Gebruiksaanwijzing

4-418-144-12(2) (NL)
Blu-ray Disc™/
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
BDV-N590
WAARSCHUWING
Installeer het apparaat niet in een te
kleine ruimte zoals een boekenkast
of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen
de ventilatieopeningen van het
apparaat niet worden afgedekt met
kranten, tafelkleedjes, gordijnen
enz. Plaats geen open vlammen,
zoals een brandende kaars,
op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan
vocht of water om het risico op
brand of elektrische schokken
te verminderen. Plaats evenmin
met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals een vaas op het apparaat.
Batterijen of het apparaat met
geplaatste batterijen mogen
niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Om verwondingen te voorkomen
moet dit apparaat stevig worden
vastgemaakt aan de grond/muur
in overeenstemming met de
installatie-instructies.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
OPGELET
Het gebruik van optische
instrumenten bij dit product
verhoogt het risico op oogletsel.
De laserstraal die wordt gebruikt
in dit Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre System is schadelijk voor
de ogen. Probeer de behuizing
dus niet uit elkaar te halen.
Laat alle onderhoud over aan
bevoegd personeel.
2NL
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 3R.
Wanneer de laserwerende
behuizing wordt geopend,
worden zichtbare en onzichtbare
laserstralen verspreid; zorg er dus
voor dat u nooit rechtstreeks in
deze bron kijkt.
Deze markering vindt u terug op
het onderdeel van het toestel dat
tegen laserstralen is bestand.
Dit toestel is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1.
Deze aanduiding bevindt zich
aan de buitenkant op de achterzijde
van het toestel.
Voor klanten in Europa
Verwijdering
van oude
elektrische en
elektronische
apparaten
(Toepasbaar
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Recycling van
materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen.
Voor meer informatie over het
recyclen van dit product neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Verwijdering
van oude
batterijen
(Toepasbaar
in de Europese
Unie en andere
Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie
met een chemisch symbool.
De chemische symbolen voor
kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, voorkomt
u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recyclen
van materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen
van veiligheid, prestaties dan wel
in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recycling van elektrisch
en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Lever de
batterij in bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recycling
van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of deze
batterij, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Spanningsbronnen
Opmerking voor klanten: de
volgende informatie geldt enkel
voor apparatuur verkocht in
landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn.
Sommige mensen kunnen
ongemakken ervaren (vermoeide
ogen, vermoeidheid of
misselijkheid) bij het bekijken
van 3D-beelden. Sony raadt
alle gebruikers aan regelmatig
rustpauzes in te lassen bij het
bekijken van 3D-beelden. De lengte
en de frequentie van de nodige
rustpauzes variëren van persoon
tot persoon. U moet zelf beslissen
wat voor u het best is. Als u
ongemakken ervaart, dient u het
bekijken van 3D-beelden stop
te zetten tot het ongemak over is.
Raadpleeg indien nodig een dokter.
Raadpleeg eveneens (i) de
gebruiksaanwijzing en/of het
waarschuwingsbericht van
eventuele andere apparaten die u
gebruikt met dit product of Blu-ray
Disc-inhoud die u afspeelt met
dit product, en (ii) onze website
(http://esupport.sony.com/) voor
de recentste informatie. De ogen
van jonge kinderen (vooral jonger
dan zes jaar) zijn nog steeds in
ontwikkeling. Raadpleeg een arts
(bijv. een kinderarts of oogarts)
voor u jonge kinderen 3D-beelden
laat bekijken.
Volwassen dienen ervoor te
zorgen dat jonge kinderen de
bovenstaande aanbevelingen
opvolgen.
De fabrikant van dit product is
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geautoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC
en productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke
service- of garantiedocumenten.
Voor het hoofdapparaat
Het naamplaatje bevindt zich aan
de buitenkant op de onderzijde.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is getest en conform
bevonden met de beperkingen
zoals vermeld in de EMC-richtlijn
bij gebruik van een
verbindingskabel van minder
dan 3 meter. (alleen bij modellen
voor Europa)
• Het toestel blijft onder spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het
toestel zelf uitgeschakeld.
• De stekker wordt gebruikt om het
toestel los te koppelen; verbind
het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk
bij kunt. Als u een
onregelmatigheid in het toestel
opmerkt, trekt u de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Opmerking bij het
bekijken van 3D-beelden
Voor de Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre System
(BDV-N590)
(Voor klanten in Singapore)
Voor de Blu-ray Disc/
DVD-ontvanger
(HBD-N590)
(Voor klanten in Australië)
Dit toestel moet worden
geïnstalleerd en bediend met
minstens 20 cm ruimte tussen de
radiator en uzelf (uitgezonderd
lichaamsdelen: handen, polsen,
voeten en enkels).
Voor de Blu-ray Disc/
DVD-ontvanger
(HBD-N590)
(Voor klanten in Europa)
Zie “Wireless Product Compliance
Information” (meegeleverd).
Kopieerbeveiliging
• Blu-ray Disc- en DVD-media
maken gebruik van geavanceerde
systemen voor kopieerbeveiliging.
Deze systemen, AACS (Advanced
Access Content System) en
CSS (Content Scramble System),
bevatten mogelijk enkele
beperkingen voor weergave,
analoge uitvoer en andere
soortgelijke functies. De
bediening van dit product en
de geldende beperkingen kunnen
variëren afhankelijk van de
aankoopdatum, aangezien de
regulerende instantie van de
AACS de beperkingsregels kan
aanvullen of wijzigen na de
aankoopdatum.
3NL
• Cinavia-opmerking
Dit product maakt gebruik
van Cinavia-technologie om het
gebruik van onbevoegde kopieën
van bepaalde commercieel
geproduceerde films en video's en
de muziek daarvan te beperken.
Wanneer ongeoorloofd gebruik
van een onbevoegde kopie wordt
gedetecteerd, wordt een melding
gegeven en wordt het afspelen
of kopiëren onderbroken.
Meer informatie over Cinaviatechnologie vindt u bij het online
consumenteninformatiecentrum
van Cinavia op
http://www.cinavia.com. Voor
meer informatie over Cinavia
per post stuurt u een brief met
uw postadres naar: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, VS.
Auteursrechten en
handelsmerken
• Dit systeem is uitgerust met een
Dolby* Digital en Dolby Pro Logic
adaptive matrix surround decoder
en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie
van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het
dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie
onder Amerikaanse
patentnummers: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 en andere
Amerikaanse en
wereldwijde patenten
die uitgegeven of in
behandeling zijn.
DTS-HD, het symbool en
DTS-HD en het symbool
zijn gedeponeerde
handelsmerken van DTS,
Inc.. Dit product bevat
software. © DTS, Inc. Alle
rechten voorbehouden.
4NL
• Dit systeem bevat HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en
High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken
van HDMI Licensing LLC in
de Verenigde Staten en andere
landen.
• Java is een handelsmerk van
Oracle en/of zijn filialen.
• “BD-LIVE” en “BONUSVIEW”
zijn handelsmerken van Blu-ray
Disc Association.
• “Blu-ray Disc” is een handelsmerk.
• De logo's “Blu-ray Disc,”
“DVD+RW,” “DVD-RW,”
“DVD+R,” “DVD-R,”
“DVD VIDEO” en “CD”
zijn handelsmerken.
• “Blu-ray 3D” en het “Blu-ray 3D”logo zijn handelsmerken van
Blu-ray Disc Association.
• “BRAVIA” is een handelsmerk
van Sony Corporation.
• “AVCHD” en het “AVCHD”-logo
zijn handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
• , “XMB” en “xross media bar”
zijn handelsmerken van
Sony Corporation en Sony
Computer Entertainment Inc.
• “PlayStation” is een geregistreerd
handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc..
• Muziek- en
videoherkenningstechnologie
en gerelateerde gegevens worden
verstrekt door Gracenote®.
Gracenote is de industrienorm
voor de verstrekking van
muziekherkenningstechnologie
en gerelateerde inhoud.
Meer informatie vindt u
op www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- en
muziek- en videogerelateerde
gegevens van Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-heden
Gracenote. Gracenote-software,
copyright © 2000-heden
Gracenote. Een of meerdere
patenten die het eigendom
zijn van Gracenote, zijn van
toepassing op dit product en deze
service. Raadpleeg de Gracenotewebsite voor een niet-uitputtende
lijst van geldende Gracenotepatenten. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, het
Gracenote-logo en -logotype en
het “Powered by Gracenote”-logo
zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken
van Gracenote in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
en Wi-Fi Alliance® zijn
geregistreerde handelsmerken
van de Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ en Wi-Fi Protected
Setup™ zijn merken van de
Wi-Fi Alliance.
• Het logo Wi-Fi CERTIFIED
is een certificaatmerk van de
Wi-Fi Alliance.
• Het merk Wi-Fi Protected Setup
is een merk van de Wi-Fi Alliance.
• “PhotoTV HD” en het “PhotoTV
HD”-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
• MPEG Layer-3audiocoderingstechnologie en
-patenten worden gebruikt onder
licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
• Dit product bevat
eigendomstechnologie onder
licentie van Verance Corporation
en wordt beschermd onder
Amerikaans patent 7,369,677
en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die zijn
afgegeven of in behandeling zijn
evenals onder de bescherming van
copyright en handelsgeheimen
voor bepaalde aspecten van
dergelijke technologie. Cinavia
is een handelsmerk van Verance
Corporation. Copyright 20042010 Verance Corporation. Alle
rechten voorbehouden door
Verance. Reverse engineering
of demontage is verboden.
• iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc,
geregistreerd in de VS en andere
landen.
• “Made for iPod” en “Made for
iPhone” betekenen dat een
elektronisch accessoire speciaal
is ontworpen om aan te sluiten
op, respectievelijk, een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar
van het accessoire verklaart
dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat
of voor het voldoen ervan aan
de veiligheids- en
overheidsvoorschriften.
Opmerking: het gebruik van dit
accessoire met een iPod of iPhone
kan de draadloze prestaties
beïnvloeden.
• Windows Media is een
geregistreerd handelsmerk
of handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Dit product bevat technologie die
valt onder bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van Microsoft.
Het gebruik of de verspreiding
van deze technologie buiten dit
product is verboden zonder de
juiste licentie(s) van Microsoft.
Inhoudseigenaren maken gebruik
van Microsoft® PlayReady™technologie voor inhoudstoegang
om hun intellectuele eigendom,
waaronder inhoud met copyright,
te beschermen. Dit toestel
maakt gebruik van PlayReadytechnologie voor het openen van
inhoud die beschermd is door
PlayReady en/of WMDRM. Als
het apparaat er niet in slaagt om
beperkingen op het gebruik van
de inhoud af te dwingen, kunnen
de eigenaars van de inhoud eisen
dat Microsoft de mogelijkheid van
het apparaat om inhoud te openen
die beschermd is door PlayReady
op te heffen. Deze opheffing
oefent geen invloed uit op
onbeveiligde inhoud of
inhoud beveiligd door andere
toegangstechnologieën.
Inhoudseigenaars kunnen u
vragen PlayReady bij te werken
om hun inhoud te kunnen
gebruiken. Als u een dergelijke
upgrade weigert, zult u de inhoud
waarvoor deze upgrade is vereist
niet kunnen gebruiken.
• DLNA®, het DLNA-logo en
DLNA CERTIFIED™ zijn
handelsmerken, servicemerken
of certificaatmerken van Digital
Living Network Alliance.
• Opera® Browser van Opera
Software ASA. Copyright
1995-2010 Opera Software ASA.
Alle rechten voorbehouden.
• Alle andere handelsmerken
zijn handelsmerken van hun
respectieve eigenaars.
• Andere systemen en
productnamen zijn veelal
handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun
fabrikanten. De symbolen ™ en ®
worden niet weergegeven in
deze handleiding.
Licentie-informatie voor
de eindgebruiker
Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor Gracenote®
Deze toepassing of dit apparaat
bevat software van Gracenote, Inc.
uit Emeryville, Californië
(“Gracenote”). Met de software
van Gracenote (de “Gracenotesoftware”) kan deze toepassing
schijf- en bestandsidentificatie
uitvoeren en muziekgerelateerde
informatie verkrijgen, waaronder
de naam, de artiest, het nummer en
titelinformatie (“Gracenotegegevens”) via online servers
of opgenomen databases
(gezamenlijk: “Gracenote-servers”)
en andere functies uitvoeren.
U mag Gracenote-gegevens
alleen gebruiken door middel
van beoogde functies van
de eindgebruiker voor deze
toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in dat u Gracenotegegevens, de Gracenote-software
en de Gracenote-servers uitsluitend
aanwendt voor uw eigen, nietcommerciële gebruik. U stemt
ermee in de Gracenote-software of
eventuele Gracenote-gegevens niet
toe te wijzen aan, kopiëren voor of
overdragen aan een derde partij.
U STEMT ERMEE IN DE
GRACENOTE-SOFTWARE,
DE GRACENOTE-GEGEVENS
EN DE GRACENOTE-SERVERS
NIET ANDERS TE GEBRUIKEN
OF EXPLOITEREN DAN
ZOALS UITDRUKKELIJK
TOEGESTAAN IN DIT
DOCUMENT.
U stemt ermee in dat uw nietexclusieve licentie om Gracenotegegevens, de Gracenote-software
en de Gracenote-servers te
gebruiken, wordt beëindigd
als u zich niet houdt aan deze
beperkingen. Als uw licentie wordt
beëindigd, stemt u ermee in het
gebruik van Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en de
Gracenote-servers te staken.
Gracenote behoudt alle rechten
van Gracenote-gegevens, de
Gracenote-software en de
Gracenote-servers, waaronder
alle eigendomsrechten. Onder geen
enkele omstandigheid is Gracenote
aansprakelijk voor eventuele
betaling aan u voor informatie
die u levert. U stemt ermee in
dat Gracenote, Inc. haar rechten
ten opzichte van u krachtens
deze overeenkomst direct mag
uitoefenen in haar eigen naam.
5NL
De Gracenote-servers gebruiken
een unieke identificatie om
zoekopdrachten te traceren voor
statistische doeleinden. Het doel
van een willekeurig toegewezen
identificatienummer is het
mogelijk maken voor de
Gracenote-service om
zoekopdrachten te tellen zonder
iets te weten te komen over wie
u bent. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de website voor
het privacybeleid van Gracenote
voor de Gracenote-service.
Voor de Gracenote-software en alle
items van de Gracenote-gegevens
krijgt u een “AS IS”-licentie.
Gracenote is geen
vertegenwoordiger en verleent
geen garanties, uitdrukkelijk of
impliciet, met betrekking tot de
nauwkeurigheid van Gracenotegegevens op de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt het recht
om gegevens te verwijderen
van de Gracenote-servers of om
gegevenscategorieën te wijzigen op
gronden die Gracenote voldoende
acht. Er wordt geen garantie
verstrekt dat de Gracenote-software
of Gracenote-servers vrij zijn
van fouten of dat de werking van
Gracenote-software of Gracenoteservers ononderbroken zal
plaatsvinden. Gracenote is niet
verplicht u nieuwe, verbeterde
of aanvullende gegevenstypen
of -categorieën te leveren die
Gracenote in de toekomst kan
bieden en het staat Gracenote
vrij om deze service te allen
tijde stop te zetten.
GRACENOTE WIJST ALLE
EXPLICIETE EN IMPLICIETE
GARANTIES VAN DE HAND,
WAARONDER, MAAR NIET
BEPERKT TOT, IMPLICIETE
GARANTIES BETREFFENDE
VERHANDELBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN
SPECIFIEK DOEL, TITEL
EN NIET-SCHENDING.
GRACENOTE BIEDT
GEEN GARANTIE VOOR
DE RESULTATEN DIE U
VERKRIJGT DOOR HET
6NL
GEBRUIK VAN DE
GRACENOTE-SOFTWARE
OF EEN GRACENOTE-SERVER.
GRACENOTE IS IN GEEN
ENKEL GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR
GEVOLG- OF BIJKOMENDE
SCHADE OF VOOR GEDERFDE
WINST OF INKOMSTEN.
© Gracenote, Inc. 2009
LICENTIEOVEREENKOMST
VOOR EINDGEBRUIKERS van
REAL (alleen voor modellen
voor Singapore)
1. Het is eindgebruikers niet
toegestaan door middel van
wijzigen, vertalen, reverse
engineering toepassen,
demonteren of andere middelen
te gebruiken om de software te
achterhalen die is ontworpen
door Real of anderszins de
functionaliteit van de software
te repliceren, tenzij in de mate
waarin deze beperking specifiek
is verboden in toepasbare
wetgeving.
