Zanguurtje op zondag 28 januari 2007 aansluitend aan de

Hervormde Gemeente Herwijnen
Zanguurtje op zondag 13 juli 2014 aansluitend aan de avonddienst
 JdH 5: Al de weg leidt mij mijn Heiland
1
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
2x
3
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
In het zalig Vaderhuis.
2
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
Sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht. 2x
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."
2x
 Onbekend: Aanschouw de Schepper van ‘t heelal
1. Aanschouw de Schepper van ’t heelal,
Genageld aan het hout,
O liefde Godd’lijk onbegrensd,
’t was al voor uw behoud.
Refrein:
Ja ik geloof.
Ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf.
En dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.
2. Zie hoe de man van smarten lijdt,
Eenswillend toch met God,
Met welk een eindeloos geduld,
Verdraagt Hij smaad en spot. Refrein:
3. Maar dan verwint Hij dood en graf,
genade wondergroot!
O liefde teer en onbegrensd,
Ja sterker dan de dood! Refrein:
 JdH 7: Als g’ in nood gezeten
1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood.
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.
 OTH 114: Geest van hierboven
1.
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
 Opw. 123/ELB 170: Groot is Uw trouw, o Heer
1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein:
Zanguurtje
Hervormde Gemeente Herwijnen
 Gez. 222/OTH 201: Jezus, ga ons voor
1.
Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al uw schreden;
voer ons aan uw hand
tot in 't Vaderland.
3.
Moet onz' eigen baan
door veel diepten gaan,
zijn w' om and'rer leed bewogen,
och, stel Gij ons dan voor ogen
't einde, dat ons beidt,
waar G' ons henen leidt!
2.
Zou 't ons bang vergaan,
leer ons vast te staan;
doe ons in de bangste dagen
nimmer over moeiten klagen;
want door smarten heen
vinden w' U alleen.
4.
Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen,
geef ook daar uw hulp en zegen;
en aan 't eind der baan,
laat ons binnen gaan.
 JdH 13: Ik wandel in het licht met Jezus
1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
2. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. Refr.
3. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Refr.
 Psalm 98: 1, 2 en 4
1.
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien groten God, Die wond’ren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
4
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp’len voor des Heeren oog.
2.
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
 Gez. 282: Blijf bij mij Heer
1. Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
4. Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan ‘verwinnaar blijf ik in de Heer.
2. Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!
5. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
3. 'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!
Opgave verzoeknummers voor het volgende zanguurtje D.V. 7 september s.v.p. deponeren in de bus achterin de kerk
Zanguurtje