandafilms en anti-oorlogsfilms verrijken het beeld van dit wereldconflict.
ETALAGE
2014/2015
Historische stukken worden in hun originele verschijningsvorm getoond. De expo is opgebouwd
rond 5 grote thema’s: Veldslag, De Dood, Dader
en Slachtoffer, Front/Thuisfront en Vernietiging.
Rein Deslé (FoMu Curator), Inge Hen­ne­man &
Maureen Magerman (Freelance curators)
De tentoonstelling loopt tot 11/11/2014 Contact: FoMu - FotoMuseum Provincie Antwerpen, Waalsekaai
47, 2000 Antwerpen [email protected] +32 (0)3 242 93 00. Download de applicatie Shooting Range. Met deze
app krijg je een interactieve inleiding op het gebruik van fotografie tijdens de Groote Oorlog. Deze kun je
al gebruiken voordat je het FoMu bezoekt. Binnen de muren van het museum geeft de app achtergrondinformatie bij de foto’s en objecten in de tentoonstelling. De app is beschikbaar voor iOS en Android.
1914-1918 : MANNEN EN VROUWEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Tentoonstelling. Dat mannen en vrouwen de
Eerste Wereldoorlog op verschillende wijze
hebben beleefd, lijkt een evidentie. De traditionele tweedeling tussen de moedige soldaat
en wachtende echtgenote / zorgende verpleegster, verbergt evenwel een werkelijkheid
die veel complexer was. Deze tentoonstelling
zal de poreuze grenzen tussen oorlogsfront en
thuisfront belichten, de breuklijnen in het ge­
zins- en werkend leven, het gedeelde geweld,
de mobilisatie van vrouwen en hun rol in het
verzet, de invloed van het conflict op de politieke, sociale, economische en reproductieve
rechten van vrouwen en mannen. [email protected]
war focust op België, maar maakt verrijkende
vergelijkingen met andere landen (Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië). De tentoonstelling doorbreekt stereotiepe beelden en
toont hoe ingrijpend een gewapend conflict
de maatschap­pelijke posities van vrouwen en
mannen beïnvloedt.
Deze drietalige tentoonstelling (Nederlands,
Frans, Engels) is bestemd voor een breed pu­
bliek en op maat van scholengroepen. Ze gaat
vergezeld van een rijk geïllustreerde catalogus
en een pedagogisch dossier voor leerkrachten.
Een initiatief van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (avg-carhif.be) in
samenwerking met BELvue museum (belvue.be). Infoe: [email protected] of [email protected] Of bij
­Mathilde Oechsner: [email protected]
Etalage 45
TEN OORLOG
DE GROOTE OORLOG IN ROMANS
Lezing
door
­Katrien
Van
Hecke. Zowat honderd jaar geleden
brak de Eerste
Wereldoorlog uit.
Stille getuigen vinden we tot in de
kleinste dorpen:
gedenkplaten met niet te tellen namen van
gesneuvelden. Op militaire begraafplaatsen
legers dominostenen, onvermoeibaar bij het
appel. Stapels historische werken geven ons
wapenfeiten en duiding over de politieke drijf­
veren, de socio-economische mechanismen.
Maar echt sprekend is alleen de literatuur. Hoe
kwamen Jan Met De Pet en Marietje Van De
Bakker die vijf lange jaren door? Wat deden
ze om de honger en de angst te stillen? Hoe
ondraaglijk was de klop op de deur van de
postbode? Wat ging er door soldaten heen
wanneer het vijandelijke mitrailleurvuur begon
te ratelen of granaten hun stellingen de grond
inboorden? Romans brengen ons tussen de jongens in de loopgraven, naast de verpleegsters in
de veldhospitalen, bij de achterblijvers aan de
keukentafels en laten ons in ontroering achter.
Troost schuilt in de onverwoestbare humor, de
schoonheid van de taal en het impliciete pleidooi voor meer democratie. Een overzicht van
Grote Oorlogsromans, autobiografieën en de
schrijvers uit verschillende landen. Frappante
fragmenten worden voorgelezen, er is ook een
projectiepresentatie en een uitgebreide lite­
ratuurlijst.
Geïnteresseerd in deze lezingen? Katrien Van
Hecke, jeugdauteur en historicus van opleiding
geeft iets meer uitleg: [email protected]
be tel 09 233 07 97 of 0473 292 158
46
Etalage
DE STEM VAN DE OVERLEVERS
DE ARMEENSE KWESTIE
Lezing (eventueel met kookworkshop) met
literatuurlijst en projectiepresentatie door
Katrien Van Hecke. Turkije, 1915. Terwijl de
wereld een oog dichtknijpt, krijgt een volk de
banvloek over zich heen. Honderdduizenden
Armeniërs worden uit hun huizen gedreven en
op dodenmars gestuurd. Wekenlang dwalen ze
rond, met de bajonet in de rug, zonder eten,
drinken, rust. Velen sterven van honger of uitputting. Wie de dodendans ontspringt, moet
berooid en ont­heemd in een onbekend land
een nieuw bestaan zien op te bouwen.
Wat bezielde het bewind van de Jong Turken?
Waarom hadden ze het gemunt op de niet-islamitische minderheidsgroepen in hun land?
Spreken we van ‘genocide’, de eerste geplande
en georganiseerde volkerenmoord van de twintigste eeuw?
ETALAGE
2014/2015
De schuldigen ontkennen in alle toonaarden.
Met het niet erkende leed — meer dan een
miljoen slachtoffers plus gedwongen diaspora
— gaan opeenvolgende generaties Armeniërs
verschillend om. Kunnen ze nog met Turken aan
eenzelfde tafel zitten?
Antwoorden vinden we bij Elif Shafak (De bastaard van Istanbul), Antonia Arslan (Het huis
met de leeuweriken), Franz Werfel (De veertig
dagen van Musa Dagh) — derde echtgenoot
van Alma Mahler, Peter Balakian (Armenian
Golgotha), Fethiye Cetin (Het geheim van mijn
grootmoeder), Edgar Hilsenrath (Het sprookje
van de laatste gedachte) en vele anderen.
Een historische en literaire uitdieping van de
Armeense kwestie.
Gastvrijheid behoort tot de Armeense erecode. Meeproeven van de Armeense keuken? Kookworkshop of
lezing met klaargemaakte hapjes mogelijk. Prijs: € 175. Kilometervergoeding: tegen € 0,35/km. Hapjes/
kookworkshop: af te spreken. [email protected] 09 223 07. 97, of 0473 29 21 58.
IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
Museumbezoek. Het In Flanders Fields Mu­seum
brengt het historische verhaal van de Eerste
Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek.
Het is gevestigd in de heropgebouwde Lakenhallen van Ieper, een belangrijk symbool van
oorlogsleed en van wederopstanding daarna.
