Vergadering van : 13 oktober 2014. Aanwezig

Vergadering van : 13 oktober 2014.
Aanwezig
:
R. Drieskens, burgemeester-voorzitter; L. Gielen, L. Fransen, M. Geerts,
N. Valkenborgh, T. Kauffmann, J. Vrolix en H. Vandervelden,
Gemeentesecretaris
Het Schepencollege,
1. Mandaten dienstjaar 2014.
De mandaten van het dienstjaar 2014, 2014000799, 2014000800, 2014001393, 2014001524, 2014001723,
2014001766, 2014001856, 2014002444, 2014002519, 2014002671, 2014002672, 2014002901, 2014002933,
2014002966, 2014003014, 2014003015, 2014003052, 2014003057, 2014003159, 2014003164, 2014003185,
2014003211, 2014003225, 2014003231, 2014003232, 2014003243, 2014003296, 2014003306, 2014003307,
2014003310, 2014003311, 2014003321, 2014003324, 2014003326, 2014003327, 2014003331, 2014003332,
2014003334, 2014003339 tem 2014003341, 2014003345, 2014003346, 2014003348, 2014003349, 2014003351,
2014003352, 2014003354, 2014003356, 2014003357, 2014003360 tem 2014003362, 2014003369 tem
2014003373, 2014003375, 2014003382 tem 2014003385, 2014003388, 2014003389, 2014003391 tem
2014003394, 2014003396 tem 2014003410, 2014003414 tem 2014003421, 2014003427 werden goedgekeurd.
Het schepencollege,
2. Goedkeuren notulen schepencollege.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het verslag van 29.09.2014 goed.
Het schepencollege,
3. Goedkeuring tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de organisatie van een wandeltocht
(heksentocht) op 17 oktober 2014
Gelet op het Decreet van 19-22 juli 1791 op de municipale politie;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 inzake het Algemeen Reglement betreffende de politie op het
wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 inzake de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 190;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135§2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 57, 186 en 187;
Gelet op art. 130bis van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006;
Gelet op de aanvraag van de organisatoren van de Heksentocht, KWB en FAMMA Boseind, de heer Peter Meuwis,
Nachtegaalstraat 40 te Neerpelt tot het organiseren van een wandeltocht in de omgeving Scoutslokalen Boseind te
Neerpelt;
Overwegend dat de organisatie van dit evenement uit het oogpunt van veiligheid, en voor het gemak van verkeer,
beperkende maatregelen inzake verkeer vraagt;
Overwegend dat de reglementering betrekking heeft op openbare gemeentewegen;
Besluit:
Artikel 1.
Naar aanleiding van de organisatie en de voorbereidingen van de wandeltocht Heksentocht op vrijdag 17 oktober
2014 worden volgende beperking inzake wegverkeer opgelegd :
Van 18.00 uur tot 24.00 uur :

Verbod voor alle verkeer :
Zandpad tussen Zandstraat en Kolonies (woning Schildermans) in beide richtingen
Zandpad tussen Madeliefjeshoek en weg naar gemeentelijke begraafplaats in beide richtingen
Toegangsweg vanuit de Roosendijk naar de gemeentelijke begraafplaats.
Dit wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht met het verkeersbord C3
Artikel 2.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 3.
De plaatsing, het onderhoud en de eventuele verlichting van de signalisatie, zijn ten laste van de inrichters. Tekens
die strijdig zijn met de beschikkingen van onderhavig reglement moeten onmiddellijk verwijderd worden. De
inrichters dienen de omwonenden vooraf tijdig en schriftelijk kennis te geven van de geplande activiteit.
Artikel 4.
Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan:
Mijnheer de Gouverneur;
de Griffie van de Politierechtbank te Beringen;
de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
de zonechef van de lokale politie
de brandweer te Lommel;
de MUG te Overpelt.
het Rode Kruis te Hamont-Achel.
de Lijn te Hasselt
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling wegen en verkeer
de organisatie
Het schepencollege,
4. Goedkeuring definitieve oplevering - Aanleg riolering in de Berkendreef, Wandeldreef, Kastanjedreef en
deel Fabriekstraat, aanleg wegenis in de Wandeldreef.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september
1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2011 betreffende de goedkeuring
van de gunning van de opdracht “Aanleg riolering in de Berkendreef, Wandeldreef, Kastanjedreef en deel
Fabriekstraat, aanleg wegenis in de Wandeldreef” aan SCHOEMACO, Bosstraat 155 te 3930 HAMONT-ACHEL
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 362.772,50 excl. btw of € 399.249,92 incl. btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2009-H0226;
Overwegende dat de ontwerper, ANTEA GROUP, Poortakkerstraat 41 te 9051 GENT een proces-verbaal opstelde
van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 19 april 2012;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er geen opmerkingen waren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2012 betreffende de
goedkeuring van de eindafrekening, opgesteld door de ontwerper, ANTEA GROUP, Poortakkerstraat 41 te 9051
GENT;
Overwegende dat de waarborgtermijn in het bestek werd vastgesteld op 12 maanden;
Overwegende dat de aannemer SCHOEMACO, Bosstraat 155 te 3930 HAMONT-ACHEL voldaan heeft aan zijn
verplichtingen;
Overwegende dat de ontwerper, ANTEA GROUP, Poortakkerstraat 41 te 9051 GENT een proces-verbaal opstelde
van definitieve oplevering, die plaatsvond op 1 oktober 2014;
Overwegende dat uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn;
Overwegende dat de eerste helft (€ 9.070,00) van de borgtocht nr. 811030052156 (Borgstellingskas: BNP Paribas
Fortis Bankgaranties Noord CPB) van € 18.140,00 werd vrijgegeven op 15 oktober 2012;
Overwegende dat de tweede helft van borgtocht nr. 811030052156 (Borgstellingskas: BNP Paribas Fortis
Bankgaranties Noord CPB) van € 18.140,00 mag worden vrijgegeven;
BESLUIT :
Artikel 1. De opdracht “Aanleg riolering in de Berkendreef, Wandeldreef, Kastanjedreef en deel Fabriekstraat,
aanleg wegenis in de Wandeldreef” wordt definitief opgeleverd.
Artikel 2. De tweede helft van borgtocht nr. 811030052156 (Borgstellingskas: BNP Paribas Fortis Bankgaranties
Noord CPB) van € 18.140,00 mag worden vrijgegeven.
Het schepencollege,
5. Aanstelling Greet Vandenberk als voltijds bibliotheekassistent met een vervangingsovereenkomst wegens
ziekte René Evers
Gelet op de afwezigheid wegens ziekte van René Evers sinds 09-09-2014 t.e.m. (voorlopig) 12-11-2014;
Gelet op de noodzaak om Rene te vervangen om de werking van de dienst te blijven waarborgen;
Gelet op het CBS-besluit, dd 18-04-2014, waarin de werfreserve van bibliotheekassistent wordt vastgesteld van 1403-2014 t.e.m. 13-09-2014;
Gelet op het CBS-besluit, dd 08-09-2014, waarin de werfreserve van bibliotheekassistent wordt verlengd tem 1303-2016;
Overwegende dat de 3 overgebleven kandidaten uit de wervingsreserve (Greet Vandenberk, Kathleen Vastmans en
Koen Goorick) gepolst werden naar hun interesse en dat dat Greet Vanderberk en Koen Goorick interesse hebben
in onze huidige vacature;
Gelet op het PV van aanwering, dd 14-03-2014, waaruit blijkt dat Greet Vandenberk de meest geschikte kandidaat
is;
Overwegende dat Greet Vandenberk bij haar huidige werkgever nog een opzegtermijn moet doen van vermoedelijk
15 werkdagen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 oktober 2009
en haar latere wijzigingen;
BESLUIT :
Artikel 1: Greet Vandenberk, (RR 78.06.18 068-05), wonende te Biezenweg 14, 3910 Neerpelt wordt aangesteld als
contractueel bibliotheekassistent niveau C met een vervangingsovereenkomst die loopt gedurende de afwezigheid
van René Evers, van wie de tewerkstelling is geschorst wegens ziekte. De prestatiebreuk wordt vastgesteld op
38/38. De ingangsdatum wordt vastgelegd i.f.v. de opzegtermijn bij haar huidige werkgever.
