Jaargids 2014-2015 - Trinitas College

havo
vwo
J a a r g i d s
2 0 1 4 - 2 0 1 5
Voorwoord
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
We hebben geprobeerd de jaargids
beknopt en overzichtelijk te houden.
Deze gids is voornamelijk gevuld met
Voor uitgebreidere informatie kunt
zakelijke informatie over de locatie
u de schoolgids en onze website
Han Fortmann van het Trinitas College.
(www.trinitascollege.nl) raadplegen.
Namen en telefoonnummers van
Verder kunt u met vragen en
medewerkers die u nodig zou kunnen
opmerkingen natuurlijk altijd bij
hebben, staan hierin overzichtelijk
de school terecht. U kunt dan het
gerangschikt. Ook treft u regelingen
beste contact opnemen met de
en afspraken op allerlei gebied aan.
mentor van uw kind.
Dit betekent overigens niet dat alles
op onze school draait om regels.
Beste leerling,
Het zijn de leerlingen die centraal
staan. We proberen met elkaar het
Of je nu brugklasser bent of dit jaar
schoolleven zo plezierig mogelijk te
eindexamen gaat doen, een nieuw
laten verlopen. Ik ben ervan overtuigd
schooljaar is altijd weer een spannende
dat de meeste leerlingen dat ook zo
tijd. Je bent benieuwd naar je nieuwe
ervaren. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens
klas, je mentor en andere leraren.
de open avonden die we jaarlijks
En natuurlijk zijn een prettige klas
organiseren in verband met de
en een fijne mentor belangrijk voor
werving van nieuwe leerlingen.
een geslaagd schooljaar, maar je kunt
p
er zelf ook veel aan doen om ervoor te
Hierbij zijn ook leerlingen betrokken
zorgen dat het goed gaat op school.
en of het nu gaat om het uitschenken
Als jij je daarvoor inzet, zullen wij er
Ik wens je een prettig en succesvol
van koffie of het demonstreren van
alles aan doen om je daarbij te helpen.
studiejaar toe.
een scheikundeproef, de leerlingen
Want je hoeft niet al een goede
stralen uit dat ze het naar hun zin
leerling te zijn, maar we willen wél
drs. H.W.J. Nuijens,
hebben op ‘hun’ school.
graag dat je er één wordt.
sectordirecteur
2
Han Fortmann
f
Inhoud
Voorwoord2
1 | Onderwijs op het Han Fortmann
4
2 | Namen, adressen en telefoonnummers
6
3 | Contacten tussen school en thuis
8
4 | Leerlingbegeleiding
10
5 | Huisregels
11
6 | En verder…
13
7 | Schoolverzuim
18
8 | Financiën
20
9 | Jaaragenda
23
Meer informatie www.trinitascollege.nl
3
1 | Onderwijs op het Han Fortmann
Op het Han Fortmann zijn onze
Onderwijsaanbod
Gymnasiumleerlingen maken kennis
met de klassieke talen en de antieke
leerlingen verzekerd van goed en
eigentijds onderwijs in een veilige,
Op het Han Fortmann wordt onderwijs
cultuur en speciaal voor hen zijn er
prettige en uitdagende omgeving.
aangeboden voor de afdelingen
onder meer diverse excursies met een
We spreken onze leerlingen graag
gymnasium, atheneum en havo.
klassiek cultureel karakter. Op het
aan op hun talenten en stimuleren hen
Bovendien bestaat op het vwo de
tweetalig vwo is in de onderbouw in
om daar zoveel mogelijk mee te doen.
mogelijkheid om tweetalig onderwijs
ongeveer de helft van de lessen het
We hebben hoge verwachtingen van
(tto) te volgen.
Engels de voertaal. Ook voor de
leerlingen op deze afdeling organise-
onze leerlingen en dagen hen uit om
zich maximaal in te zetten.
Er zijn drie typen brugklassen:
ren we speciale activiteiten.
havo/atheneum, tweetalig atheneum
Ons gebouw ligt aan de Beukenlaan
en tweetalig gymnasium.
We hebben een bloeiende afdeling
in een groene, rustige omgeving naast
De brugperiode duurt op alle
expressievakken: veel leerlingen doen
de sportcomplexen ‘Waardergolf’ en
afdelingen één jaar. Aan het einde
examen in tekenen of muziek. Voor
‘De Kabel.’ In ons gebouw hebben
van de brugklas kiest de leerling,
de sportievelingen is er op het havo
onderbouw en bovenbouw elk een
samen met de ouder(s)/verzorger(s)
het vak bsm (bewegen, sport en
eigen lesvleugel én aula. Hiermee
en in overleg met de mentor, voor
maatschappij) en op het vwo kunnen
bieden we onze leerlingen een
voortzetting van de opleiding in
de denkers examen doen in filosofie.
kleinschalige omgeving waar de
2-havo, 2-atheneum (eventueel met
Tevens bestaat er voor goed preste-
nodige zorg voor hen is.
tto) of 2-gymnasium met tto.
rende en gemotiveerde leerlingen de
mogelijkheid zich extra te kwalificeren
We beschikken over goed geoutilleerde vaklokalen – de meeste
Tweetalig vwo-leerlingen (atheneum
op het gebied van Engels, Frans en/of
voorzien van multimedia-apparatuur
en gymnasium) zitten in aparte klassen
Duits. Zij kunnen de zogenaamde
– en een uiterst moderne mediatheek.
met een specifiek programma.
Ook de meeste andere werkplekken
zijn voorzien van computers.
4
Han Fortmann
Cambridge-, Delf- en Goethe-
vergeten de feesten niet! Een aantal
certificaten behalen.
van onze leerlingen is als school‘Europarlementariër’ actief in het
Met ingang van het schooljaar
‘Model European Parliament’.
