FAQ van het BIPT over het "fonds nooddiensten"

FAQ van het BIPT over het "fonds
nooddiensten"
Wat is het "Fonds voor de Nooddiensten die ter plaatse hulp bieden"?
Het "Fonds voor de Nooddiensten die ter plaatse hulp bieden", hierna "het Fonds", is een
rechtspersoon die door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt
beheerd.
Het Fonds bestaat wettelijk sinds 01 november 2009.
Hoe is dit Fonds ontstaan en wat is zijn doel?
De operatoren zijn wettelijk verplicht de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden (de dringende
medische hulpverlening, de brandweer en de dringende politiebijstand) identificatie- en
lokalisatiegegevens te leveren bij een noodoproep.
In 2005 waren er moeilijkheden bij het aanleveren van lokalisatiegegevens bij mobiele
noodoproepen. De nooddiensten en de operatoren hebben hiervoor een technische oplossing
uitgewerkt, doch deze oplossing noodzaakte aanpassingen van de oproepcentrales van de
nooddiensten. De kosten die hierdoor voor de nooddiensten ontstonden waren gelinkt aan een
verplichting die bij de operatoren rustte. Het Parlement heeft toen beslist dat in dergelijke
gevallen de kosten bij de nooddiensten door de operatoren moesten gedragen worden.
Het artikel 25 van de wet van 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische
communicatie (Belgisch Staatsblad van 04.06.2009) heeft het Fonds ingevoerd.
Het Fonds is de rechtspersoon die de kosten van de nooddiensten controleert, deze recupereert
bij de betrokken operatoren en deze doorstort aan de nooddiensten. Zijn statuut stelt hem
boven elk meningsverschil en laat hem toe sereen te oordelen of de door de nooddiensten
ingediende kosten gerechtvaardigd zijn wat betreft deze die in overweging kunnen genomen
worden evenals het aandeel van deze kosten die bij de operatoren kunnen gerecupereerd
worden. Het BIPT dat de regulator is voor de sector van de elektronische communicatie is de
beheerder van het Fonds, wat zijn neutraliteit garandeert.
Het Fonds wordt thans geregeld door het artikel 107/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende
de elektronische communicatie.
Hoe is dit Fonds geactiveerd?
Hoewel het Fonds in principe wettelijk bestaat sinds 01 november 2009, moesten enkele
Koninklijke Besluiten genomen worden om de praktische werking ervan te regelen. Deze
koninklijke besluiten, drie in getal, werden op 02 april 2014 door de Koning getekend en op
23 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zij zijn op 03 juni 2014 in werking
getreden, waardoor het Fonds praktisch in staat is te werken.
(1)
Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de principes volgens dewelke het
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag
verifieert en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de nooddiensten die ter
plaatse hulp bieden de terugbetaling wordt gevraagd. (koninklijk besluit "controle").
fonds nooddiensten
-1/4-
FAQ v20140723 NL
(2)
Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van
het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden. (koninklijk besluit "werking").
(3)
Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de regels voor de terugbetaling door
het fonds voor de nooddiensten die hulp ter plaatse bieden van een eventuele
overcompensatie. (koninklijk besluit "overcompensatie").
Welke kosten worden door het Fonds gedekt?
Het gaat om de kosten die nodig zijn om er voor te zorgen dat de oproepcentrales van de
nooddiensten die de noodoproepen beheren, bij noodoproepen over de identificatie- en
lokalisatiegegevens van de operatoren kunnen beschikken.
In 2011 werd door het Parlement eveneens bepaald dat de nooddiensten per SMS moeten
bereikbaar zijn voor personen die niet in staat zijn een spraakbericht naar de nooddiensten als
noodoproep te sturen en dat de kosten voor het realiseren ervan in de oproepcentrales van de
nooddiensten die de noodoproepen beheren, door de operatoren moeten gedragen worden.
Praktisch betekent dit dat thans de kosten van oproepcentrales van de nooddiensten die de
noodoproepen beheren voor twee projecten door het Fonds worden gedekt :
1. het project « LBS » (Location Based Services) voor het aanleveren van lokalisatiegegevens
van mobiele noodoproepen ;
2. het project « SMS112 » ten bate van doven of slechthorenden alsook voor mensen met een
andere handicap waardoor zij onmogelijk met een spraaktoestel een noodnummer kunnen
oproepen, voor het communiceren via SMS met de nooddiensten.
Tenslotte worden de kosten van het BIPT voor het beheer van het Fonds ook door het Fonds
gedragen.
Wie gaat het Fonds aan?
De nooddiensten die ter plaatse hulp bieden omdat bepaalde kosten van hun oproepcentrales
die noodoproepen beheren worden vergoed door het Fonds.
De operatoren die betrokken zijn door een project.
Een project is het uitwerken, implementeren en in stand houden van een technische oplossing
die er voor zorgt dat voor een bepaalde technologie voor elektronische communicatie, een
bepaald type elektronische communicatiedienst of een bepaald type elektronische
communicatienetwerk wordt verzekerd dat de oproepcentrales van de nooddiensten die de
noodoproepen beheren er voor in staat zijn de identificatie- en lokalisatiegegevens voor
noodoproepen te kunnen ontvangen en verwerken.
Zoals hiervoor aangehaald zijn de mobiele operatoren de betrokken operatoren voor de
projecten « LBS » en « SMS112 ».
