Motor / Scooter

rp.tekst.qxd
18-05-2006
11:32
Pagina 1
kröller
realisten in verzekeren
groeien
oogsten
genieten
Voorwaarden
Motorrijwielverzekering MFK 09
Motorrijwielverzekering
Algemene Voorwaarden
1
De overeenkomst
Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad
genoemde verzekeringnemer en de ondertekenaar van de polis als
risicodrager, hierna te noemen: de maatschappij.
De door de verzekeringnemer ingediende aanvraag en direct of later
verstrekte, mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen
vormen de grondslag van de verzekering. Op deze verzekering is
Nederlands recht van toepassing.
Bedenktijd
Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing.
Dit betekent dat de verzekeringnemer na ontvangst van de polis en de
polisvoorwaarden de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt
het volgende:
• de bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen;
• de bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis en
de polisvoorwaarden;
• de verzekering moet een contracttermijn van tenminste een jaar
hebben;
• wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst
met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de
verzekering nooit heeft bestaan;
• op contracten waarvan met instemming van de verzekeringnemer,
de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn
afgelopen is de bedenktijd niet van toepassing.
2
Het motorrijwiel
1
De verzekering heeft betrekking op het gebruiken en/of in eigendom
hebben van het op het polisblad omschreven motorrijwiel. Dit motorrijwiel wordt geacht te voldoen aan alle, aan het betreffende type verbonden specificaties, tenzij afwijking daarvan in de aanvraag of in de
opdracht tot wijziging van de reeds bestaande verzekering is opgegeven.
2
Tijdelijke vervanging
Gedurende de tijd dat het verzekerde motorrijwiel wegens reparatie of
revisie in een daartoe ingericht en erkend bedrijf tijdelijk buiten gebruik
is en wordt vervangen door een ander gelijksoortig motorrijwiel, zijn
de aansprakelijkheids-, ongevallenopzittenden en de rechtsbijstandverzekering ook van kracht voor het vervangend motorrijwiel, dit voor
zover er voor dit motorrijwiel geen andere verzekering loopt die deze
risico’s dekt.
04 521 08-04/KR09
3
Geldigheidsgebied
Voorzover niet anders bepaald, is de verzekering van kracht in Europa,
alsmede in Aziatisch Turkije, lsraël, Marokko en Tunesië. De eventueel
van de verzekering deel uitmakende rechtsbijstanddekking is echter
beperkt tot gebeurtenissen binnen Europa.
4
Algemene uitsluitingen
1
De maatschappij verleent geen uitkering voor of naar aanleiding van:
1.1
schade veroorzaakt door opzet en/of met goedvinden van de
verzekeringnemer of andere verzekerden;
1.2
schade ontstaan tijdens het deelnemen aan regelmatigheids- of
behendigheidsritten die niet geheel binnen Nederland plaatshebben,
alsmede snelheidsproeven, -wedstrijden of -ritten;
1.3
schade ontstaan terwijl of doordat het motorrijwiel voor andere
doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is;
1.4
schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;
1.5
schade ontstaan terwijl of doordat de bestuurder zodanig onder invloed
verkeerde van een stof die de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij
terzake daarvan strafrechtelijk is veroordeeld; met die veroordeling
wordt gelijkgesteld een strafrechtelijke veroordeling wegens de
weigering medewerking te verlenen aan het bloed­onderzoek. Deze
uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijheids­verzekering;
1.6
schade ontstaan terwijl de bestuurder geen houder is van een voor het
motorrijwiel geldig rijbewijs, tenzij dit te wijten is aan het verzuim het
rijbewijs te doen verlengen en de geldigheid niet langer dan 12 maanden
is verstreken;
1.7
schade ontstaan terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;
1.8
schade ontstaan terwijl of doordat het motorrijwiel gebruikt wordt
voor rijles, voor verhuur of voor beroepsmatig vervoer van personen
en/of zaken, zonder dat dit met de maatschappij werd overeengekomen;
1.9
schade ontstaan tengevolge van gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, dan wel ontstaan
gedurende de tijd dat het motorrijwiel door een burgerlijke of militaire
overheid is gevorderd. De zeven genoemde vormen van molest, alsmede
de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.
2
De uitsluitingen zoals omschreven in dit artikel sub 1.1, 1.3 en 1.5 tto
en met 1.8 gelden niet voor de verzekeringnemer indien hij aantoont
dat de daar genoemde omstandigheden zich buiten zijn weten en
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem voor die omstandigheden
in redelijkheid geen verwijt treft.
5
Melding en regeling van schade
1
Zodra de verzekeringnemer, of een verzekerde, kennis draagt van een
gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot het
doen van een schadevergoeding uit kan voortvloeien is hij verplicht:
1.1
die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden. Bij schade door
diefstal, joyriding, vermissing en verduistering moet bovendien zo
spoedig mogelijk (binnen 24 uur) aangifte bij de politie gedaan worden;
1.2
alle gegevens en bescheiden zo spoedig mogelijk te verstrekken;
1.3
op verzoek van de maatschappij een schriftelijke door hemzelf
ondertekende verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van
de schade over te leggen;
1.4
alle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles na te
laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden.
Voorts is de verzekeringnemer verplicht alle, zo nodig door de
maatschappij voorgeschreven, maatregelen te treffen ter beperking
van de schade. De door de verzekeringnemer verstrekte mondelinge
en schriftelijke opgaven zullen (mede) dienen tot de vaststelling van
de omvang van de schade en het recht op uitkering.
Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekeringnemer een of meer van bovenstaande polisverplichtingen
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij
heeft benadeeld.
1
2
Elk recht op uitkering vervalt:
2.1
indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft
verstrekt;
2.2
indien verzekerde de eerder genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met het opzet de maatschappij te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt;
2.3
indien de schadeaanmelding niet plaats heeft binnen drie jaar na het
moment waarop de verzekeringnemer kennis kreeg of had kunnen
krijgen van de gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting
tot uitkering kan leiden;
2.4
indien niet binnen zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop de
verzekeringnemer kennis kreeg van het definitieve standpunt van de
maatschappij een rechtsvordering is ingesteld. Bij de aansprakelijkheids­
verzekering zal de maatschappij zich slechts op deze vervaldatum
beroepen indien er sprake is geweest van een gebeurtenis waaruit de
verzekerde redelijkerwijs had moeten concluderen dat hij mogelijk
een beroep op de verzekering zou moeten doen.