De volledig nieuwe permanente tentoonstelling
(opening 11 juni 2012) vertelt over de inval in
België en de eerste maanden van de bewegings­
oorlog, de vier jaar stellingenoorlog in de Westhoek - van het strand van Nieuwpoort tot de Leie
in Armentières -, het einde van de oorlog én over
de voortdurende herdenking sindsdien.
Maar het In Flanders Fields Museum is nog veel
meer dan een permanente tentoonstelling. Er is
een actuele educatieve werking voor scholieren
uit binnen- en buitenland, naast ook een cultureel
en artistiek programma. In het kenniscentrum van
het museum kan elke bezoeker nog dieper ingaan
op deze dramatische periode uit de wereldge­
schiedenis. Individueel kan men er op zoek naar
het grote, mondiale achtergrondverhaal en naar
de zeer persoonlijke of lokale geschiedenis.
Voor reservaties kan je mailen naar [email protected] of tijdens de kantooruren op 057 239 220
Etalage 47
TEN OORLOG
TENTOONSTELLING: DE TREIN DER 1000
Tentoonstelling en documentaire. In mei 2012
trokken duizend jongeren uit heel Europa naar
de vernietigingskampen in Auschwitz. De Trein
der 1000 wil de herinnering aan deze gruwel
levend houden. De laatste getuigen uit deze
kampen vergezelden de jongeren op deze indrukwekkende reis. Voor Limburg werden
twee Hasseltse scholen uitgekozen op basis van
hun eerdere inzet voor herinneringseducatie:
KTA1 en KTA2 Villers. Dit leidde tot een unieke
samenwerking tussen scholen en verschillende
verenigingen. De jongeren zijn de nieuwe getui­
gen en laten jullie graag kennismaken met hun
indrukken. Op deze tentoonstelling zal in woord
en beeld weergegeven worden welke erva­
ringen de jongeren mee naar huis brachten.
De tentoonstelling bestaat uit: 50 foto’s van 61/41 cm en 2 foto’s van 30/21 cm, boeken, folders en werkblaadjes van leerlingen. Er is een PowerPoint met belevingen van studenten en spreuken, een DVD van het
poppenspel ‘Kamp’, een fragment uit het journaal, een kaart van Europa met de kampen op aangeduid en
een quiz die op meerdere pc’s kan spelen. Meer info: Monique Sevens - [email protected]
RED STAR LINE MUSEUM
Museumbezoek. ‘Red Star Line Museum’ is een
reis naar het verleden en een ontmoeting met
het heden. Migratie mag ondertussen een ander
gezicht hebben gekregen, de menselijke kant van
migratie is tijdloos en universeel.
In de historische loodsen van de legendarische
rederij met de rode ster in de vlag, is vandaag
het ’Red Star Line Museum’ gevestigd. Hier wordt
het verhaal verteld van de miljoenen Europeanen
die moedig of wanhopig genoeg waren om hun
oude leven achter te laten, op zoek naar een beter
bestaan. Via een emotionele rollercoaster van
hoge verwachtingen en diepe teleurstellingen,
jagende adrenaline en slapeloze nachten gaat het
richting droom die werkelijkheid wordt. Of niet.
De voormalige havenloodsen van de ‘Red Star
Line’ zijn de perfecte plek om de verhalen van talloze reizigers tastbaar en zichtbaar te maken. In
deze inspirerende omgeving worden hun dromen
en verzuchtingen tot leven gewekt.
Voor reservaties: Red Star Line Museum Montevideostraat 3 2000 Antwerpen
tel. +32 3 298 27 70 [email protected]
48
Etalage
ETALAGE
2014/2015
MEDIA EN COMMUNICATIE
HET VRIJE WOORD MAGAZINE
Wars van het politieke correcte denken of enige partij­
politiek is Het Vrije Woord
de spreekbuis van de heden­
daagse vrijzinnige humanist.
Met een kosmopolitische
blik op de wereld en met een
grote verbondenheid met
het vrijzinnige gedachtegoed.
Daarom zijn de standpunten
die in Het Vrije Woord verde­
digd worden, de standpunten
van de mensen die ze innemen. Het zijn geen standpunten waarmee we in naam van
alle vrijzinnige humanisten
spreken. Het kan zijn dat u het
eens bent met het standpunt
dat wordt ingenomen. Maar
het kan evengoed zijn dat u
het niet eens bent. Wij horen
dat graag. Want dat voedt het
debat en scherpt de geesten.
WEBSITE/SOCIALE MEDIA
HVV FLASH
Ook in de HVV Flash kunnen
afdelingsactiviteiten opgeno­
men worden. Ontvang je de
HVV Flash niet? Wil je op de
hoogte gehouden worden van
alle HVV-actualiteit?
Stuur een mailtje naar
[email protected]
HVW TV
Het Vrije Woord TV is een
online videoplatform van
HVV waarin experts in korte
filmpjes hun mening geven
over ethische en humane
kwes­ties.
HVW BLOG
Op onze blogpagina worden
standpunten geplaatst waar­
op je kan reageren. Ook reac­
ties op artikels uit Het Vrije
Woord magazine worden hier
gepubliceerd.
www.blog.hetvrijewoord.nu/
HVV OP FACEBOOK
HET VRIJE WOORD RADIO
Iedere maandag kan je naar
Het Vrije Woord luisteren op
Radio 1 om 20:00 uur. Het
programma bevat telkens een
tweetal reportages over humanisme, de samenleving en
andere actuele thema’s. HVV
beschikt over een uitgebreid
archief aan radioteksten op
de website. Je kan alle uitzendingen twee weken lang
gratis online meebeluisteren:
­w ww.h-vv.be/HVV-on-air.­
Je kan ook de teksten downloaden of gratis een papieren
versie aanvragen op het nationaal secretariaat.
Vragen over radioteksten of een tekst aanvragen?
Contacteer [email protected] of 03 233 70 32
Hier kan je HVV volgen binnen dit alom gekende sociale
netwerk:
www.facebook.com/Huma­
nistischVrijzinnigeVereniging
ACTIVITEITENKALENDER OP DE
HVV WEBSITE
Activiteiten die je wil aankondigen, kunnen op de activitei­
tenkalender van onze website
worden geplaatst. De activiteiten die op tijd zijn doorgegeven, worden ook opgenomen in Het Vrije Woord
magazine. Om op tijd te zijn
voor publicatie in de natio-
Etalage 49
nale seizoenskalender, moe­
ten de aankondigingen voor
het komend seizoen minstens
zes weken voor de publicatiedatum binnen zijn.
HUISSTIJL
Met het huisstijlmateriaal kunnen de afdelingen en de geledingen zorgen voor een duide­
lijke communicatie en betere
herkenbaarheid van HVV.
PAKKET HUISSTIJLMATERIAAL
Jaarlijks heeft elke afdeling
recht op een gratis pakket met
briefpapier en omslagen (150
ex. van elk). Als je meer nodig
hebt, kan je dit aan een gunsttarief aankopen bij het nationaal secretariaat. Een pak van
500 vellen briefpapier kost
€25, 500 omslagen kosten €30
(zonder verzendingskosten).
