Nieuws van Kerk en Kansel - 08- 2014

NIEUWS van KERK en KANSEL
ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER
47e Jaargang
Nr.: 7 - 2014
ADRESSENLIJST :
Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor
Zending en Evangelisatie:
Predikant:
Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5
9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276
e-mail: [email protected]
W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk
Schepperij 3 9791 LW Ten Boer.
Tel.: 050 302 4008
E-mail: [email protected]
Bankrekeningnr.:
NL94 RABO 03063 57. 925
NL 43 INGB 0000.96.8470
Scriba:
J. Wolfs, Schepperij 22
9791 TE Ten Boer. Tel.: 050-302 2131
E-mail: [email protected]
Tevens postadres voor alle trouw- rouw
en geboortekaarten.
Uitgifte van collectebonnen:
A.E. Zuidema- Kremer
Op de 1e en 3e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.
Secretaris College van Kerkrentmeesters:
J.M. Tonnis de Graaf, Kievitstraat 13a
9791 ER Ten Boer. Tel.:050-302 1343
E-mail: [email protected]
Giften bestemd voor de diaconie:
Geref. Kerk Ten Boer t.n.v. Diakonie
Rekeningnr.: NL64 RABO 0306 3201 50
Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:
K.E. Huisman, Fivelstraat 33
9791 LM Ten Boer. Tel.: 050-302 2470
E-mail: [email protected]
Evangelisatie:
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4
9791 BC Ten Boer. Tel.: 050-302 1692
Rekeningnr.: NL 21 RABO 0306 3757 29
Kerkelijk Bureau:
J. en F. Werkman, Stadsweg 34
9791 KE Ten Boer. Tel.: 050-302 1431
E-mail: [email protected]
Jeugdraad:
Rekeningnr.:NL75 RABO 0305 8445 55
Koster/beheerder:
J.T. Norden, Scholeksterpad 7
9791 EN Ten Boer. Tel.: 050-302 3475
E-mail: [email protected]
Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden !!
Autovervoersdienst:
Indien nodig, neem contact op met uw
wijkdiaken.
Gebouw Menorah:
Wigboldstraat 3 9791 CP Ten Boer.
Tel. 050- 302 1889
E-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
R. Menninga, Redgerstraat 16
9791 BH Ten Boer. Tel.: 050-302 2358
Website:
www.pkntenboer.nl
E-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
“Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: Waar
is dan je God?” (Psalm 42:4)
Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat ik deze vraag in mijn leven had gehoord,
dan was ik nu rijk. Waar is God? Deze vraag komt in allerlei varianten tevoorschijn.
Het is de vraag van de mens die lijdt, en Gods nabijheid niet ervaart, of zelfs God aansprakelijk stelt voor de pijn of het gemis. Waar is God, als er een vliegtuig neerstort in
de Oekraïne, met honderden doden tot gevolg.
Het is de vraag van de in spiritualiteit geïnteresseerde twintiger, die wel een snel antwoord verwacht, en anders weer ergens anders gaat zoeken. Waar is God, is ook de
spottende vraag van een atheïst, die er plezier aan beleeft om het geloof van anderen
te ondermijnen en aan wil tonen dat God niet kán bestaan. Zelfs binnen onze eigen
Protestantse kerk zijn er voorgangers die beweren dat God niet bestaat. God is een
projectie van onze ideeën, onze idealen en verlangens, zeggen zij. Dat is niet waardeloos, want het kan ons motiveren en richting geven, maar zonder mensen is er ook
geen God. En een relatie met God vinden zij belachelijk.
In ons land, dat steeds onchristelijker wordt, komt de vraag “waar is God dan”, steeds
agressiever op ons af. Ik zie veel gelovigen afhaken, als dingen tegenzitten in het leven. Als predikant heb ik niet een pasklaar antwoord op lijden en tegenslag, maar dat
betekent nog niet dat er geen antwoord op is. Al kan ik God niet met de vinger aanwijzen, toch weet ik dat Hij bestaat, en waar ik Hem kan vinden. Maar zijn er mensen,
die werkelijk op zoek willen gaan naar dat antwoord?
De vraag is op zich niet nieuw. De dichter van Psalm 42 lijdt onder de spottende opmerkingen van de omstanders. Hij heeft het moeilijk, dat is wel duidelijk. Wat hij
moeilijk vindt, staat er niet bij, en misschien hoeft dat ook niet. Vul het zelf maar in:
ziekte, ouderdom, eenzaamheid, het gemis van een geliefde of teleurstelling in een
medemens. In zijn moeite verlangt hij naar de nabijheid van God, maar God lijkt ver
weg. Hij herinnert zich momenten van blijdschap en vreugde, waarin hij de aanwezigheid van God heeft ervaren, maar dat is lang geleden. En wat nu?
God is nabij, ook als zijn gevoel dat niet aangeeft. Daarmee eindigt deze psalm. De
psalmdichter roept zichzelf op om op God te blijven vertrouwen. Er zullen andere tijden komen. De lofzang is niet voor altijd verstomd, en God zál redding brengen.
Zelf heb ik dat ook ervaren. Net zoals de meeste mensen, heb ik moeilijke periodes in
mijn leven meegemaakt. Ook ik heb momenten gekend, dat ik niet wist hoe ik verder
moest, en dat soms jaren lang. Ook ik heb soms tot God gebeden, uit verlangen naar
Zijn aanwezigheid en in de hoop dat Hij redding zou brengen. En ik kan werkelijk zeggen dat op een aantal momenten in mijn leven God actief heeft ingegrepen, en mij
weer op een nieuw spoor heeft gezet, waardoor ik weer verder kon.
3
Daarom kan ik het vrijmoedig zeggen: God is een helper, voor wie Hem werkelijk zoeken. Voor mijzelf luidt de vraag niet “Waar is God?”. De vraag luidt of er nog mensen
zijn die God oprecht en volhardend willen zoeken. Als je tot die laatste categorie behoort, geeft Jezus ons de belofte dat Hij zich laat vinden. “Want ieder die vraagt ontvangt. En wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.” (Matteüs 7:8)
Ds. Peter Elzinga
VANUIT DE PASTORIE
Wat is het mooi om te zien hoe alles van start gaat in de kerk. In de zomer zijn veel
mensen met andere dingen bezig, zoals vakantie, maar als september begint, komt
alles langzaam weer tot leven. Op huisbezoek, maar ook na de kerkdiensten, heb ik
vaak goede en indringende gesprekken met mensen. Wat gebeurt er toch veel in de
levens van mensen, aan vreugde en verdriet. Het blijft bijzonder om dat met mensen
mee te mogen maken en te delen.