2014-2015 kunnen leerlingen uit alle
We hebben uitgebreide internationaliseringsprojecten en jaarlijkse uitwisse-
jaarlagen in aanmerking komen voor
het judicium Cum laude. Met de
doen op een tutor. Dat is een leerling
lingen met leerlingen uit onder meer
uitreiking van dit predicaat wil de
uit de bovenbouw die hen helpt bij
Italië en Duitsland. Er zijn activiteiten
school extra aandacht besteden aan
verschillende vakken. Ook bieden we
ten behoeve van projecten in ontwik-
leerlingen die bijzonder goed preste-
extra ondersteuning aan leerlingen die
kelingslanden. En we zijn erg trots op
ren. Om in aanmerking te komen voor
wat meer zelfvertrouwen nodig
de ‘Grote Prijs’, dé muzikale talenten-
het judicium Cum laude dient het
hebben. En ten slotte, onze counselors
show van Heerhugowaard en omstre-
eindrapport van de leerling te voldoen
zijn prima gesprekspartners voor
ken, waaraan de leerlingen elk jaar
aan een aantal criteria.
leerlingen met allerlei soorten
mee kunnen doen.
vragen en problemen die wat
dieper gaan. Meer informatie over
Leerlingbegeleiding
leerlingbegeleiding is te vinden in
Academische Opleidingsschool
hoofdstuk 4.
De leerlingbegeleiding is bij ons in
goede handen. Onze docenten vinden
een goede en vertrouwde sfeer in de
Het Trinitas College is geaccrediteerd
Activiteiten naast de lessen
klas belangrijk. Hierin heeft de mentor
als Academische Opleidingsschool. Dit
betekent dat in nauwe samenwerking
met verschillende instituten voor
een belangrijke rol. Voor leerlingen
We vinden het belangrijk dat de
docentenopleidingen (waaronder de
die bij een vak extra hulp kunnen
schooltijd van onze leerlingen een
Hogeschool van Amsterdam en de Vrije
gebruiken zijn er steunlessen. Huis-
leerzame én een heel prettige tijd is.
Universiteit), studenten de gelegen-
werkbegeleiding voor de eerste en
We organiseren veel activiteiten in de
heid krijgen om op onze school het
tweede klassen is mogelijk in de
school, gekoppeld aan vakken of
vak van docent te leren. Dit alles onder
huiswerkklas. Daarnaast kunnen
vakoverstijgend. Er zijn sportdagen,
de deskundige begeleiding van hiertoe
onderbouwleerlingen een beroep
excursies en werkweken. En we
professioneel geschoolde docenten.
c
5
c
2 | Namen, adressen en telefoonnummers
Trinitas College, locatie Han Fortmann
Afdelingsleiders
Decanen
Beukenlaan 1
• S.T.L. Konijn
• mw. drs. J.G.W. Aapkes
1701 DA Heerhugowaard
afdelingsleider brugklas
t (072) 571 01 44
[email protected]
f (072) 571 42 49
t privé (0226) 31 66 41
[email protected]
• J.N. Keijzer
afdelingsleider 2- en 3-havo
([email protected])
• J.W. de Jong
([email protected])
• mw. drs. M. Houwing
([email protected])
Directie
[email protected]
• Sectordirecteur
t privé (072) 564 18 36
Zorgcoördinator
drs. H.W.J. Nuijens
• mw. drs. K.B. Water
• mw. drs. E.J.M. van Lanen
[email protected]
afdelingsleider 2- en 3-vwo
t privé (0226) 45 12 39
[email protected]
([email protected])
t privé (0226) 45 09 75
Dyslexiecoaches
• Adjunct-sectordirecteuren
• mw. A. Rozemeijer-Beers
• mw. C. Theeuwes
B. Toebes – onderbouw havo en vwo
afdelingsleider 4- en 5-havo
(klas 1 t/m 3)
[email protected]
[email protected]
tprivé (0226) 42 31 54
t privé (072) 511 42 51
• P.J.J. van der Linden
• drs. Th.B.E. van Rooijen
afdelingsleider 4-, 5- en 6-vwo
bovenbouw havo en vwo,
[email protected]
coördinatie eindexamen
t privé (0251) 67 03 56
([email protected])
• D.A. Gosselaar
([email protected])
• mw. I.W.J. Dijkman Dulkes
([email protected])
• mw. drs. E.J.M. van Lanen
([email protected])
[email protected]
t privé (072) 571 91 22
Personeel
Counselors
• W.M. Beukers
Via het algemene telefoonnummer
• mw. I.M. Karte
formatie en roosterzaken
van de school, (072) 571 01 44, kunt u
[email protected]
de medewerkers van de school
t privé (0226) 42 23 44
gedurende de schooltijden telefonisch
bereiken. Indien een docent lesgeeft,
belt deze u op een later tijdstip terug.
6
Han Fortmann
([email protected])
• mw. drs. E.J.M. van Lanen
([email protected])
Studiebegeleider bovenbouw
Raad van Bestuur
samenwerking tussen school en
• mw. drs. I.E. Locatelli
drs. ir. G.E.A. van Luin
ouders. De vereniging organiseert
algemeen directeur
informatieavonden over door de
Beukenlaan 1
ouders gekozen thema’s. Ouders
Vertrouwenspersonen
1701 DA Heerhugowaard
assisteren ook bij allerlei school­
Een leerling, ouder/verzorger of
t (072) 571 01 44
activiteiten.
personeelslid kan zich altijd wenden
[email protected]
• mw. D. Witte – voorzitter
([email protected])
Populierenstraat 11
tot een van de vertrouwenspersonen
van de school:
Voorzitter Raad van Toezicht
1731 SR Winkel
• mw. T. Roozendaal
P.J.M. van den Dries
t (0224) 54 22 24
• drs. J.A. Elzenga
Medezeggenschapsraad
• mw. M. Verheul-Goudsblom –
t (0226) 39 29 39
De medezeggenschapsraad van het
secretaris
Vertrouwenspersonen adviseren
Trinitas College bestaat uit vier ouders,
Lindenlaan 29
ook over eventuele vervolgstappen.
vier leerlingen, zes docenten en twee
1701 GT Heerhugowaard
Ze kunnen contact leggen met de
leden van het onderwijsondersteunend
t (072) 574 55 85
vertrouwensinspecteur van het
personeel. Ouders kunnen zich via de
e [email protected]
voortgezet onderwijs of met de
oudervereniging verkiesbaar stellen.
externe vertrouwenspersoon.