Vragen over folders, affi­
ches, het promopak­ket of het
huis­stijl materiaal? Info bij
Mabel: 03/233.70.32
[email protected]
MEDIATHEEK/BIBLIOTHEEK
In de educatieve HVV-media­
theek vind je (als leerkracht
zedenleer) allerlei vakdidactisch en educatief materiaal.
Op onze website vind je een
overzicht van onze uitgebrei­
50
Etalage
de boekencollectie:www.h-vv.
be/Documentatiecentrum
De mediatheek bevat ook
een uitgebreid aanbod aan
educatieve spelen om in je
klas op een speelse manier
te werken rond de volgende
thema’s: gender, geschiedenis, democratie, gevoelens,
relaties, cultuurverschillen,
armoede, menselijk lichaam,
zelfkennis, natuur. Een lijst
van beschikbare spelen vind
je op onze website:
www.h-vv.be/ons-aanbod/
didactisch-materiaal-voor-leerkrachten/educatieve-spelen
Voor het ontlenen van een
edu­catief spel wordt een
waar­­borg van € 10 ge­vraagd.
De bibliotheek kan een paar
uur per week open gehou­den
worden tijdens ‘praatcafé’,
Grijze Geuzen, etc.
Op zoek naar educatief materiaal? Kom alvast een kijkje
nemen in de mediatheken
van Antwerpen en Oostende.
Laat iets weten voor je komt!
Voor Antwerpen aan Laura:
[email protected]
Voor Oostende aan Steven:
[email protected]
KRITISCH LEZEN
Kritisch Lezen is een re­
censiekanaal van de Huma­
nistisch-Vrijzinnige Vereniging
(nationaal). Via een samen­
werking met uitgeverijen ontvangt HVV voor de vereniging
relevante nieuwe publicaties.
In samenwerking met vrij­
willigers die vlot zijn met de
pen, wordt vervolgens een
bespreking of recensie van
de ontvangen werken gerea­
liseerd en gepubliceerd op de
HVV-website.
We zijn hiervoor dan ook
steeds op zoek naar enthou­
siaste vrijwilligersrecensenten.
Let wel: boeken kunnen uitsluitend opgehaald worden
op ons nationaal secreta­
riaat, Lange Leemstraat 57,
2018 Antwerpen, tijdens de
kantooruren. Je kan uiteraard ook iemand sturen om
de boeken op te halen. De
boeken kunnen opgestuurd
worden indien de recensent
de portkosten vergoedt. Na
overleg kun je eventueel ook
zelf een titel ter recensie aanbrengen. De redactie behoudt
zich steeds het recht om van
de publicatie van een recensie
af te zien.
Interesse? Stuur een mailtje
naar [email protected]
met je naam en adres, achtergrond (studies, werk, ervaringen) contactgegevens
en themavoorkeuren.
Of neem contact op via tel:
03 233 70 32. We werken
uitsluitend met digitaal aan­
ge­leverde recensies.
ETALAGE
WILSVERKLARING/KERKUITTREDING
Mensen kunnen bij HVV te­
recht met al hun vragen over
wilsverkla­ringen. Wij helpen
hen ook met het papierwerk
en registreren de wilsverkla­
ring. We sturen een herinnering na 5 jaar om hun
wilsverklaring te vernieuwen.
Dit doen we gratis omdat we
vinden dat het als humanistische organisatie tot onze
taken behoort de mensen te
informeren en te helpen.
wils­verklaring opmaken aan
de hand van invulformulieren.
Men moet de wilsverklaring
dus niet meer met de hand
schrijven. Men kan dit formulier op eenvoudig verzoek krij­
gen bij het gemeentebestuur,
via de federale dienst volksgezondheid, bij HVV (via mail
of post) of bij de Leiflijn (op
078/15.11.55 of www.leif.be)
WAT EN WANNEER?
Deze wilsverklaring voor euthanasie kan men sinds een
jaar bij de bevolkingsdienst
van het gemeentebestuur la­
ten registreren. Dit is belang­
rijk om twee redenen.
 Ten eerste kan de behandelende arts in het ziekenhuis via
de website van de Dienst Volksgezondheid nakijken of u een
geldige wilsverklaring heeft. Dit
bespaart veel tijd en twijfels bij
uzelf en uw naasten.
 Ten tweede wordt met de­ze
registratie ook een duidelijke
statistiek bijgehou­den hoe­veel
mensen een wils­verklaring
hebben en hoe vaak hiervan
gebruik gemaakt wordt. Zo kan
men het beleid beter afstellen op de realiteit van het le­
venseinde in Vlaanderen.
Het formulier wilsverklaring
is enkel van toepassing wanneer de verzoeker zich in een
onomkeerbare coma bevindt.
De huidige wetgeving heeft
nog geen mogelijkheden in
geval van dementie. Concreet
betekent dit dat de aanvraag
slaat op een situatie waarin
de verzoeker niet meer bij
bewust­zijn kan komen door
verdere medische behande­
ling, bijv. na een ongeval. Het
formulier vult men dus vooral
in om onnodige medische
behandeling tegen te gaan in
een uitzichtloze situatie.
HET INVULFORMULIER
VOOR DE WILSVERKLARING
Sinds de nieuwe wetgeving
van kracht is kan men zijn
DE REGISTRATIE VAN DE
WILSVERKLARING
Voor al je vragen over wilsverklaring/organisatie van een
­infoavond/brochures en invulformu­lieren kan je terecht op onze
website www.h-vv.be/Wilsverklaring-Euthanasie
of bij Laura: ­[email protected]
2014/2015
KERKUITTREDING
Steeds vaker contacteren
men­­sen, die als baby katholiek gedoopt werden en dit
nu ongedaan willen maken,
ons omdat zij dit niet langer
in overeenstemming kunnen
brengen met hun morele opvattingen. Gedoopt zijn, het
eerste sacrament in de katholieke kerk, is in de meeste
gevallen niet het gevolg van
een eigen vrije keuze. De
meeste mensen werden gedoopt als baby en dan heb je
niet zo veel in de pap te brokken. Vrijzinnigen zijn voor het
recht op zelfbeschikking. De
Humanistisch-Vrijzinnige Ve­r­
e­niging helpt je bij de procedure van kerkuittreding, om­­
dat we willen tegemoet­ko­men
aan een emotione­le behoefte
die bij velen sterk aanwezig is.
Voor veel mensen is zo’n ontdoping een symbolische daad
waarmee ze reageren tegen
het instituut kerk.
Wil je met de afdeling een
ontdopingsactie organise­
ren? Contacteer Björn:
03 205 73 03
[email protected]
Etalage 51
VRIJZINNIGE
JEUGD: ZEDENLEER / FEESTEN
INHOUDSTAFEL
INFOPUNT ZEDENLEER EN FEESTEN
Het HVV Infopunt Zedenleer en Feesten biedt dienst­
verlening en informatie voor ouders en voor leerkrachten zedenleer. Het registreert en onderzoekt
vragen over de cursus niet-confessionele zedenleer
en/of over de Feesten. Het tracht te beantwoorden
en/of verwijst door naar derden.