Het schepencollege,
6. Beslissingen O.C.M.W.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van het OCMW van maatschappelijk
welzijn van 11.09.2014.
Het schepencollege,
7. DEFINITIEVE BESLISSING beroepsziekte op naam van Witters Guido, Kraaibosstraat 26, 3900 Overpelt
Dossiernummer F.B.Z.: 973596
Rijksregisternummer : 570607 063 93
Ziektecode : 160622
Datum verzending: 14/10/2014
Contactpersoon : Kathleen Clarebout
Gelet op ons besluit van 23 juni 2014 betreffende de ontwerpbeslissing beroepsziekte van Guido Witters;
Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste
van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor
sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;
Gelet op de betekening van de ontwerpbeslissing op 26/06/2014 aan de betrokkene;
Overwegende dat de betrokkene niet gereageerd heeft binnen de dertig dagen na deze betekening;
BESLUIT
Art.1. Het recht op de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging stop te zetten vanaf 30/05/2014;
Art.2. Deze ontwerpbeslissing, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk besluit van 21 januari 1993 over te
maken aan:
Witters Guido
Het Fonds voor de beroepsziekten
Verbond der Christelijke Mutualiteiten
Het schepencollege,
8. Exploitatietoelage 2014 aan kerkfabrieken
Overwegende dat de volgende Kerkfabrieken nood hebben aan een exploitatietoelage:
- Kerkfabriek Sint-Niklaas – Centrum
- Kerkfabriek Sint-Willebrordus - Herent
- Kerkfabriek Sint-Monulfus en Gondulfus – Sint-Huibrechts-Lille
- Kerkfabriek Sint-Jozef – Boseind;
Gelet op de geringe financiële middelen van deze Kerkfabrieken;
Gelet op het Vlaamse decreet van 5 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, dat bepaalt dat deze een beroep kunnen doen op een tussenkomst van de lokale overheid in de
exploitatie-uitgaven in de ontvangsten ontoereikend zijn;
Gelet op de beleidsnota van 2014 waarin onder de budgetcode 6493000/1000/0790 E een krediet werd ingeschreven
van € 20.000,00 als exploitatietoelage voor hoger genoemde kerkfabrieken;
BESLUIT:
Art.1. Aan de volgende kerkfabrieken wordt een exploitatietoelage toegekend van € 5.000,00:
- Kerkfabriek Sint-Niklaas – Centrum
- Kerkfabriek Sint-Willebrordus - Herent
- Kerkfabriek Sint-Monulfus en Gondulfus – Sint-Huibrechts-Lille
- Kerkfabriek Sint-Jozef – Boseind;
Art.2. De uitgave zal betaald worden op budgetcode 2014/6493000/1000/0790 E.
Art.3. Deze beraadslaging zal bezorgd worden aan de financieel beheerder van de gemeente.
Het schepencollege,
9. Bezwaarschrift met betrekking tot het kohier van de gemeentebelasting voor het inzamelen en verwerken
van huishoudelijke afvalstoffen van aanslagjaar 2014
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 10 en 26;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), inzonderheid op artikel 5.1.1. en volgende;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
(goedkeuring kohierbelasting en contantbelastingreglement tgv deelname aan directe inning)van 16 december 2013,
inzonderheid artikel 7;
“De kohierbelasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar
volgens de opgave van het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de gemeente of dat zonder in een register te zijn ingeschreven op
1 januari van het belastingjaar effectief en duurzaam verblijft op het grondgebied van de
gemeente, daaronder niet begrepen het gezin dat op het grondgebied van de gemeente een
tweede verblijfplaats heeft. De kohierbelasting is verschuldigd per woongelegenheid maar
hoofdelijk tussen alle meerderjarige leden van het gezin in deze woongelegenheid.”
