VERORDENING (EU) Nr. 748/2014 VAN DE RAAD van 10 juli 2014

VERORDENING (EU) Nr. 748/2014 VAN DE RAAD
van 10 juli 2014
betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Zuid-Sudan
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name
artikel 215,
Gezien Besluit 2014/449/GBVB van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende
maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan (1),
Gezien het gezamenlijk voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op 18 juli 2011 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2011/423/GBVB (2), waarbij
het wapenembargo tegen Sudan werd uitgebreid tot Zuid-Sudan.
(2) Op 24 november 2011 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EU)
nr. 1215/2011 (3), waarbij het toepassingsgebied van het wapenembargo tegen Zuid-Sudan werd
uitgebreid.
(3) De Raad heeft op 10 juli 2014 zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2014/449/GBVB, waarbij de
maatregelen ten aanzien van Zuid-Sudan worden gescheiden van die ten aanzien van Sudan en
samengebracht in één rechtshandeling; het besluit omvat reisbeperkingen en de bevriezing van
tegoeden en economische middelen van personen die het politieke proces in Zuid-Sudan
belemmeren, bijvoorbeeld door daden van geweld of schendingen van staakt-het-vurenovereenkomsten, alsook van personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van
de mensenrechten in Zuid-Sudan.
(4) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie en dus is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de
tenuitvoerlegging van de maatregelen, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten
uniform worden toegepast.
(5) Omwille van de duidelijkheid moeten de maatregelen tegen Zuid-Sudan worden gescheiden van
die tegen Sudan. Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad (4) moet derhalve worden
vervangen door deze verordening voor wat betreft Zuid-Sudan. Verordening (EG) nr. 131/2004
moet daarnaast worden vervangen door Verordening (EU) nr. 747/2014 (5) voor wat betreft
Sudan.
(6) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, in het bijzonder de rechten op een effectief
rechtsmiddel, op een eerlijk proces en op de bescherming van persoonsgegevens. Deze
verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.
(7) Aangezien de situatie in Zuid-Sudan een specifieke bedreiging vormt voor de internationale
vrede en de veiligheid in de regio, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en
herzieningsproces van de bijlage bij Besluit 2014/449/GBVB, dient de bevoegdheid tot wijziging
van bijlage I bij deze verordening te worden uitgeoefend door de Raad.
(8) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke
rechtszekerheid binnen de Unie moeten de namen en andere relevante gegevens openbaar
worden gemaakt van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de
tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren. Bij de
verwerking van de persoonsgegevens moet worden voldaan aan Verordening (EG) nr. 45/2001
van het Europees Parlement en de Raad (6) en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en
de Raad (7).
(9) Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen,
dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a) „tussenhandeldiensten”:
i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of
levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, van een derde
land aan een ander derde land; of
ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische
diensten, die zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een
ander derde land;
b) „vordering”: elke vóór of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende
vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of
verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
i) elke vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een
contract of transactie;
ii) elke vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties,
ongeacht de vorm;
iii) elke vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;
iv)
elke tegenvordering;
v) elke vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van
een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen,
ongeacht de plaats van uitspraak;
c) „contract of transactie”: elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing
is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen
omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen alle — ook de uit juridisch
oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten,
alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende
bepalingen;
d) „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites
die zijn opgesomd in bijlage II;
e) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of
onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of
diensten te verkrijgen;
f) „bevriezing van economische middelen”: voorkomen dat economische middelen worden gebruikt
om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer door deze te
verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;
g) „bevriezing van tegoeden”: voorkoming van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik of inzet van
of omgang met tegoeden, op welke wijze ook, met als gevolg wijziging van hun omvang, bedrag,
locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen
waardoor
het
gebruik
van
bedoelde
tegoeden,
inclusief
het
beheer
van
een
beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;
h) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot:
i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en
schuldbewijzen;
iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief
aandelen,
certificaten
van
waardepapieren,
obligaties,
promesses,
warrants,
schuldbekentenissen en derivatencontracten;
iv) rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door
activa;
v) krediet,
recht
op
compensatie,
garanties,
uitvoeringsgaranties
of
andere
financiële
verplichtingen;
vi)
kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; en
vii)
bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;
i) „technische
bijstand”:
elke
technische
steun
in
verband
met
reparaties,
ontwikkeling,
vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische
bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van
praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van
bijstand;
j) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing
is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.