Vragen over de cursus zedenleer en/of over
de Feesten?
Info bij Britt: 03/205.73.07 [email protected]
ONDERSTEUNING FEESTEN VRIJ­ZINNIGE
JEUGD EN LENTEFEESTEN
Voor de organisatoren van Feesten Vrijzinnige ­Jeugd­
(FVJ) en Lentefeesten (LF) hebben we een mooie
folder (die, indien gewenst, kan worden geperso­
naliseerd). Ook raamaffiches (formaat A2 en A3) zijn
verkrijgbaar, dit om het feest te promoten en de activiteiten bekend te maken.
Een handleiding voor het organiseren van de Feesten
kan uitgeleend of aangekocht worden bij het nationaal secretariaat. Er is ook heel wat materiaal dat
je kan uitlenen: een grote lichte tent, banners en
vlaggen, een promopakket om een stand mee aan te
kleden. Indien het feestcomité samenwerkt met een
afdeling van HVV, dan zijn zij in orde voor de verzekering mits tijdig een namenlijst van de deelnemers
wordt doorgegeven aan het nationaal secretariaat.
Op de website wordt in de kalender extra ruimte
voorzien voor alle info en foto’s van de geplande
Feesten zie: www.h-vv.be/kalender
Op zoek naar info of materiaal voor de Feesten? Geef een seintje aan Mabel, zij stuurt je affiches en
folders en beantwoordt alle vragen over de administratie en alles wat je kan ontlenen of krijgen voor
het Feest Van Het Jaar! [email protected]
HUJO is een landelijk erkende jeugdvereniging en heeft verschillende
kant-en-klare (educatieve) spel- en activiteitenpakketten. De handlei­
dingen worden elektronisch doorgestuurd. Bijhorend materiaal kan
­afgehaald worden op het secretariaat te Brussel. Info: www.hujo.be
52 Etalage
FOLDERS/AFFICHES
 HVV folders voor ledenwerving.
De folders die gemaakt zijn ter ondersteuning
van de ledenwerving kan je gratis opgestuurd
krijgen. Als je dit wenst, kunnen er stickers met
de afdelingsgegevens meegeleverd worden zodat je de brochures kan personaliseren. Belang­
rijk is wel dat u ze dan op tijd aanvraagt en de
juiste gegevens doorgeeft.
 Grijze Geuzen folder, flyer en banner
Interessant promomateriaal om je werking te
presenteren.
 HVV Shop folder
Je kan de nieuwe shopfolder met productafbeeldingen en bestelgegevens aanvragen op
het nationaal secretariaat.
 Tijd om te Kiezen/Feesten folder
Deze folders voor de leerkrachten zedenleer
helpen om het Lentefeest/Feest Vrijzinnige
Jeugd­ te promoten en ouders te informeren
over de cursus zedenleer.
 Feesten/Affiche
Er is een mooie affiche (A3 en A2 formaat)
be­schikbaar voor feestcomités van de Lentefeesten en de Feesten Vrijzinnige Jeugd.
 Buttonmachine
Het huren van de button machine is gratis mits
betaling van € 250 waarborg. Onderdelen zoals
sleutelhangers, magneten en buttons zijn te
betalen volgens verbruik.
 Affiches voor activiteitenaankondiging
Een algemene affiche waar je zelf je activiteiten
op kan noteren, kan je bij het nationaal secretariaat bekomen.
 Nieuw! Grote HVV-affiche in nieuwe huisstijl
(cfr. HVV-website)
Nieuwe grote affiche beschikbaar op plastiekachtige canvas (formaat 75 x 100 cm) die
kan gebruikt worden op beurzen, promotie­
standen van HVV, etc. De kleurrijke affiche
vermeldt typische trefwoorden die aangeven
waarvoor de vereniging staat: zelfbeschikking,
atheïsme, vrijzinnige vrouwen, etc. De affiche
ETALAGE
2014/2015
(momenteel één exemplaar beschikbaar) kan
op eenvoudig verzoek worden ontleend via het
secretariaat (verzending d.m.v. grote affiche­
koker) of opgehaald na afspraak.
 Promopakket voor infostand
Het promotiepakket om op een stand of grote
activiteit extra informatie te verspreiden, kan
op het nationaal secretariaat aangevraagd
worden. Het bevat alle infofolders over de diensten en afdelingen van HVV en kan gepersonaliseerd worden om de eigen afdelingen te promoten indien het op tijd wordt aangevraagd.
Folders en affiches aanvragen. Hiervoor kan je
terecht bij Mabel: O3 233 70 32
[email protected]
Etalage 53
HVV SHOP
Onze afdelingen kunnen in onze shop terecht
voor allerlei vrijzinnige aankopen. Dit assortiment is er vooral op gericht om de vrijzinnig­
heid verder uit te dragen op een praktische
en plezierige manier. Het aanbod gaat na­
tuurlijk ook uit naar de feestcomités FVJ/LF,
de vrijzinnige centra en de instellingen voor
morele dienstverlening, Huizen van de Mens.
Deze krijgen (mits vermeld bij de bestelling)
ook een kor­ting van 15% op de aankopen met
uitzondering van koopjes. Voor de jaarlijks
terugkerende feesten hebben we een ruim
assortiment aan vrijzinnige gadgets die als
cadeau gepresenteerd kunnen worden.

Vrijzinnige wenskaarten
We hebben nieuwe vrijzinnige wenskaarten.
De kaarten meten 10 x 15 cm en hebben een
achterflap zodat ze zonder probleem rechtop
kunnen staan. Kaarten worden met omslag
geleverd.

Oude verhalen, jonge dromen
Het inter-generationeel en inter-levens­
beschouwe­lijk project ‘Oude verhalen jonge
dromen’ is een ‘document humain’ van enerzijds oude concrete verhalen van vrijzinnige
en katholieke senioren (1950-1960) en anderzijds van jonge twintigers (2006-2007) die in
een multiculturele samenleving leven.

Educatief pakket ‘Verschillende Maten,
diversiteit (z)onder spanning’
Het pakket is opgezet als hulpmiddel om het
nadenken en debatteren over diversiteit te
faciliteren. Het kan gebruikt worden in het
vere­nigingsleven, de volwassenenvorming
of het (hoger) secundair onderwijs, bijvoorbeeld in lessen maatschappijleer, niet-confessionele zedenleer, of in het kader van bredere
pedagogische ­projecten.
Info en bestellingen op het nationaal
­secretariaat bij I­ngrid: 03 205 73 05
[email protected]
54
Etalage
ETALAGE
STANDMATERIAAL LIDMAATSCHAP 2014/2015
HVV TENT
Voor evenementen hebben
we een mooie grote witte tent
in huis om een promostand
op te zetten. De tent is 3 x 3
x 3 m groot en is op het dak
en de afneembare zijkanten
bedrukt met het HVV logo.
