Nieuwsbrief, september 2014

Incidentbestrijding
Uit de programmaraad van september
Op vrijdag 12 september vergaderde de
Programmaraad Incidentbestrijding op de
kazerne in Amstelveen.
Positionering LNM&V
Als eerste stond de positionering van het landelijk
netwerk materieel & verwerving op de agenda. Dit
netwerk bevindt zich in een spagaat tussen
Management & Bedrijfsvoering (M&B) waar ze nu
onder vallen en Incidentbestrijding (IB) waar de
producten bestemd zijn. De programmaraad heeft
ingestemd met het plan om het huidige netwerk in
tweeën te delen met een deel Beheer & Techniek dat
onder IB zal vallen en een deel Inkoop dat onder
M&B blijft. De beoogde startdatum is 01-01-2015. Tot
die tijd wordt gekeken naar borging onder IB en
worden de leden geworven.
Blussen voordat het brandt…
Paul van Dooren en Hester Veltman waren op bezoek
bij de programmaraad om tips en adviezen op te
halen voor het project “Blussen voordat het brandt…”.
Dit project beoogt de expertise van incidentbestrijders
te benutten bij Brandveilig leven. Uiteindelijk weten
incidentbestrijders vanuit de praktijk wat de gevolgen
zijn van brand en juist zij zijn gemotiveerd om
persoonlijk leed te voorkomen. Door dit te koppelen
aan de kennis vanuit risicobeheersing ontstaat de
optimale mix voor Brandveilig leven. Het project heeft
ook raakvlakken met onder andere Vakbekwaamheid
& Kennis om de scheiding tussen risicobeheersing en
incidentbestrijding in de opleiding te verkleinen en
M&B vanuit de visie op vrijwilligheid.
Jaargang 2, uitgave 5
september 2014
STOOM
Op de agenda stond de voortgangsrapportage, de
stand van zaken Verificatie Meldkamer Brandweer
en de stand van zaken Aanpak vrijwillige
aansluitingen. Het blijkt dat nog niet alle regio’s de
gegevens aanleveren. De programmaraad doet een
dringende oproep om de gegevens beschikbaar te
maken voor dit project zodat er invulling gegeven
kan worden aan de doelstellingen van het project.
Landelijk kader uitruk op maat
Het landelijk kader Uitruk op maat is voor de laatste
keer besproken. De laatste opmerkingen zijn
verwerkt en op 19 september ligt het ter
besluitvorming voor aan de RBC. Na instemming zal
het besluitvormingsproces richting Veiligheidsberaad
worden gestart. Uiteindelijk resulteert dit in een brief
aan de minister. Het landelijk kader is na
besluitvorming in de RBC onder andere terug te
vinden op mijnBrandweer bij Uitruk op maat.
Vergaderplanning
In de vergadering is de vergaderplanning voor 2015
vastgesteld. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte
van de huidige planning. Alle vergaderingen zullen
op een centrale locatie in het land plaatsvinden.
Daarnaast zijn twee op een donderdag in Duiven. Dit
is op verzoek van de RBC. Deze vergaderingen
hebben ook een ontmoetingsfunctie omdat alle
programmaraden dan vergaderen. Voor deze
vergaderingen worden dan ook de
vakgroepvoorzitters uitgenodigd. De
vergaderplanning is binnenkort terug te vinden op de
website.
Lees meer over het Programma Incidentbestrijding op: www.brandweernederland.nl/incidentbestrijding
Agenda
Op de agenda staan:

19 september
Incidentonderzoeksdag – leren van de praktijk (inschrijving gesloten)

25 september
Brede klankbordsessie RemBrand (inschrijven tot 20 september
bij [email protected])

5 & 6 november
7de Nationaal Congres Fire Safety & Science (voorheen FSE)
binnenkort meer op de IFV website

18 november
Netwerkevent Brandveilig leven
meer informatie volgt via je regiovertegenwoordiger
Vooraankondiging
Netwerkevent Brandveilig leven
Noteer in uw agenda: 18 november 2014
Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem van 09.30 tot 16.30 uur
Voor meer info kijk ook op mijnBrandweer
www.brandweernederland.nl