04 521 08-04/KR09
6
Internationale Pech Service voor motorrijwielen
1
Kröller Servicepas
De afgegeven Servicepas geeft binnen de geldigheidsduur de
rechtmatige gebruiker van het motorrijwiel het recht een beroep te
doen op de hierna omschreven hulpverlening bij pech en ongevallen.
2
Wanneer recht op hulpverlening
Bij de Alarmcentrale kan om hulp gevraagd worden als de reis met het
motorrijwiel niet kan worden voortgezet:
2.1
als gevolg van beschadiging van het motorrijwiel door een aanrijding
of brand.
2.2
door een motorische of andere technische storing van het motorrijwiel
die ontstaan is buiten de woonplaats van de bestuurder en die niet
met eenvoudige middelen ter plaatse verholpen kan worden. Binnen
de woonplaats kan wel hulp ingeroepen worden na een aanrijding.
2.3
als de bestuurder door een plotselinge ziekte of ongeval het
motorrijwiel niet meer kan besturen en bovendien niemand van de
andere passagiers bevoegd is als bestuurder op te treden.
2.4
na diefstal van het motorrijwiel.
2.5
als het motorrijwiel door een buitenlandse overheid in beslag wordt
genomen na een aanrijding.
3
Geldigheidsgebied
Er bestaat recht op hulpverlening binnen de grenzen van Europa.
4
Welke hulpverlening binnen Nederland
4.1
Het vervoeren van het motorrijwiel naar de dichtstbijzijnde garage.
Als het motorrijwiel niet op dezelfde dag gerepareerd kan worden,
wordt het motorrijwiel naar de dealer gebracht, waar het motorrijwiel
normaal in onderhoud is.
4.2
Berging en stalling van het motorrijwiel.
4.3
Het vervoeren van de bestuurder en de passagiers met hun bagage
naar een gezamenlijke bestemming in Nederland. De Alarmcentrale
kiest tussen vervoer met de auto-ambulance, auto, trein of bus.
5
Welke hulpverlening in het buitenland
5.1
Berging en stalling van het motorrijwiel.
2
5.2
Het vervoeren van het motorrijwiel naar de dichtstbijzijnde garage.
Als het motorrijwiel niet binnen 2 werkdagen kan worden gerepareerd
wordt het motorrijwiel naar de dealer in Nederland vervoerd waar het
motorrijwiel normaal in onderhoud is. Echter, als de kosten hiervan
hoger zijn dan de waarde van het beschadigde motorrijwiel zoals die
in Nederland zou zijn getaxeerd, dan worden de kosten vergoed van
vernietiging van het motorrijwiel.
5.3
Als de reis met het motorrijwiel niet binnen 2 werkdagen kan worden
vervolgd, worden de passagiers met hun persoonlijke bagage vervoerd
naar de eerste bestemming of naar een adres binnen Nederland.
De Alarmcentrale kiest tussen het vervoer met de auto-ambulance,
auto, trein of bus. De vergoeding voor het vervoer zal plaatsvinden
onder aftrek van de brandstofkosten die anders met het motorrijwiel
gemaakt zouden zijn.
5.4
Het beschikbaar stellen van een vervangende bestuurder.
5.5
Het ophalen van de bestuurder en de passagiers op hun verblijfplaats
aan het einde van de verblijfsperiode of het brengen van het inmiddels
gerepareerde motorrijwiel naar de verblijfplaats.
5.6
Het verzorgen en vergoeden van maximaal 2 dagen passend logies
voor de gestrande bestuurder en de passagier(s).
5.7
Het organiseren van de repatriëring van zieke, gewonde of overleden
passagier(s) (en bestuurder). De kosten van het vervoer komen niet
voor vergoeding in aanmerking.
5.8
Een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor een
reparatie langs de weg van maximaal € 100,–. Onderdelen komen
niet voor vergoeding in aanmerking.
5.9
Het zenden van onderdelen voor reparatie ter plaatse. De kosten van
de onderdelen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
5.10
Enige andere, in overleg met de Alarmcentrale overeen te komen
manier van hulpverlening.
6
Hulpverlening voor eigen rekening
6.1
Als een van de uitsluitingen van de Algemene voorwaarden motorrijwiel­
verzekering van toepassing is. Deze Algemene voorwaarden horen bij
de motorrijwielverzekering waarvan de Internationale Pechservice
deel uitmaakt.
6.2
Bij pech die zeer eenvoudig zelf te verhelpen is, zoals een lege
brandstoftank of een lege accu.
6.3
Het vervoer van patiënten of stoffelijk overschot.
6.4
Kosten die ontstaan door moeilijkheden die het gevolg zijn van het
feit dat de bestuurder of een van de passagiers niet aan zijn wettelijke
verplichtingen heeft voldaan (bijvoorbeeld belastingplicht).
7
Vergoeding van hulpverlening door derden
Als hulp van een andere instantie dan de Alarmcentrale is ingeroepen,
is er geen recht op integrale vergoeding van de kosten die daarvoor
zijn gemaakt. In voorkomende gevallen kan na overleg met de
Alarmcentrale een redelijk deel van de kosten worden vergoed.
7
Betaling en restitutie van premie
1
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantie­
belasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd
worden.
2
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet op tijd
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van daarna plaatshebbende gebeurtenissen. Indien de verzekeringnemer
al eerder heeft aangegeven te weigeren te betalen, wordt er geen
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben
plaatsgevonden. De verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde
waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die
waarop het verschuldigde voor het geheel, door de maatschappij is
ontvangen. In het geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt
dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald
gebleven termijnen zijn voldaan. Premierestitutie over de termijn dat
de verzekering hierdoor niet van kracht is geweest vindt niet plaats.
3
Op het polisblad of het desbetreffende aanhangsel staan factoren
vermeld die van invloed zijn op de premieberekening. Verandering
van deze factoren kan, ingaande de datum van wijziging, leiden tot
teruggave van premie dan wel tot het in rekening brengen van een
aanvullende premie.
4
Een onjuistheid in, of verandering van het opgegeven gebruik van het
motorrijwiel (b.v. het aantal te rijden kilometers per jaar) dient aan de
maatschappij te worden gemeld. Indien te eniger tijd blijkt dat bedoelde
melding achterwege is gebleven, behoudt de maatschappij zich het
recht voor om met terugwerkende kracht een met het juiste gebruik
van het motorrijwiel overeenstemmende premie in rekening te brengen.