De technologische vooruitgang en de evolutie in wat gebruikelijk is kunnen de wetgever ertoe
aanzetten ander manieren te voorzien om beroep te doen op de nooddiensten zo deze efficiënter
zijn voor de bevolking of zo deze beter aangepast zijn aan een deel ervan die er nood aan
hebben. Het bestaan van het Fonds is een instrument om dergelijk vooruitgang te verzekeren. De
betrokken operatoren zullen dan in het kader van het Fonds hierover aangesproken worden.
fonds nooddiensten
-2/4-
FAQ v20140723 NL
Het Fonds heeft duidelijke afgelijnde doelstellingen en niet alle projecten die de nooddiensten
aangaan kunnen door het Fonds ten laste worden genomen.
Zo is er het Europese eCall-project dat geautomatiseerde noodoproepen vanuit voertuigen zal
realiseren. De eCall-noodoproepen zullen door de operatoren moeten herkend worden en
afgeleverd bij de beheerscentrale van de nooddiensten die voor de afwikkeling ervan zullen
instaan. De eigenlijke afwikkeling, door de nooddiensten ook wel "filtering" genoemd, valt
duidelijk buiten het werkingsbereik van het Fonds.
Een ander project dat de communicatie van de overheid met de bevolking aangaat voor het
waarschuwen van de bevolking voor noodsituaties en om de gevolgen ervan te voorkomen of te
verminderen, is een project dat buiten het werkingsbereik van het Fonds valt daar het geen
betrekking heeft op de verwerking van noodoproepen.
Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie dat het Fonds beheert, daarvoor
de opgegeven kosten van de nooddiensten voor hun oproepcentrales die noodoproepen beheren
controleert en goedkeurt en de goedgekeurde kosten doorrekent aan de operatoren alvorens
deze terug te storten aan de nooddiensten.
Hoe bepaalt het Fonds het aandeel van de kosten die door een operator moeten worden
vergoed?
Het Fonds bepaalt per project de operatoren die betrokken zijn bij het project.
Voor een project waarbij een operator is betrokken, vraagt het Fonds het aantal actieve
eindgebruikers van de operator voor dat project. Een actieve eindgebruiker is elke alle
eindgebruiker die gedurende de zes maanden die voorafgingen aan een bepaalde datum, of
gedurende een deel van die zes maanden, gebruik konden maken van de betreffende dienst (wet
van 13 juni 2005, artikel 107/1, § 3, derde lid). Dit verzekert de proportionaliteit van de kosten
in functie van de grootte van de operator.
Het aandeel in de kosten van een project van een operator, wordt door het Fonds bepaald pro
rata het aantal actieve eindgebruikers van de operator in verhouding tot de som van alle actieve
eindgebruikers van alle operatoren betrokken bij het project.
Wat zijn de opeenvolgende stappen die het Fonds doorloopt?
Het Fonds verwerkt per kalenderjaar de kosten die door het Fonds worden beheerd.
Voor het jaar 2014 dienen de operatoren die betrokken zijn bij een project op ten laatste
01 oktober 2014 het aantal actieve eindgebruikers op 01 september 2014 voor dat project aan
het Fonds mede te delen.
De nooddiensten die ter plaatse hulp bieden dienen de kosten die willen vergoed zien door het
Fonds in ten laatste op 01 maart 2015.
Het BIPT verifiëert vervolgens de kosten die door de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden
werden ingediend.
Ten laatste op 01 november 2015 deelt het Fonds per aangetekend schrijven aan de betrokken
operatoren hun aandeel in de kosten mee.
Na verzending van het schrijven door het Fonds beschikken de operatoren over 30 dagen om het
bedrag van de aan hen toegewezen kosten te storten aan het Fonds.
fonds nooddiensten
-3/4-
FAQ v20140723 NL
Hoe verloopt de procedure voor het Fonds in 2014 bij zijn opstarten?
Voor de activatie van het Fonds (op 03 juni 2014) werden overgangsmaatregelen voorzien in de
koninklijke besluiten die zijn werking regelen om rekening te houden met zijn activatie in de
loop van een kalenderjaar.
Voor het eerste doorlopen van de procedure voor het Fonds, worden de kosten in rekening
genomen vanaf het ontstaan van het Fonds, dit wil zeggen : vanaf 01 november 2009.
De nooddiensten dienen hun kosten die zij willen vergoed zien door het Fonds in te dienen voor
03 juli 2014 voor de periode gaande van 01 november 2009 tot 31 december 2013.
De bij de projecten « LBS » en « SMS112 » betrokken operatoren dienen bij het Fonds (per adres
van het BIPT) hun actieve gebruikers door te geven voor de periode 2009 tot 2013, telkens op
01 september van elk jaar.
Het BIPT dient de door de nooddiensten ingediende kosten te verifiëren en goed te keuren zodat
het Fonds ten laatste op 03 maart 2015 aan elke operator zijn aandeel in de kosten kan
meedelen. Na de kennisgeving door het Fonds beschikken de operatoren over 30 dagen om het
bedrag van de aan hen toegewezen kosten te storten aan het Fonds.
Nog vragen ?
Contact BIPT : [email protected]
fonds nooddiensten
-4/4-
FAQ v20140723 NL