Een van de hoogtepunten van de afgelopen periode was voor mij de belijdenisdienst
van 28 september. Indrukwekkend hoe jonge mensen in deze tijd, waarin het niet
meer vanzelfsprekend is om in God te geloven, volmondig “ja” zeggen tegen Jezus,
wat er verder ook in hun leven mag gebeuren. God willen ze niet vergeten. Wat zijn
we ook blij met hun ouders, die hun hebben laten dopen, in de hoop dat op een moment hun dochter daar zelf voor zou kiezen. Om haar doop te be-amen. Amen zeggen
op je doop. Ja, zo is het. Dit is wat ik wil.
In hun getuigenissen komt naar voren, dat nog niet alles vastomlijnd is voor de toekomst. Maar hoe het ook komt, God zal een plaats blijven houden in hun leven. Dat
brengt mij terug bij een van de eerste gelovigen, aartsvader Abraham. Hij liet al zijn
oude zekerheden los: zijn huis, zijn familie, zijn oude goden, en ging op pad naar een
onbekend land en een onzekere toekomst. Maar wel met een God die betrouwbaar
is, beloften geeft en ze ook houdt.
Ook ben ik erg blij met de opgeknapte kerk. Natuurlijk is het nog lang niet af, maar
het resultaat tot nu toe mag er zijn. En wat is het heerlijk om als gemeente op één
plek samen te komen en ons geloof te beleven. Met de DoeMeeDienst voor de groeigroepen, de startdienst, en ook de belijdenisdienst, vind ik dat een grote meerwaarde. Nogmaals grote dank voor al die vrijwilligers die zo belangeloos veel tijd en
energie hebben gestoken in ons kerkgebouw. Daarin proef ik een grote liefde voor
ons kerkgebouw, maar eigenlijk nog meer voor onze gemeente. Al die stille, harde
werkers, die nooit een complimentje willen hebben: jullie werk wordt gezien en zeer
gewaardeerd.
In de startweek, die trouwens deze keer prima was georganiseerd, heb ik op zaterdag
meegeholpen met een klus voor Stichting Present.
4
Vanuit je geloof een groot hart hebben om de nood van mensen te signaleren, en je
handen uit de mouwen te steken. Hoeveel gelovigen zijn er niet, die het soms moeilijk
vinden om over hun geloof te praten, maar het wel in hun leven laten zien. Wat zorg
voor de naaste en omzien naar elkaar betekent, is meer dan er over praten. Het is ook
gewoon doen. Ik hoop dat er in onze gemeente ook ruimte is voor mensen die op een
verschillende manier uiting geven aan hun geloof. Denkers en doeners, ze zijn allebei
nodig. Wat is het mooi, dat je ze allebei in je gemeente hebt.
We hebben er zin in dit seizoen, en hopen dat God ons een goede weg naar de toekomst wil wijzen, en alles dat wij uit liefde voor Hem en voor onze medemensen
doen, dat Hij dat wil zegenen.
Ds. Peter Elzinga
MEELEVEN EN OMZIEN
Voor zover bekend hebben de volgende gemeenteleden in ziekenhuis of verpleeghuis gelegen.
- Zr. A. Winter-Slager, verblijft zolang haar behandeling in het Martiniziekenhuis nog
bezig is, in Innersdijk.
- zr. H. Boon-Oosterhoff, verblijft ook nog in Innersdijk.
- Zr. B. Bolt-Heidema, zit nog steeds in Innersdijk.
- Br. H. Warris, is donderdag 24 september in het UMCG overleden. Na een lange periode van wachten, kon hij eindelijk aan zijn hartklep geopereerd worden. In eerste
instantie ging het herstel voorspoedig. Een bloedpropje betekende echter een nieuwe
operatie. Daarbij traden complicaties op, waardoor Henk Warris ruim een week later
overleed.
- Zr. J. Vreeling, was in blijde verwachting, maar de bevalling was toch wel spannend.
Er moest een keizersnede aan te pas komen om hun zoon ter wereld te brengen.
Moeder en zoon hebben daarna een paar dagen in het UMCG gelegen.
Zij zijn nu weer thuis en maken het goed.
- Zr. S. Fongers-Noon, heeft een knieoperatie gehad in het Martini ziekenhuis. Zij
mocht al snel weer naar huis, waar zij aan het revalideren is.
- Br. A. van der Knaap, is in het Martini ziekenhuis geopereerd, en de uitslag was
deze keer gunstig. We zijn blij met hem en zijn vrouw, dat na een lange periode van
behandelingen, er eindelijk een lichtpuntje te zien is. Ook hij is inmiddels thuis.
5
- Zr. G. Entjes- Nijburg, mocht thuiskomen na een heupoperatie in ziekenhuis Delfzicht. Thuis is zij verder aan het herstellen.
Dood en leven liggen soms dicht bij elkaar. In het ziekenhuis overlijden mensen, maar
er worden ook baby’s geboren. Zo is de gang van dit leven. We worden geboren, we
leven en we sterven. Elk mens krijgt vreugde en verdriet in dit leven. Zo moeilijk en
spannend als een geboorte vaak is, zo veel moeite kost het ook om in het aangezicht
van de dood je geliefden los te moeten laten. Het is de gang van de natuur, en geen
mens kan hieraan ontkomen.
Gelukkig kunnen we vanuit ons geloof zeggen dat er meer te zeggen valt, dan alleen
deze altijd durende cyclus van geboorte en dood. Wij hebben een uitzicht op een eeuwig leven bij God. Op vreugde zonder verdriet, en een leven zonder pijn of zorgen.
We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, zo mooi zal dat zijn. Zo zinloos als je dingen in dit leven soms kunt ervaren, zo hoopvol zijn de beloften van God. Over ziekte
en dood heen, reikt Hij ons Zijn toekomst. Voor veel mensen is dat een grote bemoediging in tijden van ziekte of gemis. Onze gebeden gaan uit naar allen die ziek zijn, lijden onder de last die het leven soms geeft, en allen die een geliefde moeten missen.