5
Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering in de gevallen als vermeld in artikel 10 sub 4.3 en 4.11 tot en met 4.13 verleent de maatschappij
restitutie van premie overeenkomstig de termijn waarover de verzekering
niet meer van kracht is. De maatschappij kan daarbij, naast poliskosten
of kosten voor het afgeven van een aanhangsel, administratiekosten
in rekening brengen. Indien het verschil tussen de premierestitutie en
de hierbij in rekening te brengen kosten minder bedraagt dan € 2,50
vervalt het uit te keren bedrag aan de maatschappij.
04 521 08-04/KR09
8
Bonus/Malusschaal
Dit artikel geldt voor zover uit het polisblad blijkt dat er bonus/malus
van toepassing is.
1
Voor de berekening van de verschuldigde premie voor de
aansprakelijkheids- en/of cascoverzekering wordt een korting- en
opslagsysteem volgens de hieronder weergegeven bonus/malusschaal
gehanteerd.
B/M-
trede
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Premie
percentage
25
25
25
25
25
25
25
27,5
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
B/M-trede na een verzekeringsjaar met
0 schaden
1 schade
2 schaden 1
20
15
9
20
14
8
19
13
8
18
12
7
17
11
7
16
10
6
15
9
5
14
8
4
13
8
4
12
7
3
11
7
3
10
6
2
9
5
1
8
4
1
7
3
1
6
2
1
5
1
1
4
1
1
3
1
1
2
1
1
Na 3 of méér schaden in een verzekeringsjaar altijd terug naar trede 1.
1
Gedurende de looptijd van deze verzekering geldt dat de eerste
schuldschade niet leidt tot terugval van treden. De verschuldigde
premie is afhankelijk van de trede op de bonus/malusschaal, terwijl
de toepasselijke trede - onder andere - bepaald wordt door het aantal
keren dat een schademelding wordt gedaan.
2
Op de premiekwitantie of acceptgirokaart staat vermeld welke bonus/
malustrede op de premieberekening van toepassing is.
3
De bonus/malustrede wordt niet beïnvloed indien is gebleken dat:
3.1
de maatschappij geen uitkering verschuldigd is anders dan uitsluitend
op grond van een tussen verzekeringsmaatschappijen van kracht zijnde
schaderegelingsovereenkomst;
3.2
de maatschappij de uitgekeerde bedragen geheel heeft kunnen
verhalen;
3.3
de schade uitsluitend is ontstaan door een gebeurtenis als vermeld in
artikel 4 sub 1.1 tot en met 1.8 van de voorwaarden cascoverzekering;
3.4
er uitsluitend een beroep is gedaan op de Internationale Pech Service
voor motorrijwielen.
9
Aanpassing van premie en voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Tot 30 dagen na
de aanpassingsdatum heeft de verzekeringnemer het recht een
premieverhoging en een beperking van de dekking te weigeren, tenzij
deze wijzigingen voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen.
In het geval dat de verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt,
eindigt de verzekering op de in de mededeling genoemde datum. Als
de verzekering bestaat uit verschillende gespecificeerde onderdelen
heeft de verzekeringnemer alleen de mogelijkheid tot weigeren voor
die onderdelen waar de wijziging betrekking op heeft.
10
Schorsing en beëindiging van de verzekering
1
Schorsing
De verzekering kan op verzoek van de verzekeringnemer geschorst
worden indien na verkoop of totaal verlies niet direct een ander
motorrijwiel in gebruik wordt genomen.
2
Schorsing heeft tot gevolg dat de dekking wordt beëindigd en pas
weer van kracht wordt nadat daarover met de maatschappij
overeenstemming is bereikt. Voorzover reeds betaalde premie mede
betrekking had op de schorsingsperiode wordt die premie in mindering
gebracht op de eerstvolgende, door de verzekeringnemer verschuldigde
premie. De hier omschreven schorsing staat geheel los van de in
artikel 7 genoemde schorsing wegens wanbetaling.
3
Het staat de maatschappij vrij om na een schorsingsperiode van 1 jaar de
verzekering te beëindigen door de afgifte van een annulatieaanhangsel.
Een dergelijk beëindiging geschiedt uiterlijk na een schorsingsperiode
van 2 jaar.
4
Begin en einde van de verzekering
De verzekering wordt aangegaan voor de contractduur die op het
polisblad is aangegeven. De verzekering wordt iedere keer stilzwijgend
voor dezelfde duur verlengd. Opzegging moet schriftelijk gedaan
worden en is uitsluitend in de volgende gevallen mogelijk:
4.1
per de contractvervaldatum met een opzegtermijn van 2 maanden;
4.2
op de jaarlijkse premievervaldatum indien de maatschappij uiterlijk
2 maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd;
4.3
door de maatschappij 2 maanden na dagtekening van de opzegging,
gedaan binnen 30 dagen na aanmelding, afhandeling of afwijzing van
een schadeclaim;
4.4
door de maatschappij, op grond van risicowijziging;
3
4.5
indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met een wijzigings­
voorstel van de maatschappij;
4.6
door de maatschappij, indien de verzekeringnemer twee maanden
nadat zij verschuldigd werd de premie, kosten of assurantiebelasting
nog niet heeft betaald. Het bepaalde over betaling en restitutie van
premie blijft onverminderd van toepassing.
4.7
door de maatschappij, binnen twee maanden na de ontdekking dat
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering niet is nagekomen;
4.8
door de maatschappij, met onmiddellijke ingang indien een
verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een
onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;
4.9
zodra de verzekeringnemer niet meer werkelijk in Nederland woont of
gevestigd is;
4.10
bij faillissement of overlijden van de verzekeringnemer. Indien het een
bedrijf betreft, bij het faillissement, de verkoop of de opheffing daarvan;
4.11
indien na verkoop of totaal verlies van het motorrijwiel het nieuw ter
verzekering aangeboden motorrijwiel door de maatschappij niet
wordt geaccepteerd;
4.12
door overlijden van de verzekeringnemer, tenzij de erfgenamen met
de maatschappij zijn overeengekomen de verzekering voort te zetten;
4.13
zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland te
hebben en zodra het motorrijwiel in het buitenland wordt gestald of
een buitenlands kenteken gaat voeren;
4.14
zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het motorrijwiel en tevens de feitelijke macht erover
verloren hebben.
5
de verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de maatschappij
onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een der in dit
artikel sub 4.12 tot en met 4.14 genoemde omstandigheden.
04 521 08-04/KR09
11
Adres
Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen
rechtsgeldig worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt.
