Bomenfietsroute Weteringburg - Buitenkaag - Nieuw

Bomenfietsroute
Weteringburg - Buitenkaag - Nieuw-Vennep
Lengte circa 25Hillegom
kilometer
Nieuw-Vennep
23 25 24
22
26
21
20 27
Lisse
N207
RW
EG
LE
DW
SE
18
17
14
11
9
8
13
6
DE
RW
EP
ER
W
A4
EG
30
A4
W
29
AG
3
4
5
1
2
Deze fietstocht voert u door de zuidwest hoek van de Haarlem­mer­meer.
U komt op enkele historische plaatsen. Op voor­­malig eiland Abbenes
waar de be­roem­de schrijver/dichter J.P. Heije actief was en begraven is.
Buitenkaag waar gemaal Leeghwater startte met het droog­pompen van
de Haarlemmermeer. In het parkje bij het gemaal vindt u de dikste en
oudste beuk uit de polder. Schattingen van zijn leeftijd lopen uiteen van
190 tot 247 jaar, terwijl de Haarlemmermeer ‘maar’ 160 (1852) jaar oud
is. Ooit van een Anna Pawlona-boom of araucaria (ook wel slangenden
of apeboom genoemd) gehoord? U gaat ze zien op deze route over dijken
en polderwegen.
U kunt alle bomen goed bekijken vanaf de weg. Als bomen op
privéterrein staan, stoort u dan alstublieft de be­woners niet. Zij hebben
toegestemd om hun bomen in de route te laten opnemen om u er (ook)
van te laten genieten, maar onder voorwaarde dat ze niet gestoord
worden.
EG
EG
A4 4
Buitenkaag
7
RW
UI
NN
N2 0 7
12
10
SE
EG
Abbenes
15
LIS
IM
VE
KA
16
HO
OF
LIS
28
19
EG
Lisserbroek
HO
IJW
N205
OF
EG
DW
EG
N5 2 0
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
31
Weteringbrug
Leimuiden
N2 0 7
‘Bomen om bij weg te dromen’ is een serie fiets- en wandelroutes (evt. autoroute)
langs bijzondere en monumentale bomen in de Haarlemmermeer
U wandelt, fietst of rijdt er met de auto vaak ongemerkt voorbij. Bomen die meestal al meer
dan een eeuw figureren in de ontwikkeling van de Haarlemmermeer. Een aantal heeft de
ontstaansgeschiedenis tot op heden meegemaakt en de oudste bomen - de essen bij de
Eendenkooi in Vijfhuizen - hebben enkele eeuwen over het Haarlemmer Meer uitgekeken!
Bomen die onze polder een groen gezicht geven, ons van zuurstof voorzien en van fijnstof
verlossen. Velen zijn zo mooi en/of indrukwekkend, dat je er gemakkelijk bij wegdroomt.
Er zijn veertien routes beschikbaar in ALLE delen van de Haarlemmermeer. Kijk voor een
overzicht op www.stichtingmeergroen.nl
Colofon
‘Bomen om bij weg te dromen’ is een gezamenlijk project van stichting M.E.E.R.Groen en De Heimanshof in
Hoofddorp. De routes zijn te downloaden via www.stichtingmeergroen.nl. Tekst: Franke van der Laan en Ans Röling.
Vormgeving: Member Since, Heemstede. Foto’s: Ans Röling. Augustus 2014
1 We starten deze route bij
dorpshuis de Kern, Lisserweg 1A in
Weteringbrug. Naast dit centrum op de
kruising van de Lis­serweg/Leimuiderdijk
vindt u twee flinke (2.05 en 1.96 m)
Hollandse iepen van zo’n 80 jaar oud.
2 We fietsen de Huigsloterdijk op
richting het zuiden en stoppen bij
nummer 88.