Ds. Peter Elzinga
OVERLEDEN
Op donderdag 25 september is overleden broeder Henk Warris. Ondanks het feit dat
hij al jaren ernstig ziek was, kwam zijn overlijden onverwacht. Het afscheid vond
plaats op woensdag 1 oktober, vanuit onze kerk. We zullen je wijsheid, moed, positiviteit en grote geloof missen, Henk. Je bent nu bij God, waar geen pijn of ziekte meer is.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw Anneke, en hun kinderen en
kleinkinderen.
Ds. Peter Elzinga
GEBOREN
Op 29 augustus 2014 werden Simon en Janneke Vreeling, verblijd met de geboorte
van Julian Christiaan. Hij is het broertje van Sarah en Lise. Samen met Simon en Janneke zijn wij blij met het geschenk van dit nieuwe leven.
Bij ons is een baby geboren,
Zo lief en klein.
Wilt U goed voor ons broertje zorgen
En altijd bij hem zijn.
Wij zijn blij dat wij in de kerkdienst van 7 december de doop van Julian Christiaan
mogen vieren.
Ds. Peter Elzinga
6
Uit de notulen van de kerkenraadsvergadering
van dinsdag 2 september 2014
Opening
De voorzitter, zr. Sieta de Boer, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De
vergadering wordt gehouden in de crècheruimte i.v.m. de renovatie van de kerk.
Daarna geeft ze het woord aan ds. Elzinga. Ds. Elzinga opent met een Bijbeltekst:
Galaten 3 vers 22-28. Deze verzen gaan over het geloof en over de wet, daarna zingen
we ELB 17 vers 1,2. Ds. Elzinga gaat voor in gebed.
Bezinning homofilie; hoe gaan we om met homoseksuele gemeenteleden?
Binnen de kerken is homofilie vaak een gevoelig onderwerp. De gemakkelijkste oplossing is om het er dan maar niet over te hebben. Dan kun je doen alsof deze zaak bij
ons niet speelt. Toch is het niet goed om als kerk te zwijgen over moeilijke onderwerpen. Daarmee laten we mogelijk gemeenteleden die worstelen met hun seksuele geaardheid, of die een familielid of goede vriend(in) hebben die homofiel of lesbisch is,
in de kou staan. De kern van de bezinning is dan ook de vraag hóe we omgaan met
homoseksuele gemeenteleden. Hebben zij binnen onze gemeente een veilige plek,
waar zij hun geaardheid ter sprake kunnen brengen? De kerkenraad onderschrijft het
belang om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te zijn.
Voordat de kerkenraad in groepjes uiteen gaat, licht ds. Elzinga dit onderwerp toe.
Samen lopen we een aantal Bijbelteksten langs die hiermee te maken hebben. Duidelijk is dat deze teksten niet positief spreken over homoseksualiteit. Een belangrijke
vraag is wel of hier hetzelfde bedoeld wordt als een relatie in liefde en trouw. Bij deze
teksten moet goed worden gekeken naar “wat staat er”, “wat had de tekst toen te
zeggen” en “wat heeft de tekst nu te zeggen”. Ook moet worden bedacht dat de cultuur van toen veel verschilt met de cultuur van nu, zeker als het gaat om seksualiteit.
In de groepsgesprekken, die hierop volgen, komen verschillende reacties. Wel is de
kerkenraad unaniem van oordeel dat het grote gebod, om je naaste lief te hebben als
jezelf, altijd ons uitgangspunt moet zijn in de manier waarop we met elkaar om gaan.
Daarom vindt de kerkenraad het van belang dat de homoseksuelen binnen onze gemeente een veilige haven hebben. De vraag is of dat nu zo is. En zijn de ambtsdragers
voldoende toegerust om te spreken met gemeenteleden, die persoonlijk of van dichtbij te maken hebben met homofilie. Verschillende kerkenraadsleden geven aan dat ze
hier nog wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken.
Afgesproken wordt om dit onderwerp op de agenda te zetten van een volgende vergadering van de Taakgroep Vorming en Toerusting.
7
Wijkwerkers
Zr. A.W. Winter-Slager, (wijk rood) en zr. M. Schutter-Fokkens, (wijk paars) leggen
hun taak als wijkwerker neer. Dank voor al het werk wat ze al die jaren hebben
gedaan. Zr. J. Zwart-Fokkens, is bereid om het wijkwerkerschap op zich te nemen.
De kerkenraad benoemt haar tot wijkwerker in de wijk rood. Voor de wijk paars moet
nog een nieuwe wijkwerker worden gevonden.
Belijdenisdienst 28 september 2014
Ds. Elzinga geeft aan dat een aantal gemeenteleden belijdenis van hun geloof zal
gaan doen op zondag 28 september. 21 september zal dit worden afgekondigd in
de kerkdienst.
Divers



De kerkenraad gaat akkoord met de wandrenovatie in de kerkzaal inclusief
het onttrekken van € 16.000, - aan het vermogen van de kerk.
De kerkenraad besluit – evenals voorgaande jaren – een bijdrage van € 100, te verlenen aan het Alpha Team Ten Boer t.b.v. de alphacursus 2014.
Ds. Peter Elzinga en zrs. Sieta de Boer en Jantien Elgersma zullen onze kerk
vertegenwoordigen bij de intrede- en bevestigingsdienst van de nieuwe predikante van de Kloosterkerkgemeente, ds. Elisabeth Posthumus Meyjes op
zondag 14 september 2014.
Sluiting
Zr. Annie Hoekstra sluit af met gebed. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn en
haar aanwezigheid.
Janita Meerman
Diaconie
NOODHULP NOORD IRAK
Onze wereld staat op meerdere plaatsen in brand. We kunnen en willen ons niet afwenden van die brandhaarden waar momenteel conflicten heersen die slachtoffers
eisen en mensen in de knel brengen. In Gaza, Oekraïne, West-Afrika, Nigeria, ZuidSoedan, om maar enkele plaatsen te noemen zien we vervolgden en vluchtelingen die
smeken om onze aandacht en hulp. In Irak grijpen dood en ziekte om zich heen onder
de kinderen en ouderen van duizenden gezinnen die vluchtten naar het Sinjar-gebergte.