2. Real wijst alle garanties
en voorwaarden, expliciet
en impliciet, van de hand,
waaronder impliciete garanties
of voorwaarden met betrekking
tot de verhandelbaarheid en de
geschiktheid voor een specifiek
doel en sluit effectief alle
aansprakelijkheid uit voor
indirecte, speciale en
gevolgschade, waaronder,
maar niet beperkt tot, gederfde
winst of vervangende systemen.
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing
staan de bedieningselementen
op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op
het apparaat gebruiken als
ze dezelfde of soortgelijke
namen hebben als deze
op de afstandsbediening.
• In deze handleiding wordt
“schijf” gebruikt om te
verwijzen naar BD's, DVD's,
Super Audio CD's of CD's,
tenzij anders aangegeven
door de tekst of illustraties.
• Sommige afbeeldingen
worden voorgesteld als
conceptuele tekeningen
en kunnen afwijken van
de werkelijke producten.
• De items die worden
weergegeven op het scherm
van de tv kunnen verschillen
afhankelijk van de regio
waar u zich bevindt.
• De standaardinstelling
is onderstreept.
Inhoud
Over deze gebruiksaanwijzing .................. 6
Uitpakken .................................................... 8
Index voor onderdelen en
bedieningselementen .......................... 9
Aan de slag
Stap 1: Het systeem plaatsen ......... 13
Stap 2: Het toestel aansluiten ......... 13
De luidsprekers aansluiten .......... 13
De tv aansluiten ............................ 14
De andere componenten
aansluiten (decoder, enz.) ........ 15
De antenne aansluiten .................. 17
Stap 3: Voorbereiden voor
netwerkverbinding ................... 17
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren .................................... 18
Stap 5: De bron selecteren .............. 19
Stap 6: Surroundgeluid
weergeven ................................. 20
Afspelen
Een schijf afspelen .................................... 22
Afspelen vanaf een USB-apparaat.......... 23
Genieten van een iPod/iPhone ............... 23
Afspelen via een netwerk......................... 25
Beschikbare opties .................................... 27
Geluidsregeling
De audio-indeling, meertalige
muzieknummers of het kanaal
selecteren ............................................ 30
Multiplex Broadcast Sound
weergeven ........................................... 30
Tuner
Luisteren naar de radio............................ 31
Het Radio Data System
gebruiken (RDS) ................................ 32
De luidsprekers instellen ......................... 34
De timer gebruiken .................................. 36
De knoppen op het apparaat
uitschakelen........................................ 36
De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.............................. 36
De helderheid van het display en het
aan/uit-lampje op het voorpaneel
regelen................................................. 37
Energie besparen in de
stand-bystand..................................... 37
Websites doorbladeren............................ 37
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm gebruiken.................... 39
[Netwerk-update]..................................... 39
[Scherminstellingen]................................ 40
[Audio-instellingen] ................................ 41
[BD/DVD-instellingen]........................... 42
[Kinderbeveiliging] .................................. 42
[Muziekinstellingen]................................ 43
[Systeeminstellingen]............................... 43
[Externe-ingangsinstellingen] ................ 44
[Netwerkinstellingen].............................. 44
[Snelinstelling].......................................... 45
[Terugstellen]............................................ 45
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ............................ 46
Opmerkingen over schijven.................... 47
Probleemoplossing................................... 48
Afspeelbare schijven ................................ 52
Afspeelbare bestandstypes ...................... 53
Ondersteunde audio-indelingen ............ 54
Specificaties ............................................... 54
Taalcodelijst .............................................. 56
Index .......................................................... 57
Andere handelingen
De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor “BRAVIA” Sync ..... 33
De juiste luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren ..................... 34
7NL
Uitpakken
• Voorluidsprekers (2)
• FM-draadantenne (1)
of
• Dock voor iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1) (alleen voor
modellen voor Europa en
Australië)
• Afstandsbediening (1)
• Surroundluidsprekers (2)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• USB-kabel (1) (alleen voor
modellen voor Europa en
Australië)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Middenluidspreker (1)
• Videokabel (1) (alleen voor
modellen voor Europa en
Australië)
• Subwoofer (1)
8NL
• High Speed HDMI-kabel (1)
(alleen voor modellen voor
Singapore)
• Gebruiksaanwijzing
(alleen voor modellen voor
Australië en Singapore)
• Gids voor snelle instelling
• Installatiegids voor de
luidspreker
• Referentiegids (alleen voor
modellen voor Europa)
• Wireless Product
Compliance Information
(alleen voor modellen voor
Europa)
Index voor onderdelen en bedieningselementen
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
FUNCTION
VOL
VOL
USB 2
Sleuf
A Schijflade (pagina 22)
Over de soft-touch-knoppen/lampjes
B Display op het voorpaneel
Deze knoppen werken wanneer de lampjes
voor de soft-touch-knoppen branden.
U kunt de lampjes in-/uitschakelen door
[Verlichting/Display] in te stellen (pagina 43).
Wanneer u [Verlichting/Display] instelt op
[Auto], gaan de lampjes uit. Raak in dit geval
een soft-touch-knop aan. Wanneer de lampjes
gaan branden, raakt u de gewenste knop aan.
C
D
(afstandsbedieningssensor)
USB 2-poort (pagina 23)
Plaats uw vingernagel in de sleuf en open de
afdekplaat.
E Soft-touch-knoppen/lampjes
N (afspelen)
x (stoppen)
./> (vorige/volgende)
Z (uitwerpen)
FUNCTION (pagina 19)
• Knoppen kunt u inschakelen door de knoppen
licht aan te raken. Oefen geen overmatige druk
uit bij het aanraken van deze knoppen.
Selecteert de weergavebron.
VOL +/–
F Aan/uit-lampje
Gaat branden wanneer het systeem is
ingeschakeld.
G "/1 (aan/stand-by)
Schakelt het apparaat in of activeert de
stand-bystand.
9NL
Display op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het display op het voorpaneel
A Licht op wanneer herhaald afspelen
geactiveerd is.
F Geeft de status van het systeem weer,
zoals de radiofrequentie, enz.
B Licht op bij ontvangst van stereogeluid.
(alleen radio)
C Licht op wanneer het systeem speelt
via de functie PARTY STREAMING.
D Licht op wanneer geluidsonderdrukking
ingeschakeld is.
E Licht op wanneer de HDMI (OUT)aansluiting correct aangesloten is op
een apparaat dat HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) ondersteunt
en over een HDMI- of DVI (Digital Visual
Interface)-ingang beschikt.
Door op DISPLAY te drukken, wordt
de invoerinformatie/decoderingsstatus
weergegeven wanneer de functie is
ingesteld op “TV.”
De invoerinformatie/decoderingsstatus
wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk
van de invoer of het item dat wordt
gedecodeerd.
Achterpaneel
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
SPEAKERS
A.CAL MIC
ARC
LAN (100)
A
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
ECM-AC3
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
B LAN (100)-aansluiting (pagina 17)
G AUDIO (AUDIO IN L/R)-aansluitingen
(pagina 15)
C VIDEO OUT-aansluiting (pagina 14)
H A.CAL MIC-aansluiting (pagina's 18, 34)
D HDMI (IN 1/IN 2)-aansluitingen (pagina 15)
I ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-aansluiting
(pagina 17)
USB 1-poort (pagina 23)
E HDMI (OUT)-aansluiting (pagina 14)
F TV (DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting
(pagina 14)
10NL
FM
J SPEAKERS-aansluitingen (pagina 13)
B Cijfertoetsen (pagina's 31, 36)
Afstandsbediening
SPEAKERS
TV AUDIO
Hiermee kunt u titel-/hoofdstuknummers,
vooraf ingestelde zendernummers, enz.
invoeren.
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
6
Selecteert de taal van de ondertiteling
wanneer meertalige ondertitels zijn
opgenomen op een BD-ROM/DVD VIDEO.
C Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)
Sneltoetsen voor het selecteren van
items in de menu's van bepaalde
BD's (kan ook worden gebruikt voor
interactieve Javafuncties van een BD).
D TOP MENU
Opent of sluit het hoofdmenu van de
BD of DVD.
POP UP/MENU
Opent of sluit het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu van de DVD.
DISPLAY
TV
TV
7
De toetsen 5, AUDIO, 2 + en N zijn voorzien
van een voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt
wanneer u de afstandsbediening gebruikt.
•
Selecteert de audio-indeling/het
muzieknummer.
SUBTITLE
SLEEP
9
AUDIO (pagina 30)
: Voor bediening van de tv
(Zie “De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening” (pagina 36) voor meer
informatie.)
OPTIONS (pagina's 20, 27, 37)
Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm
of in het display op het voorpaneel. (De
locatie verschilt naargelang de geselecteerde
functie.)
RETURN
Keert terug naar de vorige weergave.
C/X/x/c
Verplaatst de markering naar een
weergegeven item.
(enter)
Bevestigt het geselecteerde item.
A Z (uitwerpen)
E SOUND MODE +/– (pagina 20)
SPEAKERS TVyAUDIO
Selecteert de geluidsmodus.
Selecteert of het geluid van de tv wordt
afgespeeld via de luidsprekers van het systeem
of via de luidspreker(s) van de tv. Deze functie
werkt alleen wanneer [Controle voor HDMI]
is ingesteld op [Aan] (pagina 43).
HOME (pagina's 18, 31, 34, 34, 37, 39)
TV "/1 (aan/stand-by) (pagina 36)
Schakelt de tv in of activeert de standbystand.
"/1 (aan/stand-by) (pagina's 18, 31)
Schakelt het systeem in of activeert de
stand-bystand.
Opent of sluit het startmenu van het
systeem.
3D
Wijzigt 2D-inhoud in gesimuleerde
3D-inhoud bij aansluiting op een
apparaat dat 3D-compatibel is.
SEN
Geeft toegang tot de online dienst
“Sony Entertainment Network™”.
11NL
F Knoppen afspeelbediening
G
(geluidsonderdrukking)
Zie “Afspelen” (pagina 22).
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
./> (vorige/volgende)
2 (volume) +/– (pagina 31)
Verdergaan naar het vorige/volgende
hoofdstuk, muzieknummer of bestand.
Past het volume aan.
m/M (snel/langzaam/frame-voorframe-weergave)
Past het volume van de tv aan.
De schijf snel achteruitspoelen/snel
vooruitspoelen tijdens het afspelen.
Telkens als u op deze knop drukt,
wijzigt de zoeksnelheid.
Wanneer u deze knop langer dan een
seconde indrukt in de pauzestand, wordt de
vertraagde weergave geactiveerd. Wanneer
u deze knop indrukt in de pauzestand,
wordt één frame per keer afgespeeld.
Schakelt de invoerbron van de tv tussen
de tv en andere bronnen.
TV 2 (volume) +/–
TV t (tv-ingang)
H DISPLAY (pagina's 22, 25, 37)
Geeft afspeel- en webinformatie weer
op het tv-scherm.
Geeft de vooraf ingestelde radiozender,
frequentie, enz. weer in het display
op het voorpaneel.
I DIMMER
• Terugspoelen met behulp van vertraagde
weergave en enkelbeeldweergave is niet
beschikbaar tijdens het afspelen van
Blu-ray 3D-discs.
SLEEP (pagina 36)
N (afspelen)
Stelt de timer in.
Start of hervat het afspelen (afspelen
hervatten).
Activeert afspelen met één druk op de
knop (pagina 33) wanneer het systeem
is ingeschakeld en de functie “BD/DVD”
is geactiveerd.
FUNCTION (pagina's 19, 31)
X (pauzeren)
ANGLE
Pauzeert of hervat de weergave.
Voor het overschakelen naar andere
kijkhoeken wanneer meerdere hoeken
zijn opgenomen op een BD-ROM/DVD
VIDEO.
x (stoppen)
Stopt de weergave en onthoudt het
stoppunt (hervatpunt). Het hervatpunt
van een titel/muzieknummer is het laatste
punt dat u hebt afgespeeld of de laatste
foto die u hebt bekeken in een fotomap.
Radiobedieningstoetsen
Zie “Tuner” (pagina 31).
PRESET +/–
TUNING +/–
12NL
Stelt de helderheid van het display en het
aan/uit-lampje op het voorpaneel in op
een van de 2 niveaus.
Selecteert de weergavebron.
Door [Externe-ingangsinstellingen] in
te stellen (pagina 44), kunt u ongebruikte
ingangen overslaan bij het selecteren van
een functie.
Stap 1: Het systeem
plaatsen
Sluit het netsnoer van het toestel pas aan op een
stopcontact wanneer alle andere verbindingen
tot stand zijn gebracht.
Een plaats kiezen voor het systeem
Plaats het systeem op basis van de onderstaande
illustratie.
A
• Wanneer u een andere component met een
volumeregeling aansluit, verlaagt u het volume
van de andere componenten tot een niveau
waarop het geluid niet wordt vervormd.
B
F
De luidsprekers aansluiten
C
G
D
E
A Voorluidspreker (L (links))
B Voorluidspreker (R (rechts))
C Middenluidspreker
D Surroundluidspreker (L (links))
E Surroundluidspreker (R (rechts))
F Subwoofer
G Apparaat
• Wees voorzichtig bij het plaatsen van luidsprekers
en/of luidsprekerstandaards op een speciaal
behandelde vloer (bijvoorbeeld met was of olie
of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen
ontstaan.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op
steunen, omdat de luidspreker dan kan omvallen.
• De luidspreker van deze set is niet magnetisch
afgeschermd. Hierdoor kunnen kleuroneffenheden
optreden als u de luidspreker in de buurt van een
CRT-tv of -projector plaatst.
Verbind de luidsprekerkabels met de
SPEAKERS-aansluitingen op het apparaat
die dezelfde kleur hebben.
Steek de stekker in het toestel tot u een klik
hoort.
Rood
(Rechterluidspreker voor (R))
Wit
(Linkerluidspreker voor (L))
Paars
(Subwoofer)
Groen
(Middenluidspreker)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
Grijs
(Rechter surroundluidspreker (R))
Blauw
(Linker surroundluidspreker (L))
• U kunt de luidsprekers aan een muur bevestigen.
Meer informatie hierover vindt u in de bijgeleverde
“Installatiegids voor de luidspreker”.
13NL
Aan de slag
Stap 2: Het toestel
aansluiten
Aan de slag
Aan de slag
De tv aansluiten
Selecteer een van de volgende aansluitingswijzen afhankelijk van de aansluitingen op uw tv.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
A.CAL MIC
R
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
D
Videoverbindingen
A
Hoge kwaliteit
HDMI-kabel1) (alleen meegeleverd
bij modellen voor Singapore)
2)
ARC
of
OUT
B
VIDEO OUT
Videokabel (niet bijgeleverd3))
Standaard
kwaliteit
1)
High Speed HDMI-kabel
Wanneer de HDMI IN-aansluiting van uw tv compatibel is met de ARC-functie (Audio Return Channel),
kan een aansluiting via een HDMI-kabel ook een digitaal audiosignaal verzenden vanaf de tv. Voor het
instellen van de Audio Return Channel-functie, raadpleegt u [Audio Return Channel] (pagina 43).
3) Met de meegeleverde videokabel sluit u de Dock voor iPod/iPhone aan. (alleen voor modellen voor Europa
en Australië)
2)
Audioverbindingen
Wanneer u het systeem niet aansluit op de HDMI-aansluiting van de tv die compatibel is met de
ARC-functie, kiest u een passende audioverbinding om naar het geluid van de tv te luisteren via
de luidsprekers van het systeem.
C
TV
OPTICAL
Hoge kwaliteit
Digitale optische kabel (niet bijgeleverd)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Audiokabel (niet bijgeleverd)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
14NL
R
Standaard
kwaliteit
De andere componenten aansluiten (decoder, enz.)
Aan de slag
Het systeem, andere componenten en de tv sluit u als volgt aan.
TV
Video-uitvoer*
Component
(Decoder, videorecorder, PlayStation®
of digitale satellietontvanger, enz.)
Verbinding A
Verbinding B, C
Signaalverloop
: Videosignaal
: Audiosignaal
Systeem
* Deze verbinding is niet nodig bij verbinding A (HDMI-verbinding).
Selecteer een van de volgende aansluitingswijzen afhankelijk van de aansluitingen op de component.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
A.CAL MIC
R
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
C
A
Hoge kwaliteit
HDMI-kabel* (niet bijgeleverd)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Digitale optische kabel (niet bijgeleverd)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Audiokabel (niet bijgeleverd)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standaard
kwaliteit
* Gebruik een High Speed HDMI-kabel.