Bij deze boerderij zijn vele monu­men­tale
kastanjebomen te vinden, waaronder de
dikste van de polder. Deze zijn in 1913 als
kastanje de grond in gegaan. Opvallend
is het verschil in omvang. De dikste is 4.5
meter en andere exemplaren komen niet
boven de 2.5 meter uit. Geniet u van de
mooie oprijlaan en de bomen op het erf
zonder de bewoners te storen. De dikste
kastanje staat in een bosje op het erf voor
de apart gelegen bungalow.
3 We volgen de Huigsloterweg
2.7 kilometer tot de Kaagweg.
Bij de kruising Huigsloterdijk/Kaagweg
slaan we kort de Kaagweg in voor een
bezoekje aan nummer 69 (nog 1.4 km).
Daar treffen we een hele kleine dwerg­
treurbeuk van 107 jaar oud. Deze stond
oorspronkelijk in Weteringbrug maar is
op 20-jarige leeftijd verplaatst naar zijn
huidige locatie. De boom meet ondanks
zijn leeftijd maar 1 meter in omvang.
Langs de weg staat ook een mooie linde
uit 1945.
1
Bomenfiestroute Weteringburg - Buitenkaag - Nieuw-Vennep
4 Fiets 700 meter terug naar
nummer 97, De Elisabeth-hoeve. Naast
het erf staat een aantal esdoorns uit 1916
en een kastanje van 2.7 meter omvang.
Voor en naast het huis staan jongere
essen en vlierstruiken. Het erf oogt mis­
schien wat rommelig maar is daarmee
een paradijs voor vogels en egeltjes.
5 We gaan terug naar de Huig­
sloterdijk en volgen die 400 meter tot
in Huigsloot. Bij het pondje bij nummer
247 staat een es van zo’n 80 jaar oud
van 3 meter omvang. Een aantal takken
is gekandelaberd. Het kandelaberen van
een boom is een manier om overlast van
schaduw en takbreuk te verminderen en
toch de boom te sparen. Het is een vorm
van knotten, waarbij de hoofdstam en een
aantal zijtakken deels gespaard worden
en na verloop van jaren weer uitgroeien.
We vervolgen onze route 600 meter
richting Buitenkaag tot de afslag van
de Dr. Heije weg Huigsloterdijk 320.
Vanaf Huigsloot is het de moeite waard
om het landschap en de verkaveling te
letten. De ringvaart is van Huigsloot tot
aan Buitenkaag dwars door een aantal
eilanden gegraven die door het eiland
Abbenes beschermd waren tegen de
noord­wester stormen. Deze eilanden
waren Zuid-Hollands territorium en kwam­
en door de inpoldering bij Noord-Holland.
Ter compensatie mochten de Zuid-Hol­
lan­ders de drooggevallen veengrond
af­graven en als turf verkopen. Van de
Noord­­polder die van het Kaageiland werd
´afgesnoept´, is niets meer te zien. Maar
van het deel van de Boeren­buurtpolder
die van Huigsloot tot aan Huigsloterdijk
320 in de Haarlem­mermeer verdween, is
het aan de verkaveling nog wel te zien.
6 Bij nummer 320 staat een mooie
Italiaanse populier.
Dit is een hoge tot zeer hoge (20-40m)
smal opgaande boom (maximaal 5m
breed), een kweekvorm van de gewone
zwarte populier die vaak wordt toegepast
in windsingels en andere landschappelijke
beplantingen. Zwarte en Canadese
populieren lopen breder uit.
7 400 meter verder bij boerderij
De Korenbloem (nr 328) is een mooie
verzameling van leilindes (dikste
2.5 m), essen (dikste 2.8 m) en
zomer­eiken (dikste 2.30 m) te zien.
Alle bomen zijn uit 1920. De boerderij is
al sinds 1862 in bezit van de familie Van
Reeuwijk. De huidige boerderij dateert van
1918 (in 1917 is de vorige afgebrand);
de bomen zijn in 1920 geplant. Bij het
uitgraven van de bouwput voor de nieuwe
boerderij zijn diverse potjes en pullen van
Makkumer aardewerk opgegraven. Dit
zijn aanwijzingen dat het hier wel eens
om een van de oudste boer­derij­en van de
Haarlemmermeer zou kunnen gaan. Deze
boerderij (en dat is te zien op de luchtfoto
in google Earth) maakte deel uit van de
Boeren­buurtpolder, waarvan het veen door
de Zuid-Hollanders afgegraven is.