8
We kunnen en willen als christengemeenschap ons hoofd niet afwenden. Naast ons
gebed voor de vluchtelingen hebben we vanuit de diaconie (ZWO) het gehele budget
voor het derde kwartaal 2014 gestort voor de vluchtelingen in Noord-Irak.
Deze gift wordt door ons overgemaakt naar Dorcas Hulp & Ontwikkeling (NL04 RABO
0106 2500 00), één van de samenwerkende hulporganisaties voor gezamenlijke noodhulp Noord-IRAK
==============
HEILIG AVONDMAALSCOLLECTE 9 NOVEMBER 2014
Deze collecte is bestemd voor de stichting ICS om 600.000 mensen aan schoon drinkwater te helpen. Wanneer je dorst hebt, draai je de kraan open en drink je schoon
water. Tenminste voor ons is dat heel vanzelfsprekend, voor de mensen op het platteland in Cambodja echter niet. Ze drinken water uit bronnen en rivieren die sterkt vervuild zijn. Daarom overlijden veel kinderen aan de gevolgen van diarree en zijn volwassenen vaak ziek. ICS wil dat Cambodjanen duurzaam toegang krijgen tot schoon
drinkwater.
Tussen nu en 2017 bouwt ICS dan ook 60 waterzuiveringsstations in de noordelijke
provincies van Cambodja. Elk station wordt gerund door een lokale ondernemer zodat onderhoud en waterkwaliteit gewaarborgd zijn. Dit betekend dat in 2017 zo’n
600.000 Cambodjanen dagelijks toegang hebben tot schoon drinkwater. Kunnen wij
op uw steun rekenen?
Jan Willem Medendorp
JAARLIJKSE DORCAS VOEDSELINZAMELACTIE
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en
Afrika ruim180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt,
geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie,
geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en donateurs bij Dorcas betrokken.
In navolging op de afgelopen jaren, zal wederom op vrijdag 7 en zaterdag 8 november
a.s. de jaarlijkse Dorcas voedselactie worden gehouden in beide supermarkten in het
dorp Ten Boer. Vrijwilligers delen dan voedsellijstjes uit aan klanten en vragen hun
één of meerdere producten hiervan te kopen. De producten op het lijstje vormen samen één voedselpakket. De producten worden na de kassa ingezameld.
In diverse landen in Oost Europa en Afrika, zoals bv. Roemenië, leven honderdduizenden mensen onder de armoedegrens. Goed voedsel is voor velen onbetaalbaar.
9
Vooral ouderen, gezinnen met kinderen en minderheden zijn de dupe van de economische crisis in deze landen. Voedselpakketten zijn daarom meer dan welkom.
Het merendeel van de pakketten wordt per vrachtwagen naar Oost-Europa getransporteerd.
Wilt u/jij meer over de geplande voedselactie weten of wilt u/jij graag meedoen, dan
graag direct contact openen met Ingrid Buist (tel. 050-3024024); coördinatie ligt dit
jaar bij onze vrijgemaakte gemeente in Ten Boer.
Namens de Diaconie, Edwin Ottens
Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters
Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters.
Financiën
Financieel overzicht
De toezeggingen kerkelijke bijdrage lopen iets achter bij de begroting.
De overige opbrengsten en kosten lopen aardig in de pas.
Begroting 2015
De begroting voor 2015 wordt nadat dit is besproken in de kerkenraad
toegelicht op de gemeenteavond in november.
Huisvesting en beheer
Herstel aardbevingschade en renovatie kerk
De aardbevingschade is nagenoeg hersteld, waarmee de taak van de
aannemer er bijna op zit. Dit wil niet zeggen dat we al klaar zijn. Vanaf 7
september hebben we de kerkzaal weer in gebruik genomen, ondertussen
gaan de werkzaamheden, veelal uitgevoerd door vrijwilligers, gewoon door.
Akoestiek kerkzaal:
Door de (herstel)werkzaamheden is de akoestiek gewijzigd, dit zult u vast
hebben gemerkt. Dit heeft onze aandacht. Er komt een permanente
oplossing om de akoestiek te verbeteren, door levertijden zal dit pas over
twee a drie maand gerealiseerd zijn. Tot zo lang zal de akoestiek met
tijdelijke maatregelen worden verbeterd. Dit doen we door gebruik te maken
van akoestische panelen/ gordijnen. Deze zijn demontabel en verplaatsbaar,
waardoor we ze afhankelijk van de soort dienst wel of niet kunnen
gebruiken.
In de loop van de tijd zult u steeds iets veranderd zien in de kerk. Met name
de verlichting zal de komende weken worden aangepast.
10
Als alles klaar is hebben we overal led verlichting hangen waardoor we ook
op de jaarlijkse energiekosten hopen te besparen.
Communicatie
Over het verloop van het herstel en de renovatie houden we u regelmatig
op de hoogte. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met
Johanna Tonnis de Graaf secr. college van kerkrentmeesters.
Andere zaken
Aanschaf nieuw klein kopieerapparaat
Omdat de oude kopieermachine niet meer te repareren was is deze vervangen. Let op: Er komt een instructie bij het apparaat te hangen en een lijst
waarop aan kan worden gegeven voor welke groep de kopieën gemaakt zijn.
Afscheid koster Mient van der Meulen
Op 2 november a.s. neemt onze koster Mient van der Meulen afscheid in de
ochtenddienst. Na jaren bij onze kerk werkzaam te zijn geweest gaat hij per
november met pensioen. Medewerking aan de dienst wordt verleend door
het Gemengd Koor Ten Boer. Na de dienst is er gelegenheid om hem en zijn
vrouw de hand te schudden onder het genot van een kop koffie en iets lekkers.
Secretaris College van Kerkrentmeesters
Johanna Tonnis de Graaf
Nieuws van de Evangelisatiecommissie
ZONDAG 26 OKTOBER OM 9.30 UUR KOMT
ZANGER/LIEDJESSCHRIJVER/ENTERTAINER ROB FAVIER.
Rob Favier is van jongs af aan opgegroeid met muziek. Hij trok op zijn achttiende al
door Europa met een fulltime band. Hierna begon hij aan de studie theologie die hij
met succes afrondde.