Gelet op het kohier van de gemeentebelasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen van
aanslagjaar 2014 zoals vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen op
30/06/2014;
Gelet op het bezwaar van de Jong Rikkelien, MR. C. Goselingstraat 93, 5483 WK Best, van 30 september met
betrekking tot kohierartikel 006449 zijnde een aanslag voor Boseind 148/3;
Overwegende dat de mevr. de Jong argumenteert dat zij op 31 juli 2014 uitgeschreven werd uit de gemeente
Neerpelt;
Overwegende dat het belastingkohier conform artikel 7 van het belastingreglement werd opgesteld en dat mevr. De
Jong op 1 januari 2014 met haar gezin ingeschreven was op Boseind 148/3 te Neerpelt;
Overwegende dat art 10 van het belastingreglement stelt dat de belasting ondeelbaar is en bijgevolg verschuldigd is
voor het volledige jaar;
Overwegende dat de belastingplichtige op 21 maart 2014 de volledige dotatie afvalzakken heeft opgehaald;
BESLUIT :
Art 1 : Het bewaarschrift tegen de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen met
kohier 006449 dat ingediend werd door de mevr. de Jong wordt ongegrond verklaard.
Art 2: Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt binnen de
drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.
Art 3: Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder voor verdere uitvoering.
Art 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mevr. De Jong.
Het schepencollege,
10. Bezwaarschrift met betrekking tot het kohier van de gemeentebelasting voor het inzamelen en verwerken
van huishoudelijke afvalstoffen van aanslagjaar 2014
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 10 en 26;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), inzonderheid op artikel 5.1.1. en volgende;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
(goedkeuring kohierbelasting en contantbelastingreglement tgv deelname aan directe inning)van 16 december 2013,
inzonderheid artikel 7;
“De kohierbelasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar
volgens de opgave van het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de gemeente of dat zonder in een register te zijn ingeschreven op
1 januari van het belastingjaar effectief en duurzaam verblijft op het grondgebied van de
gemeente, daaronder niet begrepen het gezin dat op het grondgebied van de gemeente een
tweede verblijfplaats heeft. De kohierbelasting is verschuldigd per woongelegenheid maar
hoofdelijk tussen alle meerderjarige leden van het gezin in deze woongelegenheid.”
Gelet op het kohier van de gemeentebelasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen van
aanslagjaar 2014 zoals vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen op
30/06/2014;
Gelet op het bezwaar van de heer Steffany Jacobus, Nijverheidsstraat 8, 3990 Peer, van 15 september 2014 met
betrekking tot kohierartikel 002417 zijnde een aanslag voor Hoekstraat 16 te 3910 Neerpelt;
Overwegende dat de heer Steffany argumenteert dat hij al sinds oktober 2013 niet meer in Neerpelt woont;
Overwegende dat de heer Steffany op 16 januari 2014 werd uitgeschreven uit het register van de gemeente
Neerpelt;
Overwegende dat het belastingkohier conform artikel 7 van het belastingreglement werd opgesteld en dat heer
Steffany op 1 januari 2014 ingeschreven was op Hoekstraat 16 te Neerpelt;
Overwegende dat art 10 van het belastingreglement stelt dat de belasting ondeelbaar is en bijgevolg verschuldigd is
voor het volledige jaar;
Overwegende dat de buurgemeenten hetzelfde principe hanteren en hun belastingkohieren opstellen op basis van
de bevolkinggegevens van 1 januari van het aanslagjaar en dat de belastingplichtige geen nieuwe aanslag
ontvangen heeft in zijn nieuwe woonplaatsen;
BESLUIT :
Art 1 : Het bewaarschrift tegen de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen met
kohier 002417 dat ingediend werd door de heer Steffany Jacobus wordt ongegrond verklaard.
Art 2: Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt binnen de
drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.
Art 3: Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder voor verdere uitvoering.
Art 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan heer Steffany Jacobus.
De beslissingen werden allen bij consensus genomen in geheime zitting.
Gedaan in hoger vermelde zitting,
De Secretaris
Namens het Schepencollege :
De Burgemeester