12
Klachten en geschillen
Interne klachtenprocedure
Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering
van deze verzekering kunnen worden gericht aan de directie van de
maatschappij.
Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het
oordeel van de directie van de maatschappij voor een belanghebbende
niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin
van de reglementen van het KiFiD kan belanghebbende zich - binnen
3 maanden na de datum waarop de maatschappij dit standpunt heeft
ingenomen - wenden tot:
• Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFiD”)
postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 - FKLACHT (0900 - 3552248)
www.kifid.nl
Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de
daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het
KiFiD.
4
Bevoegde rechter
Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde
klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de klachtenbehandeling
of de uitkomst daarvan voor belanghebbende niet bevredigend is, kan
de belanghebbende het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde
rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies.
13
Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/financiële dienst worden
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij,
respectievelijk respectievelijk haar gevolmachtigd agent, verwerkt ten
behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het
uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het waarborgen
van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing.
De volledige tekst van de Gedragscode is te raadplegen via de website
van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. De Gedragscode
kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars
(Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500).
14
Mededelingsplicht
Er kunnen alleen rechten aan deze verzekering worden ontleend als
de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden bij het aangaan
van deze verzekering aan alle onderstaande voorwaarden hebben
voldaan: Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte
van de mededelingsplicht) De verzekeringnemer en/of andere
belanghebbenden zijn in de laatste acht jaar als verdachte of als gevolg
van een opgelegde (straf )maatregel niet in aanraking geweest met
politie of justitie in verband met:
• onwettig verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal,
verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of
poging(en) daartoe;
• onwettige benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging,
mishandeling, afpersing of welk misdrijf dan ook gericht tegen de
persoonlijke vrijheid, het leven of poging(en) daartoe;
• het overtreden van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de
Wet economische delicten;
• een misdrijf in de zin van de Wegenverkeerswet.
Als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden niet aan al
deze voorwaarden voldoen, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk
te melden aan de maatschappij en aan te geven, of het tot een
rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele
(straf )maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een
rechtszaak is gekomen, is verzekeringnemer verplicht aan te geven of
er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie,
en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam.
(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie
zenden.) Er kunnen alleen rechten aan deze verzekering worden
ontleend als verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden:
• de afgelopen acht jaar niet strafrechtelijk zijn veroordeeld voor een
verkeersdelict;
• geen kwalen of gebreken hebben waardoor de rijvaardigheid wordt
beïnvloed;
• het te verzekeren motorrijwiel niet zullen gebruiken voor verhuur,
rijles of personenvervoer tegen betaling;
• geen ontzegging van de rijbevoegdheid, dan wel bijzondere
bepalingen ten aanzien van het rijbewijs, opgelegd hebben
gekregen;
• in de laatste acht jaar geen verzekeringen zijn opgezegd, geweigerd
of bijzondere voorwaarden en/of premies zijn gesteld.
Als de verzekeringnemer en/of andere belanghebbenden niet aan al
deze voorwaarden voldoen, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk
te melden aan de maatschappij.
04 521 08-04/KR09
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als de maatschappij niet of niet volledig wordt geïnformeerd kan dit
tot gevolg hebben dat een recht op uitkering beperkt wordt of zelfs
vervalt (Burgerlijk Wetboek artikel 7:930). In het geval van opzettelijk
verzwijgen of verkeerd voorstellen van omstandigheden heeft de
maatschappij het recht de overeenkomst met dadelijke ingang op te
zeggen (Burgerlijk Wetboek artikel 7:929 lid 2). U bent verplicht de
gegevens op het polisblad te controleren en afwijkingen en/of
onjuistheden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na
ontvangst van het polisblad schriftelijk aan de maatschappij te
melden. Na afloop van de termijn wordt aangenomen dat de door u
verstrekte gegevens juist zijn overgebracht en dat de opdracht tot
verzekering juist is uitgevoerd.
5
Motorrijwielverzekering
Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
Met voorbijgaan aan hetgeen in deze voorwaarden anders mocht zijn
bepaald wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen te
voldoen.
1
Omvang van de dekking
1
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de
verzekerde personen voor:
1.1
schade die met of door het motorrijwiel is toegebracht aan personen
of zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
1.2
schade die, anders dan bij laden of lossen, is veroorzaakt door zaken
die zich bevinden in, op of aan het motorrijwiel, dan wel daarvan af
vallen of gevallen zijn;
1.3
schade toegebracht door (de combinatie met) een aan het motor­
rijwiel gekoppelde aanhanger, zijspan of ander object; aansprakelijkheid
voor schade aan het aangekoppelde object of gesleepte motorrijtuig
valt echter niet onder de dekking;
1.4
schade toegebracht tijdens het deelnemen aan oriëntatie-, puzzle- en
betrouwbaarheidsritten alsmede aan behendigheids- en regelmatigheids­
wedstrijden die georganiseerd zijn door of onder auspiciën van de
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of een F.l.M.-organisatie.
2
De maximale vergoeding per gebeurtenis is voor alle verzekerden
tezamen beperkt tot het, op het polisblad vermelde, voor wettelijke
aansprakelijkheid verzekerde bedrag. Indien de gebeurtenis plaats
heeft in een tot het geldigheidsgebied behorend land waar de wet een
hoger verzekerd bedrag voorschrijft, dan biedt de verzekering dekking
tot dit hogere bedrag.
2
Dekking voor schade aan eigen motorrijtuigen
Deze verzekering dekt de schade die door dit motorrijwiel is toegebracht
aan een ander voor particulier gebruik bestemd motorrijtuig dat
eigendom is van verzekeringnemer. De schade wordt vergoed indien
en voor zover de maatschappij daartoe gehouden zou zijn in het geval
de schade door een derde was geleden op voorwaarde dat de schade
niet gedekt is door een andere verzekering, onverschillig door wie en
wanneer aangegaan.
04 522 08-04/KR09
3
De verzekerde personen
Als verzekerde personen worden aangemerkt:
1 de verzekeringnemer, de bezitter van het motorrijwiel alsmede
degenen die met toestemming van de eigenaar als houder of
bestuurder van het motorrijwiel optreden;
2 de met het motorrijwiel vervoerde personen;
3 de werkgever van onder 1 en 2 genoemde personen, voor zover de
werkgever voor de door die personen veroorzaakte schade
aansprakelijk is; de werkgever kan niet meer rechten aan deze
verzekering ontlenen dan de persoon voor wie hij aansprakelijk is.