Hij heeft een geheel eigen manier van voorgaan/optreden: een mengeling van
prediking en liedjes die zeer herkenbaar zijn en waarbij het humoristische aspect niet
zelden een rol speelt. Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe inhoud van zijn
woorden: het zoeken naar datgene wat echt waardevol is, vanuit het Grote Nieuws
van God ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven, een plaatsje
vinden als gelovig mens in de huidige maatschappij.
11
Rob Favier verspreidt een ontspannen sfeer om zich heen. Daarom kan iedereen zich
op z’n gemak voelen, of je nu randkerkelijk bent of juist alle diensten afloopt. Men
noemt zijn – uitsluitend Nederlandse - teksten "zeer sterk". De muziekstijl is niet goed
te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens er tussenin.
Favier komt op zeer veel verschillende gelegenheden en zingt voor allerlei soorten
mensen: van kleine bijeenkomsten tot grote congressen, van kerkdiensten tot
politieke debatten. Ook gaf hij met zijn band een aantal concerten in India, waar hij
o.a. optrad voor de allerarmsten.
Naast het schrijven van zijn eigen repertoire werkt Rob ook in opdracht. Zo heeft hij
o.a. geschreven voor de Evangelische Omroep, de NCRV en de IKON en heeft hij
diverse liederen uit het Engels vertaald. Hij schrijft regelmatig voor andere artiesten.
Tevens heeft hij enige koorliederen geschreven. Verder verzorgt hij een maandelijkse
column in het Friesch Dagblad en twee overdenkingen per week voor Groot Nieuws
Radio. Ook heeft hij de eerste groots opgezette christelijke oudejaarsconference
verzorgd, welke door de tv zender Family 7 werd uitgezonden op oudejaarsavond
2013. Hiervan is ook een DVD verschenen.
In 2013 is zijn nieuwste album verschenen: ‘Zo groen als gras’. Dit album werd
genomineerd voor de Zilveren Duif Award 2013 in de categorie “beste album”.
Hij heeft nog vijf cd’s gemaakt, twee boeken geschreven en er is een songbook
met 21 liedjes van zijn hand uitgegeven.
Maria Myles
ELISABETH
Het blad met een boodschap wordt elke 2 weken bij de abonnees thuisbezorgd.
De heer J.H. Huisman van de Reddingiusstraat heeft dit 16 jaar gecoördineerd.
Na 16 jaar draagt hij het stokje over aan dhr. W. (Wiemer) Mook. Wij zijn de heer
Huisman erg dankbaar voor zijn inzet al die jaren en hopen dat Wiemer deze taak
met evenveel plezier en voldoening zal overnemen. Abonnee worden voor € 17,50
per jaar(!!) ? Dit kan via de Evangelisatiecommissie.
Maria Myles
FILIPPUS DAGBOEKJE
( Dag in dag uit 2015 )
Het Filippus dagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al 128 jaar lang aan velen
ondersteuning biedt bij het Bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit “De
Nieuwe Bijbelvertaling”, een korte meditatie en een lied. Evenals voorgaande jaren kunt
u ook dit jaar weer via de Evangelisatiecommissie het dagboekje bestellen. De prijs van
bedraagt plusminus € 6, - per stuk. Graag opgave voor donderdag 16 oktober a.s. bij:
J.H. Huisman, tel. 302 3983
12
Jeugdpagina
We zijn begonnen! De startweek is achter de rug en nu staat het winterseizoen voor
de deur. Met weer veel activiteiten voor de jeugd!
Kindernevendienst
In de maand oktober vertellen en werken we verder over de verhalen van Jacob. Voor
de kinderen vaak spannende verhalen en waar mooie lessen ook voor kinderen in de
huidige tijd uit te halen zijn. En daarna breekt natuurlijk al weer snel de advents- en
kerstperiode aan. Begin oktober bespreken we in de kindernevendienstvergadering
de plannen hiervoor.
CJV
Zondag 21 september was de eerste CJV-avond van dit seizoen, waarop we de nieuwe
aanpak van de CJV-avonden uitlegden. We pakken het dit jaar wat anders aan dan
voorgaande jaren. Dit jaar willen we meerdere keren met de CJV-leden eten en nodigen daarbij een gast uit de gemeente uit om met ons over een bepaald onderwerp te
praten. Deze onderwerpen variëren van de rol die muziek in je leven speelt, tot zendingswerk, tot liefde en tot rouw. We hopen zo, naast een gezellige avond met lekker
eten, een nieuwe kijk op dingen in ons leven te krijgen door met (oudere) gemeenteleden te praten en meer over de gemeente te weten te komen waar we lid van zijn.
Ook geeft het voor de gast, en dus andere generaties, een (in)kijkje over wat er tussen de jongeren speelt en hoe wij over bepaalde onderwerpen denken.
Naast deze speciale ‘Gast-aan-tafel’ avonden, houden we ook nog de welbekende gezellige CJV-avonden alleen voor jongeren, waarbij we het ook over nieuwe thema’s en
gasten kunnen hebben. We zijn blij om te zien dat er ook nieuwe leden bij zijn gekomen en we kijken uit naar een mooi seizoen met gezelligheid en mooie ontmoetingen
en gesprekken!
Het CJV-bestuur.
Blister
Blister is momenteel nog niet opgestart, de laatste informatie staat onder andere op
de Blisterpagina van Facebook. Wanneer er een avond wordt gehouden is dat ook te
vinden op de posters die bij de kerk hangen.
Catechisaties
De catechisanten hebben hun uitnodiging ontvangen en de gezamenlijke startavond
is gehouden. De catecheten staan weer voor een nieuw seizoen klaar om met elkaar
in gesprek te gaan over wat je gelooft, over God en Jezus en over de vragen die je
hebt. De indeling is als volgt gemaakt:
13
Groep
1
12-13 jarigen
Dag
Tijdstip
Plaats
Maandag
19.00-19.45
uur
Menorah
2
14-15 jarigen
Maandag
20.00-20.45
uur
Menorah
3
16+
Dinsdag om
de 14 dagen
19.30-21.00
uur
Menorah
4
18+
Vrijdag om
de 14 dagen
Catecheten
Louis Dekens
Erik van Dijken
Teye van Dijk
Louis Dekens
Erik van Dijken
Teye van Dijk
Peter Edward Boer
Hennie Wiersema
Peter Elzinga
20.00-21.15
Pastorie
Inge Elzinga
uur
Wanneer je onverhoopt geen uitnodiging hebt ontvangen of wanneer een andere
groep beter bij je past, neem dan even contact op met de catecheet of jeugdouderling.