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
8 We volgen de Huigsloterdijk
1700 meter tot de afslag met de
Hoofdweg-oost in Buitenkaag. Wilt u
even pauzeren, dan kan dat bij restaurant
Kaagzicht aan de Huigsloterdijk in
Buitenkaag. Volg de Hoofdweg-oost voor
200 meter tot de kerk op nummer 2032.
Voor de kerk staan 5 beuken van een jaar
of 80 oud, waarvan de dikste ruim 2.5
meter omtrek heeft.
Alleen op open dagen (zie www.rijnland.
net) is het gemaal voor bezoekers toe­
gankelijk. Maar vanaf de Hoofdweg-oost
en de Lisserdijk heeft u door het hek goed
zicht op de bomen.
9 We gaan weer terug naar de
Huigsloterdijk. Aan uw rechterhand ligt
het gemaal Leeghwater. Bij de bouw van
het gemaal in 1845 is er ook een tuin
aangelegd. Daar ziet u de over­blijf­sel­
en nog van. In deze tuin staat de dikste
(ruim 5 m) en oudste beuk van de Haar­
lemmermeer. Ook vindt u er de oudste
taxus of venijnboom van de polder met
een enkele stam van 2.5 meter omtrek.
Koning Willem 1 zette na een
paar honderd jaar discussie het
droogmalen van de polder door.
Koning Willem II voerde het werk
daadwerkelijk uit en begon met
het bouwen van een stoomgemaal
in Buitenkaag. Zijn echtgenote was
koningin Anna Paulowna. Zij was
bijzonder geïnteresseerd in bomen en
het prestigeproject van de drooglegging.
Die volgde ze op de voet op het bankje
onder de monumentale beuk. Deze heeft
nu een omtrek van ruim 5 meter. Op een
oude foto (zie hiernaast) staat de beuk
die dan minstens 80 jaar oud is. De foto
stond in het blad De ingenieur van 1934.
Trek hier 80 jaar van af en je komt op een
plantjaar omstreeks 1854. Daarmee wordt
de leeftijd van de boom 180/190 jaar oud.
Droom eens weg bij wat hij allemaal heeft
meegemaakt...
De taxus zou even oud kunnen zijn.
Helaas kunt u er niet vlak bij komen, want
dit park is afgesloten.
10 Fiets 600 meter de Lisserdijk op
onder de A44 door. Bij nummer 75 staan
20 essen van circa 80 jaar oud; de dikste
is 2.30 m.
11 Ga terug naar de kruising
Lisserdijk/Hoofdweg en fiets de
Hoofdweg-westzijde op. Tegenover
nummer 7 ziet u een mooie klimboom met
drie grondtakken. Dit is een es van 2.02
meter dik en 80 jaar oud. Daarna ziet u
een aantal lindes van zo’n 40 jaar oud.
2
Bomenfiestroute Weteringburg - Buitenkaag - Nieuw-Vennep
Fiets 3 kilometer noordwaarts naar Abbenes en kruis bij het viaduct van de
A44 de Hoofdvaart naar de oostzijde. Sla bij de Dr. Heijebrug rechtsaf de Dr.
Heijelaan in. Na 350 meter, waar u het dorp verlaat, is het J.P. Heije kerkhof.
Jan Pieter Heije (1809-1876) was oorspronkelijk arts in Amsterdam, maar werd
bekend als dichter en schrijver van kinderliedjes zoals ‘Zeven kikkertjes’, ‘het karretje
op den zandweg reed’, ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ en de ‘Zilvervloot’. Zijn
schoonvader kocht veel land rond Abbenes in de drooggelegde Haarlemmermeerpolder.