15NL
Bij het maken van verbinding A
Aan de slag
Via deze verbinding kunnen zowel video- als audiosignalen worden verstuurd.
• Videosignalen van de HDMI (IN 1/2)-aansluitingen worden alleen verstuurd naar de HDMI (OUT)-aansluiting
wanneer de functie “HDMI1” of “HDMI2” is geselecteerd.
• Mogelijk moet u de instelling voor de audio-uitvoer wijzigen om een audiosignaal van de HDMI (IN 1/2)aansluitingen te versturen naar de HDMI (OUT)-aansluiting. Zie [Audio-uitvoer] bij [Audio-instellingen]
voor meer informatie (pagina 41).
• U kunt de audio-invoer van een component die is aangesloten op de HDMI (IN 1)-aansluiting wijzigen in de
TV (DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting. Zie [HDMI1-audio-ingangsfunctie] bij [HDMI-instellingen] voor
meer informatie (pagina 43). (alleen bij modellen voor Europa.)
Bij het maken van verbinding B, C
Sluit het systeem aan zodat videosignalen van het systeem en de andere component naar de tv worden
gestuurd, en audiosignalen van de component naar het systeem worden gestuurd.
• Als u verbinding B, C doorvoert, stelt u [Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] onder
[Systeeminstellingen] in op [Uit] (pagina 43).
• U kunt het geluid van de component beluisteren door de functie “AUDIO” te selecteren voor verbinding B.
16NL
De antenne aansluiten
Achterpaneel van het toestel
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
of
FM-draadantenne
(meegeleverd)
• Rol de FM-draadantenne volledig af.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten,
dient u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.
• Om het systeem aan te sluiten op uw netwerk,
voert u [Snelle netwerkinstellingen] uit.
Zie “Stap 4: De snelinstelling uitvoeren”
(pagina 18) voor meer informatie.
Selecteer de methode op basis van uw
LAN-omgeving (Local Area Network).
• Als u een draadloos LAN gebruikt
Het systeem is uitgerust met Wi-Fi. U kunt het
systeem dus verbinden met uw netwerk door
de nodige netwerkinstellingen op te geven.
• Als u geen draadloos LAN gebruikt
Maak verbinding met het netwerk door
een LAN-kabel als volgt aan te sluiten:
Achterpaneel van het toestel
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
• Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een 75-ohmcoaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te
sluiten op een externe FM-buitenantenne.
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Breedbandrouter
LAN
LAN-kabel (niet meegeleverd)
Voordat u de netwerkinstellingen
uitvoert
Wanneer uw draadloze LAN-router
(toegangspunt) compatibel is met Wi-Fi Protected
Setup (WPS), kunt u de netwerkinstellingen
eenvoudig instellen met de WPS-knop.
Wanneer dat niet het geval is, controleert
u vooraf de volgende informatie en schrijft
u deze in de ruimte hieronder.
• De netwerknaam (SSID*) van uw netwerk**.
• Wanneer uw draadloze netwerk is beveiligd, de
veiligheidssleutel (WEP-sleutel, WPA-sleutel)**.
17NL
Aan de slag
Stap 3: Voorbereiden voor
netwerkverbinding
Aan de slag
* De SSID (Service Set Identifier) is een naam die
een bepaald draadloos netwerk identificeert.
** U moet de instellingen van uw draadloze LANrouter controleren voor informatie over SSID
en de veiligheidssleutel. Meer informatie:
– ga naar de volgende website:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
– raadpleeg de gebruiksaanwijzing die is geleverd
bij de draadloze LAN-router
– raadpleeg de fabrikant van de draadloze LANrouter
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES is een beveiligingstechnologie die
gebruikmaakt van een geavanceerde
beveiligingsmethode die verschilt van
WEP en TKIP.
AES biedt een hoger beveiligingsniveau dan
WEP of TKIP.
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren
Voor u stap 4 uitvoert
Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten
en sluit vervolgens het netsnoer aan.
Over beveiliging van een draadloos LAN
Aangezien communicatie met een draadloos
LAN via radiogolven verloopt, kunnen de
draadloze signalen onderschept worden.
Om de draadloze communicatie te beveiligen,
ondersteunt dit systeem verschillende
beveiligingsfuncties. Zorg ervoor dat u de
beveiligingsinstellingen correct configureert
in overeenstemming met uw netwerkomgeving.
Voer de onderstaande stappen uit voor de
basis- en netwerkinstellingen van het systeem.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
1
Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd)
in de batterijhouder en houd daarbij
rekening met de aanduidingen 3 en #.
x Geen beveiliging
Hoewel het eenvoudig is instellingen door
te voeren, dient u er rekening mee te houden
dat iedereen draadloze communicatie kan
onderscheppen of kan binnendringen in uw
draadloos netwerk, zelfs zonder geavanceerde
instrumenten. Houd er rekening mee dat er
een risico bestaat op ongeoorloofde toegang
of onderschepping van gegevens.
x WEP
WEP past beveiligingsmaatregelen toe
op communicatie om te verhinderen
dat buitenstaanders deze communicatie
onderscheppen of binnendringen in
uw draadloos netwerk. WEP is een
beveiligingstechnologie die ervoor zorgt
dat oudere apparaten die TKIP/AES niet
ondersteunen, kunnen worden aangesloten.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP is een beveiligingstechnologie die
werd ontworpen om de tekorten van
WEP te corrigeren. TKIP biedt een
hoger beveiligingsniveau dan WEP.
18NL
2
3
4
Schakel de tv in.
Druk op [/1.
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het systeem op het
tv-scherm verschijnt.
Het scherm voor de snelinstelling van de
schermtaalkeuze wordt weergegeven.
5
4
• [Snelle begininstellingen]
• [Snelle netwerkinstellingen]
Het display Snelle begininstellingen/Snelle
netwerkinstellingen wordt weergegeven.
C/X/x/c
Voer de volgende instelling uit afhankelijk
van de verbindingsmethode (pagina 14).
• Verbinding via HDMI-kabel: volg de
instructies die op het scherm worden
weergegeven.
• Verbinding via videokabel: selecteer
[16:9] of [4:3] zodat het beeld correct
wordt weergegeven.
Zie “De juiste luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren” (pagina 34)
voor meer informatie over de instellingen
voor [Autokalibratie] bij [Snelle
begininstellingen].
6
Na het uitvoeren van de [Snelle
begininstellingen], voert u de
[Snelle netwerkinstellingen] uit. Druk op
C/X/x/c om [Snelle netwerkinstellingen]
te kiezen en druk vervolgens op .
Het scherm [Snelle netwerkinstellingen]
wordt weergegeven.
7
Druk op X/x om de gewenste instelling te
selecteren en druk vervolgens op .
Volg de instructies op het scherm om
de netwerkinstellingen door te voeren
met C/X/x/c en .
Als het systeem geen verbinding kan
maken met het netwerk, raadpleegt
u “Netwerkverbinding” (pagina 51) of
“Draadloze LAN-verbinding” (pagina 51).
Stap 5: De bron selecteren
U kunt de weergavebron selecteren.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de
gewenste functie verschijnt in het display
op het voorpaneel.
Wanneer u één keer op FUNCTION drukt, wordt
de huidige functie weergegeven in het display
op het voorpaneel. Telkens wanneer u daarna op
FUNCTION drukt, verandert de functie als volgt:
“BD/DVD” t “USB1” t “USB2” t “FM” t
“HDMI1” t “HDMI2” t “TV” t “AUDIO”
t “BD/DVD” t …
Functie
Bron
“BD/DVD”
Door het systeem af te spelen schijf
of netwerkapparaat
“USB1”/
“USB2”
USB-apparaat dat of iPod/iPhone
die is aangesloten op de
USB 1(pagina 10) of
USB 2-poort
(pagina 9)
“FM”
FM-radio (pagina 31)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Component die is aangesloten op
de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting op het achterpaneel
(pagina 15)
“TV”
Component (tv, enz.) die aangesloten
is op de TV (DIGITAL IN OPTICAL)aansluiting op het achterpaneel, of een
tv compatibel met de functie Audio
Return Channel die is aangesloten op
de HDMI (OUT)-aansluiting op het
achterpaneel (pagina 14).
“AUDIO”
Component die is aangesloten op de
AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/
R) op het achterpaneel (pagina 15)
Zo geeft u het display Snelle
begininstellingen/Snelle
netwerkinstellingen weer
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Druk op C/c om
selecteren.
3
Druk op X/x om [Snelinstelling] te
selecteren en druk vervolgens op
[Instellen] te
.
Sommige functies kunnen worden gewijzigd via het tvscherm door te drukken op FUNCTION, X/x en .
19NL
Aan de slag
Voer de [Snelle begininstellingen] uit.
Volg de instructies op het scherm om
de basisinstellingen door te voeren
met C/X/x/c en .
Aan de slag
Stap 6: Surroundgeluid
weergeven
Na het doorlopen van de vorige stappen en te zijn
begonnen met afspelen, kunt u ook eenvoudig
voorgeprogrammeerde surroundmodi
beluisteren die zijn afgestemd op verschillende
geluidsbronnen. Op die manier klinkt muziek bij
u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.
De geluidsmodus selecteren
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
SOUND MODE +/– tot de gewenste modus
verschijnt in het display op het voorpaneel
of op het tv-scherm.
U kunt de volgende items selecteren. De tekst
tussen vierkante haken ([--]) wordt weergegeven
op het tv-scherm en de tekst tussen dubbele
aanhalingstekens (“--”) wordt weergegeven
in het display op het voorpaneel.
Geluidsmodus
Effect
[Auto]
(“AUTO”)
Het systeem selecteert
automatisch [Film] of [Muziek]
om het juiste geluidseffect weer te
geven afhankelijk van de schijf of
het type geluid.
• 2-kanaalsbron: het systeem
simuleert surroundgeluid bij
2-kanaalsbronnen en voert
het geluid uit via de 5.1kanaalsluidsprekers door
middel van duplicatie.
Geluid van 2-kanaalsbron
op elke luidspreker.
• Multikanaalsbron: het systeem
voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van
het aantal kanalen in de bron.
[Film]
(“MOVIE”)
Het systeem zorgt voor
geoptimaliseerd geluid bij
het kijken van films.
[Muziek]
(“MUSIC”)
Het systeem zorgt voor
geoptimaliseerd geluid bij
het luisteren van muziek.
20NL
Geluidsmodus
Effect
[AudioHet systeem optimaliseert
enhancer]
2-kanaalsbronnen door verloren
(“ENHANCER”) geluid te verbeteren door middel
van audiocompressie. Het volume
wordt automatisch aangepast,
zodat u audio-inhoud kunt
beluisteren zonder dat u last
hebt van inconsistent volume.
[3D Surround]
(“3D SUR.”)
[3D Surround] is een uniek Sonyalgoritme dat zorgt voor een diepe
en rijke 3D-geluidservaring door
vlak bij uw oren een virtueel
geluidsveld te creëren.
[Sport]
(“SPORTS”)
Het systeem zorgt voor
geoptimaliseerd geluid bij het
kijken van sportprogramma's.
[Nacht]
(“NIGHT”)
Geschikt voor ´s nachts het kijken
van films door harde geluiden te
dempen, maar de dialoog duidelijk
weer te geven.
[Hall]
(“HALL”)
Het systeem zorgt voor een geluid
waardoor het lijkt alsof u in een
concertzaal zit.
[2-kanaals
stereo]
(“2CH ST.”)
Het systeem voert het geluid
uit via de voorluidsprekers
en de subwoofer ongeacht de
geluidsindeling of het aantal
kanalen.
[Demogeluid]
Het systeem zorgt voor
(“DEMO SND”) duidelijk geluid, geschikt
voor presentaties, enz.
• Wanneer u de geluidsmodus op [Auto] instelt
en internetinhoud van het Berlijns Filharmonisch
Orkest (Berliner Philharmoniker) afspeelt, schakelt
het systeem automatisch over in de modus “BERLIN
PHILHARMONIC HALL” (alleen in gebieden waar
deze service beschikbaar is).
Zo selecteert u de geluidsmodus uit
het optiemenu.
Druk op OPTIONS en X/x om [Sound
Mode] te selecteren en druk vervolgens
op .
2
Druk op X/x om de geluidsmodus te
selecteren en druk vervolgens op .
Aan de slag
1
• De geluidsmodus kan alleen worden geselecteerd
wanneer [Geluidseffect] is ingesteld op [Sound Mode
Aan] (pagina 42). Wanneer [Geluidseffect] is
ingesteld op een andere instelling dan [Sound Mode
Aan], dan is de instelling geluidsmodus niet van
toepassing.
• Als u wilt luisteren naar een 2-kanaalsbron, zoals een
cd in een multikanaalsweergave, selecteert u [Auto]
[Sports] [3D Surround] of [Hall].
21NL
3
Afspelen
De bedieningsmethode verschilt
afhankelijk van de schijf. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de schijf.
Een schijf afspelen
Zie “Afspeelbare schijven” (pagina 52) voor
afspeelbare schijven.
1
2
Stel de ingangskiezer van de tv zo
in dat het signaal van het systeem
op uw tv-scherm verschijnt.
Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Om gegevens op het USB-geheugen te verwijderen,
selecteert u [BD-gegevens wissen] bij
[Video]
en drukt u vervolgens op . Alle gegevens die
opgeslagen zijn in de map buda worden gewist.
Genieten van Blu-ray 3D
Plaats een schijf.
U kunt Blu-ray 3D-schijven bekijken waarop
het 3D-logo* staat.
*
1
• Sluit het systeem aan op een tv die 3D
ondersteunt met behulp van een High
Speed HDMI-kabel (alleen meegeleverd
bij modellen voor Singapore).
• Stel [3D-uitgangsinst.] en [Instelling
tv-schermafm. voor 3D] in bij
[Scherminstellingen] (pagina 40).
Het afspelen wordt gestart.
Als het afspelen niet automatisch start,
selecteert u
in de categorie
[Video],
[Muziek] of
[Foto] en drukt u op .
Genieten van BONUSVIEW/
BD-LIVE
Sommige BD-ROM's met het “BD-LIVE-logo*”
bevatten bonusinhoud en andere gegevens die
kunnen worden gedownload om deze te kunnen
bekijken.
*
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB 1-poort (pagina 10).
Gebruik voor lokale opslag een
USB-geheugen van 1 GB of groter.
2
Maak het toestel klaar om BD-LIVE
te gebruiken (alleen BD-LIVE).
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 17).
• Stel [BD-internetverbinding] in op
[Toestaan] (pagina 42).
22NL
Maak het toestel klaar om een
Blu-ray 3D-schijf af te spelen.
2
Plaats een Blu-ray 3D-schijf.
De bedieningsmethode verschilt
afhankelijk van de schijf. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing bij de schijf.
• Raadpleeg eveneens de gebruiksaanwijzing van
uw 3D-tv.
De afspeelinformatie weergeven
Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM
U kunt video-/muziek-/fotobestanden afspelen die
op een aangesloten USB-apparaat zijn opgeslagen.
Raadpleeg “Afspeelbare bestandstypes”
(pagina 53) voor meer informatie over
afspeelbare bestandstypes.
1
Afspelen
U kunt de afspeelinformatie enz. controleren
door op DISPLAY te drukken.
De weergegeven informatie verschilt afhankelijk
van het type schijf en de status van het systeem.
Afspelen vanaf een
USB-apparaat
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB
1-poort (pagina 10) of
USB 2-poort
(pagina 9).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat voor u het aansluit.
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
A Uitvoerresolutie/videofrequentie
B Titelnummer of -naam
C De huidige geselecteerde instelling voor audio
D Beschikbare functies (
ondertitels)
hoek,
audio,
E Afspeelinformatie
Geeft afspeelmodus, afspeelstatusbalk,
type schijf, videocodec, bitsnelheid, type
herhaling, speelduur, totale duur weer
3
Druk op C/c om
[Video],
of
[Foto] te selecteren.
4
Druk op X/x om
[USB-apparaat
(USB1)] of
[USB-apparaat (USB2)]
te selecteren en druk vervolgens op
.
[Muziek]
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het
gebruik. Om beschadigde gegevens of schade
aan het USB-apparaat te vermijden, schakelt
u het systeem uit voordat u het USB-apparaat
aansluit of verwijdert.
F Hoofdstuknummer
G De geselecteerde hoek
Genieten van een iPod/iPhone
U kunt genieten van muziek/video's*/foto's*
op een iPod/iPhone en de batterij ervan opladen
via het systeem.