Impact
Wat zijn we blij dat we ook weer met Impact kunnen gaan starten! Het zag er even
somber uit, maar na de oproep van Martine vanaf de kansel stroomden de spontane
aanmeldingen binnen. Het lijkt erop dat we met een grote groep ouders en andere
vrijwilligers het seizoen kunnen gaan opstarten. Het is niet zo dat je voor iedere
avond staat ingeroosterd, maar gedurende het seizoen worden er verschillende avon
den gepland, met verschillende invullingen.
We gaan daarvoor een rooster maken en hopen dat we de avonden met de vrijwilligers kunnen “bemensen”. Wanneer je ook eens een avond zou willen meehelpen,
maar je hebt je nog niet daarvoor opgegeven, alle hulp is welkom. Neem gewoon
maar even contact op met één van de jeugdouderlingen. Wanneer we precies gaan
beginnen weten we nog niet, waarschijnlijk na de herfstvakantie. Een datum staat al
wel vast, nl Sirkelslag Kids op 7 november a.s. De uitnodigingen volgen wanneer er
meer duidelijk is.
Follow
Aan de startdienst heeft Follow onlangs succesvol meegewerkt. Momenteel staan er
nog geen optredens gepland. Wel zijn we bezig met een nieuw programma met meer
nummers voor saxofoon. Laatste informatie van Follow is te vinden op onze Facebook-pagina: www.facebook.nl/bandfollow.
Startweek
Afgelopen woensdag 17 september hebben we in de startweek ook weer de kindermiddag gehouden. Dit jaar was het weer in Ten Boer bij Menorah. Z’n 35 kinderen
van de basisscholen kwamen op deze middag af.
14
We hadden een fotospeurtocht gemaakt door een deel van Ten Boer heen. (Stadsweg, Ticheldobben, Reddingiusstraat, de Valckestraat, Hamplaats en de Wigboldstraat) We hadden in dat stukje van Ten Boer foto’s gemaakt die de kinderen moesten opzoeken.
Enkele voorbeelden zijn: de waterput bij de Hervormde Kerk, het standbeeld bij het
gemeentehuis, de keerlus, een stukje van het park, het bankje op het markplein enz.
Ieder groepje kreeg een setje foto’s mee die ze moesten opzoeken. Als ze de foto gevonden hadden dan moesten ze opzoek naar een plastic zakje waar een puzzelstuk inzat, dit werd uiteindelijk een puzzel. De kinderen hadden tot half 4 de tijd om die
foto’s allemaal op te zoeken. Weer aangekomen bij de kerk mochten ze de puzzelstukjes opplakken en dat werd uiteindelijk de PKN Gereformeerde kerk in Ten Boer.
Daarna mochten ze lekker gaan springen op het springkussen en wat drinken uit de
limo-olifant. Uiteraard hoort daar ook een lekker snoepje bij! Ook hadden we nog
wat stoepkrijt waar ook mooie tekeningen uit kwamen.
Als we de reacties van de kinderen en groepsleiding mogen geloven was het een
leuke middag met heerlijk zonnig weer! En ook wij, als organisatie hebben van deze
middag genoten en we zijn blij dat iedereen het naar zijn/haar zin gehad heeft!
Kijk nog even op de site voor de foto’s die Ria Meerman gemaakt heeft!!
Groetjes, Margriet en Lydia.
Op vrijdag kon de oudere jeugd meedoen met de spooktocht. Helaas is hiervan geen
verslag, maar we weten dat het een grote opkomst is geweest (meer dan 120 deelnemers) en dat er flink gegild en gegriezeld is in het Ten Boerster bos.
Alvast noteren:
 Op 16 november hebben we een jeugddienst gepland. We hebben het koor
en de band van Young Spirit uit Ulrum gevraagd om hier aan mee te werken.
Nadere informatie volgt.
 In de vorige editie stond al iets vermeld over het Heartbeat Weekend van
24-26 oktober voor jongeren vanaf 16 jaar. Zie voor meer info het vorige
nummer en www.heartbeatweekend.nl en www.facebook.com/heartbeatnederland voor nog meer info.
Opgeven voor dit weekend moet via de site.
Kijk ook regelmatig op de site van de kerk, Blister en Facebook om alle activiteiten
nog beter in de gaten te houden en door te geven. Er is ook een Facebookpagina voor
Young Christians in Ten Boer. Zeker de moeite waard!!
Tot zover de informatie voor deze keer.
Namens de jeugdouderlingen, Margreet Dekens
15
Commissie DoeMeeDiensten
Nu de vakantie voorbij is, en al het werk weer opgepakt wordt, is ook de doe-meedienst-commissie weer bij elkaar gekomen om de planning voor komend seizoen te
bespreken. In dit overleg kwamen tot de conclusie dat we graag versterking in deze
commissie willen.
Dus lijkt het je leuk om de doe-mee-diensten mee te organiseren, te coördineren en
groepen/ gemeenteleden te enthousiasmeren, geef het dan even door aan een van
ons.
Bouko Feitsma, Sake van der Goot en Martine Huijzer
Moeder/dochter event Original Creations
Zaterdag 11 oktober
van 16.00-20.00
in Menorah
Lieve moeders met (tiener) dochters,
We willen jullie van harte uitnodigen voor dit event! Ook buurvrouwen, vriendinnen,
kennissen en nichten zijn welkom. We hebben een spreekster uitgenodigd, we gaan
lekker met elkaar eten en jullie kunnen 2 keuzes maken uit de volgende workshops:




Het maken van een Weet Wie Je Bent armband
Het volgen van een workshop zelfverdediging
Het restylen van een oud kledingstuk (zelf even een T-shirt / trui meenemen
dat wel iets extra’s kan gebruiken)
Het volgen van een workshop salsa/hiphop
Het thema van deze dag is Original Creations en het doel is het versterken van relaties. Met God, met je moeder, met de mensen om je heen en met jezelf. Het is op
deze dag ook Wereld Meisjes Dag. Daarom besteden we aandacht aan meisjes die in
de prostitutie zitten en zamelen we geld in voor Free a Girl.