R.C. Camp – voorzitter
Inspectie van het onderwijs
G.H. Messink – secretaris
Het Trinitas College valt onder het
Stichting Katholiek Voortgezet
correspondentieadres:
inspectiekantoor Utrecht. De contact-
Onderwijs Heerhugowaard
Beukenlaan 1
gegevens van de inspectie zijn te vinden
De rechtspersoon van het Trinitas
1701 DA Heerhugowaard
op www.onderwijsinspectie.nl. Ook
t (072) 571 99 54
College, waaronder zowel de locatie
vindt u hier waar u terecht kunt met
Han Fortmann als de locatie Johannes
Oudervereniging
vragen over onderwijs. Voor klacht-
Bosco (vmbo) valt, is de Stichting
De oudervereniging van het Han
meldingen over seksuele intimidatie,
Katholiek Voortgezet Onderwijs
Fortmann wordt gevormd door alle
seksueel misbruik, ernstig psychisch
Heerhugowaard. De Stichting heeft
ouders van de leerlingen. Het doel van
of lichamelijk geweld kunt u contact
een Raad van Bestuur en een Raad van
de vereniging is de bevordering van de
opnemen met het meldpunt vertrou-
Toezicht.
wensinspecteurs: (0900) 111 31 11.
7
3 | Contacten tussen school en thuis
De mentor
leerlingen. Een greep: excursies,
voor de werkhouding bij cijfers lager
Elke klas heeft een eigen mentor.
werkweken, sportdagen, toneel-,
dan 6,0. Hierbij wordt gekeken naar
De mentor begeleidt de leerlingen bij
film- en muziekvoorstellingen,
motivatie en inzet tijdens de lessen én
schoolse en persoonlijke zaken en
internationale uitwisseling, de Grote
de huiswerk-verzorging.
neemt als dat nodig is contact op met
Prijs. De coördinatie is in handen van
de ouders. Voor de ouders is de mentor
de commissie buitenschoolse activitei-
Ook in de bovenbouw krijgen de
dus de eerst aangewezen persoon voor
ten en de culturele commissie. Bij de
leerlingen driemaal per jaar een
vragen en opmerkingen over allerlei
uitvoering zijn vele medewerkers
rapport, met daarnaast twee tussen-
zaken die over school en/of thuis gaan.
betrokken. De school zal de ouders
rapporten. Naar aanleiding van deze
Aarzelt u vooral niet om contact met
zoveel mogelijk en tijdig schriftelijk
rapporten worden ouderavonden voor
de mentor op te nemen als u dat in het
informeren over deze activiteiten.
individuele gesprekken van ouders met
belang van uw kind acht.
Wanneer de school evenementen
docenten georganiseerd.
organiseert in de avonduren, wordt
Ouderavonden
daarover altijd vooraf schriftelijk
Eind mei, nadat de brugklasdocenten
Aan het begin van het schooljaar zijn
bericht meegegeven.
hun advies over de leerlingen hebben
uitgebracht, kunnen de ouders met de
er voor alle leerjaren ouderavonden
waarop ouders kunnen kennismaken
Rapportage aan de ouders
mentor spreken over de richtingkeuze
met de mentor van de klas van hun
De leerlingen van het eerste, tweede
voor het volgende leerjaar.
kind en informatie ontvangen over het
en derde leerjaar ontvangen drie
betreffende leerjaar. U krijgt hiervoor
rapporten (november, maart en juli) en
De website
een uitnodiging. Ook over andere
twee tussenrapporten (januari en mei).
Het lesrooster van uw kind en de
belangrijke bijeenkomsten die in de
Bij de rapporten van november en
cijfers die het heeft behaald, zijn op
loop van het schooljaar worden
maart wordt een beoordeling gegeven
onze website op te vragen via het
georganiseerd, berichten we u tijdig
ouderportaal. Ook informatie van
via het ouderportaal van onze website.
algemene aard wordt via het ouderportaal verstrekt. Tijdens de ouder-
Informatie over buitenlesactiviteiten
avonden aan het begin van het
Gedurende het schooljaar organiseren
schooljaar zal hier meer informatie
we allerlei activiteiten voor onze
over worden gegeven.
8
Han Fortmann
9
p
4 | Leerlingbegeleiding
Op onze website treft u de zogenaam-
eindexamen. De decanen begeleiden
een van de counselors. Zij zijn via de
de begeleidings- en zorgkaart aan.
de leerlingen bij dit keuzeproces.
school bereikbaar.
alle geboden begeleiding en zorg op
De dyslexiecoach
Het zorgadviesteam
onze school.
Aan het begin van het schooljaar
Over bijzondere probleemsituaties van
Deze biedt een volledig overzicht van
wordt in alle brugklassen een speciaal
leerlingen wordt overleg gevoerd in
De mentor
dictee afgenomen. Hieruit kunnen
het zorgadviesteam. Dit team bestaat
In alle klassen is de mentor de spil bij
aanwijzingen voor dyslexie voortko-
uit leden van de schoolleiding, de
de leerlingbegeleiding. De mentor
men. In dat geval wordt contact met
zorgcoördinator, de schoolarts, de
draagt zorg voor de persoonlijke
de ouders opgenomen om verdere
leerplichtambtenaar en een mede-
begeleiding en de studiebegeleiding
stappen te bespreken. Voor meer
werker van Bureau Jeugdzorg. Zij
van de leerlingen van zijn of haar klas
informatie over dyslexie is bij de
adviseren op welke wijze de leerling
en voor de contacten met de ouders.
zorgcoördinator een aparte brochure
het beste ondersteund kan worden
te verkrijgen. Als een leerling grote
om zo goed mogelijk het onderwijs te
Alle klassen hebben een mentoruur
moeilijkheden ondervindt bij het lezen
kunnen blijven volgen.
waarin de mentor de begeleiding vorm
of schrijven, kunnen de ouders contact
geeft. Via de mentor kunnen leerlin-
opnemen met de mentor of de
gen zo nodig worden verwezen naar
dyslexiebegeleider.
allerlei vormen van extra begeleiding.