* Alleen voor modellen voor Europa en Australië.
Compatibele iPod-/iPhone-modellen
Update uw iPod/iPhone met de recentste
software voor u deze gebruikt met het systeem.
Geschikt voor iPod touch 4th generation,
iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd
generation, iPod nano 6th generation, iPod
nano 5th generation (video camera), iPod
nano 4th generation (video), iPod nano 3rd
generation (video), iPod classic, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
23NL
x Als u [Foto] hebt geselecteerd in stap 3*
Zo geniet u van een iPod/iPhone via het
systeem
1
(Voor modellen voor Europa en Australië)
Sluit de Dock voor iPod/iPhone aan op de
USB 1-poort (pagina 10) of
USB 2poort (pagina 9) en plaats vervolgens de
iPod/iPhone in de Dock voor iPod/iPhone.
Sluit voor het weergeven van een video-/
fotobestand de video-uitgang van de Dock
voor iPod/iPhone aan op de video-ingang
van uw tv met behulp van een videokabel
voor u de iPod/iPhone op de Dock voor
iPod/iPhone plaatst.
USB 1-poort of
USB
2-poort van het apparaat
TV
VIDEO IN
USB-kabel (bijgeleverd)
Dock voor iPod/iPhone (bijgeleverd)
V I D E O O UT
Videokabel (bijgeleverd)
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
3
Druk op C/c om
[Video]*,
of
[Foto]* te selecteren.
[Muziek]
* Alleen voor modellen voor Europa en Australië.
4
Druk op X/x om [iPod (USB1)] of [iPod
(USB2)] te selecteren en druk vervolgens
op .
x Als u [Video]* of [Muziek] hebt
geselecteerd in stap 3
De video-/muziekbestanden worden
weergegeven op het tv-scherm. Ga verder
met de volgende stap.
24NL
* Alleen voor modellen voor Europa en
Australië.
5
Druk op C/X/x/c en
om het bestand
te selecteren dat u wilt afspelen.
Het geluid van de iPod/iPhone wordt
afgespeeld op het systeem.
Stel bij het afspelen van een videobestand de
ingangskiezer van de tv zo in dat het signaal
van de iPod/iPhone op uw tv-scherm
verschijnt. (Alleen voor modellen voor
Europa en Australië.)
U kunt de iPod/iPhone bedienen via
de knoppen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de iPod/iPhone voor meer informatie.
USB
(Voor andere modellen)
Sluit de iPod/iPhone aan op de
USB 1-poort
(pagina 10) of
USB 2-poort (pagina 9) met
de USB-kabel van de iPod/iPhone.
2
[Wijzig het tv-ingangssignaal naar het
video-...] wordt weergegeven op het tvscherm. Stel de ingangskiezer van de tv zo
in dat het signaal van de iPod/iPhone op uw
tv-scherm verschijnt. Start vervolgens de
diavoorstelling rechtstreeks via de iPod/
iPhone.
• Om een systeeminstelling (bijv. de
geluidsmodusinstelling) te wijzigen tijdens het
weergeven van beelden van uw iPod/iPhone op de tv,
selecteert u de tv-ingang die overeenstemt met
dit systeem voor u het systeem gaat bedienen.
(Alleen voor modellen voor Europa en Australië.)
• De iPod/iPhone wordt opgeladen wanneer deze
is aangesloten op het systeem terwijl het systeem
is ingeschakeld.
• Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of
beschadiging van gegevens die op de iPod/iPhone
zijn opgenomen wanneer u een iPod/iPhone
gebruikt die op dit apparaat is aangesloten.
• Verwijder de iPod/iPhone niet tijdens het gebruik.
Om beschadigde gegevens of schade aan de iPod/
iPhone te vermijden, schakelt u het systeem uit
tijdens het aansluiten of verwijderen van de
iPod/iPhone.
• Het systeem herkent uitsluitend iPods/iPhones
die reeds op het systeem werden aangesloten.
• De functie Geluidscontrole van het systeem werkt
niet tijdens het weergeven van video-/fotobestanden
via de iPod/iPhone (alleen voor modellen voor
Europa en Australië).
• Het systeem kan tot 5.000 bestanden (inclusief
mappen) herkennen.
Afspelen via een netwerk
Sony Entertainment Network fungeert als een
poort naar de geselecteerde internetinhoud
en brengt een verscheidenheid aan on-demandentertainment rechtstreeks op uw apparaat.
B Afspeelstatusbalk
Statusbalk, cursor die de huidige positie
aanwijst, speelduur, duur van het
videobestand
C Aanduiding netwerkstatus
toont de signaalsterkte van een draadloze
verbinding.
wijst op een bedrade verbinding.
Afspelen
Genieten van Sony
Entertainment Network (SEN)
A Besturing
Druk op C/X/x/c of
om de
weergavefuncties te bedienen.
D Netwerkoverdrachtssnelheid
E Naam van het volgende videobestand
• Voor bepaalde internetinhoud is vooraf registratie
op een pc vereist om deze te kunnen weergeven.
Ga voor meer informatie naar de volgende website:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Sommige internetinhoud is in bepaalde regio's/
landen mogelijk niet beschikbaar.
1
Maak het apparaat klaar om Sony
Entertainment Network te gebruiken.
Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 17).
2
3
Druk op SEN.
Druk op C/X/x/c om internetinhoud
en een verscheidenheid aan on-demandentertainment te selecteren en druk
vervolgens op .
Configuratiescherm videostreaming
F Naam van het momenteel geselecteerde
videobestand
Bestanden op een thuisnetwerk
weergeven (DLNA)
U kunt video-/muziek-/fotobestanden op
andere componenten met DLNA-certificatie
afspelen door de componenten aan te sluiten
op uw thuisnetwerk.
Dit apparaat kan worden gebruikt als speler en
als renderer.
• Server: voor het opslaan en versturen van
bestanden
• Speler: voor het ontvangen en afspelen van
bestanden van de server
• Renderer: voor het ontvangen en afspelen van
bestanden van de server; kan worden bediend
via een andere component (controller)
• Controller: voor het bedienen van de renderer
Het configuratiescherm wordt weergegeven
wanneer een videobestand wordt afgespeeld.
De weergegeven items kunnen verschillen
afhankelijk van de internetinhoudprovider.
Druk op DISPLAY om deze nogmaals weer
te geven.
Server
Speler
(dit systeem)
Speler
25NL
Maak het toestel klaar om de functie DLNA
te gebruiken.
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 17).
• Maak andere componenten met DLNAcertificatie klaar om te gebruiken. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de componenten
voor meer informatie.
Bestanden die opgeslagen zijn op
een DLNA-server weergeven via het
systeem (DLNA-speler)
Selecteer het pictogram van de DLNA-server
bij
[Video],
[Muziek] of
[Foto]
in het startmenu en selecteer het bestand
dat u wilt weergeven.
• Bedien het systeem nooit tegelijk met de bijgeleverde
afstandsbediening en een DLNA-controller.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de DLNAcontroller voor meer informatie over de DLNAcontroller.
• Het systeem ondersteunt de functie “Afspelen met”
van Windows Media® Player 12 die standaard is
ingebouwd in Windows 7.
Dezelfde muziek afspelen
in verschillende kamers
(PARTY STREAMING)
U kunt dezelfde muziek tegelijk afspelen op
alle Sony-componenten die de functie PARTY
STREAMING ondersteunen en die aangesloten
zijn op uw thuisnetwerk.
Inhoud in
[Muziek] en de “FM”- en
“AUDIO”-functies kan worden gebruikt
met de PARTY STREAMING-functie.
Server
Speler
(dit systeem)
Externe bestanden weergeven door het
systeem (renderer) te bedienen via een
DLNA-controller
U kunt het systeem bedienen via een controller
met DLNA-certificatie, zoals een iPhone, bij het
weergeven van bestanden die opgeslagen zijn op
een DLNA-server.
Er zijn twee componenttypes die PARTY
STREAMING ondersteunen.
• PARTY-host: voor het afspelen en versturen
van muziek
• PARTY-guest: voor het afspelen van muziek
die wordt verstuurd vanaf PARTY-host.
Dit apparaat kan worden gebruikt als PARTYhost en als PARTY-guest.
PARTY-host
(dit systeem)
Server
PARTY-guest
Controller
Renderer
(dit systeem)
Bedien dit systeem via de DLNA-controller.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
DLNA-controller voor meer informatie.
26NL
PARTY-guest
Maak het apparaat klaar om PARTY
STREAMING te gebruiken.
Druk op C/c om
[Video] of
[Muziek] te selecteren.
4
Druk op X/x om
[Video zoeken] of
[Muziek zoeken] te selecteren.
De inhoudsinformatie wordt weergegeven.
Afspelen
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 17).
• Sluit componenten aan die de functie PARTY
STREAMING ondersteunen.
3
Het systeem gebruiken als PARTY-host
Selecteer een muzieknummer bij [Muziek],
een radiozender bij [Radio] of
[AUDIO]
bij
[Ingang], druk op OPTIONSen selecteer
vervolgens [PARTY starten] uit het optiemenu
om te starten.
Druk op OPTIONS en selecteer vervolgens
[PARTY sluiten] uit het optiemenu om te sluiten.
• Wanneer er inhoud wordt afgespeeld die niet
compatibel is met de functie PARTY STREAMING,
dan sluit het systeem PARTY automatisch.
Het systeem gebruiken als PARTY-guest
Selecteer
[PARTY] bij [Muziek]
en selecteer het pictogram van het PARTYhostapparaat.
Om de PARTY te verlaten, drukt u op
OPTIONS en selecteert u vervolgens
[PARTY verlaten].
Om de PARTY te sluiten, drukt u op OPTIONS
en selecteert u vervolgens [PARTY sluiten].
A Details inhoud
Geeft een lijst weer met verwante informatie,
zoals titel, cast, muziekstuk of artiest.
B [Afspeelgeschiedenis]
Geeft een lijst meer met eerder afgespeelde
titels op een BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(muziek-cd). Selecteer een titel om de
inhoudsinformatie op te vragen.
C [Zoekgeschiedenis]
Geeft een lijst weer met eerdere
zoekopdrachten uitgevoerd met behulp van de
functie [Video zoeken] of [Muziek zoeken].
Zoeken naar verwante informatie
Selecteer een item uit de lijsten en selecteer
vervolgens de dienst voor zoeken.
• Het assortiment en de verkrijgbaarheid van
producten die de functie PARTY STREAMING
ondersteunen, verschillen afhankelijk van de regio.
Beschikbare opties
Zoeken naar video-/
muziekinformatie
U kunt informatie over inhoud opvragen met
behulp van Gracenote-technologie en zoeken
naar verwante informatie.
1
2
Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 17).
Door op OPTIONS te drukken kunt u
verschillende instellingen en weergavefuncties
raadplegen. De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
Algemene opties
Item
Details
[Sound Mode]
Wijzigt de
geluidsmodusinstelling
(pagina 20).
[Instelling
willekeurig] (alleen
iPod/iPhone)
Willekeurig afspelen
instellen.
[Herhaalinstelling]
Herhaald afspelen instellen.
Plaats een schijf met inhoud waarover
u informatie wilt opzoeken.
U kunt een videozoekopdracht uitvoeren
voor een BD-ROM of DVD-ROM en een
muziekzoekopdracht voor een CD-DA
(muziek-cd).
27NL
Item
Details
Item
Details
[3D-menu]
[Gesimuleerde 3D] Past het
gesimuleerde 3D-effect aan.
[3D-diepte aanpassen]: voor
het aanpassen van de diepte
van 3D-beelden.
[2D-weergave]: stelt het
afspelen in op 2D-beeld.
[Video-instellingen]
• [Beeldkwaliteitsfunctie]:
Selecteert de
beeldinstellingen. [Auto],
[Aangepast1] en
[Aangepast2] zijn
alleen beschikbaar voor
HDMI-verbindingen.
• [Textuur bewerken]: Wijzigt
de scherpte en het detail aan
de randen.
• [Superresolutie]: Verbetert
de resolutie.
• [Vloeiend maken]:
Vermindert streepvorming
op het scherm door
de gradaties op vlakke
gebieden vloeiend te maken.
• [Contrast bewerken]:
Stelt de zwart-witniveaus
automatisch zo in dat het
scherm niet te donker
is en dat het beeld is
gemoduleerd.
• [Helder zwart]: Past de
weergave van donkere
elementen van de afbeelding
aan. Schaduwvorming wordt
niet onderdrukt; het maakt
zeer mooi gereproduceerde
zwarte kleuren mogelijk.
[Pauze]
Het afspelen pauzeren.
[Hoofdmenu]
Voor het weergeven van
het hoofdmenu van de
BD of DVD.
[Weergeven/Stoppen] Voor het starten of stoppen
van de weergave.
[Weerg. v/a begin]
Speelt het item af vanaf het
begin.
[PARTY starten]
Start een party met de
geselecteerde bron.
Afhankelijk van de bron
wordt dit item mogelijk
niet weergegeven.
[PARTY verlaten]
Verlaat een party waaraan
het systeem deelneemt.
De functie PARTY
STREAMING blijft actief
op de andere deelnemende
apparaten.
[PARTY sluiten]
Voor PARTY-host: Sluit
een party.
Voor PARTY-guest:
Beëindigt een party waaraan
het systeem deelneemt.
De functie PARTY
STREAMING wordt
beëindigd op alle
deelnemende apparaten.
Alleen
[Video]
Item
Details
[A/V-SYNC]
Past de vertraging aan tussen
beeld en geluid. Zie “De
vertraging tussen beeld
en geluid aanpassen”
(pagina 29) voor meer
informatie.
[3D-uitgangsinst.]
Voor het al dan niet
automatisch uitvoeren
van 3D-beelden.
• 3D-video van de
HDMI (IN 1)- of HDMI
(IN 2)-aansluiting wordt
uitgevoerd, ongeacht
deze instelling.
28NL
[Menu/Pop-upmenu] Voor het weergeven van
het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu
van de DVD.
[Titel zoeken]
Voor het zoeken naar een
titel op BD-ROM's/DVD
VIDEO's en het afspelen
te starten vanaf het begin.
[Hoofdstuk zoeken]
Voor het zoeken naar een
hoofdstuk en het afspelen
te starten vanaf het begin.
[Audio]
Selecteert de audio-indeling/
het muzieknummer.
[Ondertiteling]
Selecteert de taal van
de ondertiteling wanneer
meertalige ondertitels
zijn opgenomen op een
BD-ROM/DVD VIDEO.
Details
[Hoek]
Voor het overschakelen naar
andere kijkhoeken wanneer
meerdere hoeken werden
opgenomen op BD-ROM's/
DVD VIDEO's.
[Ruisvermind. IPcontent Pro]
Past de videokwaliteit van
internetinhoud aan.
[Video zoeken]
Geeft informatie weer over
de BD-ROM/DVD-ROM
gebaseerd op Gracenotetechnologie.
Alleen
[Muziek]
Item
Details
[BGM diavoorst.
toev.]
Registreert muziekbestanden
op het USB-geheugen als
achtergrondmuziek (BGM)
voor de diavoorstelling.
[Muziek zoeken]
Geeft informatie weer over de
audio-cd (CD-DA) gebaseerd
op Gracenote-technologie.
Alleen
De vertraging tussen beeld
en geluid aanpassen
(A/V SYNC)
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd
wordt weergegeven met het beeld, kunt
u de vertraging tussen beeld en geluid regelen.
De instelmethode verschilt afhankelijk van
de functie.
Afspelen
Item
Bij afspelen via een andere functie dan
“FM” of “TV”
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het
tv-scherm.
2
Druk op X/x om [A/V-SYNC] te selecteren
en druk vervolgens op
.
3
Druk op C/c om de vertraging tussen
beeld en geluid aan te passen.
U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms
in stappen van 25 ms.
[Foto]
Item
Details
[Diavoorstelling]
Een diavoorstelling starten.
[Snelh.diavoorst.]
Voor het wijzigen van de
snelheid van de diavoorstelling.
[Diavoorst.effect]
Voor het instellen van het
effect tijdens het weergeven
van een diavoorstelling.
[BGM diavoorst.]
• [Uit]: schakelt de functie uit.
• [Mijn muziek van USB]:
voor het instellen van
de muziekbestanden
geregistreerd bij [BGM
diavoorst. toev.].
• [Weergvn. muziek-cd]
voor het instellen van
de muzieknummers op
CD-DA's (muziek-cd's).
4
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
Bij afspelen via de functie “TV”
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven in
het display op het voorpaneel.