De tent kan door afdelingen
gratis uitgeleend worden voor
het opzetten van een infostand op grote publieksactiviteiten mits beta­ling van € 250
waar­borg. ­Hierbij wordt een
promo­pakket meegeleverd.
Als je een evenement orga­
niseert waarop de stand kan
worden opgesteld, kan je
hier­voor een aanvraag met de
omschrijving van de activiteit
indienen (liefst via mail). Na
de interne beoordeling (pu­
blieksactiviteit, locatie…) ontvang je zo snel mogelijk een
bevestiging. Een demonstratie
voor het opzetten van de tent
is mogelijk mits duidelijke
­afspraken.
HVV BANNERS
EN EVENT-FLAG
We hebben twee banner­
dis­plays en een
event-flag
ter
beschikking om
je stand mee op
te fleuren en aandacht te trekken.
INHOUD LIDMAATSCHAP
Wie lid wordt van HVV geniet
vele voordelen! Je krijgt kor­
ting op de afdelingsactivitei­ten
en bent automatisch verzekerd
voor ongevallen op deze activiteiten. Ook ontvang je vier
maal per jaar gratis ‘Het Vrije
Woord’ magazine, vol info over
activiteiten, foto’s, opiniestukken van leden. In het ledenblad
van je afde­ling vind je de agenda voor komende activiteiten
en kan je leuke verslagen, interviews en boekrecensies lezen.
Wie zijn e-mailadres doorgeeft
krijgt ook tweewekelijks de
elektronische nieuwsbrief, de
‘HVV-Flash’, die dieper ingaat
op de nationale vrijzinnige actualiteit.
VERNIEUWING
Sinds 2010 werd de jaarlijk­
se vernieuwing van het lidmaatschap op 31 december
gezet. Zo wordt de admini­
stratie overzichtelijker en is ze
voor alle afdelingen hetzelfde.
LIDKAARTEN
Bij de jaarlijkse vernieuwing
van het lidmaatschap krijg
je een nieuwe lidkaart die
een kalenderjaar geldig is.
Normaal krijg je deze van­
uit het nationaal secretariaat
opgestuurd, samen met de
bevestiging van je vernieu­w­
ing. In de afdelingen die zelf
het lidgeld innen, worden de
lidkaarten meestal door het
Etalage 55
LIDMAATSCHAP / LEDENWERVING
afdelingsbestuur uitgedeeld.
LIDGELD
Het basis lidgeld bedraagt 12
euro per jaar. Daarvan gaat 6
euro naar de nationale wer­
king van HVV, de rest gaat
naar de werkingsmiddelen
van de afdeling. In het najaar
krijgen de leden een brief
met de uitnodiging om het
lidmaatschap te vernieuwen
en het lidgeld over te maken
op de ledenrekening van HVV
(BE72 0011 7775 6216). Sommige afdelingen innen zelf
de lidgelden en storten het
volledige bedrag of afdracht
door op de ledenrekening
van HVV. Per mail of per
post wordt door de contactpersoon van de afdeling een
ledenlijst doorgegeven aan
het nationaal secretariaat.
De hernieuwingen of nieuwe
aansluitingen worden jaarlijks
geregistreerd tot 30 juni. Er
worden – mits afspraak met
het nationaal secretariaat
– nog uitzonderingen toege­
staan.
LIDGELD AAN AFDELING
Naast het basislidgeld is het
de afdelingen toegelaten een
extra bijdrage te vragen aan
haar leden. De beslissing om
dit te doen en het bijkomend
bedrag dat gevraagd wordt, is
de verantwoordelijkheid van
het afdelingsbestuur.
SOCIAAL LIDMAATSCHAP
56
Etalage
Door een verklaring op eer kan
een lid in aanmerking komen
voor sociaal lidmaatschap. Dit
geeft recht op lidmaatschap
aan halve prijs (€6). Er dient ook
slechts de helft van de afdracht
(€3) betaald te worden.
INFOPAKKET
GEÏNTERESSEERDEN
Lopen er mensen rond op je
afdelingsactiviteiten die geen
lid zijn maar het misschien
wel willen worden? Vraag
voor hen telefonisch of via
de website een infopakket
aan! www.h-vv.be/infopakket. Het pakket met folders,
gratis exemplaren van de HVV
publicaties en meer krijgen ze
thuisgestuurd met de groeten
van het HVV-team.
REGISTRATIE NIEUWE LEDEN
Leden die toetreden tot de
afdeling kan je doorgeven
aan het nationaal secretariaat
met het standaardformu­lier
‘lidgegevens’
verkrijgbaar
bij de Provinciale Educatieve
Krachten of op de website te
downloaden. Na het overma­
ken van hun inschrijvingsgeld
krijgen ze hun lidkaart en pu­
blicaties thuisgestuurd.
GEGEVENS AANPASSEN IN
DE LEDENLIJST
Als de gegevens van je leden
voor de verzending van de
publicaties en lidkaarten
moeten worden aangepast
vanwege een verhuis, huwe­
lijk of overlijden, kan je dit
best zo snel mogelijk doorgeven aan het nationaal
­secretariaat per e-mail of met
het standaardformulier ‘lid­
gegevens’ dat je bij de Provinciale Educatieve Krachten of
op de website kan krijgen
www.h-vv.be/lidmaatschap
ETIKETTEN EN LEDENLIJST­
Afdelingen die zélf het lidgeld
innen, kunnen van het natio­
naal secretariaat etiketten
met de naam en het adres van
de leden opgestuurd krijgen
om de postverzending van de
hernieuwingsbrieven te vergemakkelijken. Alle afdelingen
kunnen voor het versturen
van een eigen ledenblad of de
aankondiging van activiteiten
naar hun leden, jaarlijks tot
5 maal gratis etiketten ontvangen. Wens je daarbuiten
nog etiketten te ontvangen,
dan betaal je de kostprijs van
de etiketten en de portkosten
voor de verzending naar de
afdeling. Afdelingsbesturen
die dit wensen, kunnen ook
digitaal een lijst krijgen met
de gegevens van huidige of
ex-leden.
Vragen over lidmaat­schap,
ledenwerving en/of ledenlijs­
ten? Hiervoor kun je terecht
op het nationaal ­secretariaat
bij Ingrid: 03 205 73 05
[email protected]
ETALAGE
NIEUWE AFDELINGEN/AFDELINGSWERKING 2014/2015
NIEUWE BESTUURSLEDEN
Nieuwe bestuursleden die in
je afdelingsbestuur worden
opgenomen, kan je doorgeven aan Ingrid Van Eyken
van het nationaal secreta­riaat
[email protected]
met naam, lidnummer, adres,
e-mail, geboortedatum en
mobiel en/of telefoonnummer. Zij ontvangen dan een
welkomstpakket met o.a. orga­
nogram, HVV-huisstijlartikelen.