De zorgcoördinator
De decanen
De zorgcoördinator is verantwoorde-
Op de locatie Han Fortmann zijn drie
lijk voor de coördinatie van de speciale
decanen voor de studie- en beroeps-
zorg die voor sommige leerlingen
keuzebegeleiding. Hun werk begint al
noodzakelijk is. Via de school kan met
in de brugklas en zij adviseren de
haar een afspraak gemaakt worden.
leerlingen en hun ouders tot en met
de eindexamenklas. De leerlingen
De counselors
maken in de derde klas een keuze uit
Voor problemen van persoonlijke aard
een van de vier profielen voor het
kan een beroep worden gedaan op
10
Han Fortmann
p
5 | Huisregels
We gaan ervan uit dat alle leerlingen
• Het gebruik
het liefst een prettige en veilige school
van mobiele
bezoeken, waar ze zich op hun gemak
telefoon, iPod,
voelen én de kans krijgen om zoveel
mp3-speler e.d. is alleen
mogelijk te leren. Daarom verwachten
toegestaan in de ruimtes waar
we van leerlingen dat zij zich houden
kan worden gepauzeerd. Tijdens de
aan een aantal regels. Overtreding van
lessen is deze apparatuur uitgezet
die regels kan (straf)maatregelen tot
en in de tas of in het kluisje opge-
te maken van de naam en het logo
gevolg hebben.
borgen. Houdt een leerling zich hier
van de school, zonder toestemming
niet aan, dan kan de apparatuur
van de sectordirecteur.
• Leerlingen komen op tijd,
• Het is niet toegestaan om gebruik
voor bepaalde tijd ingenomen
voorbereid en voorzien van de
worden. Op de website is een
En dan nog een paar zaken…
benodigde materialen naar de les.
uitgebreidere regeling hierover te
Schade die een leerling aan het
vinden.
schoolgebouw, meubilair, leer-
• Op het schoolterrein en in het
gebouw mag niet worden gerookt.
• Fietsen en bromfietsen worden
middelen, en dergelijke veroorzaakt,
geplaatst in de daartoe bestemde
wordt op kosten van de ouders/
schoolterrein mag geen alcohol
rekken en moeten altijd op slot
verzorgers of voogden hersteld.
worden gebruikt.
worden gezet. De school is niet
• In het schoolgebouw en op het
• Het in bezit hebben, gebruiken of
verhandelen van alcohol, drugs,
wapens en/of vuurwerk is niet
toegestaan.
aansprakelijk voor beschadigingen
De school is niet aansprakelijk voor
of diefstal.
zoekgeraakte of beschadigde eigen-
• Op onze school is het leerlingen niet
dommen van leerlingen.
toegestaan om zonder toestemming
• Binnen de lesvleugels van het
van de betrokkene foto-, geluids-
We hebben op een paar plaatsen in en
gebouw mogen geen jassen,
en video-opnamen te maken. Ook
rond het gebouw beveiligingscamera’s
petten en/of mutsen worden
het plaatsen van schoolgerelateerde
bevestigd. De met de camera’s
gedragen.
opnamen en teksten op het internet
verkregen informatie kan in bepaalde
of andere media is zonder toestem-
gevallen worden gebruikt om na te
toegestaan. Eten en drinken mag
ming van de schoolleiding niet
gaan wat er is gebeurd en zo nodig
alleen in de aula.
toegestaan.
maatregelen te treffen.
• Het gebruik van kauwgom is niet
11
12
Han Fortmann
6 | En verder……
Via onze website kunnen leerlingen
Lestijden bovenbouw
Dagelijkse lesroosterwijzigingen
en ouders altijd de meest actuele
1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
worden gepubliceerd op de rooster-
schoolinformatie vinden. Immers ook
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
schermen. Ook op onze website zijn
regelingen en afspraken kunnen
pauze
deze roosterwijzigingen te vinden.
tijdens het schooljaar door omstandig-
3e lesuur 10.35 – 11.25 uur
heden wijzigen. De lessentabel en de
4e lesuur 11.25 – 12.15 uur
Waarnemingsuren
bevorderingsregels zijn eveneens te
pauze
Wanneer een docent afwezig is,
lezen op de website.
5e lesuur 12.45 – 13.35 uur
worden de lessen in het eerste leerjaar
6e lesuur 13.35 – 14.25 uur
zoveel mogelijk door andere docenten
7e lesuur 14.25 – 15.15 uur
overgenomen.
Lestijden onderbouw
10.10 – 10.35 uur
12.15 – 12.45 uur
8e lesuur 15.15 – 16.05 uur
1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
Proefwerken en proefwerkweken
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
Gemiste proefwerken worden in over-
3e lesuur 10.10 – 11.00 uur
Lesrooster
leg met de docent ingehaald. Er zijn
pauze
Naast de dagelijkse, zijn er in de
twee proefwerkweken: een in april en
4e lesuur 11.25 – 12.15 uur
loop van het schooljaar soms ook
een aan het einde van het schooljaar.
5e lesuur 12.15 – 13.05 uur
permanente roosterwijzigingen
Per dag maken de leerlingen een of
pauze
11.00 – 11.25 uur
noodzakelijk. Deze zijn uiteraard
meer proefwerken. De lessen vervallen
6e lesuur 13.35 – 14.25 uur
niet te voorzien. Leerlingen en
of er zijn andere activiteiten. Tijdens
7e lesuur 14.25 – 15.15 uur
ouders dienen daarom afspraken
deze proefwerkweken kan aan leer-
8e lesuur 15.15 – 16.05 uur
voor bijvoorbeeld sport, clubs of
lingen geen buitengewoon vakantie-
muziekschool nà 16.05 uur te maken.
verlof worden verleend.
13.05 – 13.35 uur
Profielwijzigingen 4-havo en 4- en 5-vwo
Leerlingen moeten soms wennen aan
nieuwe vakken. Snel van profiel of
vak wisselen vinden we daarom niet
verstandig. Te laat van vak wisselen
als het echt niet gaat, is dat evenmin.