2
Druk herhaaldelijk op X/x tot “A/V
SYNC” verschijnt in het display op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
3
Druk op X/x om de vertraging tussen
beeld en geluid aan te passen.
U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms
in stappen van 25 ms.
[Scherm omschakelen] Schakelt tussen
[Rasterweergave] en
[Lijstweergave].
4
[Linksom draaien]
De foto wordt 90 graden
linksom gedraaid.
5
[Rechts draaien]
De foto wordt 90 graden
rechtsom gedraaid.
[Beeld bekijken]
Het geselecteerde beeld
weergeven.
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu in het display op het
voorpaneel verdwijnt.
29NL
x CD
Geluidsregeling
De audio-indeling,
meertalige
muzieknummers of het
kanaal selecteren
Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO
opgenomen in verschillende audio-indelingen
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
of met meertalige muzieknummers, kunt
u de audio-instelling of de taal wijzigen.
Bij een cd kunt u het geluid van het linkerof rechterkanaal selecteren en naar het geluid
van het geselecteerde kanaal luisteren via de
linker- en de rechterluidsprekers.
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op AUDIO om het gewenste audiosignaal
te kiezen.
De audio-informatie verschijnt op het tvscherm.
x BD/DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de BD/DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze
een taalcode aan. Zie “Taalcodelijst” (pagina 56)
om te controleren voor welke taal een code staat.
Als dezelfde taal twee of meer keer verschijnt,
is de BD/DVD VIDEO opgenomen in meerdere
audio-indelingen.
x DVD-VR
De soorten muzieknummers die op een schijf
zijn opgenomen, worden weergegeven.
Voorbeeld:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoofd]
• [ Sub]
• [ Hoofd/Sub]
• [ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)]
verschijnen niet wanneer er slechts één audiostream
op de schijf is opgenomen.
30NL
• [ Stereo]: het standaard stereogeluid.
• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono).
• [ 2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono).
• [ L+R]: het geluid van zowel het linker- als
het rechterkanaal wordt via elke luidspreker
uitgevoerd.
Multiplex Broadcast Sound
weergeven
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex-zendsignaal.
• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet
u een tv of andere component aansluiten op de
TV (DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting via een
digitale optische kabel (pagina's 14, 15). Als de HDMI
IN-aansluiting van uw tv compatibel is met de functie
Audio Return Channel (pagina's 14, 43), kunt u een
Dolby Digital-signaal ontvangen via een HDMIkabel.
Druk herhaaldelijk op AUDIO tot het gewenste
signaal verschijnt in het display op het
voorpaneel.
• “MAIN”: Het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• “SUB”: Het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• “MAIN/SUB”: Het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
Radiozenders vooraf instellen
Tuner
Luisteren naar de radio
U kunt tot 20 zenders voorprogrammeren.
Voordat u op een zender afstemt, dient
u het volume te verlagen tot het minimum.
1
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “FM” verschijnt in het display
op het voorpaneel.
Selecteer een radiozender.
2
Houd TUNING +/– ingedrukt tot
het scannen begint.
[Automatisch afstemmen] wordt
weergegeven op het tv-scherm. Het
scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd.
Om automatisch afstemmen te annuleren,
drukt u op een andere knop dan 2 +/–.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd.
3
Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.
Regel het volume door te drukken op
2 +/–.
Als een FM-programma wordt
verstoord
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het
tv-scherm.
2
Druk op X/x om [FM-modus] te selecteren
en druk vervolgens op .
3
Druk op X/x om [Mono] te selecteren.
• [Stereo]: stereo-ontvangst.
• [Mono]: mono-ontvangst.
4
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
• U kunt de [FM-modus] voor elke
voorgeprogrammeerde zender afzonderlijk instellen.
De radio uitschakelen
Druk op "/1.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het
tv-scherm.
4
Druk op X/x om [Preselectiegeheugen]
te selecteren en druk vervolgens op .
5
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren en
druk vervolgens op .
Handmatig afstemmen
3
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
Tuner
Automatisch afstemmen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
“FM” verschijnt in het display op het
voorpaneel.
6
Herhaal stap 2 met 5 om andere zenders
op te slaan.
Een vooraf ingesteld nummer wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken en
voer vervolgens stap 3 uit.
Een vooraf ingestelde radiozender
selecteren
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot “FM”
verschijnt in het display op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de
vooraf ingestelde zender te selecteren.
Het vooraf ingestelde nummer en de
frequentie verschijnen op het tv-scherm
en in het display op het voorpaneel.
Telkens als u op de toets drukt, stemt het
systeem af op een vooraf ingestelde zender.
• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren
met behulp van de cijfertoetsen.
31NL
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
(alleen bij modellen voor Europa)
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal kunnen verzenden. Deze
tuner beschikt over handige RDS-functies,
zoals de weergave van de zendernaam.
De zendernaam verschijnt ook op het
tv-scherm.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer een zender uit de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met
RDS-diensten, verschijnt de zendernaam*
in het display op het voorpaneel.
* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
display op het voorpaneel.
• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de
zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet
goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.
• Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet goed
kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders voor
meer informatie over de RDS-diensten in uw streek.
• Telkens wanneer u bij de ontvangst van een
RDS-uitzending op DISPLAY drukt, verandert de
weergave op het display in het voorpaneel als volgt:
Zendernaam t Frequentie t Preselectienummer
t Decodeerstatus* t Zendernaam t …
* Wordt weergegeven wanneer [Geluidseffect]
is ingesteld op [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] of [DTS Neo:6 Music] (pagina 42).
32NL
Geluidscontrole van het systeem
Andere handelingen
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
“BRAVIA” Sync
• Schakel het systeem en alle componenten die zijn
aangesloten op het systeem in nadat u ze hebt
aangesloten via een HDMI-kabel om de functie
“BRAVIA” Sync te gebruiken.
Controle voor HDMI - Snelle instelling
U kunt de functie [Controle voor HDMI]
van het systeem automatisch instellen door
de overeenstemmende instelling op de tv te
activeren.
Raadpleeg “[HDMI-instellingen]” (pagina 43)
voor meer informatie over de functie Controle
voor HDMI.
U kunt de functie geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken:
• Wanneer het systeem wordt ingeschakeld,
wordt het geluid van de tv of de andere
componenten uitgevoerd via de luidsprekers
van het systeem.
• Wanneer het geluid van de tv of de andere
componenten wordt uitgevoerd via de
luidsprekers van het systeem, kunt u de
luidsprekers waarnaar het geluid van de tv
wordt uitgevoerd wijzigen door te drukken op
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Wanneer het geluid van de tv of de andere
componenten wordt uitgevoerd door de
luidsprekers van het systeem, kunt u het
volume aanpassen en het geluid van het
systeem uitschakelen via de tv.
Audio Return Channel
U kunt genieten van het geluid van de tv via
het systeem met slechts één HDMI-kabel.
Raadpleeg “[Audio Return Channel]”
(pagina 43) voor meer informatie over
het instellen.
Systeem uitschakelen
Taal volgen
U kunt het systeem en de tv tegelijkertijd
uitschakelen.
Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt,
wordt de schermtaal van het systeem eveneens
gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna
weer inschakelt.
• Het systeem wordt niet automatisch uitgeschakeld
tijdens het afspelen van muziek of wanneer de functie
“FM” is geactiveerd.
Afspelen met één druk op de knop
Wanneer u op N drukt op de
afstandsbediening, worden het systeem
en uw tv ingeschakeld en wordt de ingang
van uw tv ingesteld op de HDMI-ingang
waarop het systeem is aangesloten.
Andere handelingen
Deze functie is beschikbaar op tv's die zijn
uitgerust met de functie “BRAVIA” Sync.
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie Controle
voor HDMI met een HDMI-kabel, wordt
de bediening vereenvoudigd.
U kunt het geluid van de tv of andere
componenten op een eenvoudige manier
beluisteren.
Routering
Wanneer u Afspelen met één druk op de
knop uitvoert via de aangesloten component,
wordt het systeem ingeschakeld en wordt
de systeemfunctie ingesteld op “HDMI1”
of “HDMI2” (afhankelijk van de gebruikte
HDMI-aansluiting). De ingang van uw tv
wordt automatisch ingesteld op de HDMIingang waarmee het systeem is verbonden.
33NL
8
De juiste
luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren
De afstand en het niveau voor elke
luidspreker worden weergegeven
op het tv-scherm.
• Als de meting is mislukt, volgt u het bericht
en probeert u [Autokalibratie] opnieuw.
[Autokalibratie]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
past automatische de instellingen voor
de afstand, locatie en kenmerken van de
luidsprekers aan en zorgt voor een ideale
geluidservaring.
9
Druk op X/x om [OK] of [Annuleren]
te selecteren en druk daarna op
.
x De meting is OK.
Koppel de kalibratiemicrofoon los en
selecteer [OK]. Het resultaat wordt
uitgevoerd.
• Het systeem geeft een luid testgeluid weer bij het
opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het volume
niet lager zetten. Houd rekening met kinderen en
buren.
• Controleer voor het uitvoeren van [Autokalibratie]
of alle luidsprekers zijn aangesloten op het apparaat.
1
Controleer de resultaten van
[Autokalibratie].
x De meting is niet OK.
Volg het bericht en selecteer vervolgens
[OK] om opnieuw te proberen.
• Terwijl de functie [Autokalibratie] in werking is,
mag u het systeem niet bedienen.
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Druk op C/c om
selecteren.
3
Druk op X/x om [Audio-instellingen]
te kiezen en druk vervolgens op .
4
Druk op X/x om [Autokalibratie] te
selecteren en druk vervolgens op .
[Instellen] te
Het bevestigingsscherm voor
[Autokalibratie] verschijnt.
5
Sluit de kalibratiemicrofoon aan
op de A.CAL MIC-aansluiting op
het achterpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met een statief (niet bijgeleverd). De
voorzijde van elke luidspreker moet naar
de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er
mogen zich geen obstakels bevinden tussen
de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.
6
De luidsprekers instellen
[Luidsprekerinstellingen]
Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de
afstand van de luidsprekers tot uw luisterpositie
instellen. Gebruik vervolgens de testtoon om
de balans van de luidsprekers te regelen.
1
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Druk op C/c om
selecteren.
3
Druk op X/x om [Audio-instellingen]
te kiezen en druk vervolgens op .
4
Druk op X/x om [Luidsprekerinstellingen]
te selecteren en druk vervolgens op .
Druk op X/x om [OK] te selecteren.
Druk op
.
[Autokalibratie] wordt gestart.
Het systeem past automatisch de
luidsprekerinstellingen aan.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig is.
34NL
[Instellen] te
Het scherm [Luidsprekerinstellingen]
verschijnt.
Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.
7
Druk op HOME.
5
Druk op X/x om het item te selecteren
en druk vervolgens op
.
Ga de volgende instellingen na.
x [Afstand]
x [Testtoon]
Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient
u de parameters in te stellen voor de afstand
van de luisterpositie tot de luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en
7,0 meter.
De luidsprekers produceren een testtoon om
[Niveau] te regelen.
1
2
[Voor links/rechts] 0,0 dB: het niveau van de
voorluidspreker instellen.
[Midden] 0,0 dB: het niveau van de
middenluidspreker instellen.
[Surround links/rechts] 0,0 dB: het niveau
van de surroundluidspreker instellen.
[Subwoofer] 0,0 dB: het niveau van de
subwoofer instellen.
x [Verplaatsing]
U kunt de positie van de luidspreker virtueel
wijzigen om het surroundeffect te verbeteren.
[Aan]: U kunt geluid horen van een virtueel
verplaatste luidsprekerpositie die is bepaald
door [Autokalibratie].
[Uit]: U kunt geluid horen vanaf de werkelijke
luidsprekerpositie.
Druk op X/x om [Niveau] te selecteren
en druk vervolgens op .
3
Druk op X/x om het gewenste
luidsprekertype te selecteren en druk
vervolgens op .
4
Druk op C/c om de linker of rechter
luidspreker te selecteren en druk daarna
op X/x om het niveau aan te passen.
x [Niveau]
U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers
aanpassen. U kunt de parameters instellen
tussen –6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor dat
[Testtoon] op [Aan] staat.
Stel [Testtoon] in op [Aan].
5
6
7
Druk op
Andere handelingen
[Voor links/rechts] 3,0 m: de afstand van
de voorluidspreker instellen.
[Midden] 3,0 m: de afstand van de
middenluidspreker instellen.
[Surround links/rechts] 3,0 m: de afstand
van de surroundluidspreker instellen.
[Subwoofer] 3,0 m: de afstand van de subwoofer
instellen.
[Uit]: de luidsprekers produceren geen testtoon.
[Aan]: bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een item onder
[Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert
elke luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
.
Herhaal stap 3 met 5.
Druk op RETURN.
Het systeem keert terug naar de vorige
weergave.
8
Druk op X/x om [Testtoon] te selecteren
en druk daarna op .
9
Druk op X/x om [Uit] te selecteren en druk
daarna op .
• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI (OUT)-aansluiting.
• Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te
passen, drukt u op 2 +/–.
• Deze instelling wordt weergegeven na het uitvoeren
van [Autokalibratie].
35NL
De timer gebruiken
U kunt het systeem op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
Druk op SLEEP.
Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen
de minuten (resterende tijd) in het display
op het voorpaneel in stappen van 10 minuten.
Wanneer u de timer instelt, wordt de
resterende tijd elke 5 minuten weergegeven.
Wanneer de resterende tijd minder dan
2 minuten bedraagt, knippert “SLEEP”
in het display op het voorpaneel.
De resterende tijd controleren
Druk een keer op SLEEP.
De tv bedienen met
de bijgeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist
is ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer mogelijk
automatisch opnieuw ingesteld op de
standaardinstelling (SONY). Voer dan opnieuw
het juiste codenummer in.
De afstandsbediening
voorbereiden om de tv te bedienen
De resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te selecteren.
De knoppen op het
apparaat uitschakelen
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op het apparaat uitschakelen
(behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te
voorkomen, zoals door kattenkwaad van
een kind (functie kindervergrendeling).
Druk langer dan 5 seconden op x op het
apparaat.
“LOCKED” wordt weergegeven in het display
op het voorpaneel.
De functie kindervergrendeling wordt
geactiveerd en de knoppen op het apparaat
zijn vergrendeld. (U kunt het systeem nog
bedienen via de afstandsbediening).
Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden
op x zodat “UNLOCK” wordt weergegeven
in het display op het voorpaneel.
• Als u op de knoppen drukt op het toestel wanneer de
functie kindervergrendeling is ingeschakeld, knippert
“LOCKED” in het display op het voorpaneel.
36NL
Houd TV "/1 ingedrukt terwijl u de
merkcode van uw tv (zie tabel) met behulp
van de cijfertoetsen invoert. Laat vervolgens
TV "/1 los.
Als de instelling niet lukt, wordt de code
die reeds geregistreerd was niet gewijzigd.
Voer het codenummer opnieuw in.
Codenummers van bedienbare tv's
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Fabrikant
Codenummer
SONY
01 (standaard)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Een URL invoeren
De helderheid van het
display en het aan/uitlampje op het voorpaneel
regelen
Druk op DIMMER.
Telkens wanneer u op DIMMER drukt, wijzigt
de helderheid van het display en het aan/uitlampje op het voorpaneel.
Ga na of de volgende instellingen werden
doorgevoerd:
– [Controle voor HDMI] bij [HDMIinstellingen] is ingesteld op [Uit] (pagina 43).
– [Snel starten] is ingesteld op [Uit]
(pagina 43).
De standaardstartpagina instellen
Selecteer [Stel in als startpag.] in het optiemenu
terwijl de pagina wordt weergegeven die u wilt
instellen.
Naar de vorige pagina gaan
Selecteer [Vorige pagina] in het optiemenu.
Als de vorige pagina niet wordt weergegeven
na het selecteren van [Vorige pagina], selecteert
u [Vensterlijst] uit het optiemenu en selecteert
u de pagina die u wilt weergeven uit de lijst.
De internetbrowser sluiten
Druk op HOME.
Andere handelingen
Energie besparen in
de stand-bystand
Selecteer [URL invoeren] in het optiemenu.
Voer de URL in met behulp van het
softwaretoetsenbord en selecteer vervolgens
[Enter].
Internetbrowserweergave
U kunt de website-informatie controleren
door op DISPLAY te drukken. De weergegeven
informatie verschilt afhankelijk van de website
en de paginastatus.
Websites doorbladeren
1
Maak het apparaat klaar om te surfen
op het internet.
Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 17).
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
3
Druk op C/c om
selecteren.
4
Druk op X/x om [Internetbrowser] te
selecteren en druk vervolgens op .
[Netwerk] te
Het scherm [Internetbrowser] wordt
weergegeven.
• Het is mogelijk dat bepaalde websites niet correct
weergegeven of niet geladen worden.
A Paginatitel
B Adres van de pagina
C Cursor
Beweeg de cursor met C/X/x/c. Plaats de
cursor op de koppeling die u wilt bekijken en
druk vervolgens op . De gevraagde website
wordt weergegeven.
D SSL-pictogram
Wordt weergegeven wanneer de gekoppelde
URL beveiligd is.
37NL
E Aanduiding signaalsterkte
Wordt weergegeven wanneer het systeem
is aangesloten op een draadloos netwerk.
Items
Details
[Vensterlijst]
Een lijst weergeven met alle
geopende websites.
Hiermee kunt u terugkeren
naar een eerder weergegeven
website door het
overeenkomstige venster te
selecteren.
[Bladwijzerlijst]
De bladwijzerlijst weergeven.
[URL invoeren]
Voor het invoeren van
een URL wanneer het
softwaretoetsenbord
wordt weergegeven.
[Vorige pagina]
Naar een eerder weergegeven
pagina gaan.
[Volgende pagina]
Naar de eerder weergegeven
volgende pagina gaan.
[Laden annuleren]
Het laden van een pagina
stoppen.
[Herladen]
Dezelfde pagina herladen.
[Toevoegn.
bladwijzer]
De weergegeven website
toevoegen aan de
bladwijzerlijst.
[Stel in als startpag.]
De weergegeven website
instellen als de
standaardstartpagina.
F Voortgangsbalk/laadpictogram
Wordt weergegeven wanneer de pagina
gelezen wordt of tijdens het downloaden/
overzetten van bestanden.
G Tekstinvoerveld
Druk op
en selecteer vervolgens [Invoer]
in het optiemenu om het softwaretoetsenbord
te openen.
H Schuifbalk
Druk op C/X/x/c om de paginaweergave naar
links, rechts, omhoog of omlaag te verplaatsen.
Beschikbare opties
Door op OPTIONS te drukken kunt
u verschillende instellingen en functies
raadplegen.
De beschikbare items verschillen afhankelijk
van de situatie.
38NL
Items
Details
[Instellen browser]
Geeft de instellingen voor
de internetbrowser weer.
• [Zoom]: voor het vergroten
of verkleinen van het
formaat van de weergegeven
inhoud.
• [JavaScript instellen]: voor
het in- of uitschakelen van
JavaScript.
• [Cookie instellen]: voor het
al dan niet accepteren van
browsercookies.
• [SSL-alarmweergave]:
voor het in- of uitschakelen
van SSL.
[Invoer]
Het softwaretoetsenbord
weergeven voor het invoeren
van tekens tijdens het
bezoeken van een website.
[Einde]
De cursor verplaatsen naar
de volgende regel in het
tekstinvoerveld.
[Wissen]
Het teken links van de cursor
wissen tijdens het invoeren
van tekst.
[Open in nw. venster] Een koppeling openen in een
nieuw venster.
[Tekencodering]
De tekencodering instellen.
[Weergavecertificaat] Servercertificaten weergeven
verzonden door pagina's die
SSL ondersteunen.
Pictogram
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm gebruiken
U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen
verrichten.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
• Weergave-instellingen die op de schijf zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen
via het instelscherm en niet alle beschreven functies
zijn beschikbaar.
1
Druk op HOME.
2
Druk op C/c om
selecteren.
3
Druk op X/x om het pictogram van de
instelcategorie te selecteren die u wilt
wijzigen en druk vervolgens op .
[Instellen] te
U kunt de volgende opties instellen.
Pictogram
[Muziekinstellingen]
(pagina 43)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het afspelen
van een Super Audio CD.
[Systeeminstellingen]
(pagina 43)
Hiermee voert u
systeeminstellingen in.
[Externe-ingangsinstellingen]
(pagina 44)
Stelt de instelling Invoer
overslaan in voor elke externe
ingang.
[Netwerkinstellingen]
(pagina 44)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor internet
en netwerken.
[Snelinstelling] (pagina 45)
Hiermee voert u de
Snelinstelling opnieuw uit om
de basisinstellingen in te voeren.
[Terugstellen] (pagina 45)
Hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen van het
systeem.
Uitleg
Instellingen en afstellingen
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
Uitleg
[Netwerk-update] (pagina 39)
Hiermee voert u een update uit
van de software van het systeem.
[Scherminstellingen]
(pagina 40)
Hiermee voert u de
scherminstellingen in volgens
het type aansluitingen.
[Audio-instellingen]
(pagina 41)
Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type
aansluitingen.
[BD/DVD-instellingen]
(pagina 42)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het
afspelen van een BD/DVD.
[Kinderbeveiliging] (pagina 42)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor de functie
Kinderbeveiliging.
[Netwerk-update]
Raadpleeg de volgende website voor informatie
over updatefuncties:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
Tijdens een software-update wordt
“UPDATING” weergegeven in het display
op het voorpaneel. Wanneer de update
voltooid is, wordt het hoofdapparaat
automatisch uitgeschakeld. Wacht tot de
software-update voltooid is; schakel het
hoofdapparaat niet in of uit en bedien het
hoofdapparaat of de tv niet.
39NL
[Scherminstellingen]
[Zijkanten afsnijden]: voor een beeld van
volledige hoogte over het hele scherm, met
bijgeknipte zijden.
x [3D-uitgangsinst.]
[Auto]: kies normaal deze instelling.
[Uit]: selecteer deze instelling om alle inhoud
in 2D weer te geven.
• 3D-video van de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting wordt uitgevoerd, ongeacht deze
instelling.
x [Instelling tv-schermafm. voor 3D]
Voor het instellen van het schermformaat
van de tv die 3D ondersteunt.
• Deze instelling geldt niet voor 3D-video van
de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)-aansluiting.
x [Type televisie]
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie
aansluit.
[4:3]: selecteer deze instelling wanneer u een
tv met 4:3-scherm of een tv zonder
breedbeeldfunctie aansluit.
x [Schermformaat]
[Volledig]: selecteer deze instelling wanneer u
een tv met breedbeeldfunctie aansluit. Geeft 4:3beelden weer in breedte-/hoogteverhouding
16:9, zelfs op een breedbeeld-tv.
[Normaal]: hiermee wijzigt u de afmetingen van
het beeld zodat het op het scherm past in zijn
oorspronkelijke breedte-/hoogteverhouding.
x [DVD-beeldverhouding]
[Horizontale banden]: voor een breed beeld
met zwarte banden aan de boven- en onderzijde.
40NL
x [Bioscoop-conversiefunctie]
[Auto]: kies normaal deze instelling. Het
apparaat detecteert automatisch of het om
video- of filmmateriaal gaat en schakelt over
naar de geschikte conversiemethode.
[Video]: de conversiemethode die geschikt is
voor videomateriaal wordt altijd gekozen
zonder rekening te houden met het materiaal.
x [Uitgevoerd videoformaat]
[HDMI]: kies normaal [Auto]. Selecteer
[Oorspronkelijke resolutie] om de resolutie
weer te geven die is opgenomen op de schijf.
(Als de resolutie lager is dan SD-resolutie,
wordt deze opgeschaald tot SD-resolutie.)
[Video]: kiest automatisch de laagste resolutie.
x [BD-ROM 24p-uitvoer]
[Auto]: voert alleen videosignalen van
1920 × 1080p/24 Hz uit bij het aansluiten
van een 1080/24p-compatibele tv via de
HDMI (OUT)-aansluiting.
[Aan]: selecteer deze optie als uw tv compatibel
is met videosignalen van 1080/24p.
[Uit]: selecteer deze optie als uw tv niet
compatibel is met videosignalen van 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p-uitvoer]
[Auto]: voert alleen videosignalen van
1920 × 1080p/24 Hz uit bij het aansluiten
van een 1080/24p-compatibele tv via de
HDMI (OUT)-aansluiting.
[Uit]: selecteer deze optie als uw tv niet
compatibel is met videosignalen van 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Audio DRC]
[Auto]: hiermee wordt automatisch het type
van het externe apparaat gedetecteerd en de
overeenkomstige kleurinstelling gekozen.
[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.
[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.
[RGB]: selecteer deze optie als u een apparaat
aansluit met een DVI-aansluiting die
compatibel is met HDCP.
U kunt het dynamische bereik van het geluid
comprimeren.
[Auto]: het afspelen gebeurt met het dynamische
bereik dat door de schijf is opgegeven (alleen
BD-ROM).
[Aan]: het systeem geeft het muzieknummer weer
met het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals
het door de opnametechnicus werd bedoeld.
[Uit]: geen compressie van het dynamische
bereik.
x [HDMI-uitvoer met diepe kleuren]
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[Aan]: maakt de gradatie van
videosignaaluitvoer van de HDMI (OUT)aansluiting vloeiend.
[Uit]: selecteer deze instelling wanneer
videosignalen worden vervormd of de
kleuren er onnatuurlijk uitzien.
x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze instelling.
[Frame]: het beeld, inclusief statische elementen,
wordt met hoge resolutie weergegeven.
[Audio-instellingen]
x [BD Audio MIX-instelling]
[Aan]: hiermee voert u de audio uit die u
verkrijgt door de interactieve en secundaire
audio met de primaire audio te mengen.
[Uit]: hiermee voert u enkel de primaire
audio uit.
x [Dempen - AUDIO]
Als u luistert naar een component die aangesloten
is op de AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R)
kan er storing optreden. Om storing te vermijden
kunt u het invoerniveau van het toestel dempen.
[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt.
Het uitvoerniveau wordt verminderd bij
deze instelling.
[Uit]: normaal invoerniveau.
x [Audio-uitvoer]
U kunt selecteren waar het audiosignaal wordt
uitgevoerd.
Instellingen en afstellingen
[Auto]: kies normaal deze instelling.
[16bit], [12bit], [10bit]: voert 16 bit/12 bit/
10 bit-videosignalen uit wanneer de aangesloten
tv compatibel is met Deep Colour.
[Uit]: selecteer deze instelling wanneer het beeld
onstabiel is of de kleuren er onnatuurlijk uitzien.
[Luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt enkel
uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem.
[Luidspreker + HDMI]: multikanaalsgeluid
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het
systeem en 2-kanaals lineaire PCM-signalen
via de HDMI (OUT)-aansluiting.
[HDMI]: geluid wordt alleen uitgevoerd via de
HDMI (OUT)-aansluiting. De geluidsindeling
hangt af van de aangesloten component.
• Wanneer [Controle voor HDMI] wordt ingesteld
op [Aan] (pagina 43), wordt [Audio-uitvoer]
automatisch ingesteld op [Luidspreker + HDMI]
en kan deze instelling niet worden gewijzigd.
• Audiosignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI
(OUT)-aansluiting wanneer [Audio-uitvoer] is
ingesteld op [Luidspreker + HDMI] en [HDMI1audio-ingangsfunctie] (pagina 43) ingesteld is op
[TV]. (alleen bij modellen voor Europa.)
• Wanneer [Audio-uitvoer] is ingesteld op [HDMI],
is de uitgangssignaalindeling voor de functie
“TV” 2-kanaals lineaire PCM.
41NL
x [Geluidseffect]
x [Taal van audio]
U kunt de geluidseffecten van het systeem
(SOUND MODE (pagina 20)) in- of uitschakelen.
Voor een 2-kanaalsbron kunt u [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] of [DTS Neo:6
Music] selecteren om surroundgeluid te
simuleren.
U kunt de standaardtaal van het geluid
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurstaal
op de schijf gekozen.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg “Taalcodelijst” (pagina 56) en voer
de code voor uw taal in.
[Sound Mode Aan]: schakelt het surroundeffect
van de geluidsmodus in (pagina 20). De
bovengrens van de bemonsteringsfrequentie is
ingesteld op 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: het systeem simuleert
surroundgeluid bij 2-kanaalsbronnen en voert
het geluid uit via alle 5.1-kanaalsluidsprekers
(Dolby Pro Logic decodering).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Het systeem simuleert surroundgeluid van
2-kanaalsbronnen en produceert 6.1kanaalsgeluid (DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6
Music-decodering).
[Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld.
U hoort het geluid zoals het is opgenomen.
x [Luidsprekerinstellingen]
Stel de luidsprekers in om het best
mogelijke surroundgeluid te bereiken.
Zie “De luidsprekers instellen” (pagina 34)
voor meer informatie.
x [Autokalibratie]
U kunt de juiste instellingen automatisch
kalibreren. Zie “De juiste luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren” (pagina 34) voor meer
informatie.
[BD/DVD-instellingen]
x [Taal van ondertiteling]
U kunt de standaardtaal van de ondertiteling
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg “Taalcodelijst” (pagina 56) en voer
de code voor uw taal in.
x [Weergavelaag van BD-hybridedisc]
[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.
[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of
cd-laag af.
x [BD-internetverbinding]
[Toestaan]: kies normaal deze instelling.
[Niet toestaan]: verbiedt de internetverbinding.
[Kinderbeveiliging]
x [Wachtwoord]
Voor het instellen of wijzigen van het
wachtwoord voor de kinderbeveiligingsfunctie.
Met behulp van een wachtwoord kunt u een
beperking instellen voor het afspelen van
BD-ROM's, DVD VIDEO's of internetvideo's.
Indien nodig kunt u een onderscheid maken
tussen de beperkingsniveaus voor BD-ROM's
en DVD VIDEO's.
x [Taal van BD/DVD-menu]
U kunt de standaard menutaal selecteren
voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg “Taalcodelijst” (pagina 56) en voer
de code voor uw taal in.
42NL
x [Regiocode van kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD
VIDEO's kan worden beperkt op basis van het
geografische gebied. Scènes kunnen vergrendeld
of vervangen worden door andere scènes.
Volg de instructies op het scherm en voer
uw wachtwoord van vier cijfers in.
x [Kinderbeveiliging voor BD]/
[Kinderbeveiliging voor DVD]/
[Kinderbeveiliging voor internetvideo]
Door kinderbeveiliging in te stellen, kunnen
scènes worden vergrendeld of vervangen door
andere scènes. Volg de instructies op het scherm
en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.
x [Internetvideo niet-geclassificeerd]
[Toestaan]: hiermee staat u het afspelen
van niet-beoordeelde internetvideo's toe.
[Blokkeren]: hiermee blokkeert u het afspelen
van niet-beoordeelde internetvideo's.
x [Weergavelaag van Super Audio CD]
[Super Audio CD]: speelt de Super Audio CDlaag af.
[CD]: speelt de cd-laag af.
x [Weergavekanalen Super Audio CD]
[DSD 2ch]: speelt de 2-kanaalszone af.
[DSD Multi]: speelt de multikanaalszone af.
[Systeeminstellingen]
x [Taal van weergaveschermtekst]
U kunt de schermtaal kiezen voor het systeem.
x [Verlichting/Display]
U kunt de status van de soft-touch-knoppen
(pagina 9) en het display op het voorpaneel
instellen (pagina 10).
[Aan]: de soft-touch-knoppen en het display
op het voorpaneel blijven verlicht.
[Auto]: de soft-touch-knoppen en het display
op het voorpaneel doven wanneer het systeem
niet wordt bediend.
[Controle voor HDMI]
[Aan]: Aan. Het is mogelijk afwisselend
te werken met de componenten die via
een HDMI-kabel zijn verbonden.
[Uit]: uit.
[Audio Return Channel]
Deze functie is beschikbaar wanneer u het
systeem aansluit op een HDMI IN-aansluiting
van de tv die compatibel is met de functie Audio
Return Channel.
[Auto]: het systeem kan het digitale audiosignaal
van uw tv automatisch ontvangen via een
HDMI-kabel.
[Uit]: uit.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
[Controle voor HDMI] is ingesteld op [Aan].
[HDMI1-audio-ingangsfunctie] (alleen
Europese modellen)
U kunt de audio-invoer van de component die
is aangesloten op de HDMI (IN 1)-aansluiting
selecteren.
[HDMI1]: het geluid van de component die is
aangesloten op de HDMI (IN 1)-aansluiting
wordt ingevoerd via de HDMI (IN 1)aansluiting.
[TV]: het geluid van de component die is
aangesloten op de HDMI (IN 1)-aansluiting
wordt ingevoerd via de TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-aansluiting.
