Agendapunt : Voorstelnummer - raadbergen

Agendapunt
Voorstelnummer
Raadsvergadering
Naam opsteller
Informatie op te vragen bij
Portefeuillehouders
Registratienummer
Zaaknummer
:
:
:
:
:
:
:
:
6 maart 2014
Rob Schouten
Rob Schouten
Cees Roem
RAAD140002
Onderwerp: Sloop van het voormalig gemeentehuis Elkshove.
Aan de raad,
Beslispunt:
1. De raad besluit het voormalig gemeentehuis Elkshove te slopen;
2. De raad besluit de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
1.
Waar gaat dit voorstel over?
Het voormalig gemeentehuis Elkshove dient gesloopt te worden om de bouw van een nieuwe
brandweerkazerne in de dorpskern Bergen mogelijk te maken.
Op 21 januari 2014 besloot het college de ambtelijke organisatie opdracht te geven om enkele
voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het voormalige gemeentehuis Elkshove uit te
voeren. Deze werkzaamheden bestaan uit het ontruimen van het pand van huurders en goederen,
het afsluiten en verwijderen van de nuts aansluitingen, de uitvoering van een asbestsanering en
het aanvragen van een sloopvergunning. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd en zijn
uiterlijk 7 april 2014 afgerond.
Per separaat advies wordt uw raad verzocht om op 6 maart 2014 het besluit te nemen op Elkshove
een nieuwe brandweerkazerne te laten bouwen en budget daarvoor beschikbaar te stellen. Dit
advies voor nieuwbouw van de brandweerkazerne en het advies voor de sloop van het voormalig
gemeentehuis lopen synchroon met elkaar, zodat uw raad gelijktijdig over beide onderwerpen kan
besluiten omdat sloop een voorwaarde is om de nieuwbouw te kunnen realiseren.
Andersom is dit niet noodzakelijk het geval. Als uw raad op 6 maart 2014 (nog) niet besluit voor de
nieuwbouw van een brandweerkazerne, wordt het voormalige gemeentehuis Elkshove toch
gesloopt.
Het pand staat nu leeg, zonder anti kraak bewoning, waardoor de overlast door vandalisme toe
kan nemen.
In het pand wordt tussen 19 februari 2014 en 7 april 2014 een asbestsanering uitgevoerd. Een
deel van deze sanering is destructief en/of levert gevaarlijke situaties op zoals open
kruipruimteluiken, waardoor het opnieuw instellen van een anti-kraak bewoning veel kosten met
zich mee gaat brengen en het structurele voordeel door het vervallen van de exploitatiekosten niet
wordt gehaald.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Direct na de besluitvorming van de gemeenteraad het voormalig gemeentehuis te slopen, zal de
sloop worden aanbesteed. De sloop wordt uitgevoerd tussen 20 mei en 11 juli, waardoor de
werkzaamheden voor de bouwvakvakantie zijn afgerond.
1
De sloop bestaat uit het verwijderen van de bestaande opstallen (voormalig gemeentehuis, abri),
kelders van het gemeentehuis, restanten van kelders van het voormalige bejaardencentrum en alle
bestrating. De grond wordt aangevuld en geëgaliseerd, zodat er bouwrijp wordt opgeleverd.
3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid:
De raad besluit om het voormalig gemeentehuis Elkshove te slopen, het bouwperceel voor de
nieuwe brandweerkazerne bouwrijp te maken en de rest van het terrein schoon op te leveren.
opiniërend:
kaderstellend:
maatschappelijk urgent:
budgetrecht:
De raad besluit om budget voor de sloop en de daarvoor uitgevoerde voorbereidende
werkzaamheden beschikbaar te stellen door de begrotingswijziging vast te stellen.
anders, nl.:
4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De sloop van het voormalig gemeentehuis is een directe opdracht van de gemeente aan een
sloopbedrijf, die wordt verleend na een aanbestedingstraject. De gemeente is verantwoordelijk
voor het resultaat.
Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat: dit advies geen regionale aspecten heeft
Burgerparticipatie en externe communicatie:
De sloopmelding en vergunning worden als gebruikelijk gepubliceerd.
Betrokkenen, wijkraden en omwonenden worden in het nieuwbouwproject van de
brandweerkazerne ook over de sloop geïnformeerd en voorgelicht, om te voorkomen dat er twee
communicatieprojecten gelijktijdig lopen.
Op 15 januari 2014 heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de
Wijkverenigingen “Bergen Centrum” en “Koninginneweg. Op 10 februari 2014 wordt een
informatieavond voor belanghebbenden georganiseerd in de Beeck.