13
c
We hebben daarom als stelregel
Huiswerk niet kunnen maken
jaar o.a. op de website van de school
dat tussen eind september en half
Het kan voorkomen dat een leerling
wordt gepubliceerd. Leerlingen mogen
november van vak of profiel gewisseld
wegens ziekte of andere bijzondere
bij schoolfeesten geen alcoholische
kan worden na een gemotiveerd
omstandigheden zijn huiswerk niet
dranken meenemen of gebruiken.
verzoek bij de afdelingsleider.
heeft kunnen maken. De leerling kan
dan bij de receptie huiswerkvrij vragen
Mediatheek
Huiswerkvrij
op vertoon van een briefje van de
Onze mediatheek is naast bibliotheek
De leerlingen van de onderbouw
ouders. Als een leerling denkt om een
ook een documentatiecentrum.
hebben een aantal malen huiswerkvrij:
andere reden het huiswerk niet te
Leerlingen vinden er kranten, tijd-
• Na herfst-, kerst-, voorjaars- en
kunnen doen, vraagt hij/zij minstens
schriften en naslagwerken. En er staan
meivakantie én na 5 december
één dag tevoren huiswerkvrij bij de
veel computers waarmee de leerlingen
(St. Nicolaas).
afdelingsleider.
toegang hebben tot internet. Er is
ook gelegenheid om te studeren.
• Na hun verjaardag (maar: proefwerken en schriftelijke overhoringen
School- en klassenfeesten
Elke leerling krijgt een schoolpas
moeten wél gemaakt worden).
Van feesten voor de onderbouwklas-
met pasfoto en leerlingnummer.
De leerling haalt hiervoor een
sen die op school worden gehouden,
Op vertoon van die pas kunnen
huiswerkvrijbriefje bij de receptie.
krijgen de ouders van tevoren bericht.
boeken worden geleend. De media-
Valt de verjaardag in het weekend,
De data van de feesten van de andere
theek wordt beheerd door de media-
dan is er huiswerkvrij op de daarop
klassen staan vermeld in de jaaragen-
thecaresse (mw. ir. E.A. Hartkoorn)
volgende maandag. Valt de verjaar-
da, die aan het begin van het school-
en de assistent-mediathecaresse
dag in één van de vakanties of op
(mw. J.W.M. van Ammers). Een aantal
5 december, dan mag de leerling zelf
ouders verleent hierbij assistentie.
een schooldag kiezen.
Voor de bovenbouw is huiswerkvrij
Kantine
niet zo zinvol omdat de leerlingen
Het beheer van de kantine is uitbe-
zelf hun werk plannen. De dagen
steed aan een extern cateringbedrijf.
waarop de onderbouw huiswerkvrij
Over het aan te bieden assortiment
heeft, zijn voor de leerlingen van de
voert de school geregeld overleg met
bovenbouw toetsvrij.
de cateraar.
14
Han Fortmann
Klassenvertegenwoordigers
Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger, die in de eerste weken
van het schooljaar wordt gekozen.
De klassenvertegenwoordiger kan
in allerlei situaties namens de klas
optreden. Ook kan hij/zij namens de
klas met docenten en schoolleiding
contact opnemen.
werking Han Fortmann), waar ze
Leerlingenraad
zich bezighouden met het organiseren
programma verwijzen wij graag naar
De school heeft een leerlingenraad.
van acties voor goede doelen. Verder
de website.
Deze raad is voor en door leerlingen
kent de school in de onderbouw een
opgezet en zet zich in om de belangen
aantal leerlingbemiddelaars: leerlingen
Schoolpasje
van de leerlingen te behartigen.
die zijn opgeleid om actief te bemid-
Nieuwe leerlingen en de leerlingen
Elke jaarlaag is in de leerlingenraad
delen bij kleine conflicten. Elke dag
van het derde leerjaar ontvangen in
vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen
zijn de namen en foto’s van de
september een (nieuw) schoolpasje
contact met de leerlingenraad zoeken
‘bemiddelaars van de dag’ bij de
met daarop een pasfoto. De foto
via [email protected] of via de
receptie te vinden.
brievenbus in de mediatheek.
wordt aangeleverd door de schoolfotograaf, die in de eerste schoolweken
Maatschappelijke stage
individuele portretfoto’s en klassenfoto’s
Overige leerlingencommissies
De verplichte maatschappelijke stage
komt maken. Leerlingen moeten hun
Behalve in de leerlingenraad zijn
voor scholieren is onlangs afgeschaft.
schoolpas op school altijd bij zich
leerlingen ook in andere commissies
Toch kiest de school ervoor om de
hebben. Bij verlies of diefstal moet een
actief. Er is een feestcommissie, die
leerlingen van klas 1 en 2 per leerjaar
nieuw pasje worden aangeschaft, wat
betrokken is bij de organisatie van
een klassikaal programma aan te
extra kosten met zich meebrengt voor
de leerlingenfeesten. Ook maken er
bieden dat te maken heeft met het
de verliezer. We gaan ervan uit dat
leerlingen deel uit van de WISH
doen van vrijwilligerswerk. Voor een
iedereen zorgvuldig met zijn/haar
(Werkgroep Internationale Samen-
uitgebreide beschrijving van het
schoolidentiteitsbewijs omgaat.
15
f
Gevonden voorwerpen
openbaar ministerie en de gemeente
Gevonden voorwerpen worden bij
een convenant ‘Veilige School Heer-
de conciërge bewaard. We raden aan
hugowaard’ afgesloten. In dit conve-
om boeken, tassen, kleding en
nant staat vermeld hoe de school
dergelijke van merktekens te voorzien
omgaat met grensoverschrijdend
(naam en klas), zodat de eigenaar
gedrag en wat de relatie is tussen
terug te vinden is. De school draagt
school en politie. Het convenant ligt
geen verantwoordelijkheid voor
ter inzage bij de sectordirecteur.
zoekgeraakte eigendommen van
leerlingen.