Instellingen en afstellingen
[Muziekinstellingen]
x [HDMI-instellingen]
x [Snel starten]
[Aan]: verkort de opstarttijd uit de standbystand. U kunt het systeem snel bedienen
na het te hebben ingeschakeld.
[Uit]: de standaardinstelling.
x [Energiebesparend discstation]
[Aan]: vermindert het elektriciteitsverbruik
bij een laag volume.
[Uit]: normale status. Het systeem kan
geluidsvolume uitvoeren.
43NL
x [Automatische standby]
[Aan]: schakelt de functie [Automatische
standby] in. Wanneer u het systeem gedurende
ongeveer 30 minuten niet bedient, schakelt het
automatisch over naar de stand-bystand.
[Uit]: schakelt de functie uit.
x [Automatische weergave]
[Aan]: informatie wordt automatisch op
het scherm weergegeven wanneer u de titel,
beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt.
[Uit]: informatie wordt alleen weergegeven
wanneer u op DISPLAY drukt.
x [Schermbeveiliging]
[Aan]: de schermbeveiliging aanzetten.
[Uit]: uit.
[Externeingangsinstellingen]
Door instelling voor het overslaan is een
handige functie waarmee u ongebruikte
ingangen kunt overslaan bij het selecteren
van een functie.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Niet overslaan]: het systeem slaat de
geselecteerde functie niet over wanneer de
functie wordt geselecteerd door te drukken
op FUNCTION.
[Overslaan]: het systeem slaat de geselecteerde
functie over wanneer de functie wordt
geselecteerd door te drukken op FUNCTION.
x [Bericht over software-update]
[Aan]: het systeem informeert u wanneer er
een nieuwere softwareversie beschikbaar is
(pagina 39).
[Uit]: uit.
[Netwerkinstellingen]
x [Internetinstellingen]
x [Gracenote-instellingen]
[Auto]: downloadt automatisch schijfinformatie
wanneer u het afspelen van de schijf stopzet.
Het systeem moet verbonden zijn met het
netwerk om te kunnen downloaden.
[Handmatig]: schijfinformatie wordt
gedownload wanneer [Video zoeken]
of [Muziek zoeken] is geselecteerd.
x [Systeeminformatie]
U kunt informatie over de softwareversie van
het systeem en het MAC-adres weergeven.
Verbind het systeem vooraf met het netwerk. Zie
“Stap 3: Voorbereiden voor netwerkverbinding”
(pagina 17) voor meer informatie.
[Bedraad instellen]: selecteer deze instelling
wanneer u een breedbandrouter aansluit met
een LAN-kabel.
[Draadloos instellen (ingebouwd)]: selecteer
deze instelling wanneer u het draadloos LAN
gebruikt dat in het systeem is ingebouwd voor
een draadloze netwerkverbinding.
[Netwerkstatus weergeven]: Geeft de huidige
netwerkstatus van het systeem weer.
x [Informatie over softwarelicentie]
U kunt de Informatie over softwarelicentie
weergeven.
• Ga voor meer informatie naar de volgende website
en raadpleeg de veelgestelde vragen:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
44NL
x [Diagnose van netwerkverbinding]
U kunt een netwerkdiagnose uitvoeren om na te
gaan of de netwerkverbinding correct tot stand
is gebracht.
x [Instellingen voor serververbinding]
Voor het al dan niet weergeven van de
verbonden DLNA-server.
[Snelinstelling]
x [Snelle begininstellingen]
Hiermee voert u de Snelle begininstellingen
uit om de basisinstellingen in te voeren.
Volg de instructies op het scherm.
x [Snelle netwerkinstellingen]
x [Instellingen Renderer]
Hiermee voert u [Snelle netwerkinstellingen]
uit om de basisnetwerkinstellingen in te voeren.
Volg de instructies op het scherm.
[Terugstellen]
x [Terugstellen op de fabrieksinstellingen]
U kunt de instellingen van het systeem
terugstellen naar de fabriekinstellingen door een
groep instellingen te selecteren. Alle instellingen
binnen die groep worden teruggesteld.
x [Toegangscontrole Renderer]
Hiermee kunt u instellen of opdrachten van
DLNA-controllers al dan niet worden aanvaard.
x [Persoonlijke informatie initialiseren]
U kunt uw persoonlijke informatie wissen die
in het systeem is opgeslagen.
Instellingen en afstellingen
[Automatische toegangspermissie]: hiermee
kunt u instellen of automatische toegang voor
een nieuw gedetecteerde DLNA-controller al
dan niet wordt toegestaan.
[Smart selecteren]: hiermee wordt toegestaan
dat een DLNA-controller van Sony het systeem
detecteert als doelcomponent om te bedienen
via infrarood. U kunt deze functie in- of
uitschakelen.
[Naam van de Renderer]: geeft de naam van
het systeem weer zoals deze wordt weergegeven
op andere DLNA-apparaten op het netwerk.
x [PARTY-autostart]
[Aan]: voor het starten van een PARTY of
deelnemen aan een bestaande PARTY op
aanvraag van een netwerkapparaat dat de
functie PARTY STREAMING ondersteunt.
[Uit]: uit.
x [Registratie van Media Remote-apparaat]
Voor het registreren van uw “Media Remote”apparaat.
x [Geregistreerde Media Remote-apparaten]
Geeft een lijst weer van uw geregistreerde
“Media Remote”-apparaten.
x [Opstarten op afstand]
[Aan]: hiermee kan het systeem worden
ingeschakeld via het Media Remote-apparaat.
[Uit]: uit.
45NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het systeem om elektrische schokken
of brand te voorkomen. Plaats het systeem evenmin
in de buurt van water, zoals bij een bad of douche.
Wanneer er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en het systeem eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Spanningsbronnen
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de stekker
uit het stopcontact te halen, mag u alleen de stekker
vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf.
Plaatsing
• Installeer het systeem op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het systeem niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
systeem te plaatsen. Het systeem is uitgerust met
een krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het systeem oververhit en defect
raken.
• Zet het systeem niet op oppervlakken (tapijten,
dekens, enzovoort) of nabij materialen (gordijnen,
stoffen) waardoor de ventilatiegaten geblokkeerd
kunnen worden.
• Plaats het systeem niet in een krappe ruimte
zoals op een boekenplank of iets soortgelijks.
• Installeer het systeem niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonlicht, overmatig stof, mechanische trillingen of
schokken.
• Zet het systeem niet schuin. Het systeem is
ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het systeem als schijven uit de buurt van
componenten waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of magnetron.
46NL
• Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.
• Plaats geen metalen voorwerpen voor het voorpaneel.
Deze kunnen de ontvangst van radiogolven
belemmeren.
• Plaats het systeem niet op een plaats waar medische
apparatuur wordt gebruikt. Dit kan storingen
veroorzaken in de medische apparatuur.
• Als u een pacemaker of een ander medisch apparaat
gebruikt, dient u uw dokter of de fabrikant van het
medische apparaat te raadplegen voor u de functie
voor draadloos LAN gebruikt.
Werking
• Indien het systeem direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht,
kan er condensvorming optreden op de lenzen in het
toestel. In dat geval kan de werking van het systeem
worden verstoord. Verwijder in dat geval de schijf en
laat het systeem ongeveer een half uur aan staan tot
alle vocht is verdampt.
• Verwijder schijven bij het verplaatsen van het
systeem. Als u dit niet doet, kan de schijf beschadigd
worden.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van
een zeer stille passage of een gedeelte zonder geluid.
Als u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponzen, schuurmiddelen of oplosmiddelen,
zoals alcohol of benzine.
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer wanneer
u een vraag hebt of problemen ondervindt.
Schijven reinigen, schijf-/lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsschijven of schijf-/lensreiniger
(inclusief vloeistof of spray). Deze kunnen
defecten veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
• Als dit systeem zou worden hersteld, worden
herstelde onderdelen verzameld voor hergebruik
of recycling.
Kleuren op uw tv-scherm
• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Opmerkingen over schijven
Schijven hanteren
• Neem de schijf vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de schijf.
Opgelet: dit systeem kan voor onbepaalde duur
een stilstaand videobeeld of instelscherm op het
tv-scherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd
op het tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat
het tv-scherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.
Het systeem verplaatsen
• Controleer, voordat u het systeem verplaatst, of er
geen schijf is geplaatst en trek het netsnoer uit het
stopcontact.
Reiniging
• Maak de schijf voor het afspelen schoon met
een reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Aanvullende informatie
• Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg schijven na gebruik weer op in de hoesjes.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen standaard ronde schijven
afspelen. Het gebruik van discs met een andere
vorm (bijv. kaart-, hart- of stervormig) kan een
defect veroorzaken.
Gebruik geen schijf waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
47NL
Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit systeem, probeer die dan eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Opmerking: wanneer het onderhoudspersoneel
beslist om tijdens een herstelling onderdelen
te vervangen, dan kunnen deze onderdelen
eventueel worden ingehouden.
Algemeen
“PROTECT” en “PUSH PWR” verschijnen om beurten in
het display op het voorpaneel.
t Druk op "/1 om het systeem uit te schakelen
en controleer de onderstaande items nadat
“STANDBY” is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het systeem
geblokkeerd?
• Na controle van de bovenstaande items en
het oplossen van eventuele problemen, kunt
u het systeem weer inschakelen. Wanneer de
oorzaak van het probleem na het controleren
van de bovenstaande punten niet is
gevonden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
t Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
“LOCKED” wordt weergegeven in het display op het
voorpaneel.
De afstandsbediening werkt niet.
t Schakel de functie kindervergrendeling uit
(pagina 36).
t De afstand tussen de afstandsbediening en
het toestel is te groot.
t De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
De schijf wordt niet uitgeworpen en u kunt de
schijf niet verwijderen, ook niet nadat u op Z
hebt gedrukt.
t Probeer het volgende:
1 Houd N en Z op het apparaat langer dan
5 seconden ingedrukt om de schijf uit te
werpen.
2 Verwijder de schijf.
3 Koppel het netsnoer los van het stopcontact
en sluit het enkele minuten later weer aan.
Het systeem werkt niet zoals het hoort.
t Koppel het netsnoer los van het stopcontact
en sluit het enkele minuten later weer aan.
“DEMO. LOCK” wordt weergegeven in het display
op het voorpaneel.
t Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer
of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.
“Exxxx” wordt weergegeven in het display op het
voorpaneel.
t Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonydealer of een plaatselijke, erkende servicedienst
van Sony en geef de foutcode door.
wordt weergegeven zonder een melding
op het tv-scherm.
t Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer
of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.
Beeld
Berichten
[Op het netwerk is een nieuwe softwareversie
gevonden. Voer een versie-update uit onder
“Netwerk-update”.] wordt weergegeven op
het tv-scherm.
t Zie [Netwerk-update] (pagina 39) om het
systeem te updaten naar een nieuwere
softwareversie.
48NL
Geen beeld.
t Controleer de uitvoermethode van uw systeem
(pagina 14).
Er wordt geen beeld weergegeven bij verbinding via
een HDMI-kabel.
t Het apparaat is aangesloten op een ingang die
niet compatibel is met HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) (“HDMI” op het
voorpaneel brandt niet) (pagina 14).
3D-beelden van de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting worden niet weergegeven op het
tv-scherm.
t Mogelijk worden 3D-beelden niet weergegeven,
afhankelijk van de tv of de videocomponent.
Er verschijnt geen beeld wanneer de videouitvoerresolutie geselecteerd in [Uitgevoerd
videoformaat] niet correct is.
t Houd de knoppen N en VOL – op het toestel
langer dan 5 seconden ingedrukt om de videouitvoerresolutie te herstellen naar de laagste
resolutie.
Het donkere deel van het beeld is te donker/
het heldere deel is te helder of onnatuurlijk.
t Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standrd.]
(standaard) (pagina 28).
t Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp
(magnetische sluiting op een tv-standaard,
medische apparatuur, speelgoed, enz.) dicht
bij de luidsprekers wordt gezet.
Er wordt geen beeld weergegeven bij het afspelen
van een video-/fotobestand op een iPod/iPhone.
(Alleen voor modellen voor Europa en Australië.)
t Selecteer de juiste ingang voor dit systeem
op uw tv.
Geluid
Er is geen geluid hoorbaar.
t De luidsprekerkabels zijn niet goed
aangesloten.
t Controleer de luidsprekerinstellingen
(pagina 34).
Het beeld wordt niet correct weergegeven.
Het beeld vertoont ruis.
t Reinig de schijf.
t Als de beelduitvoer van het systeem via
de videorecorder naar uw tv gaat, kan
het schrijfbeschermingssignaal gebruikt
voor bepaalde BD/DVD-programma's de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds
problemen ervaart wanneer u het toestel
rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het
toestel dan aan te sluiten op een andere ingang.
Het beeld wordt niet schermvullend weergegeven.
t Controleer de instelling van [Type televisie]
bij [Scherminstellingen] (pagina 40).
t De breedte-/hoogteverhouding op de schijf
ligt vast.
Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm op.
t Als de luidsprekers worden gebruikt met
een CRT-tv of -projector, installeer ze dan
op minstens 0,3 meter van de tv.
t Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de
tv uit en schakel deze vervolgens na 15 tot
30 minuten weer in.
Het Super Audio CD-geluid van een component
die aangesloten is op de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting wordt niet uitgevoerd.
t HDMI (IN 1) en HDMI (IN 2) aanvaarden
geen audio-indelingen die beschermd
zijn door auteursrechten. Sluit de analoge
audio-uitgang van de component aan op de
AUDIO (AUDIO IN L/R)-aansluitingen van
het apparaat.
Aanvullende informatie
t Controleer de instellingen van [Uitgevoerd
videoformaat] bij [Scherminstellingen]
(pagina 40).
t Als de analoge en digitale signalen tegelijk
worden uitgevoerd, stelt u [BD-ROM 24puitvoer] of [DVD-ROM 24p-uitvoer] bij
[Scherminstellingen] in op [Uit] (pagina 40).
t Voor BD-ROM's controleert u de instellingen
van [BD-ROM 24p-uitvoer] bij
[Scherminstellingen] (pagina 40).
De tv produceert geen geluid bij verbinding via
de HDMI (OUT)-aansluiting wanneer de functie
Audio Return Channel wordt gebruikt.
t Stel de instelling [Controle voor HDMI]
bij [HDMI-instellingen] onder
[Systeeminstellingen] in op [Aan] (pagina 43).
Stel eveneens [Audio Return Channel]
bij [HDMI-instellingen] onder
[Systeeminstellingen] in op [Auto] (pagina 43).
t Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met de
functie Audio Return Channel.
t Zorg ervoor dat er een HDMI-kabel
verbonden is met een aansluiting op
uw tv die compatibel is met de functie
Audio Return Channel.
Het systeem voert het geluid van tv-programma's
niet correct uit wanneer het is aangesloten op een
decoder.
t Stel [Audio Return Channel] bij [HDMIinstellingen] onder [Systeeminstellingen]
in op [Uit] (pagina 43).
t Controleer de aansluitingen (pagina 15).
49NL
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
Bestandsnamen worden niet correct weergegeven.
t Plaats de tv verder van de
audiocomponenten af.
t Reinig de schijf.
Wanneer u een cd afspeelt, wordt het geluid niet
langer in stereo uitgevoerd.
t Het systeem kan enkel tekens weergeven die
compatibel zijn met ISO 8859-1. Andere
tekens worden mogelijk anders weergegeven.
t Afhankelijk van de gebruikte schrijfsoftware,
worden de ingevoerde tekens anders
weergegeven.
t Selecteer stereogeluid door te drukken op
AUDIO (pagina 30).
Een schijf begint niet te spelen vanaf het begin.
Alleen de middenluidspreker werkt.
t Afspelen hervatten is geselecteerd. Druk op
OPTIONS, selecteer [Weerg. v/a begin] en
druk vervolgens op .
t Bij sommige schijven komt het geluid alleen
uit de middenluidspreker.
De surroundluidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
t Controleer de luidsprekeraansluitingen en
-instellingen (pagina's 13, 34).
t Controleer de geluidsmodusinstelling
(pagina 20).
t Bij sommige geluidsbronnen is het effect van
de surroundluidsprekers minder uitgesproken.
t Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Er treedt geluidsvervorming op bij een aangesloten
component.
t Verlaag het invoerniveau voor de aangesloten
component door [Dempen - AUDIO] in te
stellen (pagina 41).
Tuner
Er kan niet worden afgestemd op radiozenders.
t Controleer of de antenne goed is aangesloten.
Regel de antenne en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
t Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van
automatisch afstemmen). Stem handmatig af.
