Download - Landschapsbeheer Zeeland

Akkerrand, dun ingezaaid
Slootje
Bosrand en
zoomvegetatie
Bosje
Takkenril
Optimaal
Leefgebied voor
de kamslamander
Akker
Takkenhoop
Compostkuil
Drinkput
Slootje
Bos
Tuin/overig terrein
Drinkput
Ruige berm
Overige
erven
Drinkput
Stapel stenen
of dakpannen
Takkenril
Knotwilgen
Akker
akkerranden
beschutting
stenenhoop
Bladhoop
Drinkput
Houtsingel/
hakhout
Houtstapel
Akkerrand
Weiland
De kamsalamander
in Zeeuws-Vlaanderen
Drinkput
Akkerrand
Weg
Waarnemingen kamsalamanders 1987-2012
Kamsalamandervrouwje
zonder kam
Op deze kaart van waarnemingen
van kamsalamanders in Zeeuws
Vlaanderen is te zien hoe versnipperd ze voorkomen. Op sommige
plekken zijn ze al verdwenen!
Kamsalamanderbescherming
Kamsalamanders
in natuurterreinen worden
regelmatig door
medewerkers en
vrijwilligers van
Staatsbosbeheer
en Het Zeeuwse
Landschap geïnventariseerd.
De actieve bescherming
van de kamsalamander bij particuliere terreinbeheerders kan nog
worden uitgebreid. Daarom wil SLZ ook bij particulieren
regelmatig onderzoek doen naar kamsalamanders. U kunt
daar zelf ook bij helpen! Door het zetten van een amfibiefuik komen we makkelijk te weten of er kamsalamanders in
de poel zitten.
Fotoverantwoording: alle foto’s van SLZ.
Informatie en contact
REPTIELEN AMFIBIËEN VISSEN
ONDERZOEK NEDERLAND
www.ravon.nl
voor kennis over de leefwijze en het leefgebied van kamsalamanders en andere
amfibieën, reptielen en vissen.
www.landschapsbeheerzeeland.nl voor advies over
inrichting en beheer van erven en biotopen.
Kamsalamandermannetje
met opstaande kam
Dit informatieblad over de kamsalamander is tot stand gekomen dankzij de
Provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Ravelijn De Groene Jager 5
4461 DJ Goes
Tel. 0113-23 09 36
Fax 0113-25 09 55
[email protected]
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Akkerranden en barrières
Kamsalamanders komen in Zeeland alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen. Het zijn
kieskeurige amfibieën. In dit informatieblad ziet u waarom en wat u op uw erf
voor kamsalamanders kunt doen. Andere amfibieën profiteren daar ook van.
U hoeft geen natuurreservaat van uw erf te maken. De kamsalamander vraagt
alleen een wat rommeliger erf met een deel ruig gras; een takkenhoop in een
bosje en een grote schone poel met waterplanten en oeverplanten.
Wat krijgt u er voor terug?
In het voorjaar een boeiend schouwspel onder de waterspiegel of in de zomer
een verassende ontdekking onder een grote steen van een van de mooiste
amfibieën in Nederland!
Leefgebied
kamsalamander
Driewegen
(gem. Terneuzen)
Voorjaarsbiotoop
(Boven) Een optimaal voorjaarsbiotoop ligt beschut en
in de zon. Het water is helder en warmt snel op. Er is
een weelderige plantengroei op de oever en in het water.
Daaraan plakken de vrouwtjes de afzonderlijke eitjes. Er
zijn wel open plekken waar de mannetjes toernooi veldjes
hebben om de vrouwtjes te lokken. Het droogvallen van
de poel in de zomer is niet erg; hierdoor vermindert de
vissenstand. Vissen eten eieren en jonge larven van kamsalamanders.
(Onder) Het vee in de wei banjert naar hartenlust door
de poel. Het water wordt daardoor troebel en de bodem
wordt verstoord. De mest in het water zorgt voor algenbloei. Water en oeverplanten krijgen geen licht en lucht
om te groeien. Kamsalamanders kunnen zich niet verschuilen voor roofdieren. De poel moet worden uitgerasterd op een klein hoekje na waar het vee kan drinken.
De luchtfoto laat het leefgebied zien van
de kamsalamander in het buurtschap
Driewegen. De symbooltjes markeren
de plaatsen waar kamsalamanders
voorkomen. Deze liggen onderling op 400 m van elkaar.
Kamsalamanders trekken
meestal niet verder dan 100
- 800 m; daarom mogen de
poelen niet te ver uit elkaar
liggen. Het nieuwe natuurgebied rechtsboven is voor
kamsalamanders niet goed
bereikbaar. Het ligt ver weg
en er ligt een drukke weg
tussen, waardoor kamsalamanders worden overreden.
Grote akkers steken ze niet
over. Een goed beheer en aanleg van poelen, bosjes, ruigte,
akkerranden, wegbermen, takkenrillen e.d. kan dit leefgebied
verbeteren.
Winterbiotoop
Zomerbiotoop
(Boven) ’s Nachts gaat de kamsalamander op zoek naar wormen, slakken,
spinnen en insecten die ze in ruig gras of in de strooisellaag van een bosje
of houtwal vinden. In een optimaal zomerbiotoop ligt dat allemaal bij elkaar
in de buurt, want een kamsalamander gaat niet verder dan 100 - 800 m bij
water vandaan. In het ruige gras en onder struweel blijft het vochtig en zijn
ze veilig voor roofdieren.
(Onder) Een strak gazon is een lust voor het oog, maar een kamsalamander
zal er geen voedsel of beschutting vinden. Laat daarom langs de rand van
een perceel altijd een paar meter breed ruig gras staan en maai dat pas in
november. Beter nog is een struweelhaag, houtsingel of een rij knotwilgen
met een takkenril ertussen. Kamsalamanders trekken altijd over land en zelden via een sloot.
Kamsalamanders overwinteren ondergronds in verlaten
gangetjes van muizen. Ze graven zich in (zo’n 60
cm diep) in dijktaluds of rulle bosbodem onder
houtstapels, steenhopen, takkenrillen en compostbakken. Verstoor ze niet in de winter! Je
kan zelf een overwinteringsplek maken door
een droge kuil van 60 cm diep te graven en vol
te gooien met takken, blad en maaisel.
Ook onder stapels dakpannen en losse hopen
steen vinden kamsalamanders gangetjes om te
schuilen.
(Onder) Onder de vochtige en isolerende dode boomstam of ander dood
hout in een bosje kunnen kamsalamanders goed overwinteren. Takhout
van geknotte wilgen zijn goed te verwerken in een takkenril.
(Rechtsonder) In het vermolmde hout vinden kamsalamanders beschutting
en een overwinteringsplaats.
(Boven) Een akkerrand biedt een vochtige omgeving en
beschutting tijdens de trek naar ander leefgebied. De randen mogen best verruigen; kamsalamanders overwinteren
dan in verlaten muizenholletjes. Omploegen van de rand is
dan natuurlijk desastreus.
(Onder) Als (jonge) kamsalamanders op zoek gaan naar
ander leefgebied, moeten ze soms barrières overwinnen.
Op wegen worden ze doodgereden; grote kale vlaktes
zoals een akker of intensief gebruikt weiland vermijden ze.
Ze zijn traag en trekken het liefst bij vochtig warm weer en
langs beschutte plekken als struweel of ruig
gras. Daar vinden ze onderweg voedsel
en zijn ze veilig voor roofdieren.