Het spreekt voor zich dat elke
bestuurder ook zelf lid is van
HVV.
BESTUURSFUNCTIES
Iedere afdeling moet minstens
een voorzitter, secreta­ris en
penningmeester hebben om
wettelijk in orde te zijn.
VERGADERINGEN
Van iedere vergadering dient
een verslag te worden gemaakt. Nadat dit verslag op
de volgende vergadering is
goedgekeurd, wordt een ko­
pie ter bewaring opgestuurd
naar de Provinciale Educa­
tieve Krachten.
AFDELINGSADMINISTRATIE
Al de afdelingsadministratie
wordt in het provinciaal secre­
tariaat bewaard. Zo kan er bij
een probleem of discussie
teruggekeken worden naar
de officiële documenten om
duidelijkheid te verschaffen.
REGISTRATIE LEDEN
EN ACTIVITEITEN
ruimtes voor vergaderingen
en activiteiten, ook voor een
hoop administratie te staan.
Gelukkig hebben we een expert in huis die je kan helpen
met het doorploegen van
deze papierberg.
VERZEKERING
REGLEMENT INWENDIGE
ORDE (RIO)
Om bij activiteiten verzekerd
te zijn, moet er een lijst gegeven worden aan het secretariaat met al de deelnemers
en de geplande activiteiten.
Ervoor zorgen dat je activiteiten en leden verzekerd
zijn is een ander belangrijk
punt. Ook hiervoor zijn er
standaardformulieren
be­
schikbaar. Een uitgebreid
do­­cument met alle info hier­
over kan je downloaden van
onze website. Surf daarvoor
naar de rubriek ‘voor de
afde­lingen’ en klik op de link
‘Verzekeringen Activiteiten
Afdelingen’.
PREMIE
ADMINISTRATIEVE ORDE
Afdelingen die in orde zijn met
hun administratie (ledenlijst,
registraties, bestuursleden)
en dit ook allemaal op tijd binnenbrengen, krijgen een premie van € 100 voor admini­
stratieve orde. Het loont dus
de moeite om regelmatig je
papieren na te kijken en aan
te vullen.
NIEUWE AFDELINGEN
OPRICHTEN
Leden die een nieuwe afde­
ling willen oprichten komen,
naast de zoektocht van
bestuurs­leden en geschikte
Iedere afdeling heeft een
Reglement voor Inwendige
Orde. Een set huisregels om
de zaken in goede banen te
leiden. Hiervoor bestaat een
standaarddocument.
NAAMSVERANDERING
Afdelingen die van naam ver­
anderen, moeten hiervoor
wat papierwerk in orde ma­
ken. Ook hiermee kunnen wij
je helpen.
SUBSIDIES VIA HET
LOKAAL CULTUURBELEID
Een originele en vernieu­w­en­
de activiteit kan ook steeds
in aanmerking komen voor
subsidies vanuit het lokaal
cul­tuurbeleid. De meeste
gemeentes, steden en provincies stellen een aantal
subsidies ter beschikking om
publieksactiviteiten te ondersteunen. Er zijn uiteraard enkele criteria waaraan een activiteit of project moet voldoen
om in aanmerking te komen
voor ondersteuning.
Bij gemeenschapsvormende
initiatieven wor­den een drie­
Etalage 57
NIEUWE AFDELINGEN – AFDELINGSWERKING
tal mogelijke invalshoeken
aan­gehaald:
 het stimuleren van
ontmoe­ting en betrokkenheid: door mensen meer te
betrekken bij een culturele
organisatie leren mensen
elkaar begrij­pen en wordt
gemeenschap gevormd.
 publieksverbreding en
–vernieuwing zodat ‘meer
gemeenschap’ bij cultuur
wordt be­trokken.
 de rol van het cultuurbeleid in het verbinden van
gemeenschappen – aanwezig in de gemeente – en
de relatie die de gemeente
en de culturele sector opbouwen met deze gemeenschappen.
Meer informatie bij uw lokale cultuurbeleidcoördinator of bij Locus, Priemstraat
51, 1000 Brussel [email protected] 02.213.10.40
Vragen over de oprichting
van een nieuwe afdeling,
naamsverandering of de
premie voor admini­stra­
tieve orde?
Contacteer Ingrid:
[email protected]
of 03 205 73 05
58
Etalage
VRIJZINNIGHEID IN BELGIË
ETALAGE
2014/2015
VRIJZINNIGHEID IN BELGIË
Centrale Vrijzinnige Raad
q
Vlaanderen
Nederlandstalig Brussel
deMens.nu
federaal centrum gefinancierd
door Ministerie van Justitie
q
(P) IMD
Provinciaal Instituut
voor Morele
Dienstverlening
q
Wallonië
Franstalig Brussel
CAL
(Centre d’Action Laïque
federaal centrum gefinancierd
door Ministerie van Justitie
q
huizenvandeMens
ANTENNES
centra morele dienstverlening
antenne morele dienstverlening
LIDVERENIGINGEN
HUJO
Vermeylenfonds
Willemsfonds
UPV
OSB
.....
u
u
u
u
u
u
hebben een
u meerdere huizenvandeMens Raad van Bestuur en per provincie waarvan de Algemene Vergadering
werkingskosten
door PIMD betaald worden
Betalen
werkingskosten
u stellen moreel
huizenvandeMens,
consulenten type I
antennes
(morele dienstverlening)
en type II (ondersteuning
subsidiëren activiteiten VOC’s en lidverenigingen)
van de afdelingen van te werk.
lidverenigingen
Deze worden betaald door
het ministerie van Justitie.
u
u
huizenvandeMens stellen
jaaractieplannen(JAP’s) op
voor hun werking
Begeleidingsgroepen
begeleiden beroepskrachten
en jaaractieplannen
q
q
u
u
u
VOC’s, VLC’s, VC’s
u
de volledige lijst
vind je op de
pagina’s 65-66
HVV
(gesubsidieerd door Ministerie
van Cultuur en de Vlaamse
Gemeenschap
u
u
u
Nationale werking:
u Nationaal secretariaat
u Nationaal Educatieve
krachten
Provinciale werking:
u Provinciale geledingen
u Provinciale Educatieve krachten
Afdelingswerking
Etalage 59
VRIJZINNIGHEID IN BELGIË
ORGANOGRAM HVV
Algemene vergadering
Samengesteld uit 1 effectief lid per 50 leden.
Leden van de Algemenen Vergadering worden door de afdelingen voorgedragen.
De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan.
Raad van Bestuur
Bestaat uit minstens 7 en max. 20 bestuurders. Zij worden voorgedragen door de
afdelingen, geledingen of RvB.
Directie en coördinatie
Administratie
Financiën
Grijze Geuzen Platform
Logistiek
+
Dienstverlening
Provinciale Geledingen:
Antwerpen, Brussel, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant,
West-Vlaanderen.
