Algemene Voorwaarden Food for text

Food for text
| bureau voor tekst & eindredactie | eigenaar Anja Janssen | KvK nummer 57545065
Algemene Voorwaarden Food for text
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding:
iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Food for text waaronder begrepen
maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of
onderwerpen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle
Overeenkomsten tussen Food for text en de Opdrachtgever.
Food for text:
de onderneming van Anja Janssen voor journalistieke teksten, (eind)redactie,
tekstschrijven en coördinatie van tekstproducties.
Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie Food for text een overeenkomst heeft
gesloten.
Overeenkomst:
Journalistieke Werk:
Tekstdiensten:
de tussen Food for text en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
het door Food for text vervaardigde journalistieke werk.
de door Food for text geleverde diensten voor eindredactie, redactie, vertalen en
bewerken, tekstschrijven en coördinatie van tekstproducties, en het resultaat van
die diensten, zoals teksten en geredigeerde teksten.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
1.2
1.3
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Food for text en de Opdrachtgever.
Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de
overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te
treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij
wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming van de Overeenkomst
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.
Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever uitdrukkelijk
schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Food for text op verzoek van de
Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden al dan niet
overeenkomstig de Aanbieding.
Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot
stand nadat Food for text schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.
Aan een Aanbieding die gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte
informatie kan hij geen rechten ontlenen.
Kennelijke fouten of vergissingen in de Aanbieding of de Overeenkomst binden Food for text niet.
Een Aanbieding geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Food for text niet tot de nakoming van een gedeelte van de
Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Versie mei 2013 – Food for text – Wageningen
Food for text
| bureau voor tekst & eindredactie | eigenaar Anja Janssen | KvK nummer 57545065
Artikel 3. Wijziging
3.1
3.2
Wijziging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging
uitdrukkelijk schriftelijk door Food for text is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is
uitgesloten.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van Food for
text, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft Food for text recht op een aanvullende,
evenredige vergoeding.
Artikel 4. Annulering
4.1
4.2
4.3
Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot
stand is gekomen en Food for text nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is
de Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen
heeft Food for text recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn
gekomen.
In afwijking van het vorige lid kan een Overeenkomst waarvoor Food for text onverwijld
werkzaamheden moet verrichten niet worden geannuleerd.
Artikel 5. Duur van de Overeenkomst en termijnen
5.1
Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het
Journalistieke Werk of de Tekstdiensten is/zijn geleverd.
5.2
Indien partijen voor de levering van het Journalistieke Werk of de Tekstdiensten een termijn
overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden Food for text schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke
termijn te verlenen om alsnog het Journalistieke Werk of de Tekstdiensten te leveren.
Artikel 6. Vergoeding
6.1
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Food for text eenzijdig en naar
redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en
reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Journalistieke Werk of de
Tekstdiensten.
Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
7.1
De Opdrachtgever is verplicht Food for text tijdig in kennis te stellen van alle informatie die voor de
7.2
opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is.
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
Artikel 8. Uitvoering en geheimhouding
8.1
8.2
Food for text verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend tot een
inspanningsverplichting en zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform
de eisen van goed vakmanschap.
Food for text verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de Opdrachtgever die hij in het
kader van de Overeenkomst heeft gekregen waarvan de Opdrachtgever heeft aangegeven dat ze
vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Versie mei 2013 – Food for text – Wageningen
Food for text
| bureau voor tekst & eindredactie | eigenaar Anja Janssen | KvK nummer 57545065
Artikel 9. Eenmalige herziening
9.1
9.2
9.3
Na levering van het Journalistieke Werk of de Tekstdiensten komt aan de Opdrachtgever eenmalig het
recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat de Opdrachtgever een aanvullende
vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Food for text bepaalt of een herziening als een eenvoudige
herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.
De Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van
verval. De Opdrachtgever stelt Food for text zo spoedig mogelijk op de hoogte van de gewenste
herziening.
Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt Food for text
de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte onder vermelding van de aanvullende
vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Journalistieke Werk of de
Tekstdiensten. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding worden het Journalistieke
Werk of de Tekstdiensten herzien.
Artikel 10. Auteursrecht en gebruiksrecht
10.1
10.2
Het auteursrecht op het Journalistieke Werk berust uitsluitend bij Food for text, ongeacht de
herziening van het Journalistieke Werk op instructie van de Opdrachtgever.
Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het
exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van
het Journalistieke Werk door Food for text aan de Opdrachtgever, het éénmalige niet-exclusieve
exploitatierecht op het Journalistieke Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Journalistieke
10.3
Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.
Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden
10.4
gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen
10.5
10.6
aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Food for text.
Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door de Opdrachtgever verkregen
exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
Elk gebruik van het Journalistieke Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit
artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Food for text
tengevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.
10.7
De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.6 verschuldigd
is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door Food for
text geleden inkomensverlies, de door de Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de
toegebrachte immateriële schade. De kosten die Food for text moet maken voor juridische bijstand
om de schade te verhalen, vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door de
Opdrachtgever volledig te worden vergoed.
10.8
10.9
De Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Journalistieke Werk de
naam van Food for text-eigenaar Anja Janssen duidelijk te vermelden.
Voor iedere inbreuk op de aan Food for text/Anja Janssen toekomende persoonlijkheidsrechten ex
artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever
een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.
Artikel 11. Facturering en betaling
11.1
11.2
Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.
Facturering kan geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.
Versie mei 2013 – Food for text – Wageningen
Food for text
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
| bureau voor tekst & eindredactie | eigenaar Anja Janssen | KvK nummer 57545065
Indien de Opdrachtgever het Journalistieke Werk of de resultaten van de Tekstdiensten niet
exploiteert, ontslaat dit de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag
na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.
Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de
opdrachtgever in verzuim is (geweest) komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke
incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de
vorderingen van Food for text onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 12. Opschorting
12.1
Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, is Food for text gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te
schorten onverminderd de overige bevoegdheden van Food for text voortvloeiend uit de wet en deze
Algemene Voorwaarden.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1
Food for text is, behoudens opzet of grove schuld zijdens Food for text, nimmer aansprakelijk voor
schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook,
voorvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.
13.2
De aansprakelijkheid van Food for text is beperkt tot de directe schade die door de Opdrachtgever
daadwerkelijk is geleden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Food for text aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Food for text toegerekend kunnen
13.3
13.4
13.5
13.6
worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
Algemene Voorwaarden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 en 13.2 is de aansprakelijkheid van Food for text te allen
tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag exclusief BTW. Iedere verdergaande vergoeding
van schade sluit Food for text uitdrukkelijk uit.
De Opdrachtgever vrijwaart Food for text voor eventuele aanspraken van derden die op
enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, alsmede voor schade die is
veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.
Food for text is niet verantwoordelijk voor feitelijke onjuistheden in teksten die veroorzaakt zijn door
foutief gegeven informatie of documenten vanuit de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever vrijwaart Food for text tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen,
toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde Journalistieke Werk of de
Tekstdiensten. Hij vrijwaart Food for text ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te
late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
Artikel 14 Overmacht
14.1
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
Versie mei 2013 – Food for text – Wageningen
Food for text
| bureau voor tekst & eindredactie | eigenaar Anja Janssen | KvK nummer 57545065
waarop Food for text geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Food for text niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand,
ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen
14.2
14.3
van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Food for text opgeschort. Indien door de
overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds
uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van de Opdrachtgever wel bestaan.
Indien Food for text bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Food for text gerechtigd het
reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 15. Faillissement/surseance
15.1
Zowel de Opdrachtgever als Food for text hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance
van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
Artikel 16. Rechts- en forumkeuze
16.1
16.2
Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden
worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde
rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Food for text.
Versie mei 2013 – Food for text – Wageningen