Zo raakte hij betrokken bij de lokale gemeenschap waar veel armoede heerste.
Hij stichtte een kleuterschool, een naai- en breischool, een bibliotheek en een
Schoolspaarbank. Ook liet hij deugdelijke arbeiderswoningen bouwen en schonk een
stuk grond om een kerk op te bouwen. Op het kerkhof bij die kerk ligt hij begraven
onder een monument dat door Willem Molkenboer werd ontworpen/gebouwd.
12 Op het kerkhof staan 12
zomerlindes uit 1868 (dikste 1.85 m).
Op de oprijlaan vindt u een beuk van 2
meter en halverwege uiterst rechts staat
een esdoorn van 2.4 meter
13 Rond de kerk staan 12 zomer­
lindes die mogelijk van de stichting
van de huidige kerk in 1868 dateren.
Ze zijn dus circa 150 jaar oud en de
dikste meet 1,85 meter.
14 200 meter verder op Hoofdweg
nummer 1710 was vroeger de lagere
school van Abbenes, die gebouwd
werd in 1923. Toen zijn ook de platanen
geplant die er nu nog staan. De dikste
is 3.7 meter in omtrek. De school is
inmiddels vervangen door het Praathuis,
het dorpshuis van Abbenes.
15 Tegenover het Praathuis steekt
u de brug over de Hoofdvaart over
en slaat u linksaf. U passeert na 30
meter een boerderij op nummer 1561
met een fraaie muurschildering en twee
monumentale rode beuken uit 1885
(omtrek 2.1 en 2.8 m)
We gaan nu terug naar de hoofdvaart
en slaan 50 meter rechtsaf.
Daar ligt de kerk van Abbenes op een
terp. Abbenes was een eiland in het
Haarlemmer Meer! Tot onze verrassing
hebben we geen bomen gevonden van
voor 1852.
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
16 Vervolg uw weg nog 150 meter
en sla het Kalverlaantje in. Houdt links
aan de Tonnekamp op en dan de eerste
weg rechts De Regtstraat. Daar staat bij
nummer 5 een pluimiep. Eén van de twee
exemplaren in de Haarlemmermeer.
Er staat ook een aantal mooie dennen in
het straatje. Dit deel van het dorp ligt ook
nog op het oorspronkelijke eiland.
Keer terug naar de oostzijde van de
Hoofdweg en fiets richting NieuwVennep. Na 550 meter is de volgende
stop is bij nummer 1666, boerderij
Vondel’s Landleeuw.
Deze naam komt van J.P. Heije, die een
groot aantal van de boerderijen van zijn
schoonvader een naam gaf.
De oude boerderij brandde in 1935 af
door hooibroei.
De nieuwe boerderij had meer weg van
een ‘buitenverblijf’ met twee etages,
bijgebouwen en een binnenplaats, dan
van een boerderij. De huidige eigenaar
heeft de boerderij uitgebouwd tot een van
de grootste akkerbouwbedrijven in de
Haarlemmermeer.
17 Op het terrein staan 4 platanen,
een treurwilg van 3.3 meter, 23 essen
waarvan de dikste 2.23 meter is en
een esdoorn van 1.5 meter omvang.
De bomen zijn ongeveer 60 jaar oud.
18 Zo’n 200 meter voor de kruising
met de Lisserweg ziet u aan de
overkant van de Hoofdvaart- west
nummer 1481 een monumentale
paardenkastanje uit 1890 van 130
jaar oud. De boom heeft een omtrek van
3.4 meter en is gekandelaberd.
Daar treft u voor aan de weg 2 paarden­
kastanjes van 2.68 meter en 2.57 meter
van zo’n 90 jaar oud.
20 Ongeveer 800 meter verder bij
nummer 1380 staat voor het huis een
paardenkastanje van ongeveer 100
jaar oud (2.80 m omtrek).