Specifiek ten aanzien van de asbestsanering worden omwonenden met een huis aan huis te
verspreiden flyer over de asbestsanering geïnformeerd. In de gemeentekrant wordt een artikel
gepubliceerd over deze asbestsanering. Beide acties vinden ongeveer twee weken voor de
aanvang van de sanering plaats. De sanering duurt ruim een week en vindt plaats tussen 8 maart
en 7 april 2014. De communicatie met omwonenden wordt op de exacte startdatum van de
sanering afgestemd.
Extern overleg gevoerd met : Sloopadviseur.
2
5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Geen.
6.
Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Direct na besluitvorming door uw raad wordt de sloop aanbesteed en gegund. Dit vindt plaats in de
periode tussen 7 maart en 4 april 2014. Een belangrijk gunningcriterium zal zijn dat de sloop voor
de bouwvak is afgerond. Dit is inclusief het aanvullen en egaliseren van de grond.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De kosten voor de voorbereidende werkzaamheden bedragen in totaal €18.340, en zijn tijdelijk
voldaan uit het exploitatiebudget strategisch vastgoed (FCL 68300100), omdat op dit budget ook
het begrotingsoverschot van de nutskosten, die vervallen na het afsluiten van de
nutsvoorzieningen, tot uiting komt. Omdat deze kosten niet zijn begroot, wordt dit budget samen
met de sloopkosten bij de gemeenteraad aangevraagd om deze FCL weer aan te vullen.
De resterende sloopkosten worden geraamd op €243.310 inclusief sloopbegeleiding en het
aanvullen met zand van het terrein om de uitgegraven kelders te vullen.
De totale sloopkosten bedragen €261.650 minus de begrote exploitatiekosten voor de rest van
2014, per saldo €247.870. Dit bedrag is ongedekt. Er wordt geadviseerd om dit bedrag voor de
incidentele sloopkosten ten laste van het begrotingssaldo 2014 te brengen. Het begrotingssaldo na
de vergadering van de gemeenteraad in december 2013 bedraagt €563.000. Vanaf 2015 ontstaat
door de sloop van het voormalig gemeentehuis een structureel voordeel van €29.265 per jaar ten
gunste van het begrotingssaldo. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.
De boekwaarde van het voormalig gemeentehuis wordt bij de jaarrekening 2013 al afgeschreven,
op grond van de besluitvorming van de raad om Elkshove als meest geschikte locatie voor de
nieuwe brandweerkazerne aan te wijzen.
Er zijn geen externe subsidiebronnen.
Risico’s
open-einde regelingen:
Als de gemeenteraad niet in 2014 besluit om het voormalige gemeentehuis op Elkshove te laten
slopen en derhalve geen budget beschikbaar stelt, is geld uitgegeven van het exploitatiebudget
strategisch vastgoed voor voorbereidende werkzaamheden die niet waren begroot en moet dit
budget op andere wijze worden aangevuld.
garantieverplichtingen:
risico’s gemeentelijke eigendommen:
Na de beëindiging van de anti-kraak bewoning is er letterlijk sprake van leegstand tot de feitelijke
sloop. Indien de start van de bouw van de nieuwe kazerne vertraging ondervindt, wordt toch
geadviseerd om de feitelijke sloop voor de bouwvakantie 2014 uit te voeren, om overlast voor de
buurt door vandalisme zoveel mogelijk te beperken en leegstand zonder anti-kraak bewoning te
voorkomen.
overige risico’s:
opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):
Nee, het risicobedrag is beperkt tot de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop, deze
werkzaamheden dienen ook als er niet wordt gesloopt te worden uitgevoerd. Het bedrag is kleiner
dan het kleinste risicobedrag waarvoor risicomanagement plaatsvindt. De FCL dient alleen op
andere wijze te worden aangevuld.
3
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Om de doorlooptijd van de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne te faciliteren, is er voor
gekozen om deze nieuwe kazerne binnen het bestemmingsplan van de locatie Elkshove te
realiseren. Dit houdt in dat de kazerne binnen de bouwvlek van het voormalige gemeentehuis
wordt gerealiseerd. Sloop van de opstal is daarvoor onvermijdelijk.
Bijlagen:
1. Planning (sloop in relatie tot de nieuwbouw.)
2. Begrotingswijziging
Bergen, 28 januari 2014
College van Bergen
drs. W.J.M. Bierman,
secretaris
drs. H. Hafkamp,
burgemeester
4