4
Uitsluitingen
1 Naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen
geldt nog het volgende. De verzekering biedt geen dekking voor de
aansprakelijkheid van de verzekerde personen voor:
1.1
schade aan zaken die door het motorrijwiel worden vervoerd, deze
uitsluiting geldt niet ten aanzien van aan de vervoerde personen
toebehorende bagage;
1.2
schade aan zaken die de verzekeringnemer en/of de bezitter, de houder
en de bestuurder van het motorrijwiel in eigendom of onder zich hebben;
6
1.3
schade die voortvloeit uit contractuele verplichtingen, aangegaan
door een verzekerde.
2
Tevens is uitgesloten:
2.1
de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de bestuurder van
het motorrijwiel.
2.2
de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging
de macht over het motorrijwiel hebben verschaft en van hen die, dit
wetende, dat motorrijwiel zonder geldige reden gebruiken.
5
Regeling en verhaal van schade
1
De maatschappij belast zich met de regeling en de vaststelling van
de schade die mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte
gegevens en inlichtingen wordt vastgesteld. Zij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen
te treffen. De belangen van de verzekerden zullen daarbij in het oog
gehouden worden. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke
uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of
de hoogte van die uitkeringen, naar keuze van de verzekerde, naar
evenredigheid verminderd.
2
Indien een buitenlandse overheid als waarborg voor de rechten van
een benadeelde beslag heeft gelegd op het motorrijwiel en/of de
verzekerde(n) een vrijheidsbeperking heeft opgelegd, verstrekt de
maatschappij het voor opheffen van het beslag en/of de vrijheids­
beperking geëiste bedrag. Deze voorziening bedraagt maximaal
€ 12.500,– voor alle verzekerden tezamen. De verzekerde(n) is (zijn)
verplicht alle medewerking te verlenen om het verstrekte bedrag
terug te verkrijgen en de maatschappij te machtigen er over te
beschikken zodra het bedrag wordt vrijgegeven.
3
Indien de maatschappij dat ter behartiging van haar belangen
noodzakelijk vindt, kan zij een verzekerde in een tegen hem aanhangig
gemaakt strafgeding doen bijstaan door een rechtskundige. Voorzover
de kosten daarvan niet op grond van artikel 591a Wetboek van strafvordering voor een vergoeding uit ‘s Rijks kas in aanmerking komen,
worden die kosten door de maatschappij vergoed. De kosten van het
verweer in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt burgerrechtelijk
geding komen voor rekening van de maatschappij mits het verweer
onder leiding van of in overleg met de maatschappij gevoerd wordt.
4
Indien de maatschappij niet op grond van de verzekeringsvoorwaarden,
maar uitsluitend krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen of daarmee overeenkomende buitenlandse wet tot het
doen van een uitkering verplicht is, behoudt de maatschappij zich het
recht voor de uitgekeerde schadevergoeding inclusief de gemaakte
kosten op de verzekeringnemer of indien daartoe aanleiding bestaat,
op de aansprakelijke persoon te verhalen.
5
Bereddingskosten
De kosten door verzekeringnemer of de verzekerde bij of na een
gedekte gebeurtenis in het kader van zijn bereddingsplicht gemaakt
in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade
aan verzekerde zaken. De bereddingskosten worden tot maximaal
100% boven de verzekerde som vergoed.
Niet-nakoming van de bereddingsplicht
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de
verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te
nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in
artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
benadeeld.
Motorrijwielverzekering
Voorwaarden cascoverzekering
Uit het vermelde op het polisblad blijkt of er spake is van een volledig
cascoverzekering, in welk geval de artikelen 1 tot en met 3 gelden, of
een beperkt cascoverzekering of van een brand- /diefstalverzekering,
in welk geval de artikelen 4 tot en met 6 gelden.
363b / 5-2006/KR09
Volledig cascoverzekering
1
Omvang van de dekking
1
De volledig cascoverzekering biedt dekking voor schade aan alsmede
tenietgaan en verlies van het verzekerde motorrijwiel tengevolge van:
1.1
brand, explosie, kortsluiting en zelfontbranding, ook als de oorzaak
daarvan een eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
1.2
diefstal, joyriding of verduistering; deze dekking omvat mede
vergoeding voor schade die aan het motorrijwiel is ontstaan
gedurende de tijd dat het motorrijwiel aan de macht van de
verzekeringnemer onttrokken was;
1.3
botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook indien een
eigen gebrek van het motorrijwiel de (mede-)oorzaak is;
1.4
enig ander plotseling van buiten komend onheil.
2
Accessoires
Op of aan het motorrijwiel gemonteerde accessoires zijn automatisch
meeverzekerd tot 10% van de cataloguswaarde van het motorrijwiel,
met een maximum van e 500,– voor beeld- en geluidsapparatuur en
een maximum van e 1.250,– voor alle accessoires tezamen. In of op
het motorrijwiel aanwezige beeld-, geluids en/of zendapparatuur,
anders dan een radio/cassetterecorder met antenne(s), worden niet
als automatisch meeverzekerde accessoires beschouwd.
3
Aanvullende dekking
De verzekering biedt tevens recht op vergoeding van:
3.1
e 12,50 voor elke dag dat het motorrijwiel in geval van totaal verlies
wegens diefstal, joyriding of verduistering niet beschikbaar is; deze
vergoeding wordt over maximaal 30 dagen verleend;
3.2
de kosten voor het opnieuw verkrijgen van de kentekenplaten, indien
het verlies daarvan verband houdt met een gedekte gebeurtenis;
3.3
de naar aanleiding van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk
gemaakte kosten van opruiming, berging, stalling en bewaking van
het motorrijwiel alsmede vervoer daarvan naar de dichtstbijzijnde
plaats waar (nood-)reparatie kan plaatshebben;
3.4
bijdragen in averij grosse.
2
Schadevergoeding
1
Algemeen
De maatschappij vergoedt bij schade aan het motorrijwiel de
noodzakelijke reparatiekosten, tenzij er sprake is van totaal verlies.
Bij totaal verlies van het motorrijwiel geldt als basis voor de
schadevergoeding de waarde van het motorrijwiel overeenkomstig dit
artikel sub 3.