Afdelingen







60
Etalage
Educatie
HVV ouderwerking
HVV volwassenwerking
HVV/Grijze Geuzen
50+ werking
HVV /OVM
HVV /HV
HVV / Vrijzinnige Vrouwen
HVV /Zahir
Onderzoek Communicatie
HVV-NATIONAAL SECRETARIAAT
Björn Siffer
Algemeen
Coördinator­
/Woordvoerder/
Hoofdredacteur
Het Vrije Woord
[email protected]
03 205 73 03
Ronald Chovau
Verantwoordelijke
Financiën/Boekhouding/ Betalingen
en budget controle
projecten.
[email protected]
be
03 205 73 04
ETALAGE
2014/2015
Philippe Vlayen
Coördinator werking/
Verantwoordelijke
Grijze Geuzen-werking
[email protected]
be
03 205 73 08
An Avonds
Communicatiemedewerker/
­Verantwoordelijke
Lay-Out HVW/
Etalage/Flyers/
Affiche’s
[email protected]
03 233 70 32
Joppe Versweyveld
Communicatie­
medewerker/
Website/Facebook/
HVW-TV
joppe.
[email protected]
03 233 70 32
Magda Heeffer
Educatief
medewerker/
Levensbeschouwing/
Redactie HVW
[email protected]
be
03 233 70 32
Laura Michiels
Educatief
medewerker/
Dienstverlening i.v.m.
wilsverklaring/Etalage
/Mediatheek/Documentatiecentrum
[email protected]
03 205 73 06
Sien Simoens
Educatief
medewerker/
Kritisch Lezen/
Diversi­teit, ecologie
en duurzaamheid
[email protected]
03 233 70 32
Etalage 61
HVV-NATIONAAL SECRETARIAAT
62
Eva Van Tulden
Educatief
medewerker/
Vrouwenwerking
HVV Antwerpen
[email protected]
be
03 206 60 30
Britt Ballings
Educatief mede­
werker/Opvoeding
& Onderwijs
HVV Vlaams-Brabant
[email protected]
03 205 73 07
0495 53 33 20
Ingrid Van Eyken
Verantwoordelijke
HVV Shop/
Contactpersoon
afdelingen
[email protected]
h-vv.be
03 205 73 05
Nil Paredis
Medewerker
Financiële Dienst/
Personeels­
administratie en
l­eden­administratie
[email protected]
03 205.73.02
Mabel Coenen
Administratief
medewerker/
Contactpersoon
Feesten,
kerkuittreding en
ledenwerving
[email protected]
03 233 70 32
Dirk Ceuppens
Logistieke
ondersteuning
[email protected]
03 233 70 32
Frank Decombel
Logistieke
ondersteuning
[email protected]
03 233 70 32
Zehra Karaer
Logistieke
ondersteuning
[email protected]
03 233 70 32
Etalage
ETALAGE
EDUCATIEVE KRACHTEN EN AFDELINGEN 2014/2015
PROVINCIE ANTWERPEN
Eva Van Tulden
[email protected]
03 206.60.30
Lange Leemstraat 57,
2018 Antwerpen
AFDELINGEN ANTWERPEN

HVV/GG Antwerpen 271
 HVV/GG Waasland 275
 HVV/GG Willebroek 272
 HVV/HV Deurne 23G
 HVV Heist- op- den- Berg 23D
 HVV/HV Hoboken – Wilrijk 23F
 HVV/HV Mol 23L
 HVV/HV Regio Antwerpen Noord 241
 HVV/HV Schoten 23H
 HVV/HV Willebroek 233
 HVV Feest je mee Wilrijk –
Wommelgem 243
 HVV Herentals 23K
 HVV-Vrij Zinnig Opgroeien Malle 230
 HVV/OVM Mol 236
 HVV/OVM Niel 264
 HVV/OVM Regio Antwerpen Noord 220
 HVV/OVM Schelle 234
 HVV Ravels 245
 HVV/OVM Boom 202
 HVV/OVM Deurne 229
 HVV/OVM Hemiksem 237
 HVV/OVM Hoboken 206
 HVV/OVM Klein Brabant 270
 HVV/OVM Antwerpen
Linker Oever-Noord Waasland 256
 HVV Vrijzinnig Antwerpen
Volwassenvorming 230
 HVV Vrijzinnig Antwerpen
Ouderwerking 201
 HVV Mechelen 247
 HVV ’t Is Feest 246
 HVV/OVM Turnhout 226
 HVV/OVM Willebroek 228












HVV Bonheiden 248
HVV Feestcomité Sint-Katelijne-Waver 219
HVV Atheïsme Vlaanderen 266
HVV Melemo 249
HVV Leergierig en jong 218
HVV/Lentegeel 203
HVV Beuk en Noot 263
HVV/OVM HUJO Noorderkempen 262
HVV Feestcomité Heist-op-den-Berg 216
HVV Feestcomité Groot Lier 221
HVV Kapellen 222
HVV/Feesten Mariaburg 252
BRUSSELS GEWEST
Info: Nationaal secretariaat
Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen
03 233 70 32 [email protected]
AFDELINGEN BRUSSEL
HVV/HV Brussel 540
HVV/HV Woluwe 54K
HVV/OVM Anderlecht 587
HVV/OVM Jette 598
HVV/OVM Brussel 504
HVV/OVM Koekelberg 592






PROVINCIE VLAAMS BRABANT
Britt Ballings
[email protected]
03 205 73 07
Lange Leemstraat 57,
2018 Antwerpen
AFDELINGEN VLAAMS BRABANT
HVV Leuvense Vrijzinnigen 141
HVV De Fakkel Grimbergen 143
HVV Vilvoorde 144
HVV/HV Pajottenland 146
HVV Londerzeel 148





Etalage 63
PROVINCIAAL EDUCATIEVE KRACHTEN EN













HVV Diestse Vrijzinnigen 14A
HVV Tiense Vrijzinnige Kring 155
HVV Kapelle-op-den-Bos 151
HVV Druivenstreek 14F
HVV Vrijzinnig Vrouwen Vl. Brabant - Kern Tremelo-Keerbergen 150
HVV Noord Brabant met Ouderwerking 115
HVV/OVM Aarschot 117
HVV/OVM Halle 148
HVV/GG Vilvoorde 104
HVV/VF Libra 114
HVV/GG De Grijze Loodsen 110
HVV/ Feestcomité Kampenhout 184
HVV Haacht 119
PROVINCIE LIMBURG
Monique Sevens
[email protected]
011 21 40 04
A. Rodenbachstraat 18,
3500 Hasselt
AFDELINGEN LIMBURG
HVV De Demer 35A
HVV Haspengouw
HVV Hasseltse Vrijzinnige Humanisten 350
HVV/HV Maasland 351
HVV Noord Limburg 371
HVV De Mens Feest 345
HVV Genkse Humanisten 317
HVV/GG Hasselt 360
HVV/OVM Maasland 394
HVV/OVM Hasselt 318
HVV West Limburg 320
HVV Vrijzinnige Vrouwen Limburg 354
HVV Leopoldsburg 361
HVV Feestcomité Noord -Limburg 310
HVV Feestcomité Paal Beringen 311
HVV CFVJ Sint-Truiden 312
HVV Feestcomité Genk 313
HVV vzw Vriendenkring LF Toverfluit 346
HVV Feestgroep Hasselt LF/FVJ 347



















64
Etalage
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Tine Dekempe & Dirk Dekempe
[email protected]
09 222 29 48
Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
AFDELINGEN OOST-VLAANDEREN
HVV Ninove 91 A
 HVV Waasland 918
 HVV Reynaerdyn 914 (Kemzeke)
 HVV Molenberg 919 (Stekene)
 HVV/GG Eeklo 925
 HVV/GG Gent 921
 HVV/GG Zottegem 922
 HVV/OVM Denderstreek 923
 HVV/OVM Oostakker 958
 HVV/OVM Scheldevallei 985
 HVV/OVM Sint Niklaas 912
 HVV/OVM Zelzate 950
 HVV De Geuzen Lochristi 903
 HVV/OVM De Wijze Eik 961
 HVV/HV Aalst 912
 HVV Dendermonde 91 C
 HVV/HV Gent 910
 HVV Geraardsbergen 91 D
 HVV/HV Ronse 913
 HVV/HV Wetteren 91 G
 HVV Zottegem-Zwalm-Herzele 91 B
 HVV/HV Oudenaarde 911
 HVV Denderleeuw 924
 HVV/OVM Eeklo 953
 HVV/OVM Geraardsbergen 906
 HVV VOCLO 960
 HVV/OVM Lokeren 996

ETALAGE
2014/2015
AFDELINGEN

HVV Oudervereniging voor Moraal –
De Brug 909
 HVV Vrijzinnige Vrouwen afd.
