Liturgie doopdienst Noa Marinus en Elyah en Geryan

Liturgie voor de kerkdienst
waarin de Heilige Doop bediend zal worden aan
Noa Zara Marinus en
Eva Elayah & Geryan Siebren Peterson
op zondag 31 augustus 2014
Aanvang: 9:30 uur.
Voorganger: ds. Jeannette van der Veen - Bosgra.
Organist: Piet Marinus.
Lied voor de dienst: Opwekking 488: 1, 2
1. Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
2. Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid
zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Refrein: 2x.
Welkom en mededelingen.
Intochtslied: Opwekking 733.
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein: 2x.
Stil gebed, bemoediging & groet.
Klein Gloria:
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Gebed om de Heilige Geest.
Het dopen:
Lied: Dit is de dag.
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
Vraag naar de naam.
Uitleg en betekenis van de doop.
Als gemeente van Jezus Christus zijn wij vandaag getuige van de
doop. Iedere keer als wij de doop vieren tonen wij aan elkaar dat wij
onze Heer willen volgen. Dat wij de weg die ons is voorgegaan door
Zijn Zoon Jezus Christus, hebben leren kennen als een heilzame
weg. Wij worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Wij belijden en
geloven dat God de Vader ons
aanneemt als Zijn kinderen,
voordat wij het geloven en dat Hij
ons opneemt in Zijn eeuwige liefde,
voordat de kerk dit met haar teken
betuigt.
Wij zijn verbonden met Jezus Christus de Zoon, Die gekomen is in
de wereld om ons als God te zoeken, om ons te roepen tot Zijn
koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Wij belijden en geloven dat de
Heilige Geest werkzaam is in ons hart en in de wereld, als Gods
zichtbare nabijheid, in kracht en genade.
Onder het aanroepen van de drie namen Vader, Zoon en Geest,
wordt de doop bediend. Ze is teken van het allerhoogste, een heilige
gebeurtenis, maar zonder geloof en lege vorm. Slechts in het geloof
krijgt dit teken van het water de zin van vergeving en herboren
worden.
Een gering gebeuren lijkt de doop, maar ze is onderpand van Gods
belofte van vergeving. Want zo zeker als dit kind wordt gedoopt, in
de gemeenschap der kerk, zo zeker heeft God ons bestemd voor
Zijn eeuwig koninkrijk. Hij zal niet ontrouw zijn in eeuwigheid.
Zo is de doop een teken van het verbond dat opnieuw bezegeld
wordt tussen de Here God en het menselijk gezin. Hij wil ons
aannemen als Zijn kinderen. De doop verwijst naar deze liefde,
Gods hand strekt zich over ons mensenkinderen uit, wil ons Zijn
liefde schenken en over het hoofd van deze mensenkinderen heen,
mag de hele gemeenschap dit zien en horen.
Opdat dit teken van de doop betekenis krijgt in jullie gezinnen en in
het leven van jullie kinderen, roept de kerk jullie als ouders op om
openlijk en metterdaad de verantwoordelijkheid voor de doop van
jullie kinderen op je te nemen, hen vertrouwd te maken met het
geloof in God, hen in contact te brengen met het evangelie van
Jezus Christus, hen de gemeente van Christus binnen te leiden,
zodat zij eenmaal volwassen geworden de eigen doop kunnen
bevestigen in de gemeenschap van Christus.
Doopgebed.
Almachtige, Eeuwige God, wij danken U voor Uw onuitsprekelijke
gave, Jezus, de Messias, onze Heer, die, gedoopt in de Jordaan, in
benauwdheid is geweest om onze zonden, gestorven is aan het
kruis en opgewekt op de morgen van Pasen – Wij bidden U voor
Noa, Elayah en Geryan, dat zij
gedoopt in Zijn dood, met Hem sterven
en opstaan tot een nieuw leven, Zijn
navolgers zijn en wandelen in de
liefde. Geprezen zij Zijn Heilige Naam!
Amen.
Stellen van de vragen.
Omdat God de bondgenoot wil zijn van
ons en onze kinderen, mogen ze gedoopt worden. Aangezien ze
niet voor zichzelf kunnen spreken, vraag ik jullie als ouders:
Verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt worden in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Vertrouwen jullie jullie kinderen toe aan God in goede en kwade
dagen, in voor- en tegenspoed?
Willen jullie leven voor jullie kinderen, hen behoeden en leiden en
aanvaarden jullie dat ze eenmaal het ouderlijk huis zullen verlaten
en de wereld in zullen gaan?
Beloven jullie jullie kinderen op te voeden in het licht van hun doop
en hen voor te gaan in geloof, hoop en liefde?
Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Drachtstercompagnie: ik wil u vragen op te staan.
Wilt u als geloofsgemeenschap medeverantwoordelijkheid dragen
voor Noa, Elayah en Geryan die vandaag gedoopt worden. Wilt u
medeverantwoordelijkheid dragen voor de jeugd in de Gemeente?
Wat is daarop uw antwoord?
Lied: Evangelische liedbundel 278: 1
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.
De doopouders komen samen met hun kinderen bij het
doopvont onder het naspel van het lied.
De kinderen in de kerk mogen ook naar voren komen.
Bediening van de doop, handoplegging en zegenbede.
Gezegend je mond, dat die mag lachen en woorden van liefde zal
spreken,
Gezegend je ogen, dat ze mogen zien tekenen van hoop,
Gezegend je oren, dat ze mogen horen de stem van God en de
stem van je hart,
Gezegend je handen, dat ze mogen geven en ontvangen,
Gezegend je voeten, dat ze mogen gaan op wegen van vrede.
Lied: Opwekking 355: U die mij geschapen hebt.
U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn
God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook
voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer U bent mijn doel
De voorganger geeft de doopkaart en de doopkaars.
Overhandiging van een kinderbijbel.
De ouders ontvangen een presentje van de kindernevendienst.
Kinderlied: Evangelische liedbundel 421:
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun of ben blank of bruin:
God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je
doet:
God houdt van jou. Hij is vol liefde.
God houdt van jou.
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de
kindernevendienst.
Bijbellezing: 1 Samuel 17: 1-58: David & Goliath.
Lied: Opwekking 176.
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
Preek.
Opwekking 407: 1, 2.
1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: )2x
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
)
2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: )2x
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
)
Dankgebed en voorbeden.
Collecte.
Onder de collecte komen de kinderen (weer terug) in de kerk.
Slotlied: De Here zegent u.
1. De Here zegent u, en Hij beschermt u.
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij U zijn.
Hij zal Zijn leven voor u geven.
2. De Here zegent jou, en Hij beschermt jou.
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
Hij zal Zijn leven voor je geven.
Zegen.
Antwoordlied: Gezang 456: 3.
Na de dienst kunt u de doopouders feliciteren met de doop van
Noa, Elayah en Geryan.