2
Totaal verlies
Totaal verlies van het motorrijwiel wordt aangenomen:
• bij verlies of tenietgaan van het motorrijwiel tengevolge van de in
artikel 1 sub 1 vermelde oorzaken;
• indien de reparatiekosten meer bedragen dan de dagwaarde van
het motorrijwiel onmiddellijk voor het ontstaan van de schade
verminderd met de restantwaarde tenzij de vaste afschrijving van
toepassing is;
• bij de vaste afschrijving indien de reparatiekosten meer bedragen
dan 2/3 van de waarde volgens de vaste afschrijving onmiddellijk
voor het ontstaan van de schade.
3
Waardebepaling
Zolang het motorrijwiel niet ouder is dan 1 jaar wordt de waarde
bepaald op de geldende nieuwwaarde onmiddellijk voor het ontstaan
van de schade. Indien het motorrijwiel ouder is dan 1 jaar wordt de
waarde bepaald door de nieuwwaarde te verminderen met 1% voor
elke maand of gedeelte daarvan dat het motorrijwiel ouder is dan
1 jaar. Indien het motorrijwiel ouder is dan 3 jaar geldt als waarde de
dagwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
4
Beperking van de schadevergoeding/eigen risico
Op het conform de voorgaande bepalingen berekende bedrag wordt
in mindering gebracht:
4.1
het op polisblad vermelde eigen risico; houdt de uitkering verband
met een gebeurtenis als vermeld in artikel 4 sub 1.1 tot en met 1.8 van
de voorwaarden beperkt cascoverzekering zoals hierna omschreven
dan wordt e 90,– in mindering gebracht. Bij schade door diefstal na
braak aan een afgesloten ruimte waarin het motorrijwiel zich bevond,
wordt geen eigen risico op de schadevergoeding in mindering
gebracht.
4.2
een extra eigen risico van e 45,– indien sprake is van een jeugdige
bestuurder (jonger dan 24 jaar);
4.3
de waarde van de restanten, indien de uitkering wordt verleend in
verband met totaal verlies van het motorrijwiel.
5
Het in sub 4.2 omschreven extra eigen risico is niet van toepassing
indien en voor zover hiermee in combinatie met het op het polisblad
vermelde eigen risico een bedrag van e 270,– wordt overschreden;
evenmin is het extra eigen risico van toepassing op uitkeringen
verband houdende met een gebeurtenis als vermeld in artikel 4 sub
1.1 tot en met 1.8 van de voorwaarden beperkt cascoverzekering zoals
hierna omschreven.
3
Regeling en verhaal van schade
1
Voor het vaststellen van de omvang van een door een gedekte
gebeurtenis ontstane schade zal de maatschappij in het algemeen
één of meer deskundigen benoemen. Indien de herstelkosten niet
meer dan e 125,– boven het toepasselijke eigen risico bedragen
erkent de maatschappij een gespecificeerde nota als voldoende
bewijs van de schadeomvang.
2
In geval van totaal verlies (in technische zin) van het motorrijwiel
behoudt de maatschappij zich het recht voor het wrak over te doen
dragen aan een door haar aan te wijzen partij. De uitkering zal niet
eerder plaatsvinden dan nadat de verzekeringnemer alle delen van
het bij het motorrijwiel behorende kentekenbewijs heeft overhandigd
aan de maatschappij.
3
Het recht op uitkering en de omvang van de schade wordt mede aan
de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen
vastgesteld.
4
In geval van diefstal, joyriding of verduistering verklaart de
verzekeringnemer zich akkoord met het aanmelden door de
maatschappij van de voertuiggegevens aan het Vermiste Auto Register
(VAR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door
de maatschappij ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden
en terugbezorgen van het voertuig. De vezekeringnemer kan ook zelf
rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de
VAR-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is.
7
5
Het recht op een uitkering voor verlies van het motorrijwiel door
diefstal, joyriding of verduistering ontstaat indien het motorrijwiel
niet binnen 30 dagen na melding van de gebeurtenis aan de
maatschappij door de verzekeringnemer kan worden terugverkregen.
Door de uitkering gaan alle rechten met betrekking tot het motorrijwiel over op de maatschappij; de verzekeringnemer dient hierbij
medewerking te verlenen door de maatschappij in het bezit te stellen
van een ondertekende akte van eigendomsoverdracht, en, voorzover
mogelijk, de sleutels, alle delen van het kentekenbewijs en de
afgegeven groene kaart.
6
Met inachtneming van artikel 7:962 heeft de maatschappij het recht
een uitkering voor schade aan het motorrijtuig op de voor het
ontstaan van die schade aansprakelijke persoon (niet verzekeringnemer) te verhalen. Dit verhaalsrecht zal niet uitgeoefend worden
tegen de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het
motorrijtuig en de daarmee vervoerde personen, tenzij een algemene
uitsluiting van toepassing is.
7
Bereddingskosten
De kosten door verzekeringnemer of de verzekerde bij of na een
gedekte gebeurtenis in het kader van zijn bereddingsplicht gemaakt
in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van
schade aan verzekerde zaken.
De bereddingskosten worden tot maximaal 100% boven de verzekerde
som voor (beperkt) casco vergoed.
Niet-nakoming van de bereddingsplicht
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te
nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in
artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
benadeeld.
04 523 08-04/KR09
Beperkt casco en brand-/diefstalverzekering
4
Omvang van de dekking
1
De beperkt cascoverzekering biedt dekking voor schade aan alsmede
tenietgaan en verlies van het verzekerde motorrijwiel tengevolge van:
1.1
brand, explosie, kortsluiting en zelfontbranding, ook als de oorzaak
daarvan een eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
1.2
diefstal, joyriding of verduistering; deze dekking omvat mede
vergoeding voor schade die aan het motorrijwiel is ontstaan
gedurende de tijd dat het motorrijwiel aan de macht van de
verzekeringnemer onttrokken was;
1.3
botsen met wild of loslopende dieren;
1.4
overstroming, vloedgolf, hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting,
vallend gesteente, instorting en aardverschuiving;
1.5
het omwaaien van het motorrijwiel en/of het vallen van voorwerpen
(ook bomen) door storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van
minstens 14 meter per seconde (windkracht 7);
1.6
relletjes;
1.7
het in aanraking komen met een luchtvaartuig, delen daarvan en/of
voorwerpen die uit een luchtvaartuig vallen;
1.8
een van buiten komend onheil tijdens vervoer van het motorrijwiel per
vliegtuig, boot, trein of auto; van deze dekking is lakschade, schade
bestaande uit krassen en schrammen alsmede schade ontstaan
tijdens slepen en/of takelen uitgesloten.