Kluisjes
Procedure schorsing, overplaatsing en
verwijdering
Elke leerling heeft een kluisje. De
borgsom voor de huur en de sleutel
Computergebruik
De afdelingsleider kan een leerling, in
bedraagt voor nieuwe leerlingen
Er staan de leerlingen veel computers
geval van ernstige en/of herhaaldelijke
€ 10,-. Bij verlies van de sleutel of bij
ter beschikking voor het verzamelen
misdragingen, besluiten te schorsen.
niet inleveren van de sleutel bij het
van informatie, het gebruik van de
Hij laat dat direct weten aan de
verlaten van de school vervalt de
elektronische leeromgeving en andere
leerling en zijn/haar ouders of ver-
borgsom. Bij beschadiging worden
onderwijsactiviteiten. We rekenen
zorgers. Vervolgens bevestigt hij het
de kosten van herstel van het kluisje
erop dat leerlingen zorgvuldig
besluit schriftelijk, binnen drie dagen.
afgetrokken van de borgsom of
omgaan met onze kostbare computers
Een schorsing kan één tot vijf dagen
doorberekend aan de huurder.
en geen schade aanbrengen aan de
duren. Wanneer de schorsing niet het
De kluisjes zijn uitsluitend bedoeld
apparatuur en (de beveiliging van) het
gewenste effect heeft, kan de sector-
om zaken op te bergen die met school
netwerk. Eventuele schade wordt op
directeur besluiten om de leerling van
en onderwijs te maken hebben. De
de leerling (of zijn/haar ouders)
school te verwijderen of over te
directie van de school heeft het recht
verhaald.
plaatsen. De sectordirecteur moet zijn
voornemen om een leerling over te
de kluisjes op ieder gewenst moment
te controleren, al of niet in het bijzijn
Veilige school
plaatsen of van school te sturen, altijd
van de huurder. De school is niet
Alle scholen van Heerhugowaard
(schriftelijk) meedelen aan de leerling
aansprakelijk voor diefstal en/of
hebben samen met de politie, het
en zijn/haar ouders of verzorgers.
inbraak.
16
Han Fortmann
f
Meerderjarigheid
Kwalificatieplicht
Klachtenregeling
Het kost de school bij het verzenden
Om schooluitval te bestrijden is de
Eventuele klachten over de dagelijkse
van brieven veel tijd na te gaan welke
leerplicht vervangen door, of beter
gang van zaken in de school kunnen in
leerlingen meerderjarig zijn. Post voor
gezegd aangevuld met de kwalificatie-
veruit de meeste gevallen onderling in
meerderjarige leerlingen zal dan ook
plicht. Jongeren zijn tot het eind van
overleg tussen leerlingen, personeel,
meestal aan de ouders worden gericht,
het schooljaar waarin ze 16 jaar
ouders en schoolleiding worden
waarbij we ervan uitgaan dat de
worden volledig leerplichtig. Alle
afgehandeld. Een leerling, ouder of
informatie via de ouders bij de
jongeren die dan nog geen start-
personeelslid kan zich altijd wenden
leerlingen terechtkomt.
kwalificatie hebben, zijn daarna tot
tot één van de vertrouwenspersonen
hun achttiende verjaardag kwalifica-
van de school (zie hoofdstuk 2). Naast
Leerlingenstatuut
tieplichtig, tot het moment waarop ze
de interne vertrouwenspersonen heeft
Het leerlingenstatuut beschrijft de
een startkwalificatie hebben behaald.
de school ook een externe vertrou-
rechten en plichten van onze leerlin-
Een startkwalificatie is tenminste een
wenspersoon. Indien de afhandeling,
gen en is op onze website te vinden.
mbo-diploma op niveau 2 of een
gelet op de aard van de klacht, niet via
havo- of vwo-diploma.
de bovengenoemde weg mogelijk is of
als deze niet naar tevredenheid heeft
Publicatiebezwaar
We vinden het leuk om in onze
publicaties (gidsen, website,
plaatselijke dag- en week-
plaatsgevonden, kan de betrokkene
een beroep doen op de klachtenregeling van de school. De klachtenregeling is op onze website te vinden.
bladen) veel foto’s van
leerlingen te plaatsen. Zíj
Externe vertrouwenspersoon
maken immers in belangrijke
mw. F. Beijerbergen van Henegouwen
mate de school. Als een
Vertrouwenspersoon /
leerling hier bezwaar tegen
Bedrijfsmaatschappelijk werker
heeft, dan kan hij/zij dit
p/a Arbo Vitale
laten weten aan de des-
t (06) 51 40 30 66
betreffende afdelingsleider.
[email protected]
17
7 | Schoolverzuim
Afwezigheid
Een leerling die voor het einde van
reden, dan overhandigt hij een
Afwezigheid van een leerling dient op
de lessen de school wil verlaten,
absentiekaart of een door de ouders
de eerste dag ervan telefonisch door
bijvoorbeeld omdat hij tijdens de
getekend briefje met daarop de reden
de ouders/verzorgers aan de school
lessen ziek is geworden, meldt zich af
van het te laat komen. Alleen met een
te worden gemeld: (072) 571 01 44,
bij een van de assistenten leerlingen-
toelatingsverzoek van de receptie mag
graag tussen 08.00-09.00 uur.
zaken. De ouders/verzorgers dienen
de leerling de les in. Komt een leerling
deze ziekmelding nog dezelfde dag
te laat zonder geldige reden, dan
We hebben speciale zorg voor onze
telefonisch bij de receptie te
meldt hij zich ook bij de receptie.
leerlingen van het eerste en tweede
bevestigen.
Ook in dit geval ontvangt de leerling
van de receptie een toelatingsverzoek.
leerjaar: tijdens de eerste les van de
dag (dat kan ook het tweede lesuur
Te laat
Als een leerling meerdere malen
zijn) worden de leerlingen die afwezig
Als een leerling te laat komt, meldt hij
zonder geldige reden te laat is
zijn genoteerd. De ouders/verzorgers
zich bij de receptie voordat hij naar de
gekomen, dient hij zich de volgende
van de leerlingen die niet afgemeld
les gaat. Heeft de leerling een geldige
dag eerder op school te melden.
zijn, worden vervolgens gebeld.
Daarnaast ontvangen de ouders
bericht thuis. Als een leerling meer
Als een leerling een deel van de dag
dan acht maal te laat is gekomen,
moet missen (bijvoorbeeld door
volgen passende maatregelen.
tandarts- of doktersbezoek), dan
Bij zeer hardnekkig te laat
meldt hij* zich af en levert
gelijktijdig een ondertekende
absentiekaart in bij de
receptie.
komen, wordt de leerplichtambtenaar van de
gemeente ingeschakeld.
Daarbij kan de
gemeente een boete
opleggen. Tevens kan
er een schorsing
plaatsvinden.
