Download Persbericht - Fonds InBev

PERSBERICHT
Datum
AANTAL BLZ;
30/04/14
3
Zeilinitiatie voor 40 kansarme Brusselse jongeren
Buitenschoolse activiteiten als integratie-instrumenten:
26 Brusselse projecten ondersteund dankzij het initiatief van InBev-Baillet
Latour
Een veertigtal Brusselse jongeren uit bestaansonzekere milieus gaan binnenkort de
trossen losgooien… voor een zeilinitiatie van meerdere maanden. Een echte school van
het leven, de solidariteit en de verantwoordelijkheid. Het is een project van BruxSail
vzw dat op woensdag 30 april werd voorgesteld aan de oever van het kanaal in Brussel,
als een van de 26 projecten die worden ondersteund dankzij het initiatief van InBevBaillet Latour. Ex-Rode Duivel Mbo Mpenza stelde het project voor als erevoorzitter
van het initiatief. Dat gebeurde aan de Brusselse Becokaai waar één van de zeilboten
van BruxSail symbolisch werd gedoopt.
Zesentwintig Brusselse projecten – 19 Franstalige en 7 Nederlandstalige – werden
geselecteerd via de oproep ‘Buitenschoolse activiteiten centraal bij integratie’ en
ontvangen in totaal zo’n 200.000 euro. Deze projectoproep is een initiatief van het
Fonds InBev-Baillet Latour dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
De lijst van de geselecteerde projecten staat, samen met de contactgegevens,
op www.kbs-frb.be
Het Fonds InBev-Baillet Latour vroeg aan de Koning Boudewijnstichting om een initiatief uit
te werken ter bevordering van de integratie van kinderen en jonge Brusselaars met een
migratieachtergrond via buitenschoolse activiteiten. De uitdagingen zijn enorm: jongeren met
een migratie- en/of een bestaansonzekere achtergrond kampen met ernstige handicaps inzake
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid gezondheid
In verhouding tot de sociaaleconomische uitdagingen lijkt de participatie van deze kinderen aan
buitenschoolse activiteiten misschien een ondergeschikte bezorgdheid. De Koning
Boudewijnstichting formuleert aanbevelingen om de armoede bij mensen van buitenlandse
oorsprong in te dijken. Ze onderstreept daarin dat er specifieke aandacht nodig is voor cultuur- en
sportparticipatie en voor andere vrijetijdsbestedingen van deze groep.
Buitenschoolse activiteiten bevorderen de integratie van kinderen met een migratie- en/of
bestaansonzekere achtergrond. Dat helpt hen op sociaal vlak, vergroot hun netwerk en
verbetert hun zelfvertrouwen. Het leert hen ook de eigen troeven kennen buiten de school.
Kinderen met een buitenlandse achtergrond hebben niet gemakkelijk toegang tot
ontspanningsactiviteiten, vooral in de grote steden. Hun dagelijks leven is vaak niet
uitnodigend voor een gezonde ontspanning. En hun participatie wordt afgeremd door
verschillende factoren: ouders zijn slecht geïnformeerd over de mogelijkheden; ze hebben een
ander tijdsbesef; onthaalvoorzieningen zijn er vaak niet op afgestemd omdat ze een strikt kader
aanbieden waarvoor een kind soms al weken of een maand op voorhand moet ingeschreven
zijn.
Het initiatief van het Fonds InBev-Baillet Latour is dus gericht op het verbeteren van de
toegankelijkheid van clubs voor sportbeoefening, kunst, talen… die normaal niet of nauwelijks
betaalbaar zijn; het bevorderen van de sociale mix; het verhogen van het aantal deelnemers met
een vreemde achtergrond aan buitenschoolse activiteiten; het aanzetten van begeleiders om
deel te nemen aan opleidingen rond de integratiethematiek; het bijdragen tot de afstemming
van de programma’s en de onthaalomgeving.
De projectoproep ‘Buitenschoolse activiteiten centraal bij integratie’
- richtte zich tot Brusselse verenigingen die buitenschoolse activiteiten ontwikkelen
(sport, kunst en cultuur, ontdekking…).
-
er kwamen 55 kandidaatstellingen binnen, 45 Franstalige en 10 Nederlandstalige. De
jury selecteerde 26 dossiers, 19 Franstalige en 7 Nederlandstalige, voor een bedrag van
197.648 euro.
-
elk geselecteerd project krijgt, naast financiële steun (maximum 10.000 euro), coaching
en een opleiding die mikt op het aantrekken, verwelkomen en aan zich binden van
kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. De collectieve en individuele
begeleiding wordt verzekerd door vzw BADJE: 7 halve dagen opleiding over
verschillende thema’s.
Het project BruxSail: jongeren aan het roer
-
BruxSail is een vzw die werd opgericht door jonge Brusselaars die enthousiast bezig
zijn met de zeilsport. De vereniging moest deze passie overdragen en inspelen op een
sterke vraag naar ludieke en vernieuwende activiteiten in de open lucht met steeds meer
geestdrift voor de vaarsport in het bijzonder.
-
Het is de bedoeling om de vaarsport en de maritieme wereld (maritiem transport,
multimodale platformen, de werking van een haven, vaardigheden en beroepen op
Page |2
zee…) te laten ontdekken door een publiek van jonge kinderen en adolescenten van
het Brussels Gewest.
-
BruxSail geeft vaarinitiatie- en vervolmakingsstages aan jonge Brusselaars via zeilstages,
eerst met lichte zeilbootjes en later met grotere zeilboten op zee.
-
Het concept van BruxSail werd in de loop der jaren uitgeprobeerd en steunt op een
unieke, uitgeteste leermethode: door zich toe te spitsen op de zeilsport bevordert
het de menselijke ontwikkeling en plaatst het de jongere centraal in de actie door hem
instrumenten voor zijn toekomst aan te reiken. De participatie en de mate van
betrokkenheid van de jongere zijn allebei succesfactoren. Wij gebruiken onze sportactiviteit
als een pedagogische steun om onze stagiairs te leren omgaan met educatieve waarden zoals
verantwoordelijkheidszin, groepswerk en respect, zowel voor de anderen als voor de leefomgeving.
-
Het team van BruxSail staat in voor de begeleiding van een veertigtal jongeren tussen 7
en 12 jaar, afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
-
Er zijn telkens coachingsessies op woensdag- en zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur,
wat neerkomt op 60 immersie- en begeleidingssessies die worden aangeboden binnen
30 weken.
Conctacten:
Rachid KATIR
Verantwoordelijke van het Project BruxSail
de Fierlantstraat 19, bus 12 - 1190 Brussel
Telefoon: +32 2 537 37 27
Mobile: +32 487 54 11 74
Website: www.bruxsail.com
PERSCONTACT:
Alain De Waele
General Secretary
InBev-Baillet Latour Fund
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
tel +32 16 27 61 59
fax +32 16 50 61 59
mobile +32 473 808 473
mailto: [email protected]
www.inbev-baillet-latour.com
JOSSE ABRAHAMS
[email protected]
TEL +32-2-549 02 56
GSM +32-495 54 61 42
BREDERODESTRAAT 21 B-1000 BRUSSEL
WWW.KBS-FRB.BE
Page |3