8
2
De brand/diefstalverzekering biedt dekking voor schade aan, alsmede
tenietgaan en verlies van het verzekerde motorrijtuig tengevolge van:
2.1
brand, explosie en zelfontbranding, ook als de oorzaak daarvan een
eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
2.2
diefstal, joyriding of verduistering; deze dekking omvat mede
vergoeding voor schade die aan het motorrijtuig is ontstaan
gedurende de tijd dat het motorrijtuig aan de macht van de
verzekeringnemer onttrokken was.
3
Accessoires
Op of aan het motorrijwiel gemonteerde accessoires zijn automatisch
meeverzekerd tot 10% van de cataloguswaarde van het motorrijwiel,
met een maximum van e 500,– voor beeld- en geluidsapparatuur en
een maximum van e 1.250,– voor alle accessoires tezamen. In of op
het motorrijwiel aanwezige beeld-, geluids- en/of zendapparatuur,
anders dan een radio/cassetterecorder met antenne(s), worden niet
als automatisch meeverzekerde accessoires beschouwd.
4
Aanvullende dekking
De verzekering biedt tevens recht op vergoeding van:
4.1
e 12,50 voor elke dag dat het motorrijwiel in geval van totaal verlies
wegens diefstal, joyriding of verduistering niet beschikbaar is; deze
vergoeding wordt over maximaal 30 dagen verleend;
4.2
de kosten voor het opnieuw verkrijgen van de kentekenplaten, indien
het verlies daarvan verband houdt met een gedekte gebeurtenis;
4.3
de naar aanleiding van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk
gemaakte kosten van opruiming, berging, stalling en bewaking van
het motorrijwiel alsmede vervoer daarvan naar de dichtstbijzijnde
plaats waar (nood-)reparatie kan plaatshebben;
4.4
bijdragen in averij grosse.
5
Schadevergoeding
1
Algemeen
De maatschappij vergoedt bij schade aan het motorrijwiel de
noodzakelijke reparatiekosten, tenzij er sprake is van totaal verlies.
Bij totaal verlies van het motorrijwiel geldt als basis voor de schadevergoeding de waarde van het motorrijwiel overeenkomstig dit artikel
sub 3.
2
Totaal verlies
Totaal verlies van het motorrijwiel wordt aangenomen:
• bij verlies of tenietgaan van het motorrijwiel tengevolge van de in
artikel 4 sub 1 vermelde oorzaken;
• indien de reparatiekosten meer bedragen dan de dagwaarde van
het motorrijwiel onmiddellijk voor het ontstaan van de schade
verminderd met de restantwaarde.
3
De waarde van het motorrijwiel wordt bij totaal verlies bepaald op de
dagwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
4
Beperking van de schadevergoeding/eigen risico
Op het conform de voorgaande bepalingen berekende bedrag wordt
in mindering gebracht:
4.1
het op het polisblad vermelde eigen risico; bij schade door diefstal na
braak aan een afgesloten ruimte waarin het motorrijwiel zich bevond,
wordt geen eigen risico op de schadevergoeding in mindering
gebracht.
4.2
de waarde van de restanten. indien de uitkering wordt verleend in
verband met totaal verlies van het motorrijwiel.
Motorrijwielverzekering
Voorwaarden motoropzittenden
1
Omvang van de dekking
1
Deze verzekering geeft voor zover op het polisblad vermeld de
verzekerde personen of hun erfgenamen recht op uitkering indien zij
in verband met het gebruiken van het motorrijwiel door een ongeval
overlijden, door een ongeval blijvend invalide worden, schade lijden
door teniet gaan of beschadiging van kleding.
2
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten komende
rechtstreekse inwerking van geweld op het lichaam van verzekerde,
die onafhankelijk van zijn wil plaatsvindt en zijn dood of een
geneeskundig vast te stellen Iichamelijk letsel tot gevolg heeft. Als
ongeval worden ook beschouwd:
2.1
verdrinking en verstikking;
2.2
acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen of dampen;
2.3
besmetting tengevolge van een onvrijwillige val in water.
2
De verzekerde personen
1
Als verzekerde personen worden aangemerkt:
1.1
de bestuurder van het motorrijwiel en de duopassagier;
1.2
de passagier in het zijspan van het motorrijwiel, indien dit
uitdrukkelijk op het polisblad vermeld staat.
2
Als verzekerde personen worden eveneens aangemerkt de onder
artikel 2 sub 1 bedoelde verzekerden die op of af, in of uit het
motorrijwiel stappen alsmede de personen die, voorzover zij voordien
op, of in het motorrijwiel gezeten waren, in verband met een met het
motorrijwiel plaatsvindende gebeurtenis als brand, ontploffing,
zelfontbranding, botsing, omslaan, van de weg geraken of enig
plotseling van buiten komend onheil, met inbegrip van tanken en het
verrichten van een noodreparatie, zich in de direkte omgeving van het
motorrijwiel bevinden.
04 524 08-04/KR09
3
Uitsluitingen
1
Naast de reeds in de Algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen
(men leze daar voor ‘schade’ ook: ‘een ongeval’) geldt nog het
volgende.
De verzekering biedt geen dekking voor:
1.1
een ongeval c.q. schade ontstaan terwijl of doordat het motorrijwiel
wordt gebruikt zonder toestemming van de verzekeringnemer;
1.2
een ongeval c.q. schade terwijl met het motorrijwiel wordt
deelgenomen aan een (poging tot) misdrijf.
2
Deze verzekering biedt geen dekking als een verzekerde door een
ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt terwijl die verzekerde op
het moment van het ongeval geen valhelm droeg.
Deze uitsluiting geldt niet indien de verzekerde of zijn erfgenaam
aantoont, dat het niet dragen van de valhelm geen invloed heeft
gehad op het overlijden of de blijvende invaliditeit. Deze uitsluiting
geldt evenmin voor verzekerden als vermeld in artikel 2 sub 2.
4
Vaststelling van de uitkering
Indien zich een gebeurtenis voordoet zoals omschreven in artikel 1
wordt de uitkering mede aan de hand van de door verzekerde
verstrekte gegevens en inlichtingen en met inachtneming van de
volgende bepalingen vastgesteld.
1
Overlijden
Indien de verzekerde ten gevolge van het ongeval binnen 2 jaar na het
ongeval overlijdt keert de maatschappij aan de wettige erfgenamen,
met uitzondering van de Staat, het voor overlijden verzekerde bedrag
uit, onder aftrek van hetgeen eventueel reeds voor blijvende
invaliditeit krachtens het gestelde in dit artikel sub 3 werd uitgekeerd.