Afspelen
De schijf wordt niet afgespeeld.
t De regiocode op de BD/DVD komt niet
overeen met die van het systeem.
t Er is condensvorming opgetreden in het
toestel, waardoor de lenzen kunnen worden
beschadigd. Verwijder de schijf en laat het
apparaat ongeveer een half uur aan staan.
t Een schijf die niet goed is gefinaliseerd, kan niet
worden afgespeeld door het systeem (pagina 52).
50NL
Het afspelen start niet vanaf het hervatpunt waar
het afspelen de vorige keer werd gestopt.
t Afhankelijk van de schijf wordt het hervatpunt
mogelijk uit het geheugen gewist wanneer
• u de schijflade opent.
• u het USB-apparaat loskoppelt.
• u andere inhoud afspeelt.
• u het apparaat uitschakelt.
De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de
hoeken kan niet worden gewijzigd.
t Probeer deze instellingen te wijzigen via het
BD- of DVD-menu.
t Meertalige geluidssporen, ondertitels of
meervoudige hoeken zijn niet opgenomen
op de BD/DVD.
Bonusinhoud of andere gegevens op een BD-ROM
kunnen niet worden weergegeven.
t Probeer het volgende:
1 Verwijder de schijf.
2 Schakel het systeem uit.
3 Verwijder het USB-apparaat en sluit
het opnieuw aan (pagina 23).
4 Schakel het systeem in.
5 Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
USB-apparaat
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
t Probeer het volgende:
1 Schakel het systeem uit.
2 Verwijder het USB-apparaat en sluit
het opnieuw aan.
3 Schakel het systeem in.
t Controleer of het USB-apparaat correct
is aangesloten op de
(USB)-poort.
t Ga na of het USB-apparaat of een kabel
is beschadigd.
t Controleer of het USB-apparaat is
ingeschakeld.
t Als het USB-apparaat is aangesloten via een
USB-hub, koppelt u het USB-apparaat los
en sluit u het rechtstreeks aan op het toestel.
BRAVIA-internetvideo
Het beeld/geluid is van slechte kwaliteit/bepaalde
programma's worden minder gedetailleerd
weergegeven, vooral bij snel bewegende of
donkere scènes.
Het beeld is klein.
t Druk op X om in te zoomen.
“BRAVIA” Sync ([Controle voor HDMI])
De functie [Controle voor HDMI] werkt niet
(“BRAVIA” Sync).
t Controleer of [Controle voor HDMI]
is ingesteld op [Aan] (pagina 43).
t Als u de HDMI-verbinding wijzigt,
schakelt u het systeem uit en opnieuw in.
t Stel na een stroomstoring [Controle voor
HDMI] in op [Uit] en stel [Controle voor
HDMI] vervolgens weer in op [Aan]
(pagina 43).
t Controleer de volgende punten en raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de component.
• Zorg ervoor dat de aangesloten component
compatibel is met de functie [Controle
voor HDMI].
• Zorg ervoor dat de instelling van de
aangesloten component voor de functie
[Controle voor HDMI] correct is.
Het systeem kan geen verbinding maken met het
netwerk.
t Controleer de netwerkverbinding (pagina 17)
en de netwerkinstellingen (pagina 44).
Draadloze LAN-verbinding
U kunt uw pc niet verbinden met het internet na
het uitvoeren van [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t De draadloze instellingen van de router
kunnen automatisch worden gewijzigd als
u de functie Wi-Fi Protected Setup gebruikt
voordat u de routerinstellingen aanpast. Wijzig
in dat geval de draadloze instellingen van uw
pc dienovereenkomstig.
Het systeem slaagt er niet in om verbinding te
maken met het netwerk of de netwerkverbinding
is niet stabiel.
t Controleer of de router voor draadloos
LAN is ingeschakeld.
t Controleer de netwerkverbinding (pagina 17)
en de netwerkinstellingen (pagina 44).
t Afhankelijk van de gebruiksomgeving
(bijv. het materiaal waaruit de muren bestaan,
de ontvangstomstandigheden voor de
radiogolven of obstakels tussen het systeem
(of de USB-adapter voor draadloos LAN) en de
router voor draadloos LAN is het mogelijk
de communicatieafstand kleiner wordt.
Plaats het systeem en de router voor
draadloos LAN dichter bij elkaar.
t Apparaten die gebruik maken van een
frequentieband van 2,4 GHz, zoals een
magnetron, Bluetooth-apparaat of een digitaal
draadloos apparaat, kunnen de communicatie
verstoren. Plaats het toestel uit de buurt van
dergelijke apparaten of schakel deze uit.
Aanvullende informatie
t De beeld-/geluidkwaliteit kan slecht zijn
afhankelijk van de internetinhoudprovider.
t De beeld-/geluidkwaliteit kan worden
verbeterd door de verbindingssnelheid te
wijzigen. Sony raadt een verbindingssnelheid
aan van minstens 2,5 Mbps voor SD-beelden
en 10 Mbps voor HD-beelden.
t Niet alle video's bevatten geluid.
Netwerkverbinding
De gewenste router voor draadloos LAN wordt niet
weergegeven in de lijst met draadloze netwerken.
t Druk op RETURN om terug te keren naar het
vorige scherm en probeer [Draadloos instellen
(ingebouwd)] of [Draadloos USB instellen]
nogmaals. Als de gewenste router voor
draadloos LAN nog steeds niet gedetecteerd
wordt, selecteert u [Handm. registratie].
51NL
Afspeelbare schijven
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (muziek-cd)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Aangezien de specificaties voor Blu-ray Disc nieuw
en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat
bepaalde schijven niet kunnen worden afgespeeld
afhankelijk van het type schijf en de versie. Daarnaast
verschilt de audio-uitvoer afhankelijk van de bron,
de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 met organisch pigmenttype
BD-R (LTH-type)
BD-R´s die zijn opgenomen op een pc kunnen
niet worden afgespeeld wanneer postscripts
opneembaar zijn.
3) Een cd of dvd die niet correct is gefinaliseerd,
kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie.
Schijven die niet kunnen worden
afgespeeld
• BD's met een cartridge
• BDXL's
• DVD-RAM's
• HD-DVD's
• DVD-audioschijven
• PHOTO CD's
• Dataonderdelen van CD-Extra's
• Super VCD's
• De kant met audiomateriaal op DualDiscs
Opmerkingen bij audio-cd's
Dit product is ontworpen om schijven af te spelen
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekschijven die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc).
Het is daarom mogelijk dat deze schijven niet
compatibel zijn met dit product.
52NL
Opmerking over de afspeelfuncties van
een BD/DVD
Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD
kunnen opzettelijk door softwareproducenten
zijn vastgelegd. Dit systeem speelt een BD/DVD
af volgens de inhoud van de schijf; het is dus
mogelijk dat bepaalde weergavefuncties niet
beschikbaar zijn.
Opmerking over Dual layer BD's/DVD's
De weergegeven beelden en het geproduceerde
geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens
de overschakeling tussen de lagen.
Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)
Er staat een regiocode vermeld op de onderkant
van het apparaat. Het systeem kan alleen een
commerciële BD-ROM/DVD VIDEO (alleen
weergave) afspelen met dezelfde regiocode
of ALL .
7)
Afspeelbare bestandstypes
Video
Bestandsindeling
Extensies
MPEG-1-video/PS1)5)
MPEG-2-video/PS,
TS1)6)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC1)5)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV91)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD2)
3)5)
Real video7)
“.rmvb”
Muziek
Extensies
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC/HE-AAC1)4)5)
“.m4a”
WMA9-standaard1)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Foto
Bestandsindeling
Extensies
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF8)
“.gif”
PNG8)
“.png”
MPO9)
“.mpo”
1)
Het systeem kan geen bestanden afspelen
die gecodeerd zijn met DRM.
2) AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive)compatibel.
3)
Het systeem speelt bestanden af met AVCHDindeling die opgenomen zijn met een digitale
camcorder, enz. Als u bestanden met AVCHDindeling wilt bekijken, moet de schijf met de
AVCHD-bestanden gefinaliseerd zijn.
4)
Het systeem kan geen bestanden afspelen die
zijn gecodeerd met Lossless, enz.
5) Het systeem speelt deze bestanden niet af via de
functie DLNA.
6)
Het systeem speelt bestanden met SD-resolutie
alleen af via de DLNA-functie.
• Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld afhankelijk van de bestandsindeling,
de bestandscodering, de opnameomstandigheden
of de DLNA-serveromstandigheden.
• Sommige bestanden die bewerkt zijn op een pc
kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Het systeem kan de volgende bestanden of mappen
op BD's, DVD's, CD's en USB-apparaten herkennen:
– mappen tot in de 9e laag, waaronder de hoofdmap
– tot 500 bestanden/mappen binnen een enkele laag
• Het systeem kan de volgende bestanden of mappen
herkennen die opgeslagen zijn op de DLNA-server:
– mappen tot en met de 19e laag
– tot 999 bestanden/mappen binnen een enkele
laag Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten
niet werken met dit systeem.
• Het systeem kan Mass Storage Class (MSC)apparaten herkennen (zoals een flashgeheugen of
een HDD), evenals apparaten voor het nemen van
stilstaande beelden (SICD's) en toetsenborden met
101 toetsen.
• Om beschadigde gegevens of schade aan het USBgeheugen of andere apparaten te vermijden, schakelt
u het systeem uit voor u het USB-geheugen of een
ander apparaat aansluit of verwijdert.
• Het systeem kan videobestanden met een hoge
bitsnelheid op een DATA CD mogelijk niet vloeiend
afspelen. Het is aan te raden om videobestanden
met een hoge bitsnelheid af te spelen vanaf een
DATA DVD of DATA BD.
Aanvullende informatie
Bestandsindeling
Alleen bij modellen voor Singapore.
Het systeem speelt geen geanimeerde PNG- of
GIF-bestanden af.
9) Bij andere MPO-bestanden dan 3D, wordt de
belangrijkste afbeelding of de eerste afbeelding
afgespeeld.
8)
53NL
Ondersteunde audioindelingen
Specificaties
Versterkergedeelte
De volgende audio-indelingen worden door
dit systeem ondersteund.
Functie
UITGEVOERD VERMOGEN (nominaal)
Voor L/Voor R:
78 W + 78 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
UITGEVOERD VERMOGEN (referentie)
Voor L/Voor R/Surround L/Surround R:
125 W (per kanaal bij
3 ohm, 1 kHz)
Midden:
250 W (bij 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (bij 6 ohm, 80 Hz)
Ingangen (analoog)
AUDIO (AUDIO IN)
Gevoeligheid: 3.0 V/1.0 V
Ingangen (digitaal)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Ondersteunde indelingen:
LPCM 2CH (tot 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Ondersteunde indelingen:
LPCM 5.1CH (tot 48 kHz),
LPCM 2CH (tot 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Indeling
“BD/DVD”
“HDMI1”
“HDMI2”
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
Videogedeelte
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
Uitvoer
DTS-HD
Master
Audio
a
Stekker
–
–
a: ondersteunde indeling.
–: niet-ondersteunde indeling.
• HDMI (IN 1) en HDMI (IN 2) voeren geen
geluid in in het geval van een audioformaat dat
kopieerbeveiligingen bevat, zoals een Super Audio
CD of DVD-Audio.
• Voor de indeling LPCM 2ch bedraagt de
ondersteunde bemonsteringsfrequentie van het
digitale signaal maximaal 96 kHz bij gebruik van
de functie “HDMI1” of “HDMI2”, en 48 kHz bij
gebruik van de functie “TV”.
• Voor de indeling LPCM 5.1ch bedraagt de
ondersteunde bemonsteringsfrequentie van het
digitale signaal maximaal 48 kHz bij gebruik van
de functie “HDMI1” of “HDMI2”.
Type A (19-pins)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-systeem
Signaalindelingsysteem
NTSC/PAL
USB-gedeelte
USB 1/2-poort:
Type A (voor het
aansluiten van een
USB-geheugen,
geheugenkaartlezer,
digitale fotocamera
en digitale camcorder)
LAN-gedeelte
LAN (100)-aansluiting
100BASE-TX-aansluiting
Draadloos LAN-gedeelte
Standaardcompatibiliteit
Frequentie en kanaal
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
FM-tunergedeelte
Systeem
Afstembereik
Antenne
Antenneaansluitingen
54NL
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI-gedeelte
Digitale PLLkwartssynthesizer
87.5 MHz - 108.0 MHz
(50 kHz-interval)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
Luidsprekers
Voor/surround (SS-TSB111)
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Midden (SS-CTB111)
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(b/h/d)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB111)
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (b/h/d)
5,6 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Gewicht (ong.)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
• Stroomverbruik stand-by 0,3 W.
• Met de S-Master, de volledig digitale versterker,
bereikt het versterkerblok een vermogen van meer
dan 85%.
Aanvullende informatie
Afmetingen (ong.)
220 V - 240 V wisselstroom
50/60 Hz
Aan: 135 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
3,5 kg
55NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.
Code Taal
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Code Taal
Code Taal
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Code Taal
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Niet gespecificeerd
Lijst met regiocode van kinderbeveiliging
Code Regio
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
Filipijnen
Finland
56NL
Code Regio
Frankrijk
Griekenland
Hongkong
Ierland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Luxemburg
Maleisië
Code Regio
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Code Regio
Taiwan
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Index
Getallen
F
O
3D 22
3D-uitgangsinst. 40
FM-modus 31
Opstarten op afstand 45
G
P
Geluidseffect 42
Geregistreerde Media
Remote-apparaten 45
Gracenote-instellingen 44
PARTY-autostart 45
Pauzestand 41
Persoonlijke informatie
initialiseren 45
H
R
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 41
HDMI-uitvoer met diepe
kleuren 41
RDS 32
Regiocode 52
Regiocode van
kinderbeveiliging 42
Registratie van Media
Remote-apparaat 45
A
A/V SYNC 29
Achterpaneel 10
Afspeelbare schijven 52
Afspeelinformatie 23
Afstandsbediening 11
Audio DRC 41
Audio Return Channel 43
Audio-instellingen 41
Audio-uitvoer 41
Autokalibratie 34, 42
Automatische standby 44
Automatische weergave 44
I
BD Audio MIX-instelling 41
BD/DVD-instellingen 42
BD-internetverbinding 42
BD-LIVE 22
BD-ROM 24p-uitvoer 40
Bioscoop-conversiefunctie 40
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 33
Informatie over
softwarelicentie 44
Instelling tv-schermafm.
voor 3D 40
Instellingen Renderer 45
Instellingen voor
serververbinding 45
Internetinhoud 25
Internetinstellingen 44
Internetvideo nietgeclassificeerd 43
C
K
CD 52
Controle voor HDMI 33, 43
Kinderbeveiliging 42
Kinderbeveiliging voor BD 43
Kinderbeveiliging voor dvd 43
Kinderbeveiliging voor
internetvideo 43
Kindervergrendeling 36
B
D
D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 34
Dempen - AUDIO 41
Diagnose van
netwerkverbinding 45
Diavoorstelling 29
Display op het voorpaneel 10
DLNA 25, 45
Dolby Digital 30
DTS 30
DVD 52
DVD-beeldverhouding 40
DVD-ROM 24p-uitvoer 40
E
Energiebesparend
discstation 43
Externe-ingangsinstellingen 44
S
SBM 41
Schermbeveiliging 44
Schermformaat 40
Scherminstellingen 40
SLEEP 36
Snel starten 43
Snelinstelling 18, 45
Snelle begininstellingen 45
Snelle netwerkinstellingen 45
Systeeminformatie 44
T
M
Taal van audio 42
Taal van BD/DVD-menu 42
Taal van ondertiteling 42
Taal van
weergaveschermtekst 43
Taalcodelijst 56
Terugstellen 45
Terugstellen op de
fabrieksinstellingen 45
Testtoon 35
Toegangscontrole Renderer 45
Type televisie 40
Multiplex broadcast sound 30
Muziekinstellingen 43
U
N
Uitgevoerd videoformaat 40
Update 39
USB 23
L
Luidsprekerinstellingen 34, 42
Afstand 35
Niveau 35
Netwerkinstellingen 44
Netwerk-update 39
V
Verlichting/Display 43
Voorpaneel 9
57NL
W
Wachtwoord 42
Weergavekanalen
Super Audio CD 43
Weergavelaag van
BD-hybridedisc 42
Weergavelaag van
Super Audio CD 43
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
58NL
De software van dit systeem kan in de toekomst worden bijgewerkt. Informatie over
eventueel beschikbare updates vindt u op de volgende URL:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)