Geef je van te voren op i.v.m. het eten en de workshops! Bij opgave graag doorgeven welke twee workshops jullie willen volgen. De kosten zijn € 5, - per persoon. Dit
kan per mail op [email protected] of via Inge Elzinga, 050- 230 9276
Kijk ook op Facebook: Original Creations
Inge Elzinga
16
Projectgroep hulpgoederen Roemenië
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen willen we hartelijk bedanken. We hebben
weer veel hulppakketten aan de armen uitgedeeld. Dit was dankbaar om
te doen, maar ook hartverscheurend om te zien hoe vele mensen nog zo primitief
moeten wonen. Iedereen heeft
achter in de tuin een gat in de
grond voor hun “WC’s” hebben
geen waterleiding en riool. Alleen
maar putwater!
Deze foto is genomen op de grens
van Roemenië en Moldavië.
Hier is het putwater heel belangrijk
omdat er geen waterleiding is.
Maar het allerbelangrijkste is voor
hen en voor ons, het “LEVENDE
WATER”
Familie Helmantel
Bouwstenen Bijbel School
Open avond Bouwstenen Bijbel School op maandag 20 oktober
Op maandag 20 oktober 2014 is er om 20.00 in
onze kerk aan de Wigboldstraat een open avond
voor mensen die interesse hebben om de Bouwstenen Bijbel School te volgen. We zullen dan met elkaar een proefles van deze bijbelcursus doen.
Verschillende gemeenteleden hebben al aangegeven dat zij belangstelling hebben, maar er kunnen
natuurlijk altijd nog meer bij. In het vorige kerkblad vond u aanvullende informatie
over doel en opzet van deze cursus. Wie meer wil weten, verwijs ik naar dat nummer
van Nieuws van Kerk en Kansel of naar www.ewv.nl. Als je meer wilt doen met je geloof, meer wilt weten over de Bijbel of je gaven ontdekken waar je je gemeente mee
kunt dienen, is de BBS misschien wel iets voor jou.
Ds. Peter Elzinga
17
Eindelijk weer eens een stukje van Mens voor Mens met daarin de laatste ontwikkelingen! De vorige editie van NvKenK had ook een mooi stukje moeten hebben maar
door een foutje van mijn zijde ontbrak het de vorige keer.
Daarom nu nog maar even alles op een rijtje; allereerst onze reis naar Hongarije in
juni was in een woord: geweldig!! De reis was goed, de sfeer idem en het project erg
mooi en dankbaar! We kijken dan ook met alle Hongarije-gangers terug op een geslaagde reis! Graag willen we nog het een en ander uiteen zetten in een speciale
dienst want we willen u en jou ook graag laten zien wat we gerealiseerd hebben.
Maar daarover later meer,
En dan hadden we nog onze bolchrysanten actie, ook dit jaar weer een enorm succes,
ondanks het feit dat we moesten opboksen tegen nogal wat concurrentie van andere
groepen of instellingen. We waren dan ook erg blij met een opbrengst van plusminus
€ 1300, -! Vrijwilligers en kopers: Hartelijk dank!!! Hopelijk mogen we volgend jaar
weer op jullie rekenen!! Want dat is toch echt Mens voor Mens!!
Tot zover de update van ons, we hopen dat we u en jou even weer op de hoogte hebben gebracht. De volgende keer ga ik alvast weer beginnen over de kniepertjes en rolletjes maar daarvoor is het nu nog iets te vroeg!
Teije van Dijk
Onze eerstvolgende vergadering is gepland op donderdag 9 oktober a.s. Spreker is
mevr. De Vries uit Haren, zij is verbonden aan het Koninklijke Visio expertisecentrum
in Haren. Onderwerp van deze middag is: “Mensen met een visuele beperking”
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vanaf 50 jaar is dat mogelijk. Hoe meer mensen
onze doelstelling steunen des te meer kan er voor de ouderen gedaan worden. Kom
daarom gerust vrijblijvend eens langs als gast.
We vergaderen de 2e donderdag van de maand in Menorah van 14.30 tot 16.30 uur.
Voor vervoer kunt u bellen tussen 12.00 en 13.00 uur naar A. Smit telef. 302 1784
A. Warris
18
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de vele telefoontjes, kaarten, bloemen en bezoekjes die ik mocht
ontvangen na mijn knieoperatie. Het heeft mij goed gedaan. Hartelijke groet van,
Shirley Fongers
Wij willen iedereen die belangstelling heeft getoond bij ons 50 jarig huwelijksfeest
heel hartelijk bedanken. De vele kaarten, bloemen en bezoeken tijdens ons open huis
op 21 augustus j.l. en ook daarna was overweldigend. Het heeft een diepe en
dankbare indruk bij ons achtergelaten. Wij zijn God dankbaar dat we dit mee
mochten maken en beleven. Een lieve groet van
Jacqueline en Gerrit Rozema
Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaartjes en
belangstellende woorden die we kregen na de geboorte van Julian. Fijn om te merken
dat iedereen zo met ons mee leeft! Hartelijke groet.
.
Simon, Janneke, Sarah, Lise en Julian Vreeling
Sinds een aantal jaren ben ik wijkwerker in wijk paars. Omdat ik toe ben aan een
nieuwe uitdaging, ga ik me meer toeleggen op het jeugdwerk. Ook erg belangrijk binnen onze gemeente. Daarom heb ik me afgemeld als wijkwerker. Ik zal nog wel de nodige zaken rond blijven brengen totdat er vervanging is gevonden. Als er bijzonderheden zijn kan er contact op worden genomen met de jullie bekende wijk-diaken, ouderling of met onze dominee. Bedankt voor het vertrouwen en zeker tot ziens!
Pieter de Kam
 Verjaardagen
07-10-1939
18-10-1941
A. Huijzer - Schep
H.H. Vink- Modderman
19-10-1935
A. Meijer- Vriezema
19-10-1928
W. Groenwold
29-10-1922
J.O. Oosterhoff
01-11-1938
B. van der Veen
02-11-1939
G. Wierenga- Boer
Verjaardagfonds
Binnenkort krijgen de wijkwerkers die een verjaardagsbusje hebben een uitnodiging
om de busjes te laten legen bij de betreffende contactpersonen.