Artikel 2
Er geldt een verbod op het verstrekken van:
a) technisch advies of tusssenhandeldiensten in verband met militaire activiteiten en het
verstrekken, fabriceren, onderhouden en gebruiken van wapentuig en alle soorten aanverwant
materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire
uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan;
b) financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name
subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, voor de
verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapentuig en aanverwant materieel, of voor
de
levering
van
verwante
technische
bijstand,
direct
of
indirect,
aan
natuurlijke
of
rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan.
Artikel 3
Bij wijze van afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering en financiële bijstand,
technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met:
a) niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend
gebruik, voor toezicht op de mensenrechten of voor programma's voor institutionele opbouw van
de
VN,
de
Afrikaanse
Unie
(AU),
de
Europese
Unie
of
de
Intergouvernementele
Ontwikkelingsautoriteit (IGAD);
b) materieel bedoeld voor crisisbeheeroperaties van de Europese Unie, de VN en de AU;
c) mijnopruimingsuitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties;
d)
steun voor de hervorming van de veiligheidssector in Zuid-Sudan.
Artikel 4
Artikel 2 is niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende
vesten en militaire helmen, die door personeel van de Europese Unie of haar lidstaten,
VN-personeel, of personeel van de IGAD, vertegenwoordigers van de media,
medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant
personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Zuid-Sudan wordt
uitgevoerd.
Artikel 5
1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in
het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I vermelde natuurlijke
persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.
2. Aan of ten behoeve van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon,
rechtspersoon, entiteit of lichaam worden geen tegoeden of economische middelen
direct of indirect ter beschikking gesteld.
3. Bijlage I omvat natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die
het politieke proces in Zuid-Sudan belemmeren, onder meer door daden van geweld
of schendingen van staakt-het-vuren-overeenkomsten, alsook tegen personen die
verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Zuid-Sudan
en met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en
lichamen.
4. In bijlage I worden de redenen vermeld voor het op de lijst plaatsen van betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
5. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met
betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief
aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en
identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend)en functie of beroep. Met
betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan dergelijke informatie
bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van
vestiging.
Artikel 6
1. In afwijking van artikel 5 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder
voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van
bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van
bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de
betrokken tegoeden of economische middelen:
a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I
genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die
van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of
hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies
en nutsvoorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte
kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of
beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit
de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór
zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke
toestemming moet worden verleend.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke
op grond van lid 1 verleende toestemming.
Artikel 7
1. In afwijking van artikel 5 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of
economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is
vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon,
entiteit of lichaam werd opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijk of administratief besluit dat
in een EU-lidstaat is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat
uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;
b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan
vorderingen die bij een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard,
overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de
houders van dergelijke vorderingen;
c) het besluit komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam
vermeld in bijlage I; en
d) erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke
op grond van lid 1 verleende toestemming.
Artikel 8
1. In afwijking van artikel 5 en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I
vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op grond van een
contract of overeenkomst die door deze is gesloten of een verplichting die voor hem is
ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon,
entiteit of lichaam in bijlage I werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van
de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen
voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de
betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:
a) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke
persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage I; en
b)
de betaling niet in strijd is met artikel 5, lid 2.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke
op grond van lid 1 verleende toestemming.
Artikel 9
1. Artikel 5, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren
rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen
die door derden naar de rekening van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon,
rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen
eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de
bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.
2. Artikel 5, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen
van:
a)
rente of andere inkomsten op die rekeningen;
b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of
ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen,
entiteiten of lichamen werden opgenomen in bijlage I, of
c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten
die in een EU-lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn;
mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 5, lid 1,
worden bevroren.
Artikel 10
1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en
beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen
verplicht:
a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband
met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 5 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en al
deze informatie, direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie te doen
toekomen; en
b) samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.
2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter
beschikking gesteld van de lidstaten.
3. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend
worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.
Artikel 11
Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken
of tot gevolg hebben dat de in de artikelen 2 en 5 opgenomen maatregelen worden
omzeild.
Artikel 12
1. De bevriezing van tegoeden en economische middelen of de weigering om
tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in
vertrouwen en ervan uitgaand dat die maatregel in overeenstemming is met deze
verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke
personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van
directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden
of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.
2. Handelingen van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen
geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokkenen, indien zij
niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun handelingen een
inbreuk zouden vormen op de bij deze verordening ingestelde maatregelen.
Artikel 13
1. Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan,
direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit
hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot
schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot
schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of
uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, in het bijzonder een
financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet
toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:
a) de in bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten
behoeve van een van de onder a)bedoelde personen, entiteiten of lichamen.
2. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de
vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende
natuurlijke persoon of rechtspersoon, de eisende entiteit of het eisende lichaam
geleverd.