Ingeval de verzekerde de leeftijd van 17 jaar nog niet had bereikt
bedraagt de uitkering maximaal e 2.500,–; ingeval de verzekerde
70 jaar of ouder was wordt 50% van het voor overlijden verzekerde
bedrag uitgekeerd.
2
Blijvende invaliditeit
2.1
Indien een verzekerde tengevolge van het ongeval blijvend invalide is
geworden, wordt de mate van blijvende invaliditeit vastgesteld zonder
rekening te houden met het beroep van de verzekerde.
Deze vaststelling zal geschieden wanneer redelijkerwijs is aan te
nemen dat de toestand van de verzekerde, voorzover het gevolg van
het ongeval, niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch in ieder
geval binnen twee jaar na het ongeval. Indien de verzekerde anders
dan tengevolge van het ongeval komt te overlijden voordat die
vaststelling kan geschieden, hebben de wettige erfgenamen,
wederom met uitzondering van de Staat, aanspraak op uitkering van
het bedrag dat de maatschappij, aan de hand van een in redelijkheid
te bepalen verwachte mate van blijvende invalditeit, aan de
verzekerde uitgekeerd zou hebben.
In de volgende gevallen wordt de mate van invaliditeit vastgesteld
overeenkomstig het percentage dat bij ieder letsel is aangegeven. Bij
amputatie of geheel verlies van het gebruiksvermogen van:
• arm tot in schoudergewricht
75%
• onderarm
70%
• hand
60%
• duim
25%
• wijsvinger
15%
• middelvinger
12%
• ringvinger of pink
10%
• been boven knie of in heupgewricht
70%
• been onder het kniegewricht
60%
• voet
50%
• grote teen
10%
• elke andere teen
3%
• een oog
30%
• beide ogen
100%
• het gehoor van een oor
20%
• het gehoor van beide oren
60%
• een long
30%
• een nier
20%
met dien verstande dat bij amputatie of geheel verlies van het
gebruiksvermogen van meer dan één vinger van een hand de mate
van invaliditeit wordt vastgesteld op een percentage dat niet hoger is
dan het percentage voor een gehele hand en dat er bij gedeeltelijke
amputatie of gedeeltelijk verlies van het gebruiksvermogen van de
genoemde lichaamsdelen een evenredig deel van het aangegeven
percentage in aanmerking wordt genomen. Heeft het ongeval meer
dan één letsel tot gevolg, dan wordt de mate van invaliditeit
vastgesteld op de som van de percentages voor elk letsel afzonderlijk,
echter ten hoogste op 100%. ln alle overige gevallen wordt het
uitkeringspercentage afgestemd op de mate van blijvende invaliditeit,
die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert.
2.2
De uitkering voor blijvende invaliditeit is gelijk aan het percentage
van de mate van invaliditeit berekend over het verzekerde bedrag. Aan
de verzekerde die op het moment van het ongeval 70 jaar of ouder
was, wordt 50% van de berekende uitkering betaald.
9
3
Indien door verzekerden gedragen kleding tengevolge van een het
motorrijwiel treffende gebeurtenis als brand, ontploffing,
zelfontbranding, botsing, omslaan, van de weg geraken, of enig
plotseling van buiten komend onheil, vernield of beschadigd wordt,
keert de maatschappij de kosten van herstel uit of, indien herstel niet
meer mogelijk is, de waarde van die kleding onmiddellijk voor het
ontstaan van de schade, verminderd met de eventuele restantwaarde.
Onder kleding wordt ook verstaan de valhelm.
5
Beperking van de uitkering
1
Indien op het moment van het ongeval bij de verzekerde reeds een
ziektetoestand en/of geestelijke afwijking bestond, wordt bij de
vaststelling van de uitkering alleen rekening gehouden met de in
redelijkheid vast te stellen gevolgen, welke het ongeval zou hebben
gehad voor een persoon zonder zodanige ziekte en/of afwijking.
2
Indien op het moment van het ongeval bij de verzekerde reeds een
invaliditeit in de zin van deze verzekering bestond welke door het
ongeval wordt vergroot, wordt de uitkering berekend op basis van het
verschil tussen de mate van invaliditeit na en voor het ongeval.
3
Indien op het moment van het ongeval het werkelijk aantal passagiers
op of in het motorrijwiel groter is dan het aantal verzekerde
passagiers als vermeld op het polisblad wordt voor alle passagiers het
verzekerde bedrag verminderd overeenkomstig de verhouding van het
aantal verzekerde passagiers volgens het polisblad tot het werkelijk
aantal passagiers.
04 524 08-04/KR09
6
Melding en regeling van aanspraken op een uitkering
1
Naast hetgeen in de Algemene voorwaarden is bepaald in het artikel
‘Melding van schade’ geldt nog het volgende.
10
2
In geval van overlijden van een verzekerde dient daarvan binnen
achtenveertig uren na het overlijden aan de maatschappij kennis te
worden gegeven. De wettige erfgenamen zijn verplicht hun
toestemming en medewerking te verlenen tot elk onderzoek dat de
maatschappij ter vaststelling van de oorzaak van overlijden nodig
acht.
3
Ingeval van verwonding dient de verzekerde:
3.1
zich onder geneeskundige behandeling te stellen en zolang dit
redelijkerwijs nodig is daaronder te blijven en mee te werken aan zijn
genezing onder meer door de voorschriften van de behandelende arts
op te volgen;
3.2
mee te werken aan onderzoeken door de door de maatschappij
aangewezen arts(en) en deskundige(n).
4
De maatschappij verleent geen uitkering indien de verzekeringnemer
of de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen.
5
De overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 vastgestelde uitkering
wordt aan de rechthebbende betaald:
5.1
voor overlijden zodra de verplichting van de maatschappij daartoe
vaststaat en de akte van erfrecht is overgelegd;
5.2
voor blijvende invaliditeit zodra de graad van de blijvende invaliditeit
definitief is vastgesteld;
5.3
voor kledingschade zodra de omvang van de schade is aangetoond,
bijvoorbeeld door overlegging van de reparatie- of aankoopnota of
door middel van het rapport van een door de maatschappij
ingeschakelde expert.
Kröller Assurantiën B.V.
Bezuidenhoutseweg 27-29
Postbus 85931
2508 CP Den Haag
Telefoon (070) 3422400
Fax (070) 3460552
E-mail [email protected]
www.kroller.nl
Kröller Assurantiën B.V. maakt deel uit van de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van AEGON.
Kröller Assur