Anita Boskma
19
DE BLOEMEN UIT DE KERK
zijn met een hartelijke groet van
------- de gemeente gegaan naar:
24-08: Zr. Ritzema-Eisenga, in verband met haar 85 ste verjaardag
31-08: Br. T. van Dijk, die is thuis gekomen uit het ziekenhuis
07-09: Zr. A. Groendijk-Palsma, in verband met haar 88 ste
verjaardag
14-09: Zr. T.H. Hospers-Bakker, in verband met haar 83 ste verjaardag
21-09: Zr. G.B. Alberts-Berghuis, in verband met haar 91 ste
verjaardag
28-09: Familie Noorman- van Zanten.
Ontvangen collecten en giften
Collecten Kerk
17-08
23-08
31-08
Bedrag:
Zending
Kerk
Onderhoudsfonds
Kerk
H.A. Time-outvoorziening Het Passion
Collecten deur
17-08
23-08
31-08
VVB
Oud ijzer
Oud Papier
Gift
264,57
194,25
168,60
272,50
403,06
Bedrag:
Kerk
Kerk
Kerk
85,35
50,50
72.40
Toegezegd t/m augustus
Ontvangen t/m augustus
t/m augustus
t/m augustus
NN
20
99.761,00
69.418,20
1.070,00
1.825,88
25,00
Burgerlijke- en kerkelijke mutaties
VERHUISD:
Eva Norden is verhuisd van Groningen naar Utrecht
Anneke Zwart is verhuisd van Groningen naar Utrecht
Anniek Huijzer, is verhuisd naar Dronten
Fam. J.H. Slagter, verhuist per 1 oktober tijdelijk naar Ten Post
Lydia Dekens, is verhuisd naar Loppersum
VERTROKKEN:
Bert Zwart, is vertrokken naar de Protestantse Gemeente Groningen

06-10
09-10
Kerkelijke agenda
Catechisatie 12-13 jarigen
19.00 uur
Catechisatie 14-15 jarigen
20.00 uur
PCOB
14.30 uur
Kerkenraad
19.45 uur
11-10
Moeder-dochter evenement
16-10
Vrouwen Contact Groep
09.30 uur
20-10
Catechisatie 12-13 jarigen
19.00 uur
Catechisatie 14-15 jarigen
20.00 uur
21-10
Vorming en toerusting wijkwerkers
20.00 uur
22-10
Vorming en toerusting wijkwerkers
20.00 uur
23-10
Vorming en toerusting wijkwerkers
20.00 uur
27-10
Catechisatie 12-13 jarigen
19.00 uur
Catechisatie 14-15 jarigen
20.00 uur
Catechisatie 16+
19.30 uur
28 -10
16.00 - 20.00 uur
21
Dienstenrooster:
5 oktober
09.30 uur Israëlzondag
Voorganger
Ds. P.J. Elzinga
Organist
B. Geuchies
Koster
J. Vink
Collecte
Kerk en Israël
Deurcollecte
Kerk
...voordeur
Eline Hummel en Ilse Bolt
…Menorah
Lyanne en Thijn Langereis
Kinderoppasdienst Ineke Werkman, Anne Linde Wiersema en Elza de Boer
12 oktober
09.30 uur Werelddiaconaat
DoeMeeDienst
Voorganger
Ds. H. Koolhaas Winschoten
Organist
M. van Esch
Koster
B. Deekens
Collecte
Werelddiaconaat
Deurcollecte
Bloemenfonds
...voordeur
Robin en Aljon Borg
…Menorah
Yanick de Jonge en Marlou Vogd
Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Aline Doornenbal en Inez de Boer
19 oktober
11.00 uur
Voorganger
Ds. J. van der Mark Uithuizen
Organist
J. Wolfs
Koster
A.H. Post
Collecte
Kerk
2e
Onderhoudsfonds
Deurcollecte
Kerk
...voordeur
Esra en Corné Dijkstra
…Menorah
Emma en Isa van Dijken
Kinderoppasdienst Lydia Dekens, Jildou Haanstra en Eline Bolt
Zaterdag
25 oktober
16.30 uur maandafsluiting in Bloemhof
22
26 oktober
09.30 uur Nat. Bijbelzondag
19.00 uur
Voorganger
Ds. Rob Favier
Ds. P.J. Elzinga
Organist
M. van Esch
M. van Esch
Koster
A.K. Wietsma
A.K. Wietsma
Collecte
Diaconie
Diaconie
Ned. Bijbel Genootschap
Ned. Bijbel Genootschap
Deurcollecte
2e
Kerk
Kerk
...voordeur
Rosalie en Danique Huijzer
…Menorah
Djoerd Hoekstra en Samuel Uit Oude Groeneveld
Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Rozemijn Wiersema en Kendra de Jonge
2 november
09.30 uur Voorbereiding H.A. Afscheid Mient v.d. Meulen
m.m.v. Gemengd Koor
Voorganger
Ds. P.J. Elzinga
Organist
B. Geuchies
Koster
A.H. Post
Collecte
Zending
Deurcollecte
Kerk
...voordeur
Jorn en Yara de Kam
…Menorah
Matthijs en Sara Werkman
Kinderoppasdienst Jolanda Cappon, Iris Boer en Lourien Dekens
23
Bidden.
Biddend klim ik op een heuvel
zie ik welke wegen gaan,
door de wereld van mijn denken
Van U af en op U aan.
Laat mij biddend woorden vinden,
voor wat in mijn denken woelt.
Laat mij stilaan dichter komen
tot zoals U mij bedoelt.
Biddend durf ik wel te leven,
want dan loop ik aan Uw hand,
vind ik houvast in vertrouwen,
wegen naar het nieuwe land.
Biddend tot bewustzijn komen,
dat God altijd om ons is,
dat Hij is in onze dromen,
ons bezit en ons gemis.
Joke Verweerd
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd
uiterlijk donderdag 23 oktober a.s. voor 18.00 uur op Fivelstraat 33.
Dit kan via e-mail : [email protected]
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.
O.o.v. zal N.v.K.en K. verschijnen 30 oktober, 11 december en 22 januari 2015
24