3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke
personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de
rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in
overeenstemming met onderhavige verordening.
Artikel 14
1. De Commissie en de lidstaten stellen elkaar om de drie maanden in kennis van de
maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken
elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze
verordening, in het bijzonder informatie over:
a) in het kader van artikel 5 bevroren tegoeden en in het kader van de artikelen 6, 7 en 8 verleende
toestemmingen;
b) inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.
2. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere
relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de
doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.
Artikel 15
De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten
verstrekte informatie.
Artikel 16
1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of
lichaam te onderwerpen aan de in artikel 5 bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I
dienovereenkomstig.
2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of
lichaam in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is,
hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke persoon of
rechtspersoon, entiteit of lichaam daarover opmerkingen kunnen indienen.
3. Indien er opmerkingen worden ingediend of nieuw substantieel bewijsmateriaal
wordt overgelegd, evalueert de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon of
rechtspersoon, entiteit of lichaam van het resultaat in kennis.
4. De lijst in bijlage I wordt op gezette tijden, en ten minste om de twaalf maanden,
geëvalueerd.
Artikel 17
1. De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn
op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de
verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere
wijzigingen.
Artikel 18
1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en
identificeren hen op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de
Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II genoemde
websites.
2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening
onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden
bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mede.
3. Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of de verplichting de
Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt
daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld
in bijlage II.
Artikel 19
Deze verordening is van toepassing:
a)
op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die
onderdaan van een lidstaat zijn;
d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of
lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen
de Unie verrichte zakelijke transacties.
Artikel 20
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
S. GOZI
(1) Zie bladzijde 100 van dit Publicatieblad.
(2) Besluit 2011/423/GBVB van de Raad van 18 juli 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen
Sudan en Zuid-Sudan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB (PB L 188
van 19.7.2011, blz. 20).
(3) Verordening (EU) nr. 1215/2011 van de Raad van 24 november 2011 tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (PB L 310 van
25.11.2011, blz. 1).
(4) Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve
maatregelen ten aanzien van Sudan (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 1)
(5) Verordening (EU) nr. 747 van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in
verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening
(EG) nr. 1184/2005 (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).
(6) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).
(7) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).
BIJLAGE I
Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als
bedoeld in artikel 5
A. Natuurlijke personen
Naam
Identificatiegegevens
Motivering
Datum van
plaatsing
op de lijst
1. Santino DENG
Commandant van de derde
Santino Deng is commandant van de derde
(alias: Santino
infanteriedivisie van het
infanteriedivisie van het SPLA, die heeft
Deng Wol)
Sudanese
deelgenomen aan de herovering van Bentiu
Volksbevrijdingsleger (Sudan
in mei 2014. Santino Deng heeft aldus het
People's Liberation Army —
Akkoord van 23 januari over het staken van
SPLA)
de vijandelijkheden geschonden.
2. Peter GADET
Leider van de Nuer-militie, die Peter Gadet staat aan het hoofd van de
(alias: Peter
tegen de regering ageert
Nuer-militie, die tegen de regering ageert.
Gatdet Yaka;
Geboorteplaats: district
Deze militie heeft tussen 15 en
11.7.2014
11.7.2014
Peter Cadet;
Mayom deelstaat Unity
17 april 2014 een aanval uitgevoerd op
Peter Gadet Yak;
Bentiu, in weerwil van het Akkoord van
Peter Gadet
23 januari over het staken van de
Yaak: Peter
vijandelijkheden. Bij deze aanval zijn meer
Gatdet Yaak;
dan 200 burgers om het leven gekomen.
Peter Gatdet;
Aldus heeft Peter Gadet de geweldscyclus
Peter Gatdeet
aangewakkerd en het politieke proces in
Yaka)
Zuid-Sudan belemmerd. Hij is tevens
verantwoordelijk voor ernstige schendingen
van de mensenrechten..
B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen
BIJLAGE II
Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor
kennisgevingen aan de Europese Commissie
BELGIË
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIJE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TSJECHIË
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DENEMARKEN
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
DUITSLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=40488
8.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IERLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519
GRIEKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANJE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOp
ortunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIO
NES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANKRIJK
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
KROATIË
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIË
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CΥΡRUS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITOUWEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGARIJE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NEDERLAND
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
OOSTENRIJK
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id =12750&LNG = en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negociosestrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidasrestritivas.aspx
ROEMENIË
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIË
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/m
ednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOWAKIJE
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ZWEDEN
http://www.ud.se/sanktioner
VERENIGD KONINKRIJK
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:
Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)
EEAS 02/309
1049 Brussel
BELGIË
E-mail: [email protected]