18
Han Fortmann
Verlofregeling voor verlof buiten de
schoolvakanties
De ouders dienen ten minste een
maand van tevoren schriftelijk het
buitengewoon verlof aan te vragen
bij de sectordirecteur. Leerlingen van
18 jaar en ouder mogen dit ook zelf
doen. De sectordirecteur beslist over
p
toekenning van het verlof en maakt de
beslissing aan de betrokkenen bekend.
Hierbij wordt uitgegaan van de
naar haar oordeel niet in het belang
de ouders van deze melding op de
van de leerling.
hoogte. De meerderjarige leerling
• Bij een ambtsjubileum van een van
die zijn recht zelf te tekenen wil
volgende criteria:
de ouders en een huwelijksjubileum
uitoefenen, zal uitdrukkelijk schrifte-
• In verband met werk van een van
van ouders of grootouders krijgt de
lijk moeten vastleggen dat hij de
de ouders als zelfstandige of
leerling een dag verlof. We houden
verplichtingen die de school verbindt
werknemer kan niet in de zomerva-
als regel aan dat tijdens proefwerk-
aan de meerderjarigheid van leer-
kantie vrij worden genomen,
weken géén vakantieverlof wordt
lingen zal nakomen. Dat betekent
hetgeen blijkt uit een (werkgevers)
toegekend.
bijvoorbeeld dat hij bij schoolverzuim
verklaring.
Op de website (rubriek ‘vakanties’)
de reden voor het verzuim aanneme-
staat over deze verlofregeling meer
lijk kan maken.
• Er bestaat een medische of sociale
noodzaak voor extra verlof met het
informatie. Tevens kunt u daar het
gezin. Deze noodzaak kan blijken
aanvraagformulier downloaden.
uit een verklaring van een medische
Onwettig of langdurig verzuim
Bij onwettig verzuim wordt de
of sociale instantie of kan door de
Meerderjarigheid
leerplichtambtenaar ingelicht. Bij
betrokkene naar het oordeel van
Een meerderjarige leerling (18 jaar
langdurig (ziekte)verzuim kan naast de
de school voldoende worden
en ouder) kan desgewenst zelf een
leerplichtambtenaar ook de schoolarts
aangetoond.
absentiekaart en rapport tekenen.
worden ingelicht.
• Het weigeren van verlof leidt naar
De leerling meldt dan aan de afde-
het oordeel van de school tot een
lingsleider dat hij van dit recht gebruik
* Overal waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’
kennelijk onredelijke situatie en/of is
wil maken. De afdelingsleider stelt
worden gelezen.
19
8 | Financiën
Leermiddelen
uitsluitend in een stevige boekentas
Het Trinitas College krijgt, zoals alle
of rugzak vervoerd worden. Schade
vo-scholen in Nederland, een vergoe-
aan of vermissing van het geleende
ding voor de schoolboeken van de
lesmateriaal dient te worden vergoed.
overheid. Ouders* hoeven dus niet te
Deze schade moet onmiddellijk bij het
betalen voor leerboeken, werkboeken,
inleveren van de boeken worden
projectboeken, tabellenboeken,
voldaan.
examenbundels, eigen leermateriaal
van de school, de licentiekosten van
Ouderbijdrage
digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met
Onze school ontvangt voor het
lesmateriaal.
normale onderwijsprogramma
Lesmaterialen en ondersteunende
financiering vanuit het ministerie van
financiering van de volgende activitei-
materialen die niet specifiek voor
OCW. Hieruit worden de kosten van
ten: kennismakingsdagen, excursies,
één leerjaar bedoeld zijn, zoals een
de school en de lessen bekostigd.
uitwisseling met buitenlandse scholen,
atlas, een woordenboek of een
Daarnaast organiseren wij tal van
werkweken, vieringen, culturele
rekenmachine, zijn niet gratis. Deze
activiteiten die buiten het normale
manifestaties als toneel, muziek en
materialen moeten door (de ouders
onderwijsprogramma vallen, maar wel
film, het werk van de oudervereniging.
van) de leerlingen zelf worden
een belangrijke bijdrage leveren aan
Ook het gebruik van een kluisje en de
aangeschaft. Ouders worden door
de persoonlijke en maatschappelijke
collectieve ongevallenverzekering
middel van een brief geïnformeerd
ontwikkeling van onze leerlingen.
worden uit de ouderbijdrage gefinan-
om welke materialen het gaat.
Om deze activiteiten te kunnen
cierd. De modelovereenkomst is te
Het (interne) boekenfonds is verant-
betalen, vragen we een bijdrage van
vinden op onze website bij de informa-
woordelijk voor de distributie van de
de ouders.
tie over de ouderbijdrage. Wij gaan
gratis leermiddelen.
Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig
ervan uit dat alle leerlingen aan alle
karakter, maar is niet vrijblijvend.
activiteiten zullen deelnemen en van
We verzoeken de ouders een overeen-
alle voorzieningen gebruik maken.
komst te tekenen waarin zij te kennen
Indien ouders desalniettemin niet
geven in te stemmen met het betalen
kunnen instemmen met het deelne-
van een ouderbijdrage voor de
men aan bepaalde activiteiten/
Leerlingen zijn verplicht boeken uit
het boekenpakket te kaften en ervoor
te zorgen dat deze boeken het hele
jaar gekaft blijven. Boeken mogen
20
Han Fortmann
f
p
voorzieningen, dan kunnen zij ons dit
jaar kan daarvoor een extra bijdrage
een notebook beschikbaar gesteld.
schriftelijk laten weten. Het niet
van maximaal ca. € 15,- worden
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
gevraagd.
Ouders zijn wel verantwoordelijk voor
betalen van de ouderbijdrage impli-
schade aan de apparatuur door
ceert ook dat de leerling niet aan deze
activiteiten kan deelnemen en/of van
Van de ouders van de leerlingen
onzorgvuldig gebruik. Zij hebben
de voorzieningen gebruik kan maken.
van de tto-klassen wordt een extra
hierover inmiddels een informatiebrief
bijdrage van € 350,- per jaar gevraagd
ontvangen.