Oost -Vlaanderen 904
 HVV/Beveren-Waasland Zuid 955
 HVV/OVM Klaverdries Drongen 908

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Steven Dudal
[email protected]
059 51 63 95
Kazernelaan 1 , 8400
Oostende
AFDELINGEN WEST-VLAANDEREN
 HVV De Haan 842
 HVV Izegem 864
 HVV Tielt 861


















HVV Waregem 862
HVV Brugge 3 (Assebroek) 82B
HVV Blankenberge 822
HVV/HV Diksmuide 823
HVV/HV Kortrijk 860
HVV/HV Oostende 821
HVV/HV Roeselare 863
HVV Brugge 2 (Sint-Andries) 82C
HVV/OVM Avelgem 861
HVV/OVM Brugge 803
HVV/OVM Diksmuide-Koekelare 830
HVV/OVM Harelbeke 820
HVV/OVM Ieper-Poperinge 847
HVV/OVM Knokke-Heist 841
HVV/OVM Kortrijk 819
HVV/OVM Oostende 811
HVV/OVM Oostkamp 804
HVV/OVM Oudenburg 831
HVV/OVM Westhoek 835
HVV/GG Ieper 870
VOC’S
Vrijzinnig Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat 57
2018 Antwerpen
Tel. 03 233 70 32
Fax 03 233 55 13
[email protected]
VAT Vrijzinnig
Antwerps Trefpunt
Breughelstraat 60
2018 Antwerpen
Tel. 03 239 94 21
Fax 03 239 56 51
[email protected]
hotmail.be
www.vrijzinnigantwerpen.be
VLC Noorderlicht
J. Vande Puttelaan 1
8370 Blankenberge
Tel. 050 41 08 29
VC ’t Fakkeltje
Kazernestraat 13-15
2070 Burcht (Zwijndrecht)
Tel en Fax 03 253 00 13
VC De Fakkel
Zwanestraat 11
8450 Bredene
Tel. 059 32 51 85
Fax 059 32 64 95
HVC Ons Huis
Cogelsplein 2
2100 Deurne
Tel. 03 324 85 00
VC De Sleutelbrug
Beenhouwerstraat 1-3
8000 Brugge
Tel. 0473 87 17 51
[email protected]
www.vrijzinnigbrugge.be
VC Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
Tel. 09 220 80 20
Fax 09 222 70 73
www.geuzenhuis.be
Etalage 65
VOC’S
Mephistophélès GVO
Guilleminlaan 155
9500 Geraardsbergen
Tel. 016 22 79 21
Fax 016 22 79 21
[email protected]
VC De Geus
Leopold III plein 71
8530 Harelbeke
Tel. 056 72 81 82
www.vcdegeus.be
VC De Bezatse
Vaubanstraat 8 B
8930 Menen
Tel. 056 51 90 70
Fax 056 51 90 70
[email protected]
www.debezatse.be
VOCHT Vrijzinnig
Centrum
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
Tel. 011 35 27 80
www.vrijzinnighasselt.be
[email protected]
VOC Westhoek
Veurnelaan 109
8670 Koksijde St.Idesbald
Tel. 0489 45 16 82
VC Mozaïek
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
Tel. 056 37 16 15
[email protected]
www.vcmozaiek.be
VOM
Prinsenhoflaan 29
3680 Maaseik
Tel. 089 51 91 40
Fax 089 51 91 41
[email protected]
www.vrijzinnigmaasland.be
Huis van de Tolerantie
Brusselsestraat 332
3000 Leuven
66
Etalage
VLC De Geuzetorre
Kazernelaan 1
8400 Oostende
Tel. 059 50 10 40
Fax 059 50 31 53
[email protected]
www.vlcdegeuzetorre.be
VJH De Kim
Langestraat 44a
8400 Oostende
Tel. 059 70 56 39
Fax 059 80 69 52
[email protected]
VC De Molensteen
p/a Bosdreef 13
8020 Oostkamp
Tel. 0476 90 29 57
[email protected]
www.vrijzinnigoostkamp.be
VC Zomerlicht
p/a Weldadigheidstraat 30
9930 Zomergem
Vrijzinnig Huis Liedtskasteel
Parkstraat 4
9700 Oudenaarde
Tel. 055 30 10 30
Fax 055 30 10 46
[email protected]
VC Ronse
Zuidstraat 13
9600 Ronse
Tel. 055 20 93 20
[email protected]
www.branderij.be
VOC Tienen
Donystraat 14
3300 Tienen
Tel. 016 81 31 66
[email protected]
www.vrijzinnigtienen.be
VOC Moucheron
Frans Geldersstraat 21
1800 Vilvoorde
Tel. 02 252 15 47
Fax 02 252 25 47
[email protected]
www.vrijzinnigvilvoorde.be
VC Poincaré
J. Stormestraat 131/18
8790 Waregem
Tel. 0486 12 28 63
Tel. 0495 44 11 71
[email protected]
www.vcpoincare.be
ETALAGE ETALAGE ETALAGE ETALAGE