"Plenaire stemming Europees Parlement art 7a FQD" PDF document

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111
Ons kenmerk
IenM/BSK-2014/278702
Bijlage(n)
Datum
Betreft
23 december 2014
Plenaire stemming Europees Parlement art 7a FQD
Geachte voorzitter,
Op 3 december stemde de Milieucommissie van het EP in met de bezwaarresolutie
tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een uitvoeringsrichtlijn voor
art 7a van de Richtlijn Brandstofkwaliteit. De Milieucommissie gaf daarmee aan
niet in te willen stemmen met het Commissievoorstel. Reden was de zorg dat het
voorstel het gebruik van onconventionele oliën, zoals teerzandolie, met hoge CO 2emissies in de keten niet ontmoedigt.
Voor het daadwerkelijk verwerpen van het voorstel van de Europese Commissie
moest echter een meerderheid in het hele EP gehaald worden.
Op 17 december heeft het EP plenair gestemd over de bezwaarresolutie. Tijdens
deze stemming bleek er net geen gekwalificeerde meerderheid in het EP te zijn
voor het verwerpen van het voorstel van de Europese Commissie: de
bezwaarresolutie werd niet aangenomen. Dit betekent dat het voorstel van de
Europese Commissie wordt doorgezet.
Onder het Lets voorzitterschap zal de Raad een definitief besluit nemen over dit
voorstel. Naar verwachting zullen de stemverhoudingen in de Raad ongewijzigd
zijn ten opzichte van de stemindicatie die op 4 december is afgegeven. Dat
betekent dat er in de Raad een gekwalificeerde meerderheid is vóór het voorstel.
Nederland zal zich net als op 4 december blijven onthouden van stemming. Dit
doet recht aan de noodzaak de CO2-reductieverplichting voor 2020 in de keten
fossiele transportbrandstoffen te kunnen uitvoeren, maar ook aan het feit dat het
voorstel onvoldoende tegemoet komt aan de wens van uw Kamer het gebruik van
CO2-intensieve oliën te ontmoedigen. Het kabinet zal zich blijven inzetten in de EU
voor CO2-reductie in de keten fossiele transportbrandstoffen, ook voor de periode
na 2020.
Pagina 1 van 2
Het is nog niet bekend wanneer het voorstel wordt geagendeerd door het Lets
Voorzitterschap. De eerst mogelijke raad waar dit geagendeerd zou kunnen
worden, is de Raad Buitenlandse Zaken op 19 januari 2015.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Wilma J. Mansveld
Pagina 2 van 2