21 Steek de fietsbrug over naar de
westzijde van de Hoofdweg. Tegenover
de brug in de tuin van het huis op de hoek
Spoorstraat/ Hoofdweg-west nummer
1223 staat een van de dikste treuressen
van de polder met een omvang van 2
meter. De boom is zeker 100 jaar oud,
maar de precieze leeftijd is niet bekend.
Treuressen zijn, net als treurbeuken en
treurberken, een kweekvariant van de
gewone soorten.
In dezelfde tuin staat ook de grootste
slangenden/apenboom of Araucaria die
we in de polder hebben gevonden. Hij is
nog niet zo oud en heeft een stamomvang
van circa 1 meter. Slangendennen zijn
een soort levende fossielen, die dateren
uit de tijd dat er nog geen loofbomen,
gras en kruiden, maar al wel Dinosauriërs
waren. In Zuid-Amerika hebben ze weten
te overleven tot deze tijd. De boom heeft
schubachtige takken, dik, driehoekig en
scherp. Ze zijn ongeveer 3-5 centimeter
lang en blijven lange tijd (tot vijftien jaar)
op de door de schubben bedekte takken.
19 Vanaf de Lisserweg is het 2
kilometer naar Nieuw-Vennep tot
aan tuincentrum Suidgeest (naast
Hoofdweg Oost nr 1432).
3
Bomenfiestroute Weteringburg - Buitenkaag - Nieuw-Vennep
zomerlindes uit 1923 van 100 jaar oud
met een omvang van circa 2 meter.
24 Na 150 meter langs de Hoofdwegwest steken we weer over naar de
oostzijde van de Hoofdweg. Aan de
Hoofdweg 1334 staat een Hollandse iep
van ruim 2.0 meter en zo’n 60 jaar oud.
25 Nog 100 meter verder komt u bij
de witte kerk in het centrum van
Nieuw-Vennep op de kruising van de
Hoofdweg en de Venneperweg. Achter
de kerk bij de pastorie staat de mooiste
boom van Nieuw-Vennep. Helaas is deze
door de ombouwing in de tuin niet in volle
glorie te aanschouwen (privéterrein - niet
betreden!). Het is een oosterse plataan
van 150 jaar oud en 4.2 meter in omvang.
De kerk is in 1862 in Vennip gebouwd.
De gewone plataan is een kruising tussen
de westerse plataan (Siccamore tree:
uit Amerika) en de oosterse plataan (uit
Turkije/Zuid-Europa). In de polder staan
een stuk of 6 oosterse platanen. Deze
zijn gevoelig voor vorst als ze jong zijn.
Uiteindelijk ver­dorren de schubben en
Op later leeftijd minder. Er staan geen
komen de takken bloot te liggen. De
westerse platanen en duizenden gewone
mannelijke en vrouwelijke delen zijn
platanen met name in Zwanenburg
te vinden op verschillende bomen. De
en Badhoevedorp. Het verschil tussen
vrouwelijke kegels zijn bolvormig en
de gewone en de oosterse plataan is
kunnen zo groot als een kleine voetbal
de bladvorm, die bij de oosterse meer
worden, en bevatten eetbare zaden.
ingesneden is, en het aantal zaadbollen
Mannelijke kegels zijn kleiner en min of
per zaadtak. Bij de gewone plataan zijn dit
meer cilindrisch. Sommige apenbomen
er 1 of 2 en bij de oosterse plataan 4 tot
kunnen 50 meter hoog worden met een
6. Op hetzelfde perceel staat ook nog een
stamdiameter van ongeveer 2 meter en
mooie rode beuk van ongeveer dezelfde
meer dan 1000 jaar oud.
leeftijd (2.63 m omtrek) en 6 esdoorns
22 Ga de Spoorstraat in dan komt u in van bijna 2 meter omtrek.
het Dr. Van Haeringenplantsoen waar
onder meer imposante treurwilgen staan
van circa 70 jaar oud met een omvang
van zo’n 4 meter.
