Fondsinformatie 2e kwartaal 2014

2e kwartaal 2014
Centraal Beheer Achmea Depositofonds
Ontwikkelingen markt en fonds
Profiel
De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde in juni de herfinancieringsrente met 10
bp naar 0,15%. Onverwacht was met name het besluit om de depositorente te
verlagen naar -/- 0,10% (negatieve rente). De ECB kondigde tevens extra
mogelijkheden voor de banken aan om geld aan te trekken tegen een zeer lage rente
(zogenoemde Targeted LTRO’s). De ECB kwam tot deze maatregelen, om een te lage
inflatie in de eurozone te bestrijden en om de haperende kredietverlening aan
bedrijven weer op gang te brengen. De inflatie in de eurozone daalde in mei naar
slechts 0,5% jaar op jaar, ruim onder het door de centrale bank beoogde niveau van
2%.
Het brede thema van stabilisering en herstel in de eurozone lijkt stand te houden. De
werkloosheid in de eurozone daalde van 11,8% naar 11,7%, en in de perifere landen
begint men langzaamaan de eerste vruchten van de hervormingen te plukken. Zowel
de kapitaalmarkten als de kredietbeoordelaars krijgen steeds meer oog voor het
geleidelijke herstel in de periferie. Portugal zei als derde land het noodhulpprogramma
vaarwel, en Moody’s verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rating van Ierland,
ditmaal met twee treden naar Baa1.
Binnen het fonds liepen de deposito’s van Achmea BV in het tweede kwartaal af. Er is
onder meer herbelegd in een Floating Rate Note (FRN) van Swedbank (vervaldatum
maart 2016, Euribor + 18 bp), een FRN van ABN AMRO (januari 2015, Euribor +12bp
en een vastrentende obligatie van Roche (april 2016, effectief rendement 0,41%).
Daarnaast is herbelegd in kortlopend Nederlands en Duits staatspapier.
Dit fonds belegt in geldmarktinstrumenten die genoteerd
zijn in euro’s met een maximale looptijd van 24
maanden. De doelstelling van dit fonds is om met een
actief beleid een stabiel rendement te behalen, waarbij
het rendement afhankelijk is van de ontwikkelingen op
de geldmarkt. De doelstelling van dit fonds is met een
goed gespreide portefeuille beter te presteren dan de
benchmark.
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
intrinsieke waarde van het fonds, conform de
voorwaarden van uw verzekerings- of
uitvoeringsovereenkomst.
De duratie van de portefeuille liep gedurende het kwartaal licht op van 0,30 naar 0,31
jaar eind juni. De performance van het fonds (voor kosten) was licht beter dan de
benchmark. De portefeuille profiteerde van de posities in FRN’s van banken en
kortlopende vastrentende bedrijfsobligaties.
Het fonds liet in het tweede kwartaal een rendement zien van -0,09% terwijl de
benchmark 0,08% noteerde.
Ontwikkeling koers fonds
Het Centraal Beheer Achmea Depositofonds wordt ook
gevoerd onder de fondsnaam FBTO Depositofonds.
Kerngegevens per 30 juni 2014
Fondstype
Euro liquiditeiten
Oprichtingsjaar
1991
Beursnotering
Nee
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit.
Inkomsten worden herbelegd.
Benchmark
3 maands Euribor
Koers
€ 41,18
Totaal belegd
vermogen
€30.113.542,43
Aantal units
731.317
Samenstelling
71,07% Bedrijfsobligaties
28,93% Staatsobligaties
Kosten
Beheerkosten per jaar
Overige kosten per jaar
TER
Rendement
: 0,18%
: 0,75%
: 0,93%
Geldmarktrente (3 maands euribor)
Q2 2014
Year to date
12 mnd
36 mnd
60 mnd
Netto
Fondsrendement
-0,09%
-0,24%
-0,51%
-0,14%
-0,09%
Benchmark*
0,08%
0,15%
0,33%
0,53%
0,64%
Bruto
Fondsrendement
0,11%
0,17%
0,31%
0,69%
0,77%
* Tot 25 april 2013 was de benchmark voor het gedeelte euro liquiditeiten 3 maands Euribor min 10 bp.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag, dat wordt betaald voor de beleggingsverzekering, wordt niet volledig belegd; een
deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De
rendementen in deze factsheet zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets voor de toekomst. Dit document is met de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid
opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin
opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en).
Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via www.centraalbeheer.nl Lees het Basis en
Aanvullend Prospectus voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de ‘Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen’.
De begrippenlijst kunt u vinden op onze website www.centraalbeheer.nl .