De hoogte van de ouderbijdrage voor
voor een aantal specifieke onderwijs-
het schooljaar 2014-2015 is vastgesteld
activiteiten. Hiervan wordt € 100,-
Griekenlandreis
op € 110,-. Indien gebruik gemaakt
gespaard voor een reis naar Engeland
Leerlingen van het gymnasium krijgen
wordt van een eenmalige machtiging,
in de derde klas.
in het vierde leerjaar gelegenheid deel
te nemen aan een reis naar Grieken-
wordt een korting verleend van € 5,-.
De vaststelling van de jaarlijkse
In de bovenbouw bestaat de mogelijk-
land. Deze reis wordt niet gefinancierd
heid om deel te nemen aan extra
uit de ouderbijdrage. De kosten voor
ervan gebeurt altijd met instemming
cursussen (Delf, Cambridge, Goethe,
deze reis bedragen ca. € 1.000,-. Voor
van de oudergeleding van de mede-
elementair boekhouden). Deze
leerlingen/ouders bestaat de mogelijk-
zeggenschapsraad. Op onze website is
cursussen brengen extra kosten
heid vanaf het tweede leerjaar door
nadere informatie te vinden.
(examengeld) met zich mee. De ouders
middel van maandelijkse incasso’s voor
worden hierover geïnformeerd. Ook
de reissom te sparen. De thuisblijvers
Extra kosten
de ouders van leerlingen die het vak
wordt een alternatief programma
Naast de activiteiten die uit de
ckv volgen, worden geïnformeerd over
aangeboden.
ouderbijdrage worden bekostigd, zijn
mogelijke extra kosten.
ouderbijdrage en de bestemming
Tegemoetkoming in de studiekosten
er ook nog door de mentor georganiseerde activiteiten. In de loop van het
Pilot digiklassen
Voor ouders voor wie de betaling
De pilot ‘digiklassen’
van de ouderbijdrage op financiële
wordt voortgezet. Aan
problemen stuit, is het mogelijk
de leerlingen van een
in aanmerking te komen voor een
aantal havo-onder-
tegemoetkoming in de schoolkosten.
bouwklassen wordt
21
Voor ouders die woonachtig zijn in
Heerhugowaard is er onder bepaalde
voorwaarden ook de mogelijkheid om
een financiële tegemoetkoming te
krijgen via het gemeentelijke schoolfonds. Informatie hierover is te
vinden op onze website en op de
website van de gemeente.
Een tegemoetkoming voor ouders
voor leerlingen jonger dan 18 jaar
p
activiteiten kan deelnemen. Deze
lichamelijk letsel. Schade aan materiële
aanvragen dienen, onderbouwd met
zaken (bijvoorbeeld bril, boeken,
bewijsstukken, vóór 1 november van
kleding) wordt niet vergoed. De
het betreffende schooljaar te worden
verzekering is van kracht op school-
gedaan en kunnen verzonden worden
dagen, en wel gedurende school- en
aan:
reistijd. Een buitenlandse reis in de
Trinitas College,
vakantie (in schoolverband) valt daar
t.a.v. de algemeen directeur
ook onder. Hiervoor is tevens een
Beukenlaan 1
doorlopende reisverzekering afgeslo-
1701 DA Heerhugowaard
ten. Ook leerlingen die stage lopen
zijn verzekerd. Bij een ongeval dat
Leerlingen van 18 jaar en ouder
binnen de termen van de verzekering
(de leeftijd op de eerste dag van
valt, moet zo spoedig mogelijk een
Belastingdienst. Dit hoeven de ouders
een kwartaal is maatgevend) kunnen
verzekeringsformulier worden
in de meeste gevallen niet aan te
eveneens een tegemoetkoming in
ingevuld en opgestuurd. Dit formulier
vragen, zij krijgen het automatisch
studiekosten aanvragen.
is te verkrijgen bij de financiële
van de Belastingdienst. Voor vragen
Meer informatie kunt u vinden op
administratie.
over het kindgebonden budget: kijk
www.ocwduo.nl.
in het regulier onderwijs vindt plaats
via het kindgebonden budget van de
Bankrekeningnummer Trinitas College
op www.toeslagen.nl.
Verzekeringen
Mochten de ouders voor beide
Ten behoeve van de leerlingen is een
regelingen niet in aanmerking komen,
collectieve ongevallenverzekering
dan kunnen zij bij de financiële
afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor
administratie een betalingsregeling
aanvragen om de betaling te spreiden.
Ook kunnen zij een (gedeeltelijke)
kwijtschelding aanvragen wegens
financiële redenen of als de leerling
om gezondheidsredenen niet aan alle
22
Han Fortmann
NL49INGB0003310524
*Overal waar ‘ouders’ staat, kan ook
‘verzorgers’ worden gelezen.
9 | Jaaragenda
In deze gids vermelden we slechts de
data waarop de rapporten worden
Data van rapportage aan
de ouders en leerlingen:
uitgereikt en de vakantiedagen. Rond
de vierde schoolweek van het nieuwe
Eerste rapport schooljaar verschijnt een gedetail-
Tussenrapportage 26 januari 2015
leerde agenda met alle belangrijke
Tweede rapport activiteiten. Dit overzicht wordt aan
Tussenrapportage 11 mei 2015
de leerlingen meegegeven.
Derde rapport 26 november 2014
5 maart 2015
2 juli 2015
Een uitgebreide jaaragenda is ook te
vinden op onze website.
Vakantiedagen:
Herfstvakantie
maandag 13 oktober t/m
vrijdag 17 oktober 2014
Kerstvakantie
Meivakantie
maandag 22 december 2014 t/m
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015
vrijdag 2 januari 2015
Hemelvaart
Voorjaarsvakantie
donderdag 14 t/m vrijdag 15 mei 2015
maandag 23 februari t/m
vrijdag 27 februari 2015
Pinksteren
maandag 25 mei 2015
Pasen
maandag 6 april 2015
Zomervakantie
maandag 6 juli t/m vrijdag
14 augustus 2015
Meer informatie www.trinitascollege.nl
23
Han Fortmann
Beukenlaan 1 • 1701 DA Heerhugowaard • t (072) 571 01 44
f (072) 571 42 49 • e [email protected] • www.trinitascollege.nl