23 Bij Hoofdweg-west 1215 op
de hoek van de Ev. Previnaireweg
staat een dubbel huis met een aantal
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
26 Aan de overkant van de Hoofd­
vaart (100 m) staan aan de Venneper­
weg naast café de Bolle Olifant twee
paardenkastanjes van 2.57 en 2.70
meter (circa 60 jaar oud).
27 Ga terug de kruising over richting
Burgerveen over de Venneperweg.
Neem na 100 meter de eerst weg links,
de Rustoordstraat, en ga bij de kruising
naar rechts de Bosstraat in. Daar ligt
begraafplaats Taxushof met een aantal
mooie bomen. Op de kruising met de
Eilandstraat staat een eeuw oude paar­den­
kastanje van een kleine 3 meter in omtrek.
Bij de parkeerplaats voor het kerkhof staat
een aantal mooie oude haag­beuken met
karakteristieke omhoog geheven takken.
De dikste is 2,5 meter in meter in omvang.
Op het kerkhof staat een mooie oude es
van bijna 3 meter omvang.
28 Fiets daarna terug naar de
Venneperweg en volg deze 350
meter. U passeert dan de r.k. kerk
van Nieuw-Vennep, parochie O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Deze
kerk dateert 1865. Het oorspronkelijke
gebouw aan de kruising Venneperweg/
Antoniusstraat is in de 50-tiger jaren
vervangen. Op het kerkhof staan nog wel
bomen uit 1865: een rode beuk van 3.17
meter en een paardenkastanje van 2.8
meter. Beide bomen zijn meer dan 100
jaar oud.
31 Vervolg uw weg 3 kilometer over
de Venneperweg naar Burgerveen.
Daar gaat u rechtsaf de Leimuiderdijk op.
Na 600 meter ziet u bij nummer 354 twee
mooie zomerlindes van meer dan 2 meter
omvang.
32 We volgen de Leimuiderdijk 1.2
kilometer tot een verbindingsweg de
dijk af naar Weteringweg 113. Daar
kunt u mooi de rode en gewone beuk met
elkaar vergelijken. Ze zijn beide 100 jaar
oud. De rode is 3.27 meter en de gewone
is 3.04 meter in omtrek.
33 We gaan terug naar de Leimuider­
dijk en volgen deze 550 meter tot
het begin van de bebouwing van
Weteringbrug. Daar staan naast
nummer 473 net voor een heg dwars op
de dijk op 1.5 meter van de weg een niet
zo grote maar wel bijzondere boom. Dit is
een princessen- of Anna Paulowna-boom
met een omvang van 1.5 meter uit 1990.
Deze boomsoort dankt zijn naam aan
koningin Anna Paulowna (echtgenote van
Koning Willem II, die de Haarlemmermeer
liet droogleggen). Zij had een speciale
belangstelling voor bomen. Deze boom
komt uit China waar hij als geboorteboom
op de placenta van kinderen wordt geplant.
29 Tegenover het kerkhof, aan de
Venneperweg nummer 429, staat een
monumentale paardenkastanje van 2.6
meter in omtrek; deze staat hier al zo’n
100 jaar.
Hij groei zo snel dat hij bij het trouwen
verzaagd kan worden tot meubilair. In
mei bloeit deze boom uitbundig met lila
bloemkegels. 50 Meter verder bij de
nummers 474 en 475 staan 2 rode beuken
van 2.5 meter omtrek en 80 jaar oud.
Fiets 400 meter door naar de
dorphuis de Kern en u bent weer
terug op het beginpunt.
30 Als we het dorp uitfietsen onder
de spoorlijn door komen we na 900
meter bij Venneperweg 2. Dit erf biedt
een mooi aanzicht van twee beuken en
twee paardenkastanjes uit 1948.
Wij hopen dat u genoten heeft van deze
fiets­tocht. Er zijn nog diverse andere fiets- en
wan­delroutes langs bijzondere en monumentale
bomen te maken in de Haar­lem­mermeer.
Kijk op www.stichtingmeergroen.nl
4